Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ 1

Фінанси

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрогоНавчально-методичний

посібник

з навчальної дисципліни

податкове право україни

Харків

2007

міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

Навчально-методичний

посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

податкове право україни

(відповідно до вимог ECTS)

Харків

2007

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Податкове право України (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, М.О. Перепелиця, О.Е. Сімсон. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. 46 с.

У к л а д а ч і: М.П. Кучерявенко,

О.О. Дмитрик,

М.О. Перепелиця,

О.Е. Сімсон.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 7 від 05.09.2007 р.)

Національна юридична академія України, 2007

ЗМІСТ

1. Вступ.3

2. Загальний розрахунок годин лекцій семінарських

занять, самостійної роботи..4

3. Програма навчальної дисципліни Податкове

право України.6

4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи..13

5. Словник основних термінів..30

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів..32

7. Індивідуальна робота студентів..35

8. Програмні питання з податкового права..36

9. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни Податкове право України...39

10. Список рекомендованих нормативних актів

та літератури..41

1. ВСТУП

Податкове право складний інститут фінансового права, який має певну ієрархічну структуру і регулює основи доходної частини бюджету.

Навчальна дисципліна Податкове право забезпечує підготовку студентів до застосування у своїй професійній юридичній діяльності норм податкового законодавства. Вона складається з Загальної та Особливої частин. Загальна частина акумулює інститути, що закріплюють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, які мають відношення до всіх видів податків та зборів, до всіх норм Особливої частини. Загальна частина включає положення, що закріплюють поняття та зміст податкового права, податкової системи, механізм податку та його елементів, підстави відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Особлива частина податкового права складається з інститутів, що деталізують податкову систему в цілому та визначають конкретні механізми окремих податків та зборів. Саме Особлива частина охоплює правові механізми елементів податкової системи.

Студент повинен знати: поняття обовязкового платежу податкового характеру; поняття та ознаки податку, його принципи та функції, співвідношення податку, збору й мита, класифікацію платежів, основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку, сукупність податків та зборів (обовязкових платежів), що сплачуються на території України; поняття та зміст податкового обовязку та засоби щодо забезпечення його виконання.

Студент повинен вміти: розрізняти види обовязкових платежів, що складають систему оподаткування України, застосовувати на практиці отримані знання та навики, орієнтуватися у нормах податкового законодавства.

Формування знань про базові положення податкового права є необхідним чинником всебічної кваліфікаційної підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Індивідуалізація навчання забезпечується самостійною роботою студентів та виконанням конкретних завдань на практичних заняттях.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

практичних ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

теми

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Змістовий модуль І. Загальна частина податкового права (45 год)

1

Податкове право як інститут фінансового права

5

2

1

2

2

Податкові правовідносини та податково-правові норми

5

2

1

2

3

Правове регулювання податкової системи України. Правова природа податку

5

2

1

2

4

Правове регулювання основних елементів правового механізму податку

5

2

1

2

5

Правове регулювання додаткових елементів правового механізму податку

5

2

1

2

6

Податковий обовязок. Забезпечення виконання обовязку по сплаті податку, збору, обовязкового платежу

5

2

1

2

7

Правовий статус податкових органів в Україні. Податковий контроль

5

2

1

2

8

Відповідальність за порушення податкового законодавства

5

2

1

2

9

Поняття та усунення подвійного оподаткування

5

2

1

2

Змістовий модуль ІІ. Особлива частина податкового права (35 год)

10

Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні

5

2

1

2

Продовження

11

Правове регулювання майнових податків в Україні

6

2

2

2

12

Прибуткове оподаткування в Україні

6

2

2

2

13

Місце консолідованих податків у податковій системі України

6

2

2

2

14

Загальнодержавні збори в Україні

6

2

2

2

15

Правове регулювання місцевих податків та зборів

6

2

2

2

Разом

96*

30

20

30

П р и м і т к а. * До загальної кількості годин входить індивідуальна

робота студентів 16 год.

Затверджено

Вченою радою Національної юридичної

академії імені Ярослава Мудрого

(протокол № 11 від 29.06.2007 р.)

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Р о з д і л І. Податкове право

як інститут фінансового права

Місце інституту податкового права в системі фінансового права. Співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права.

Предмет податкового права. Особливості предмета податкового права. Співвідношення владної та майнової сторін податкових правовідносин. Метод податкового права.

Система податкового права. Джерела податкового права. Принципи податкового права та принципи податкового законодавства. Склад податкового законодавства. Співвідношення податкового законодавства та інших фінансових законодавчих актів. Податкові розяснення.

Систематизація податкового законодавства. Кодифікація податкових законодавчих актів.

Р о з д і л ІІ. Податкові правовідносини

та податково-правові норми

Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. Види податкових правовідносин.

Зміст податкових правовідносин. Обєкт податкових правовідносин. Субєкти податкових правовідносин. Співвідношення субєктів податкового права і субєктів податкових правовідносин. Правовий статус субєктів податкових правовідносин. Місце і роль держави в системі субєктів податкових правовідносин.

Особливості податково-правових норм. Класифікація податково-правових норм. Структура податково-правових норм.

Р о з д і л ІІІ. Правове регулювання податкової системи України. Правова природа податку

Поняття, функції та форми регіональної бюджетно-податкової системи. Податкова система. Принципи податкової системи та системи оподаткування. Типи та особливості податкових систем.

Поняття податкового тиску. Рівні податкового тиску. Податкова межа.

Поняття обовязкового платежу податкового характеру. Поняття та ознаки податку. Принципи та функції податку. Співвідношення податку, збору та мита.

Класифікація податків та зборів. Підстави класифікації податків та зборів. Правовий механізм податку. Основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку.

Р о з д і л ІV. Правове регулювання основних елементів правового механізму податку

Місце платника податків в системі субєктів податкових правовідносин. Резиденство та теріторіальність у податковому праві. Обовязки та права платників податків.

Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків. Інші види платників податків та особливості їх правового регулювання. Поняття взаємоповязаних осіб. Субєкти, що сприяють сплаті податків та зборів.

Поняття та рівні представництва в податковому праві. Форми виконання податкових обовязків. Законне, уповноважене та офіційне представництво платника податку.

Поняття та види обєктів оподаткування. Методи визначення обєктів оподаткування.

Поняття ставки податку. Види ставок та принципи їх класифікації.

Р о з д і л V. Правове регулювання додаткових елементів правового механізму податку

Поняття предмета оподаткування. Співвідношення обєкта і предмета оподаткування. Одиниця оподаткування.

База оподаткування. Поняття та види податкових періодів. Визначення бази оподаткування.

Поняття та система податкових пільг. Види та форми податкових пільг. Територіальні податкові пільги та підстави їх класифікації.

Методи обліку доходів та видатків платника податку. Касовий метод і метод нарахувань.

Методи оподаткування. Обчислення податку. Визначення сум податку.

Сплата податків та зборів. Терміни сплати податків та зборів. Зміна терміну сплати податку.

Поняття джерела сплати податків та зборів. Особливості джерела сплати податків та зборів юридичних та фізичних осіб.

Поняття податкової звітності. Групи податкових документів. Зміст, структура та форми податкових декларацій. Податкове повідомлення та податкова вимога.

Р о з д і л VІ. Податковий обовязок. Забезпечення виконання обовязку

по сплаті податку, збору, обовязкового платежу

Поняття та зміст податкового обовязку. Податковий обовязок у широкому та вузькому значенні. Умови виникнення, зміни та припинення податкового обовязку.

Виконання податкового обовязку. Момент припинення обовязку по сплаті податків та зборів. Податковий борг. Терміни давності. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника податків. Погашення податкового боргу у випадку реорганізіції платника податків. Списання та відстрочка податкового боргу.

Гарантії забезпечення виконання обовязку по сплаті податків та зборів. Засоби забезпечення виконання обовязку по сплаті податків та зборів.

Р о з д і л VІІ. Правовий статус податкових органів в Україні. Податковий контроль

Система податкових органів України. Податкові адміністрації (інспекції). Податкова міліція. Митні органи. Органи, що повязані із сплатою податків та їх надходженням до бюджетів і цільових фондів.

Поняття та зміст податкового контролю. Види і методи податкового контролю. Поняття податкової перевірки. Умови податкової перевірки та її види. Обєкти та субєкти податкових перевірок.

Р о з д і л VІІІ. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Співвідношення переконання і примусу в податковому праві. Правомірний обхід податку. Примус в області оподаткування. Ознаки податкового примусу.

Поняття податкового правопорушення. Склад та елементи податкового правопорушення. Класифікація податкових правопорушень.

Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Система санкцій за порушення податкового законодавства.

Р о з д і л ІХ. Поняття та усунення подвійного оподаткування

Поняття подвійного оподаткування. Виникнення подвійного оподаткування. Внутрішнє та зовнішнє подвійне оподаткування.

Шляхи усунення подвійного оподаткування. Методи усунення подвійного оподаткування.

Міжнародні податкові угоди та їх види. Зміст податкових угод про усунення подвійного оподаткування.

Р о з д і л Х. Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні

Зміст непрямих податків та їх місце в податковій системі України. Співвідношення прямих та непрямих податків. Особливості непрямого оподаткування. Види непрямих податків.

Правове регулювання податку на додану вартість. Зміст податку на додану вартість. Платник, обєкт, ставка податку на додану вартість. Додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування (податковий кредит). Податкова накладна. Податковий вексель.

Акцизний збір. Загальні риси та відмінність податку на додану вартість та акцизного збору. Визначення акцизного збору. Основні елементи правового механізму акцизного збору. Регулювання монопольних та високорентабельних товарів. Податкові елементи правового механізму акцизного збору. Акцизні марки.

Р о з д і л ХІ. Правове регулювання майнових податків в Україні

Зміст майнових податків та їх місце в податковій системі України. Співвідношення майнових податків в Україні. Місце податку на землю в системі податків та зборів України. Платники, обєкт, ставка податку на землю. Податкові пільги. Оцінка вартості землі. Порядок обчислення та сплати податку на землю.

Місце податку з власників транспортних засобів в системі податків та зборів України. Основні та додаткові елементи правового механізму податку з власників транспортних засобів. Розподіл коштів від сплати податку з власників транспортних засобів.

Податок на майно юридичних осіб. Податкові пільги. Обчислення та сплата податку на майно юридичних осіб.

Податок на нерухоме майно фізичних осіб. Платник, обєкт, ставка податку на нерухоме майно фізичних осіб. Податкові пільги. Обчислення та сплата податку на нерухоме майно фізичних осіб.

Податок на майно, що переходить у порядку спадкування або дарування. Місце податку на майно, що переходить у порядку спадкування або дарування в податкових системах. Основні та додаткові елементи правового механізму податку на майно, що переходить в порядку спадкування або дарування.

Р о з д і л ХІІ. Прибуткове оподаткування

в Україні

Правова природа прибуткових податків. Місце податку на прибуток у системі податків та зборів України. Платник, обєкт, ставка податку на прибуток. Поняття амортизації. Норма амортизації. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.

Місце прибуткового податку з громадян у системі податків та зборів України. Платник, обєкт, ставка прибуткового податку з громадян. Податкові пільги, обчислення та сплата прибуткового податку з громадян.

Р о з д і л ХІІІ. Місце консолідованих податків

У податковій системі України

Правова природа консолідованих податків.

Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Співвідношення спрощеної системи оподаткування з традиційною системою оподаткування.

Поняття та зміст єдиного податку. Платники, обєкт, ставка єдиного податку. Податкові пільги, обчислення та сплата єдиного податку.

Особливості та зміст фіксованого податку. Платники, обєкт, ставка фіксованого податку. Обчислення та сплата фіксованого податку. Загальні риси та відмінність єдиного та фіксованого податку.

Місце єдиного (фіксованого) податку на сільськогосподарських товаровиробників в податковій системі України. Платники, обєкт, ставка оподаткування. Обчислення, сплата та інші додаткові елементи правового механізму цього податку.

Р о з д і л ХІV. Загальнодержавні збори в Україні

Система загальнодержавних зборів та підстави їх класифікації. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Збір на обовязкове соціальне страхування. Збір на обовязкове державне пенсійне страхування. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Плата за торговий патент. Платники, обєкт плати за торговий патент. Розмір плати за патент та принципи її встановлення. Пільги при сплаті збору за торговий патент. Порядок обчислення та сплати збору за торговий патент.

Система митних платежів. Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через Державний кордон України.

Поняття мита та його види. Платники, обєкт, ставки мита. Методи визначення митної вартості.

Місце державного мита в податковій системі України. Платники, обєкт, ставки державного мита. Пільги при сплаті державного мита. Форми сплати державного мита.

Р о з д і л ХV. Правове регулювання місцевих податків та зборів

Принципи формування місцевих податкових систем. Складові елементи місцевих податкових систем. Склад місцевих податкових систем.

Місце місцевих податків та зборів в податковій системі України. Місцеві податки. Місцеві збори.

Класифікація місцевих податків та зборів. Основні та додаткові елементи правових механізмів місцевих податків та зборів.

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Т е м а 1. Податкове право

як інститут фінансового права

Завдання

1. Відповідно до ч.1 ст. 69 Бюджетного кодексу України до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, належить податок на прибуток підприємств комунальної власності.

Яким чином співвідноситься ця норма Бюджетного кодексу України зі ст. 14 Закону України Про систему оподаткування?

2. Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобовязаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Чи стосується ця вимога юридичних осіб платників податків? Якими нормативними актами встановлюється даний обовязок стосовно юридичних осіб?

3. Четвертого листопада 1999 р. Верховною Радою України прийнято Закон України Про введення єдиного збору, що здійснюється в пунктах пропуску через Державний кордон України. Відповідно до ч.6 ст.1 Закону України Про систему оподаткування будь-які податки і збори (обовязкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону.

Чи входить цей збір в систему загальнодержавних податків та зборів (обовязкових платежів), встановлених Законом України Про систему оподаткування? Чи правомірним є механізм його справляння?

Т е м а 2. Податкові правовідносини

та податково-правові норми

Завдання

1. Платник податків Лаптєв звернувся з запитом до районної податкової інспекції розяснити йому питання стосовно формування суми його податкового обовязку. Посадова особа районної податкової інспекції відповіла на його питання виходячи із власних поглядів (тобто податкового розяснення центрального податкового органу по цьому питанню не було, а норма податкового закону мала подвійне тлумачення). Але платник податків Лаптєв застосував дану відповідь, поставився до неї як до рекомендаційної і на свій розсуд трактував норму закону. При цьому посадова особа районної податкової інспекції розяснила питання на свою користь, а платник податків на свою. У звязку з цим рішенням районної податкової інспекції було накладено штраф на платника податків Лаптєва, тому що він діяв не згідно з розясненням, за власним розсудом, хоча і в межах норм закону. Платник податків Лаптєв звернувся з позовом в суд на дії посадової особи районної податкової інспекції.

Чиї дії слід вважати неправомірними? На чию користь у даному випадку буде тлумачитись норма податкового закону?

2. Відповідно до ч.2 ст. 67 Конституції України всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Проаналізуйте з огляду на це особливості виконання обовязку з податкової звітності громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства відповідно з Законом України Про податок з доходів фізичних осіб.

