Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Statistica

Contabilitatea institutiilor publice

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic


Contabilitatea institutiilor publice

1. Organizarea contabilitatii institutiilor publice

O institutie publica este organizata ca o entitate cu personalitate juridica. Ea este o persoana de drept public creata special pentru a se asigura satisfacerea interesului general. Ca urmare, institutiile publice dispun de patrimoniu propriu, precum si de buget, pot incheia contracte in nume propriu si pot sta in justitie.

Datorita acestui fapt, institutia publica trebuie sa evidentieze patrimoniul si operatiunile legate de acesta in contabilitate.

Evidentierea in contabilitate a operatiunilor realizate de o institutie publica trebuie sa respecte o serie de principii enuntate in legislatia referitoare la contabilitate. Respectarea acestor principii ofera o imagine clara, reala si stiintifica a patrimoniului, in concordanta cu normele economice si juridice in domeniu.

Spatiul de cunoastere si actiune al contabilitatii si calitatea acesteia de stiinta a evidentei calculului, analizei si controlului valorilor economice au generat in decursul timpului o activitate specializata in cunoasterea, gestionarea si controlul activelor, datoriilor, capitalurilor si rezultatelor obtinute din activitatea personalor juridice.

Toate aceste premise au fost realizate prin asigurarea inregistrarii cronologice si sistematice a informatiilor referitoare la pozitia financiara si performanta economica a fiecarei persoane juridice.

In vederea cunoasterii de catre toti utilizatorii (creditori financiari, clienti, institutii publice) a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice, se impune prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie a unitatilor patrimoniale.

Potrivit prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, in denumirea generica de institutii publice sunt incluse: Parlamentul, administratia prezidentiala, ministrele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea lor, indiferent de modul de finantare.

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la fondurile publice. Ea evalueaza obligatiile contribuabililor, evidentiaza incasarile din aceste obligatii si determina diferentele din obligatiile neonorate, precum si responsabilitatea ordonatorilor de credite privind efectuarea platilor din fondurile publice. Organizarea acesteia este obligatorie pentru toate autoritatile publice, comunitatile teritoriale, institutiile publice nationale si locale.

Vincent Raude si Jean Claude Pagat retin pentru contabilitatea publica mai multe definitii, una uzuala, alta tehnica si a treia administrativa. Astfel, definitia uzuala o formuleaza ca fiind: “ansamblul de reguli aplicabile gestiunii veniturilor de stat”, cea tehnica “reguli de prezentare a conturilor publice”, iar cea administrativa are in vedere sarcinile publice si o defineste ca fiind “reguli de prezentare a conturilor si reguli de organizare a serviciilor contabililor publici”.

Insuficientele acestor definitii constau in faptul ca cea uzuala se refera numai la veniturile de stat si nu are in vedere un fundament juridic, cea tehnica este prea limitata, iar cea administrativa nu se refera la ordonatorii de credite. In final, autorii la care ne-am referit, propun pentru contabilitatea publica urmatoarea definitie care ar exprima, dupa parerea noastra, cel mai corect functiile sale, si anume: “Regulile contabilitatii publice au ca obiect determinarea obligatiilor si responsabilitatilor ordonatorilor de credite publice, ale ordonatorilor de venituri publice si contabililor publici.” Aceasta definitie da regulilor contabilitatii publice un contur juridic, tehnic si cuprinde in cadrul sau obligatiile si responsabilitatile, atat ale contabililor publici, cat si ale ordonatorilor de credite publice.

Contabilitatea publica reprezinta totalitatea normelor procedurilor, tehnicilor si metodelor prin care se evalueaza, se inregistreaza, se controleaza si se administreaza averea si patrimoniul public.

Contabilitatea publica trebuie sa determine elementele concrete de avere si mijloace pe care se sprijina proprietatea publica, sa fixeze cu certitudine elementele si angajamentele necesare pentru inceputul fiecarui exercitiu, sa evidentieze, sa calculeze si sa puna ordine in modificarile intervenite pe parcursul perioadei de gestiune, sa stabileasca la  inchiderea exercitiului bugetar situatia finala si rezultatul gestiunii.

Sistemul contabilitatii publice reprezinta un cadru de referinta conceptual si metodologic ce trebuie sa ofere raspunsuri explicite la marile si controversatele probleme de gestiune publica: pentru ce obiective se modeleaza contabilitatea, care sunt utilizatorii informatiilor de interes public, cum se trateaza sistematic informatiile contabilitatii, care sunt caracteristicile calitative ale programului de semnificatie pentru o buna informare, ce implicatii, costuri, riscuri si avantaje sunt legate de contextul economic, social, juridic si institutional in care se desfasoara contabilitatea.

