Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

PROGRAMA de PEDAGOGIE gradul didactic II

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


                                                    

MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII SI TINERETULUI

                                     Aprobata prin O.M.Ed.C.T nr.          /

PROGRAMA

de

PEDAGOGIE

                                                         pentru

    definitivare in invatamant, gradul didactic II  si Tematica orientativa pentru colocviul si lucrarile metodico-stiintifice destinate obtinerii gradului didactic I in invatamant

Profesori de toate specialitatile

A. Prezentare generala; conceptie si competente fundamentale ale domeniului de specializare

.

Noua Programa generala  pentru disciplina PEDAGOGIE si  programele de Pedagogie specifice diferitelor categorii de cadre  didactice inscrise  la examenele de definitivare  in invatamant sau de  obtinerea gradului didactic II  sunt structurate astfel incat asigura parcurgerea si stapanirea unei tematici diferentiate, relevante, moderne, cu o sensibila deschidere interdisciplinara.

 Prezent programa reprezinta baza necesara pentru evaluarea/ testarea conceptiei, cunoasterii , intelegerii si interpretarii  principalelor roluri profesionale ale functiei si carierei didactice in  invatamantul romanesc, in temeiul carora sunt proiectate, aplicate si inovate  structurile si  unitatile de competente corespunzatoare  statutului socio-profesional asumat /jucat de cadrul didactic.

 Pentru intelegerea cu  claritate a valorilor continute de acestei programe facem precizarea ca expertii domeniului  identifica si accepta existenta a cel putin  doua categorii de competente majore, precum si  a urmatoarelor principale tipuri de  competente asociate fiecarui tip major:

1) transversale/generice –cognitive, sociale/interpersonale si de dezvoltare personala;

2) profesionale – generale si de specialitate.

Particularizand la domeniul profesional  pe care il avem in vedere, vom socoti drept centrale urmatoarele  categorii de competente :

(1)  pedagogice – definite de abilitatile candidatilor de a proiecta, conduce si evalua procesul de instruire, in armonie cu procesele de cunoastere, asistare si interventie specializata a dezvoltarii personalitatii elevilor;

(2)  psiho-pedagogice – exprimand cunoasterea si consilierea elevilor, luarea in considerare a diferentelor in invatare, abordarea diferentiata a acestora, adaptarea si tratarea elevilor cu cerinte educative speciale ( copii cu dizabilitati ), precum si a celor dotati .

(3) psiho-sociale - reflectate in capacitatile de proiectare a strategiilor de stimulare,  control si monitorizare a interactiunilor sociale cu elevii si cu grupurile scolare;

(4)  manageriale – obiectivate in stapanirea proceselor de planificare, de organizare si de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri si adulti, se stimulare a relatiilor interpersonale pozitive

(5) institutionale – exprimate in  participarea la proiectele de dezvoltare institutionala , la initierea si promovarea inovatiilor; in angajarea unor relatii de parteneriat socio-educational cu familia, cu alte institutii si organizatii care au responsabilitati educationale;

(6) managementul carierei -  implicand participarea la propria dezvoltare profesionala, la promovarea abilitatilor reflective, la  afirmarea unui stil propriu de instruire si de viata profesionala.

Acestor competente li se asociaza un registru bogat de valori, atitudini si conduite specifice profesiei didactice, care, de asemenea, constituie obiect al evaluarii profesionale. Integrate in registrul de scopuri, obiective si tinte acest registru de valori, atitudini si conduite  cuprinde explicit:

·         cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si pe relatii democratice;

·         promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice, in concordanta cu idealul educational;

·         crearea unui climat socio-afectiv securizant, in clasa de elevi si in spatiul educational non-formal;

·         increderea in puterea educatiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a individului

Examenele de definitivare in invatamant si de obtinere a gradului didactic  II constand din probe scrise – combinatie de itemi tip grila si de subiecte in constructie non-standard – va avea in vedere testarea operativa a relevantei pregatirii initiale pentru cariera didactica, din perspectiva competentelor, a atitudinilor si a valorilor prezentate anterior.

