Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

PLAN ANUAL AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


Scoala  cu clasele I-VIII Zoita

Comuna Ziduri , Judetul Buzau

PLAN ANUAL AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII

1. CUPRINS

1. Cuprins

2. Organigrama comisiei

3. Portofoliul comisiei

4. Planificarea activitatilor comisiei

5. Planul operational privind implementarea instrumentelor pentru managementul calitatii

5.1. Componenta comisiei

5.2. Plan de actiune

5.3. Descrierea sarcinilor si a principalelor activitati

5.4. Proceduri si subcomisii

5.5. Evaluarea activitatilor

6. Modalitati de clasificarea si gestionarea dovezilor

7. Observarea lectiilor

8. Fisa de observare(varianta restransa)

9. Raportul de autoevaluare personala - continut

10. Chestionare diverse

11. Diverse fise

12. Lista materialelor din dosarul profesorului

13. Lista dovezilor corelate la principiile de calitate

14. Planificarea observarii lectiilor

2. ORGANIGRAMA COMISIEI DE ASIGURARE A

CALITATII

3. PORTOFOLIUL COMISIEI DE ASIGURARE A

CALITATII

Documentele care fac parte din portofoliul comisiei de asigurarea calitatii sunt:

1. Legislatie

2. Manuale de calitate

3. Dosar de documente privind managementul strategic si manegementul operational

4. Planificarea activitatii pentru asigurarea calitatii in educatie

5. Planul operational al comisiei care cuprinde componenta comisiei si atributiile    membrilor

6. Planificarea calendaristica a activitatilor

7. Cartea de identitate a unitatii scolare

8. Dosar cu chestionare aplicate cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar

9. Dosar cu fisele de observare ale lectiilor

10. Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice

11. Dosar cu procese verbale ale intalnirilor comisiei

12. Mapa de lucru cancelarie

13. Dosar cu rapoarte: Raport de autoevaluare, Plan de imbunatatire, Raport de inspectie

14. Diverse documente (material de prezentare a dovezilor – clasificare si modalitati de

pastrare)

15. Dosar cu statistici – situatii semestriale pe programe de invatare

16. Repartizarea cadrelor didactice pe observatori

4. PLANIFICAREA ACTIVITATII

PENTRU ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE

Denumire activitate Frecventa

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Numirea responsabilului si constituirea comisiei anuale

Planul operational Anual

Fisa de evaluarea initiala

Autoevaluare anuala

Cartea de identitate a unitatii scolare

Planificari pe programe de invatare semestrial

Monitorizare orar bilunar

Monitorizarea completarii cataloagelor scolare si verificarea ritmicitatii notarii la 2 luni

Monitorizarea progresului scolar semestrial

Aplicare chestionare pentru cadre didactice semestrial

Stabilirea de stiluri de invatare elevi anual

Denumire activitate Frecventa

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Portofolii cadre didactice(pe programe de invatare si dirigintie) lunar

Portofolii elevi lunar

Observarea lectiilor si completare a fiselor de observare lunar

Monitorizarea asigurarii invatamantului incluziv (elevi cu cerinte speciale educationale)la 2 luni

Monitorizarea promovarii ofertei educationale a unitatii scolare semestrial

Monitorizarea frecventei elevilor si reactualizarea bazei de date lunar

Monitorizarea asigurarii serviciilor de asigurare a securitatii in timpul programului

scolar (serviciu pe scoala, paza proprie si/sau politie/jandarmerie)-permanent

Proiectarea sistemelor de asigurare a securitatii muncii si PSI -semestrial

Monitorizarea asigurarii serviciilor medicale pentru elevi - la 2 luni

Monitorizarea asigurarii consilierii elevilor si asigurarea orientarii scolare si profesionale lunar

Denumire activitate Frecventa

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Completarea fiselor de monitoriza privind implementarea principiilor de calitate -la 2 luni

Raport de autoevaluare final –anual

Plan de imbunatatire- anual

Raport de inspectie -anual

Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor si dovezilor -lunar

Rezolvarea contestatiilor -lunar (ori de cate ori este necesar)

