Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Механізм управління прибутком банку

Фінанси

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Механізм управління прибутком банку. Роль аналізу прибутку в системі управління нимСьогодні питання отримання прибутку і підвищення ефективності банківського бізнесу надзвичайно актуальні. Однак у науковій літературі ця проблема досліджена ще недостатньо. Вивченню цього питання присвячені праці Бланка І.А. [6], Ван Хорна Дж.К. [19], Гринь П.[20], Неділько А.[21], Роуза П.С.[22], Сінкі Дж.Ф.[23]. Значна роль прибутку в розвитку банку і в забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначають необхідність ефективного і безперервного управління ним.

На думку, Бланка І.А. управління прибутком являє собою процес розробки і прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і використання [6, с.48].

Рибалка О.О. визначає управління прибутком банку як складний багатофункціональний механізм, який складається з окремих елементів, тісно повязаних між собою [24].

Поддєрьогін І.О. подає визначення наступним чином: управління прибутком банку можна охарактеризувати як формалізовану сукупність критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень щодо управління прибутком банку, дотримання яких забезпечує виконання завдань та досягнення цілей, визначених корпоративною стратегією банка [11, с.130].

Радковська Н.П. сутність управління прибутком формує у такий спосіб: управління прибутком комерційного банку являє собою складний багатофункціональний механізм, що складається з окремих ланок, тісно повязаних між собою, до яких відноситься визначення підрозділів банку, що приймають участь у процесі управління прибутком; планування доходів, витрат і прибутку банку; застосування способів оцінки рівня прибутковості банківської діяльності; визначення методів поточного регулювання прибутку [4,c.23].

Враховуючи вищерозглянуті визначення категорії, на нашу думку, управління прибутком банку можна визначити як комплекс взаємопов'язаних управлінських рішень щодо процесу його формування, розподілу та використання.

Особливе місце приділяється організації управління прибутком. Це обумовлено тим, що в умовах переходу до ринку сфера організації управління прибутком значно розширюється. Тепер вона розглядається не тільки усередині системи, але і при взаємодії банку з зовнішнім середовищем. Водночас значне ускладнення ринкової ситуації призвело фахівців з управління до необхідності розглядати банк як відкриту систему.

Тому у банківському менеджменті сформувався і закріпився системний підхід, зміст якого полягає в обєднанні сукупності управлінських впливів на багаторівневу взаємозалежну систему всіх організаційних елементів банку.

У світовій практиці управління прийнято розглядати з точки зору системного та процесного підходів (рис. 1.3).


Рисунок 1.3 Система управління прибутком банку

Системний підхід розглядає управління прибутком банку як управління сукупністю окремих підсистем: організаційної структури, персоналу, виробництва, фінансів та маркетингу, які зорієнтовані на досягнення різних цілей в умовах зовнішнього середовища, що змінюється [25].Згідно з системним підходом процес управління прибутком складається з чотирьох взаємоповязаних функцій, у кожній із яких аналіз відіграє певну роль.

Даний процес можна представити на рисунку 1.4.


Рисунок 1.4 Роль аналізу в процесі управління прибутком банку (відповідно до системного підходу)

Планування функція передбачення майбутніх тенденцій, встановлення цілей і визначення стратегії та політики досягнення їх.

За своєю суттю планування дає відповідь на такі запитання:

1) яка загальна політика банку щодо формування, розподілу та використання прибутку, тобто визначаються відповідні цілі, пріоритети і методи роботи в цьому напрямі, оцінюються його сильні і слабкі сторони з метою визначення реальних можливостей банку; 2) який фактичний стан досліджуваного явища (проведення аналізу обсягу прибутку поточного та минулих років) збір і узагальнення необхідної інформації; перетворення первинної інформації у вторинну, тобто проводиться аналітична робота детальне вивчення зібраної інформації, розрахунок показників, що характеризують той чи інший процес, те чи інше явище, і підведення підсумків зробленого аналізу; 3) як досягти поставленої мети. За результатами проведеного аналізу виявляються приховані можливості, визначаються і вимірюються ступені впливу різноманітних факторів, причин та умов, обґрунтовуються управлінські рішення, формуються найраціональніші шляхи досягнення поставленої мети. Управлінські рішення повинні ґрунтуватися на точному розрахунку і всебічному аналізі. Жоден захід не слід здійснювати доти, доки не доведена його економічна обґрунтованість та ефективність. Аналіз є основою прогнозування і планування, тому що складання планів-прогнозів роботи банку, по суті являє собою також прийняття рішень, що забезпечують розвиток банківської діяльності в майбутньому. Аналіз дає змогу підвищити рівень планування, зробити його науково обґрунтованим.

Організація функція створення певної структури з багатьох елементів для виконання планів і, отже, досягнення поставленої мети (постановка і виконання конкретних завдань).

Мотивація функція, що полягає в тому, аби члени організації виконували роботу відповідно до делегованих їм зобовязань і зважаючи на план.