Intr-un mod mai specific, evaluarea competentelor va avea in vedere urmatoarele paliere / tipuri de definire si explicitare a competentelor, subsumate si examinate pentru fiecare categorie de competente anterior listate ( 1 – 6), reflectate in structuri, unitati si indicatori  de competente generale si specifice

a.       competente privind cunoasterea, intelegerea si de utilizarea

operationala adecvata a conceptelor pedagogice si psiho-pedagogice;

b.      abilitati de explicare si de interpretare a ideilor, a conceptiilor, a

modelelor, a teoriilor si a paradigmelor in domeniu;

c.       competente de tip practic - aplicativ si de transfer, verificabile in

proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor de invatare, in utilizarea unor metode, tehnici si instrumente coerente de autocunoastere si de reflexivitate profesionala;

d.      abilitati de gandire critica si evaluativ-constructiva a unor

proiecte, procese si fenomene prezente in teoria si in practica educationala, in rezolvarea de probleme in domeniul de studii

e.       competente  privind educatia imaginativa si domeniulstrategiilor specifice stimularii conduitei creativ-inovative in aria de referinta a profesiei didactice.

Conceptia, principiile si  criteriile  care stau la baza selectiei prezentei tematicii sunt urmatoarele::

a) statutul si competentele aferente carierei  didactice ;

b) continuitatea progresiva cu valorile curriculare din modulul de pregatire  psiho-pedagogica  initiala;

c) coerenta si relevanta  continuturilor si a unitatilor de competenta in interiorul ariilor curriculare si a unitatilor de competenta;

d) eficacitatea practica si sociala a continuturilorpentru registrul activitatilor desfasurate de cadrul didactic in unitatile scolare din invatamantul preuniversitar, asociata cu interesele de baza ale elevilor cu care lucreaza si/sau interactioneaza;

e) raportarea la dificultatile majore pedagogice, psiho-pedagogice, psihosociale s.a., intampinate de cadrele didactice in practica scolara, la nevoia de consolidare si de rafinare a unor competente dobandite in cadrul procesului de formare si dezvoltare profesionala;

f) adecvarea la parcursurile de formare/calificare , la parcursurile

reformei curriculare si adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, economice si tehnologice in schimbare

g) stabilitatea utilizarii tematicii pe o perioada medie de timp( circa 4 ani scolari); rata de actualizare stiintifica – conceptuala, metodologica si aplicativa este acceptata si recomandata a se realiza si intr-un termen mai scurt in cazul unor schimbari semnificative la nivelul paradigmelor sau abordarilor majore din domeniul ariei curriculare sau al disciplinei/disciplinelor respective;

h)      consensualitatea specialistilor domeniului, exprimata la nivel

institutional sau al comunitatii stiintifice, reprezentate de centrele universitare, in cooperare cu beneficiari, cu   ofertanti de formare acreditati de MECT;

i)        dezvoltarea si inovarea metodologica, prin reflectie asupra

teoriei si practicii educationale, la nivel national si international.

Tematica generala

Definitivat

I.        Sistemul de invatamant din Romania: structura, legislatie, retea scolara. Relatia scoala-comunitate (familie, autoritati locale, agenit economici)

II.      Calitatea in educatie. Mecanisme de asigurare a calitatii la nivelul scolii

III.    Statutul epistemologic al pedagogiei. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala). Noile educatii. Alternative educationale.(Step-by-Step, Montessori, Waldorf)

IV.  Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educatia omul insusi/sinele ). Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian).

V.    Structura si dinamica personalitatii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera didactica.

VI.   Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective) proceduri de operationalizare. Avantaje si limite ale operationalizarii

VII.     Teoria si metodologia curriculum-ului: concepte, tipuri, documente curriculare.

VIII.   Procesul de invatamant – analiza conceptuala, abordari structural -sistemice , functionale si interactionale.

IX.  Invatarea: concept, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Aplicatii .

X.    Predarea: concept si stiluri de predare. Aplicatii.

XI.  Strategii didactice, metode si mijloace de invatamant. Forme de organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si individual). Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara. Aplicatii.

XII.     Comunicarea didactica: elemente, tipuri, particularitati. Bariere in comunicarea didactica. Aplicatii.

XIII.   Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si complementare). Elaborarea probei de evaluare. Factori perturbatori/erori de evaluare scolara. Aplicatii.

XIV.  Proiectarea activitatiilor didactice: concept, niveluri, exigente, avantaje si limite Variante de redactare a proiectelor de activitate didactica. Aplicatii.

XV.          Succesul si insuccesul scolar: cauze si forme de manifestare. Strategii de abordare psihopedagogica a dificultatilor in invatarea scolara.   Programe de interventie personalizata. Consiliere si orientare personala, sociala si profesionala. Aplicatii..

XVI.  Managementul clasei de elevi : concept, modele, functii, strategii de interventie. Metode si tehnici de cunoastere si caracterizare psihopedagogica a elevilor. Studiul relatiilor interpersonale din clasa de elevi.Managementul microgrupurilor educationale.

XVII.                       Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate,  inovatie si educatie pentru excelenta a  copiilor/elevilor/tinerilor cu potential  aptitudinal ridicat. Educatia pentru diversitate.

XVIII.                     Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competente, standarde. Formare initiala si continua, evaluare si.autoevaluare
          Bibliografie generala-Autori romani/ in limba romana

 1.  *** Legea invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. *** Legea Statutul personalului  didactic nr. 128/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. OECD( 2000) . Analiza politicilor nationale in domeniul educatiei: Romania ( trad.). Bucuresti: MEN.
 4. U.E. ( 2006) . Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006. Bruxells: European Commission.
 5. Antonesei, L.(2002). O introducere in pedagogie. Dimensiuni axiologice si transdiscip0linarre ale educatiei. Iasi: Polirom.
 6. Albu, G. ( 2001) Mecanisme psihopedagogice ale evaluarii scolare: Ploiesti. . Editura Univ. Ploiesti.
 7. Barlogeanu, L.( coord) ( 2005).Identitate si globalizare. Bucuresti: Humanitas Educational.
 8. Birzea, C.( coord).( 2001). Invatatea permanenta-prioritate a politicii educationale din  Romania. Bucuresti: ISE.
 9. Birzea, C.( 1995). Arta si stiinta educatiei. Bucuresti: EDP.
 10. Bocos, M. ( 2002). Insturea interactiva. Repere pentru reflectie si actiune. Cluj- Napoca:  Editura Presa Universitara Clujeana.
 11.  Bocos, M.( 2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice. Ed. a III – a. Cluj-Napoca : Editura Casa Cartii de Stiinta.
 12. Cerghit, I. ( 2007). Metode de invatamant.Ed. a IV-a. Iasi : Polirom
 13.  Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri, stiluri si strategii. Bucuresti: Ed. Aramis.
 14. Cerghit, I, Vlasceanu, L. ( coord. ) ( 1988). Curs de pedagogie. Bucuresti : Tipografia Univ din Bucuresti.
 15. Cerghit, I., Neacsu, I. Negret-Dobridor, I., Panisoara, I.-O.(2001). Prelegeri pedagogice. Iasi: Polirom.
 16. Chis,V. ( 2005). Pedagogia contemporana-Pedagogia pentru competente. Cluj-Napoca: Editura Cartii de Stiinta.
 17. Cozma, T.(2002).O noua provocare pentru educatie: interculturalitatea. Iasi: Polirom.
 18. Cozma, T. (2002). Introdicere in pedagogie. Iasi: Ed. Univ. Al.I. Cuza.
 19. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) ( 1998). Psihologie scolara.Iasi: Polirom.
 20. Cretu. C. ( 1998). Curriculum diferentiat si personalizat. Iasi: Polirom
 21. Cretu, C. ( 2000).Teoria curriculumului si continuturile educatiei. Iasi: Edit Univ. “ AL. I. Cuza” Iasi.
 22. Cristea, S. (coord). ( 2006). Curriculum pedagogic. Bucuresti: EDP
 23. Cristea,  S. (1998). Dictionar de termeni pedagogici. Bucuresti: EDP.
 24. Crisan, A. ( coord.) (1996). Curriculum scolar. Ghid metodologic. MEdC., ISE. Bucuresti: ( f.ed).
 25. Cucos, C. ( 2002). Pedagogie. Ed. a II-a. Iasi : Polirom.
 26. Cucos, C. (1998) (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Editura Polirom, Iasi
 27. Dragu, A.(1996). Structura personalitatii profesorului. Bucuresti: EDP.
 28.  Dumitru , I. ( 2000). Dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta. Timisoara: Ed. Univ. de Vest.
 29. Ezechil, L. (2002). Comunicarea educationala in context scolar. Bucuresti: EDP.
 30. Ionescu, M., Chis, V. (2001). Pedagogie . Suporturi pentru formarea profesorilor. Cluj-Napoca: Editura Press Universitara Clujeana.
 31. Ionescu, M., Radu, I.( coord). (2001).Didactica moderna. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
 32. Ionescu, M.( 2005). Instructie si educatie. Arad: Vasile Goldis University Press.
 33. Ionel, V. ( 2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova.:Editura Universitaria.
 34.  Iucu, R.B. (2001). Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative. Iasi: Polirom.
 35. Iucu, R.B. ( 2000). Managementul si gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice. Iasi: Polirom.
 36. Iucu, R.B. ( 2004). Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucuresti: Humanitas educational.
 37. Joita, E, ( 2005) Strategii constructiviste in formarea initiala a profesorului, vol I. Craiova: Ed. Universitaria.
 38. Joita, E., Ilie, V., Frasineanu, E. ( 2003). Pedagogie – Educatie si curriculum. Craiova. : Ed. Universitaria.
 39. Jinga, I.  Negret-Dobridor, I.( 2004). Inspectia scolara si designul instructional. Bucuresti : Ed. Aramis.
 40. Maciuc, I. ( 2000). Dimensiuni sociale si aspecte institutionale ale educatiei. Craio9va : Editura SITECH
 41. Manolescu, M. (2006). Evaluarea scolara. Metode , tehnici, instrumente. Bucuresti :Editura Meteor.
 42. MEdC ( 2004). Indicatori pentru educatie si formarea profesionala. Studiu comparativ. Bucuresti: ( f.e.).
 43. Neacsu, I. (1999). Instruire si invatare. Editia a II-a. Bucuresti : EDP.
 44. Neacsu, I. (1990). Metode si tehnici moderne de invatare eficienta. Bucuresti. : Editura Militara
 45. Neacsu, I., Felea ,Gh.( coord.)( 2004). Asigurarea calitatii in educatie. Valori europene si proiecte romanesti in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul preuniversitar. Galati;: Scoala Galateana
 46. Negret-Dobridor, I. ( Panisoara, I.-O.(2005). Stiinta invatarii. Iasi. Polirom.
 47. Negret-Dobridor, I. ( 2004). Didactica nova. Bucuresti: Editura Aramis.
 48. Nicola , I.( 200 ) . Tratat de pedagogie. Bucuresti: EDP.
 49. Niculescu, R.M.( coord.) (2001 ).Pregatirea initiala, psihologica, pedagogica si metodica a profesorilor. Brasov: Edit. Universitatii.  “Transilvania”, Brasov.
 50.  Oprea , C. L. ( 2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti.
 51. Panturu, S.( 2002). Elemente de teoria si metodologia instruirii. Brasov: Editura Universitatii “ Transilvania”, Brasov.
 52. Paun, E. ( 1998). Scoala -  abordare sociopedagogica. Iasi : Polirom.
 53. Paun, E., Potolea , D. ( coord.)( 2002). Pedagogie . Fundamentari teoretice si demersuri aplicative. Iasi: Polirom.
 54. Panisoara, I.-O. ( ( 2006). Comunicarea eficienta. Ed. a III-a. Iasi : Polirom.
 55. Potolea, D. (1996). Scopuri si obiective ale procesului didactic. In Sinteze pe teme de didactica moderna. Culegere (coord I.T. Radu).Bucuresti: Tribuna invatamantului. 1. Potolea, D. (1989 ). Profesirul si strategiile de conducere a a invatarii.

In L. Vlasceanu, I. Jinga.  Stucturi, strategii si performante in invatamant. Bucuresti: Editura Academiei.

