Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Биологично разнообразие на лечебни растения в ПП Странджа

медицина

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Структура на ползването на лечебни растения в ПП Странджа
Празнини в познанието
ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ
Биологично разнообразие на лечебни растения в ПП Странджа
НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:
Налична информация за ресурсите
ВАКСИНАЦИИ
ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ
ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Биологично разнообразие на лечебни растения в ПП Странджа

1. Таксономично разнообразие, екологобиологична характеристика и разпространение

Уточняването на видовия състав на лечебните растения в дадена природна територия, където ресурсът нормативно подлежи на управление, е сравнително труден проблем (Кузманов, 1978; Хардалова и др., 1995). Това произтича от факта, че се използват различни критерии за причисляване към категорията лечебни растения. За настоящия анализ е възприета дефиницията за лечебни растения в ЗЛР - “Лечебни растения” са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. “Билки” са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели.

От флората на ПП Странджа като лечебни растения, в смисъла на ЗЛР, могат да се третират 501 вида, принадлежащи към 94 семейства. Те представляват 37,7 % от висшата флора в парка и 70 % от диворастящите лечебните растения в България. В Приложението към чл. 1, ал. 2 на ЗЛР са включени 498 вида, а 3 вида - блатно кокиче (Leucojuм aеstivum), колхидски джел (Ilex colchica) и обикновена коприва (Urtica dioica) са добавени към списъка по съображения от природозащитен или управленски характер (Приложение 1). От този фонд 144 вида имат стопанско значение.

Таксономичното разпределение на целия фонд от лечебни растения може да се представи по следния начин: с най-голям дял са Покритосеменните растения (отдел Mаgnoliophyta) - 482 вида или 96%. От тях 440 вида или 87.8 % принадлежат на Двусемеделните растения (Клас Magnoliopsida), а 42 вида или 8,1 % са Едносемеделни растения (Клас LIliopsida). Папратите (Отдел Polypodiophyta) са 12 вида, Хвощовете (Отдел Equisetophyta) - 4 вида и Голосеменните (Отдел Pinophyta) - 3 вида. С най-голям брой видове се отличават следните семейства: Сложноцветни - Asteraceae (57), Устноцветни - Lamiaceae (56), Бобови - Fabaceae (31), Сенникоцветни - Apiaceae (24), Живеничеви - Scropulariaceae (23), Розоцветни - Rosaceae (22), Кръстоцветни - Brassicaceae (22).Разпределението на фонда от лечебни растения в хоризонтална и вертикална посока се отличава с някои характерни особености. Според степента на разпространение, лечебните растения могат да се разделят в три групи. Първата включва 170 вида с широко разпространение в парка. Видовете от тази група се отличават с широка екологична пластичност и са предимно от категорията на плевелите и рудералите. Втората група обединява 192 вида с широко разпространение, но екологично свързани с естествени горски или производни местообитания, представени площно на територията на парка. В третата група са включени 76 вида лечебни растения с локализирано разпространение (някои известни само от 1-2 находища в парка) и най-често привързани към специфични екологични ниши - влажни, пясъчни, засолени или скални терени.

Поради липса на ясно изразена височинна зоналност в растителната покривка и инверсно разположение на дъбовите спрямо буковите гори, вертикалното разпределението на лечебните растения трудно може да се анализира. Поради тази причина е направен опит за анализ на фонда по основни хабитатни типове (идентифицирани екологично и физиономично), представени в парковата територия както следва:

Гори от източен бук - 55 вида;

Дъбови гори - 92 вида;

Храстови съобщества - 45 вида;

Тревисти съобщества (ливади и пасища) - 159 вида;

Псамофитни и халофитни съобщества - 17 вида;

Хигромезофилни съобщества по крайбрежия на реки, потоци и извори - 33 вида;

Крайречни дървесни съобщества от лонгозен тип - 33 вида;

Тревни съобщества във влажни зони (макрофитна растителност) - 15 вида;

Скални терени - 11 вида;

Рудерални и плевелни съобщества - 166 вида.

Общият брой надвишава горепосочената цифра (501 вида), тъй като голям брой видове се срещат в повече от един хабитатен тип.

2. Природoзащитно значими таксони

В зависимост от степента на застрашеност, част от фонда на лечебните растения – 54 вида (10 %) се отнася към различни природозащитни категории (Приложение 2):

В Червена книга на България са включени 19 вида, като 5 са с категория “застрашен” и 14 - категория “рядък”;

Защитени от закона за защита на природата са 18 вида;

Под специален режим на ползване са 30 вида, от които 20 са забранени за събиране за стопански цели от естествените находища и 10 вида са под ограничителен режим;

В списъка на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) – 16 вида.

В зависимост от принадлежността към природозащитни категории и в съответствие с действащите нормативни документи и предопределените от тях режими за опазване и ползване, фондът от диворастящи лечебни растения в ПП Странджа се разпределя в три групи (Приложение 1):

Видове, забранени за събиране за лични и стопански нужди;

Видове, забранени за стопанско ползване, но разрешени за събиране за лични нужди в количества, определени от ЗЛР и Плана за управление на парка;

Видове, разрешени за събиране за лична употреба и за търговски цели, съгласно зонирането, режимите и нормите в парка.

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1246
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved