MATEMATYKA

 

DODAWANIE I ODEJMOWANIE

 W ZAKRESIE 1000

 

 

 

TEST SPRAWDZAJĄCY

 

 

ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

DLA I ETAPU EDUKACJI

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

 

 

1.            Koncepcja testu

2.            Szczegółowy plan testu

3.            Plan testu

4.            Test sprawdzający z instrukcją

5.             Klucz odpowiedzi

6.             Analiza ilościowa i jakościowa klasy III a

7.             Wnioski do planowania wynikowego klasy III a

8.             Analiza ilościowa i jakościowa klasy III b

9.             Wnioski do planowania wynikowego klasy III b

10.                       Analiza ilościowa i jakościowa klasy III c

11.                       Wnioski do planowania wynikowego klasy III c

12.                       Analiza ilościowa i jakościowa klasy III e

13.                       Wnioski do planowania wynikowego klasy III e

14.                       Przykładowa ocena opisowa wybranego ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja testu

 

 

 

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z matematyki, dotyczący działu „Dodawanie i odejmowanie  w zakresie 1000”, przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej i zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacji.

Jest to test dwustopniowy, nauczycielski, niestandaryzowany, pisemny, bez wyposażenia, o charakterze pomiaru sumującego.

 

Celem testu jest zmierzenie poziomu opanowania przez uczniów dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1000. Ustaliłyśmy, że uczeń po realizacji działu opanował następujące wiadomości i umiejętności (cele operacyjne):

     -    zna dziesiątkowy układ pozycyjny

-          dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000

-          wykorzystuje algorytm pisemnego dodawania i odejmowania

-          zna pojęcia matematyczne związane z dodawaniem i odejmowaniem

-          rozwiązuje zadania tekstowe wymagające użycia jednego lub dwóch działań

-          potrafi rozwiązać równania

-          umie sformułować i zapisać odpowiedź

 

Test zawiera 15 zadań,  z czego część (9) ma charakter zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, część (2) zdań z luką, a kilka (3), to zadania zamknięte na dobieranie i 1 typu prawda-fałsz.

Rozwiązania zadań punktowane są systemem 0 – 1, tj. błędna odpowiedź lub jej brak: 0 p., właściwe rozwiązanie: 1 p.

Zadania skonstruowane zostały w dwóch poziomach: podstawowym

i  ponadpodstawowym

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.

Badaniem objęto 81 trzecioklasistów naszej szkoły (tj. uczniów czterech klas trzecich).

 

 

Tematem przewodnim testu jest karnawał. Zadania urozmaicono ilustracjami, a każdy uczeń przed przystąpieniem do rozwiązań zapoznaje się z krótką instrukcją.

 

 

                                                                                                                      Autorki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan testu z edukacji

Nr zadania

Badane umiejętności

Poziom wymagań

1

 

Umiejętność odczytywania liczb w zakresie1000 w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

p

 

2

Umiejętność nazywania i rozpoznawania pojęć matematycznych

pp

3

Umiejętność odczytywania liczb trzycyfrowych

p

4

Umiejętność porównywania liczb w zakresie 1000

p

5

Umiejętność tworzenia najmniejszej i największej liczby trzycyfrowej z podanych liczb

p

6

Umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1000 bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

p

 

7a

Umiejętność dodawania i odejmowania dowolnym sposobem w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

p

7b

Umiejętność dodawania i odejmowania dowolnym sposobem w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

pp

8a

Umiejętność zapisu równania

p

8b

Umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

p

8c

 

Sprawdzenie równania

p

8d

Umiejętność zapisu równania

pp

8e

Umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 1000 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

pp

8f

Sprawdzenie równania

pp

9a

Umiejętność dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym bez przekroczenia progu dziesiątkowego

p

9b

Umiejętność dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego

pp

10

Umiejętność dodawania i odejmowania sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego – rozwiązywanie algorytmów, w których należy uzupełnić brakujące cyfry

pp

11a

Umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych

p

11b,15c

Umiejętność formułowania poprawnej odpowiedzi

p

14b

Umiejętność formułowania poprawnej odpowiedzi

pp

12

Umiejętność układania pytań do zadań tekstowych

p

13

Umiejętność układania formuły matematycznej do ilustracji

pp

14a,15a,15b

Umiejętność rozwiązywania zadań z tekstem na porównywanie różnicowe

pp

matematycznej w klasie III

 

 

Plan testu

 

 

Materiał nauczania

Poziom wymagań/kategoria celów

P

PP

A

B

U

A

B

U

Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 1000

 

 

 