Desi contabilitatea sectorului public se organizeaza pe baza unor planuri de conturi distincte, cu particularitati, atat in ceea ce priveste structura conturilor, cat si functionarea acestora, la baza contabilitatii publice stau reguli si norme comune cu cele ale contabilitatii generale, si anume:

- folosirea unor modele de registre contabile si formulare comune privind activitatea

financiar - contabila;

- modelele bilanturilor contabile, ca si planul de conturi general pentru institutiile publice, sunt stabilite de acelasi organ, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, in aceasta privinta existand o conceptie unitara in materie (plan de conturi, bilant si alte formulare specifice);

Functionarea contabilitatii institutiilor publice este obligatoriu a se face dupa aceleasi reguli si metode astfel:

- contabilitatea se conduce in partida dubla, unele exceptii permise pentru anumite institutii publice care au dreptul sa organizeze contabilitati in partida simpla (consiliile locale comunale) nu infirma regula;

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor de incasari si plati in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altora;

- stabilirea totalului sumelor debitoare si sumelor creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont;

- intocmirea, cel putin lunar, a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare, si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

- prezentarea executiei finale lunar, trimestrial, anual, a veniturilor incasate si platilor efectuate, precum si excedentului sau deficitului, comparativ cu contul de profit si pierdere, in cazul contabilitatii financiare.

Contabilitatea institutiilor publice fiind organizata ca activitate specializata de cunoastere, gestiune si control a elementelor patrimoniale si a rezultatelor obtinute, furnizeaza informatii ordonatorilor de credite cu privire la:

- executia bugetelor de venituri si cheltuieli;

- patrimoniul aflat in administrare;

- intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat;

- intocmirea contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat;

- intocmirea contului anual de executie a bugetului fondurilor speciale;

- intocmirea contului anual de executie a bugetelor locale.

Aria de cuprindere a contabilitatii publice a fost stabilita prin articolul 74 al Legii finantelor publice nr. 500/2002  si anume:

- contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, cu ajutorul careia sa se evidentieze modul de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor aferente unui exercitiu bugetar;

- contabilitatea trezoreriei statului;

- contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor prin care sa se evidentieze evolutia situatiei financiare si patrimoniale si excedentul sau deficitul patrimonial;

- contabilitatea destinata analizei costurilor programelor aprobate si finantate din bugetul statului.

2. Principii contabile

Principiile contabile care trebuie respectate de o institutie publica sunt:

1.      principiul prudentei

2.      principiul continuitatii activitatii

3.      principiul permanentei metodelor

4.      principiul independentei exercitiului financiar

5.      principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

6.      principiul necompensarii

7.      principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

8.      principiul prelevanta economicului asupra juridicului

9.      principiul contabilitatii pe baza de angajamente

                        10.  principiul comparabilitatii informatiilor

11. principiul materialitatii (pragului de semnificatie)

Principiul prudenteinu sunt admise sub niciun motiv supraevaluarea sau subevaluarea elementelor patrimoniale de activ sau de pasiv, inclusiv a cheltuielilor si a veniturilor institutiei publice.

Principiul continuitatii activitatiiinstitutia publica, ca unitate patrimoniala isi continua in mod normal activitatea fara a intra in lichidare sau reducere sensibila a activitatii.

Principiul permanentei metodelorcontinuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a elementelor patrimoniale.

Principiul independentei exercitiului financiardelimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor aferente activitatii institutiei publice, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul la care se refera.

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiarbilantul de deschidere a unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit, fiind inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare. Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.      

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datoriicomponentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul prelevanta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor nu numai forma lor juridica. Acest principiu este aplicat la intocmirea situatiilor financiare individuale si a situatiilor financiare consolidate de catre entitatile care, la data intocmirii bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele criterii:

  • total active 3.650.000 euro;
  • cifra de afaceri neta 7.300.000 euro;
  • numar mediu de salariatiin cursul exercitiului financiar 50.

Entitatile care, la data intocmirii bilantului, nu depasesc limitele a celor doua dintre criteriile enumarate mai sus, aplica principiul prelevanta economicului asupra juridicului numai la intocmirea situatiilor financiare consolidate. 

Principiul comparabilitatii informatiilor – elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) – orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

3. Evaluarea in contabilitate

Pentru inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale este necesara evaluarea acestora. Pentru realizarea evaluarii, trebuie respectate urmatoarele reguli.

a)      la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor de intrare (valoarea contabila):

-          pentru bunurile care intra in patrimoniul institutiei publice cu titlu gratuit, valoarea de intrare este data de pretul pietei pentru bunurile respective;

-          pentru bunurile procurate cu titlu oneros, valoarea de intrare este costul de achizitie;

-          pentru bunurile obtinute in institutia publica, valoarea de intrare este costul de productie;

b)      evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala (valoarea de inventar) stabilita in functie de valoarea de utilitate si pretul pietei. In cazul creantelor sau datoriilor, valoarea de inventar este valoarea lor probabila de incasat sau de plata.

c)      la inchiderea exercitiului financiar, valoarea elementelor patrimoniale este data de valoarea lor de intrare, corectata cu valoarea de inventariere daca este cazul. Trebuie mentionat faptul ca daca se constata diferente in plus pentru elementele de activ ca urmare a compararii valorii de intrare cu valoarea de inventar, aceste diferente nu se inregistreaza in contabilitate (se pastreaza valoarea lor de intrare),iar daca se constata diferente negative in cazul elementelor de pasiv date de diferenta dintre valoarea de intrare si cea de inventar nu are loc inregistrarea acestor diferente in contabilitate (se pastreaza valoarea lor de intrare). Diferentele negative dintre valoarea de intrare si valoarea de inventar in cazul elementelor de activ, in cazul in care se pot imputa, devin creante ale institutiei publice asupra persoanei careia ii sunt imputate.

d)      la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din patrimoniu la valoarea lor de intrare.

