Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

NORMATIV REFERITOR LA AUTORIZAREA SI GRADUL DE CALIFICARE AL PERSONALULUI TEHNIC DE DESERVIRE SI AL COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EXTREMA

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Ocrotirea persoanei fizice - Dispozitii generale
NORMATIV REFERITOR LA AUTORIZAREA SI GRADUL DE CALIFICARE AL PERSONALULUI TEHNIC DE DESERVIRE SI AL COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EX
Cartea funciara
Tutela minorului
Concedii
SISTEMUL DE SALARIZARE
PRINCIPALELE PREVEDERI ale prescritiilor tehnice C 5 - 98 referitoare la depozitarea, transportul si manipularea recipientelor butelii pentru gaze com
SISTEMUL DE SPORURI
Familia
Lege nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

ANEXA

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

- ISCIR-NORMATIV

REFERITOR LA AUTORIZAREA SI GRADUL DE CALIFICARE AL PERSONALULUI TEHNIC DE DESERVIRE  SI AL COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EXTREMA

NT 1 – 2002

 

COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU

CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR

SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR

DE RIDICAT

-          ISCIR –

- EDITIE OFICIALA -

________________________________________________________________________

Nr. referinta: NT 1-2002                                                                                          Editia 1

1

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

- ISCIR-

NORMATIV

REFERITOR LA AUTORIZAREA SI GRADUL DE CALIFICARE AL PERSONALULUI TEHNIC DE DESERVIRE  SI AL COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EXTREMA

NT 1 – 2002

Aprobat cu Ordinul comun al Ministrului industriei si resurselor si Ministrului sanatatii si familiei nr………din……………, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr……..din…………………………

COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL

CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR

DE RIDICAT

- ISCIR -

-EDITIE OFICIALA-

_______________________________________________________________________

Nr. referinta : NT 1–2002                                                                                         Editia 1

 

Membrii Comitetului Tehnic CT–R–04 care au participat la elaborarea prezentului  normativ:

Presedinte:      Ing. Gica Stelian Popa

Membrii:         Ing. Horia Stoia

                        Ing. Mihai-Costel Iordache

                        Ing. Tiberiu Toma

                        Ing. Remus Reaboiu

                        Ing. Mihail Olimpiu Roman

Consultanta juridica: Consilier Alexandru Pacurar

NOTA:  Prezentul normativ a fost elaborat conform prevederii Hotararii Guvernului nr. 1.102/2002, art. 11, aliniatul (7), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr. 758 din 17.10.2002.

CUPRINS

Pagina

1

Termeni si definitii

5

2

Autorizarea personalului tehnic de deservire (manevrant) pentru echipamentele/ instalatiile montate si utilizate in parcurile de distractii

5

3

Autorizarea coordonatorului de securitate

7

Anexa A

-    Programa analitica

9

Anexa B

-    Proces-verbal de verificare tehnica

11

Anexa C

-    Model pentru carnet manevrant

12

Anexa D

-    Autorizatia coordonatorului de securitate al distractiei extreme

13

Anexa E

-    Decizia de numire/imputernicire pentru coordonatorul de securitate

14

Modificari dupa publicare

16

1                    TERMENI SI DEFINITII

1.1              coordonator de securitate – persoana angajata, calificata si, dupa caz, autorizata desemnata de organizator pentru a supraveghea securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum si a tertelor persoane in timpul distractiei extreme;

1.2              detinatorul (exploatantul) echipamentului – persoana fizica sau juridica detinatoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement, pe care il pune la dispozitia consumatorilor;

1.3              distractie extrema – activitate oferita de un organizator prin intermediul unui echipament pentru agrement unuia sau mai multor consumatori, in scop de distractie sau de recreere, si la care senzatia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul il incita in principal sa participe;

1.4              manevrant – personal autorizat si calificat care asigura functionarea in conditii de securitate a echipamentelor/instalatiilor montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii;

1.5              producator extern – persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii si fabricarii echipamentelor/instalatiilor montate si utilizate in parcurile de distractii si spatiile de joaca si intocmeste in scris declaratia de conformitate;

