Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura

Cadastru

PLANUL URBANISTIC GENERAL - PUG

Arhitectura

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Drumuire planimetrica si compensarea sa
Reducerea la orizontala a distantelor inclinate
Marcarea si semnalizarea punctelor topografice
Cladiri Reprezentative ale Stilului Renascentist
DELIMITAREA HOTARELOR TERITORIILOR CADASTRALE ADMINISTRATIVE SI BORNAREA PUNCTELOR DE HOTAR
CONTROLUL SOLAR
NORME TEHNICE PENTRU INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL
Cautarile nationale - arhitectura neoromaneasca
Echipamente ale locuintei
SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE PENTRU O LOCALITATE RURALA

PLANUL URBANISTIC GENERAL - PUG

PUG-aprobat este obligatoriu pt. toate loc. tarii.Se poate elabora PUG‑preliminar – valabil ≤3 ani ® se intocmeste PUG propriu zis.

III.1.  Metodologia de elaborare a PUG

Conditii si etape de elaborare.

III.1.1.  Conditii de elaborare

Pt. un PUG de calitate, elaboratorul tb sa fie in masura sa efectueze urm:

-         documentare temeinica (pe teren, in bazele de date);

-         analiza multicriteriala a tuturor sectoarelor care intervin in dez­v loc.;

-         redactarea pe un suport topografic cadastral actualizat;

-         corelarea reglementarilor propuse cu prevederile planu­rilor AT;

-         propunerile ATU tb. sa raspunda pro­gramelor aprobate de CL.

III.1.2.  Etapele elaborarii

Initierea, in­formarea populatiei, desemnarea elaboratorului, comanda, tema-pro­gram, tarifarea lucrarii, contractul, documentarea, studiile de fundamentare (SFd), pro­punerile preliminare, consultarile pe parcurs, redactarea, consultarea populatiei, acorduri si avize, definiti­vare PUG, aprobarea PUG.

Initierea elaborarii PUG o face:

·         CL (obligatie - HGR; programul de dezv urban. a loc - aprobat).

·         persoane fiz. sau juridice - vor sa rlz obiective pe tr­t. loc.

Informarea populatiei CL anunta intentia si scopul elaborarii PUG.

Desemnarea elaboratorului:

-           selectie - dupa capabilitatea, exp. in domeniu si oferta financiara – din min. 3 oferte;

-           licitatie - pt. loc. mari (complexitate, cost elaborare).

Comanda adresa CL (initiator) pt. elaboratorul ales/desemnat.

Tema-program

-           intocmire initiator sau (+ elaborato­r);

-           se evidentiaza pr. pb. existente in loc.

Tarifarea lucrarii elaboratorul evalueaza fizic si financiar operatiunile de efectuat.

Contractul - intocmit de elaborator - contine clauze, termene si valori faze decontabile.

Documentarea -  culegerea si interpretarea de informatii din surse, caf:

-       PATN, PATZ;

-       SFd pt. PUG-uri elaborate anterior;

-       PUZ, PUD aprobate;

-       proiecte de investitii care det. dez­v loc.;

-       evidente statistice pv. populatia, activitatile ec., institutiile publice, echiparea edilitara etc.;

-       anchete si observatii locale;

-       persoane fizice sau juridice - contra cost sau schimb de date.

Studiile de fundamentare

-         decise de be­neficiar + elaborator;

-         nr. si amploare =  f(marimea si complexitatea loc., pb. specifice, Studii de fundamentare anterioare-SFd).

Propunerile preliminare ATU au la baza:

-           rezultatele analizei situatiei existente;

-           progr. de dezv. a loc.

-           optiunile populatiei;

-           concluziile SFd.

Consultarile pe parcurs -  elaborator cu:

-           CL – are pdv asupra propune­rilor prelim.;

-           Consiliul judetean (compartimente ATU).

Redactare piese desenate – pt. consultare populatiei.

Consultarea populatiei:

-           beneficiarul organizeaza expozitii la primarie;

-           propun. popul. sunt analizate de CL;

-           propun. aprobate se introduc in PUG;

-           popul. este informata asupra deciziilor luate.

