Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Inventarierea generala a patrimoniului
Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil
Contabilitatea operatiunilor de regularizare
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE
FORMA SI STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE
ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI
Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia
Situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationalede Contabilitate IAS1
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE
STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL LA S.C.ADESGO S.A.

Contabilitatea operatiunilor de fuziune a societatilor comerciale

1. Aspecte generale privind fuziunea societatilor comercialeFuziunea reprezinta operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor lor de activ, datorii si capitaluri proprii la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul consumarii activelor si, in mod deosebit, al comasarii capitalurilor.

Fuziunea se realizeaza prin absorbtie (o societate transmite unei alte societati activele, datoriile si capitalurile proprii, urmand a-si inceta existenta) sau prin contopire sau reuniune (doua sau mai multe societati isi inceteaza existenta, transmitandu-si activele, datoriile si capitalurile proprii unei societati noi).

Operatiunile ce se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie

1. inventarierea si evaluarea elementelor activ si a datoriilor SC-urilor care fuzioneaza; se realizeaza respectandu-se prevederile OMFP 1753/2004 privind inventarierea activelor si pasivelor;

2. intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziunea SC-urilor, cu respectarea prevederilor in vigoare (OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme  cu Directivele europene). Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se va determina activul net contabil pentru fiecare SC care intra in fuziune:

Activ net contabil (Capitaluri proprii) = Active - Datorii

3. Evaluarea globala a SC-urilor, putandu-se folosi una dintre urmatoarele metode:

ü     metoda patrimoniala sau a activului net – cea mai des utilizata;

ü     metoda bursiera;

ü     metode bazate pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament);

ü     metode mixte;

ü     metode bazate pe fluxuri financiare sau pe cash-flow.

Valoarea globala a SC stabilita prin una din metodele enumerate, reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei SC intrate in procesul de fuziune. Valoarea globala sta la baza determinarii raportului de schimb.

In conditiile in care a fost folosita pentru evaluare metoda patrimoniala, atunci valoarea activului net contabil poate fi egala cu valoarea aportului net. In cazul in care exista diferente intre cele doua valori (activul net contabil si valoarea aportului net) diferentele sunt recunoscute ca elemente de castig sau pierdere din fuziune:

§        daca valoarea aportului net > valoarea activului net contabil, se va recunoaste un profit;

§        daca valoarea aportului net < valoarea activului net contabil, se va recunoaste o pierdere.

In contabilitate profitul se inregistreaza in contul 7583 „Venituri din cedarea activelor” iar pierderea in contul 6583 „Cheltuieli cu activele cedate”.

 Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau partilor sociale pentru a acoperi capitalul societatii absorbite:

a. determinarea valorii contabile a actiunilor sau partilor sociale ale SC care fuzioneaza prin raportarea aportului net la numarul de actiuni/parti sociale:

Valoarea contabila = Aport net / Numar de actiuni

 Valoarea contabila a unei actiuni se poate obtine si prin raportul activului net la numarul de actiuni cand aportul net = activul net.

b. stabilirea raportului de schimb al actiunilor prin raportarea valorii contabile a unei actiuni/parti sociale a SC absorbite la valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale a SC absorbante:

RS = valoarea contabila a actiunii la societatea absorbita / valoarea contabila a actiunii la societatea absorbanta

Conform Legii 31/1990 privind Societatile comerciale, acest raport trebuie verificat de cenzori.

5. Determinarea numarului de actiuni sau parti sociale de emis de catre societatea absorbanta pentru remunerarea aportului net de fuziune:

a. determinarea numarului de actiuni sau parti sociale ce trebuie emis de societatea comerciala absorbanta prin:

       I. raportarea activului net sau a capitalului propriu a SC absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a SC absorbante; sau

       II. prin inmultirea numarului de actiuni a SC absorbite cu raportul de schimb.

b. majorarea capitalului social la SC absorbanta prin inmultirea numarului de actiuni ce trebuie emise cu valoarea nominala a unei actiuni sau parti sociale de la aceasta SC.

c. calculul primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor SC absorbanta.

 6. Evidentierea in contabilitatea SC-urilor care participa la operatia de fuziune a operatiunilor efectuate. SC-urile absorbite se dizolva, pierzandu-si personalitatea juridica in momentul in care se inregistreaza la Registrul Comertului incetarea existentei.