Verificarea documentelor oficiale -trimestrial

5. PLAN OPERATIONAL PRIVIND

IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU

MANAGEMENTUL CALITATII

5.1. COMPONENTA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA

CALITATII IN EDUCATIE SI PRECIZAREA ROLURILOR

MEMBRILOR ACESTEI COMISII

5.2. PLAN DE ACTIUNE

CORELARE INDICATORI-DOVEZI (PENTRU PRINCIPIUL 5 AL CALITATII)

INDICATORUL DE PERFORMANTA DOVEZI CONCRETE MODALITATI CINE RASPUNDE

I. I N S C R I E R E

1. Prezentare informatii despre toate programele de invatare existente

· Prezentare plan cadru – diriginti

· Prezentare programe scolare – profesori

· Orarul scolii – diriginte

· Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante etc.)

· Prezentare oferta CDS

· Tabele nominale peclase

· Mapa cu materialele care promoveaza unitatea scolara care observa lectia

Functia: functia observatorului in cadrul organizatiei furnizorului

(ex. Director) responsabil cu asigur· Dirigintii

2. Informatii conform nevoilor elevilor

· Aviziere

· In mod direct de la diriginti, profesori

· Mapa cu continutul avizierului

· Realizatorii avizierelor

3. Posibilitatea de inscriere la programe conform nevoilor

· Selectare pe baza de test de selectie(clasele a IX-a B, C si H, specializarea filologie)–diriginti, profesori de specialitate

· Selectare pe baza de fise de optiuni –diriginti, directori – X-XII

· Fise pentru CDS

· Fise de optiuni

· Teste

· Directiune

· Dirigintii

· Profesorii

4. Alegerea altor programe in cazul in care elevii au fost respinsi

· Repartizare in functie de celelalteoptiuni (fise de optiuni – clasele XI) · Fise de optiuni · Directiune

5. Evaluarea initiala

· Teste initiale individuale

· Fise de lucru initiale pentru testarea aptitudinilor (matematice, filologice, vocationale, etc.)

· Teste pentru stabilirea stilului de invatare (chestionare)

· Teste, chestionare

· Teste de aptitudini

· Dirigintii

· Profesorii

INDICATORUL DE PERFORMANTA DOVEZI CONCRETE MODALITATI CINE RASPUNDE

6. Participare la programe de initiere in functie de programul la care au fost admisi

· Initializare/reactualizare cunostinte necesare in desfasurarea ulterioara a programului (fise de sinteza) – cunostinte de baza

· Planificari, curriculum

· Prezentare cunostinte initiale (fise de lucru teoretice initiale) – daca este cazul

· Fise de sinteza

· Prezentare curriculum

· Tabele de luare la cunostinta

· Profesorii

7. Programele raspund aspiratiilor si potentialului elevilor

· Fise de sinteza initiale

· Teste initiale

· Rezultatele scolare ale elevilor

· Cataloage · Profesorii

II. S E R V I C I I D E S P R I J I N

8. Drepturile si responsabilitatile elevilor sunt clar definite

· Regulamentul pentru elevi (insotite de tabele de luare la cunostinta)

· Regulamentul de ordine interioara

· Tabele nominale de luare la cunostinta · Dirigintii

9. Accesul la sprijin eficace pentru rezolvarea problemelor personale

· Cabinetul interscolar de asistenta psihopedagogica

– psihologul scolii

· Sprijin prin diriginti

· Teste de orientare scolara si profesionala pentru elevii de clasa a VIII-a

· Dosare cabinet (fise de evaluare, teste, modalitati de remediere)

· Psihologul scolii· Dirigintii

10. Perioade pentru reevaluarea nevoilor si urmarirea progresului pe parcursul programului

· Teste de evaluare sumativa la sfarsit de capitol

· Revizuirea repartizarii in grupele de lucru

· Analiza fisei de activitate elev

· Teste curente · Profesorii

11. Informatii, orientarea si consilierea pentru modalitatile de continuare a studiilor dupa terminarea ciclului de invatamant

· Dirigintii – prezentarea ofertelor pentru invatamantul superior, postliceal, s.a.