Conform normelor contabile in vigoare, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor realizate de o institutie publica se realizeaza prin note contabile pe baza documentelor justificative. Inregistrarea se poate realiza prin inregistrari contabile pentru fiecare document in parte sau prin inregistrari contabile pe baza unor documente centralizatoare.

Documentele pe baza carora se efectueaza inregistrarile contabile sunt: extrasul de cont, statele de salarii, bonurile de consum pentru materiale, cererea de deschidere de credite, dispozitia bugetara, chitante, facturi, diferite alte documente care respecta reglementarile legale pentru a putea fi inregistrate in contabilitate.

4. Documentele folosite pentru inregistrarea in contabilitate

Documentele folosite pentru inregistrarea in contabilitate sunt: Documentul cumulativ sau centralizator, Nota contabila, Jurnalul de inregistrari, Cartea Mare, Balanta de verificare, Registrul inventar.

Vom face o prezentare succinta a acestor documente.

Documentele centralizatoare sunt documente cu ajutorul carora se realizeaza centralizarea pe conturi sintetice (debit si credit) a documentelor justificative ce reflecta acelasi gen de operatiuni. Aceste documente se utilizeaza in cazul in care se realizeaza in cursul unei zile mai multe operatiuni de acelasi gen, existand mai multe documente justificative. De asemenea, ca urmare a dispozitiei data de conducatorul compartimentului financiar-contabil al institutiei publice se pot face inregistrari contabile pe baza documentelor centralizatoare care cuprind documente justificative ce au fost emise in mai multe zile, conditia fiind incadrarea acestora in aceeasi luna.

Nota de contabilitate se poate realiza pentru fiecare document in parte sau pe baza documentelor centralizatoare.

Jurnalul de inregistrari surprinde in ordine cleiologica totalitatea operatiunilor realizate la nivelul unui exercitiu bugetar. La baza realizarii acestuia, stau notele contabile.

Cartea mare cuprinde totalitatea fiselor de cont in care s-au consemnat operatiile efectuate intr-un exercitiu bugetar. Ea serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice, la verificarea inregistrarilor contabile efectuate, la furnizarea de informatii pentru realizarea de analize economice si financiare si la intocmirea balantei de verificare.

Balanta de verificare se elaboreaza lunar in scopul asigurarii controlului operatiilor efectuate, precum si al centralizarii informatiilor contabile.

Cu ajutorul balantei de verificare, se urmareste inregistrarea corecta in contabilitate a operatiunilor, cheia de control a acesteia fiind relatia debit = credit, indiferent ca este vorba de sold initial, rulaje sau sold final.

Balanta de verificare este folosita la intocmirea situatiilor financiare, respectiv bilant.

Registrul inventar este un document obligatoriu in care se inregistreaza rezultatele inventarierii patrimoniului.

Din punct de vedere al circuitului economic al mijloacelor si surselor economice aflate in administrarea institutiilor publice, operatiile economice reflectate in contabilitate sunt:

a)      operatiuni economice privind fondurile institutiei:

-          fondul mijloacelor fixe

-          fondul materialelor de natura obiectelor de inventar

-          fonduri cu destinatie speciala

-          alte fonduri

b)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe:

-          punerea in functiune de mijloace fixe noi

-          scoaterea din functiune de mijloace fixe

-          reevaluari de mijloace fixe

c)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a materialelor si a obiectelor de inventar

-          operatiuni privind materialele

-          operatiuni privind obiectele de inventar

-          operatiuni privind animalele

-          operatiuni privind produseled)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a decontarilor

-          decontari interne

-          decontari privind tertii debitori

-          decontari cu tertii creditori

e)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a mijloacelor banesti

-          alimentarea conturilor de disponibil din mijloace bugetare

-          alimentarea plafonului de casierie cu numerar sau alte valori

-          alimentarea conturilor de disponibil cu surse extrabugetare

f)        operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor institutiei:

-          cheltuieli proprii

-          cheltuieli aferente activitatii autofinantate

-          alte cheltuieli

g)      operatiuni privind inregistrarea in contabilitate a veniturilor, a finantarilor si a creditelor bancare ale institutiei:

-          venituri proprii

-          venituri aferente activitatii autofinantate

-          venituri anticipate si de realizat

-          operatiuni privind finantarea de la buget

-          operatiuni privind creditele bancare

h)      operatiuni economice care se inregistreaza in afara bilantului

i)        alte operatiuni contabile

 Planul de conturi pentru institutiile publice in structura actuala

La baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor efectuate de institutiile publice sta planul de conturi aplicabil acestora. Este un plan specific institutiilor publice, format din mai multe clase de conturi:

Clasa 1

Capitaluri

Asigura evidenta surselor si mijloacelor proprii ale institutiei si a fondurilor cu destinatie speciala

Clasa 2

Active fixe

Asigura evidenta mijloacelor fixe si a terenurilor

Clasa 3

Stocuri si productie in curs de executie

Asigura evidenta circulatiei materialelor, materialelor de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, animalelor, produselor

Clasa 4

Terti

Asigura evidenta decontarilor intre institutia bugetara superioara si cea subordonata, precum si intre institutiile publice si terti

Clasa 5

Trezoreria statului si banci comerciale

Asigura evidenta mijloacelor banesti ale institutiei publice aflate in conturile de disponibil (banci sau trezorerie) sau in casierie, precum si a altor valori asimilate acestora

Clasa 6

Cheltuieli

Asigura evidenta cheltuielilor efectuate de institutia publica

Clasa 7

Venituri si finantari

Asigura evidenta veniturilor realizate de institutia publica si a finantarilor primite de aceasta de la buget sau din credite

Clasa 8

Conturi speciale

Cuprinde conturi folosite pentru inregistrarea in contabilitate a unor valori care nu constituie elemente patrimoniale

      Planul de conturi in structura sa actuala este prezentat detaliat in anexa nr.1.