Tratamentul fiscal

Orice operatiune de fuziune este supusa unui tratament fiscal, in sensul ca toate veniturile si cheltuielile ocazionate de operatiunea de fuziune sunt inregistrate urmand a fi recunoscute in contul de profit si pierdere. Reducerea sau anularea provizioanelor, ajustarilor pentru depreciere ori a rezervei, presupun tratament fiscal. SC absorbita are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit inainte de incetarea existentei ei, conform Codului fiscal.

 

Etapele fuziunii prin contopire

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si datorii;

    Intocmirea situatiilor financiare.

    Determinarea activului net.

2. Constituirea noii SC pe baza activului net al SC-urilor care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni prin raportarea activului net la valoarea nominala a unei actiuni;

3. Reflectarea in contabilitatea SC nou infiintata a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor SC-urilor care isi inceteaza existenta;

 Reflectarea in contabilitatea SC dizolvate a elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii transmise noii societati.

Situatii intalnite:

o       Cand SC-urile care fuzioneaza sunt complet independente;

o       Cand SC absorbanta detine actiuni la SC absorbita;

o       Cand SC absorbita detine actiuni la SC absorbanta;

o       Cand SC-urile care fuzioneaza detin reciproc actiuni una la cealalta;

o       Cand SC absorbita are capitaluri pozitive;

o       Cand SC absorbita are capitaluri negative;

o       Alte situatii.

2. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbtie

X si Y sunt societatile care fuzioneaza. X absoarbe pe Y. Cele doua societati nu detin participatii reciproce, fiind independente din punct de vedere financiar.

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de datorii

a) la X pe baza evaluarii efectuate de evaluatori, imobilizarile corporale au inregistrat un plus de 3125 mii lei:

          - valoarea contabila neta 5.375 mii lei;

          - valoarea justa stabilita la inventariere 8.500 mii lei

Urmare acestei evaluari in contabilitatea SC X absorbanta s-a inregistrat operatiunea de reevaluare a cladirilor prin formula contabila:

212    =       105    3125000

b) la Y nu au fost inregistrate rezerve din reevaluare din inventariere.

2. Intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune

In urma inventarierii si evaluarii activelor si datoriilor, bilanturile celor doua societati X si Y se prezinta astfel:

Bilanturile SC X si SC Y inainte de fuziune

                                                                                                mii lei

Indicatori

Societatea X (absorbanta)

Societatea Y (absorbita)

A. Active imobilizate

    1. Cladiri la valoarea ramasa        - valoarea bruta

        - amortizare calculata

8500

8500

11425

2925

1150

1150

2125

975

B. Active circulante

    1. Stocuri (materii prime)

    2. Creante

    3. Disponibilitati banesti (conturi la banci)

3375

1000

2125

250

2475

825

1600

50

C. Cheltuieli in avans

0

0

D. Datorii pe termen scurt (furnizori)

3875

1225

E. Active circulante nete (B+C-D)

- 500

1250

F. Total active – Datorii curente (A + E)

8000

2400

G. Datorii pe termen lung

0

0

H. Provizioane

0

0

I. Venituri in avans

0

0

J. Capital si rezerve (activ net)

    1. Capital social varsat

    2. Rezerve din reevaluare

    3. Rezerve

8000

2000

(200000 actiuni)

3125

2875

2400

1250

(125000 actiuni)

0

1150

Pe baza bilanturilor contabile se determina activul net contabil pentru fiecare SC care fuzioneaza:

ANC = Active – Datorii

Pentru X: ANC = 11875 (active) – 3875 (datorii) = 8000 mii lei

Pentru Y: ANC = 3625 (active) – 1225 (datorii) = 2400 mii lei

3. Evaluarea globala a SC-urilor

Se determina activul net contabil corijat (ANCC) cu aportul de fuziune.

a) pentru X nu s-au constatat diferente ca urmare a evaluarii, rezultand:

ANC = ANCC = 8000 mii lei

b) in urma evaluarii globale a SC Y se constata o crestere de 1350 mii lei fata de ANC anterior. Rezulta:

ANCC = ANC + Crestere de valoare = 2400 + 1350 = 3750 mii lei

 Determinarea raportului de schimb al actiunilor

a) Se determina valoarea contabila a actiunilor fiecarei societati:

Pentru X: VC = ANCC / Nr. Actiuni = 8000000 / 200000 = 40 lei/act.   

