Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

Proprietatea comuna

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Superficia
MASURI DE PROTECTIE A COPILULUI AFLAT IN SITUATII SPECIALE
LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 - functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
REGULAMENT pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice
REGULAMENTUL de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
ORDONANTA DE URGENTA - privind circulatia pe drumurile publice
Pensii De Serviciu Prevazute De Legile Speciale
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
INFRACTIUNI IN LEGISLATIA MARITIMA ROMANA

Proprietatea comunaSectiunea 1

Dispozitii generale

Notiune

Art.649 Dispozitiile prezentului capitol se aplica ori ce cate ori, in temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobandire prevazut de lege, dreptul de proprietate privata are doi sau mai multi titulari.

Cazuri

Art.650 (1) Proprietatea comuna poate fi proprietate pe cote-parti (coproprietate) sau in devalmasie.

(2) Coproprietatea poate fi obisnuita sau fortata.

(3) Coproprietatea fortata nu poate inceta prin partaj judiciar.

Prezumtia de coproprietate

Art.651 - Daca bunul este stapanit in comun, coproprietatea se prezuma, pana la proba contrara.

Sectiunea a 2-a

Despre coproprietatea obisnuita

Intinderea cotelor-parti

Art.652 (1) Fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate si poate dispune in mod liber de aceasta in lipsa de stipulatie contrara.

(2) Cotele-parti sunt prezumate a fi egale, pana la proba contrara. Daca bunul a fost dobandit prin act juridic, proba contrara nu se va putea face decat prin inscrisuri.

Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari

Art.653 Coproprietarii vor imparti beneficiile si vor suporta sarcinile coproprietarii, proportional cu cota lor parte.

Exercitarea in comun a dreptului de folosinta

Art.654 (1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun in masura in care nu schimba destinatia si nu aduce atingere drepturilor celorlalti coproprietari.

(2) Cel care, impotriva vointei celorlalti proprietari, exercita in mod exclusiv folosinta bunului comun poate fi obligat la despagubiri.

Fructele bunului comun

Art.655 Fructele produse de bunul comun se cuvin tuturor coproprietarilor, proportional cu cota lor parte.

Dreptul la restituirea cheltuielilor

Art.656 (1) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii fructelor are dreptul la restituirea acestor cheltuieli de catre coproprietari, in proportie cu cotele lor parti.

(2) Fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun insusite de un coproprietar fac parte din masa partajabila cat timp ele nu au fost consumate ori instrainate sau nu au pierit si pot fi identificate distinct. In caz contrar, coproprietarul interesat are dreptul la despagubiri, cu exceptia cazului in care fructele au pierit in mod fortuit. Dreptul la actiunea in despagubiri este supus prescriptiei, potrivit dreptului comun.

(3) Dreptul de a reclama fructele civile ale bunului comun insusite de un coproprietar este supus prescriptiei, potrivit dreptului comun.

Modul de folosire a bunului comun

Art.657 - Modul de folosire a bunului comun se stabileste prin acordul coproprietarilor, iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca.

Actele de conservare

Art.658 Fiecare coproprietar poate sa faca acte de conservare cu privire la bunul comun fara acordul celorlalti coproprietari.

Actele de administrare si de dispozitie

Art.659 (1) Actele de administrare, precum incheierea sau denuntarea unor contracte de locatiune, cesiunile de venituri imobiliare si altele asemenea cu privire la bunul comun pot fi facute numai cu acordul majoritatii coproprietarilor si a cotelor-parti.

(2) Actele de administrare care limiteaza in mod substantial posibilitatea unui coproprietar de a folosi bunul comun in raport cu cota sa parte ori care impun acestuia o sarcina excesiva prin raportare la cota sa parte sau la cheltuielile suportate de catre ceilalti coproprietari nu vor putea fi efectuate decat cu acordul acestuia.

(3) Coproprietarul sau coproprietarii interesati pot cere instantei sa suplineasca acordul coproprietarului aflat in imposibilitate de a-si exprima vointa sau care se opune in mod abuziv la efectuarea unui act de administrare indispensabil mentinerii utilitatii sau valorii bunului.

