Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Calculul, stabilirea si plata pensiilor

Asigurari

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONCEPTUL DE ASIGURARE
Tipuri de asigurari
Elementele tehnice si clasificarea asigurarilor
Categorii de pensii din sistemul publiuc
Beneficiarii ajutorului de somaj. Categorii de asigurati
Definirea societatilor captive de asigurari
Sistemul public de asigurǎri sociale de sǎnǎtate
POLITA UNITA PRIVIND ASIGURAREA FACULTATIVA A AUTOVEHICULELOR
DEFINIREA PIETEI ASIGURARILOR
Asigurari de persoane

Calculul, stabilirea si plata pensiilor

Punctajul mediu anual, realizat de asigurat in perioada de cotizare, se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare.
Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din insumarea numarului de puncte realizat in fiecare luna. Numarul de puncte realizat in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

Pentru perioadele in care Comisia Nationala pentru Statistica a comunicat numai salariul mediu brut lunar, la nivel anual, punctajul anual al asiguratului se determina ca raport intre media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar din anul respectiv, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

Pentru lunile pentru care Comisia Nationala pentru Statistica nu a comunicat inca salariul mediu brut lunar se utilizeaza (pentru intreaga luna) ultimul salariu mediu brut lunar comunicat. Punctajul asiguratului, nu poate fi mai mare de 5 puncte intr-un an calendaristic.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza: cuantumul pensiei de invaliditate sau a altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective, in cazurile in care asiguratul a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partial, pensia de invaliditate si pensia de urmas; 25% din salariul mediu brut lunar din perioadele respective, in cazurile in care asiguratul a urmat cursuri de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat, elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.

Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: 0.75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav; 0.60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat; 0.40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate si care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

F

Exceptie

 
Se excepteaza de la regula de mai sus persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj. In aceste cazuri numarul de puncte se calculeaza prin raportarea sumei obtinute in urma aplicarii coeficientului rezultat asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna respectiva.

Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, beneficiaza de majorarea punctajului realizat cu 0.3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3.6% pentru fiecare an suplimentar. CNPAS comunica asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare.

Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat

In situatia in care intr-o anumita perioada se constata abateri mai mari de 10% intre salariul mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat, CNPAS, de comun acord cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Finantelor, va recalcula valoarea punctului de pensie pe baza unei noi prognoze a salariului mediu brut lunar pe economie.

Dupa aprobarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat pensiile aflate in plata se reactualizeaza in functie de valoarea stabilita a punctului de pensie.

Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

F

Exceptie

 
Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.

Actele necesare conform legii sunt:

a) pentru pensia pentru limita de varsta, pensie anticipata si anticipata partiala: cerere pentru inscrierea la pensie; carnetul de munca original sau copie; carnetul de asigurari sociale (original sau copie); alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate; livretul militar (original si copie); diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora; pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman; adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca; adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite; dovada certificarii stagiului de cotizare; procura speciala pentru mandatar; adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat; acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

b) pentru pensia de invaliditate: cerere pentru inscrierea la pensie; actele din care sa reiasa virarea contributiei individuale de asigurari sociale; decizia emisa de medicul expert al asigurarilor sociale; adeverinta din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia.

c) pentru pensia de urmas: cerere pentru inscrierea la pensie; actele din care sa reiasa virarea contributiei individuale de asigurari sociale (pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar); actele de stare civila ale solicitantilor; decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar); adeverinta de studii (elev sau student); cauza decesului (cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar); declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului decedat.

Procura speciala la care se face referire, autentificata de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, trebuie sa contina urmatoarele elemente: numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberarii procurii); numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului; obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont); precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie. Procura speciala este valabila 6 luni.F

Varsta de pensionare

 
Drepturile de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partial se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.

Persoanele care au indeplinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.

Drepturile de pensie de invaliditate se acorda: de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate; de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut de lege; de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor ale caror cereri au fost depuse cu depasirea termenului prevazut de lege; de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitate de asigurat.

Drepturile de pensie de urmas, in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere: incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data decesului; de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la aceasta data; de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute la punctele a si b.

F

Conditiile prevazute de lege in cazul decesului

 
In cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.

In situatia in care s-a depasit termenul prevazut mai sus drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia de pensionare se comunica in scris persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii. Decizia de pensionare poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la comunicare. Decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

In situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragand, dupa caz, raspunderea celor vinovati.

Plata pensiei se face lunar. Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.

Modalitatile de plata a pensiilor se stabilesc prin regulament al CNPAS, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care: beneficiarul a decedat; beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia; urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.

Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in cazurile prevazute mai sus sa comunice aceasta situatie, in scris, CNPAS.

F

Persoanele pensionate stabilite in strainatete

 
Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care: pensionarul stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat; beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste in una dintre situatiile urmatoare: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici; persoanele care isi desfasoara activitati in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la punctul 1); persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri; persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se afla in una din situatiile urmatoare: asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; administratori sau manager care au incheiat contract de administrare sau de management; membri ai asociatiei familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se regasesc in 2 sau mai multe situatii prevazute la punctul 4); beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica; beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari decat jumatate din salariul mediu brut pe economie; copilul urmas nu mai indeplineste conditiile urmatoare: daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani; pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una din situatiile prevazute in lege; sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.

Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supravegherea si ingrijirea permanenta.Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare cererii in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.

In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute de lege se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective: copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii pana la varstele de 16 respectiv 26 ani; nevazatorii; pensionarii pentru limita de varsta.

F

 
Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc jumatate din salariul mediu brut lunar pe economie.

Beneficiarii pensiei pentru limita de varsta pot solicita recalcularea pensiei dupa fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni realizat in conditiile prezentei legi.

Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.

Pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul, si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.

Evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se efectueaza pe baza prevederilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Norme metodologice reglementeaza modalitatile de rezolvare unitara a problemelor care apar ca urmare a unor interpretari diferite ale prevederilor legale, generate de evolutia in timp a legislatiei de pensii.

F

Legea 30/1997

 
Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezinta vechimea integrala in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiaza sau care i se cuvine la data inceperii operatiunilor de evaluare.

Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 iulie 1977, data intrarii in vigoare a Legii 3/1997 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru toate categoriile de pensii va fi de 20 de ani pentru femei si de 25 de ani pentru barbati.

Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite in conditii prevazute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea in munca necesara deschiderii dreptului de pensie prevazuta de aceste acte normative.

F

 
Prin data deschiderii dreptului la pensie se intelege data la care persoana in cauza a fost inscrisa la categoria de pensie de care beneficiaza sau care i se cuvine la data inceperii operatiunilor de evaluare. Conditiile necesare deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiaza sau i se cuvine, la data inceperii operatiunilor de evaluare, se considera indeplinite.

Pentru pensiile provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, care au suferit schimbari ale categoriei de pensie dupa data de 1 aprilie 2001, in conformitate cu prevederile Legii 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se vor efectua operatiunile de evaluare.

Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din documentatia de pensionare aflata in pastrarea casei teritoriale de pensii.

F

Documentatia de pensionare

 
In situatia in care in documentatia de pensionare sunt inscrise perioade care constituie vechime in munca, fara insa a exista si date referitoare la salariile avute de persoana in cauza in perioadele respective, casele teritoriale de pensii vor comunica in scris pensionarului datele care lipsesc, in vederea completarii acestora. In situatia in care, in termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezinta acte prin care sa dovedeasca salariile avute in perioadele in care documentatia existenta la casele teritoriale de pensii nu contine informatiile necesare, la determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe tara, brute sau nete, dupa caz, prevazute pentru acele perioade la art. 164 si in anexa nr. 7 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.Cand documentatia de pensie nu se mai afla in pastrarea casei teritoriale de pensii care efectueaza plata pensiei, casa teritoriala de pensii va comunica aceasta situatie, in scris, pensionarului, in vederea completarii documentatiei necesare.

Daca, in termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezinta acte prin care sa dovedeasca elementele necesare evaluarii, aceasta se va face pe baza datelor din fisa de evidenta a drepturilor banesti ale pensionarului. In acest caz, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariile minime pe tara, brute sau nete, dupa caz, dintr-o perioada premergatoare inscrierii la pensie, egala cu vechimea in munca inscrisa in fisa respectiva.

In situatiile in care in pastrarea caselor teritoriale de pensii nu se afla nici fisa de evidenta a drepturilor banesti ale pensionarului sau aceasta nu contine elementele necesare evaluarii, casa teritoriala de pensii va comunica aceasta situatie, in scris, pensionarului, in vederea reconstituirii documentatiei necesare. Prezentarea actelor doveditoare necesare reconstituirii documentatiei de pensii intra in sarcina pensionarilor in cauza.

In situatia pensiilor stabilite prin acte normative individuale pana la data de 22 decembrie 1989, ale caror documentatii de pensionare nu contin date referitoare la vechimea in munca sau din care rezulta o vechime in munca mai mica decat vechimea minima prevazuta de legea in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, conditiile de pensionare se considera indeplinite, la nivelul vechimii minime necesare prevazute de legea in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, cu mentinerea in plata a pensiilor in cauza, fara a se efectua determinarea punctajului mediu anual.