6. Functionarea principalelor conturi ale  institutiilor publice incepand cu data de 1 ianuarie 2006

In prezentarea generala a urmatoarelor conturi bilantiere cuprinse in planul de conturi al  institutiilor publice, accentul s-a pus pe conturile cu care lucreaza institutiile publice de specialitate, nu cele administrative.

Conturile de mijloace fixe, terenuri, constructii sunt conturi de activ prin intermediul carora se realizeaza evidenta contabila a mijloacelor fixe, terenurilor si constructiilor.

Aceste conturi se debiteaza cu intrarile in patrimoniu de mijloace fixe provenite din: dotari, investitii, transfer, dezmembrari, confectionari in ateliere proprii, plus la inventar, donatii, reevaluari.

Se crediteaza cu ocazia scoaterii din gestiune a mijloacelor fixe prin: casare, transferare, vanzare, minus la inventar.

Soldul final  este debitor, reflectand valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente in patrimoniul institutiei publice.

            Contul 302 Materiale este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea materialelor achizitionate si se crediteaza cu valoarea materialelor scoase din magazie sau depozite pentru consum sau alte destinatii. Prezinta sold debitor care arata valoarea materialelor existente in stoc.

Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea obiectelor de inventar intrate in magazie si se crediteaza cu valoarea obiectelor de inventar scoase din magazie pentru diferite scopuri (dare in folosinta, transfer, lipsa din gestiune etc). Prezinta sold debitor, reprezentand valoarea obiectelor de inventar aflate in magazie.

Contul 345 Produse finite este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea produselor obtinute in cursul perioadei si se crediteaza cu contravaloarea produselor vandute si a celor retinute de institutie pentru autoconsum. Soldul contului este debitor si reflecta valoarea produselor aflate in stoc la pret de inregistrare.

Contul 351 Materiale aflate la terti este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea materialelor aflate in prelucrare si se crediteaza cu valoarea materialelor rezultate din prelucrare. Prezinta sold debitor care reprezinta valoarea materialelor date in prelucrare sau aflate in standuri si expozitii la pret de inregistrare.

Contul 401 Furnizori este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu valoarea obligatiilor institutiei publice datorate diversilor furnizori pe baza documentelor prezentate de acestia si se debiteaza pe masura achitarii acestor obligatii. Prezinta sold final creditor, reprezentand valoarea obligatiilor institutiei publice fata de furnizori, care nu a fost achitata.

Contul 411 Clienti este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu sumele datorate de clienti si se crediteaza pe masura incasarii acestor sume. Prezinta sold debitor care reprezinta valoarea creantelor asupra clientilor.

Contul 421 Decontari cu salariatii este un cont cu functie contabila de pasiv.

Se crediteaza cu sumele reprezentand salariile si alte drepturi salariale si se debiteaza cu ocazia achitarii salariilor si a retinerii contributiilor salariatului catre stat sau catre terti.

Soldul final este creditor si reprezinta sumele datorate salariatilor ramase neachitate la sfarsitul lunii.

Contul 431 Asigurari sociale este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu obligatiile institutiei si ale salariatului catre stat privind asigurarile sociale si se debiteaza pe masura achitarii acestor obligatii. Prezinta sold creditor care reflecta obligatiile datorate si neachitate.

Contul 437 Asigurari pentru somaj este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu valoarea obligatiilor institutiei publice si ale salariatilor pentru constituirea fondului de somaj si se debiteaza pe masura virarii acestor obligatii la buget. Prezinta sold final creditor care reprezinta valoarea obligatiilor catre stat privind constituirea fondului de ajutor de somaj care nu au fost inca virate.

Contul 461 Debitori este un cont cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu sumele pe care institutia publica trebuie sa le incaseze de la debitorii sai (alte institutii, salariati, avansuri spre decontare, creante, alti debitori) si se crediteaza pe masura incasarii sau decontarii acestor sume.

Soldul este debitor si reflecta sumele de incasat de la debitori sau de decontat de catre acestia.

Contul 462 Creditori este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu obligatiile institutiei fata de diversi creditori si se debiteaza pe masura onorarii acestor obligatii. Prezinta sold creditor care reflecta valoarea obligatiilor institutiei publice neachitate.

Contul 472 Venituri inregistrate in avans este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu veniturile incasate sub forma de venituri anticipate (sunt venituri ale perioadelor viitoare, cum ar fi incasarea abonamentelor la spectacole) si se debiteaza pe masura trecerii lor la venituri curente. Soldul acestui cont este creditor si reprezinta veniturile incasate anticipat perioadei lor de realizare.

Contul 481 Decontari cu institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget este un cont bifunctional.