(4) Orice acte juridice de dispozitie cu privire la bunul comun, actele de folosinta cu titlu gratuit, cesiunile de venituri imobiliare si locatiunile incheiate pe termen mai mare de trei ani, precum si actele care urmaresc exclusiv infrumusetarea bunului nu se pot incheia decat cu acordul tuturor coproprietarilor. Orice act juridic cu titlu gratuit va fi considerat act de dispozitie.

Sanctiuni

Art.660 (1) Actele juridice facute cu nerespectarea regulilor prevazute la art.659 sunt inopozabile coproprietarului care nu a consimtit, expres ori tacit, la incheierea actului.

(2) Coproprietarului vatamat i se recunoaste dreptul ca, inainte de imparteala, sa exercite actiunile posesorii impotriva tertului care ar fi intrat in posesia bunului comun in urma incheierii actului. In acest caz, restituirea posesiei bunului se va face in folosul tuturor coproprietarilor, cu daune-interese, daca este cazul, in sarcina celor care au participat la incheierea actului.

Actiunile in justitie

Art.661 (1) Fiecare coproprietar poate sta singur in justitie, indiferent de calitatea procesuala, in orice actiune privitoare la coproprietate, inclusiv in cazul actiunii in revendicare.

(2) Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii profita tuturor coproprietarilor. Hotararile judecatoresti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalti coproprietari.

(3) Cand actiunea nu este introdusa de toti coproprietarii, paratul poate cere instantei de judecata introducerea in cauza a celorlalti coproprietari in calitate de reclamanti, in termenul si conditiile prevazute in Codul de procedura civila pentru chemarea in judecata a altor persoane.

Contractele de administrare a coproprietatii

Art.662 (1) Se poate deroga de la dispozitiile art.653, 654 alin.(1) si (2), 659 si 660 alin.(1) printr-un contract de administrare a coproprietatii incheiat cu acordul tuturor coproprietarilor.

(2) In cazul in care oricare dintre coproprietari denunta contractul de administrare, acesta isi inceteaza existenta, ramanand aplicabile regulile din prezenta sectiune.

(3) In cazul in care, printre bunurile aflate in coproprietate, se afla si bunuri imobile, contractele de administrare a coproprietatii si declaratiile de denuntare a acestora vor fi notate in cartea funciara, la cererea oricaruia dintre coproprietari.

Reguli aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale

Art.663 Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul exercitarii impreuna, de catre doua sau mai multe persoane, a unui alt drept real principal.Sectiunea a 3-a

Coproprietatea fortata

.1 Dispozitii comune

Cazuri de coproprietate fortata

Art.664 Se afla in coproprietate fortata:

1. bunurile prevazute in art.667, 678, 704 si 1151;

2. bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine, situate pe linia de hotar intre acestea, cum sunt potecile, fantanile, drumurile si izvoarele;

3. bunurile comune afectate utilizarii a doua sau mai multe fonduri, cum ar fi o centrala termica sau alte instalatii care deservesc doua sau mai multe cladiri, un drum comun intr-un cartier de locuinte sau alte asemenea bunuri;

4. orice alt bun comun prevazut de lege.

Regim juridic general

Art.665 (1) Fiecare coproprietar poate exercita folosinta bunului comun, cu conditia sa respecte destinatia acestuia si sa permita exercitarea folosintei de catre ceilalti coproprietari.

(2) Cand bunul comun are caracter accesoriu in raport cu un bun principal, fiecare coproprietar poate sa dispuna cu privire la cota sa parte din dreptul de proprietate asupra bunului comun numai odata cu exercitarea dreptului de dispozitie asupra bunului principal.

(3) Cheltuielile pentru intretinerea si conservarea bunului comun se suporta in mod proportional cu cota parte din drept a fiecarui coproprietar. Cand bunul comun are caracter accesoriu, in absenta unei conventii contrare, cota-parte din drept a fiecarui coproprietar se stabileste in functie de intinderea bunului principal.

