Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita

Apskaitos

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita

     Išsinagrinėję šią temą, turėtumėte: • Žinoti, kaip suformuoti įmonėje savininkų kapitalą;
 • Žinoti, kas yra vertybiniai popieriai ir mokėti juos apskaityti;
 • Mokėti sudaryti rezervus ir juos apskaityti.
 • Suvokti dovanotosios nuosavybės esmę ir mokėti tvarkyti dovanotosios nuosavybės apskaitą.

Kapitalas (lot. – capitals – pagrindinis)

     Balanse kapitalas atsispindi Savininkų nuosavybės sudėtyje ir apima sąskaitų grupę Nr. 30:

·        300 Valstybinis kapitalas;

·        301 Akcinis kapitalas;

·        302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas (-).

     Šiuo metu akcinėse bendrovėse visą kapitalą sudaro akcinis kapitalas. Apie akcinį kapitalą (akcijas ir jų rūšis), mes kalbėjome 2 temoje. Dabar plačiau pakalbėsime apie akcinio kapitalo suformavimą įmonėje:

     Įregistravus, pvz. uždaros akcinės bendrovės įstatus, juose nurodoma įstatinio kapitalo suma, nominali vienos akcijos vertė ir akcijų skaičius. Akcijos gali būti išpirktos pinigais arba kitu turtu. Jei akcininkai įnašus atlieka iš karto, tik pradėjus veiklą, tai daromi tokie įrašai:

                             D 12  – Ilgalaikis turtas;

                             D 11  – Nematerialus turtas;

                             D 200 – Žaliavops;

                             D 27  -  Pinigai;

                                K 301 – Akcinis kapitalas.   

     Jei akcininkai pasirašė sutartį, bet akcijas išpirks vėliau, tačiau įstatuose leistu terminu, tada neišpirktų akcijų vertei daromas įrašas:

                             D 302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas;

                                K 301 Akcinis kapitalas  

Pavyzdys:    UAB “Volungė” akcinis kapitalas 150000 Lt, pasirašyta 150 vardinių paprastųjų akcijų. 1 akcijos nominali vertė 1000 Lt, akcijas pasirašė ir įnešė vertybes tokia tvarka:

1.   Juozas Petrulis pasirašė 50 paprastųjų akcijų už 50000 Lt. Už jas įnešė grynus pinigus 40000 Lt iš karto, o 10000 Lt įneš keturių mėnesių laikotarpyje:

                  D 272 Kasa                                                   40000

                  D 302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas     10000

                     K 301 Akcinis kapitalas                                        50000

2.   Petras Juozulis pasirašė 60 paprastųjų akcijų, už jas įnešė gamybinį pastatą:

                             D 12010 Pastato įsigijimo savikaina 60000

                               K 301 Akcinis kapitalas                              60000

 1. Algis Kalvinis pasirašė 25 paprastąsias akcijas, už jas įnešė tris medžio apdirbimo stakles:

                             D 12110 Mašinų įsigijimo savikaina  25000

                                K 301 Akcinis kapitalas                            25000

 1. Vilius  Kazėnas pasirašė 15 paprastųjų akcijų, už jas pristatė bendrovei medieną:

                              D 200 Žaliavos              15000

                                 K Akcinis kapitalas               15000

     Šiuo atveju akcinio kapitalo sąskaita atrodytų taip:

                             D 12010        60000                           K 301     150000

                             D 12110        25000

                             D 200            15000

                             D 272            40000

                             D 302            10000

                         ---------------------------------------------------------------------------

                    Iš viso debeto:      150000                           kredito     150000

           Ataskaitinį   mėnesį Juozas Petrulis įnešė į kasą 10000 Lt:

                            D 272  Kasa                                               10000

                               K 302 Nepareikalautas įmokėti kapitalas         10000   

     Tuo pačiu 302 sąskaita “Nepareikalautas įmokėti kapitalas” uždaroma.( Ši sąskaita yra kontrarinė kapitalo sąskaita) 

     Norint akcinį kapitalą padidinti ar sumažinti reikia keisti įmonės įstatus ir pakeitus užregistruoti savivaldybės rejestro skyriuje.

     Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja 2000 m liepos 13 d. LR akcinių bendrovių įstatymas

Nr. VIII - 1835     1998 10 14 d. LR Seimas nutarė apmokestinti FAPM akcininkams ar įmonės darbuotojams išduotų akcijų nominalią vertę. Tai reiškia, kad visuotiniame akcininkų susirinkime padidinus įstatinį kapitalą iš šių metų uždirbto pelno atsiranda prievolė išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį.Akcinių bendrovių įstatymas paskirstytino pelno nesieja su konkrečiais ūkiniais metais, kuriais uždirbtas pelnas ar suformuoti rezervai.

     LR akcinių bendrovių įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu:

·        iš nepaskirstytojo rezultato;

·        akcijų priedų;

·        rezervų, išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

     Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, kad padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų susirinkimas gali nutarti tik vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Tai reiškia, kad kovo 10 d. vykstantis susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta padidinti įstatinį kapitalą, turi turėti ne vėliau, kaip vasario 8 d.sudarytą finansinę atskaitomybę.Nesvarbu, kad akcininkų susirinkimas tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir skirsto per finansinius metus uždirbtą grynąjį pelną, užfiksuotą praėjusių metų gruodžio 31 d. finansinėje atskaitomybėje.

     Kai visuotinis akcininkų susirinkimas nutaria padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, iki padidėjusio įstatinio kapitalo įregistravimo LR įmonių rejestre, finansinėje apskaitoje fiksuojame:

                                    D 69201 Pervedimai į kitus rezervus

                                       K 33101 Nepaskirstytini rezervai įstatinio kapitalo padidinimui

     Įregistravus bendrovės įstatų pakeitimus LR įmonių rejestre, finansinėje apskaitoje fiksuojame:

                                    D 33101 Nepaskirstytini rezervai įstatinio kapitalo padidinimui

                                       K 3010 Paprastosios akcijos

     Įstatinio kapitalo įregistravimo įmonių rejestre dieną turi būti padaryti įrašai kiekvieno nematerialių akcijų savininko sąskaitoje, paskiriant jam akcijas proporcingai jau turimų akcijų kiekiui.Tik tada asmuo realiai gauna pajamas. Įrašius konkretaus asmens vertybinių popierių sąskaitoje jam priklausančių vertybinių popierių padidėjimą, iš šių pajamų turi būti išskaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokestis, kuris turi būti sumokėtas į biudžetą per 10 d. Finansinėje apskaitoje fiksuojame:

                                   D 2501 Savininkų skola (išskaičiuotas FAPM)

                                      K 4703 Išskaičiuotas FAPM

     Kadangi fizinių asmenų pajamų mokesčio mokėtojai yra patys fiziniai asmenys, šiuo atveju mokesčio nėra daugiau iš ko išskaičiuoti kaip tik iš fiziniams asmenims išduotų akcijų vertės. Todėl bendrovės valdyba privalo nedelsiant kviesti neeilinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje būtų svarstomas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo išskaičiuoto mokesčio suma. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi, visų akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai. Nutarimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas 3 kartus ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba praneštas raštu kiekvienam akcininkui.

     Kai neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą įregistruojamas LR įmonių rejestre, finansinėje apskaitoje parodoma įrašu:

                                D 3010 Paprastosios akcijos

                                   K 2501 Savininkų skola (išskaičiuotas FAPM)

     Įstatinio kapitalo padidinimo įmonės lėšomis suma, tenkanti fiziniams asmenims, apmokestina

20 % tarifu.

     Visuotiniam akcininkų susirinkimui paskelbus išmokėtinų dividendų sumą, prievolė išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį atsiranda tik tada, kai išmokami dividendai. Pagal LR  FAPM įstatymą po 1999 01 01 d. išmokami dividendai apmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu 29 % tarifu. Akcininkas - fizinis asmuo iš paskelbtų dividendų sumos gauna mažesnę sumą. Jeigu akcininkui teko 1000 Lt paskelbtų dividendų sumos, jam bus išmokėta 710 Lt , o 290 Lt įmonė privalės išskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą fizinių asmenų pajamų mokesčio.

       

 

1. Kai kurių terminų paaiškinimai

     Kiekvienos akcinės bendrovės įststinį kapitalą sudaro pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

     Įstatinis reiškia, kad toks kapitalo dydis užfiksuotas bemdrovės įstatuose, kurie turi būti registruojami atitinkamose valdžios institucijose (LR įmonių rejestre).

     Pasirašytomis akcijos tampa pasirašius sutartį, pagal kurią viena šalis (įmonė) įsipareigoja šias akcijas pateikti (perleisti), o antroji – sumokėti už jas (iki sutartyje nurodyto apmokėjimo laiko).

     Nominalioji akcijų vertė įrašoma į kiekvienos akcijos lakštą (jeigu šios akcijos materialios) arba tiesiog nominaliąja verte įvertinama kiekviena akcija jos emisijos metu.

     Akcijų emisija – tai naujų akcijų išleidimas didinant įmonės akcinį kapitalą, o akcijas išleidžianti įmonė vadinama – emitentu

     Dažnai įmonės pačios neparduoda savo išleistų akcijų, bet už tam tikrą mokestį jas parduoda specialios – finansų maklerių įmonės. Sakoma, kad naujos išleistos akcijos parduodamos  “į pirmas rankas” už akcijų emisinę kainą Nuo finansų maklerio sugebėjimų , situacijos vertybinių popierių rinkoje ir kt aplinkybių priklauso, už kokią kainą bus parduota akcija galutiniam akcininkui.( bet ne tarpininkui, kuris perka pigiau, o parduoda brangiau.

     Skirtumas tarp akcijų nominaliosios vertės ir tų pačių akcijų emisijos (pardavimo) kainos vadinamas akcijų nominaliosios vertės perviršiu ir apskaitomas sąskaitoje Nr. 31 Akcijų priedai (nominaliosios vertės perviršis).

Šio perviršio negalima apskaityti sąskaitoje Nr. 301 Akcinis kapitalas, nes joje registruojama nominalioji akcijų vertė

Pavyzdys: Tarkime įmonė išleido 170 akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė 100 Lt. Šios akcijos buvo parduotos už  20400 Ltt.y. po 120 Lt kiekviena. Apskaitoje bus daromi įrašai:

                              D 272 Kasa                                                        20400

                                  K 301 Akcinis kapitalas                                         17000

                                  K 31 Akcijų priedai (nominalio vertės perviršis)           3400

     Jeigu įmonė nutaria padidinti įstatinį kapitalą be papildomų akcininkų įnašų, bet prijungiant prie įstatinio kapitalo akcijų nominaliosios vertės perviršį, tuomet bus fiksuojama:

                              D 31 Akcijų priedai (nominalio vertės perviršis)    3400

                                   K 301 Akcinis kapitalas                                              3400

2. Rezervai ir jų apskaita

     Rezervas – tai tam tikras laikinas pelno paskirstymo bei jo naudojimo apribojimas, nemažinantis savininkų nuosavybės, tačiau išskiriantis tą uždirbto pelno dalį, kuri numatoma panaudoti konkretiems tikslams ir dėl to negali būti savininkų išsidalyta kaip dividendai, taip pat neturi būti panaudota  kokiems nors kitiems tikslams nei buvo numatyta formuojant rezervą.

     Kiek, kam ir kokiems tikslams pelno skirti, sprendžia įmonės savininkai.Finansinės apskaitos požiūriu svarbiausia žinoti, kokiems tikslams pelnas skiriamas ir kaip tai fiksuojama apskaitoje 
                                                                                                    

     Visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendus dalį pelno reinvestuoti, jį prijungiant prie akcinio kapitalo, iš karto apskaitoje didinti kapitalo sumos negalima. Tuo tikslu yra sudaromas nepaskirstytinas rezervas. Apie tai jau kalbėjome truputį anhsčiau. Analogiškai formuojami nepaskirstytini rezervai ir kitiems tikslams. Tai paprastai daroma siekiant apriboti pelno panaudojimą vartojimui (pvz., dividendams)

     Privalomasis rezervas, skirtas būsimiems nuostoliams padengti (į jį  kiekvienais metais įmonės savininkai turi skirti ne mažiau kaip 5 proc. metinio grynojo pelno sumos, kol šis rezervas (kartu su akcijų priedais) pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo sumą).

     Paskirstytinieji rezervai sudaromi ir naudojami įstatuose nustatyta tvarka, tačiau, juos naikinant, nebūtina didinti akcinio kapitalo. Todėl jie paprastai sudaromi įvairiems vartojimo poreikiams tenkinti. Formuojant paskirstytiną rezervą, būtina aiškiai apibrėžti tikslą, tačiau nebūtina numatyti tikslaus panaudojimo laikotarpio, konkretaus pinigų gavėjo ir pan. Juos parinkti dažniausiai suteikiama teisė įmonių administracijai.

Svarbiausios korespondencijos:

        1.  Akcininkams nusprendus dalį pelno skirti, pvz.,ateinančio laikotarpio darbuotojų premijoms, suformuojamas paskirstytinas rezervas

                           D 692 Pervedimai į kitus rezervus

                              K 332 Paskirstytini rezervai

2.   Išmokėjus premiją, konkrečiam darbuotojui (ar jų grupei) atitinkamai sumažinamas ir rezervas.

                   D 332 Paskirstytini rezervai

                       K 27 Pinigai bankuose ir kasoje

     Pelnas gali būti skirstomas ir nesudarant rezervų. Klasikinis pavyzdys – dividendų skyrimas. Pelnas nesudarant rezervų skirstomas tuomet, kai jo skirstymo metu nustatomas ne tik tikslas, skiriama suma, bet ir įvardijamas konkretus pinigų gavėjas, patvirtinama pinigų išmokėjimo data. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus nutarimą skirti dividendus, bendra įmonės įsipareigojimų suma padidėja. Operacija dokumentuojama susirinkimo protokolu arba jo išrašu, jeigu akcininkai nenori paviešinti viso protokolo. (kitų susirinkime priimtų sprendimų). Sąskaitų korespondencija, skiriant dividendus:

                                  D 694 Dividendai

                                      K 485 Įsipareigojimai (partneriams, akcininkams,direktoriams, menedžeriams).

     Pelną skiriant premijoms, tantjemoms ir kitoms išmokoms už praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, taip pat nesudaromas rezervas, o tirsiog didinama įsipareigojimų suma.

3. Pelno paskirstymo fiksavimas apskaitoje

     Visuotiniame akcininkų susirinkime paskirsčius pelną, šie sprendimai užfiksuojami buhalterinėse sąskaitose.Pelno paskirstymui skirtos 59 ir 69 sąskaitų grupės.Schematiškai pelno paskirstymą galime pavaizduoti taip:

Pelno (nuostolio) paskirstymas

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje

                                        +

                                       Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)

                                        =

                                        Paskirstytinasis rezultatas pelnas (nuostolis)

                                        +

                                        Pervedimas iš rezervų

                                        +

                                        Akcininkų įnašai nuostoliams dengti

                                         =

                                         Suma paskirstymui 

   


privalomasis                                 kiti                              dividendai                         kiti                                                                        

   rezervas                                   rezervai                                                                tikslai


                                                                                                                                             tantjemos  


                                                                                                                                             premijos     

                                      nepaskirstytinieji                    paskirstytinieji                 

                                                                                                                                             parama  

                                                                                               premijos

                                                                                                                                             pašalpos

                                                                                                parama

                                                                                                                                              kiti tikslai

                                                                                                 pašalpos

                                                                                                  kiti rezervai     

            


              =

             Nepaskirstytasis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje


Pavyzdys:   Tarkime įmonės A nepaskirstytasis nuostolis 2000 m.pabaigoje sudarė 2000 Lt. Per 2001 m įmonė uždirbo 7000 Lt grynojo pelno (20000 Lt pajamų ir 13000 Lt sąnaudų).  Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino tokį pelno paskirstymą:

·        padengti praėjusio laikotarpio nuostolį;

·        dividendams skirti 500 Lt;

·        sudaryti 1320 Lt paskirstytiną pelno rezervą, kuris būtų naudojamas labdarai.

Taigi, pagrindinės sąskaitų korespondencijos būtų tokios:

1.   Nekompensuotas praėjusio laikotarpio nuostolis yra pateikiamas padengimui

                                   D 690 Nepaskirstytasis praėjusių metų nuostolis     2000

                                       K 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis     2000 

2.    Dalis per ataskaitinius metus uždirbto pelno skiriama dividendams

                                  D 694 Dividendai                                                 500

                                     K 4801 Ataskaitinių finansinių metų dividendai     500   

3.   Sudaromas paskirstytinasis rezervas

                                 D 692 Pervedimai į kitus rezervus      1320

                                     K 332 Paskirstytini rezervai                     1320

4.   Užfiksuojamas likęs nrpaskirstytas pelnas

                                D 693 Nepaskirstytassis pelnas                           3180

                                    K 340 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų pelnas     3180       

4. Sąskaitų uždarymas

     Sąskaitose užfiksavus pelno paskirstymą, sudaroma  Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Ją sudarius, uždaromos visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos. Uždaroma, naudojant 391 Pajamų ir sąnaudų suvestinė sąskaitą.
Sąskaitų uždarymas naudojant Pajamų ir sąnaudų suvestinę

   6 klasės (sąnaudų) sąskaitos                                                        5 klasės (pajamų) sąskaitos

Bendra sąnaudų                                                                                                     Bendra pajamų

sąskaitų likučių                                                                                                      sąskaitų likučių   

suma 13000                                                                                                            suma 20000 

                              13000                                                                        20000


Oval:391 Pajamų ir sąnaudų

Oval:suvestinė


                                                                  13000                20000

                                                                    2000

Oval:                                                                    1320

Oval:                                                                      500

                                                                    3180


690 Praėjusių metų                                                                                 692 Pervedimai į kitus

nepaskirstytasis nuostolis                                                                            rezervus   


Oval:2000                                                                                                          1320

Oval:                       2000                                                                                                          1320

Oval:


693 Nepaskirstytasis pelnas                                                                               694  Dividendai  


                      3180                                                                                                  500

                                                                                                                                                500 

Schemos paaiškinimai:

Oval:


Oval:            Uždaromos visos pajamų sąskaitos. 