Acorduri si avize – le dau organele abilitate prin lege.

-           CL depune cererea de acord/aviz + partile scrise si desenate (necesare!) din PUG;

-           se emit in ≤ 30 zile de la depunerea cererii;

-           pot contine conditii si recomandari.

Definitivarea PUG

-           se tine seama de conditiile/recomandarile din acorduri/avize (aprobate de CL!);

-           PUG definitivat se preda la beneficiar in doua exemplare.

Aprobarea PUG - prin H. a CL (CG a M Bucuresti). PUG devine act de autoritate al administratiei publice locale pt. pb. de dezv urbanistica a loc. respective.

CL tb. sa asigure accesul locuitorilor la PUG aprobat.

Modificarea PUG aprobat - elabo­rare-avizare-aprobare ca la PUG initial.

III.2. Structura (continutul – cadru) PUG

Continutul PUG = f(localitate)

-         rurale - 2685 comune

-         urbane - 262 municipii si orase;

·        ≥100.000 locuitori: 23 resed. judet;

·        30.000-100.000 lo­cuitori: 48 mun. si orase.

·        ≤ 30.000 locuitori: 191 mun. si orase.

PUG cuprinde 3 cap. pr:

-         SFd;

-         PUG propriu-zis (+RLU) - sau PUG preliminar;

-         Doc. pt. avize/acorduri.

III.2.1. Studii de fundamentare

Studii, cercetari si proiecte -  pt. analiza pb. import. de ATU.

Se clasifica dupa:

-         data intocmirii fata de data elaborarii PUG;

-         specificitate.

Dupa data intocmirii - SFd intocmite:

-         inainte de a elabora PUG; (SFd tb. ≤ 2 ani; SFd ≥ 2 ani tb. sa aiba informatii de actualitate)

-         concomitent cu elaborarea PUG.

Dupa specificul lor, exista SFd:

·        analitice;

·        consultative;

·        prospective.

III.2.1.1. SFd analitice urmaresc:

-       evolutia loc. (istoric, cultural, etnografic, urbanistic-arhi­tectural etc.);

-       tipurile de ppt. asupra terenurilor si imobilelor;

-       actualizarea suportului topografic cadastral (reambulare topogra­fica);

-       conditii geoth. si hidrogeo.;

-       org. circulatiei si a tr.;

-       echiparea edilitara;

-       zone protejate;

-       protectia mediului;

-       potential turistic sau balnear.

III.2.1.2. SFd consultative

Sondaje si anchete socio-urbanistice (populatie, specialisti, institutii) pv. cerinte si optiuni pt. dezv. urbanis­tica.

III.2.1.3. SFd prospective - prognoze pv. aspecte i. ale loc. (evolutie populatie, activitati, miscare in trt. a acti­vilor etc.)

Continutul min. al unui SFd:

-       delimitarea obiectului studiat;

-       analiza critica a situatiei existente;

-       evidentierea disfunct. si a prioritatilor de interventie;

-       propuneri de eliminare/diminuare a disfunct. in dezv. loc.

III.2.2. PUG propriu-zis

Cuprinde piese scrise si desenate.

III.2.2.1. Piese scrise

a)        Memoriul de sintezapt. loc. mari. Prezinta pe scurt rz. analizei stadiului actual de dezv.

b)        Memoriul general – pt. toate loc. Prezinta in de­taliu - disfunct. (analiza situatiei existente) si propunerile de eliminare sau diminuare a aces­tora.

c)        Regulamentul local de urbanism (RLU)

-         detaliaza sub forma de prescriptii (permisiuni sau restrictii) reglementarile PUG;

-         se elaboreaza pe baza RGU, cu adaptare la specificul loc.

III.2.2.2. Piese desenate

Nr. si pb. prezentate = f(comple­xitatea si talia loc.).

Sunt planse, pe suport topografic, care prezinta:

-         Incadrarea in trt. administrativ;

-         Analiza situatiei existente – se evidentiaza disfunct.

-         Reglementarile urbanistice – zonificare, reglementari si echipare edilitara.

-         Ppt. asupra terenurilor si circulatia juridica a terenurilor.

Se folosesc culori si semne stan­dard.