4 5

 

 

 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 bez przekroczenia progu

 

 

 

6 7a

 

 

 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 z przekroczeniem progu

 

 

 

 

 

 

7b

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym bez przekroczenia progu

 

 

 

9a

 

 

 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym z przekroczeniem progu

 

 

 

 

 

 

9b 10

Rozpoznawanie, nazywanie i stosowanie pojęć matematycznych

 

 

 

 

2

 

 

Układanie pytań do zadań tekstowych

 

 

 

 

12

 

 

 

Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych

 

 

 

11a 11b 15c

 

 

13 14a 14b 15a 15b

Rozpoznawanie i nazywanie liczb w zakresie 1000

 

 

3

 

 

 

 

Odczytywanie liczb w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

 

 

1

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie równań

 

 

 

8a 8b 8c

 

 

8d 8e 8f

 

Liczba zadań

 

14

12

 

Normy zaliczeń poziomów

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

50% - 7pkt

75% - 11pkt

50% - 6pkt

75% - 9pkt

 


 

 

Imię i nazwisko ...........................................................................................................

 

Cloud Callout: Drogie Dzieci !

Chciałabym sprawdzić czy potrafisz już dodawać i odejmować w zakresie 1000. Otrzymałeś już test, w którym masz zadania łatwiejsze i trudniejsze. Te trudniejsze oznaczone są gwiazdką  . Zapraszam Cię więc do rozwiązywania zadań wraz ze znanymi Ci postaciami z bajek.

Życzę powodzenia !
          Klasa.................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Callout: 1. Ile jest setek, dziesiątek, jedności w liczbach ? Uzupełnij okienka .
 

 


 

 

 

 

 

 

 

a)     58          dziesiątek jedności

                                          69            dziesiątek jedności

 

1

 

b) 456   setki  dziesiątek jedności

                             805   setek dziesiątek jedności            

2.    W kratkach obok zdań wstaw litery:

 

P – jeśli zdanie jest prawdziwe

F – jeśli zdanie jest fałszywe

 

Suma to wynik mnożenia.

1

 

Różnica to działanie zawierające czynniki.

Składnik to wynik dzielenia.

Odjemna i odjemnik to liczby w odejmowaniu.

3. Dzieci pomieszały swoje maski i czapeczki karnawałowe. Pomóż dzieciom dopasować czapeczkę do maski.

 

 

 

 

                                     

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wróżka wyczarowała kolejne zadanie.

 

Wstaw znak  >, <  lub  = .

 

 

1

 

600 – 200 .......... 500 – 100

         

500 + 8     .......... 500 + 80

 

758 – 251 .......... 758 – 351

 

    731 + 68   .......... 731 + 68 + 12

5. Na balu odbył się konkurs układania liczb. Dzieci miały do dyspozycji baloniki z cyframi:

 

1

 

           

                                              

                                  

 

 

Pomóż ułożyć najmniejszą i największą liczbę trzycyfrową z tych baloników.

 

 Najmniejsza                              Największa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Na bal przybyły postacie z bajek:

                                              

 

 

 

 

 

 

Smok Wawelski obliczył działania, a Kopciuszek sprawdzając je zauważył błędy. Jeżeli wiesz, który wynik jest błędny, skreśl go i wpisz obok poprawny.

 

     340 + 5 = 354

1

 

     623 – 3 = 620

     638 + 9 = 647

     537 – 9 = 522

 

 

Cloud Callout: 7. Oblicz dowolnym sposobem.

 

 

 

 


a) 765 + 4 = ............................................................................................

           432 + 7 = ...........................................................................................

      389 – 5 = .............................................................................................

  b) 378 + 49 = ..........................................................................................

       545 – 28 = .........................................................................................

2

 

           952 – 79 =  .............................................................

 

 8. Wilk zdmuchnął dwie liczby. Znajdziesz je, gdy rozwiążesz równania i wykonasz sprawdzenie.

a)     x + 40 = 660

...........................................................

..........................................................

spr. ...................................................

 


b)    y – 64 = 734

6

 

........................................................

........................................................

spr. ................................................

9. Oblicz sposobem pisemnym.

a)

531              223            697            945

                    - 63             + 204           - 32         - 241 

 

2

 

 

b)

429            308              693            721   

        +36        + 297             - 47         - 334

 

 

 

 

10.    Zła Baba Jaga ukryła niektóre cyfry w działaniach. W puste kratki wpisz takie cyfry, aby otrzymać podany wynik.

 

            

 

 

 

       17          9          92         

1

 

+23       + 37      -  65     

        430          784           763     

11. Na bal karnawałowy klasa 3a przyniosła 100 balonów żółtych, a klasa 3b 54 zielone. Ile balonów wykorzystano do udekorowania sali?