Se debiteaza cu sumele virate pentru alimentarea conturilor de disponibil ale institutiilor subordonate si se crediteaza cu sumele retrase din conturile de disponibil ale institutiilor subordonate, sumele scazute reprezentand debitori scazuti, pierderi de materiale distruse de calamitati naturale.

Soldul contului poate fi debitor, in acest caz reprezentand sumele virate, sau creditor, reprezentand sumele scazute la institutia superioara.

Conturile 50 Disponibil al bugetelor sunt conturi de activ prin intermediul carora se realizeaza inregistrarea miscarilor mijloacelor banesti primite de institutie de la ordonatorii superiori de credite.

Se debiteaza cu sumele primite cu titlu de alimentari de la ordonatorul superior de credite sau cu sumele incasate de la ordonatorii inferiori de credite, sub forma de retrageri de disponibilitati.

Se crediteaza cu platile efectuate pentru aprovizionarile de bunuri, materiale, plata salariilor, plata diferitelor servicii sau cu sumele virate institutiilor subordonate.

Soldul debitor reflecta disponibilul existent in cont.

Contul 531 Casa este un cont de activ care arata miscarile de mijloace banesti prin intermediul casieriei institutiei publice.

Se debiteaza cu ocazia operatiunilor de incasare in numerar si se crediteaza cu ocazia operatiunilor de plata in numerar.

Soldul contului este debitor si reflecta numerarul existent in casierie.

Contul 532 Alte valori este un cont care are functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea timbrelor fiscale, timbrelor postale, tichetelor de calatorie, bonurilor de cantitati fixe, biletelor cu valoare nominala sau a altor valori procurate de institutia publica si se crediteaza pe masura consumarii acestora.

Soldul contului este debitor si reflecta valoarea timbrelor fiscale, timbrelor postale, tichetelor de calatorie, bonurilor de cantitati fixe, biletelor cu valoare nominala sau a altor valori procurate de institutia publica existente la dispozitia institutiei publice.

Conturile din clasa 6 sunt conturi cu functie contabila de activ, se debiteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate in cursul perioadei si se crediteaza prin imputarea lor asupra exercitiului. Nu prezinta sold.

Conturile din clasa 7 sunt conturi cu functie contabila de pasiv, se crediteaza cu veniturile realizate in cursul perioadei si se debiteaza prin imputarea lor asupra rezultatului. Nu prezinta sold.

            Contul 770 ”Finantarea de la buget” este un cont de pasiv.

Contul 770 ”Finantarea de la buget” se crediteaza cu toate platile efectuate in cursul anului, prin contul deschis la trezorerie, inclusiv ridicarile de numerar.

Contul 770 ”Finantarea de la buget” se debiteaza cu sumele recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea sau reintregirea creditelor bugetare.

La sfarsitul anului, rulajul creditor al contului 770 ”Finantarea de la buget” reflecta totalitatea platilor de casa ( plati facute prin contul deschis la trezorerie ), iar soldul creditor al contului 770 ”Finantarea de la buget” reflecta platile nete de casa ( plati de casa minus reconstituiri de credite bugetare).

La sfarsitul anului contul 770 ”Finantarea de la buget” se debiteaza cu totalitatea platilor efectuate, pentru inchiderea contului de finantare, prin creditul contului 121”Rezultatul patrimonial”.

Contul 8060 “Credite bugetare aprobate”

Cu ajutorul acestui cont, institutiile, indiferent de modul de finantare sau subordonare, tin evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor ( platilor ) aprobate prin buget. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri, articole si alineate din cadrul fiecarui articol sau subcapitol al bugetului aprobat.

In debitul contului 8060 se inregistreaza la inceputul exercitiului bugetar, creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si majorarile de credite bugetare aprobate. In creditul contului 8060 se inregistreaza diminuarile de credite bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar. Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.

Contul 8061 Credite deschise de repartizat

Cu ajutorul acestui cont, ordonatorii principali de credite si ordonatorii secundari de credite finantati de la bugetul de stat evidentiaza creditele deschise cu scopul de a fi repartizate institutiilor subordonate. In debitul contului 8061, ordonatorii principali de credite inregistreaza creditele deschise pentru a fii repartizate ordonatorilor secundari precum si creditele retrase de la acestia, iar in creditul contului 8061, creditele repartizate precum si diminuarile de credite bugetare de repartizat.

La ordonatorii secundari de credite, in debit, se inregistreaza creditele repartizate de catre ordonatorii principali pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine, precum si creditele bugetare retrase de la ordonatorii din subordine, iar in credit se inregistreaza creditele deschise ordonatorilor subordonati precum si creditele retrase de la ordonatorii secundari de catre ordonatorii principali. Soldul contului (debitor ) reprezinta creditele bugetare primite pentru a fi repartizate si nerepartizate.

Contul 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii”

Cu ajutorul acestui cont, ordonatorii de credite tin evidenta creditelor deschise de la buget pentru cheltuieli proprii. In debit se inregistreaza creditele deschise de Ministerul Finantelor Publice pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase pe parcursul anului. Ordonatorii secundari si tertiari inregistreaza in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase.

