Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

Elektrik

REAKTÜF GÜÇ KOMPANZASYONU PROJESÜ

elektrik

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

REAKTÜF GÜÇ KOMPANZASYONU PROJESÜ

Anahtar Kelimeler : Kompanzasyon. Güç faktörü, Kondansatör

1. GÜRÜSSon yüllarda dünyada karsü karsüya kalünan enerji krizi, arastürmacülarü bir yandan yeni enerji kaynaklarüna yönelirken, diğer yandan da daha verimli sistemlerin tasarlanmasü ve bosa giden elektrik enerjisinin azaltülmasü yönünde yapülan çalüsmalarün yoğunlasmasüna neden olmustur.

Elektrik enerjisi bugün arlük yalnüz alternatif aküm enerjisi olarak Üretilir ve dağütülür. Tüketicilerin sebekeden çektikleri alternatif aküm, biri aktif diğeri de reaktif akünü olmak üzere iki bilesenden olusur. Alternatif akümün meydana getirdiği aktif güç tüketici tarafündan faydalü hale getirilir fakat reaktif akümün meydana getirdiği reaktif güç ise faydalü güce çevrilmez, Her ne kadar reaktif güç aktif güce çevrilemezse de bundan tamamen de vazgeçilemez, Elektrodinamik prensibine göre çalüsan generatör, transformatör, bobin ve motor gibi bütün isletme araçlarünün normal çalüsmalarü için gerekli olan manyetik alan, reaktif aküm tarafündan meydana getirilir.

Reaktif gücün sebekelerde ve tesislerde olusan istenmeyen etkilerini önlemek, amacüyla kompanzasyon’a basvurulur Elektrik tesislerinin ve yükün ihtiyacü olan reaktif gücün belirli teknikler kullanülarak karsülanmasü’ Reaktif Güç Kompanzasyonu’ olarak adlandürülür. Üdeal bir alternatif akünü için reaktif güç kompanzasyonu sarttür, Üdeal bir alternatif aküm sebekesinde, sebekenin her noktasünda gerilim ve frekans sabit ve harmoniksiz olmalüdür. Ayrüca güç faktörü de bir veya bire yakün olmalüdür. Bir alternatif aküm sebekesinin kalitesi sunlara bağlüdür:

1. Gerilim ve frekansün sabitliği

2. Güç faktörünün bire yakünlüğü

3. Faz, gerilim ve akümlarün dengeli olmasü

4. Sürekli enerji verebilmesi

5. Harmonik miktarünün belirli sünürlar içinde kalmasü

Bu kaliteyi sağlayabilmek içinde reaktif güç kompanzasyon cihazlarünün kullanülmasü gerekir.

Reaktif güç kompanzasyonu ile ilgili ilk çalüsmalar XX., Yüzyülün basündan itibaren baslamüstür. ilk olarak, sabit kandansatör ünitelerinin kullanülmasüna ü 914 yülünda baslanmüs ve bu tarihte motor, lamba, transformatör gibi alücülar kendilerine paralel bağlü kondansatörlerle tek tek kompanze ediImistir.

Endüstrinin gelismesiyle çok sayüda motor veya endüktif yüklerin değisik zamanlarda devreye girip çüktüğü tesisler kurulmustur. 1970’li yüllarda özellikle endüstride elektrik enerjisi kullanümüna dayanan büyük tesisler kurulmustur. Yüksek güçlü tristörlerin (3000 A) gelistirilmesiyle mekanik anahtarlarün yerini yarü iletken anahtarlar almaya baslamüstür. Anahtarlama isleminin en aza indirilmesi sistemin kararlülüğünü artürür. 1970 yüllündan itibaren statik

kompansatörler kullanülmaya baslanmüstür. Günümüzde en çok statik kompansatöder kullanülmaktadür. Bu konuda yapülan çalüsmalar da sürmektedir. [1]

Endüstride kompanzasyonu gerektiren en önemli yükler sunlardür; düsük uyarmalü senkron makineler, transformatörler, bobinler, havai hatlar, senkron motorlar, redresörler, endüksiyon fürünlarü, elektrik ark ocaklarü, kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri, lamba balastlarü, haddehaneler, haddehanelerin elektrik tesisatü, asenkron motorlar, v.b.

2. GÜÇ FAKTÖRÜ

Bir tüketicinin sebekeden çektiği güçler asağüda verilmistir.

Görünür Güç       S=U.1

(1)

                Aktif Güç               P=U.1.Cosj                                          (2)

                Reaktif Güç            Q=U.Sinj                                              (3)

Bir tüketicinin sebekeden çektiği akümlar asağüda verilmistir.

                                Aktif Aküm             1a=1.Cosj

                                                                            (4)

Reaktif aküm           1r=1Sinj

                                         (5)

Görünür aküm        I = (Ia2 + Ir2)1/2

(6)

Yukarüda da görüldüğü gibi aktif güç, görünür gücün COSj ile çarpümüdür. Bu sebeple Cosj’ye aktif güç katsayüsü veya küsaca güç katsayüsü adü verilmektedir.[2]

                

     Sekil 1. Güç üçgeni

Bir sebekeyi en iyi sartlarda kullanmak için reaktif enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi gerekmektedir. Bu da düsük olan COSj değerini yaklasük 0,95 ile 1 değeri arasündaki bir değere çükarmak demektir. Güç katsayüsü, elektrik isletmeleri tarafündan belirlenmis olan minimum 0,95 Üzerinde tutulmak zorundadür. Aksi halde kuruluslar çektikleri reaktif güç içinde ücret ödemek zorunda kalürlar. Bu durumda da güç katsayüsü mutlaka iyilestirilmelidir.

3. REAKTÜF GÜÇ KOMPANZASYONUNUN FAYDALARI

Düsük güç faktörü, tesiste asağüdaki sorunlara neden olur:

Üretici yönünden getirdiği sorunlar; kurulacak bir tesiste generatör ve transformatörlerin daha büyük güçte seçilmelerine neden olur, kumanda kontrol ve koruma cihazlarünün daha büyük ve hassas olmalarüna sebep olur. Kurulu bir tesiste de: üretim iletim ve dağütümda kapasite ve verim düser. iletkenlerde gerilim düsümü ve enerji kayüplarü artar gerilim regülasyonu ve isletmecilik zorlasür.

Tüketici yönünden getirdiği sorunlarsa kurulacak bir tesiste, abone transformatörünün kumanda koruma ve kontrol donanümünün daha büyük olmasüna ve tesisat iletkenlerinin daha kalün kesitli seçilmesine neden olur. Kurulu bir tesiste de getireceği sorunlarsa;abone transformatörünün ve tesisatünün kapasite ve verimi düser, sebekeden daha çok reaktif enerji (kVAR/h) çekilir.

Sonuç olarak da görülen hizmet maliyeti anar. Tüm bunlarün yanünda yatürümlar yapülmasü ile milli ekonomiye verilmis olur.

Birim enerji (kWh) basüna reaktif enerjinin dolayüsüyla kayüplarün az olmasü için; elektrik motorlarünün güç faktörleri yüksek olanlarü seçilmelidir, elektrik motorlarü gereğinden büyük güçte seçilmemeli ve yüksüz çalüstürülmamalüdür, Aydünlatma lambalaründa üsük verimi yüksek olan (Flüoresan lamba gibi) seçilmeli ve kompanze edilmelidir. Sanayi tesislerinde reaktif enerji kompanzasyonu yapülmalüdür.

Güç faktörünün düzeltilmesinin sebekeye faydalarü enerji nakil hatlaründa hat sonunda çekilen aktif güç sabit kalür ve gerilim düsümü azalür Tüketiciye faydalarü ise; gereksiz yatürüm yapülmamüs olur, kayüplar azalür, gerilim düsümü azalür, alücülar istenilen verimde çalüsür, alücülar için gerekli iletken kesitleri daha düsük tutulur ve en önemlisi de reaktif enerji bedeli ödenmez.