· Profesorii – indrumarea dupa aptitudinile particulare si in functie de optiunile ulterioare ale elevilor

· Prezentare nomenclator calificari

· Fise de optiuni clasele a X-a

· Dosare examene de diferenta

· Fise de optiuni

· Dosare examene diferenta

· Dirigintii

· Profesorii

INDICATORUL DE PERFORMANTA DOVEZI CONCRETE MODALITATI CINE RASPUNDE

12. Inregistrari privind evolutia ulterioara a elevilor – continuare studii sau angajare

· Fise completate de dirigintii absolventilor

· Situatia absolventilor

· Chestionare absolventi

· Mape cu chestionarele absolventilor

· Fise diriginti

· Dirigintii

III. D E S F A S U R A R E A P R O C E S U L U I D E P R E D A R E – I N V A T A R E

13. Masuri eficace pentru promovarea egalitatii sanselor pentru eliminarea discriminarii de orice forma

· Asigurarea sanselor egale – alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare (vezi si clasele “Sansa a 2-a”, “Frecventa redusa”)

· Chestionar

· Utilizarea Fisei de activitate elev

· Material de prezentare a masurilor

· Chestionar

·· Comisia pentru asigurarea calitatii

14. Relatiile de lucru eficace cu ceilalti profesori, cu elevii, alti membrii ai personalului si managerii

· Feed-back asigurat prin chestionare aplicate pentru urmarirea inter-relationarii umane

· Procese verbale

· Elaborare fise de lucru pe discipline in colaborare

· Procese verbale ale lectiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale intalnirilor diverselor comisii

· Chestionare

· Procese verbale

· Toti profesorii colectivului

15. Stabilirea de criterii individuale privind rezultatele si tintele invatarii

· Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale)

in functie de standarde bine precizate si avand in vedere stilurile de invatare si inteligentele multiple

· Chestionare stiluri de invatare

· Teste initiale

· Profesorii

16. Invatarea prin pasi mici se regaseste in programele si materialele de invatare

· Componenta de baza (unitatea de invatare) impartita in subcomponente elementare(lectii)

· Fise de lucru (de teorie, de exercitii, s.a) cu pasi mici (etapizate) intocmite dupa

categoria de grupa din care fac parte elevii

· Planificari pe unitati de invatare

· Profesorii

INDICATORUL DE PERFORMANTA DOVEZI CONCRETE MODALITATI CINE RASPUNDE

17. Programele si materialele de invatare au criterii explicite cunoscute de elevi

· Materialele de invatare sunt insotite de modalitatile de utilizare (ex: modul de

completare al fiselor de lucru)

· Materialele contin fise de indicatii cu modul de utilizare ale acestor materiale

· Profesorii

18. Gama variata de strategii de predare si invatare

· Aplicare individualizat pe grupele de lucru (de nivel superior, mediu, cu nevoi

speciale)

· Utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe elev, in grupe de lucru si in

diferite contexte

· Proiecte de tehnologie didactica

· Profesorii

19. Gama variata de resurse si materiale

· Utilizarea resurselor materiale/materiale vizuale:

Resurse materiale – aparatura:

Retroproiector, Videoproiector, Computer (PC), Flipchart, Truse,

Diferite aparate

Materiale de invatare - Fise de lucru, carti, articole

Utilizare Internet – preluare materiale

· Modalitati de lucru:

Traditional (cu intreaga clasa)

Activitate de proiect

Lucrul in grupe

Lucrul in perechi

Activitati practice

· Proiecte de tehnologie didactica

· Fisa de evaluare a activitatilor la lectii – pentru elevi si profesori

· Profesorii

20. Comunicare eficienta in functie de nevoile elevilor

· Aplicarea comunicarii formale si nu a celei informale

· Chestionare pentru evaluarea comunicarii

· Chestionare · Profesorii

INDICATORUL DE PERFORMANTA DOVEZI CONCRETE MODALITATI CINE RASPUNDE

21. Planificarea si structurarea activitatilor de invatare

· Alcatuirea planificarilor calendaristice si a celor pe unitati de invatare sa aiba in vedere participarea elevilor