Pentru Y: VC = ANCC / Nr. Actiuni = 3750000 / 125000 = 30 lei/act.   

b) Se calculeaza raportul de schimb:

RS = VC Y / VC X = 30 / 40 = 3 / 4

Rezulta ca pentru 3 actiuni al SC X vor fi schimbate 4 actiuni ale SC Y.

5. Determinarea numarului de actiuni ce trebuie emise pentru remunerarea aportului net de fuziune

Fie: 3750000 lei / 40 lei/act. = 93750 actiuni

Fie: 125000 actiuni × 3 / 4 = 93750 actiuni

Rezulta ca SC X trebuie sa emita un numar de 93750 actiuni ca urmare a fuziunii. Aceste actiuni sunt date actionarilor SC Y.

6. Se determina cresterea de capital social a SC X urmare fuziunii cu SC Y, cresterea valorica fiind data de produsul:

Crestere capital social = Nr. actiuni emise × Valoarea nominala a actiunii SC X

VN a unei actiuni la SC X = Capital social / Numar actiuni = 2000000 / 200000 = 10 lei/act.

Crestere capital social = 93750 actiuni × 10 lei/act. = 937500 lei

7. Determinarea primei de fuziune

PF = Valoare aport net – Valoare nominala totala a actiunilor emise = 3750000 – 937500 = 2812500 lei

Deci actionarii societatii X vor primi ca urmare a fuziunii un numar de 93750 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/act. si o valoare contabila de 40 lei/act.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii:

A. In contabilitatea SC Y absorbita

1. Evidentierea activului transferat:

          461    =       7583  -        4975000
                                                1150000 – active imobilizate

                                                2475000 – active circulante

                                                1350000 – plusvaloare la evaluarea globala

2. Scaderea din gestiune a activelor transferate (la valoarea contabila):

          6583  =       %      -        3625000

                             212    -        1150000      

                             301    -          825000     

                             4111  -        1600000      

                             5121  -            50000

3. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

          7583  =       121    -        4975000      

          121    =       6583  -        3625000

Rezulta profit din fuziune de 1350000 lei

 Transmiterea elementelor de datorii si capitaluri proprii:

          401    =       461    -        1225000

          %      =       456    -        3750000

          1012                      -        1250000      

          106                       -        1150000

          121                       -        1350000

5. Regularizarea conturilor de decontari cu actionarii si debitori diversi:

          456    =       461    -        3750000

Dupa aceste operatiuni bilantul SC Y este 0.

B. In contabilitatea SC X absorbanta

1. Majorarea capitalului social si inregistrarea primei de fuziune:

          456    =       %      -        3750000               

                             1012  -          937500

                             1042  -        2812500

2. Preluarea activelor SC Y:

          %      =       456    -        4975000

          212                       -        1150000

          301                       -          825000

          4111                      -        1600000

          5121                      -            50000

          207                       -        1350000 (fond comercial)

3. Preluarea elementelor de datorii:

          456    =       401    -        1225000

Dupa fuziunea lui X cu Y, bilantul SC X va arata astfel:

                  

Bilantul SC X dupa fuziune

                                                                                                Mii lei

Indicatori

Societatea X

A. Active imobilizate

    1. Imobilizari necorporale

    2. Imobilizari corporale (11425 + 1150 – 2925)

11000

1350

9650

B. Active circulante

    1. Stocuri (materii prime)

    2. Creante

    3. Disponibilitati banesti (conturi la banci)

5850

1825

3725

300

C. Cheltuieli in avans

0

D. Datorii pe termen scurt (furnizori)

5100

E. Active circulante nete (B+C-D)

750

F. Total active – Datorii curente (A + E)

11750

G. Datorii pe termen lung

0

H. Provizioane

0

I. Venituri in avans

0

J. Capital si rezerve (activ net)

    1. Capital social varsat

    2. Rezerve din reevaluare

    3. Rezerve

     Prima de fuziune

11750

2937

3125

2875

2813
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2103
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site