Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

биологијаживотињазаконодавствоисторијакултуралитературамаркетингматематика
привредаразличитихрачунарарецептисоциологијатехника

ПРИЛОГ-ПОДСТИЦАЈНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

маркетинг

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Прилог-Подстицајни извори финансирања малих и средњих предузећаЗаинтересованим предузетницима и власницима малих и средних предузећа, у овом моменту стоје на располагању следећи извори повољних кредитних аранжмана, за њихов даљи развој и остваривања неких важних јавних циљева, као што је брже отварање нових радних места и брже повећање изворних потенцијала земље, а то су:

Средства републичког фонда за развој

Средства Фонда за развој Републике Србије су усмерена за дугорочно и кираткорочно кредитирање извозно орјентисаних профитабилних пројеката, који ће бити у функцији развоја Србије.

Фонд за развој Републике Србије своја средства усмерава према малим и средњим предузећима на остварењу следећих циљева:

        Подстицај равномемог регионалног развоја Републике,

        Кредитирање пословања успешних малих и средњих предузећа

        Подстицање извозно оријентисаних програма,

        Подстицањеразвојапроизводнихиуслужнихделатностималихпредузетникаи самосталних радњи.

Право на коришћење кредита Фонда за развој Републике Србије имају потенцијални корисници, односно инвеститори који испуњавају следеће услове:

        правна лица регистрована на територији Републике Србије.

        правналицакојаимајустатусмалихисредњихпредузећа,премаЗаконуо рачуноводству и ревизији.

        акционарска друштва, са већинским приватним власништвом,

        акционарска друштва са већинским власништвом домаћих правних или физичких лица и друштва са ограниченом одговорношћу,

        новоприватизована предузећа само за улагања у нова основна средства,

        правна лица-извозници

        самосталне занатске радње и предузетници са производно услужном оријентацијом и стари занати.

Средства Фонда за развој не могу се користити за следеће намене:

        програме примарне пољопривредне производње,

        програме из области трговине,

        кредитирање инфраструктуре,

        програми чија предрачунска вредност улагања прелази 250.000.000 динара,

        програми чији су инсталирани капацитети предимензионирани.

Кредитирање малих и средњих предузећа

Кредитна подршка овим малим и средњим предузећима одобрава се за следеће намене:

        улагања у нове програме,

        техничко-технолошку модернизацију.

        улагања у трајна обратна средства ради подстицања производње и потпуније коришћење расположивих капацитета и

        освајање нових тржишта и преоријентације на извозне програме

Предности у коришћењу ових средстава имају програми који обезбедују већи ниво рентабилности и брзи повраћај уложених средстава, затим где се обезбеђује веће сопствено учешће и учешће других извора у структури улагања у односу на средства Фонда. Посебан третман имају програми који обезбедују запошљавање већег броја радника и постижу веће нето извозне ефекте.

Подстицање извозно орјентисаних програма

Фонд за развој Републике Србије одобрава краткорочне кредите за финансирање припреме производње намењене извозу, само на бази закључених уговора о извозу.

Приоритет у коришћењу средстава фонда имају извозни програми који обезбедују већи нето девизни прилив по јединици уложених кредитних средстава.

Подстицај производних и услужних делатности малих предузетника и самосталних радњи

Републички фонд за развој одобрава зајмове за рад или проширење делатности самосталних производних, занатских и услужних делатности.

Приоритети у коришћењу ових средстава Фонда имају мали предузетници и самосталне производне и услужне занатске радње, лоциране на привредно недовољно развијеном подручју, које ангажовањем ових средстава остварују:

        већи раст годишњег прихода и

        већи број новозапослених радника или

        прихвате лица која су у процесу транзиционих промена остала без посла.

За коришћење ових средстава фонда неопходно је припремити одговарајући бизнис план, са потребним прилозима (решење о регистрацији фирме итд.) и писани кредитни захтев.
Критеријуми Фонда за оцену бизнис плана инвестиционог програма

Приликом разматрања поднетих бизнис планова (инвестиционих програма) и кредитних захтева прво се утврђује кредитна способност подносиоца захтева (корисника зајма). Оцена финансијске позиције и кредитне способности подносиоца бизнис плана (корисника зајма) у Фонду се врши применом следећих метода оцењивања:

        добитне (профитне) способности,

        оперативне способности,

        финансијске стабилности,

        показатеља ликвидности,

        токова готовине (cash flow-а)

        показатеља ефикасности,

        нето обртног фонда (однос укупних обртних средстава умањена за текуће обавезе),

        показатеља задужености (однос сопственог и позајмљеног капитала) и

        претходног уређеног сервисирања раније добијених зајмова.