7. Exemple de inregistrari contabile realizate de institutiile publice

Exemplul nr. 1

O institutie de invatamant superior achizitioneaza, pentru darea in functiune a unei cantine pentru studenti ,urmatoarele mijloace fixe:

·        cladire in valoare de 50.000 lei

·        instalatii pentru pregatirea hranei in valoare de 20.000 lei

·        cuptor pentru gatit in valoare de 000 lei

·        un autoturism pentru transportul materiilor prime in valoare de 10.000 lei

Plata facturilor furnizorilor are loc ulterior momentului livrarii mijloacelor fixe.

a) Achizitia mijloacelor fixe

                                                           =       404 Furnizori de active fixe       8000

       212 Constructii                                                                                                       50.000
      2131 Masini, instalatii, utilaje de lucru                                                                   2000

      2133 Mijloace de transport                                                                                      10.000

b) Achitarea furnizorilor

404                                                         =              5121                                   8000                             

Furnizori de active fixe                                           Conturi la banci in lei

Exemplul nr. 2

O institutie publica caseaza un mijloc de transport care are valoarea de inventar de 10.000 lei. Cheltuielile ocazionate de casare sunt de 5 lei care se achita in numerar unui tert care a realizat casarea.

a) Scoaterea din functiune a mijlocului fix

2813                                                =                  2133                                   10.000

Amortizarea mijloacelor de                                       Mijloace de transport

             transport

b) Inregistrarea cheltuielilor cu casarea

628                                                   =                   462                                           5

Alte cheltuieli cu serviciile                                            Creditori diversi

     executate de terti

c) Achitarea cheltuielilor de casare

462 Creditori diversi                        =              5311 Casa                                      5

Exemplul nr. 3

Se inregistreaza un minus la inventarierea unei truse pentru experiente de laborator in suma de 100 lei, amortizat integral. Acest minus se imputa gestionarului, urmand a se recupera din salariul acestuia.

a) Inregistrarea diminuarii valorii mijlocului fix

2813                                                       =                            2131                       100

Amortizarea utilajelor                                                 Masini, utilaje si instalatii de lucru

b) Imputarea minusului rezultat la inventar

461                                                   =                           719                           100

Debitori                                                             Alte venituri operationale

c) Retinerea din salariu a imputatiei

421                                                   =                           461                           100

Personal – salarii datorate                                                           Debitori

Exemplul nr. 4

Se ridica de la Trezorerie sume in numerar pentru acordarea de avansuri spre decontare titularilor de avans (50 lei) si pentru plata salariilor neridicate la sfarsitul anului (100 lei).

a) Ridicarea de la Trezorerie a sumelor reprezentand avansurile

581                                                   =               510                                     50

   Viramente interne                                                  Contul curent general al

                                                                                     Trezoreriei statului

                5311                                                 =                  581                                     50 

           Casa in lei                                                       Viramente interne

b) Ridicarea de la Trezorerie a sumelor reprezentand salarii neridicate

581                                                   =               510                                     100

   Viramente interne                                                  Contul curent general al

                                                                                     Trezoreriei statului

                5311                                                 =                  581                                     100 

           Casa in lei                                                       Viramente interne

c) Achitarea salariilor neridicate

426                                                =                    5311                                    100

     Drepturi de personal neridicate                                    Casa in lei

d) Achitarea avansului spre decontare

542                                                 =                    5311                                     50                                          

      Avansuri de trezorerie                                                  Casa in lei

e) Depunerea decontului de cheltuieli (justificarea avansului)

624                                                 =                      542                                    40

    Cheltuieli cu transportul de                                       Avansuri de trezorerie

         bunuri si personal

f) Depunerea cu intarziere a sumei reprezentand avansul necheltuit

5311                                               =                        542                                   10

             Casa in lei                                                           Avansuri de trezorerie

g) Inregistrarea penalizarilor

461                                                 =                       719                                        2

          Debitori diversi                                                    Alte venituri operationale

h) Depunerea la casierie a penalizarilor

5311                                                =                       461                                        2

             Casa in lei                                                            Debitori diversi

i) Virarea la Trezorerie a sumei necheltuite si a penalizarii

581                                                  =                       5311                                      12

        Decontari interne                                                            Casa in lei

           

510                                                  =                       581                                         12

Contul curent general al Trezoreriei statului                        Casa in lei

 Exemplul nr. 5

Se achizitioneaza halate de protectie (50 lei) care se dau contra cost salariatilor, urmand a se retine contravaloarea lor din salarii. Factura se achita furnizorului din contul bancar.

a) Primirea facturii

303                                                   =                     401                                       50

Materiale de natura obiectelor                                             Furnizori

          de inventar

b) Darea in folosinta a halatelor

603                                                  =                    303                                         50

Cheltuieli privind obiectele                                        Materiale de natura obiectelor                             

         de inventar                                                                 de inventar

c) Imputarea salariatilor a contravalorii halatelor

461                                                  =                     719                                         50

       Debitori diversi                                                       Alte venituri operationale

d) Achitarea furnizorului

401                                                  =                      5121                                       50

             Furnizori                                                            Conturi la banci in lei

Exemplul nr. 6

O institutie publica inregistreaza cheltuielile cu salariile personalului in valoare de 10.000 lei. Se achita avansul in valoare de 3.000 lei.