· Orarul activitatilor diferentiate (recuperare, performanta)

· Planificari pe unitati deinvatare

· Orar

· Profesorii

22. Elevii primesc feed-back privind progresul realizat

· Studiul fisei de activitate elev ori de cate ori este necesar

· Discutarea situatiei scolare semestriale, anuale

· Procese verbale · Dirigintii

23. Implicarea elevilor in evaluarea progresului; evaluarea formativa pentru planificarea invatarii si monitorizarea progresului

· Aplicarea autoevaluarii prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activitatilor

proprii dupa barem)

· Evaluarea in pereche (elev-elev)

· Fisa de activitate elev

· Fise de notare paralela

· Fise de activitate elevi

· Profesorii

24. Evaluarea formativa adecvata, riguroasa, corecta,exacta si aplicata in mod regulat

· Implicarea activa a elevilor in procesul de evaluare

· Cataloagele scolare

· Cataloagele personale ale profesorilor

· Cataloage

· Fise de verificare periodica a cataloagelor

· Comisia pentru asigurarea calitatii

25. Sprijinirea elevilor pentru atingerea obiectivelor programelor

· Asistarea elevilor la activitati pe grupe de lucru diferentiate (acordarea de asistenta si indrumare)sau la invatarea centrata pe elev

· Stabilirea punctelor tari/slabe

· Fise de analiza a punctelor tari/slabe

· Fise de observare a activitatilor

· Profesorii

26. Incurajarea elevilor pentru a-si asuma responsabilitatea pentru propriul proces de

invatare

· Asumarea responsabilitatii atat in autoevaluare cat si in procesul de invatare Chestionare · Profesorii

27. Experienta elevilor in activitati de evaluare formativa si sumativa

· Fise de notare paralela elev-profesor, elev-elev

· Fise de notareparalela · Profesorii

INDICATORUL DE PERFORMANTA DOVEZI CONCRETE MODALITATI CINE RASPUNDE

28. Formele de evaluare formativa si sumativa sunt adecvate

· Se aplica tehnicile de evaluare dupa cerinte: oral, teste scrise, practica(evaluare a fiselor de lucru), referate,proiecte, portofolii, s.a.

· Pastrarea inregistrarilor

· Teste, referate

· Portofolii elevi

· Profesorii

29. Programele de invatare se supun un proces sistematic de pastrare a inregistrarilor

· Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste initiale, lucrari (teste) pe parcurs,

fise de lucru, lucrari scrise semestriales.a.

· Mape lucru elevi · Profesorii

5.3. DESCRIEREA SARCINILOR SI A PRINCIPALELOR

ACTIVITATI

Nr.

crt

Numele si prenumele

membrului din Comisie

Sarcini specifice si activitati corelate

1. BEJAN DANIELA

Director adjunct

Presedinte comisie

· monitorizeaza si supervizeaza activitatea

comisiei pentru asigurarea calitatii

· aproba planurile comisiei:

planul de actiune

planul de imbunatatire

rapoarte de autoevaluare

· gestioneaza dovezile

· gestionaza documentatia de lucru a comisiei

· responsabil subcomisie de elaborare, aplicare si verificare a orarului

· monitorizeaza activitatea comisiei de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· monitorizeaza activitatea comisiei de selectare,pastrare si verificarea materialelor

· monitorizeaza procedurile aplicate de subcomisia de contestatii

· realizeaza observarea lectiilor

2. NECHITA CORA

Responsabil comisie

Responsabil curriculum gimnaziu/liceu: matematica

· elaboreaza planul operational si de actiune al comisiei

· realizeaza planul de imbunatatire

· realizeaza raportul de autoevaluare

· gestioneaza intreaga documentatie a comisiei

· monitorizeaza activitatea comisiei

· elaboreaza documentele de lucru ale comisiei

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului gimnaziu/liceu

· responsabil in subcomisiia de selectare,pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de verificare a documentelor oficiale