После утврђивања кредитне способности подносиоца захтева за зајам (онвеститора) приступа се бодовању бизнис плана (пројекти) на бази следећих критеријума:

1.Економска оцена бизнис плана (пројекта) 40 бодова

        ликвидност пројекта 8 бодова

        општа оцена приноса - 8 бодова

        нето садашња вредност 8 бодова

        интерна стопа рентабилности - 8 бодова

        време повраћаја уложеног капитала - 8 бодова

2.Висина улагања по радном месту 30 бодова

        до 5000. еура у динарској противредносд - 30 бодова

        до л С.ООО.еура - 20 бодова

        преко 15.000. еура - 10 бодова

3.Ниво развијености општине на бази националног дохотка на којој се бизнис план (пројекат) реализује 30 бодова

        до 1/3 нивоа развијености - 30 бодова

        од л /3 - 50% нивоа развијености - 20 бодова

        од 50% - 70% нивоа развијености 10 бодова

        преко 70% нивоа развијености 5 бодова

При једнаком броју бодова предност ће имати програми чијом реализацијом се остварује већи нето девизни ефекат.


Услови коришћења средстава Фонда за подстицање извоза

Зајмови (кредити) за фмансирање припреме производње намењене извозу одобравају се правним лицима - извозницима, уз презентацију следећих докумената:

        уговора о извозу у текућој години,

        извештаја о извршеном извозу у претходној години (уколико је остварен).

Зајам (кредит) за припрему производње за извоз одобрава се са роком отплате од 6 месеци ли до 12 месеци за одређене производе код којих је потребан дужи циклус производње.

Каматна стопа за ову врсту зајмова износи 4% на годишњем нивоу, без обзира на место улагања, уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу на дан уплате. Инструменти обезбеђења зајма (кредита) за подстицање извоза су:

        сопствена меница са авалом пословне банке, овлашцене по Закону о платном промету и

        соло меница или

        гаранција пословне банке, овласцене по Закону о платном промету и соло меница.

Услови за коришћење зајмова (кредита) за педузетнике и самосталне радње

Зајмови (кредити) за финансирање самосталних занатских радњи и предузетника одобравају се на бази захтева у коме ће се посебно истаћи тржишни аспект програма и економски показатељи бизнис плана.

Максимални износ зајма (кредита) за предузетнике износи минимално 200.000,00 динара, а максимално 1.000.000,оо динара.

Инструмент обезбеђења уредног враћања кредита је хипотека првог реда на непокретности у приватној својини, најмање у двострукој вредности одобреног зајма (кредита).

Приоритетно се одобравају зајмови (кредити) самосталним занатским радњама и предузетницима који запошљавају раднике који су остали без посла,

Сви захтеви за одобрење средстава достављају се на адресу Фонда за развој Републике Србије, 11000 Београд, Кнез Михајлова 14, искључиво у писаном облику уз достављање одговарајуће документације.


Италијанска кредитна линија

Влада Републике Италије одобрила је Србији кредит у износу од 33.250.000. еура за развој малих и средњих предузећа у приватном сектору.

Сервисирање ове кредитне линије, односно одобравање кредита је поверено Ексим банци, Комерцијалној банци и Делта банци односно банци Интеса. У том смислу захтеви за кредит се подносе једној од наведнеих банака. Услови коришћења ове кредитне линије су исти код све три банке.
Општи услови за коришћење средстава из ове кредитне линије су следећи:

1.      Да су мала и средња предузећа основана по критеријумима ЕУ,

2.      Да су предузећа регистрована и послују у Србији,

3.      Даје минимално 65% регистрованог капитала предузећа у приватном власништву,

4.      Да послује најмање две године у сектору који тражи средства.

5.      Да има позитивне фмансијске извештаје у задње 2 године,

6.      Да има припремљен бизнис план,

7.      Да располаже кредитном способношћу и искуством у активностима за које испуњавакритеријуме финансирања по овом програму и

8.      Да акционари, власници и менаџери предузећа нису кривично гоњени

Намена коришћења средстава из ове кредитне линије

Кредит се може користити за:

        Набавку опреме из Италије,

        Набавку резервних делова и одржавање набављене опреме.

        Набавку нове технологије и техничке помоћи из Италије,

        Куповину одређених услуга из Италије и

        Куповину индустријских лиценци и талијанског порекла.

Од одобрених средстава минимум 70% се користи за финансирање набавки како је напред наведено из Италије. Поред тога, дозвољава се максимум 30% средстава за покриће трошкова у земљи, финансирање потребних обртних средстава, увоз опреме која није италијанског порекла.

Услови коришћења италијанске кредитне линије

Услови се односе на кредитирање крајњих корисника - малих и средњих предузећа.

        Минималан износ кредита који се одобрава је 50.000. евра.

        Максималан износ кредита који се одобрава је 1.000.000. евра.

        Рок доспећаје максимум 8 година,

        Грејс период је до 2 године,

        Каматна стопа, максимум 5,5% на годишњем нивоу,

        Отплата кредита је полугодишња,

        За обезбеђење служи хипотека на некретнине и залоге на опреми,

Из ових оквирних услова, конкретним бизнис планом се утврђује критична тачка повраћаја конкретног одобреног кредита.