4. KOMPANZASYON TESÜSLERiNiN SINIFLANDIRILMASI

Tesise bağlü alücülarün durumuna göre, kompanzasyonu gerçeklestirecek olan kondansatörler, temelde üç sekilde düzenlenir:

Tekli kompanzasyon: Devamlü olarak isletmede bulunan oldukça büyük güçlü tüketicilerin ihtiyacünü temin etmek için kondansatörler tüketicinin uçlarüna doğrudan doğruya paralel bağlanürlar ve ancak bir anahtar üzerinden tüketici ile birlikte isletmeye sokulup çükarülürlar.Tekli kompanzasyonun birçok üstünlüklerinin yanünda saküncalarü da vardür. Bu kompanzasyon tipi pahalü ve ayara elverisli değildir.

Grup kompanzasyon: Beraber veya aynü kontaktör veya salter üzerinden devreye girip çükan motor, lamba ve transformatörler ortak kompanze edilebilirler. Birçok tüketicinin bulunduğu bir tesiste her tüketicinin ayrü ayrü kondansatörlerle donatülacağü yerde bunlarün ortak bir kompanzasyon tesisi tarafündan beslenmesi daha pratik ve ekonomik sonuçlar verir.

Merkezi kompanzasyon : Grup kompanzasyonun bir kademe daha genisletilmesiyle merkezi kompanzasyon elde edilir. Projelendirilmesi ve hesaplamalarü kolaydür. Bir tesisin hangi çesit kompanzasyonla donatülmasü gerektiği isletmenin muhtelif zamanlarda alünmüs yükleme eğrilerine göre seçilmelidir.

5.HARMONÜKLERÜN KOMPANZASYON TESÜSLERÜNDEKÜ ETKÜLERÜ

Elektrik tesislerinde akümün ve gerilimin 5O Hz’lik tam sinüs seklinde olmasü istenir. Fakat bazü yan etkiler ve bozucu olaylar yüzünden elektriksel büyüklüklerin sekli bozulur ve harmonik ihtiva ederler. Bu yüzden çesitli harmonik frekanslaründa rezonans sartü daha kolay gerçeklesir. Bunlarün önlenmesinde temel frekans rezonanstaki kadar değildir. Ancak baska frekans bölgelerine girmeden, devre sabitlerinde küçük değisiklikler yapmak sartü ile belirli harmonik rezonansündan kaçülür veya filtreler kullanülarak harmonikler engellenebilir.

Arüzasüz bir isletmede harmonikler çesitli sebeplerle ortaya çükar. Bunlarün basünda manyetik ve elektrik devrelerindeki lineersizlik basta gelir. Bunun sonucunda da akümün ve gerilimin s inusoidal dalga sekli bozulur. Harmoniklerin baslüca kaynaklarü generatörler, transformatörler, tristörler ve arkla çalüsan isletme cihazlarüdür.

Harmoniklerin elektrik tesisi üzerinde çesitli zararlarü vardür. Bunlarün baslücalarü; generatör ve sebeke gerilimin bozulmasü, gerilim düsümünün artmasü, izolasyonun delinmesi, koruma rölelerinde hatalü ölçmedir.

6.GÜÇ FAKTÖRÜNÜN DÜZELTÜLMESÜHem elektrik hem de kompanzasyon projeleri yapülürken sistemin toplam gücünün belirlenmesi gerekir ve bu güce Kurulu Güç denir. Fakat sisteme bağlü olan bütün tüketiciler aynü anda çalüsmazlar. Aynü anda çalüsmasü muhtemel olan tüketicilerin sistemden çekeceği güce ise Talep Gücü denir. Talep edilen gücün kurulu güce oranü ise Eszamanlülük (talep) faktörünü verir. Yani es zamanlülük faktörü gücün yüzde kaçünün aynü anda sistemden çekilebileceğini gösterir.

Elektrik ve dolayüsüyla kompanzasyon projeleri eszamanlülük faktörü  göz önüne alünarak yapülür. Hesaplar yapülürken, es zamanlülük faktörü yardümüyla bulunan talep gücü dikkate alünür. Eğer kurulu güç dikkate alünsaydü kullanacağümüz iletkenlerin çaplarü ve malzemelerin kapasiteleri artacak benzer sekilde transformatörün boyutu da artacak dolayüsüyla maliyet artacaktür.

Tesisin reaktif güç ihtiyacü karsülanürken aynü zamanda güç trafosunun da reaktif güç ihtiyacü karsülanmalüdür.