Culorile sunt transparente pt. a nu acoperi detaliile cadastrale.

III.2.3. Doc. pt. obt. avizelor/acordurilor

          Se trimit la organisme centrale si teritoriale.


III.3  Continutul PUG pt loc. cu ≥ 100.000 locuitori

III.3.1  Piese scrise

III.3.1.1   Memoriu de sinteza

III.3.1.2.   Memoriu general

Cuprinde: introducere, stadiul actual al dezvoltarii, propuneri de dezvoltare urbanistica, concluzii si anexe

A.  INTRODUCERE (date de recunoastere a documentatiei, obiectul lucrarii, urse documentare).

B.  STADIUL ACTUAL AL DEZV.

1.      Evolutia loc.;

2.      Elemente ale cadrului natural;

3.      Relatii in teritoriu;

4.      Potential economic;

5.      Populatie - elemente demografice si sociale;

6.      Circulatie;7.      Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial;

8.      Zone cu riscuri naturale;

9.      Echipare edilitara;

10.  Pb. de mediu;

11.  Disfunct. la nivelul trt. si a loc.;

12.  Optiuni ale populatiei.

C.  PROPUNERI DE DEZV. URBANISTICA

1.      SFd;

2.      Evolutie posibila, prioritati;

3.      Optimizarea relatiilor in trt.;

4.      Dezv. activitatilor;

5.      Evolutia popul.;

6.      Org. circulatiei;

7.      Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial;

8.      Masuri in zonele cu riscuri naturale;

9.      Dezv. echiparii edilitare;

10.  Protectia mediului;

11.  Reglementari urbanistice;

12.  Obiective de utilitate publica.

D.  CONCLUZII

E.  ANEXE (scheme, cartograme, grafice)

B.1. Evolutie

-         evolutia in timp a loc.;

-         caracteristici i. ale trt. si loc.;

-         evolutia loc. dupa 1990.

B.2. Elemente ale cadrului natural: elemente care infl. modul de org. urbanistica: relief, retea hidrografica, clima, aspecte geotehnice, riscuri naturale.

B.3. Relatii in trt.

Se analizeaza si interpreteaza date care det. modul de AT si de dezv. a loc., luate din Planuri de AT (PATN, PATR, PATJ) si SFd. Pt. loc. mari, relatiile in trt. pot fi extinse si in afara limitei administrative a loc.

B.4. Potential ec.

Se prezinta profilul ec. al loc.: resurse subsol/sol, functiunile ec., disfunct.

B.5. Populatia. Elemente demografice si sociale

-         nr. locuitori (popul. stabila) - de data recenta;

-         evolutia popul. (referinta – anul recensamantului popul.);

-         structura popul.;

-         relatia 'resurse de munca – popul. ocupata';

-         disfunct.

B.6. Circulatia

Aspectele critice pv. circulatia rutiera, feroviara, navala si aeriana (dupa caz): grad de motorizare, capacitati de tr., fluenta, incomodari intre tipurile de circulatie, intre acestea si zonele functionale, nevoia de noi trasee, modernizarea traseelor existente, tr. in comun, modernizare intersectii mari etc.)

B.7. Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial

Intravilanul existent:

-         cel la 01.01.1990 (prevazut de Legea fondului funciar);

-         cel aprobat prin H.CL.

Zone functionale din intravilan – vezi bilantul teritorial pt. intravilan.

Bilantul teritorial - se intocmeste pt. limita teritoriului administrativ si intravilan.

Bilantul teritorial al suprafetelor din limita teritoriului administrativ al unitatii

Teritoriul administrativ al unitatii de baza

Categorii de folosinta  (ha)

Agricol

Neagricol

TOTAL

Arabil

Vii

Livezi

Pasuni Fanete

Paduri

Ape

Drumuri

Curti-

Constr.

Neprod.