.2 Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente

I. Partile comune

Notiune

Art.666 (1) Daca intr-o cladire exista spatii cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie avand proprietari diferiti, partile din cladire care, fiind destinate intrebuintarii spatiilor respective, nu pot fi folosite decat in comun sunt obiectul unui drept de coproprietate fortata.

(2) Partile comune sunt bunuri accesorii in raport cu spatiile locative, care constituie bunurile principale in sensul art.563.

Partile comune

Art.667 - Sunt considerate parti comune, in masura in care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:

a) terenul pe care se afla cladirea, compus atat din suprafata construita cat si din cea neconstruita necesara, potrivit naturii sau destinatiei constructiei, pentru a asigura exploatarea normala a acesteia; pentru excedent, proprietarii sunt titularii unei coproprietati obisnuite;

b) fundatia, curtea interioara, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile si casa scarilor, holurile, pivnitele si subsolurile, rezervoarele de apa, centralele termice proprii si ascensoarele;

c) canalele pluviale, paratrasnetele, antenele colective, instalatiile de telefon, instalatiile electrice, conductele de apa, de incalzire si de gaze pana la punctul de distributie catre partile aflate in proprietate exclusiva, precum si alte asemenea parti;

d) alte bunuri care, potrivit legii sau vointei partilor, sunt in folosinta comuna.

Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune

Art.668 - (1) Partile comune pot fi atribuite coproprietarilor in folosinta exclusiva numai daca prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalti coproprietari.

(2) Decizia de atribuire in folosinta exclusiva trebuie adoptata cu o majoritate de ¾ din numarul coproprietarilor si al cotelor-parti. In cladirile unde sunt constituite asociatii de proprietari, decizia se adopta de catre adunarea generala, cu aceeasi majoritate.

Actele juridice privind cotele-parti

Art.669 Cota-parte din dreptul de proprietate asupra partilor comune are caracter accesoriu in raport cu dreptul de proprietate asupra spatiului din cladire care constituie bunul principal; instrainarea sau ipotecarea cotei-parti nu se va putea face decat odata cu dreptul asupra spatiului care constituie bunul principal.

 

Stabilirea cotelor-parti

Art.670 In lipsa unei stipulatii contrare existente in titlurile de proprietate, cotele-parti se stabilesc prin raportarea fiecarui spatiu locativ la totalul spatiilor locative din cladire.

 

II Drepturile si obligatiile coproprietarilor

Exercitarea dreptului de folosinta

Art.671 Fiecare coproprietar poate folosi, in conditiile acordului de asociere, atat spatiul care constituie bunul principal, cat si partile comune, fara a aduce atingere drepturilor celorlalti proprietari si fara a schimba destinatia cladirii.

Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune

Art.672 (1) In lipsa de prevedere legala sau intelegere contrara, fiecare coproprietar suporta cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune, in proportie cu cota sa parte.

(2) Cu toate acestea, cheltuielile legate de partile comune folosite exclusiv de catre unii dintre coproprietari cad in sarcina acestora din urma.

Obligatia de mentinere a cladirii in stare buna

Art.673 Proprietarul este obligat sa asigure intretinerea spatiului care constituie bunul principal, astfel incat cladirea sa se mentina in stare buna.

Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale

Art.674 (1) Coproprietarii sunt obligati sa permita accesul in spatiile care constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrarilor necesare conservarii cladirii si intretinerii partilor comune.

(2) In aceasta situatie, pentru prejudiciile cauzate, ei vor fi despagubiti de catre asociatia de proprietari, sau, dupa caz, de catre proprietarul in interesul caruia au fost efectuate lucrarile.

Reguli aplicabile in cazul distrugerii cladirii

Art.675 In cazul in care cladirea a fost distrusa in intregime ori intr-o proportie mai mare de jumatate din valoarea ei, orice coproprietar poate, in lipsa unei intelegeri contrare, sa solicite vanzarea la licitatie publica a terenului si a materialelor de constructie care au rezultat.