Ограничења у коришћењу кредитне линије

Средства из ове кредитне линије не могу се користити за финансирање према бизнис плану, односно пројекту и то:

        Порез, царина и порез на додатну вредност који се плаћају у земљи

        Трговачку делатност, лизинг, делатност осигуравајућих друштава ифинансијских институција

        Активности у области забаве, коцке и финансирања набавке непокретне имовине

        Индустрије дувана и трговине дуваном и

        Производње алкохола

За коришћење ове кредитне линије захтев за кредит, са бизнис планом и одговарајућим прилозима могу се доставити на адресе једне од горе наведених банака које сервисирају овај међудржавни кредитни аранжман.

КРЕДИТНА УНИЈА ЕАР - Европске агенције за реконструкцију

Европска унија преко Европске Агенције за Реконструкцију одобрила је коришћење посебне кредитне линије за развој малих и средњих предузећа (СМЕ) у Републици Србији.

Новосадска банка АД је на основу закљученог споразума са Народном Банком Србије, Владом Републике Србије и Европском агенцијом за Реконструкцију овлашћена је да сервисира овај кредитни аранжман.


Критеријуми за одобравање зајмова ове кредитне линије

Право да конкуришу за коришћење средстава из ове кредитне линије имају мала и средња предузећа која испуњавају следеће услове:

1.      Да је пред узеће регистровано и да послује на територији Републике Србије,

2.      Да се предузеће бави производњом и пружањем услуга,

3.      Да број запослених у предузећу не прелази максималан број за мала и средња предузећа који је прописан законом у Републици Србији (250 запослених),

4.      Даје минимално 51% капитала предузећа у приватном власништву,

5.      Даје предузеће у могућности да обезбеди у конкретном бизнис плану минимум 20% сопственог учешћа.

Средства по овом програму изричито се не одобравају:

        Предузећима која се баве трговином на велико и малопродајом,        Предузећима која се баве примарном пољопривредном производњом,

        Предузећима која се баве изградњом и прометом некретнина.

Приоритет приликом одобравања средстава по овом програму имајуподносиоци кредитних захтева који испуњавају основне критериј уме и то:

        Програми који су у функцији повећања капацитета и/или повећања запослености, увођења савремених технологија, већег степена специјализације и финализације у производњи, подстицање извоза, супституције увоза, рационализације потрошње енергије и заштите животне средине.

        Предузећа и предузетници који успешно послују најмање три године,

        Предузећа и предузетници који имају успостављене пословне односе са Новосадском Банком.


Потребна документација за одобрење зајма (кредита)

Уз захтев за одобрење зајма (кредита)подносилац је дужан да достави банци следећу документацију:

1.      Бизнис план,

2.      Финансијске извештаје за последње три године,

3.      Извод из регистра Трговинског суда, односно Агенције за привредне регистре,

4.      Извештај Завода за статистику о разврставању предузећа и ПИБ број,

5.      Статусна и власничка документа (уговор о оснивању, статут и друга документа којима се идентификује правни статус, структура власништва и управљање предузећем).

6.      Извод из земљишних књига за непокретности извршена од званичног судског проценитеља која је понуђена као средство обезбеђења на тражени зајам (кредит).

Кредитни захтеви са бизнис планом и документацијом се достављају Централи и филијалама Новосадске банке АД у Новом Саду, Бачкој Паланци, Старој Пазови, Београду и Зрењанину.

У данашњим условима слободног пословања и глобалоизације националних тржишта у јединствено светско, јавња се свест о значајности квалитетног управљања пословним подухватима. Јачање конкуренције захтева од власника малог бизниса поред одређених знања, вештина и способности, континуирано планирање нових креативних подухвата као и стално унапређење постојећег бизниса.У сврху квалитетног планирања посла и конкретизације идеја приступа се изради различитих врста елабората и студија. Бизнис план предтсавља једну од студија која најпростије речено представља документ којим се дефинише бизнис оно шта желимо да радимо и како то постићи

Бизнис план представља путну мапу сваког бизниса , он је конкретизација идеје у свим њеним сегментима. Неопходан је при дефинисању стратегије предузећа, као и при провери пословне идеје и оправданости уласка у одређени посао. Добар бизнис план омогућава власнику малог бизниса да прати напредовање своје фирме и пословања, као и да спречи пропадање фирме.

Сврха бизнис плана је, да помогне предузетнику (предузећу), да дефинисане циљеве претвори у стварност уз што мање потреса и изненађења. Многи бизнис планови који се данас пишу, у исто време имају за циљ да омогуће бољи увид инвеститора у пословање фирме иомогуће кредитирање али и дефинишу све фазе пословања и укажу на недостатке конкретних ствари у малом бизнису.

Бизнис план треба да представља добро организовану документациону основу за реализацију жељеног посла. За разраду идејног подухвата, његово тестирање и правилно конципирање користе се познате методологије за израду бизнис планова. Методологије за израду бизнис плана и његова структура разликују се у зависности од инвеститора.

У даљем тексту нагласићемо основне и најчешће примењиване методологије за израду бизнис плана, разрадити детаљно садржај једног плана, како би се што боље упозали са његовом структуром.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1168
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site