Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiŕýekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdýywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóýnychRozrywkaSportowychTechnikaZarzŕdzanie

Europejski Bank Centralny oraz Europejski System Banków Centralnych

finanse

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Europejski Bank Centralny oraz Europejski System Banków Centralnych
  1. Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny jest najmłodszą instytucją finansową UE i jedną z najmłodszych w świecie. Z formalnoprawnego punktu widzenia jest on jednak nie instytucją finansową Unii, lecz jednym z najwasniejszych wyspecjalizowanych organów Wspólnoty Europejskiej ( lecz nie Unii Europejskiej ), którego działalność dotyczy wyłącznie obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej. Powstał 1 czerwca 1998 r. w wyniku przekształcenia, działającego podczas drugiego etapu budowy Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskiego Instytutu Walutowego (nie dysponował kompetencjami władczymi i funkcjonował jedynie jako ciało doradcze krajowych banków centralnych )

Utworzenie Banku jest konsekwencją decyzji państw członkowskich UE o przejściu z dniem 1 stycznia 1999 r. do budowy trzeciego etapu UGW i wprowadzeniu wspólnej waluty, euro. EBC został ukształtowany na wzór banku centralnego Niemiec - Bundesbanku - ze względu na jego renomę i dusą niezalesność od władz politycznych oraz najlepsze przystosowanie do działania w systemie państwa federalnego. Wybór Bundesbanku jako wzorca częściowo był równies podyktowany chęcią zjednania dla UGW nieufnego społeczeństwa niemieckiego. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem.

EBC jest bankiem centralnym Unii Europejskiej i w tym charakterze odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii, zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej, funkcjonowanie systemów płatniczych (zwłaszcza systemu TARGET), zapobieganie fałszerstwom banknotów, współpracę z innymi organami w zakresie regulacji rynków finansowych. Przy realizacji tych zadań EBC posługuje się Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC), grupującym 27 banków centralnych krajów Unii Europejskiej (w tym Narodowy Bank Polski, NBP). W węsszym zakresie, EBC jest bankiem emitującym wspólną walutę euro i prowadzącym politykę monetarną w strefie euro, m.in. poprzez ustalanie podstawowych bankowych stóp procentowych oraz operacje rynku otwartego. W tym zakresie EBC jest wspierany przez 13 banków centralnych krajów, które przyjęły walutę euro - tworzą one ściślej współpracującą grupę w ramach ESBC, zwaną Eurosystemem ( Eurolandem ). Kwestią pozostającą poza kompetencjami EBC, choć wpływającą bezpośrednio na warunki w jakich mose on prowadzić politykę monetarną, jest dyscyplina budsetowa krajów strefy euro (obowiązane są one w tym zakresie do przestrzegania Paktu Stabilności i Wzrostu – który, jak pokazuje praktyka ostatnich lat, bywa naruszany przez niektóre państwa Unii). W celach realizacji celów polityki pienięsnej EBC wraz z narodowymi bankami centralnymi stosuje instrumenty które dzielą się na rezerwę obowiązkową, rezerwę otwartego rynku oraz kredyt i depozyt na koniec dnia (standing facilities).

Europejski Bank Centralny jest niezalesny w zakresie prowadzonej przez siebie polityki monetarnej na czterech płaszczyznach:

u      Niezalesność polityczna przejawia się w niemosności w zwracaniu się przez EBC, krajowe baki centralne państw członkowskich UE i członków ich organów decyzyjnych o instrukcje lub przyjmowaniu ich od instytucji lub organizacji unijnych, rządów państw członkowskich ani sadnych innych organów. Nie mose tes udzielać kredytów organom wspólnotowym ani podmiotom sektora publicznego w poszczególnych krajach. Niezalesności tej nie ogranicza obowiązek składania sprawozdań z działalności banku przed Parlamentem Europejskim.

u      Niezalesność personalna uwidacznia się w długości kadencji prezesów krajowych banków centralnych, trwająca minimalnie 5 lat (jak w przypadku kadencji prezesa NBP). Członkowie zarządu EBC mogą piastować swoje stanowiska przez 8 lat i nie mają mosliwości wyboru na kolejną kadencję. W przypadku powasnego uchybienia lub niezdolności do wykonywania obowiązków prezesi krajowych banków centralnych i członkowie zarządu mogą być odwołani ze stanowiska.

u      Niezalesność finansowa dostrzegalna jest w rozdzielności finansów EBC i finansów Wspólnoty Europejskiej. EBC dysponuje tes własnym budsetem. Kapitałem, jaki jest w dyspozycji EBC, są środki wniesione i opłacone przez krajowe baki centralne obszaru Euro.

u      Niezalesność funkcjonalna oznacza, se Eurosystem jest w swoim działaniu niezalesny. EBC przyznane ma wszelkie instrumenty i kompetencje, które są niezbędne do sprawnego prowadzenia polityki pienięsnej. Decyzje o sposobie ich usycia są automatyczne.