 

Reguli aplicabile in cazul distrugerii unei parti mai mici din cladire

Art.676 In caz de distrugere a unei parti mai mici, proprietarii vor contribui la refacerea partilor comune, proportional cu cotele-parti. Daca unul sau mai multi coproprietari nu doresc sa participe la refacere, ei sunt obligati sa cedeze drepturile lor celorlalti coproprietari. Pretul se stabileste de parti ori, in caz de neintelegere, de catre instanta judecatoreasca.

 
III. Asociatia de proprietari

Constituirea asociatiilor de proprietari

Art.677 In cazul cladirilor cu mai multe etaje sau apartamente, se constituie asociatia de proprietari care se organizeaza si functioneaza in conditiile legii.

.3 Coproprietatea asupra despartiturilor comune

Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune

Art.678 (1) Orice zid, sant sau alta despartitura intre doua fonduri aflate in intravilan este prezumata a fi in proprietatea comuna a vecinilor, daca nu rezulta contrariul din titlul de proprietate, dintr-un semn de necomunitate ori daca proprietatea comuna nu a devenit proprietate exclusiva prin uzucapiune, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile art.669 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Semne de necomunitate

Art.679 - (1) Exista semn de necomunitate a zidului atunci cand culmea acestuia este dreapta si perpendiculara spre un fond si inclinata spre celalalt fond. Zidul este prezumat a fi in proprietatea exclusiva a proprietarului fondului catre care este inclinata coama zidului.

(2) Exista semn de necomunitate a santului atunci cand pamantul este aruncat ori inaltat exclusiv pe o parte a santului. Santul este prezumat a fi in proprietatea exclusiva a proprietarului fondului pe care este aruncat pamantul.

(3) Vor fi considerate semne de necomunitate orice alte semne care fac sa se prezume ca zidul a fost construit exclusiv de unul dintre proprietari.

Obligatia de construire a despartiturilor comune

Art.680 (1) Oricare dintre vecini poate obliga pe proprietarii fondurilor invecinate sa contribuie la construirea unei despartituri comune.

(2) In lipsa unor dispozitii legale, a regulamentului de urbanism sau a obiceiului locului, inaltimea zidului comun va fi stabilita de parti, dar fara a depasi 2 metri, socotindu-se si coama zidului.

Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune

Art.681 (1) Coproprietarii sunt tinuti sa suporte cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea despartiturii comune, proportional cu dreptul fiecaruia.

(2) Cu toate acestea, fiecare coproprietar poate sa nu participe la cheltuielile de intretinere si reparare, renuntand la dreptul sau de proprietate asupra despartiturii comune, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile. Coproprietarul nu va putea fi aparat de a participa la cheltuieli, in cazul in care are o constructie sprijinita de zidul comun ori in cazul in care trage un alt folos din exploatarea despartiturii comune.

Constructii si instalatii aflate in legatura cu zidul comun

Art.682 (1) Oricare dintre coproprietari are dreptul sa sprijine constructii ori sa instaleze grinzi in zidul comun cu obligatia de a lasa 6 centimetri spre celalalt coproprietar si fara a afecta dreptul acestuia de a sprijini constructiile sale ori de a instala propriile grinzi in zidul comun.

(2) Un coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de vecinul sau pana in jumatatea zidului, in cazul in care ar dori sa instaleze el insusi grinzi ori sa construiasca un cos de fum in acelasi loc.

Inaltarea zidului comun

Art.683 (1) Oricare dintre coproprietari poate sa inalte zidul, cu indatorirea de a suporta singur cheltuielile de inaltare peste limita zidului comun, precum si cheltuielile de reparare a partii comune a zidului ca urmare a inaltarii acestuia.

(2) In cazul in care zidul nu poate rezista inaltarii, proprietarul care doreste sa faca aceasta inaltare este dator sa reconstruiasca zidul in intregime luand din fondul sau suprafata pentru a asigura grosimea necesara zidului nou ridicat.