3. Севастопольська міська рада народних депутатів звільнила підприємство з обмеженою відповідальністю Легус від сплати податку на додану вартість на один рік. Це рішення було аргументовано тим, що діяльність цього підприємства спрямована на розвиток інфраструктури міста, благоустрій всієї області.

Чи є таке рішення правомірним? Якщо є необхідність для надання відповідних привілеїв, то яким порядком це здійснюється?

Т е м а 3. Правове регулювання податкової системи України. Правова природа податку

Завдання

1. Під час проведення документальної перевірки за 2005 р., що мала місце у 2006 р., фізичній особі підприємцю контролюючим органом було нараховане податкове зобовязання із збору за забруднення навколишнього природного середовища та накладено відповідний штраф. Але платник податків визнав дії податкового органу неправомірними, мотивуючи це тим, що у 2005 р. він здійснював свою діяльність на території Автономної Республіки Крим, де такий збір взагалі не справлявся згідно з рішенням Верховної Ради Автономної республіки Крим, а підприємницьку діяльність за межами Автономної республіки Крим він здійснює лише з 5 січня 2006 р.

2. Приватний підприємець Л. є імпортером товарів з Російської Федерації. Він працює за спрощеною системою оподаткування, сплачуючи єдиний податок у розмірі 200 грн. на місяць. У місцевій Державній податковій інспекції від приватного підприємця Л. в усній формі вимагають реєстрації в якості платника податку на додану вартість.

Чи правомірні вимоги працівників Державної податкової інспекції? Визначите хто правий у цій ситуації.

3. Платник податків фізична особа звернувся до районної податкової інспекції за розясненням щодо питання формування суми його податкового обовязку. Податкова особа районної податкової інспекції дала відповідь виходячи із власних поглядів (тобто податкового розяснення центрального податкового органу з цього питання не було, а норма податкового законодавства мала подвійне тлумачення). Платник податків не скористався даною відповіддю контролюючого органу і сприйняв її як рекомендацію, а не обовязкову норму. При цьому посадова особа районної податкової інспекції тлумачила її на свою користь, а платник податків на свою. У звязку з цим рішенням районної податкової інспекції на платника податків було накладено штраф, тому що він не скористався розясненням податкової інспекції, діяв на власний розсуд, хоча і в межах норм закону. Платник податків звернувся з позовом до суду на дії посадової особи районної податкової інспекції.

Як треба вирішити цю справу?

Т е м а 4. Правове регулювання основних елементів правового механізму податку

Завдання

1. Акціонерне товариство Регіон займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, одержана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік, перевищила 75 % загальної суми валового доходу підприємства. У звязку з цим було сплачено фіксований сільськогосподарський податок поставкою зерна.

Чи має право платник податків сплачувати фіксований податок у другому кварталі поточного року?

2. При посвідченні договору купівлі-продажу квартири продавець Іванов А.А. наполягав на тому, що обовязок по нарахуванню, утриманню та сплаті податку на доходи фізичних осіб щодо операцій з продажу обєктів нерухомості лежить на нотаріусі, який виконує обовязки податкового агента при посвідченні такої угоди. Нотаріус проти цього заперечував та наполягав тільки на обовязку контролю за додержанням податкового законодавства з приводу сплати податку на доходи фізичних осіб у разі посвідчення такої угоди.

Визначте та проаналізуйте інститут податкового агентства. Чи є нотаріус податковим агентом щодо оподаткування операцій з продажу обєктів нерухомого майна у разі, коли сумма нарахованного податку самостійно сплачується сторонами угоди попередньо її нотаріальному посвідченню?

3. Іноземні громадяни Альберт і Джонсон не мали постійного місця проживання в Україні і не були зареєстровані як субєкти підприємницької діяльності. Вони здійснили чотири рази протягом календарного року продаж живих кролів та нутрій на ринку, що вирощувались на дачній ділянці іншого громадянина. На вимогу податкового інспектора і посадової особи органів внутрішніх справ, що здійснювали перевірку, предявити одноразовий патент, що свідчить про сплату відповідного податку, вони відповіли відмовою, посилаючись на те, що продавали товар всього чотири рази за календарний рік і не є субєктами підприємницької діяльності, а тому ніякого спеціального податку не повинні сплачувати.

Чи є іноземні громадяни платниками податку? Визначте основні елементи податку, на сплаті якого наполягали контролюючі органи.

Т е м а 5. Правове регулювання додаткових елементів правового механізму податку

Завдання

1. Громадянин України Іванов А.А. мав у власності вантажний автомобіль 1970 р. випуску. Сусід сказав йому, що власникам старих автомобілів надається пільга при сплаті податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Коли Іванов А.А. звернувся до Державтоінспекції, в наданні пільги йому було відмовлено.

Чи правомірні дії працівників Державної автоінспекції? Визначте додаткові елементи податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Які пільги передбачені при сплаті податку з власників транспортних засобів?

2. Робітниця Петрова А.А., самотня мати, утримує двох дітей віком до 18 років. За місцем роботи вона подала заяву та необхідні документи на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 % згідно з підпунктом а пункту 6.1.2. ст.6 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб. Нарахований дохід у лютому становив 1200 грн, у тому числі матеріальна допомога, надана у звязку із сімейними обставинами, 200 грн.

Визначте додаткові елементи податку з доходів фізичних осіб. Чи має право Петрова А.А. на застосування пільги? Обґрунтуйте відповідь.

3. Інспектор податкової інспекції Петренко А.А. перевіряв кафе Москва, обґрунтувавши це необхідністю аналізу відповідності показників перед заповненням бухгалтером податкової декларації, та попросив надати йому необхідні документи за три податкових періоди.

Чи правомірні дії інспектора, за який звітний період він мав право перевіряти показники податкової декларації до її надання платником?

Т е м а 6. Податковий обовязок.

Забезпечення виконання обовязку по сплаті податку, збору, обовязкового платежу

Завдання

1. Нерухоме майно (будинок) платника податку субєкта підприємницької діяльності громадянина Борисова було передано у заставу банку у звязку з одержанням ним довгострокового кредиту. При цьому така застава не була зареєстрована в державному реєстрі застав рухомого та нерухомого майна. Через три місяці всі активи платника податків Борисова через податковий борг були передані в податкову заставу (у тому числі і будинок, який вже був заставою банку). Але банк, у заставі якого знаходився будинок, звернувся з позовом у суд про незаконність дій податкового органу стосовно будинку громадянина Борисова, посилаючись на той факт, що право податкової застави виникло на три місяці пізніше ніж право цивільної застави банком.

Чи правомірні дії посадової особи податкової інспекції? Яким чином необхідно вирішити це питання?

2. Керівник податкового органу прийняв рішення про застосування арешту активів платника податку Фактор у звязку з тим, що останній подарував своє нерухоме майно, що знаходилось у податковій заставі, фізичній особі Косенку, не узгодивши такі свої дії з податковим органом.

Чи правомірні дії посадової особи податкового органу?

3. Активи юридичної особи платника податку, яка мала податковий борг, у порядку і на умовах, встановлених законодавством, були передані контролюючим органом у податкову заставу. Але юридична особа боржник уклала угоду податкової поруки із банком-резидентом у нотаріально посвідченому порядку. Виходячи із змісту даної угоди, банк-резидент брав зобовязання перед податковим органом відповідати за належне виконання платником податків обовязку стосовно погашення податкового боргу в терміни і порядку, встановлені законодавством. Податковий орган відмовив у реєстрації такої угоди між банком-резидентом і платником податків, посилаючись на законодавче положення про заборону будь-якої поступки податкового боргу платника податків третій особі.

Чи правомірні дії податкового органу? Як необхідно вирішити цю справу?

Т е м а 7. Правовий статус податкових органів

в Україні. Податковий контроль

Завдання

1. Бухгалтер підприємства при проведенні планової перевірки посадовою особою Фонду соціального страхування України відмовився надати йому документи, що підтверджують факт сплати збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття, пояснивши, що згідно з законодавством органи Фонду соціального страхування України мають право проводити планові виїзні перевірки платників стосовно сплати всіх зборів на обовязкове соціальне страхування, крім збору на випадок безробіття. Посадова особа органу Фонду соціального страхування України з цим не погодилась, оскільки збір на випадок безробіття належить до системи зборів на обовязкове соціальне страхування і тому контроль за його сплатою входить до її компетенції.

Хто правий у даній ситуації?

2. Юрист підприємства відмовив посадовій особі державної податкової служби в проведенні документальної перевірки через те, тому що вона була вже другою за календарний рік, до того ж не було надіслане повідомлення про її проведення. Але посадова особа наполягала на перевірці у звязку з тим, що за результатами перевірки документів іншого платника податків (акціонерного товариства) були виявлені факти, що свідчать про порушення цим підприємством норм податкового законодавства, і їх необхідно остаточно зясувати.

Чиї дії є неправомірними?

3. У вересні 2006 р. було проведено планову виїзну документальну перевірку платника податків ТОВ Машдеталь. У наступному місяці через несвоєчасність сплати ТОВ Машдеталь податку на прибуток виникло право податкової застави на його активи. Через тиждень після виникнення права податкової застави на підприємстві зявилися співробітники державної податкової інспекції з метою проведення перевірки стану збереження активів, які перебувають у податковій заставі. Директор ТОВ Машдеталь не дозволив співробітникам державної податкової інспекції розпочати перевірку, оскільки, на його думку, відсутні підстави для проведення позапланової виїзної перевірки.

Чи правомірні дії директора ТОВ Машдеталь? Чи мають право співробітники державної податкової інспекції проводити перевірки стану збереження активів, які перебувають у податковій заставі, після проведення планових виїзних документальних перевірок протягом календарного року?

Т е м а 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Завдання

1. Головним бухгалтером закритого акціонерного товариства Промсервіс самостійно (до перевірки фінансово-господарської діяльності контролюючим органом) виявлені факти заниження податкового зобовязання, що сталися внаслідок помилки при веденні бухгалтерського обліку. Суму недоплати погашено самостійно через місяць після встановленого терміну.

Яка передбачена відповідальність у вказаному випадку? До кого повинні бути застосовані фінансові санкції?

2. Між ТОВ Сінтекс і державною податкової інспекцією було укладено договір розстрочення податкового зобовязання з податку на додану вартість. Через погіршення фінансового стану ТОВ Сінтекс вчасно не сплатило першу частину податкового зобовязання до бюджету. Начальник державної податкової інспекції прийняв рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених підпунктом 17.1.7. ст. 17 Закону України Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами за порушення строків сплати, які були визначені в договорі про розстрочення податкових зобовязань. ТОВ Сінтекс звернулося до суду з позовом про визнання недійсним рішення податкового органу.

Яке рішення має ухвалити суд?

3. Платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, отримав від податкового керуючого письмовий дозвіл на самостійну реалізацію частини активів з метою погашення податкового боргу. Отримані від продажу активів грошові кошти були лише частково спрямовані на погашення податкового боргу, а решта спрямована на придбання нового обладнання.

Дайте правову оцінку зазначених дій платника податків. Чи є правомірним застосування в даному випадку штрафних санкцій до платника податків?

Т е м а 9. Поняття та усунення подвійного

оподаткування

Завдання

1. Фірма Томсон здійснює підприємницьку діяльність на території України та Франції. Загальний прибуток фірми за рік склав 5 млн грн, з них 3 млн грн отримано з джерел за межами України. З цієї суми у Франції сплачено податок на прибуток з суми в еквіваленті 1 млн грн, у тому числі податок на капітал (500 тис. грн).

Визначте суму податку на прибуток, яку фірма Томсон повинна сплатити в Україні.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Крок є акціонером бельгійської компанії. За підсумками року зазначене товариство отримало дивіденди. З суми дивідендів у Бельгії були сплачені відповідні податки.

Яким чином впливає сплата податку на дивіденди за кордоном при визначенні суми податкового зобовязання з податку на прибуток при сплаті його товариством з обмеженою відповідальністю Крок в Україні?

3. Громадянин В. протягом року працював токарем на заводі в Польщі. Сума заробітної плати за весь термін перебування в Польщі склала еквівалент 60 тис. грн. З цієї суми В. щомісяця у Польщі сплачував прибутковий податок. Після повернення в Україну В. подав до районної податкової інспекції декларацію про доходи за минулий рік.

Визначте суму податку з доходів фізичних осіб, яку повинен сплатити В., якщо інших доходів протягом звітного року він не отримував.

Т е м а 10. Правове регулювання непрямого

оподаткування в Україні

Завдання

1. Приватного підприємця Ч. зареєстровано як платником податку на додану вартість. У січні поточного року він уклав договір з нерезидентом про транспортування експортних товарів з причалу порту до борту судна, тобто до лінії перетину митного кордону України. Для виконання цього договору приватний підприємець Ч. залучає сторонні організації (перевізників і термінали).

За якою ставкою податку на додану вартість має оподатковуватися послуга, надана приватним підприємцем Ч. нерезиденту?

2. Одним із напрямів діяльності туристичної фірми Еліот є продаж путівок на відпочинок дітей у різних закладах Криму і Закарпаття. Розрахунки за видані путівки здійснюються у різних формах.

Чи має право туристична фірма Еліот користуватися пільгою при сплаті податку на додану вартість?

3. ТОВ Локон згідно з договором купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів придбало у ТОВ Грана нафтопродукти в асортименті за умов поставки газопереробним управлінням Шебелинкагазвидобування. Ці нафтопродукти були передані ТОВ Локон відповідно до видаткових накладних та знаходились у картотеці зберігання ТОВ Локон. Локон направило на адресу газопереробного управління Шебелинкагазвидобування лист з проханням відвантажити нафтопродукти, що належать позивачу на правах власності. Проте переробник відмовився здійснити відвантаження нафтопродуктів із посиланням на наказ Державної податкової адміністрації. Згідно з зазначеним наказом управління Шебелинкагазвидобування було заборонено відпуск паливно-мастильних матеріалів, виготовлених із власної, покупної і давальницької сировини, без попередньої оплати акцизного збору покупцями та давальниками на відповідний додатковий рахунок.

Чи законні вимоги посадової особи районної податкової інспекції? У яких випадках платником акцизного збору є переробник та замовник?

Т е м а 11. Правове регулювання майнових податків

в Україні

Завдання

1. Рішенням міськвиконкому за підприємством Соло закріплено земельну ділянку. Частину будівель, що знаходяться на цій території, реалізовано ще 12 місяців тому, але відділом земельних ресурсів відчуження землі не проведено. У поточному році на підприємстві виникли фінансово-економічні проблеми й податок на землю своєчасно не був сплачений. Державна податкова інспекція нарахувала підприємству Соло штрафні санкції, посилаючись на Закон України Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21.12.2000 р.

Чи правомірні в даному випадку дії Державної податкової інспекції?

2. Підприємство Чибис придбало будівлю та почало оформлення права власності на земельну ділянку, на якій розташована зазначена споруда.

Чи є вказане підприємство платником земельного податку? З якого моменту підприємство ЧИБИС повинно сплатити земельний податок та надавати податкову декларацію по ньому?

3. У власності ТОВ Арка знаходилось чотири вантажних автомобіля, що були реалізовані у липні 2005 р. без сплати відповідних податків. Державна податкова інспекція Фрунзенського району м. Харкова застосувала фінансові санкції до даного товариства за несплату необхідних податків.

Чи є правомірними подібні дії та по яких податках будуть нараховані санкції?

Т е м а 12. Прибуткове оподаткування в Україні

Завдання

1. Релігійна організація, зареєстрована в порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу, тощо) та одержувала у результаті такої діяльності грошові кошти, а також здавала в оренду земельну ділянку юридичній особі й одержувала грошові кошти за договором оренди.

Яким чином у даних ситуаціях буде здійснюватись оподаткування релігійної організації?

2. Головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю включив до складу валових витрат суми, що були витрачені на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку трудового колективу за минулий рік. Він аргументував це тим, що такі витрати повязані з організацією та веденням виробництва, а саме з метою покращення психологічного клімату в колективі, його згуртування для досягнення в подальшому більш високих трудових результатів. Під час проведення документальної перевірки податковий орган не погодився з включенням цих сум до складу валових витрат і донарахував товариству податкове зобовязання з податку на прибуток та прийняв рішення щодо застосування штрафних санкцій.

Чи правомірні дії податкового органу в такій ситуації?

3. Фізична особа платник податку в декларації за 2005 р. включив до складу податкового кредиту витрати, повязані з лікуванням від алкогольної залежності, що конкретно мали місце у 2003 р., з документальним підтвердженням цього факту. Ці дії він пояснив тим, що на початок 2004 р., при наданні декларації за 2003 р., він ще був не до кінця вилікуваний і тому не міг обєктивно і точно заповнити декларацію про податок з доходів фізичних осіб, а вже у 2005 р. почував себе таким, що повністю вилікувався від алкогольної залежності. Проте податковий орган з цим не погодився та донарахував платнику податкове зобовязання з податку на доходи з фізичних осіб та відповідну штрафну суму. У свою чергу, платник податків не погодився з такими діями контролюючого органу, тому що витрати на лікування від алкогольної залежності дійсно мали місце, підтверджені документально і тому він має повне право включати їх у склад податкового кредиту.

Хто правий у цій ситуації?

Т е м а 13. Місце консолідованих податків в податковій системі України

Завдання

1. Визначте правову природу єдиного податку, який сплачують субєкти малого підприємництва згідно з Указом Президента України від 03.07.1998 р. № 727 Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва.

Чи входить єдиний податок до системи податків та зборів України відповідно до чинного законодавства?

2. Сільськогосподарське підприємство Дружба (акціонерне товариство закритого типу) здійснювало діяльність по виробництву сільськогосподарської продукції (зерно, овес). Сума, яка була одержана сільськогосподарським підприємством від реалізації продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищила 50 % загальної суми валового доходу підприємства. У звязку з цим було сплачено фіксований сільськогосподарський податок поставкою зерна та вівса до 15 жовтня поточного року.

Чи мало право дане підприємство сплачувати податок таким чином? Який порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку? Чи відповідає сплата фіксованого сільськогосподарського податку змісту податку у його класичному розумінні?

3. Юридична особа (ігорне казино Аргус) перейшло на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності (воно мало у своєму складі 50 працівників протягом року, обсяг виручки від реалізації ігорних послуг за рік не перевищував
1 млн грн). У звязку з цим до податкової інспекції за місцем державної реєстрації Аргус надіслала письмова заяву про видачу свідоцтва щодо права сплати єдиного податку цією юридичною особою. Але в податковій інспекції їй було відмовлено в реалізації даного права.

Чи правомірні дії податкового органу? Яким чином здійснюється оподаткування ігорного бізнесу в Україні? У чому причини класифікації податкових режимів підприємницької діяльності в Україні?

Т е м а 14. Загальнодержавні збори в Україні

Завдання

1. Підприємство Сомов і Ко займається концертно-розважальною діяльністю. При цьому воно здійснює оподаткування своїх прибутків за спрощеною системою оподаткування.

Платником яких загальнодержавних зборів є підприємство Сомов і Ко? Розкрийте їх правовий механізм.

2. На приватного підприємця Бєлова податковий інспектор наклав штраф за несплату збору за забруднення навколишнього природного середовища. Своє рішення податковий інспектор обґрунтував тим, що Бєлов у своїй діяльності використовує трактор, що працює на дизельному паливі, та генератор (пересувне джерело живлення), що працює на бензині. Окрім того, виробляючи продукцію, підприємець здійснює викиди забруднюючих речовин безпосередньо до водних обєктів.

Чи правомірно рішення податкового інспектора? Який порядок справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища?

3. Військова частина здійснює добування підземної води і є постачальником води для задоволення господарсько-побутових та комунально-побутових потреб населення у воді, миття незначної частки військової техніки.

Які загальнодержавні збори повинна сплачувати воїнська частина?

Т е м а 15. Правове регулювання місцевих

податків і зборів

Завдання

1. Приватне підприємство Снеп, яке займається виготовленням верхнього одягу, бажає прийняти участь у виставці продажу.

Які місцеві податки та збори необхідно сплатити підприємству у такому випадку? Розкрийте їх правовий механізм.

2. Громадянин Савченко продавав продукцію на ринку м. Харкова. Робітники адміністрації ринку заборонили йому здійснювати торгівлю без сплати ринкового збору в сумі 10 грн. Однак Савченко відмовився сплатити цей збір на тій підставі, що він є інвалідом другої групи, а також ця продукція ним отримана від підприємства в рахунок заробітної плати.

Зробіть аналіз ситуації. Якими нормативними актами регулюється сплата ринкового збору? Які категорії осіб мають пільги при сплаті цього збору? Який передбачено порядок сплати ринкового збору?

3. Приватний підприємець Гапченко займає приміщення, необхідне для його діяльності, у будинку, що є памятником культури. При проведенні перевірки податковий інспектор наклав штраф на Гапченка у розмірі пяти неоподаткованих мінімумів за несплату місцевого збору за право використання субєктом підприємницької діяльності приміщення в центрі міста або у будинках памятниках історії та культури.

Прокоментуйте дії податкового інспектора. Вкажіть механізм встановлення і введення в дію місцевих податків та зборів.

 

5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 

База оподаткування конкретна (кількісна, фізична чи інша) характеристика певного обєкта оподаткування.Джерело податку кошти платника, що він використовує для сплати податку.

Збір платіж за володіння особливим правом.

Метод оподаткування механізм зміни ставок оподаткування залежно від збільшення податкової бази.

Мито плата за здійснення на користь платників юридично значущих дій.

Обєкт оподаткування вартість товарів (робіт, послуг), доход чи його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), використання природних ресурсів.

Обчислення податку сукупність дій платника податків (податкового агента), або податкового органу з визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджетів або цільових фондів.

Одиниця оподаткування умовна розрахункова характеристика предмета оподаткування, одиниця виміру, масштаб податку.

Платник податку субєкт податкових правовідносин, на якого за наявності обєкта оподаткування покладено певний комплекс податкових обовязків і прав, установлених законодавством.

Податкова звітність сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету.

Податкова пільга звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості від сплати податку.

Податковий період період, протягом і по закінченні якого визначається податкова база й обчислюється сума податку, що підлягає сплаті платником податків.

Податок форма примусового відчуження результатів діяльності субєктів, що реалізують податковий обовязок у державну чи комунальну власність, що надходить у бюджет відповідного рівня (чи цільовий фонд) на підставі закону (чи акта органу місцевого самоврядування) і виступає як обовязковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж.

Предмет оподаткування різновид предметів матеріального світу, з якими законодавець повязує виникнення податкового обовязку.

Сплата податку сукупність дій платника податку щодо фактичного внесення сум податку, які підлягають сплаті до відповідного бюджету або цільового фонду.

Ставка податку законодавчо визначений розмір податкового платежу, що встановлюється на одиницю оподаткування.

6. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Курс

Напрям,

освітньо-кваліфі-

каційний рівень

Характеристика

навчального курсу

(структура залікового

кредиту)

Кількість кредитів

ЕСТS: 2,2

Модулів: 2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 96

Тижневих годин: 6

6.0601

Право

7.06001

Спеціаліст

Обовязкова:

Модуль І

 

Лекції: 18

Практичні заняття: 9

Самостійна робота: 18

Індивідуальна робота: 8

Модуль ІІ

Лекції: 12

Практичні заняття: 11

Самостійна робота: 12

Індивідуальна робота: 8

Вид контролю: залік

Організація поточного модульного контролю

Оцінювання знань студентів з фінансового права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним обєктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з дисципліни Податкове право, засвоєння якої відповідно перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістового модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані податково-правові знання при вирішенні професійних завдань.

Обєктами поточного модульного контролю знань студентів з податкового права є: систематичність та активність роботи та успішність на семінарських заняттях.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модулю.

Критеріями оцінювання ПМК є:

а) успішність на семінарських заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань при обговоренні питань), самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань до 2 балів;

б) оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) до 3 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестів (з використанням компютерних технологій), відповідей на теоретичні питання, рішення практичних задач під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо.

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання готуються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК визначається під час останнього семінарського заняття відповідного семестру. Загальна кількість балів за ПМК складає 30 балів. Кожен модуль оцінюється у 5 балів. Результати ПМК вносяться до відомості обліку поточної успішності, вони є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмета і враховуються (у разі необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань.

У разі невиконання з певних причин завдань ПМК студенти мають право за дозволом декана (викладача) скласти їх напередодні останнього семінарського заняття. Час і порядок складення визначає викладач.

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців індивідуальна робота студентів з податкового права може включати до себе: участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) з податкового права, студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентація; анотація прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури; переклад іноземних текстів встановлених обсягів та інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється на альтернативній основі за власними інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює куратор студентської навчальної групи. За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 16 балів.

8. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

1.  Податкове право як інститут фінансового права.

2.  Предмет і метод податкового права.

3.  Податково-правові норми.

4.  Система та джерела податкового права.

5.  Податкова система: поняття, функції й типи.

6.  Поняття та рівні податкового тиску.

7.  Поняття, ознаки та функції податку.

8.  Співвідношення податку, збору, мита.

9.  Класифікація податків та зборів.

10.     Правовий механізм податку та його елементи.

11.     Принципи оподаткування.

12.     Поняття платника податків, його обовязки і права.

13.     Податковий агент.

14.     Податкове представництво.

15.     Обєкт оподаткування: поняття та види.

16.     Правове регулювання ставок оподаткування.

17.     Податкові пільги.

18.Правове регулювання територіальних податкових пільг.

19.     Обчислення та сплата податків.

20.     Джерела сплати податків.

21.     Податкова звітність: поняття та форми її реалізації.

22.     Правова природа податкового обовязку.

23.     Забезпечення виконання обовязку зі сплати податків та зборів.

24.     Податкові органи України.

25.     Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів держави.

26.     Податкова міліція України.

27.     Податкова перевірка: поняття і види.

28.     Правове регулювання податкового контролю.

29.     Відповідальність за порушення податкового законодавства.

30.     Поняття і види подвійного оподаткування. Шляхи і методи його усунення.

31.     Правове регулювання податку на додану вартість.

32.     Основні елементи правового механізму ПДВ.

33.     Додаткові елементи правового механізму ПДВ.

34.     Податковий кредит.

35.     Податкова накладна.

36.     Податковий вексель.

37.     Податкові правовідносини.

38.     Правове регулювання акцизного збору.

39.     Основні елементи правового механізму акцизного збору.

40.     Додаткові елементи правового механізму акцизного збору.

41.     Правове регулювання податку на прибуток.

42.     Основні елементи податку на прибуток.

43.     Додаткові елементи податку на прибуток.

44.     Податок з доходів фізичних осіб.

45.     Основні елементи податку з доходів фізичних осіб.

46.     Додаткові елементи податку з доходів фізичних осіб.

47.     Правове регулювання державного мита.

48.     Мито: його специфіка і види.

49.     Оподаткування землі в Україні.

50.     Податок з власників транспортних засобів.

51.     Податок на промисел.

52.     Правове регулювання загальнодержавних зборів.

53.     Плата за торговий патент.

54.     Єдиний податок.

55.     Єдиний фіксований податок з сільськогосподарських виробників.

56.     Правове регулювання місцевих податків та зборів.

57.     Місцева система оподаткування і принципи її формування.

58.     Види місцевих податків та зборів.

59.     Податкове законодавство.

60.     Закон України Про систему оподаткування.

61.     Закон України Про державну податкову службу в Україні.

62.     Закон України Про податок на додану вартість.

63.Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір.

64.     Закон України Про оподаткування прибутку підприємств.

65.     Закон України Про податок з доходів фізичних осіб.

66.     Закон України Про плату за землю.

67.     Закон України Про податок з власників транспортних засобів .

68.     Декрет Кабінету Міністрів України Про податок на промисел.

69.     Декрет Кабінету Міністрів України Про місцеві податки та збори.

70.     Закон України Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ

СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Податкове право України

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з податкового права здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ за 100-бальною шкалою. Завдання ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ від 0 до 50 балів.

ПКЗ з податкового права проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані податково-правові знання з сучасними правовими проблемами.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, два питання з податкового права.

До відомості обліку підсумкової успішності зносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:


Оцінка за

шкалою ЕСТS

Визначення

Оцінка

за націо-нальною шкалою

Оцінка за

100-бальною шкалою, що

використову-

ється в НЮАУ

А

Відмінно відмінне вико-нання лише з незначною кількістю помилок

5

90 100

В

Дуже добре вище сере-днього рівня з кількома по-милками

4

80 89

С

Добре у загальному пра-вильна робота з певною кіль-кістю незначних помилок

75 79

D

Задовільно непогано, але із значною кількістю недоліків

3

70 74

Е

Достатньо виконання задовольняє мінімальні критерії

60 69

FX

Незадовільно потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

35 59

F

Незадовільно необхідна серйозна подальша робота, обовязковий повторний курс

1 34

10. СПИСОК Рекомендованих

нормативних актів та ЛІТЕРАТУРИ

Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація. М. Х.: Нац. ун-т внутр. справ. 2004. 234 с.

Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції. М. Х.: Нац. ун-т внутр. справ. 2004. 245 с.

Бех Г.В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине: Моногр. / Под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. Х.: Легас, 2003. 128 с.

Біленчук П.Д., Задояний М.Т. Місцеві податки і збори: правове регулювання: Навч. посіб. К.: Атіка, 1999. 120 с.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. 2001. № 37 38. Ст.189.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001 р. // Там же. 2001. № 37 38. Ст.189.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р № 2768-ІІІ // Там же. 2002. № 3 4. Ст. 27.

Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби: Затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2001 р. № 110 // Офіц. вісн. України. 2001. № 13. Ст.578.

Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби: Затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 11.06.2003 р. № 290 // Там же. 2003. № 27. Ст.1347.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Кодекси України. 1999. № 5 // Кодекси України. 2006. № 11.

Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст.141.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // Там же. 2001. № 25 26. Ст.131.

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. Х.: Легас; Право, 2005. Т.3: Учение о налоге. 600 с.

Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учеб. Х.: Легас, 2001. 584 с.

Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. Х.: Консум, 1997. 256 с.

Кушнарьова Т.Є., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. Торсинг, 2000. 192 с.

Налоговое право / Под. Ред. С.Г. Пепеляева. М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2000. 177 с.

Налоговое право Украины: Учеб. пособие / Под ред. Н.П. Кучерявенко. Х.: Легас, 2004. 488 с.

Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине: Моногр. / Под ред. Н.П. Кучерявенко. Х.: Легас, 2003. 116 с.

Питання Державної митної служби України: Указ Президента України від 24.08.2000 р. № 1022/2000 // Офіц. вісн. України. 2000. № 35. Ст. 1477.

Податкове право: Навч. посіб. / Бех Г.В., Дмитрик О.О., Кобильнік Д.А. та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. К.: Юрінком Інтер, 2003. 400 с.

Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучеря-венка. К.: Юрінком Інтер, 2003. 400 с.

Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 470 від 06.05.2001 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 20. Ст.862.

Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України № 18-92 від 26.12.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1993. № 10. Ст.82.

Про внесення змін та доповнень до Закону України Про плату за землю: Закон України № 2535-ХІІ від 03.07.1992 р. (в ред. від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР) // Там же. 1996. № 45. Ст.238.

Про гастрольні заходи в Україні: Закон України № 1115-ІV від 10.07.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. 2004. № 7. Ст. 56.

Про державний реєстр фізичних осіб платників податків та інших обовязкових платежів: Закон України № 320/94 від 22.12.1994 р. // Там же. 1995. № 2. Ст.10.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України № 509-ХІІ від 04.12.1990 р. (в ред. від 24.12.1993 р., № 3813-ХІІ) // Там же. 1994. № 15. Ст.84.

Про джерела фінансування дорожнього господарства: Закон України № 1562-ХІІ від 18.09.91 р. (в ред. від 16.12.1997 р., № 724/97-ВР) // Там же. 1998. № 14. Ст.60.

Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України № 1212-ХІV від 04.11.1999 р. // Там же. 1999. № 51. Ст. 454.

Про збір на обовязкове державне пенсійне страхування: Закон України № 400/97-ВР від 26.06.1997 р. // Там же. 1997. № 37. Ст. 237.

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України № 587-ХІV від 09.04.1999 р. // Там же. 1990. № 20 21. Ст.191.

Про здійснення контролю за сплатою збору на обовязкове державне пенсійне страхування та збору на обовязкове соціальне страхування: Закон України № 700-ХІV від 21.05.1999 р. // Там же. 1999. № 31. Ст. 249.

Про міжнародні договори України: Закон України № 1906-ІV від 29.06.2004 р. // Там же. 2004. № 50. Ст. 540.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Там же. 1997. № 24. Ст.170.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93 // Там же. 1993. № 30. Ст.336.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в ред. № 334/94-ВР від 28.12.94 р. (в ред. від 22.05.97 р., № 283/97-ВР) // Там же. 1997. № 27. Ст. 181.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-ХІІ від 25.06.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1991. № 41. Ст.546.

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів: Закон України № 1963-ХІІ від 11.12.1991 р. (в ред. від 18.02.97 р., № 75/97-ВР) // Там же. 1997. № 15. Ст. 117.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 р. // Там же. 2003. № 37. Ст.308.

Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97 р. // Там же. 1997. № 21. Ст.156.

Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України № 24-93 від 17.03.1993 р. // Там же. 1993. № 19. Ст.208.

Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. // Там же. 2001. № 10. Ст.44.

Про радіочастотний ресурс України: Закон України № 1770-ІІІ від 01.06.2000 р. // Там же. 2000. № 36. Ст. 298.

Про розмір внесків на деякі види загальнообовязкового державного соціального страхування: Закон України № 2213-ІІІ від 11.01.2001 р. // Там же. 2001. № 11. Ст.47.

Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р. // Там же. 1997. № 16. Ст. 119.

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для субєктів малого підприємництва: Указ Президента України № 727 від 03.07.1998 р.

Про фіксований сільськогосподарський податок від 17 груд. 1998 р. // Там же. 1999. № 5 6. Ст. 39.

Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України № 2740-ІІІ від 20.09.2001 р. // Там же. 2002. № 5. Ст. 30.

Щербанюк О.В. Громадянин як субєкт податкових правовідносин. Чернівці: Рута, 2000. 280 с.

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

податкове право україни

(відповідно до вимог ECTS)

У к л а д а ч і: КУЧЕРЯВЕНКО Микола Петрович,

ДМИТРИК Ольга Олександрівна,

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Марія Олександрівна,

СІМСОН Ольга Едуардівна.

Відповідальний за випуск М.П. Кучерявенко

Редактор О.І. Борисенко

Компютерна верстка Г.В. Старжинської

План 2007, поз.

Підп. до друку .11.2007. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. . Облік.-вид. арк. . Вид. № .

Тираж .. прим. Зам. № . Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

плани

семінарських занять

з етики

для студентів ІV курсу

Харків

2006

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Юрист виконує свої професійні обовязки в умовах моральних колізій, у просторі складних моральних конфліктів, розвязання яких вимагає від нього не тільки серйозної юридичної підготовки, а й передусім розвинутого етичного мислення та високої моральної культури. Етика як навчальна дисципліна гуманітарної підготовки є базою формування гуманістичних цінностей, моральних орієнтацій молодих спеціалістів. Вона дає можливість осмислити актуальні моральні проблеми сучасності, усвідомити моральний сенс юридичної професії.

Однією з форм вивчення етики є семінарські заняття. Їх мета на основі засвоєння теоретично значущих положень етики розглянути й зрозуміти моральні проблеми повсякденної практики, навчитись виділяти моральний аспект і моральну проблемність суспільних відносин, орієнтуватись у системі моральних цінностей тощо. Велика увага на семінарських заняттях приділяється професійній етиці взагалі і, зокрема, моральному змісту діяльності юристів різних спеціалізацій: суддів, слідчих та ін.

Семінарські заняття охоплюють широке коло питань завдяки темам реферативних повідомлень. Підготовка до виступів з опрацюванням рекомендованої додаткової літератури сприятиме смисловому навантаженню занять, різнобічному обговоренню проблем моралі, створенню дискусійної атмосфери, що стимулюватиме систематизацію етичних знань і впливатиме на формування моральної культури.

Т е м а 1. Походження та історичний

розвиток моралі

П л а н

1. Основні концепції походження та історичного розвитку моралі.

2. Передумови виникнення моралі та її розвиток у процесі історичної практики.

2.1. Мораль давніх цивілізацій Сходу та античних суспільств.

2.2. Моральна система феодального суспільства.

2.3. Моральні цінності ринкового суспільства.

2.4. Колективістська мораль радянського суспільства

С п и с о к л і т е р а т у р и

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учеб. для вузов. М.: Гардарики, 2002. 472 с.

Дробницкий О. Понятие морали. Историко-критичес-кий очерк.  М.: Наука, 1974.  385 с.

Дробницкий О.Г. Проблеми нравственности.  М.: Наука, 1977.  332 с.

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового.  К.: Юрінком Інтер, 2002.  224 с.

Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика. Ростов-н/Д, 1998.  С. 148-219.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб.  3-е вид.  К.: Либідь, 2001.  С. 56-95.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики. Курс лекцій: Навч. посіб.  Л., 2005.  С. 230-253.

Основы этических знаний. 1998. С.Пб. С. 29-120.

Разин А.В. Этика: история и теория: Учеб. пособ.  М.: Академ. проект, 2002.  496 с.

Т е м а 2. Сутність, структура, специфіка

та функції моралі

П л а н

1.    Сутність та визначення моралі.

2.    Специфіка моралі.

3.    Структура моралі.

4.    Основні соціальні функції моралі.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Бачинин В.А. Морально-правовая философия: Учеб. изд. Х.: Консум, 2000. 208 с.

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. К.: Либідь, 2001. С. 105 221.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч. посіб. Л., 2005. С. 253 270; 334 362.

Т е м а 3. Основні поняття моральної свідомості та категорії етики

П л а н

1. Структура моральної свідомості (моральні норми, принципи, оцінки, ідеали).

2. Основні поняття моральної свідомості добро, зло, обовязок, відповідальність, справедливість, сенс життя, щастя.

3. Поняття моральної самосвідомості (совість, гідність, честь тощо).

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб. К., 2001. 384 с.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч. посіб. Л., 2005. С. 327 371.

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 367 с.

Лащік Є. Винниченкова філософія щастя // Філософ. думка. 1998. № 1. С. 138 154.

Рідель М. Свобода і відповідальність / Л.А. Ситниченко // Першоджерела комунікативної філософії. К., 1996. С. 68 83.

Т е м а 4. Моральний вибір та відповідальність особистості

П л а н

1.    Визначення морального вибору.

2.    Цінності та ціннісні орієнтації в суспільному бутті людини.

3.    Свобода особистості у моральному виборі.

4.    Моральний конфлікт та шляхи його розвязання.

5.    Моральна відповідальність особистості.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. К.: Либідь, 2001. С. 259 276.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики: Курс лекцій. Л., 2005. С. 300 327.

Рідель М. Свобода і відповідальність / Л.А. Ситниченко // Першоджерела комунікативної філософії. К., 1996. С. 68 83.

Т е м а 5. Моральна культура особистості

та культура спілкування

П л а н

1.    Сутність та структура моральної культури особистості.

2.    Формування моральної культури особистості. Моральне виховання та самовиховання: мета, завдання, засоби досягнення.

3.    Сутність спілкування, його мета і моральний сенс.

4.    Основні принципи і форми прояву культури спілкування.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юринком Інтер, 2002. 224 с.
Лозовой В.А. Нравственная культура личности: содер-жание и пути формирования: Учеб. пособ. Х.: Народ. укр. акад., 2001. 44 с.

Лозовой В.А., Уманец О.В., Ценко М.Б. Культура межличностных отношений: Практ. пособ. для деловых людей. Х.: Регион-информ, 2003. 112 с.

Лозовой В.О., Уманець О.В., Ценко М.Б. Культура особистості та етикет: Посіб. Х.: Регіон-інформ, 2004. 112 с.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. К.: Либідь, 2001. С. 306 365.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики: Курс лекцій. Л., 2005. С. 432 481.

Т е м а 6. Моральна цінність товаришування, дружби, любові та шлюбно-сімейних відносин

П л а н

1. Товаришування та дружба як види моральних стосунків.

2. Сутність і типологія любові як найвищої моральної цінності.

3. Моральні основи шлюбу та сімї.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового.  К.: Юрінком Інтер, 2002.  224 с.

Кон И.С. Дружба. Этико-психологический очерк.  М.: Политиздат, 1989. 348 с.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб.  К.: Либідь, 2001.  С. 56-95.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики: Курс лекцій.  Л., 2005.  С. 443 461.

Платон. Пір. Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2. С. 95 156.

Платон. Федр. Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2. С. 157 222.

Философия любви. Сб.: В 2 ч. / Сост. А.А. Ивин. М.: Политиздат, 1990.  508 с.

Фром Э. Искусство любить: исследование природы.  М.: Педагогика, 1990.  160 с.

Т е м а 7. Моральна культура

особистості юриста

1.  Моральна культура юриста та її значення для ефективного виконання його професійних функцій.

2.  Професіоналізм як моральна вимога.

3.  Морально-професійні деформації свідомості працівників юридичних професій та їх основні причини.

4.  Особливості морального виховання у службових колективах юристів.

5.  Етикет службових відносин у правозастосовчих і правоохоронних органах.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. 209 с.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) // Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 33-69.

Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. Х.: Право, 2004. 176 с.

Лозовой В.О., Уманець О.В., Ценко М.Б. Культура особистості та етикет: Посіб. для ділових людей. Х., 2004.

Лозовой В.А. Нравственная культура личности: содер-жание и пути формирования: Учеб пособ. Х., 2001. 44 с.

Т е м а 8. Професійна етика

1. Професійна етика в системі етичного знання.

2. Основні види, функції та завдання професійної етики.

3. Професіоналізм як суттєва моральна риса фахівця.

4. Місце морально-професійних кодексів у моральній системі суспільства.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

Мовчан В.С. Історія і теорія етики: Курс лекцій. Л., 2005. С. 394 398, 412 416.

Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. К., 1983. 216 с.

Т е м а 9. Професійна етика юриста

1.  Взаємодія моралі та права в суспільному житті.

2.  Моральний фактор у професійній діяльності юриста

3.  Юридична етика та юридична деонтологія: загальне й особливе.

4.  Завдання професійної етики юриста.

5.  Морально-професійні кодекси юристів як морально-ціннісний орієнтир службової діяльності та позаслужбової поведінки.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

Кобликов А.С. Юридическая этика: Учеб. М.: Норма ИНФРА·М, 1999. 168 с.

Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. 209 с.

Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. Х.: Право. 2004. 176 с.

Юридична деонтологія: Підруч. / В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лукянов та ін.: За ред. В.Д. Ткаченка. Х.: Одіссей, 2006. 256 с.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) // Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 33 69.

Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: Учеб. пособ. М.: 1999. 336 с.

Сливка С.С. Юридична деонтологія. Л.: 1996.

Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. К.: 1995.

Т е м а 9.1. Професійна етика слідчого

1.  Моральні основи слідчої діяльності.

2.  Моральний та правовий аспекти обовязку та відповідальності у професійній діяльності слідчого.

3.  Моральна припустимість правового примусу.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. 209 с.

Кобликов А.С. Юридическая этика: Учеб. М.: Норма ИНФРА·М, 1999. 168 с.

Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Этика уголовного процесса: Учеб. пособ. Воронеж, 1993.

Профессиональная этика сотрудников правоохранитель-ных органов: Учеб. пособ. / Под ред. Г.В. Дубова и А.В. Опалева. М.: Щит-М, 1999. 384 с.

Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики. Х.: Гриф, 2002. 500 с.

Т е м а 9.2. Професійна етика судді

1.   Правосвідомість і моральна культура судді як складові професіоналізму судді.

2.    Співвідношення морального і правового обовязків судді.

3.    Моральна і правова відповідальність судді.

4.    Внутрішнє переконання судді.

5.    Судовий етикет.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. 209 с.

Про статус суддів: Закон України від 15.12.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1993. № 8. Ст. № 56 (змін. Там же. 1993. № 24. Ст. № 265; Там же. 1994. № 22. Ст. № 142, № 26. Ст. № 202, 203; Там же. 1995. № 34. С. № 268).

Кобликов А.С. Юридическая этика: Учеб. М.: Норма ИНФРА·М, 1999. 168 с.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) // Собр. соч. в 8 т. Т.4. С. 33-69.

Лозовой В.А. Нравственная культура личности: содержание и пути формирования: Учеб. пособ. Х., 2001. 44 с.

Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. Х.: Право. 2004. 176 с.

Лозовой В.О., Уманець О.В., Ценко М.Б. Культура особистості та етикет: Посіб. для ділових людей. Х., 2004.

Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособ. / Под ред. Г.В. Дубова и А.В. Опалева. М.: Щит М, 1999. 384 с.

Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе: практическое пособие. М.: Юрайт, 2000. 501 с.

міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

Навчально-методичний

посібник

для практичних занять

та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

господарське право

(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІV курсу

Харків

2008

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни Господарське право (відповідно до вимог ЕСТS) для студентів IV курсу / Уклад.: Д.В. Задихайло, Ю.Є. Атаманова, Р.П. Бойчук та ін. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. 117 с.