             Uždaromos visos sąnaudų sąskaitos. 

Oval:
Oval:


          -                  Uždaromos pelno paskirstymo sąskaitos  

  

  

5. Dovanotosios nuosavybės apskaita

      Dovanotoji nuosavybė, tai gali būti: parama, dotacija,subsidija ar koncesija. Dovanojant turtą,

dažniausiai iš gavėjo reikalaujama nustatytu būdu panaudoti suteiktą paramą. Gaunant paramą siekiama tam tikrų tikslų, todėl jos tiekėjas kelia kokias nors sąlygas šios paramos gavėjui. Tik įvykdžius dovanojimo sutartyje numatytas sąlygas, dovanotasis turtas negrįžtamai tampa tikra, visiška jo gavėjo nuosavybe.

     Išskiriama keletą dovanojimo apskaitos metodų, kuriuos iš esmės sąlygoja ne tiek apskaitos metodika, kiek dovanojimo būdas.:

1.   Tiesioginis dovanojimų pavazdavimo būdas

     Tarkime, savininkai visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė sprendimą skirti paramą 10000 Lt. Apskaitoje fiksuosime

                            D 696 Kiti pelno paskirstymai    10000

                               K 4802 Mokėtinos sumos iš pelno paskirstymo (dovanos)   10000  

         4802 Mokėtinos sumos                                                                          

          iš pelno paskirstymo                                                                            696 Kiti pelno             

       D       (dovanos)            K                                                                D       paskirstymai        K 


                                 10000                                                                        1000

Po to, kai parama suteikta

                                D  4802  Mokėtinos sumos iš pelno paskirstymo (dovanos)   10000  

                                 K 1 – os ar 2 – os klasės turto sąskaitos             10000

                                                                                                                4802 Mokėtinoa sumos

         1 - osios ar 2 – osios klasės                                                             iš pelno paskirstymo

       D      turto sąskaitos                K                                              D        (dovanos)               K                   


                                    10000                                                                 10000

2.   Dovanojimai sudarant specialų (ypatingąjį)  rezervą

     Būna, kad savininkai, skirstydami uždirbtą pelną, sudaro rezervą kitoms įmonėms remti. Tarkime, savininkai nutarė paramai skirti 10000 Lt. Tuomet, sudarant rezervą, turi būti atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

                             D 696 Kiti pelno paskirstymai                    10000

                                K 3320 Paramos kitoms įmonėms rezervas      10000  

                  3320 Paramos kitoms                                                                       696 Kiti pelno               D    įmonėms rezervas      K                                                           D     paskirstymai     K  

 

                                        10000                                                                 10000

Tačiau, kai parama suteikiama, būtina, pvz., keliems tretiesiems asmenims, reikia įsivssti  kelias analitines sąskaitas Nr 4802 – kiekvienam remiamam asmeniui po vieną

                                                                     4802 Mokėtinos sumos

    1 – osios ar 2 – osios klasės                        iš pelno paskirstymo                3320 Paramos kitoms

 D        Turto sąskaitos               K             D            (dovanos)            K       D  įmonėms rezervas  K          


                             2) XXX                         2) XXX                1) XXX                   1) XXX

3.   Dovanojimai, jų iš anksto neaprobavus savininkams

Būna, kad savininkai nenori sudaryti tam skirtų rezervų, bet susirinkime nutaria, kokią sum iš likusio nepaskirstyto pelno skirs kitoms įmonėms remti Be to, tokį sprendimą savininkai gali priimti ir ne visuotiniame ataskaitiniame, o kuriame nors kitame susirinkime, ypač mažesnėse uždarose akcinėse bendrovėse. Tokiu atveju apskaitininkai savininkų leistą per metus suteikti paramą turėtų traktuoti kaip išankstinį pelno paskirstymą ir paramos suteikimo momentu registruoti jį sąskaitos Nr. 696 Kiti pelno paskirstymai debete.