(3) Vecinul care nu a contribuit la inaltare poate dobandi coproprietatea, platind jumatate din valoarea actualizata a materialelor si manoperei folosite, precum si, daca este cazul, jumatate din valoarea terenului intrebuintat pentru ingrosarea zidului.

Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor

Art.684 Vecinul care nu a contribuit la realizarea despartiturii comune poate dobandi coproprietatea despartiturii, platind jumatate din valoarea actualizata a materialelor si manoperei folosite si, dupa caz, jumatate din valoarea terenului pe care despartitura a fost construita. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

Sectiunea a 4-a

Proprietatea comuna in devalmasie

Proprietatea comuna in devalmasie

Art.685 Exista proprietate devalmasa atunci cand, prin efectul legii sau in temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate apartine concomitent mai multor persoane fara ca vreuna dintre acestea sa fie titularul unei cote-parti determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune.

Regulile aplicabile proprietatii devalmase

Art.686 (1) Daca se naste prin efectul legii, proprietatea devalmasa este supusa dispozitiilor acelei legi, care se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privind regimul comunitatii legale.

(2) In cazul in care izvorul devalmasiei este un act juridic, dispozitiile privitoare la regimul comunitatii legale se aplica in mod corespunzator.

Sectiunea a 5-a

Partajul

Imprescriptibilitatea actiunii de imparteala

Art.687 Incetarea coproprietatii prin partaj poate fi ceruta oricand daca nu s-a stabilit altfel prin lege, act juridic ori hotarare judecatoreasca.

Felurile partajului

Art.688 Partajul poate fi facut prin buna invoiala sau prin hotarare judecatoreasca, in conditiile legii.

Imparteala partilor comune ale cladirilor

Art.689 (1) Partajul este inadmisibil in cazurile prevazute de Sectiunile a 3-a si a 4-a din prezentul capitol, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Cu toate acestea, partajul poate fi cerut in cazul partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci cand aceste parti inceteaza de a mai fi destinate folosintei comune.

(3) In cazul proprietatii periodice si a celorlalte cazuri de coproprietate fortata, partajul este posibil numai prin buna invoiala.

Conventiile privitoare la amanarea impartelii

Art.690 Conventiile privind amanarea impartelii nu pot fi incheiate pentru o perioada mai mare de cinci ani. In cazul imobilelor, conventiile trebuie incheiate in forma autentica si supuse formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

Amanarea impartelii prin hotarare judecatoreasca

Art.691 De asemenea, instanta poate dispune, pentru cel mult un an, amanarea impartelii pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalti coproprietari. Daca pericolul acestor prejudicii este inlaturat inainte de implinirea termenului, instanta, la cererea partii interesate, va reveni asupra masurii.

Conditii speciale privind capacitatea de exercitiuArt.692 Daca un coproprietar este lipsit de capacitatea de exercitiu ori are capacitate de exercitiu restransa, partajul va putea fi facut prin buna invoiala numai cu autorizare instantei tutelare, precum si, daca este cazul, a ocrotitorului legal.

 

Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii

Art.693 Partajul poate fi cerut chiar atunci cand unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul, afara de cazul cand acesta l-a uzucapat, in conditiile legii.

 

Reguli privitoare la modul de impartire

Art.694 (1) Partajul bunurilor comune se va face in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar.

(2) Daca bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil in natura, partajul se va face intr-unul din urmatoarele moduri:

a) atribuirea intregului bun, in schimbul unei sulte, in favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;

b) vanzarea bunului in modul stabilit de coproprietari ori, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, si distribuirea pretului catre coproprietari proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei.

 

Datoriile nascute in legatura cu bunul comun

Art.695 - (1) Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor nascute in legatura cu coproprietatea si care sunt scadente ori devin scadente in cursul anului in care are loc partajul.

(2) Suma necesara pentru stingerea acestor obligatii va fi preluata, in lipsa unei stipulatii contrare, din pretul vanzarii bunului comun cu ocazia partajului si va fi suportata de catre coproprietari proportional cu cota-parte a fiecaruia.