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si verificare a orarului

· realizeaza observarea lectiilor

Nr.

crt

Numele si prenumele

membrului din Comisie

Sarcini specifice si activitati corelate

3. ABRAHAM MIHAI

Membru comisie
Responsabil curriculum

gimnaziu/liceu: limba

franceza, limba romana

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului gimnaziu/liceu

· membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de verificarea documentelor oficiale

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si verificare a orarului

· realizeaza observarea lectiilor

4. ENACHE OFELIA

Membru comisie

Responsabil curriculum

gimnaziu/liceu:

matematica, informatica, muzica, desen

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului gimnaziu/liceu

· responsabil subcomisia de verificarea documentelor oficiale

· membru in subcomisia de elaborare, aplicaresi interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de contestatii

· realizeaza observarea lectiilor

5. DANILA ELENA

Membru comisie

Responsabil curriculum

gimnaziu/liceu: Limbaengleza, istorie, geografie

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului gimnaziu/liceu

· responsabil subcomisia de elaborare, aplicare siinterpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de selectare, pastrare siverificarea materialelor

· membru in subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de verificarea documentelor oficiale

·· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si verificare a orarului

· realizeaza observarea lectiilor

Nr.

crt

Numele si prenumele

membrului din Comisie

Sarcini specifice si activitati corelate

6. URSACHE CRISTINA

Membru comisie

Responsabil curriculum

gimnaziu/liceu: chimie,fizica, socio-umane,pedagogie

Reprezentant al sindicatului

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului gimnaziu/liceu

· responsabil subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de verificareadocumentelor oficiale

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si verificare a orarului

· realizeaza observarea lectiilor

7. BEJINARIU LAURA

Membru comisie

Responsabil curriculum

gimnaziu/liceu:biologie, ed fizica

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului gimnaziu/liceu

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de verificarea documentelor oficiale

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si verificare a orarului

· realizeaza observarea lectiilor

8. SCUTARU ANDRA

Membru comisie

Responsabil curriculum

invatamant primar

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului invatamant primar

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de verificarea documentelor oficiale

· realizeaza observarea lectiilor

9. ILIE STELA

Membru comisie

Responsabil curriculum

invatamant prescolar

· contribuie la gestionarea dovezilor specifice curriculum-ului invatamant prescolar

· membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

· elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei

· centralizeaza rezultatele chestionarelor

· membru in subcomisia de contestatii

· membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

· membru in subcomisia de verificarea documentelor oficiale

· realizeaza observarea lectiilor

5.4. PROCEDURI SI SUBCOMISII

1. ELABORAREA, APLICAREA SI INTERPRETAREA CHESTIONARELOR

Se elaboreaza de catre membrii subcomisiei chestionare care se aplica conform calendarului activitatilor. Dupa aplicarea chestionarelor se elaboreaza un material de interpretare a rezultatelor.Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare si interpretarea

chestionarelor:

Danila Elena – responsabil subcomisie

Abraham Mihai

Nechita Cora

Enache Ofelia

Ursache Cristina

Bejinariu Laura

Scutaru Andra

Ilie Stela

Nedeff Adina – elev

Instructiuni de lucru:

Membrii subcomisiei elaboreaza chestionarele pe baza analizei de nevoi. Chestionarele se aplica conform nevoilor personalului caruia i se solicita anumite raspunsuri;

Se colecteaza chestionarele si se analizeaza;

Pe baza analizei se elaboreaza de catre responsabilul subcomisiei un raport final care sa cuprinda interpretarea rezultatelor.