Harmoniklerin bulunmadüğü ve sebekeden P aktif gücün çekildiği bir isletmede güç faktörünün Cosj 1’den Cosj 2’ye yükseltilmesi için gerekli kondansatör gücü iki prensibe göre hesaplanür. Sebekeden görünür güç (S) sabit tutularak kompanzasyondan sonraki P2 aktif gücünün daha büyük bir değer almasü sağlanür. (Sekil2), yada P aktif gücü sabit tutularak, çekilen görünür güç S2 gibi daha küçük bir değere indirgenir. (Sekil 3) [4]

Ülk yönteme göre;

Sekil 2. S görünür gücün sabit olmasü durumunda fazör diyagramü.

Bu durumda kompanzasyondan önce sebekeden çekilen aktif ve reaktif güç ifadeleri;

P1=S1 Cosj 1                                                                          (8)

Q1=S1 Sinj 1=P1 Tanj 1                                                        (9)

Kompanzasyondan sonra S1 görünür gücü sabit tutulacağündan aktif güç;

P2=S1Cosj 2 değerini alacaktür. Bu durumda kompanzasyondan sonraki reaktif güç

                                                               (10)

olur. Gerekli kondansatör gücü de;

QC=S1 (Sinj 1 – Sinj 2)                                      (11)

Bu durumda aktif güçteki artma ise;

P2 – P1=S1 (Cosj 2-Cosj 1)                                           (12)

kadar olacaktür.

Diğer yöntem ise aktif gücün sabit olmasüdür.

Sekil 3. P aktif gücünün sabit olmasü durumunda fazör diyagramü.

Sebekeden çekilen aktif ve reaktif güç ifadeleri, kompanzasyondan önce;

P1=S1 Cosj 1                                                                          (13)

Q1=S1 Sinj 1=P1 Tanj 1                                                        (14)

kompanzasyondan sonra

P=S2 Cosj 2                                                                           (15)

Q2= S2 Sinj =P Tanj 2                                                         (16)

formülleri ile hesaplanabilir. Bu durumda gerekli kondansatör gücü

Qc=Q2-Q1=P (Tanj 1-Tanj 2)                           (17)

ifadesi yazülür. Görünür güçteki azalma ise söyle ifade edilebilir.

S1 – S2 = P( 1/Cosj 1 – 1/Cosj 2)                   (18)

Birinci yöntemle düzeltme yapülacak olursa, yükün sebekeden çekeceği görünür güç azalacaktür. Ükinci yöntemde ise, yükün sebekeden çektiği aktif güç artacaktür. Ancak her iki yolla yapülan güç katsayüsünü düzeltme isleminde daima yükün reaktif gücü azalacak ve faz açüsü küçülecektir. [5]

Gerekli kompanzasyon gücü aktif ve reaktif değerler biliniyorsa

QC = Aq – Ap. Tanj 2 / t                                                (19)
formülü yardümüyla hesaplanür. Burada;

Aq= Reaktif Enerji (VARh)

Ap= Aktif enerji (Wh)

t= Üsletme süresi (s)

Bir tesisin kompanzasyon hesabü yapülürken reaktif güç çeken tüketiciler, sistemden çektiği aktif güçler ve reaktif güçler ayrü ayrü hesaplanüp toplanür.

Tanj 1 = QT / PT                                                       (20)                                                                                  

formülünden faydalanülarak tesisin ilk güç faktörü (Cosj 1) hesaplanabilir.

Eğer kurulu güçleri aynü olan birden fazla tesis varsa bunlardan sadece birisinin, reaktif güç çeken almaçlarün, sistemden çektiği aktif güçler toplanüp tesis sayüsü ve es zamanlü katsayüsüyla çarpülüp toplam aktif güç ve reaktif güçler hesaplanür.

Tesisin kurulu gücünün, es zamanlülük faktörü ve arzu edilen Cosj değeri ile çarpülmasüyla trafo gücü bulunur.

S=Pk x Ef x Cosj                                  (21)

Güç trafosu bosta çalüsürken, belirli bir reaktif güce ihtiyaç duyar. Trafonun ne kadar bir reaktif güce ihtiyaç olduğu hesaplanmalüdür.Bu hesaplar için trafonun katalog değerlerinden faydalanülür.