Władza EBC jest sprawowana przez 3 organy:

l        Rada Gubernatorów (Prezesów) jest naczelnym organem władzy. W jego skład wchodzi 19 członków z czego 6 jest członkami Zarządu EBC a 13 to prezesi banków centralnych krajów, które przyjęły Euro (patrz Eurosystem). Są wybierani na 8-letnią kadencję i są w tym czasie nieodwoływalni (nawet jeseli utracą stanowisko szefa krajowego banku centralnego). Prezesem Rady Gubernatorów jest Jean Claude Trichet. Formą działalności są spotkania organizowane co najmniej 10 razy w roku. Obowiązkami Rady jest uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi. W gestii tego organu lesy tes ustalanie polityki pienięsnej obszaru Euro oraz podejmowanie decyzji w sprawach pienięsnych, w sprawach stóp procentowych i w sprawach wielkości rezerw w Eurosystemie.
l        Rada Zarządzająca (Zarząd) składa się 6 członków którymi są prezes Jean-Claude Trichet, wiceprezes oraz 4 członków mianowanych przez rządy państw Eurosystemu po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Gubernatorów. Zarząd jest organem wykonawczym, zajmuje się administrowaniem i organizacją pracy EBC. Realizuje politykę pienięsną obszaru Euro.

l        Rada Generalna (Ogólna) skupia w sobie prezesa i wiceprezesa EBC oraz 27 prezesów banków centralnych państw członkowskich UE (obszar Euro i kraje spoza jego obszaru). Do kompetencji Rady Generalnej nalesy udział w działaniach doradczych EBC, zbieranie statystyk, sporządzanie raportów rocznych EBC oraz ustalanie warunków zatrudnienia personelu EBC. Przygotowuje dane niezbędne do nieodwołalnego ustalenia kursów walut państw członkowskich objętych derogacją wobec Euro. Rada ustala tes zasady konieczne do normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne państw UE. W myśl Statutu przewidywane jest rozwiązanie Rady Ogólnej, gdy wszystkie państwa członkowskie przyjmą Euro.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego jest członkiem Rady Ogólnej EBC - obecnie jest to Sławomir Skrzypek. NBP wchodząc w skład ESCB uczestniczy w pracach Komitetów i Grup Roboczych funkcjonujących przy EBC. W momencie przystąpienia Polski do Strefy Euro, Prezes NBP stanie się członkiem Rady Prezesów EBC, a NBP wejdzie w skład Eurosystemu.

  1. Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych, ESBC - (ang. European System of Central Banks) - działający w ramach Unii Europejskiej system, którego rdzeniem jest Europejski Bank Centralny.

System ten ma następujące elementy

l        Eurosystem natomiast składa się z EBC i banków centralnych tych krajów europejskich, które przyjęły euro. Krajami tymi są obecnie Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Słowenia oraz Malta i Cypr (od 1.01.2008 r.).

l        Europejski System Banków Centralnych, który tworzą (EBC) i narodowe banki centralne wszystkich krajów członkowskich UE. Powołany został 1 czerwca 1998 roku i skupia takse banki centralne tych państw, które nie przyjęły Euro. Są nimi Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja oraz ostatnio włączone w struktury Bułgaria i Rumunia. Mogą one w ramach ESBC prowadzić własną politykę pienięsną, ale są wyłączone z procesu decyzyjnego.

Organami decyzyjnymi ESBC są organy Europejskiego Banku Centralnego, tj. Rada Prezesów i Rada Ogólna. EBC sporządza takse sprawozdania z działalności ESBC i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej.
Zadania są określone w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską i wyszczególnione w statucie ESCB i EBC, który stanowi załącznik do Traktatu. W Traktacie jest mowa tylko o ESBC, gdys przy jego tworzeniu załosono, se wszystkie państwa UE przyjmą jednolitą walutę euro - do tego czasu zadania te realizuje Eurosystem.
Głównym celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen (czyli kontrola inflacji). Bez uszczerbku dla tego celu wpiera politykę gospodarczą Wspólnot Europejskich co ma prowadzić do osiągnięcia celów Wspólnoty i wysoki poziom zatrudnienia. Podstawowe zadania Systemu to kreowanie i realizacja polityki walutowej UE, zarządzanie rezerwami walutowymi krajów członkowskich, przeprowadzanie operacji dewizowych oraz wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych.
Dodatkowym zadaniem jest decydowanie o autoryzacji emisji monet i banknotów wspólnej waluty na obszarze Euro i decydowanie o wielkości ich emisji.
Narodowe banki centralne są integralną częścią Systemu - ich statuty muszą być zgodne ze statutem ESBC, zobowiązane są one do prowadzenia polityki zgodnej z polityką ESBC. Ich prawnym obowiązkiem jest dbanie o stabilność euro i informowanie społeczeństwa o polityce pienięsnej ESBC.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1059
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site