Monitorizarea procedurii:

Se realizeaza de presedinte comisie AC – director adjunct,

prof. Bejan Daniela

Periodicitate:

Conform calendarului de activitati

Analiza procedurii:

Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC

Prezentarea activitatii se face si in Consiliul profesoral

2. SELECTAREA, PASTRAREA SI VERIFICAREA MATERIALELOR

Conforma documentelor de calitate din scoala fiecare membru implicat in asigurarea calitatii va primi un document care sa cuprinda lista materialelor obligatorii in portofoliul personal Membrii subcomisiei de selectare, pastrare si verificare a

materialelor:

Nechita Cora – responsabil subcomisie

Abraham Mihai

Enache Ofelia

Danila Elena

Ursache Cristina

Bejinariu Laura

Scutaru Andra

Ilie Stela

Instructiuni de lucru:

Pe baza documentelor comisiei de calitate la inceputul anului scolar si apoi pe parcursul intregului an scolar se urmareste selectarea materialelor, mai ales a dovezilor

aferente principiilor de calitate;

Se realizeaza pastrarea materialelor conform documentelorcomisiei de calitate;

Dupa selectarea materialelor si dovezilor se realizeaza evaluarea prin fisa de evaluare completata de catre membrii subcomisiei.

Monitorizarea procedurii:

Se realizeaza de presedinte comisie AC – director adjunct, prof. Bejan Daniela

Periodicitate:

Permanent conform calendarului de activitati

Analiza procedurii:

Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC prin raportul de autoevaluare

3. CONTESTATII

Se constituie o subcomisie de contestatii referitoare la: acordarea calificativelor la programele de invatare (note), la aplicarea sanctiunilor pentru elevi si alte masuri care se pot contesta.

Membrii subcomisiei de contestatii:

Ursache Cristina – responsabil subcomisie

Abraham Mihai

Nechita Cora

Enache Ofelia

Danila Elena

Bejinariu Laura

Scutaru Andra

Ilie Stela

Instructiuni de lucru:

Completarea unui formular de contestatie;

Daca contestatia nu este justificata este respinsa;

Daca este justificata urmeaza analiza formularului de contestatie si a argumentelor contestatiei prininvestigarea aspectelor semnalate;

Prin analiza si investigatiile aspectelor contestate se elaboreaza documentul care cuprinde masurile de remediere si modalitatile de aplicare ale acestora.

Monitorizarea procedurii:

Se realizeaza de presedinte comisie AC – director adjunct,

Periodicitate:

Conform calendarului de activitati

Analiza procedurii:Se face in subcomisie, in Comisia AC si in raportul de autoevaluare

4. VERIFICAREA MODULUI DE COMPLETARE A DOCUMENTELOR OFICIALE

(CATALOAGE, DOCUMENTE FINANCIARE, S.A.)

Avand in vedere importanta documentelor oficiale (mai ales cataloage) se urmareste modul in care acestea sunt completate si periodicitatea completarii.

Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale:

Enache Ofelia – responsabil subcomisie

Abraham Mihai

Nechita Cora

Danila Elena

Ursache Cristina

Bejinariu Laura

Scutaru Andra

Ilie Stela

Instructiuni de lucru:

Se completeaza fisa de verificare a cataloagelor de catre membrii subcomisiei conform unei impartiri planificate a acestor documente;

Se extrag din fise aspectele constatate si urmeaza aplicarea masurilor de corectare a erorilor constatate.

Monitorizarea procedurii:

Se realizeaza de presedinte comisie AC – director adjunct, prof. Bejan Daniela

Periodicitate:

Conform calendarului de activitati

Analiza procedurii:

In cadrul Comisiei AC si in Consiliul profesoral

5. ELABORARE, APLICARE SI VERIFICARE A ORARULUI

Responsabilul subcomisiei elaboreaza orarul scolii conform reglementarilor legale si cu respectarea planurilor cadru.Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare si verificare a

orarului:

Bejan Daniela – responsabil subcomisie

Nechita Cora

Abraham Mihai

Danila Elena

Instructiuni de lucru:

Membrii subcomisiei (Bejan Daniela, Nechita Cora, Abraham Mihai si Danila Elena) realizeaza schema orara pe baza incadrarilor cadrelor didactice elaborate conform

planurilor cadru;