                                                                     4802 Mokėtinos sumos

    1 – osios ar 2 – osios klasės                        iš pelno paskirstymo                696 Paramos kitoms

 D        turto sąskaitos                K             D            (dovanos)            K    D   įmonėms rezervas    K      


                                                                 

                              2)  XXX                       2) XXX                  1) XXX                 1) XXX

Gaunant įmonei dotacijas, subsidijas ar kitos paramos garantijas, atliekama tokia sąskaitų korespondencija.

 Tarkime, įmonė “Lira” gavo iš valdžios 10000 Lt dotaciją

                                     D 256 Įvairios gautinos sumos      10000

                                        K 351 Gautinos dotacijos ir subsidijos      10000

       351 Gautinos dotaijos                                                                                    256 Įvairios gautinos

   D           ir subsidijos          K                                                                           D             sumos       K


                            1)  10000                                                                               1) 10000

6. Kontroliniai klausimai

1.   Ką vadiname kapitalu? Kur balanse jo ieškotumėte?

2.   Kokios sąskaitos skirtos kapitalui apskaityti?

3.   Kokias kapitalo rūšis žinote? Apibūdinkite jas.

4.  Kas tai yra Nepareikalautas įmokėti kapitalas?

 1. Iš kokių lėšų galima padidinti akcinį kapitalą? Duokite pavyzdžių.
 2. Kas yra dividendas. ar jieapmokestinami? Jei taip, tai kas tai per mokestis ir koks jo tarifas?
 3. Ką vadiname akcijų emisija?
 4. Kas yra Nominalioji akcijos vertė?
 5. Ką vadiname rezervais?
 6. Kaip skirstomas pelnas pagal tikslus?
 7. Kokius žinote pelno paskirstymo rezervus, kaip jie yra suformuojami?
 8. Kokiu tikslu yra uždaromos pajamų ir sąnaudų sąskaitos?
 9. Kas yra dovanotoji nuosavybė? Kokias rūšis žinote? Apibūdinkite jas.  

  

7. Praktinės  užduotys

1 Pratimas

     2002 m. vasario 24 d. įmonės “Eglė” savininkai visuotiniame akcininkų susirinkime skirstydami per 2001 m. uždirbtą pelną, nusprendė sudaryti 4000 Lt paskirstytiną rezervą paramai.

     2002 m. liepos 1 d. įmonė “Eglė” suderino paramos programą su labdaros fondu ir įsipareigojo pervesti šiam fondui 4000 Lt.

      2002 m. liepos 10 d. įmonė ‘ Eglė”suteikė 4000 Lt paramą labdaros fondui.

    

     Surašykite reikiamas korespondencijas

     2 Pratimas

     Įmonės “Šalna” įstatinį kapitalą sudaro paprastosios akcijos 70000 Lt ir privilegijuotosios akcijos už 21000 Lt, kurios turi 9 % kaupiamųjų dividendų privilegiją. Įmonė 2000 m. neskelbė dividendų, o už 2001 m. buvo paskelbta 10000 Lt dividendai.

     

Kaip skirstomi dividendai, kai privilegijuotosios akcijos turi dividendų privilegiją.

             

3 Pratimas

     UAB “Vilma” sąskaitose 2001 m. pradžioje buvo užfiksuotas ankstesnių laikotarpių patirtas ir iki ataskaitinio laikotarpio pradžios nepadengtas nuostolis, o per ataskaitinį laikotarpį įmonė “Vilma” uždirbo pelno.

     Įmonės “Vilma” visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyko 2002 m. vasario 28 d., priėmė nutarimą dėl grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo, kuriame nurodė:

 • nepaskirstytasis nuostolis finansinių metų pradžioje (sąskaita Nr. 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis ( - ) – 1000 Lt;
 • grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas)  - 5000 Lt ( 5 kl. visų sąskaitų likučių bendra suma 25000  Lt, 6 kl. sąswkaitų likučių suma 20000 Lt);
 • paskirstytinas rezultatas (pelnas) -  4000 Lt;
 • pervedimai į įstatymų numatytus rezervus – 300 Lt;
 • pelno paskirstymas dividendams išmokėti – 2400 Lt;
 • nepaskirstytinas rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus – X Lt.

     Reikia:

1.  Surašyti  reikiamas korespondencijas

2.  Uždaryti ir atidaryti  Didžiosios knygos sąskaitas, nenaudojant Pajamų ir sąnaudų suvestinės sąskaitos
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 326
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site