In cazul in care din documentatiile de pensionare rezulta o vechime in munca egala sau mai mare decat vechimea in munca minima necesara, prevazuta de legea in vigoare de la data deschiderii dreptului la pensie, punctajul mediu anual se determina utilizandu-se salariile rezultate din documentatia de pensionare sau, in lipsa acestora, salariile minime pe tara, brute ori nete, dupa caz, din perioada in care a fost realizata vechimea in munca.

In situatia in care nu este precizata perioada in care a fost realizata vechimea in munca, se utilizeaza salariile minime pe tara, brute sau nete, dupa caz, dintr-o perioada premergatoare deschiderii dreptului la pensie egala cu vechimea in munca rezultata din documentatia de pensionare.

F

Pensia de urmas

 
Pentru pensiile de urmas stabilite in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata, cu modificarile ulterioare, punctajul mediu anual se determina cu aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia pensiilor la stabilirea carora au fost utilizate perioade de vechime in munca realizate atat in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, cu exceptia sistemului pensiilor militare, punctajul mediu anual se determina doar pentru perioadele care au constituit vechime in munca in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.

Pentru pensiile stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata, in cazul in care la data inceperii operatiunilor de evaluare nu au fost indeplinite conditiile pentru eliminarea diminuarii pensiei, cuantumului pensiei stabilite in baza punctajului mediu anual determinat potrivit prezentelor norme metodologice i se aplica procentul de diminuare din momentul stabilirii initiale.

Pentru persoanele care beneficiaza din sistemul public numai de o pensie provenita dintr-o pensie suplimentara stabilita in baza legislatiei de pensii anterioare datei de 1 aprilie 2001, punctajul mediu anual se determina prin raportarea numarului de puncte aferent cresterii care se acorda punctajului anual potrivit prevederilor art. 165 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la vechimea integrala in munca prevazuta de legea in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie.

F

Pensia de agricultor

 
In situatiile in care, la stabilirea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, au fost valorificate si perioade de vechime in serviciu realizate in sistemul pensiilor militare, la determinarea punctajului mediu anual aferent acestor perioade se utilizeaza solda de grad, solda de functie, precum si alte sporuri si indemnizatii pentru care se achita contributia la pensia suplimentara si care intrau in baza de calcul a pensiei, conform legislatiei in vigoare la acea data, dovedite cu acte eliberate de organele abilitate. In lipsa prezentarii unor astfel de dovezi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariile minime pe tara, brute sau nete, dupa caz.

In situatia in care o persoana beneficiaza de aceeasi categorie de pensii, atat din fostul sistem de asigurari sociale de stat, cat si din fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, pentru determinarea punctajului mediu anual se iau in calcul atat vechimea in munca, cat si durata de asigurare realizata in fostul sistem de pensii pentru agricultori. In situatia in care o persoana beneficiaza de categorii diferite de pensii, una din fostul sistem de asigurari sociale de stat si alta din fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, operatiunea de evaluare se efectueaza numai pentru pensia stabilita in fostul sistem de asigurari sociale de stat. Pentru perioadele de activitate realizate in fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, determinarea punctajului mediu anual se face cu respectarea prevederilor art. 162 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia pensiilor de invaliditate, data incadrarii in grad de invaliditate, pentru determinarea stagiului potential acordat, este considerata data inceperii operatiunii de evaluare a pensiilor, iar stagiul complet de cotizare este cel prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport de data nasterii. Daca din documentatia de pensionare rezulta perioade de vechime in munca exprimate in saptamani de cotizare, ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, aceste perioade se vor transforma in stagiu de cotizare exprimat in ani si luni de cotizare. In acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe tara, brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective.    Daca din documentatiile de pensionare nu rezulta localizarea saptamanilor de cotizare in cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv. Prin Legea nr. 534/2004 s-a stabilit ca „punctajul mediu anual calculat conform prevederilor art. 180 alin. 2 se poate majora prin hotarari ale Guvernului”. Daca, dupa determinarea punctajului mediu anual in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, pensionarul prezinta acte doveditoare, intocmite conform prevederilor legale in vigoare, din care rezulta stagii suplimentare, salarii sau sporuri care, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt avute in vedere la calculul punctajului mediu anual, acesta se reevalueaza la cerere. In termen de 15 zile de la efectuarea evaluarii, casa teritoriala de pensii are obligatia sa comunice pensionarului buletinul de calcul cuprinzand punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, precum si elementele care au stat la baza stabilirii acestuialoading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1217
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site