 1. Potolea, D., Manolescu, M. (1995).Teoria si practica evaluarii educatiei. MEdC. Bucuresti : PIR.
 2. Potolea, D. Manolescu, M. (1996). Teoria si metodologia curriculumului. MEdC. Bucuresti: PIR.

 1. Preda, V. (1985) . Strategii de instruire. Cluj-Napoca:
 2. Radu, UI. ( 1991). Introducere in psihologia contemporana . Cluj-Napoca:Editura Sincron
 3. Radu I. T. (1999). Evaluarea in procesul didactic. Bucuresti: EDP.
 4. Stoica, A. ( coord.)( 2001).Evaluarea curentia si examenele. Ghid

                                                              i.      pentru profesori. Buc.: Edit. ProGnosis.

 1. Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educationala. Inovatii si

perspective. Bucuresti: Humanitas Educational.

 1. Soitu, L. (1997). Pedagogia comunicarii. Bucuresti:EDP.
 2. Stan, E. ( 2006 ). Managementul clasei.. Bucuresti: Editura Aramis.
 3. Toma St. ( 1994). Profesorul, factor de decizie . Bucuresti : Ed. Tehnica.
 4. Tomsa, Gh. ( 1999). Consilierea si orientarea in scoala. Bucuresti: Ed. Casa de editura  si Presa Viata Romaneasca.
 5. Ungureanu, D. ( 1999). Teoria curriculumului. Timisoara: Ed.Mirton.
 6. Vaideanu, G. ( 1988). Educatia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politica.
 7. Vlasceanu, L., Neculau,A., Miroiu, A., Marginean, I., Potolea, D.

(coord. )( 2002). Scoala la  rascruce. Schimbare si continuitate in curriculumul invatamantului preuniversitar. Studiu de impact. Vol. I si II. Iasi: Polirom.

 1. Voiculescu, F. (2005). Manual de pedagogie contemporana Partea I.  Cluj-Napoca.: Eitura Risoprint.
 2. Zlate , M. ( coord.)( 2001). Psihologia la raspantia dintre milenii. Iasi: Polirom.

 

Bibliografie generala 

Traduceri  din literatura straina.

1.      Ausubel D.P., Robinson, R. ( 1981). Invatarea scolara. O introducere in psihologia  pedagogica. Bucuresti : EDP.

2.      Agentia Nationala Socrates ( 1996). Combaterea esecului scolar.. Bucuresti: EDP.

3.      Botkin, J., Elmandjra, M., Malita, M.( 1981). Orizontul fara limite al invatarii. Bucuresti: Ed. Politica.

4.      Dave, H. R. (sub red) (1991).Fundamentele educatiei permanente. Bucuresti: EDP

5.      D` Hainaut, L. ( coord.) ( 1981). Programe de invatamant si  educatie permanenta. Bucuresti : EDP

6.      Davitz, G.,  Ball, S. ( 1978). Psihologia procesului educational

7.      De Landsheere, G. ( 1975). Evaluarea continua a elevilor si examenele. Bucuresti: EDP.

8.      Dellors,J. (coord.). ( 2000). Comoara launtrica. Raportul catre  UNESCO al Comisiei  Internatioanale pentru Educatie.

9.      Gagne, R.M. , Briggs, L. (1977). Principii de design al instruirii. Bucuresti : EDP

10.  Geissler, E.( 1981). Mijloce de educatie . Bucuresti: EDP..        

11.  Hayes, N., Orell,S.( 1997). Introducere in psihologie.Bucuresti:

12.  Kidd, J. R. (1981). Cum invata adultii. Bucuresti: EDP.

13.  Lowe; H. (1978). Introducere in psihologia invatarii la adulti. Bucuresti: EDP.:

14.  Monteil, J.M:,( 1997). Educatie si formare. Iasi : Polirom.

15.  Meyer, G. ( 2004). De ce si cum evaluam ? Iasi: Polirom.

16.  Peretti, A. de ( 1996) . Educatia in schimbare.  Iasi: Ed. Spiru Haret.

   Adrese Webibliografie ( INTERNET):

Se vor recomanda, pentru actualizare, adrese  de cautare pentru domenii si teme nou aparute in stiintele educatiei .


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1192
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site