У к л а д а ч і: Д.В. Задихайло,

Ю.Є. Атаманова,

Р.П. Бойчук,

С.В. Глібко,

О.Р. Кібенко,

К.О. Кочергіна,

В.В. Кудрявцева,

В.С. Мілаш,

В.М. Пашков,

Д.І. Погрібний,

І.А. Селіванова,

І.Б. Чайкін,

О.В. Шевердіна

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 4 від 23.06.2008 р.)

Національна юридична академія України, 2008

ЗМІСТ

1. Вступ .3

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять

та самостійної роботи з навчальної дисципліни

Господарське право5

3. Програма навчальної дисципліни Господарське право7

4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи16

5. Поточний (модульний) контроль знань студентів101

6. Організація поточного модульного контролю.102

7. Індивідуальна робота студентів.104

8. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни Господарське право105

9. Контрольні питання для підготовки до іспиту з

навчальної дисципліни Господарське право107

1. ВСТУП

Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена динамізмом та необхідністю приведення господарського законодавства у відповідність з практичними потребами суспільного господарського порядку в економічній системі України. Це підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у правозастосовчій практиці.

Навчальна дисципліна Господарське право передбачає вивчення студентами основних правових інститутів господарського права, спираючись на вже одержані знання на попередніх курсах. Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, практичних занять, індивідуальних і групових консультацій, виконання самостійних завдань, а також науково-дослідницької роботи.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

предмет, метод і систему господарського права; основні проблеми науки господарського права; субєктів господарювання;організаційно-правові форми субєктів господарської діяльності; правову характеристику корпоративних відносин; основні принципи господарської діяльності; майнову основу господарювання; господарські зобовязання; відповідальність за правопорушення у сфері господарювання; засоби державного регулювання господарської діяльності; особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання, зокрема: у торговельній діяльності, банківській сфері, зовнішньоекономічній діяльності, інвестиційній сфері, на ринку цінних паперів, у сфері страхування, інноваційній діяльності.

вміти:

використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері господарювання; аналізувати та коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері; логічно викладати матеріал та аргументовано доводити свою думку на практичних заняттях; користуватися сучасною науковою та спеціальною літературою, іншими інформаційними джерелами.

Вивчення правових засад господарської діяльності сприятиме формуванню в майбутніх спеціалістів навичок використання отриманих знань у практичній діяльності та дасть змогу вирішити завдання юридичної підготовки фахівців з господарського права.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З навчальної дисципліни Господарське право

№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

 

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 40 год

1

Господарське право та господарські правовідносини. Господарська діяльність та її ознаки

6

2

2
2

2

Господарське законодавство

3

2

1

3

Субєкти господарської діяльності

6

2

2

2

4

Організаційно-правові форми

6

2

2

2

5

Господарські товариства

9

4

2

3

6

Майнова основа

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 32 год

7

Особливості правового регулювання договірних господарських правовідносин

9

4

2

3

8

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

6

2

2

2

9

Правове регулювання неспроможності боржника або визнання його банкрутом

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III 28 год

10

Державне регулювання господарської діяльності. Державна регуляторна політика

6

2

2

2

 

11

Ліцензування та патентування окремих видів господарської діяльності

4

2

-

2

 

12

Правове регулювання цін та ціноутворення. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг

4

2

-

2

 

13

Правові засади захисту економічної конкуренції

9

4

2

3

 

Продовження

№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

14

Спеціальні правові режими господарювання

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV 20 год

15

Правове регулювання торговельної діяльності та комерційне посеред-ництво

9

4

2

3

16

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 32 год

17

Правове регулювання ринку фінансових послуг

9

4

2

3

18

Правове регулювання банківської діяльності

15

6

4

5

19

Правове регулювання страхової діяльності

4

2

-

2

20

Правове регулювання цінних паперів

4

2

-

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI 20 год

21

Правове регулювання інвестиційної діяльності

9

4

2

3

22

Правове регулювання інноваційної діяльності

9

4

2

3

Разом по всім модулям

163

70

36

57

Усього

186*

-

-

-

*У загальний розрахунок включається __23__години на індивідуальну роботу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ученою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 20.06.2008 р.)

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЧАСТИНА І

1. Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини. Господарська діяльність та її ознаки

Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання. Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення в здійснені господарсько-правового впливу. Система господарського законодавства України. Поняття та види господарської діяльності. Відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих субєктів та промислу. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Заборони та обмеження на здійснення господарської діяльності.

2. Субєкти господарської діяльності

Поняття, ознаки та класифікація субєктів господарювання. Організаційно-правові форми господарської діяльності

Фізичні особи субєкти підприємницької діяльності.

Підприємство та його різновиди.

Установчі документи господарських організацій, порядок їх створення та формування майна. Ліквідація, реорганізація.

Управління господарською організацією, система органів, порядок формування, компетенція.

Правове регулювання реєстрації субєктів господарювання. Державний реєстратор.

Процедура реєстрації припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями.

3. Правове регулювання корпоративних відносин

Законодавство України про господарські товариства. Поняття та види господарських товариств. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими формами господарських товариств). Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Особливості правового статусу повного та командитного товариств.

4. Інші види організаційних форм субєктів господарювання

Поняття та види кооперативів. Господарські обєднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни). Холдингові компанії. Фінансово-промислові групи. Торгово-промислові палати. Товарні та фондові біржі. Органи господарського керівництва.

5. Майнова основа господарювання

Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

Майно субєктів господарювання та джерела його формування. Майновий стан та облік майна субєкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав.

Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

6. Господарські зобовязання. Правове регулювання господарських договорів

Поняття та види господарських зобовязань. Підстави виникнення господарських зобовязань. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів. Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання. Відмежування попереднього договору від меморандуму про взаєморозуміння та протоколу про наміри. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення договорів за конкурсом, на аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських договорів за рішенням суду. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. Загальні умови виконання господарських зобовязань. Підстави припинення господарських зобовязань. Підстави та наслідки визнання господарського договору недійсним, неукладеним.

7. Відповідальність за правопорушення у сфері

господарювання

Поняття, підстави та функції відповідальності в господарському праві. Форми й види господарсько-правової відповідальності. Поняття й види санкції за господарським правом. Відшкодування збитків. Штрафні й оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції. Відповідальність субєктів господарювання за порушення антимонопольного законодавства. Реалізація господарсько-правової відповідальності.

8. Державне регулювання господарської діяльності

Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліцензування: порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій. Патентування господарської діяльності.

Державна система стандартизації та сертифікації, її правові джерела. Види стандартів в Україні. Сертифікація товарів та послуг. Правові засади обовязкової та добровільної сертифікації.

Правові джерела регулювання ціноутворення в Україні. Види цін та тарифів, порядок їх встановлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни. Державна підтримка малого підприємництва.

Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок субєктів господарської діяльності.

9. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

Загальні положення процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності й банкрутства. Учасники справи про банкрутство.

Розгляд справ про банкрутство в господарському суді: порушення справи про банкрутство, розпорядження майном боржника, санація, ліквідація, мирова угода.

Особливості банкрутства окремих категорій субєктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах.

10. Правові засади захисту економічної конкуренції

Поняття економічної конкуренції. Правопорушення у сфері конкуренції. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення. Антиконкурентні узгоджені дії субєктів господарювання. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. Економічна та адміністративна монополії. Монопольне (домінуюче) положення на ринку. Зловживання монопольним становищем на ринку. Концентрація субєктів господарювання. Правовий статус Антимонопольного комітету України. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України. Поняття природних монополій та суміжних ринків.

11. Спеціальні правові режими господарювання

Правові режими в окремих секторах економіки, на ринках окремих товарів та послуг. Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності, літакобудування, суднобудування, сільському господарстві, виробництві автомобілів тощо.

Спеціальні (вільні) економічні зони. Субєкти вільної економічної зони (ВЕЗ). Зміст спеціальних режимів ВЕЗ. Договір на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація ВЕЗ та її компетенція.

Території з пріоритетним розвитком. Особливості правового режиму господарської діяльності.

ЧАСТИНА ІІ

12. Правове регулювання торговельної діяльності та комерційне посередництво

Торговельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види торговельної діяльності. Поняття товару та особливості правового режиму обігу окремих його видів.

Організаційні форми торговельної діяльності. Ліцензування та патентування торговельної діяльності. Порядок заняття торговельною діяльністю та правила торговельного обслуговування населення.

Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та товарно-касових книг.

13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правова природа зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічні відносини як обєкт правового регулювання. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Субєкти зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до форми контракту. Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту. Право країни, що визначає права та обовязки сторін.

Базисні умови поставок. Платіжні умови та джерела їх регулювання. Захисні застереження. Арбітражне застереження. Порядок розгляду справ інститутами міжнародного комерційного арбітражу. Виконання іноземних арбітражних рішень. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Посередницькі договори у зовнішньоекономічній діяльності. Угоди з давальницькою сировиною. Франчайзингові та ліцензійні зовнішньоекономічні угоди. Договори перевезення вантажів та пасажирів.

Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування ЗЕД. Облік окремих зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Застосування індикативних цін. Спеціальні правові режими ЗЕД.

14. Правове регулювання ринків фінансових послуг

Поняття та види фінансових послуг.

Поняття ринків фінансових послуг. Їх правове регулювання.

Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку.

Коло субєктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг.

Заходи впливу, що застосовуються у разі порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг.

Законодавчі засади запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Система та субєкти фінансового моніторингу.

15. Правове регулювання банківської діяльності

Поняття, види банків та їх характеристики як організаційно-правових форм.

Система банківських операцій.

Розрахунково-касові операції банків. Банківські рахунки, права й обовязки сторін у договорі на розрахунково-касове обслуговування. Правове регулювання касових операцій банків.

Правові основи безготівкових операцій в народному господарстві.

Кредитних операції банків. Види банківського кредиту (банківської позики).

Депозитні операції банків. Інші операції банків.

16. Правове регулювання страхової діяльності

Поняття страхової діяльності. Правове регулювання страхової діяльності в Україні. Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності. Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності. Правовий статус страховика та страхувальника. Обєкти та форми страхування. Посередницька діяльність у сфері страхування. Правові особливості договору страхування.

17. Правове регулювання ринку цінних паперів

Законодавство про цінні папери та фондовий ринок. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та регулятори. Форми регулювання фондового ринку. Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система та її структура. Правове регулювання розміщення цінних паперів (емісії).

Діяльність з торгівлі цінним паперами. Організатори торгівлі.

18. Правове регулювання інвестиційної діяльності

Поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з підприємницькою та господарською діяльностями. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій. Субєкти інвестиційної діяльності. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим субєктним складом (концесійні угоди, угоди про розподіл продукції). Поняття спільного інвестування та його інститутів. Класифікація інститутів спільного інвестування (ІСІ) та їх особливості. Форми та засоби державного регулювання ІСІ. Правове регулювання іноземного інвестування. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями, порядок створення та особливості правового статусу. Правові режими іноземних інвестицій. Усунення дискримінації вітчизняних інвесторів та підприємств, заснованих ними, у порівнянні з підприємствами з іноземними інвестиціями. Інвестування резидентами України за межами України. Правові режими інвестиційної діяльності та форми їх реалізації. Спеціальний режим інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах України та територіях пріоритетного розвитку. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації. Гарантії прав субєктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій та охорона прав інвесторів.

19. Правові засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

Поняття, ознаки та напрямки інноваційної діяльності. Правові форми реалізації інноваційної політики держави. Державне агентство з інвестицій та інновацій: правовий статус і повноваження. Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності.

Обєкти інноваційної діяльності: інновації, інноваційний продукт, інноваційна продукція. Співвідношення інновацій з обєктами інтелектуальної (промислової) власності. Субєкти інноваційної діяльності та особливості реалізації ними інноваційних проектів.

Правові форми комерціалізації інноваційних продуктів: договори на створення та реалізацію науково-технічної продукції, договори передачі майнових прав на обєкти інтелектуальної (промислової) власності, ліцензійні договори, передача майнових прав на обєкти інтелектуальної (промислової) власності як вкладів до статутних фондів (капіталів) створюваних субєктів господарювання юридичних осіб.

Спеціальні субєкти інноваційного ринку: технопарки, наукові парки, технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-дослідні установи, венчурні фірми.

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України від 28.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України 1996 № 30 (23.07.96) Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.03р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 11 Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16.01.03 р. // Там же. 2003. № 11 Ст. 462.

Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. К.: Атіка, 2004. 624 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В.К. Мамутова. К.: Юрінком Інтер, 2004. 688 с.

Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. НАН Украины. Ин-т экономико-право-вых исследований. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 584 с.

Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. Ч. 1. Х.: Право, 2008. 496 с.

Господарське право України: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. Х.: Одіссей, 2005. 608с.

Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І.Харитонова, Є.О.Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І.Харитонової. Х.: Одіссей, 2007. 832 с.

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЧАСТИНА І

1.                         Господарське право. Господарське законодавство. Господарські правовідносини

П л а н

1. Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України.

2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання.

3. Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення під час здійснення господарсько-правового впливу.

4. Система господарського законодавства України. Напрямки модернізації господарського законодавства.

5. Поняття та види господарської діяльності. Відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих субєктів та промислу.

6. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Заборони та обмеження на здійснення господарської діяльності.

Завдання

1. У січні 2008 р. товариство з обмеженою відповідальністю Агат звернулось до господарського суду з позовом про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та її повернення.

Позивач є користувачем земельної ділянки площею 178, 30 м відповідно до укладеного між ним та виконавчим комітетом Донецької міської ради договору оренди та власником розташованих на ній обєктів торговельної мережі. У березні 2004 р. позивач уклав з приватним підприємством Простір договір купівлі-продажу одного з обєктів торговельної мережі (торговельного павільйону), розташованого на зазначеній земельній ділянці. У договорі оренди земельної ділянки, укладеної між позивачем та виконавчим комітетом Донецької міської ради, не передбачено можливості переходу права користування земельної ділянкою (її окремою частиною) третім особам. Проте приватне підприємство Простір не звільняє земельної ділянки від належного йому майна і продовжує користуватись нею, у звязку із чим позивач, посилаючись на ст. 27 Закону України По оренду землі, просить суд зобовязати відповідача усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою, звільнивши її від споруди (торговельного павільйону), яка є власністю відповідача.

Чи підлягає зазначений позов задоволенню? На підставі яких норм чинного законодавства має бути вирішено цей спір?

2. У березні 2008 р. приватне підприємство А звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування (місцевої ради) про результати проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг (вивезення побутових відходів) у житлових будинках, що розташовані на його території і відносяться до державної власності.

Про проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг (з вивезення побутових відходів) мешканцям цих житлових будинків позивач дізнався із засобів масової інформації і своєчасно подав до конкурсної комісії, сформованої органом місцевого самоврядування (до складу якої входили тільки його представники), свою конкурсну пропозицію. У конкурсі взяв участь тільки один позивач, пропозицію якого було відхилено на тій підставі, що він не належав до підприємств державного або комунального секторів економіки. А оскільки до органу місцевого самоврядування не поступило інших конкурсних пропозицій, він прийняв рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Чи підвідомчий господарському суду зазначений спір? Яке рішення за цією справою має постановити компетентний суд? Надати правову кваліфікацію відносинам, що виникли між приватним підприємством А та органом місцевого самоврядування. Хто є субєктами організаційно-господарських повноважень та які фактичні підстави виникнення зазначених повноважень ?