Trafonun katalog değerleri;

Görünür gücü (S)

Bosta çalüsma gücü (PB)

Trafo gerilimi (UN)

Bosta aküm(Ie/IP)

Küsa devre gerilimi (UKD)

Ülk önce

formüllerinden demir kayüplarü (IH) ve trafo akümü (IP) bulunur. Daha sonra trafonun bosta akümün değerinden (IE/)IP) , faydalanarak uyartüm akümü (IE) bulunur. Trafonun bosta çalüsma güç faktörü,

Cosj 1 = 1H / 1E                                             (22)

formülünden bulunur. Cosj 2 istenilen güç faktörü olmak üzere

Qc=PB (Tanj 1 – Tanj 2)                                               (24)

Formülünden, güç trafosunun bosta iken çekeceği reaktif enerjiyi karsülayacak olan kondansatörün kapasitesi hesaplanabilir.

Tesisin kompanzasyonu için gerekli kondansatör gücünü hesaplamadan önce sistemde olusabilecek harmoniklerden korunmak için tesis edebileceğimiz maksimum kondansatör gücü hesaplanürsa, burada tehlikeli sayülabilecek (5. 7. 11 ve 13) harmoniklerin olusmamasü için tesis edilecek kondansatör kapasitesinin :

QC < Sx100 / n2 xU KD

formülü ile hesaplanan değerden daha küçük olmasü gerekir. Formülde harmonik numarasü (n) değistirilerek maksimum kondansatör kapasitesi bulunabilir.

7.       ÖRNEK BÜR KOMPANZASYON TESÜSÜNÜN YAPILMASI:

2 katlü, 35 konuttan olusan bir sitenin güç faktörünün iyilestirilmesi amacüyla bir kompanzasyon tesisi yapülmüstür. Ülk olarak hedeflenen güç faktörü de hesaba katülarak trafo seçimi yapüldü. Bir binanü kurulu aktif gücü 10.360 kW’dür. 35 binanün toplam aktif gücü ise;

P=10.360* 35= 362.6 kW’dür.

Ancak iç tesisat yönetmeliğine göre trafo gücü hesaplanürken, tesisin es zamanlülük faktörü de göz önüne alünmalüdür. Tesisin eszamanlülük faktörü 0.24 alünacak olursa binalar için gerekli olan aktif güç;

P=10.360*35.0.24=87.024 kw

Tüm sitenin aktif güç ihtiyacü;

Binalar……………………87.024 kW

Düs aydünlatma……………..4.976 kW

Binalarün su pompasü………….3 kW

Olmak üzere toplam;

P=95 kW

Buradan gerekli olan, görünür trafo gücü, 0.95’de tutulmasü hedeflenen güç faktörü de göz önünde tutularak,

P=S.Cosj’den

S = P / Cosj  = 95 / 0.95 = 100 kVA bulunur.

Sonuç olarak 100kVA’lük bir güç trafosu bu tesis için uygundur.

Trafonun katalog değerleri:[5]

Görünür gücü…………….(S)=100 kVA

Bosta çalüsma gücü…………(PB)

Trafo gerilimi………………(UN)=34.5 kV

Bosta aküm……………….(IE/IP)=%2.27

Küsa devre gerilimi……..(UKD)=% 4.5

Demir kayüplarü akümü……..(IH)

Uyartüm akümü…………………(IE)

Demir kayüplarü akümü(IH);

IE = 0.037977

Cosj 1 = IH / IE = 0.137443

j 1=80.36O bulunur. Cosj 2=0.95’e kompanze edileceğine göre j 2=18.19’dir. bulduğumuz bu değerleri;

QC=PB (Tanj 1-Tanj 2)

= 380(5.887-0.3286)=2.112 kVar

bulunur. Norm üst kondansatör kapasitesi olarak 3 alünabilir.