Контроль це функція забезпечення того, що організація дійсно досягає своїх цілей. Досягнення поставленої мети забезпечується шляхом:

1) встановлення стандартів для всіх структурних одиниць на всіх етапах, тобто точного визначення цілей, які повинні бути досягнуті у відповідний відрізок часу, а також доведення до підрозділів директив і рекомендацій, якими їм необхідно керуватися в роботі. Встановлення стандартів ґрунтується на планах, розроблених у процесі планування.
2) систематичного контролю за дотриманням планів-прогнозів, вимірювання та оцінки того, що досягнуто в дійсності, і порівняння його з очікуваним результатом. Після цього керівництво одержує відомості не тільки про наявність досягнень і недоліків у роботі, але й про їхні причини.

3) коригування плану і виправлення відхилень. Одна з можливих дій перегляд цілей, для того щоб вони стали більш реалістичними і відповідали ситуації.

Доцільніше, як показують результати дослідження, розглядати управління прибутком відповідно до процесного підходу, який визначає процес управління як чотири взаємоповязані функції: планування, аналіз, регулювання, контроль в процесі прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і структурними підрозділами банку для досягнення цілей і виконання завдань (рис. 1.5).

Аналіз як наука вивчає фінансові відносини, виражені в категоріях фінансів і фінансових показників. При цьому роль його в управлінні банком полягає в тому, що він є самостійною функцією управління, інструментом фінансового управління і методом його оцінки. Аналіз як практика або як вид управління передує прийняттю рішень з фінансових питань, а потім узагальнює та оцінює результати рішень на основі підсумкової інформації.

Аналіз прибутку банку один із найважливіших елементів усієї системи управління прибутком банку [7], [26], [6], [4].

У ході формування ефективної системи управління прибутком банку важливого значення набувають методики аналізу його фінансово-господарської діяльності. Провідне місце повинні займати питання поглибленого аналізу таких напрямків, як резерви зростання показників фінансової діяльності, доходи та витрати, раціональність грошових потоків, фінансовий стан та інші.

В той же час, потрібно відзначити, що питанню розробки моделей аналізу прибутку банку в цілому та на рівні окремих його складових в сучасній науковій літературі приділяється недостатньо уваги.

TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText
Рисунок 1.5 Взаємозвязок компонентів системи управління прибутком банку (за процесним підходом)

Аналіз прибутку банку є важливим елементом загального аналізу банківської установи, оскільки без його здійснення керівництво банку не зможе враховувати всі чинники, що впливають на його розмір як по окремих підрозділах, продуктах, так і по банку в цілому.

У вітчизняній науці розробку проблем аналізу прибутку банку здійснюють в основному вчені двох економічних наук: економічного аналізу [3, 11, 26, 27, 28, 29, 30] і банківського менеджменту [1, 2, 4, 6, 12, 22, 31 та ін.].

У сучасному банку аналіз прибутку являє собою не просто елемент фінансового управління, а його основу. Управління прибутком банку неможливо здійснювати без аналізу. Зміст, місце і роль аналізу прибутку в банківському бізнесі багато в чому залежать від специфіки діяльності кредитних установ, повязаної з виробництвом послуг фінансового характеру, посередництвом між економічними агентами; високим ступенем залежності від клієнтської бази; можливістю відстрочки неплатоспроможності за своїми зобовязаннями шляхом підвищення обсягів запозичення.

Важливою особливістю аналізу прибутку банку є те, що його формування нерозривно повязане з процесами і явищами, що відбуваються в тому середовищі, де банк функціонує. Тому проведенню аналізу прибутку банку повинен передувати аналіз навколишнього його фінансовополітичного, ділового та економічного середовища. Аналізу повинні підлягати існуюча сегментація ринку; ефективність банківського бізнесу в цілому; характеристика ніші банку на ринку фінансових послуг; можливості пошуку клієнтів; конкурентне середовище банку; демографічні аспекти ринкового середовища; досвід адаптації інших банків до ринку і його змін.

Ефективність більшості управлінських рішень може бути оцінена за допомогою фінансових показників, тому аналіз є етапом, операцією та однією з основних умов забезпечення якості та ефективності прийнятих управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання прибутку банку. Аналіз прибутку банку повинен вивчати і оцінювати не тільки ефективність його формування, але і економічну ефективність управління ним. У банках, де фінансове управління є переважним, а інші його види не займають значної питомої ваги в управлінні в цілому, така оцінка може здійснюватися, з одного боку, на основі системного аналізу фінансових результатів і фінансового стану банку, а з іншого боку, ефективність системи управління прибутком може оцінюватися за допомогою кількісних методів фінансового аналізу, таких як визначення показників прибутковості банку.

Таким чином, виникає потреба в побудові цілісної системи аналізу прибутку банку. Методичні підходи до аналізу прибутку банку наведено в наступному розділі дипломної роботи.

Отже, управління прибутком це комплекс взаємопов'язаних управлінських рішень щодо процесу його формування, розподілу та використання. У світовій практиці управління прийнято розглядати з точки зору системного та процесного підходів. Системний підхід розглядає управління прибутком банку як управління сукупністю окремих підсистем: організаційної структури, персоналу, виробництва, фінансів та маркетингу. Управління прибутком відповідно до процесного підходу визначає процес управління як чотири взаємоповязані функції: планування, аналіз, регулювання, контроль. Аналіз прибутку банку один із найважливіших елементів усієї системи управління прибутком банку. Ефективність більшості управлінських рішень може бути оцінена за допомогою фінансових показників, тому аналіз є етапом, операцією та однією з основних умов забезпечення якості та ефективності прийнятих управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання прибутку банку.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1926
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site