  Extravilan

  Intravilan

  TOTAL

  % din TOTAL

100

Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilan

ZONE FUNCTIONALE

Suprafata (ha)

% din total intravilan

Localitate principala

Localitati componente sau apartinatoare

Trupuri izolate

TOTAL

Locuinte si functiuni complementare

Unitati industriale si depozite

Unitati agro-zootehnice

Institutii si servicii de interes public

Cai de comunicatie, din care:

-     rutiera

-     feroviara

-     aeriana

-     navala

……………………

…………

…………
………………………………

………………

………………

………………

………

………

………………

………

………

………

………

………

………

Spatii verzi, sport, agrement, protectie

Ctii tehnico-edilitare

Gospodarie comunala, cimitire

Destinatie speciala

Terenuri libere

Ape

Paduri

Terenuri neproductive

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

100

Comentarii posibile:

-           proportiile dintre zonele functionale;

-           disponibilitati de teren;

-           densitatea locuitorilor;

-           gra­d de dotare cu institutii si servicii publice etc.

B.8. Zone cu riscuri naturale

Zonele inventariate se transpun pe plansa, pe categorii de feno­mene (alunecari de teren, inundatii etc.).

B.9. Echipare edilitara

Se prezinta u. categorii de lucrari edilitare:

 

Gospodarirea apelor

-         surse de apa: tip, capacitate fd nevoile populatiei, pt activitati ec. si irigatii);

-         lucrari hidrotehnice: lacuri de acumulare, indiguiri;

-         disfunct.

 

Alimentare cu apa

-         descrierea sistemului de alimentare cu apa;

-         debitul si cl. surselor de apa;

-         aductiune;

-         statii de tratare;

-         inmagazinarea apei de consum si compensare;

-         reteaua de distributie pe zone de presiune si pe tipuri de retea (apa ind., potabila, de irigatii);

-         pb. conflictuale si disfunct.

 

Canalizare

-         reteaua de canalizare (in sistem unitar sau divizor);

-         statii de preepurare sau epurare a apelor ind.;

-         bazine de retentie;

-         statia de epurare a loc.;

-         pb. conflictuale si disfunct.

 

Alimentare cu energie electrica

-         surse de alimentare;

-         posturi de transformare (amplasamente; capacitatea);

-         trasee linii electrice (pe tensiuni);

-         traseul retelei de distributie medie tensiune;

-         indicatori de consum;

-         disfunct.

Telefonie

-         centrale telefonice, relee radio - amplasare;

-         retele majore de cabluri telefonice, nr. abonati, TV prin cablu;

-         aspecte critice.

 

Alimentare cu caldura

-         sistem de incalzire (sursa termica, comb. folositi);

-         capacitatea si starea instalatiilor termice (cen­trale termice de zona, retele termoficare, puncte termice etc.);

-         disfunct.

 

Alimentare cu gaze naturale

-         instalatii de alimentare GN (retele tr. gaze, statii reglare presiune, retele de distributie, pr. con­suma­tori, consum total, consum specific);

-         disfunct.

 

Gospodarie comunala

-         analiza pb. care privesc sortarea, colectarea, depozitarea si va­lorifi­carea deseurilor menajere si industriale etc.);

-         unitati de gospodarie comunala;

-         aspecte critice.

B.10. Pb. de mediu

Cuprinde cz. studiilor de analiza referitoare la:

-         cadrul natural (relief, conditii geotehnice, hidrologice, clima, cursuri si oglinzi de apa, spatii verzi etc.);

-         resursele naturale ale solului si subsolului (mod de exploatare, valori­ficare rationala);

-         riscuri naturale si tehnologice;

-         monumente ale naturii si istorice;

-         zonele de recreere, odihna, agrement, tratament;

-         reteaua pr. de cai de comunicatie;

-         depozite de deseuri menajere si ind.;

-         idf. surselor de poluare cu pericol major pt. populatie, vegetatie si animale;

-         cl. factorilor de mediu: sol, aer, apa, vegetatie, cu marcarea zonelor poluate, a terenurilor degradate etc.;

-         disfunct. pv. zonarea trt. pe folosinte (con­struite, terenuri agricole, silvice, permanent sub ape etc.);

-         prioritati in interventie.

B.11. Disfunct. la nivelul trt. si al loc.