Ulterior, se determina retinerile din salarii si are loc inregistrarea lor. Retinerile din salarii sunt urmatoarele: contributia asiguratilor pentru asigurarile sociale 9,5%, contributia asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate 5,5%, contributia asiguratilor pentru constituirea fondului de somaj 0,5%, impozit pe salarii 16%, retineri pentru chirii 300 lei, debitele pentru halatele acordate personalului 50 lei. Are loc plata lichidarii catre salariati, a obligatiilor catre stat si a chiriilor (plata se face prin virament). Contributia angajatorilor la asigurarile sociale este de 18,5%, pentru ajutorul de somaj 0,5%, pentru asigurarile sociale de sanatate datorate de angajator 5,2%, comision Camera de Munca 0,75%, fond de risc si accidente 0,85%. Acestea sunt virate statului.

a) Inregistrarea cheltuielilor cu salariile

641                                              =                       421                                  10.000

   Cheltuieli cu salariile                                           Personal – salarii datorate

b) Ridicarea de la banca a sumei pentru plata avansului

581                                               =               5121                                         3.000 

         Viramente interne                                             Conturi la banci in lei                                                                      

 5311                                            =                  581                                        3.000   

Casa in lei                                               Viramente interne

c) Plata avansului

425                                               =                 5311                                        3.000

Avansuri acordate personalului                                    Casa in lei

d) Inregistrarea retinerilor din salarii

421                                             =                                                                6.212

Personal – salarii datorate                                              4312 Contributia                           950

                                                                           asiguratilor la asigurarile sociale

                                                                                        4372 Contributia                             50

                                                                           asiguratilor la asigurari de somaj

                                                                                         4314 Contributia                          550

                                                                           asiguratilor la asigurarile sociale de

                                                                                               sanatate 

                                                                                          444                                            1.312     

                                                                                Impozit pe salarii

                                                                                          427                                              300

                                                                                Retineri din salarii

                                                                                          461                                                50

                                                                                 Debitori diversi

                                                                                          425

                                                                                        Avansuri                                     3.000

                                                                              acordate personalului  

Calcul impozit pe salarii:

10.000  -  fond de salarii

     950     contributia asiguratilor la asigurarile sociale

     550     contributia asiguratilor la asigurarile sociale de sanatate

       50     contributia asiguratilor la asigurari de somaj

     250       deducere personala

8.200      x 16%  = 1.312 lei

e) Plata obligatiilor catre stat

                                                           =                      5121                     2.862

                                                                        Conturi la banci in lei

            4312 Contributia                                                                                                   950

asiguratilor la asigurarile sociale

            4372 Contributia                                                                                                     50                                      

 asiguratilor la asigurari de somaj

            4314 Contributia                                                                                                   550

  asiguratilor la asigurarile sociale de

                sanatate 

              444                                                                                                                    1.312

   Impozit pe salarii

f) Ridicarea numerarului din contul curent deschis la banca pentru plata lichidarii (salariului net: 10.000 – 6.212 = 3.788)

581                                               =               5121                                         3.788

         Viramente interne                                             Conturi la banci in lei                                                                      5311                                            =                  581                                        3.788   

              Casa in lei                                                  Viramente interne

g) Achitarea salariilor nete

421                                               =                 5311                                        3.788

    Personal – salarii datorate                                          Casa in lei

h) Achitarea chiriilor datorate de personal

427                                               =                  5121                                         300

      Retineri din salarii                                             Conturi la banci in lei

i) Inregistrarea cheltuielilor cu asigurarile sociale de stat datorate de angajator

6451                                             =                  4311                                        1.850

Contributii de asigurari sociale                               Contributiile angajatorilor pentru

              de stat                                                                  asigurari sociale

j) Inregistrarea cheltuielilor cu contributia pentru constituirea fondului de somaj datorat de institutie

6452                                             =                  4371                                       50

Contributii de asigurari                                          Contributiile angajatorilor pentru

           de somaj                                                             asigurari de somaj

k) Inregistrarea contributiei institutiei pentru asigurarile sociale de sanatate

6453                                             =                  4313                                       520

Contributii de asigurari sociale                              Contributiile angajatorilor pentru

            de sanatate                                                    asigurari sociale de sanatate

l) Inregistrarea comisionului la Camera de Munca (0,75%)

                  635                                            =                       447                                         75                              

Cheltuieli cu alte impozite si taxe                      Fonduri speciale cu alte impozite si taxe

                                                     

m) Inregistrarea contributiei la fondul de risc si accidente (0,85%)

                  635                                            =                       447                                         85                             

Cheltuieli cu alte impozite si taxe                      Fonduri speciale cu alte impozite si taxe

 n) Plata catre stat a contributiilor datorate de institutie

                                                  =                   5121                                    2.580

4311 Contributiile angajatorilor                                                                                      1.850

pentru asigurari sociale

4371 Contributiile angajatorilor                                                                                           50

pentru asigurari de somaj

4313 Contributiile angajatorilor pentru                                                                              520

asigurari sociale de sanatate

447 Fonduri speciale cu alte impozite si taxe                                                                     160                                                                 

Exemplul nr. 7

Se vand tertilor materiale cu caracter functional achizitionate din surse bugetare in valoare de 400 lei si produse obtinute din activitatea autofinantata in valoarea de 200 lei. Are loc incasarea in numerar a contravalorii corespunzatoare materialelor, care se vireaza la trezorerie si a contravalorii produselor. Valoarea de inventar a materialelor este de 300 lei si a produselor finite de 150 lei.

a) Vanzarea materialelor cu caracter functional

4111                                            =                       708                                        400