3. У квітні 2008 р. ТОВ Лоск звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсними окремих умов договору поставки, укладеного між ним та приватним підприємством Крок.

Під час судового розгляду встановлено наступні обставини. У березні 2008 р. між ТОВ Лоск та приватним підприємством Крок укладено довгостроковий договір на постачання продукції виробничо-технічного призначення (кожна партія товару визначалася специфікацією, в якій зазначалося найменування товару, його марка, розмір, кількість, що повинна постачатися в конкретній партії і т. ін.). Зміст цього договору визначено на підставі договору приєднання, запропонованого приватним підприємством Крок, до якого приєдналось ТОВ Лоск. Зазначений договір містив договірні умови, які передбачали можливість односторонньої зміни відповідачем ціни за кожну партію товару (у разі підвищення середньо-ринкових цін на даний товар на внутрішньому ринку) та виключали його відповідальність за несвоєчасне постачання товару. Позивач вважає, що ці умови є дискримінаційними для нього, у звязку з чим просить господарський суд визнати їх недійсними.

Відповідач не погоджується з доводами позивача та вважає, що останній, як субєкт підприємницької діяльності, повинен був розуміти, на яких умовах він приєднується до договору, отже, прийняття ним цих умов слід розглядати як частину підприємницького ризику позивача. Крім того, на переконання відповідача, необхідною умовою судового розгляду даного спору є його досудове врегулювання, яке не було проведено.

Яке рішення має постановити суд? Чи вимагався в даному випадку досудовий порядок врегулювання спору? Які норми чинного законодавства визначають: 1) порядок укладення договору приєднання, сторонами якого є субєкти підприємницької діяльності; 2) порядок зміни, розірвання договору приєднання, укладеного між субєктами підприємницької діяльності, у позасудовому порядку ?

4. Субєкт підприємницької діяльності громадянин Пироженко О.К. з 01.08.2003 р. не сплачував за комунальні послуги (за утримання свого житлового помешкання), унаслідок чого на 31.03.2008 р. сума заборгованості з квартирної платні становила 5490 грн. Житлово-комунальне підприємство Ж запропонувало громадянинові Пироженку О.К. укласти договір про реструктуризацію заборгованості згідно з Законом України Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію від 20.02.2003 р. Відповідно до укладеного 02.04.2008 р. договору про реструктуризацію заборгованості громадянин Пироженко О.К. зобовязався протягом 50 місяців погасити заборгованість за комунальні послуги, що виникла з 01.08.2003 р.

Сьомого квітня 2008 р. Пироженко О.К звернувся до господарського суду з позовом про визнання договору про реструктуризацію заборгованості недійсним і таким, який вчинено під впливом обману. Свої позовні вимоги позивач мотивував тим, що житлово-комунальне підприємство Ж навмисно не повідомило його про те, що строк позивної давності на стягнення в судовому порядку заборгованості, що виникла у період з 01.08.2003 р. по 02.04.2005 р., на момент укладення договору вже сплив. Однак, уклавши такий договір, позивач став зобовязаним сплатити житлово-комунальному підприємству Ж усю суму заборгованості.

Яка галузева природа договірних відносин, що виникли між субєктом підприємницької діяльності громадянином Пироженком О.К. та житлово-комунальним підприємством Ж? Якому суду підвідомчий даний спір? Яке рішення має постановити компетентний суд ?

5. Першого грудня 2003 р. між ТОВ Т та ТОВ В був укладений договір поставки продукції виробничо-технічного призначення строком до 01.12.2004 р.

Перша партія товару за цим договором поставлена 10.02.2004 р. та хоча й відповідала встановленим щодо неї державним стандартам, однак виявилась більш низької якості, ніж було передбачено в договорі. За результатами приймання продукції складено акт про фактичну якість та комплектність продукції. 15.02.2004 р. ТОВ Т звернулося з претензією до ТОВ В, у якій вимагало сплату штрафу в розмірі 20 % вартості товарів неналежної якості. Товариство В не погодилося з вимогою свого контрагента й у відповіді на його претензію звернуло увагу на те, що в укладеному між ними договорі відсутня умова, яка б встановлювала за дане правопорушення таку штрафну санкцію. Крім того, чинний на момент укладення даного договору ЦК України 1963 р. також не вимагав сплати штрафних санкцій за поставку продукції більш низької якості, ніж передбачено у договорі. Відмова ТОВ В сплатити штраф стала підставою для звернення ТОВ Т до суду з позовом про його примусове стягнення з товариства В.

Яке рішення має постановити суд? На підставі яких норм законодавства (що діяли на момент укладення договору чи на момент виконання договірних обовязків) має ґрунтуватись рішення суду? Чи змінилося б рішення суду, якщо б зазначене порушення договірних зобовязань було вчинено стороною до набрання чинності ГК України?

Які нормативно-правові акти регулюють відносини, що виникають під час укладання та виконання договорів поставки в сучасних умовах ?

6. Першого серпня 2007 р. між українським підприємством ТОВ Медик та угорським підприємством Zig був підписаний договір купівлі-продажу медичних препаратів. Сторони визначили, що до їхніх прав та обовязків, що випливають з договору, має застосовуватись право України. Відповідно до означеного договору ТОВ Медик зобовязалося придбати медичні препарати за їх середньоринковою ціною, що буде існувати в Будапешті на момент відвантаження товару. Пунктом 5.5. договору передбачалось проведення інкасової форми розрахунків. Після відгрузки товару іноземне підприємство Zig звернулося до обслуговуючого його банку (банку-ремітенту) з інкасовим дорученням про отримання платежу від ТОВ Медик та надало всі необхідні для цього документи (рахунки, відвантажувальні накладні тощо). Банк-ремітент відіслав усі зазначені в інкасовому дорученні документи банку, який обслуговував ТОВ Медик (інкасуючому банку), однак не отримав інкасової суми. Інкасуючий банк повідомив банку-ремітенту, що його клієнт відмовився сплатити вартість товару, оскільки вважає, що підписаний між ним та угорським підприємством Zig договір є неукладеним, тому що в ньому відсутня чітко визначена ціна товару, яка є істотною умовою господарського договору відповідно до ГК України.

ТОВ Медик 01.10.2007 р. звернулося до господарського суду з позовом до угорського підприємства Zig про визнання неукладеним договору купівлі-продажу медичних препаратів.

Яке рішення має постановити суд? Назвіть джерела правового регулювання господарських відносин за участю іноземного елемента. Якщо в чинному міжнародному договорі України містяться інші правила, ніж ті, що встановлені ГК України, які правила підлягають застосуванню?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України від 28.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України 1996 № 30 Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 11 Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16.01.03 р. // Там же. 2003. № 11 Ст. 462.

Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Субєкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посіб. К.: А.С.К., 2001. 704 с.

Предпринимательское право Украины: Учеб. / Под ред. Р.Б. Шишки.− Харьков: Эспада, 2001. − 624 с.

2. Субєкти господарської діяльності. Організаційно-правові форми. Державна реєстрація

П л а н

1. Поняття, ознаки та класифікація субєктів господарювання.

2. Фізичні особи субєкти підприємницької діяльності.

3. Підприємство та його різновиди.

4. Установчі документи господарських організацій, порядок їх створення та формування майна. Ліквідація, реорганізація.

5. Управління господарською організацією, система органів, порядок формування, компетенція.

6. Правове регулювання реєстрації субєктів господарювання. Державний реєстратор.

7. Процедура реєстрації припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями.

Завдання

7. Державний реєстратор відмовив у реєстрації в якості субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб: 17-річному громадянину України, 25-річному громадянину Німеччини та 18-річній особі без громадянства, посилаючись на те, що згідно з чинним законодавством України вони не вправі займатись підприємницькою діяльністю.

Чи правомірні дії державного реєстратора?

8. Прокурор звернувся до суду із позовом про визнання недійсним статуту підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю, засновниками якого були: особа без громадянства, 15-річний громадянин України, Казенне підприємство, Споживчий кооператив та Благодійний фонд. Прокурор навів такі підстави позову: згідно з чинним законодавством усі зазначені особи не вправі виступати засновниками господарських товариств; неможливим є створення підприємства з іноземними інвестиціями без участі іноземних фізичних або юридичних осіб.

Чи правомірні вимоги прокурора? Якими мають бути наступні дії прокуратури у випадку задоволення позову?

9. Громадянин Іванов є фізичною особою субєктом підприємницької діяльності. Крім того, Іванов є засновником приватного підприємства. Ділові партнери, кредитори громадянина Іванова, виявили, що майна, яке використовувалось ним у підприємницькій діяльності, недостатньо для задоволення їх вимог. У звязку з цим вони вирішили звернути стягнення на особисте майно Іванова, нерухоме майно, зареєстроване на імя його дружини, а також на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку приватного підприємства, засновником якого є Іванов.

Чи підлягають задоволенню вимоги кредиторів?

10. До адвоката звернувся іноземний громадянин із запитом, в якому просив надати юридичні консультації з питань організації бізнесу в Україні. Іноземця, зокрема, цікавило, в якій організаційно-правовій формі слід створити юридичну особу, щоб вона відповідала наступним вимогам:

мета отримання прибутку;

предмет діяльності торгівля цінними паперами або послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

учасники фізичні та юридичні особи резиденти та нерезиденти;

можливість концентрації капіталу в значних розмірах;

управління всіма його учасниками;

підвищений рівень забезпеченості вимог кредиторів.

Підготуйте письмову юридичну консультацію з цих питань.

11. У ТОВ два учасники, кожний з яких володіє 50 % у статутному фонді. Один із засновників подав державному реєстратору нотаріально засвідчену заяву про вихід зі складу учасників товариства, а потім висунув вимогу до товариства про негайну видачу йому його частки в майні й у прибутку товариства.

Чи правомірна така вимога? У якому порядку і в які строки здійснюються розрахунки з учасником, який вибув із товариства з обмеженою відповідальністю? Як можна вирішити спір?

12. Громадянин Франції, перебуваючи на території України, уклав з юридичною фірмою договір на реєстрацію створеного ним товариства з обмеженою відповідальністю. У грудні 2006 р. документи було підготовлено та нотаріально посвідчено, відкрито тимчасовий поточний рахунок. У січні 2007 р. засновник перерахував грошові кошти на поточний рахунок і юристи з необхідним пакетом документів звернулися до державного реєстратора з проханням зареєструвати ТОВ, створене іноземцем. Однак державний реєстратор відмовив у проведенні реєстрації, посилаючись на те, що статутний фонд ТОВ визначався, виходячи з мінімальної заробітної плати, що діяла в грудні 2006 р. Однак з 01.01.2007 р. мінімальна заробітна плата була підвищена, у звязку з чим реєстратор запропонував привести розмір статутного фонду ТОВ у відповідність з новими вимогами.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?

13. У 1992 р. створено й зареєстровано в установленому порядку Мале колективне сільськогосподарське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю Колгосп Червоний Жовтень.

У 2004р. у підприємства виникла необхідність внести зміни в установчі документи. У звязку з цим відповідні документи були подані до районної держадміністрації для реєстрації змін. Однак державний реєстратор відмовив у прийомі документів, мотивувавши свої дії тим, що для проведення реєстрації змін необхідно привести установчі документи підприємства у відповідність до чинного законодавства, а саме:

збільшити статутний фонд, оскільки збільшився мінімальний розмір заробітної плати;

виключити з найменування підприємства посилання на колгосп, тому що чинним законодавством не передбачено такої організаційно-правової форми, та посилання на колективне сільськогосподарське підприємство, оскільки не можна обєднувати в найменуванні посилання на дві різні організаційно-правові форми (КСП та ТОВ).

перейменувати Мале підприємство на Спільне підприємство з іноземними інвестиціями, оскільки серед нових учасників ТОВ є громадянин Німеччини.

Чи відповідають чинному законодавству вимоги державного реєстратора?

14. У 2005 р. директор Підприємства звернувся в Харківське обласне управління статистики з заявою про виключення Підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Як підставу для цього він надав постанову господарського суду про визнання Підприємства банкрутом.

Підготуйте відповідь органа статистики.

15. Один із учасників товариства відступив свою частку іншому учаснику. Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були надані державному реєстратору лише рік потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на те, що зміни подані з пропуском строку.

Чи правомірні дії реєстратора? Протягом якого часу зміни до установчих документів повинні були бути подані на реєстрацію? Які наслідки пропуску цього строку? З якого моменту другий учасник вважається таким, що набув прав на частку першого учасника? Чи може перший учасник скасувати передачу своєї частки другому учаснику до реєстрації відповідних змін?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України від 28.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30 Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 11 Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16.01.03 р. // Там же. 2003. № 11 Ст. 462.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. 1991. № 49 Ст. 68.

Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 30. Ст. 414.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 р. // Офіц. вісн. України. 1997. № 33. Ст. 1.

Про кооперацію: Закон України від 10.07.03р. // Там же. 2003. № 33. Ст. 1774.

Про колективні сільськогосподарські підприємства: Закон України від 14.02.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 20. Ст. 272.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.92 р. // Там же. 1992. № 24. Ст. 348.

Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.92 р. // Там же. 1992. № 24. Ст. 350.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.92 р. // Там же. 1992. № 30. Ст. 416.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Закон України від 15.05.03 р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 25. Ст. 1172.

Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище К.: Знання. 1998. 308 с.

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Автореф. дис.д-ра юрид. наук (12.00.03). К. 2004. 36с.

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. Харьков: Эспада, 2001. 288с.

Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства Харьков: Основа, 2005. 233с.

3. Правове регулювання корпоративних відносин

П л а н

1. Законодавство України про господарські товариства.

2. Поняття та види господарських товариств.

3. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими формами господарських товариств).

4. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Особливості правового статусу повного та командитного товариств.

Завдання

16. На загальних зборах ЗАТ Фронтал прийнято рішення про нарахування дивідендів за 1999 р. у розмірі 90 грн на кожну акцію та про виплату дивідендів у формі акцій товариства восьмої додаткової емісії. ТОВ Альянс, що є власником 10 акцій ЗАТ, звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ Фронтал про стягнення дивідендів за 1999 р. у сумі 900 грн. Громадянин Донченко, власник 20 акцій ЗАТ, теж звернувся до господарського суду з позовом про стягнення дивідендів за 1999 р у сумі 1800 грн. Відповідач не визнав вимоги позивачів. Щодо позову ТОВ Альянс відповідач заявив, що загальні збори акціонерів проводились відповідно до вимог чинного законодавства і прийняли рішення про виплату дивідендів за 1999 р. акціями восьмої емісії та про внесення відповідних змін до статуту товариства (у звязку із збільшенням статутного фонду). Представник ТОВ Альянс не брав участі у проведенні загальних зборів, але товариство повинно виконувати законно прийняте рішення загальних зборів і не має права вимагати сплати дивідендів у грошовій формі. Відносно позовних вимог Донченка ЗАТ Фронтал зазначило, що він придбав акції у 2000 р. за тиждень перед проведенням загальних зборів, тому не має права на отримання дивідендів за 1999 р.