Cele mai intalnite disfunct.:

-         dezech. in dezv. ec.;

-         neocuparea fortei de munca ® pb. sociale rezultate;

-         structura necorz. a locurilor de munca fd resur­sele si nevoile loc.;

-         disfunct. la niv. activ. ec.;

-         incompatibilitate/incomodare intre zonele functionale;

-         cadru natural nefavorabil – remedieri prin lucrari hidroteh., hidroamel. si antieroz.;

-         protejarea unor zone naturale/construite valoroase;

-         nivel de poluare/degradare constatat in unele zone;

-         starea fondului construit;

-         asig. cu locuinte;

-         insuficienta/absenta unor institutii pu­blice;

-         org. circulatiei si a tr. in comun;

-         gradul de echipare edilitara a loc. in raport cu necesitatile populatiei.

B.12. Necesitati si optiuni ale populatiei

-       optiunile si sugestiile populatiei;

-       pdv al admin. locale in leg. cu propria politica de dezv. a loc.;

-       pdv al elaboratorului pv solicitarile CL.

C.  Propuneri de organizare urbanistica

C.1 Studii de fundamentare

Cz. SFd, in special, a celor care justifica emiterea unor reglementari urbanistice.

C.2. Evolutie posibila, prioritati

-         directiile posibile de evolutie a loc. prin valorifica­rea pot. natural, ec. si uman.

-         prioritatile de interventie - ifd de nevoile imediate de amen. si dezv. si de fondurile la dispozitia CL).

C.3. Optimizarea relatiilor in teritoriu

Se prezinta u. aspecte:

-         pozitia loc. in reteaua judetului;

-         caile de comunicatie si tr;

-         lucrarile majore prevazute in teritoriu;-         deplasarile pt. munca;

-         accesul la trupurile intravil;

-         dezv. in trt. a echiparii edilitare

-         mutatiile intervenite in folosinta terenurilor.

In cazul in care propunerile de amen. si dezv. depasesc teritoriul loca., propunerile din PUG se coreleaza cu cele pt. trt. vecine.

C.4. Dezv. activitatilor

Propuneri de relansare ec. a loc. urmarindu-se valorificarea:

-         resurselor sol/subsol;

-         capacitatilor exis­tente;

-         forta de munca din trt.

C.5. Evolutia populatiei

Se poate det. dupa u. modele:

-         modelul de crestere biologica - ia in considerare sporul nat. al popul.);

-         modelul de crestere tendentiala - are la baza sporul mediu anual (spor na­tural si migrator) inregistrat in ultimii 15-20 ani.

Pt. estimarea fortei de munca se au in vedere u:

-         variantele de evolutie a popul.;

-         mutatiilor previzibile in structura popul. ocupate;

-         mobilitatea popul. si a fortei de munca;

-         posibilitatile de redistri­b. a popul. ocupate in sectoarele de activitate.

C.6. Organizarea circulatiei

 

Circulatia interioara:

                   a. Organizarea circulatiei rutiere si a tr. in comun

-         rezolvarea unor pb., caf: ame­n. de intersectii, trama stradala adecvata traficului, pasaje denivelate, sensuri unice, semaforizari, artere ocolitoare etc.);

-         modernizarea/completarea arterelor de circulatie majora si a siste­mului de tr. in comun, ifd de necesitatile functionale ale loc.;

-         imb. accesului in loc. si a tr. in comun cu loc. din trt. inconjurator;

-         org. statiilor pt. tr. in comun si a parcarilor/ga­rajelor.

                  

b. Organizarea circulatiei pietonale

-         propuneri de amenajare, completare/modernizare a cailor pietonale;

-         trasee si amenajari pt. biciclisti;

-         conditii speciale pt. persoane cu handicap.

                   Organizarea circulatiei feroviare (dupa caz)

-         rlz. unor ctii si instalatii pt. imb. circulatiei feroviare: devieri de linii, gari, statii tehnice, pasaje denivelate, rlz. de noi racorduri etc.);

-         eliminarea aspectelor critice rezultate din analiza situatiei existente.

                   Organizarea circulatiei navale (dupa caz)

-         lucrari, instalatii si ctii speciale pt. extinderea si modernizarea tr. de calatori si marfuri;

-         amen. portuare pt. activitati specifice.

                   Organizarea circulatiei aeriene (dupa caz)

-         conditii de amplasare si modernizare a aeroporturilor;

-         servituti si restrictii pt. zonele construite limitrofe (inaltime max., distante minime etc.);

-         zone de protectie si amenajari pt. diminuarea poluarii fo­nice.

C.7.  Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial

Zonele functionale pot suferi modificari, ca structura si marime, prin amplasarea de noi obiective, amenajari sau reamenajari.

Pt. o zona cu functiune predominanta se prezinta u. aspecte:

-         marime;

-         modificarea limitei - justificari;

-         cz. studiilor de diagnosticare a disfunct.: factori de agresivitate, conditionari impuse de asig. sigurantei in exploatare (nepotrivite dpv estetic), nivelul de confort (absenta amenajarilor specifice, asig. protectiei imp. zgomotului);

-         interventii pt. valorificarii potentialului existent si inlaturarea disfunct.

Bilantul teritorial pt. intravilanul propus are la baza bilantul teritorial pt. intravilanul existent, corectat cu mutatiile de suprafete in­tre zonele functionale sau majorat cu suprafetele nou introduse in intravilan.

C.8.  Masuri in zonele cu riscuri naturale

Se mentioneaza masurile care duc la eliminarea/diminuarea efectelor:

-         interdictie de construire in zonele afectate riscuri naturale, pana la data eliminarii producerii lor;

-         proiecte pt. eliminarea cauzelor ce le produc (controlul debitelor prin acumulari de apa, diguri de aparare, consolidari de versanti, plantari de pomi, alte amenajari);

-         aceste proiecte = prioritati de interventie si solicitarea de fonduri pt. rlz. lor.

C.9.  Dezv. echiparii edilitare

Ifd. cz. analizei situatiei existente si de propunerile din SFd se trateaza u:

·        Gospodarirea apelor

-         lucrari hidrotehnice propuse: apararea imp. inundatiilor, eroziunii versantilor etc.;

-         lucrari pt. rlz. de noi surse de apa.

·        Alimentare cu apa

-         cresterea capacitatii instal. de alim. cu apa (surse de apa, statii de tratare, retea de distributie), potrivit dezv. pro­puse pt. loc. si trt.;

-         modificari de trasee ale retelei de distributie, impuse de propunerile urbanistice;

-         lucrari prioritare.

·        Canalizare

-         imb. si extinderea retelei de canalizare;

-         extinderi/noi statii de epurare/preepurare a apelor ind.;

-         lucrarile prioritare.

·        Alimentare cu energie electrica

Propuneri pt.:

-         asig. necesarului de consum electric;

-         extinderi sau devieri de linii electrice;

-         construire de noi statii/posturi de transformare.

·        Telefonie

Propuneri pt.:

-         extinderea liniilor de telecomunicatii;

-         noi oficii postale, centrale telefo­nice, relee, posturi de radio sau TV;

-         dezv. TV prin cablu (studiouri, relee, retelele de transmisie etc.);

-         rlz. retelei informatice locale si legarea acesteia la magistrala nationala pt. admin. publica.

·        Alimentare cu caldura

-         solutii pv. imb. incalzirii cladirilor prin:

>         asig. rezervei de comb.;

>         dotarea corz. a centralelor termice;

>         modern. retelelor termice;

-         sch. sistemului de incalzire.

·        Alimentare cu gaze naturale

-         propuneri pv. asig. ncs. de gaze nat. pt. dezv. urbanistica propusa;

-         surse apropiate pt. alimentare;

-         procedura de urmat pt. aprobarea introducerii alim. cu gaze nat.

·        Gospodarie comunala

-         propuneri pv. amen. ncs. pt. sortarea, tr, depo­zitarea si tratarea deseurilor menajere sau ind.;

-         extinderea bazelor de tr. in comun etc.;

-         propuneri pt. ctii si amen. specifice.