Membrii subcomisiei (Bejan Daniela, Nechita Cora, Abraham Mihai, Danila Elena, Enache Ofelia, Ursache Cristina, Bejinariu Laura) urmaresc modul de indeplinire a

programului conform orarului aprobat in Consiliul de Administratie

Monitorizarea procedurii:

Pentru o eficienta monitorizare, fiecare sala de clasa va avea afisat pe usa orarul clasei, iar la laboratoare orarul se va afisa graficul de desfasurare a activitatilor (orarul

profesorilor);

Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni doua monitorizari conform programului si cu completarea fisei de monitorizare a orarului;

Monitorizarea activitatii subcomisiei se realizeaza de catre echipa manageriala - director si directorii adjuncti Periodicitate:

Conform calendarului de activitati – bilunar

Planificarea verificarii orarului se va face conform programului:

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Corp A Danila E. Bejinariu L. Nechita C. Bejan D. Nechita C.

Corp B Ursache C. Enache O. Abraham M. Ursache C. Abraham M.

Corp C Bejinariu L. Ilie S. Scutaru A. Enache O. Bejinariu L.

Camin Bejan D. Scutaru A. Danila E. Ilie S. Scutaru A.

Analiza procedurii:

Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC;

Prezentarea activitatii se face si in Consiliul profesoral si in Consiliul de Administratie

5.5. EVALUAREA ACTIVITATILOR

Avandu-se in vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare, in cadrul managementului calitatii evaluarea activitatilor se face prin: Evaluari periodice prin intruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor comisiei in perioada anterioara desfasurarii acestor intruniri; Evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfarsitul anului; Elaborarea planului de imbunatatire conform metodologiei si avandusein vedere punctele slabe care reies din raportul de

autoevaluare; Elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza

activitatea membrilor personalului pentru asigurarea calitatii in invatamant;

S-a organizat in cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de invatamant o subcomisie de analiza si solutionare a contestatiilor si plangerilor depuse de factorii implicati in educatie (elevi, parinti, profesori); Planul de imbunatatire elaborat este aplicat prin indeplinirea actiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de

imbunatatire si respectarea termenelor limita de desfasurare a actiunilor.

6. MODALITATI DE CLASIFICARE SI GESTIONAREA

DOVEZILOR

A. MODALITATI DE CLASIFICAREA DOVEZILOR

DOVEZI GENERALE

Proiectul de dezvoltare a scolii (PDS)

Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante)

Orarul scolii

Prezentare oferta CDS

Regulamentul pentru elevi (insotite de tabele de luare la

cunostinta)

Regulamentul de ordine interioara

Aviziere

Prezentare nomenclator calificari

Baza de date cu situatia absolventilor

Orarul activitatilor diferentiate (recuperare, performanta)

Cataloagele scolare

Mape de lucru

DOVEZI SPECIFICE

DOVEZI ALE COMISIEI AC

Planuri ale comisiei

Documente de lucru ale comisiei

Dosare cu rapoarte de activitate

Dosare cu chestionare

Dosare cu fisele de observare ale lectiilor

Dosare cu procese verbale

Dosarele profesorilor (personale si de dirigentie)

Mapa de lucru (cancelarie)

DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV (SECRETARIAT-CONTABILITATE)

Documente contabile specifice

Carti de munca si fise ale postului

Procese verbale si note interne

Cataloagele scolare

Selectare pe baza de fise de optiuni pentru clasa a XI-a –

diriginti, directori

Fise pentru CDS

Dosare examene de diferenta

Fise completate de dirigintii absolventilor

Baza de date cu situatia absolventilor

Chestionare absolventi

Asigurarea sanselor egale - alcatuirea colectivelor de elevi se

face fara nici o discriminare (vezi si clasele “Sansa a 2-a”,

“Frecventa redusa”)