Яким має бути рішення суду? Обґрунтуйте свою відповідь.

17. Головою правління ВАТ Україна Горобцем І.П. від імені товариства був укладений договір про купівлю 100 акцій ВАТ Рівне-риба на суму 4600000 грн. Акціонер ВАТ Україна Грищенко В.Л., якому належить 30 % від загальної кількості акцій товариства, звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним. У позовній заяві було вказано, що голова правління діяв з перевищенням своїх повноважень, оскільки статутом товариства передбачене обовязкове затвердження спостережною радою ВАТ договорів, укладених головою правління на суму, що перевищує 1 млн грн. Питання щодо укладення договору купівлі-продажу акцій Рівне-риба не виносилося на розгляд спостережної ради ВАТ Україна. Позивач також посилався на те, що укладений договір спричиняє суттєві збитки ВАТ Україна і його акціонерам, оскільки ціна акцій, зазначена в договорі, набагато разів більша, ніж їх ринкова вартість.

Чи буде позов Грищенка В.Л. прийнятий до розгляду і яке рішення має бути винесене судом?

18. Гаркуша, учасник ТОВ Гарант з 30 % часткою у статутному фонді, запропонував іншим учасникам викупити його частку за ціною у 10 тис. грн. Пропозиція була надіслана 20.09.1999 р. у письмовій формі на адресу товариства та персонально його учасникам Петренку й Миколайчику, яким належали частки у статутному фонді (60 % та 10 % відповідно). Не отримавши відповіді від учасників, 01.11.1999 р. Гаркуша уклав нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу належної йому частки за вказаною ціною з третьою особою гр. Прохоровим. Але учасники ТОВ відмовилися від прийняття Прохорова до складу товариства внесення необхідних змін у його установчі документи.

Як має діяти Прохоров для захисту своїх прав? Якщо б учасники ТОВ Петренко і Миколайчук погодилися придбати частку Гаркуші, то яким чином вона могла би бути розподілена між ними?

19. З 1994 р. Шибанов був акціонером ЗАТ Омега (пакет акцій 37%). Протягом багатьох років акціонер не брав участі в загальних зборах, не отримував дивідендів. У 2008 р. він звернувся до голови правління товариства і повідомив, що він хоче вийти з товариства і просить передати йому у власність будівлі в центрі міста, яка належала товариству. На думку Шибанова, вартість цього майна відповідатиме вартості його частки у майні товариства. Щоб упевнитися в цьому, Шибанов запросив у голови правління фінансову звітність товариства за останні три роки, інформацію про належне товариству нерухоме майно, а також про залишок коштів на рахунках товариства в установах банка.

Чи можуть бути задоволені вимоги Шибанова?

20. До юридичної компанії звернулися три особи, які мали намір створити ТОВ. У статутному капіталі ТОВ їх частки мають бути рівними. Щоб уникнути ситуації ущемлення інтересів будь-кого із учасників, вони хотіли б підвищити вимоги до кворуму на загальних зборах, передбачивши, що збори є правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють не менш як 75 % від загальної кількості голосів, а також передбачити низку питань, які мають вирішуватися виключно одностайно.

Чи відповідатиме вимогам законодавства статут із зазначеними положеннями?

21. Дві юридичні особи мають намір створити ТОВ. Щоб забезпечити контроль за діяльністю виконавчого органу (директора), юристами запропоновано три різні моделі:

а) передбачити в статуті посаду голови товариства, який має право видавати довіреності директору товариства на укладення кожної угоди;

б) передбачити у статуті можливість призначення загальними зборами уповноваженого представника, який матиме право першого підпису на всіх фінансових документах товариства;

в) створити колегіальний орган (дирекцію), до якої увійдуть два директори, які матимуть право діяти лише спільно, укладаючи правочини.

Чи відповідають ці моделі вимогам чинного законодавства і яка із них найбільш повно захищає інтереси майбутніх учасників?

22. Для участі в загальних зборах ВАТ Промінь зареєструвалося 36 акціонерів, які в сукупності володіли 75 % голосів від загальної кількості голосів товариства. Порядок денний включав такі питання: 1) переобрання правління товариства; 2) внесення змін до статуту. Після голосування з першого питання група акціонерів, які в сукупності володіли більш як 35 % голосів від загальної кількості голосів товариства, покинула загальні збори. Незважаючи на це, збори продовжували роботу і акціонери, що залишилися, одностайно проголосували за внесення змін до статуту. Один із акціонерів, покинувших збори, звернувся до господарського суду із позовом про визнання рішення загальних зборів недійсним.

Яким має бути рішення суду?

23. Учасник ТОВ Перемога, який володів часткою у 70%, 08.10.2007 р. подав заяву про вихід із товариства. Статутний капітал товариства на момент виходу учасника становив 16 тис. грн. Відповідно до балансу товариства, складеному на 01.12.2007 р., товариство мало активів на суму 1,3 млн грн, але при цьому кредиторська заборгованість товариства становила 800 тис. грн. На кінець фінансового року ситуація погіршилася заборгованість товариства збільшилася до 1 млн, тоді як активи зменшилися до 900 тис.

Яким чином мають бути проведені розрахунки із учасником, що виходить із товариства (строки розрахунку, сума, що підлягає сплаті)?

24. Учасника ТОВ Фельдмана було виключено із товариства за систематичне перешкоджання нормальній роботі ТОВ. Він звернувся до суду з позовом про поновлення його у товаристві. Під час розгляду спору Фельдман помер. Суд припинив провадження по справі. Але спадкоємець Фельдмана Павленко подав апеляційну скаргу на рішення суду.

Чи підлягає ця скарга задоволенню?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відом. Верхов.Ради України. 2003. № 40 44. Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Там же. 2003. № 18 22. Ст. 144.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Зібр. законодавства України: Звід законів України (Серія 3). 2000. № 4. Ст. 39.

Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах: Затверджено рішенням ДКЦПФР від 25.12.2001 р. № 386 //

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України справа про охоронюваний законом інтерес) № 18-рп/20041 від 01.12.2004 р. (справа № 1-10/2004.

Методичні рекомендації щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство, схвалені рішенням ДКЦПФР від 26.01.2005 р. № 27.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // Відом.Верхов.Ради України. 2003. № 31 32. Ст. 263.

Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К.: Істина, 2005. С. 414.

Акціонерне право: Навч. посіб. / За ред. проф. В.С. Щербини К.: Атіка, 2000. 544 с.

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Корпоративні правовідносини / Упоряд.: І.Б. Шицький. К.: Ін Юре, 2004. 528 с.

Корпоративне управління: Моногр. / І. Спасибо-Фатє-єва, О. Кібенко, В. Борисова. Х.: Право, 2007. 500с.

Теньков С.О. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. К.: Юрінком Інтер, 2005. 368 с.

Здоронок Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. К.: Юрид. практика, 2007. 480 с.

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие. Харьков: Эспада, 2001. 288 с.

4. Інші види організаційних форм субєктів

господарювання

(для самостійного вивчення)

П л а н

1. Поняття та види кооперативів. Порядок управління.

2. Господарські обєднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

3. Холдингові компанії.

4. Промислово-фінансові групи та їх правовий статус.

5. Торгово-промислові палати.

6. Товарні та фондові біржи.

Нормативно-правові акти та література

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 18, № 19 20, 21 22. Ст. 144.

Про кооперацію: Закон України від 10.07.03р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 33. Ст. 1774.

Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21.11.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 23.

Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1992 № 10 Ст. 139.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. // Там же. 2006 № 31 Ст.268.

Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р. // Там же. 2006. № 34. Ст.291.

5. Майнова система господарювання

П л а н

1. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

3. Майно субєктів господарювання та джерела його формування.

4. Майновий стан та облік майна субєкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав.

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

Завдання

25. Державне підприємство Укрмет, зареєстроване в м. Харкові, має два цехи в місті Чугуєві Харківської області. У звязку з перепрофілюванням виробництва цехи не використовуються у виробничому процесі державного підприємства. Водночас державне підприємство має борг перед ЗАТ Берізка. Директор підприємства поставив перед юрисконсультом запитання: чи може державне підприємство Укрмет погасити свій борг перед ЗАТ Берізка шляхом передачі йому у власність одного з цехів?

Яку відповідь має дати юрисконсульт?

26. До майна державного вищого навчального закладу входить незавершене будівництво адміністративного комплексу по вул. Сумській. Будівельна компанія ЗАТ Хмарочос запропонувала керівництву укласти договір міни. Умовами такого договору є обмін незавершеного будівництва на відповідну кількість квартир для професорсько-викладацького складу вузу в будинку, який будівельна компанія збудує за свої кошти упродовж двох років з моменту укладення договору. Ректор цього навчального закладу звернувся до юрисконсульта вузу із запитанням, чи відповідає вимогам законодавства така угода.

Яку відповідь має дати юрисконсульт ?

27. Міністерство промислової політики України та європейської інтеграції 07.01.2005 р. прийняло рішення про виділення з підвідомчого йому державного підприємства Укравтосервіс іншого підприємства. Державне підприємство Укравтосервіс включено до списку підприємств, які не підлягають приватизації.

Чи відповідає законодавству таке рішення? Обґрунтуйте вашу відповідь?

28. Товариство з обмеженою відповідальністю Тетяна розміщувалося та здійснювало свою діяльність в орендованому будинку, що належав до комунальної власності територіальної громади міста Харкова. 03.10.2006 р. збори учасників ТОВ Тетяна прийняли рішення про приватизацію цього будинку та внесення у звязку з цим учасниками товариства додаткових внесків. З усіх учасників товариства тільки учасниця Гордієнко Т.П., доля якої у статутному фонді товариства складала 5%, зробила додатковий внесок у розмірі 100 000 грн.

Після отримання від Гордієнко Т.П. додаткового внеску товариство Тетяна уклало з органом приватизації договір купівлі-продажу будинку, розрахувалося за нього та зарахувало цей обєкт нерухомості на баланс ТОВ.

У травні 2007 р. Гордієнко Т.П. звернулася до товариства з вимогою перерозподілити частки в статутному фонді товариства, стверджуючи, що, оскільки вона зробила внесок до статутного фонду товариства, її частка тепер складає 95%. Товариство не погодилось з Гордієнко Т.П., обґрунтовуючи свою позицію тим, що її гроші були не внеском до статутного фонду, а позичені в неї товариством. Гордієнко Т.П. звернулася до суду.

Яке рішення має винести суддя?

29. Державне підприємство протягом останніх пяти років за свої кошти будувало базу відпочинку для своїх працівників у Старому Салтові, але через скрутне фінансове становище вирішило продати обєкт незавершеного будівництва, а отримані кошти направити на погашення заборгованості перед кредиторами, в тому числі й перед працівниками. Юридична служба підприємства повідомила своє профільне міністерство про наявність такого обєкта і його було включено в перелік обєктів, що підлягають приватизації.

Чи буде виконано завдання керівництва підприємства в результаті таких дій юридичної служби?30. Комерційне комунальне підприємство Зірка має будинок, який використовується підприємством в його виробничій діяльності. Уповноважений орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить комунальне підприємство, вилучило з майна підприємства цей будинок та передало його приватизацію.

Чи правомірні дії органу управління? Чи змінилася б відповідь, якщо б мова йшла про некомерційне комунальне підприємство?

31. У січні 2006 р. товариство з обмеженою відповідальністю Здоровя орендувало у територіальної громади приміщення для організації тренажерного залу. Орендарем приміщення було відремонтовано, закуплені нові тренажери та інше обладнання для занять спортом. Коли в травні 2006 р. обладнання привезли для розвантаження в тренажерний зал, зясувалося, що воно вже орендується іншим орендарем. За поясненнями засновники ТОВ звернулися до орендодавця Управління комунального майна, від якого отримали відповідь, що в березні 2006 р. від товариства надійшов лист про відмову від договору оренди, підписаний директором ТОВ. На підставі цього листа орендодавець розірвав договір оренди з ТОВ Здоровя та передав приміщення іншому орендарю.

Чи правомірні дії орендодавця? Які дії ви б порекомендували засновникам ТОВ для захисту своїх інтересів?

32. Казенне підприємство уклало кредитний договір на 1млн грн під заставу будинку, що розміщується в центрі міста. У встановлений договором строк кредит повернуто не було, і банк звернувся до суду з позовом про стягнення з боржника суми основного боргу та процентів по кредиту.

Як повинен суд вирішити справу?

Нормативно-правові акти та література

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 11. Ст. 462.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. // Відом. Верхов.Ради України. 1992. № 24. Ст. 348.

Про особливості приватизації незавершеного будівництва: Закон України від 14.09.2000 р. // Там же. 2000. № 45. Ст. 375.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Там же. 1991. № 49. Ст. 682.

Про перелік обєктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07. 99 р. // Там же. 1999. № 37. Ст. 332.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // Там же. 2001. № 47. Ст. 251.

Про затвердження Порядку відчуження обєктів державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. № 803

Про Міністерство освіти і науки: Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2006 р. № 1757 // Офіц. вісн. України. 2006 р. № 51 Ст. 3410.

6. Господарські зобовязання

П л а н

1. Поняття та види господарських зобовязань. Підстави виникнення господарських зобовязань.

2. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів.

3. Правові особливості публічного, попереднього та договору приєднання. Відмежування попереднього договору від меморандуму про взаєморозуміння та протоколу про наміри.

4. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення договорів за конкурсом, на аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських договорів за рішенням суду.

5. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

6. Загальні умови виконання господарських зобовязань. Підстави припинення господарських зобовязань.

7. Підстави та наслідки визнання господарського договору недійсним, неукладеним.

Завдання

33. У листопаді 2007 р. державне комерційне підприємство А звернулось до господарського суду з позовом до ТОВ Мрія про звільнення орендованого приміщення у звязку з закінченням строку його дії.

Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 21.01.2007 р. між державним комерційним підприємством А та ТОВ Факт було укладено договір оренди, за умовами якого позивач передав, а відповідач одержав у тимчасове користування нежитлове приміщення для розміщення магазину. Термін дії договору за згодою сторін визначено до 21.10.2007 р. У договорі було зазначено, що однією з умов припинення його дії є закінчення строку, на який він укладався. Після спливу строку дії договору позивач направив відповідачу заяву про припинення договору оренди, якою повідомив останнього про свій намір не продовжувати дії цього договору та просив звільнити орендоване приміщення. Відповідач відмовився звільняти орендоване приміщення, обґрунтовуючи це тим, що він належним чином виконував свої договірні обовязки та повідомив позивача про свій намір на укладення договору оренди на новий термін, що є його переважним правом.

Яке рішення має постановити суд? Чи може державне підприємство виступати орендодавцем за договором оренди державного майна (чи потрібен для цього дозвіл Фонду державного майна України)? Чим відрізняється поновлення (пролонгація) договору оренди від укладення договору оренди на новий термін ?

34. У грудні 2007 р. приватне підприємство Отек звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з приватного підприємства Промінь заборгованості за виконані роботи відповідно до договору будівельного підряду, укладеного між ними у січні 2007 р. Факт виконання робіт позивач підтвердив підписаними між ним та відповідачем актами здачі-приймання виконаних робіт (що не заперечується відповідачем). Відповідач прийняв виконані у визначений договором термін роботи, однак сплатив їх тільки частково, у звязку із чим виникла заборгованість.