1.6              producator intern – agent economic care isi asuma responsabilitatea proiectarii si fabricarii echipamentelor/instalatiilor montate si utilizate in parcurile de distractii si spatiile de joaca si intocmeste in scris declaratia de conformitate.2                    AUTORIZAREA PERSONALULUI TEHNIC DE DESERVIRE (MANEVRANT) PENTRU ECHIPAMENTELE/INSTALATIILE MONTATE SI UTILIZATE IN PARCURILE DE DISTRACTII

2.1              Personalul tehnic de deservire (manevrantul) pentru echipamentele/instalatiile montate si utilizate in parcurile de distractii trebuie sa fie instruit de catre producatorul sau detinatorul (cu acordul producatorului) echipamentului sau instalatiei. Nu este necesara autorizarea manevrantilor de catre ISCIR–INSPECT.

2.2              Pentru a fi admisi in vederea instruirii, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      au varsta de cel putin 18 ani impliniti;

b)      indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea echipamentului/instalatiei si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea „Apt pentru manevrarea echipamentului/instalatiei __________”;

c)      fac dovada ca au absolvit invatamantul obligatoriu.

2.3       Instruirea teoretica se va efectua pe baza programei analitice specificate in anexa A, care prevede minimum de cunostinte necesare si de durata a cursurilor.

   De la caz la caz, in functie de complexitatea instalatiilor si a lucrarilor practice ce trebuie sa fie efectuate, programa analitica mentionata va fi  dezvoltata corespunzator.

2.4       Practica obligatorie pe echipament/instalatie, care va cuprinde minim 150 ore, se va efectua sub stricta supraveghere a producatorului sau detinatorului, cu respectarea stricta a Normelor privind protectia muncii.

2.5       La finalizarea instruirii teoretice si practice, candidatii vor fi examinati de catre producatorul sau detinatorul echipamentului/instalatiei.

2.6       Rezultatele examinarii vor fi consemnate intr–un proces–verbal. Candidatilor admisi li se vor elibera, de catre cel care i–a instruit si examinat, un carnet de manevrant al carui model este prezentat in anexa C.

2.7       Carnetul de manevrant este valabil numai in cadrul unitatii la care este angajat manevrantul.

2.8       Pentru improspatarea cunostintelor profesionale, manevrantii vor fi instruiti periodic, odata cu instructajul de protectia muncii, de catre personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de catre conducerea agentului economic detinator de instalatii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate intr-un proces-verbal.

2.9       Persoanele autorizate, in conformitate cu prevederile prezentului normativ, vor fi examinate anual pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre o comisie numita de conducerea agentului economic detinator la care acestea isi desfasoara activitatea.

Din comisie va face parte obligatoriu si responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.

Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare.

2.10          Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentului normativ, au obligatia sa se prezinte anual la examinarea medicala, prezentand rezultatul comisiei mentionate la pct. 2.9.

2.11          Persoanelor instruite, in conformitate cu prevederile prezentului normativ, care practica activitatea operativa pentru care detin carnet de manevrant si nu se prezinta la examinarile mentionate la pct. 2.9 si 2.10 sau persoanelor instruite care in urma examinarilor respective obtin rezultate necorespunzatoare li se vor retrage carnetele de manevrant de catre agentul economic detinator de instalatii unde lucreaza posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv, dupa caz.

2.12          Persoanele care au intrerupt mai mult de un an practicarea activitatii operative pentru care sunt instruite pot sa reia practicarea activitatii operative respective numai cu conditia respectarii prevederilor de la pct. 2.9 si 2.10.

2.13          Personalul instruit, in conformitate cu prevederile prezentului normativ, poate fi verificat de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT, precum si de catre organele in drept ale agentului economic detinator la locul de munca, in timpul efectuarii activitatilor de operare/deservire a instalatiilor, cu privire la modul cum isi indeplineste sarcinile de serviciu si cum aplica cunostintele teoretice si practice. 

            Verificarea se va efectua in prezenta RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de conducerea agentului economic. In cazul in care in urma verificarilor efectuate se constata deficiente tehnice la instalatii, datorate personalului de deservire autorizat, sau alte abateri care pericliteaza securitatea in functionare a instalatiilor, in functie de gravitatea lor se vor lua urmatoarele masuri:

a)      sesizarea conducerii agentului economic detinator pentru aplicarea de sanctiuni prevazute in regulamentul de ordine interioara;

b)      aplicarea unei amenzi, in cazul in care abaterea se incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare privind  stabilirea si sanctionarea contraventiilor;

c)      retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, in functie de  gravitatea abaterii comise.