C.10.  Protectia mediului

Pornind de la:

-         cz. SFd;

-         cz. ana­lizei situatiei existente;

-         reperele de normalitate,

se formuleaza masuri de interventie urbanistica, ref. la:

>         diminuare/eliminarea surselor de poluare majora (emisii, deversari etc.);

>         epurarea/preepurarea apelor uzate;

>         depozitarea controlata a deseurilor menajere si ind.;

>         recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri si taluzuri, plan­tari de zone verzi etc.;

>         org. spatiilor verzi;

>         delim. (orientativa) a zonelor protejate si restrictiile pt. conservarea patrimon. natural si construit;

>         zonele propuse pt. refacere peisagistica si reabilitare urbana.

C.11.  Reglementari urbanistice

Sunt cuprinse reglementarile si interventiile urbanistice, caf:

·        Solutia generala de organizare si dezv. a loc. .

·        Org. retelelor majore de cai de comunicatie.

·        Destinatia terenurilor - zonele functionale rezultate.

·        Zona centrala - delimitarea si det. nivelului de complexitate al acesteia.

·        Zonele protejate si limitele acestora (zone cu valoare istorica, peisa­gistica, ecologica, protejate sanitar).

·        Valorile minime/maxime pt. POT si CUT, pe zone bine delimitate (unitati teritoriale de referinta) ifd destinatia si inaltimea ctiilor, relief etc.

·        Protejarea unor suprafete din extravilan (terenuri agricole valoroase, paduri, oglinzi de apa etc.).

·        Interdictii temp. de construire pt. zonele care necesita studii supl. (PUZ-uri pv parcelari, reparcelari, operatiuni de renovare sau restructurare urbana).

·        Interdictii permanente de construire pt. zonele care prezinta riscuri natu­rale si tehnologice, servituti de protectie etc.

Interdictiile de construire isi pierd valabilitatea in momentul eliminarii cau­zelor care le‑au determinat.

C.12. Obiective de utilitate publica

Pt. rlz. de noi obiective de utilitate publica sunt ncs. u. operatiuni:

·        listarea obiectivelor de utilitate publica;

·        idf. tipului de ppt asupra terenurilor din intravilan;

·        det. circulatiei juridice a terenurilor intre detinatori:

-         terenuri care vor trece in dom. public sau privat al loc.;

-         terenuri din dom. privat, destinate concesionarii;

-         terenuri din dom. privat, destinate schimbului.

D.  Concluzii

Privesc u. aspecte:

·        Amen. si dezv loc. in corelare cu trt. administrative inconj.

·        Relansarea ec.-sociala a loc. in corelare cu pro­gr. propriu de dezv.

·        Interventii care sustin materializarea pro­gr. de dezv.

·        Interventii ifd necesitatile si optiunile popul.

·        Aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrangeri (limite fi­zice de dezv.), pozitii diferite elaborator-beneficiar (mariri nejustificate ale intravilanului etc.).

E.  Anexe

Ifd complexitatea problemelor si talia loc., se intro­duc in memoriul general cartograme, scheme, grafice, care sa sustina propune­rile de org. urbanistica.

 

III.3.1.3  Regulamentul local de urbanism (RLU)

RLU cuprinde prescriptii (permisiuni si interdictii), cu care se detaliaza si se intaresc reglementarile din PUG.

RLU cuprinde u. capitole:

a. Dispozitii generale (rolul RLU, domeniul de aplicare)

b. Reguli si conditii de acordare a AC

c. Zonare functionala

d. Prevederi la nivelul zonelor functionale din intravilan

e. Prevederi pv. modul de ocupare a terenurilor din extravilan

f. Unitati teritoriale de referinta - UTR

Unitatilor teritoriale de referinta sunt zone urbane cu caracteristici distincte, de­limitate prin strazi si limite cadastrale, pe baza omogenitatii morfologice si functionale. In vederea aplicarii PUG si RLU, emi­tentul CU si al AC identifica UTR in care solicitantul se inscrie si extrage prescriptiile din RLU pv conditiile de ampla­sare si realizare a obiectivului propus.

III.3.2  Piese desenate (pentru PUG municipiu cu ≥ 100.000 locuitori)

Acestea se intocmesc pe planuri topografice actualizate, in culori si semne conventionale standard si cuprind, in pr.:

1. Incadrare in teritoriu

2. Situatia existenta - disfunct.

3. Reglementari urbanistice – zonare functionala

4. Doc. pt. avize/acorduri.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1215
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site