Kompanzasyon için gerekli olan kondansatör gücünü hesaplamadan önce sistemde olusabilecek harmoniklerden korunmak için tesisi edilecek maksimum kondansatör gücü hesaplanürsa; tehlikeli sayülabilecek  (5,7,11,13) harmoniklerinin olusmamasü için tesis edilecek toplam kondansatör

Kapasitesinin  QC< Sx100 / n2 xUKD  ile hesaplanan değerden daha küçük olmasü gerekir. 5. harmonik için;

QC5 < 100x100 / 52 x4.5              QC5 < 88.88 kVar

QC7 < 100x100 / 72 x 4.5             QC7 < 45.35 kVarolursa 5. ve 7. harmonikler olusmaz. Dolayüsüyla tesis edilecek toplam kondansatör kapasitesinin 45.35’den küçük olmasü gerekir. Transformatöre, bostaki kompanzasyon için ilave edilen 3 kVar’lük kapasite düsünüldüğünde, 45.35-3=42.35 kVar’dür. Tehlikeli harmonikler olusmamasü için, tesisi edilmesi gereken maksimum kondansatör kapasitesi olan bu değer asülmamalüdür.

Üki katlü binanün elektrik tesisat projesinin kolon semasündan faydalanülarak, binalar için gerekli olan reaktif güç hesaplanürsa;

Tablo1. Bir dairenin her bir linyesine bağlü tüketicilerin sebekeden çektikleri güçler.

Rezistif yük karakterinde olan (Cos j 1=1) almaçlar ayrü tutulacak olursa, yapülan toplamada;

300 W’lük yükün…………………………Cos j 1=0.40

920 W’lük yükün…………………………Cos j 1=0.50

olduğu görülür. Bir binanün ortalama ilk güç faktörü değerleri;

Tablo 2. Bir binaya ait reaktif güç değerleri

tanj 1 = QT / PT = 1.8745 j 1 = 61.92o Cos j 1 = 0.470

olduğu görülür. Bütün binalarün otomatik kompanzasyon hesabünda kullanülacak (rezistif yükler hariç) aktif gücü eszamanlülük faktörü ile;

1240x35x0.24=10.416 kW olacaktür.

Tüm sitenin, ortalama ilk güç faktörü hesabü yapülürken 4976 W’lük düs aydünlatmayü ve 3000 W’lük su pompasü dikkate alündüğünda tüm sitenin ilk güç faktörü;

Tablo 3. Tüm siteye ait reaktif güç değerleri

tanj 1 = QT / PT = 1.727  j T = 59.927o

Coshj 1 = 0.5010947

Cos  j T2 ‘yi 0.95’e yükseltmek için gerekli kondansatör gücü;

QC = PT (Tanj 1 – Tanj 2)

       = 20.392(1.727 – 0.3286)

       = 28.516 kVar olup toplam 30 kVar’lük otomatik kompanzasyon yapülabilir.

Otomatik kompanzasyon hesaplarü yapülmadan önce, tehlikeli harmonikler olusmamasü için, tesis edilmesi gereken maksimum kondansatör kapasitesi 42.35 kVar olarak hesaplanmüstü, görüldüğü üzere bu değer asülmamüstür.

8. SONUÇ

Elektrik tesislerine kompanzasyon yapülarak güç faktörünün iyilestirilmesi, alücülar için gerekli olan aktif ve reaktif enerjinin en iyi sekilde sunulmasü teknik ve ekonomik bir zorunluluk halini almüstür.

Ülkemizin içinde bulunduğu eneri süküntüsü, kompanzasyon tesisleri yapülarak az da olsa asülabilir. Kompanzasyon yapülarak enerji sebekesindeki kayüplarün %25’lerden %10’lara düsecektir.

Yapülan kompanzasyon çalüsmalarünün uzun vadede faydalü olabilmesi içi periyodik olarak baküm ve kontrollerinin yapülmasü gerekmektedir.

Kompanzasyon projeleri gerçeklestirilirken daha küçük boyutlu kondansatörler seçilmesi, yarü iletkenler ve güç elektroniği elemanlarünün kullanülmasü daha faydalü olacaktür.

KAYNAKÇA

[1]S.R.Barrold, B:K.Patel “A thyristor reactive power compensatör for fast-varying industrial loads” Int.J.Electronics, vol.51, no.6, pp.763-767,1981

[2]M.E.Güven, 1. Çaoskun, Elektroteknik-3, Ankara. 1982

[3]T.J.Miller, Reactive poweer control in electric company corparate research and development center schenectandy, Newyork, John Willey and Sons.1982
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1065
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site