            Masurile mentionate mai sus se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare (al carui model este prezentat in anexa B) intocmit  de catre cei care constata abaterile.

2.14          In cazul in care manevrantul se prezinta la locul de munca sub influenta alcoolului sau deserveste instalatia necorespunzator, incat pericliteaza securitatea in functionare a acesteia, conducerea agentului economic detinator, pe langa sanctiunile prevazute in regulamentul de ordine interioara, poate retrage carnetul de manevrant pe termen limitat sau definitiv.

2.15          Personalul instruit, conform prevederilor prezentului normativ, este obligat sa poarte permanent carnetul de manevrant la locul de munca. Lipsa carnetului de  manevrant, la verificarea efectuata de catre persoanele indreptatite, este echivalenta cu exploatarea instalatiilor de catre personal neinstruit pentru operare/deservire si se sanctioneaza conform prevederilor legale.

3                      AUTORIZAREA COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EXTREMA

3.1       Autorizatia coordonatorului de securitate se elibereaza pentru fiecare categorie de distractie extrema, pe o perioada limitata de timp (nu mai mare de 1 an) si pentru o locatie determinata. Modelul autorizatiei este prezentat in anexa D.

3.2       In cazul in care una din conditiile de autorizare mentionate la pct. 3.1 se modifica, autorizatia coordonatorului de securitate isi pierde valabilitatea fiind necesara solicitarea unei autorizatii noi.

3.3       Pentru obtinerea autorizatiei coordonatorului de securitate, organizatorul distractiei extreme trebuie sa prezinte la ISCIR–INSPECT urmatoarele:

a)      adresa de solicitare a autorizarii coordonatorului de securitate;

b)      schema de desfasurare a distractiei extreme;

c)      dosarul coordonatorului de securitate, care va cuprinde:

·         copie de pe actul de identitate al coordonatorului de securitate;

·         copie de pe actul de absolvire a invatamantului minim obligatoriu;

·         decizie/imputernicire privind coordonatorul de securitate, conform modelului din anexa E;

·         certificat medical pe care sa fie mentionat „ Apt pentru lucrul in conditii extreme”. Certificatul medical este considerat valabil pentru o perioada de maxim 30 de zile de la data emiterii.

d)      memoriu justificativ, care trebuie sa contina cel putin:

·         lista echipamentelor si produselor specifice utilizate la distractia extrema;

·         locul desfasurarii distractiei extreme;

·         perioada de desfasurare a distractiei extreme;

e)      copie de pe contractul prin care este asigurata asistenta medicala.

3.4       Eliberarea autorizatiei se va face dupa examinarea persoanei/persoanelor propuse pentru „coordonator de securitate” privind desfasurarea distractiei extreme, in conditiile prevazute in prezentul normativ.


ANEXA A

PROGRAMA ANALITICA

pentru cursul de pregatire in vederea instruirii manevrantilor echipamentelor/instalatiilor montate  si utilizate in parcurile de distractii

I  Partea teoretica si practica

Numarul orelor de predare

Teoretica

Practica

a)      Notiuni generale:

-          Felurile curentului electric; Surse de curent folosite la instalatia electrica a unui echipament;

-          Protectia prin legare electrica la pamant;

-          Sigurante, contacte, electromagneti, relee, automate de protectie  etc.

----------------------------------------------------------------------------------

b)      Descrierea echipamentului/instalatiei;

-          Descrierea ansamblurilor partii mecanice; Gabarite; Spatii de siguranta;

-          Descrierea ansamblurilor partii electrice (instalatia electrica, sistemele de comanda si actionare, panoul de comanda si iluminat etc.);

-          Descrierea ansamblurilor partii hidraulice;

-          Descrierea ansamblurilor partii pneumatice.