                Clienti                                                      Venituri din activitati diverse

b) Vanzarea catre terti a produselor finite

   4111                                          =                       701                                      200

                  Clienti                                                   Venituri din vanzarea produselor finite

c) Incasarea in numerar a contravalorii materialelor

5311                                            =                         4111                                  400

             Casa in lei                                                                  Clienti 

d) Depunerea la Trezorerie a contravalorii materialelor

                                                            

581                                                   =               5311                                      400

   Viramente interne                                                       Casa in lei

                510                                                     =                  581                                     400 

       Contul general                                                       Viramente interne

       al Trezoreriei

e) Incasarea contravalorii produselor finite vandute

5121                                                =                  4111                                   300

     Conturi la banci in lei                                                     Clienti

f) Scoaterea din evidenta a materialelor si a produselor

602                                                 =                   302                                    300

  Cheltuieli cu materialele                                               Materiale

                 709                                                  =                    345                                    150

   Variatia stocurilor                                                       Produse finite

Exemplul nr. 8

Se cumpara carburanti pe baza unor bonuri,care se si dau in consum. Valoarea carburantilor este de 700 lei.

a) Cumpararea carburantilor pe baza bonurilor

3022                                              =                        401                                   700

           Combustibili                                                              Furnizori

b) Achitarea furnizorilor

401                                                 =                       5311                                700

             Furnizori                                                                   Casa in lei

c) Darea in consum a carburantilor

6022                                               =                       3022                                 700

 Cheltuieli privind combustibilii                                       Combustibili 

 Exemplul nr. 9

Se dau spre prelucrare materiale gospodaresti in valoare de 500 lei. Din acestea rezulta produse in valoare de 800 lei, din care produse in valoare de 550 lei se expediaza unor clienti.

a) Transmiterea materialelor din magazie catre prelucrare

351                                                =                       302                                    500  

Materii prime si materiale                                         Materiale consumabile

       aflate la terti

b) Intoarcerea de la prelucrat

302                                                =                          351                                  500

Materiale consumabile                                             Materii prime si materiale

                                                                                            aflate la terti

c) Inregistrarea produselor obtinute

345                                                =                         709                                   800

       Produse finite                                                          Variatia stocurilor

d) Inregistrarea produselor vandute

4111                                             =                          701                                   550

                Clienti                                                    Venituri din vanzarea produselor finite

e) Scoaterea din evidenta a produselor vandute

709                                               =                           345                                  550

     Venituri din vanzarea                                                    Produse finite

       produselor finite.                            

Exemplul nr. 10

a) Deschiderea de credite bugetare de la bugetul central, pentru un ordonator principal de credite, in valoare de 10.000.000 lei din care 9.500.000 urmeaza fi repartizate institutiilor subordonate si 500.000 pentru cheltuieli proprii

Debit 8060 “Credite bugetare aprobate”                                               10.000.000

Debit 8061 Credite deschise de repartizat”                                            9.500.000                                         

Dedit 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii                             500.000    

Debit 8060 “Credite bugetare aprobate”                                               10.000.000

Debit 8061 Credite deschise de repartizat”                                            9.500.000                                         

Dedit 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii                             500.000    

b) Repartizarea creditelor bugetare

2.500.000 lei, pentru institutia subordonata X

3.000.000 lei pentru institutia subordonata Y

4.000.000 lei pentru institutia subordonata Z

Credit 8061 “Credite deschise de repartizat”                                         2.500.000

Credit 8061 “Credite deschise de repartizat”                                         3.000.000                                        

Credit 8061 “Credite deschise de repartizat”                                         4.000.000

c) Retragerea de credite bugetare la ordonatorul principal de credite in valoare totala de 1.000.000 lei, din care 100.000 din creditele deschise pentru cheltuieli proprii si 900.000 din creditele deshise pentru a fi repartizate

Credit 8060 “Credite bugetare aprobate”                                                            1.000.000                                                      

Credit 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii”                                       100.000                                   

Credit 8061 Credite deschise de repartizat”                                                         900.000

d) Ordonatorul de credite retrage credite bugetare aprobate institutiilor subordonate

250.000 de la institutia X

500.000 de la institutia subordonata Y

150.000 de la institutia subordoanta Z

Debit 8061 ”Credite deschise de repartizat”                                                        250.000

Debit 8061 ”Credite deschise de repartizat”                                                        500.000

Debit 8061 ”Credite deschise de repartizat”                                                       150.000 

Exemplul nr. 11

a) Se achizitioneaza de catre o institutie publica finantata integral de la buget un teren la pretul de achizitie fara TVA de 100.000 lei conform listei de investitii aprobate de ordonatorul principal de credite

            2111                               =                  101                                                     119.000                                                                                          

        “Terenuri”                              “Fondul bunurilor care alcatuiesc

                                                         domeniul public al statului”

          6821                                =               404                                                  119.000                                                                                         Cheltuielile cu activele fixe            “Furnizori de active fixe”

corporale neamortizabile                             

b)  Pata furnizorului prin virament

         404                                    =                 7701                                                  119.000                                          

“Furnizori de active fixe”                  Finantarea de la bugetul de stat

c)  Inchiderea contului de finantare

        7701                                    =                   121                                                  119.000

Finantarea de la bugetul de stat          “Rezultat patrimonial


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1194
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site