 

Rozwiązanie:

 

.......................................................................

 

2

 

Odpowiedź

 

........................................................................

 

........................................................................

 

12. Ułóż pytanie do zadania.

 

Rodzice pojechali do hurtowni po świeczki do udekorowania sali. Na półkach było 560 świec czerwonych i 410 świec białych.

 

 

1

 

 

 

 

Pytanie: .................................................................................

 

...............................................................................................?

 

 

 

13.     Zaplanowano przeprowadzenie konkursów z nagrodami, na które przeznaczono 1000 zł.  Na zakup jakich upominków wystarczy pieniędzy? Wskaż jeden taki zestaw.

 

 

 

 

                                  310 zł

500 zł

                                                                       285 zł                  

                  

                                     

 

 

 

 

 

400 zł                                                        180 zł

                                                                

Rozwiązanie: ..........................................................................................................

1

 

 

 

14.     W konkursie na najwyższą wieżę z klocków klasa 3a zużyła 354 klocki, a klasa 3b 167. O ile mniej klocków wykorzystała klasa 3b ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Odpowiedź: ..............................................................................................................................

 

15.  Dziewczęta przygotowały stroje karnawałowe. Podczas szycia zużyły 117 m zielonej wstążki, 76 m żółtej, a czerwonej o 68 m więcej niż zielonej. Ile metrów wstążki zużyły razem?

 

 

 


      Rozwiązanie: ............................................................................................................

 

Odpowiedź: ....................................................................................................................

3

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Callout: Do zobaczenia 
za rok !
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


KLUCZ  ODPOWIEDZI

 

Nr zadania

Poziom

Opis

Punkty

1

P

Można wpisać 4 cyfry błędnie

1

2

PP

Można popełnić 1 błąd

(F, P, F, P)

1

3

P

Wszystko wykonane prawidłowo

1

4

P

Można popełnić 1 błąd

(=, <, >, <)

1

5

P

Wszystko wykonane prawidłowo

(138, 831)

1

6

P

Można popełnić 1 błąd

(345, 620, 647, 528)

1

7a

P

Można popełnić 1 błąd

(769, 439, 384)

1

7b

PP

Można popełnić 1 błąd

(427, 517, 873)

1

8a

P

Poprawnie rozwiązane równanie

1

8b

P

Prawidłowy wynik

1

8c

P

Poprawnie zapisane sprawdzenie

1

8d

PP

Poprawnie rozwiązane równanie

1

8e

PP

Prawidłowy wynik

1

8f

PP

Poprawnie zapisane sprawdzenie

1

9a

P

3 przykłady muszą być zapisane prawidłowo

(594, 427, 665, 704)

1

9b

PP

3 przykłady muszą być zapisane prawidłowo

(465, 605, 646, 387)

1

10

PP

2 przykłady muszą być rozwiązane prawidłowo

1

11a

P

Prawidłowo rozwiązane zadanie

(100 + 54 = 154)

1

11b

P

Poprawnie sformułowana odpowiedź

1

12

P

Poprawnie sformułowane pytanie

1

13

PP

Prawidłowo rozwiązane zadanie

1

14a

PP

Prawidłowo rozwiązane zadanie

(354-167=187)

1

14b

PP

Poprawnie sformułowana odpowiedź

1

15a

PP

Prawidłowo rozwiązana część I zadania

(117m + 68m = 185m)

1

15b

PP

Prawidłowo rozwiązana część II zadania

(185m+ 76m = 261m)

1

15c

P

Poprawnie sformułowana odpowiedź

1

 


 

PODSTAWOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

PONADPODSTAWOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr ucznia

1

3

4

5

6

7a

8a

8b

8c

9a

11a

11b

12

15c

2

7b

8d

8e

8f

9b

10

13

14a

14b

15a

15b

X

     _
X - X

        _  2
( X - X )

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

5,65

31,92

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

4,65

21,62

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

5,65

31,92

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

4,65

21,62

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

23

2,65

7,02

15

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

24

3,65

13,32

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

22

1,65

2,72

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

22

1,65

2,72

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

22

1,65

2,72

17

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

20

-0,35

0,12

11

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

20

-0,35

0,12

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

20

-0,35

0,12

12

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

20

-0,35

0,12

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

19

-1,35

1,82

5

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

19

-1,35

1,82

14

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

18

-2,35

5,52

4

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

17

-3,35

11,22

19

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0