 

Executarea silita privitoare la bunul comun

Art.696 - (1) Creditorii unui coproprietar pot urmari silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instantei imparteala bunului, caz in care urmarirea se va face asupra partii de bun sau, dupa caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

(2) In cazul vanzarii silite a unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra unui bun, executorul judecatoresc va notifica pe ceilalti coproprietari cu cel putin 2 saptamani inainte de data stabilita pentru vanzare, instiintandu-i despre ziua, ora si locul licitatiei. La pret egal, coproprietarii vor fi preferati la adjudecarea cotei-parti.

(3) Creditorii care au un drept de garantie asupra bunului comun ori cei a caror creanta s-a nascut in legatura cu conservarea sau administrarea acestuia au dreptul sa urmareasca silit bunul, in mainile oricui s-ar gasi, atat inainte, cat si dupa partaj.

(4) Conventiile de suspendare a impartelii pot fi opuse creditorilor numai daca, inainte de nasterea creantelor, au dobandit data certa in cazul bunurilor mobile sau au fost autentificate si au fost indeplinite formalitatile de publicitate prevazute de lege, in cazul bunurilor imobile.

 

Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului

Art.697 - (1) Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot insa sa atace un partaj efectuat, afara numai daca acesta s-a facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia ce au facut-o, precum si in cazurile cand partajul a fost simulat ori s-a facut astfel incat creditorii nu au putut sa intervina in proces.

(2) Dispozitiile alin.(1) sunt aplicabile si in cazul creditorilor care au un drept de garantie asupra bunului comun ori cei a caror creanta s-a nascut in legatura cu conservarea sau administrarea acestuia.

 

Efectele juridice ale partajului

Art.698 - (1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, dupa caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu incepere de la data partajului.

(2) In cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de partaj a fost inscris in cartea funciara.

(3) Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

 

Opozabilitatea actelor incheiate cu privire la bunul comun si garantiile constituite asupra cotei-parti din acesta

Art.699 - (1) Actele incheiate, in conditiile legii, de un coproprietar cu privire la bunul comun, raman valabile si sunt opozabile celui care a dobandit bunul in urma partajului.

(2) Garantiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale parti se stramuta de drept asupra bunului atribuit acestuia sau, dupa caz, a sumelor de bani care i-au fost atribuite prin partaj.

Garantia pentru evictiune si vicii ascunse

Art.700 - (1) Coproprietarii isi datoreaza, in limita cotelor-parti, garantie pentru evictiune si vicii ascunse, dispozitiile legale privitoare la obligatia de garantie a vanzatorului aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Fiecare este obligat sa despagubeasca pe coproprietarul prejudiciat prin efectul evictiunii sau al viciului ascuns. Daca unul dintre coproprietari este insolvabil, partea datorata de acesta se va suporta, proportional, de catre ceilalti coproprietari, inclusiv de coproprietarul prejudiciat.

(3) Coproprietarii nu datoreaza garantie daca prejudiciul este urmarea faptei savarsite de un alt coproprietar sau daca au fost scutiti prin actul de partaj.

 

Desfiintarea partajului

Art.701 - (1) Partajul prin buna invoiala poate fi desfiintat pentru aceleasi cauze ca si contractele.

(2) Partajul facut fara participarea tuturor
coproprietarilor este lovit de nulitate absoluta.

(3) Partajul este insa valabil chiar daca nu cuprinde toate bunurile comune; pentru bunurile omise se poate face oricand un partaj suplimentar.

 

Instrainarea bunurilor atribuite

Art.702 - Nu poate invoca nulitatea relativa a partajului prin buna-invoiala coproprietarul care, cunoscand cauza de nulitate, instraineaza in tot sau in parte bunurile atribuite.

 

Reguli aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie

Art.703 - Prevederile prezentei sectiuni sunt aplicabile bunurilor aflate in coproprietate, indiferent de izvorul sau, precum si celor aflate in devalmasie.

 
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 764
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site