----------------------------------------------------------------------------------

c)      Componente de securitate

----------------------------------------------------------------------------------

d)      Dispozitive de franare (descriere, rol, tipuri existente, mod de functionare, reglare si verificare)

----------------------------------------------------------------------------------

e)      Factori de risc

----------------------------------------------------------------------------------

f)       Manevrarea si exploatarea echipamentelor/instalatiilor montate si utilizate in parcurile de distractii;

-          Manevre permise si nepermise; Cauzele deranjamentelor;

-          Organizarea exploatarii; Cartea echipamentului/instalatiei; Registrul de supraveghere.

----------------------------------------------------------------------------------

g)      Intretinerea, revizia, repararea si verificarea tehnica oficiala:

-          Intretinerea echipamentelor/instalatiilor;

-          Repararea echipamentelor/instalatiilor;

-          Verificarea tehnica oficiala; Autorizatia de functionare; Incercari statice si dinamice; Verificari periodice la scadenta.

----------------------------------------------------------------------------------

h)      Avarii si accidente la echipamente/instalatii

4

-------------

10

-------------

12

-------------

6

-------------

4

-------------

16

-------------

6

-------------

2

4

-----------

6
-----------

6

-----------

12

-----------

6

-----------

72

-----------

40

-----------

-

ANEXA A (sfarsit)

I  Partea teoretica si practica

Numarul orelor de predare

Teoretica

Practica

i)        Legislatia in vigoare privind protectia muncii (Legea               nr. 90/1996)

----------------------------------------------------------------------------------

j)       Echipamentul de protectie specific instalatiei/echipamentului

----------------------------------------------------------------------------------

k)      Masuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu si in caz de accidente etc.

---------------------------------------------------------------------------------

l)        Legislatie si instructiuni

---------------------------------------------------------------------------------

m)    Decret nr. 587/1973 si Decret nr. 417/1985

----------------------------------------------------------------------------------

n)      PT–Colectia ISCIR in vigoare pentru echipamentele/instalatiile montate si utilizate in parcurile de distractii si pentru autorizarea personalului de deservire

---------------------------------------------------------------------------------

o)      Instructiuni tehnice interne intocmite de detinator; Notiuni generale

4

-----------

2

4

---------

-

         Recapitulatie:

I    Partea teoretica ……………..…  66 ore                                              

     Partea  practica ..  150 ore

           II   Verificarea insusirii cunostintelor: 1- 2 ore/ candidat


ANEXA B

ROMANIA

Inspectia de stat pentru controlul

cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat

- ISCIR -

Proces–verbal

de verificare tehnica

nr. …………….

INSPECTIA TERITORIALA…………………………………………………

Adresa………………………..

Telefon……………………….

Fax……………………………

Incheiat astazi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 si Decretului nr. 587/1973, modificat si completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, si Prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, la ……………………………………………………………………. tip………………… cu numarul de fabricatie/inventar …………… si cartea instalatiei nr. ………… avand parametrii ultimei verificari ……….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

                Denumirea agentului economic …………………………………………………… din localitatea ………………………. str. …………………………………… nr. …….. judet/sector ……………………. cod fiscal …………… .

                Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea ……………………………… str. ………………………..…….  nr. ……..  judet/sector …….………………….. ………………………..

                SubsemnatulΉ) …………………………………………… am constatat urmatoarele : ………………… ……………………………………………………………………………..…………………………………….……………………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………………………………..               

Am dat urmatoarele dispozitii : …………………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………………………………….….………………………………..………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………….………………………………………………………………….

                Dupa aceasta verificare s-a admis²): …………………………………………………………. ………………………..……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

                Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ………………………………………………

                Pentru aceasta verificare se va plati suma de …..………… lei de catre …………………………… din localitatea ……………………… str. ……………………………… nr. …… judet/sector ……………… in cont …………………………… deschis la Banca ……………………… filiala ……………………………

                                                                                       Am luat la cunostinta          

Organ de                           Directorul agentului                        Responsabil cu                Delegatul agentului

verificare                              economic sau                             supravegherea si               economic montator,

                                              delegatul sau                             verificarea tehnica                    reparator

……………                         ………………                               ………………                 ……………

…………                      ……………                         ……………               …………

Ή) Functia, numele si prenumele.

²) Se vor inscrie parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul ( tipul ) acesteia.


ANEXA C


1)   Se va inscrie denumirea completa a agentului economic.

2)   RC/CUI – Numar de inregistrare la Registrul Comertului sau Codul Unic de Inregistrare.

3)   CNP-  Cod numeric personal al manevrantului.

4)    Se vor inscrie: numar proces–verbal/data, semnatura directorului (managerului) si stampila agentului economic.


ANEXA D

AUTORIZATIA COORDONATORULUI DE SECURITATE

AL DISTRACTIEI EXTREME

NUMELE:

PRENUMELE:

DATA NASTERII:

LOCUL NASTERII:

AGENTUL ECONOMIC:

VALABILITATEA AUTORIZATIEI

TIPUL DISTRACTIEI EXTREME

DECIZIA/

IMPUTERNICIREA DE NUMIRE

Nr. si data

PROCES–VERBAL

Nr. si data

VALABILITATE

LOCATIA

INSPECTOR ISCIR Semnatura si stampila

De la

Pana laCoordonatorul de securitate al distractiei extreme este obligat sa cunoasca si sa respecte intocmai prevederile legislatiei in vigoare si prescriptiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

Data emiterii: ……………………………….

Nr.:  …………………

ISCIR–INSPECT IT……………………….

Semnatura si stampila

ANEXA E

Model pentru Decizia de numire a coordonatorului de securitate

al distractiei extreme, propus de agentul economic sa fie autorizat de ISCIR–INSPECT

(numai pentru persoane juridice organizatoare de distractie extrema)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

D E C I Z I E  

Nr. …………….. din ………………

Unitatea ……………………………. reprezentata prin ……………………………… manager (director),

Avand in vedere legislatia cu privire la organizarea si desfasurarea distractiei extreme, organizatorul acesteia este obligat sa numeasca coordonator de securitate, care sa fie autorizat de ISCIR–INSPECT  in vederea aplicarii masurilor prevazute de prescriptiile tehnice,

D E C I D E :

1 Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… avand functia de ………………………………….., in perioada ………..………………, pe amplasamentul: localitate ……………, str. …………………, nr. ……, judetul/sector ……………. se numeste coordonator de securitate al distractiei extreme ……………… ……………………………….…………………, urmand a fi autorizat de ISCIR–INSPECT .

2 Coordonatorul de securitate al distractiei extreme este obligat sa cunoasca si sa respecte intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

3 Activitatea coordonatorului de securitate al distractiei extreme va fi condusa si indrumata de …………………… ……………….., care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea legislatiei in vigoare si a prescriptiilor tehnice.

4 Incalcarea obligatiilor prevazute de prescriptiile tehnice, colectia ISCIR, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.

5 Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara nr. ………… din ……………. si intra in vigoare dupa autorizarea coordonatorului de securitate de catre ISCIR–INSPECT.

MANAGER                                                 OFICIU JURIDIC

      (Numele, prenumele,                                           (Numele, prenumele

         semnatura si stampila)                                              si semnatura)

ANEXA E (sfarsit)

Model pentru imputernicirea coordonatorului de securitate al distractiei extreme

(numai pentru persoane fizice organizatoare de distractie extrema)

IMPUTERNICIRE

din ……………….

Subsemnatul …………………………… domiciliat in localitatea ……………. ,

str. ………………………… , nr. … , bl. ….. , sc. ….. , ap. …… , judetul/sector ……… , posesor al actului de identitate seria …… nr. …………………, eliberat la data de ………  ………….. de Politia ……………………, in calitate de organizator al distractiei extreme de tipul …………………………….…………………………………  il(o) imputernicesc pe dl. (d-na.) ………………………………………………………… domiciliat (a) in localitatea ……………, str. ………………………… , nr. … , bl. ….. , sc. ….. , ap. …… , judetul/sector ……… , posesor al actului de identitate seria …… nr. …………………, eliberat la data de ………  ………….. de Politia ……………………,

sa indeplineasca atributiile de coordonator de securitate al distractiei extreme mai sus mentionate, in perioada ……………………… pe amplasamentul: localitatea ……………, str. …………………, nr. ……, judetul/sector ……………. .

                                                                                                    Semnatura

MODIFICARI DUPA PUBLICARE

Evidenta modificarilor si completarilor

Indicativul documentului de modificare si completare

Monitorul Oficial,

Partea I

Nr./an

Puncte modificate

____________________
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1187
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site