Diverse fise de instructaj

Documentele din arhiva scolii

DOVEZI CADRE DIDACTICE

DOVEZI PERSONALE PE PROGRAME DE INVATARE

Programe scolare

Planificari calendaristice

Planificari pe unitati de invatare

Un set de planuri de lectie complete

Modele de teste : initiale, pe parcurs

Modele de fise de lucru

Catalog personal

Fise de evaluare (elevi si profesori) a catorva lectii

Cateva fise de notare paralela

Chestionare pentru managementul comunicarii

Situatii statistice care sa cuprinda: media notelor la testul initial, media semestriala

Fise de activitate elevi

DOVEZI DIRIGENTIE

Mapa activitatii educative

Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinta

Chestionare pentru stabilirea stilului de invatare la elevi (insotite de raspunsurile elevilor)

Fise pentru optiuni CDS

Procese verbale ale intrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale sedintelor cu parintii, s.a.procese verbale pentru discutarea situatiei scolare la sfarsitul unui semestru

diverse documente de lucru ale dirigintelui

B. MODALITATI DE GESTIONARE

SELECTAREA DOVEZILOR

Se face in functie de categoria din care fac parte:

1. DOVEZILE GENERALE - sunt selectate in functie de specificul lor de catre intregul personal

2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt selectate de catre comisie, serviciul administrativ si de catre cadrele didactice

PASTRAREA DOVEZILOR

Se face in functie de categoria din care fa parte:

1. DOVEZILE GENERALE - sunt pastrate in functie de specificul lor de catre directiune, de serviciul administrativ sau de catre comisia de calitate

2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt pastrate de catre comisie (la cabinetul comisiei), serviciul administrativ (secretariat, contabilitate, arhiva), iar dosarele cadrelor didactice se pastreaza fie la cabinetul comisiei, fie de catre cadrele didactice.

Activitatea de selectare, pastrare si verificarea dovezilor este supervizata de subcomisia stabilita in cadrul Comisiei AC cu atributii in acest sens (vezi procedura corespunzatoare).

7. OBSERVAREA LECTIILOR

INDRUMARI PRIVIND PROCEDURA DE OBSERVARE

extras din manualul de calitate

Fisa de observare (QA14) se poate folosi pentru Observarea lectiei la o ora desfasurata in sala de clasa. Se poate folosi numai partial pentru o lectie de pregatire practica intr-un atelier de lucru. Prin urmare, aceasta fisa trebuie utilizata pentru a observa activitatea profesorilor.

INSTRUCTIUNI PENTRU COMPLETAREA FISEI DE OBSERVARE

Loc: locul de desfasurare a lectiei, daca acesta este altul decat principala cladire de sali de clasa a furnizorului

Data: data la care are loc observarea

Profesor: numele profesorului care este observat

Elevi: numarul de elevi care sunt prezenti in timpul lectiei observate

Observator: numele persoanei area calitatii, evaluator intern

Disciplina: materia in care se incadreaza lectia conform „programei”

Nivel/clasa: nivelul din curriculum si clasa

Lectia: titlul lectiei observate

Elevi absenti: elevii care sunt absenai de la lectia care este observata

Comentarii generale: o tot ceea ce este special in legatura cu lectia sau cu elevii care

sunt observati (ex. anumite probleme comportamentale, nevoi speciale, anumite activitati analizate in mod special de catre observator)

Puncte tari si aspecte care trebuie imbunatatite: o reprezinta rezultatul principal al activitatii de observare si trebuie discutat in amanunt cu profesorul dupa terminarea lectiei, ca parte a feedback-ului oferit de catre observator. Punctele tari

reprezinta toate acele lucruri pe care profesorul le-a facut si care depasesc cu mult ceea ce este prevazut, depasesc de ex. criteriile de evaluare de pe spatele fisei de observare;

o lucrurile pe care profesorul le-ar fi putut face mai bine trebuie specificate in planul de actiune. Analiza anuala a tuturor fiselor de observare va scoate in evidenta punctele tari si punctele slabe generale ale furnizorului de EFP legate de principiul 5 alcalitatii.

Nota: o este rezultatul cel mai putin important al activitatii de observare;


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2002
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site