Рішенням господарського суду в позові було відмовлено. Рішення мотивовано тим, що згідно зі ст. 318 ГК України виконання робіт за договором підряду (яким є договір, укладений між позивачем та відповідачем) має проводитись на підставі проектно-кошторисної документації. Відповідно, істотною умовою при укладенні договору підряду на капітальне будівництво є узгодження проектно-кошторисної документації, відсутність якої дає підстави вважати зазначений договір не- укладеним.

Чи є законним рішення суду ? Обґрунтуйте свою відповідь.

35. У квітні 2005 р. державне підприємство Тракторний завод звернулося до господарського суду з позовом до комерційного банку Б про визнання недійсним договору застави, посилаючись на те, що останній укладено з порушення вимог чинного законодавства (по-перше, договір не був нотаріально посвідчений; по-друге, його договірні умови не узгоджені з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном).

Під час судового розгляду справи встановлено наступні обставини. 15.03.2004 р. між позивачем та відповідачем був укладений кредитний договір на суму 500000 грн, із строком повернення до 15.03. 2005 р. Для забезпечення виконання зобовязань позивача за кредитним договором між ним та відповідачем у цьому ж місяці був укладений договір застави, за яким позивач передав відповідачу в заставу трактори на загальну суму 480000 грн. Однак, оскільки позивач є державним підприємством, щодо якого в липні 2004 р. прийнято рішення про приватизацію, відсутність погодження на продовження дії договору застави з боку відповідних органів приватизації, на думку позивача, є підставою визнання спірного договору застави недійсним.

Чи підлягає позов державного підприємства А задоволенню? Чи є відсутність обовязкового (такого, що вимагає чинне законодавство) узгодження умов договору застави майна з органом приватизації підставою визнання його недійсним чи неукладеним ?

У якому разі заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави? Який порядок здійснення реалізації майна державних підприємств, що перебуває в заставі? Чи може бути реалізований у примусовому порядку обєкт спірного договору застави ?

36. У лютому 2008 р. ВАТ Гірничо-збагачувальний комбінат предявлено позов до Державного підприємства Енергоринок про спонукання до укладення договору та відшкодування збитків, завданих йому такою відмовою.

У своїй позовній заяві позивач зазначив, що у звязку з отриманням ліцензії на енергопостачання у нього виникла необхідність укладення з відповідачем договору купівлі-продажу електроенергії. У жовтні 2007 р. ВАТ Гірничо-збагачувальний комбінат направив відповідачу підписаний проект договору купівлі-продажу електроенергії. Відповідач своїм листом повідомив позивача про те, що надісланий ним проект договору не відповідає вимогам чинного законодавства (за цим проектом договору позивач виступив не як енергопостачальник, а як споживач електроенергії), у звязку з чим він відмовляється від його укладення в такому вигляді. На обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, що державне підприємство Енергоринок як субєкт публічних зобовязань, відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 178 ГК, ст. 633 ЦК України) та своїх установчих документів, зобовязаний здійснювати продаж електроенергії кожному, хто до нього звертається на законних підставах.

Які переддоговірні спори можуть бути предметом судового розгляду? Чи може бути предметом судового розгляду спір, повязаний зі спонуканням до укладення договору? Чи є у даному випадку ДП Енергоринок субєктом публічних зобовязань ? Яке рішення за цією справою мав постановити господарський суд?

37. У листопаді 2005 р. ТОВ Гарант звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ Регіональна зернова компанія про визнання недійсним договору купівлі-продажу пшениці, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що спірний договір був підписаний від імені відповідача особою, яка не мала на це повноважень.

Під час розгляду справи господарським судом було встановлено, що між ТОВ Гарант та ТОВ Регіональна зернова компанія 01.09.2005 р. укладений договір, за яким ТОВ Регіональна зернова компанія було зобовязано продати пшеницю 4 та 3 класу, а ТОВ Гарант прийняти й оплатити зазначений товар в асортименті, кількості та по ціні згідно з накладними. Належне виконання договору підтверджено матеріалами справи (видатковими накладними, актами приймання-передавання тощо). Оплата проведена покупцем на загальну суму 59986 грн, що підтверджено квитанціями до прибуткових касових ордерів. Однак позивач наполягає на визнанні договору недійсним та поверненні кожною із сторін другій усього одержаного за договором з тих підстав, що договір від імені відповідача був підписаний Сотниковим І.М., який не працював на підприємстві.

Рішенням господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Чи є правомірним таке рішення ? Чи дотримана в цьому випадку письмова форма договору ? Які наслідки недотримання письмової форми договору? Чи можуть бути застосовані у даному разі положення ЦК про наслідки подальшого схвалення дій представника при перевищенні наданих йому повноважень?

38. Наприкінці травня 2005 р. Державна податкова інспекція звернулася до господарського суду з двома позовами:

1) про визнання недійсним договору на надання послуг з монтажу та наладки спеціального обладнання, укладеного між дочірнім підприємством Торговий дім Selmi та ТОВ Опт-Трейдинг у квітні 2005 р., як такого, що суперечить інтересам держави і суспільства. В обґрунтування своїх вимог позивач послався на те, що судовим рішенням, яке вступило в силу 12.05.2005 р., визнано недійсним Статут ТОВ Опт-Трейдинг;

2) про визнання недійсним договору підряду на проведення проектної роботи з розробленням конструкторської документації, укладеного між ТОВ Верес та ВАТ Спільнота в березні 2005 р., як такого, що суперечить інтересам держави і суспільства. В обґрунтування своїх вимог позивач послався на те, що спірна угода укладена до моменту державної реєстрації ТОВ Верес. Під час судового розгляду було зясовано, що зобовязання за спірним договором були виконані ТОВ Верес після його державної реєстрації (конструкторську документацію передано замовникові на підставі відповідного акта і вартість відповідних робіт замовником оплачено).

Які рішення мав постановити суд по кожній з цих справ?

39. ВАТ Цукрове 28.11.2005 р. звернулось до суду із позовом до ВАТ Насіння про розірвання договору купівлі-продажу насіння цукрових буряків від 01.01.2004 р. За умовами означеного договору відповідач був зобовязаний продати та передати відповідачу для посіву у 2005 р. в кількості 7500 посівних одиниць за ціною 156 грн за посівну одиницю на суму 420000,00 грн. Зазначений договір був укладений ВАТ Цукрове для забезпечення своїх контрагентів буряковиробників Кегичівського, Первомайського, Сахновщинського, Близнюківського, Лозівського та інших районів Харківської області посівним матеріалом та одержання від останніх за договорами поставки цукрових буряків у 2005 р. У визначений договором термін ВАТ Цукрове не отримало належної кількості цукрових буряків, у звязку з чим було змушено неодноразово звертатися до відповідача з листами про відпуск насіння і в кінцевому результаті купувати насіння цукрових буряків у інших субєктів господарювання для забезпечення зазначених сільськогосподарських підприємств буряковиробників посівним матеріалом. Тільки після закінчення посівного сезону ВАТ Насіння повідомило позивача про свою готовність виконати зобовязання за договором та відшкодувати понесені ВАТ Цукрове збитки. ВАТ Цукрове відмовилось від прийняття простроченого ВАТ Насіння виконання і направило йому пропозицію про розірвання договору. Відповідач не погодився на розірвання договору, зазначивши у своїй відповіді позивачу, що останній неправомірно відмовляється від прийняття простроченого ним виконання, оскільки така відмова є видом оперативно-господарських санкцій, яких не містив укладений між ними договір. Зазначені обставини стали підставою для звернення ВАТ Цукрове до суду.

Яке рішення повинен постановити суд (чи є у даному випадку підстава для розірвання договору)? Які правові наслідки порушення договірного зобовязання? Чи правомірною була відмова позивача від прийняття виконання зобовязання відповідача? У яких випадках сторона договору може розірвати договір в односторонньому (позасудовому) порядку?

Нормативно-правові акти та література

Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.99 р. // Відом. Верхов Ради України. 1999. − № 44. − Ст. 391.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12. 97 р. (в ред. від 11.12.2003 р. // Там же. 2004. − № 15. − Ст. 231

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.92 р. (в ред. від 14.03.95 р.) // Там же. 1995. № 15. Ст. 99.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 1999. − 560 с.

Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладення: Навч. посіб. К.: Наук. думка, 2002. 277 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Моногр. К.: Юрінком Інтер, 2006. 592 с.

Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі.− Полтава: АСМІ, 2004. − 179 с.

Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності. − Полтава: АСМІ, 2005. − 450 с.

Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: Моногр. Х.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. 440 с.

Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Моногр. К.: Юрінком Інтер, 2006. 392 с.

7. Відповідальність за правопорушення у сфері

господарювання

П л а н

1. Поняття та принципи відповідальності в господарському праві.

2. Форми і види господарсько-правової відповідальності. Відповідальність субєктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

3. Функції господарсько-правової відповідальності та її підстави.

4. Поняття та види санкції у господарському праві.

5. Відшкодування збитків.

6. Реалізація господарсько-правової відповідальності.

Завдання

40. ТОВ Арніка змінило своє місцезнаходження без повідомлення органу, який проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і ДПІ.

Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за порушення порядку державної реєстрації змін до установчих документів, зміни місця знаходження субєктів господарської діяльності? Які наслідки відсутності субєкта господарювання за місцем знаходження, зазначеному в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців? Які державні органи можуть застосовувати стягнення до субєктів господарської діяльності за порушення загального порядку реєстрації субєктів господарської діяльності?

41. ПП Ніка відповідно до укладеного договору поставки здійснило відвантаження на адресу ТОВ Дельта продукції виробничо-технічного призначення на суму 315 тис. грн, при цьому частина продукції на суму 76 тис. грн виявилася некомплектною; частина продукції на суму 14 тис. грн мала виробничі дефекти, крім цього в порушення умов договору поставки було здійснено недопоставку продукції на суму 168 тис. грн.

Якими нормативними актами передбачені вимоги до встановленого порядку прийому продукції виробничо-техніч-ного призначення щодо кількості та якості? Яка відповідальність встановлена чинним законодавством за порушення договору поставки в частині несвоєчасної та неякісної поставки, недопоставки продукції? Чи має право господарський суд зменшити розмір неустойки, передбаченої умовами договору поставки, чи звільнити відповідача від сплати неустойки?

42. ТОВ Сигнал на фасаді будівлі, в якій орендує приміщення під офіс, розташувало банер з назвою товариства, торговим знаком і основними видами діяльності. Розміщення цього банеру не було погоджено з органами виконавчої влади. Управління із захисту прав споживачів застосувало до ТОВ Сигнал фінансові санкції за порушення законодавства про рекламу.

Чи правомірні дії управління з захисту прав споживачів? Чи порушило ТОВ Сигнал своїми діями чинне законодавство про рекламу? Яку відповідальність передбачено для субєктів господарської діяльності за порушення законодавства про рекламу?

43. ВАТ Перевал у межах укладеного зовнішньоекономічного контракту здійснило передплату в розмірі 850 тис. дол. США на адресу компанії Юта (США). У порушення умов контракту компанія Юта (США) не здійснила відгрузку оплачених нафтопродуктів.

По закінченні 180 календарних днів з моменту здійснення передплати ДПІ застосувало до ВАТ Перевал фінансові санкції за несвоєчасне повернення валютної виручки, а також звернулось до Міністерства економіки і по справам Європейської інтеграції з клопотанням про застосування до ЗАТ Перевал і компанії Юта (США) індивідуального режиму ліцензування для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Чи правомірні дії ДПІ? Яка відповідальність передбачена чинним законодавством України за порушення порядку ведення зовнішньоекономічної діяльності і законодавства по валютних операціях?

44. ТОВ Дако у процесі проведення своєї господарської діяльності з виробництва й реалізації швейної продукції використовувало товарний знак ТОВ Мак. Продукція, яка випускалась ТОВ Дако не відповідала стандартам якості товарів, які виробляються ТОВ Мак. За неправомірне використання товарного знаку територіальним відділенням Антимонопольного комітету України до ТОВ Дако були застосовані фінансові санкції.

Що таке недобросовісна конкуренція та її форми? Які державні органи мають право здійснювати контроль за дотриманням антимонопольного законодавства? Якими нормативними актами передбачена відповідальність за порушення антимонопольного законодавства? Який порядок розгляду справ встановлено за порушення антимонопольного законодавства?

45. Приватне підприємство Бузьки уклало 05.01.2004 р. з Управлінням комунального майна і приватизації Харківської міської ради договір оренди нежитлової одноповерхової будівлі загальною площею 201 м2 по вул. Надудянській в місті Харкові для відкриття кафе. З метою створення додаткової зали для VIP клієнтів ПП Бузьки здійснило надбудову другого поверху. Будівництво здійснювала будівельна фірма ТОВ МТМ. При перевірці інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Харківської області був складений акт, в якому зазначені наступні порушення:

відсутність проектно-кошторисної документації;

відсутність дозволу на будівництво.

Управління комунального майна та приватизації повідомило, що не надавало дозволу на проведення будівельних робіт, реконструкції та ремонту.

Які державні органи мають право здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль, їх компетенція? Якими нормативними актами передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері містобудування? Яка відповідальність підприємств, їх обєднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування? Який порядок видачі дозволу на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування обєктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств? Які види господарських санкцій можуть бути застосовані до: а) орендатора; б) виконавця підрядних робіт; в) орендодавця?

46. ЗАТ Колос України (Підрядник) за договором підряду з ТОВ Домашній хліб(Замовник) намололо 50 т муки із зерна останнього. За умовами договору Підрядник зобовязався зберігати муку в тарних мішках на своєму складі протягом трьох місяців, а Замовник зобовязувався, по мірі необхідності, протягом вказаного терміну одержати муку та здійснити її самовивіз. За виконані роботи Замовник зобовязаний сплатити 14 тис. грн в десятиденний строк з моменту виконаних робіт; за зберігання муки сторони визначили плату в розмірі, яка розраховувалася таким чином: 30 грн на місяць за 1 м2 площі, що використовується для зберігання муки на складі за умови дотримання встановлених правил штабелювання. Своїх зобовязань щодо оплати робіт за виконані роботи Замовник не виконав.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди при взаємодії двох транспортних засобів, які належали Підряднику та Замовнику, обидві вантажівки отримали значні ушкодження. За результатами висновку органів ДАІ, винною особою в скоєнні ДТП визнано водія ТОВ Домашній хліб.

Голова правління ЗАТ Колос України направив ТОВ Домашній хліб вимогу, в якій зазначив, що не видасть муки до тих пір, доки не буде погашено заборгованості за: (а) виконані роботи з помолу муки; (б) зберігання муки; (в) витрати на ремонт вантажівки в розмірі 45000 грн (відповідно до висновків спеціаліста-товарознавця).

Визначить правову природу відносин, які виникли між сторонами, та охарактеризуйте їх. Яка відповідальність передбачена законодавством за невиконання чи неналежне виконання господарсько-правових зобовязань? Які способи забезпечення господарсько-правових зобовязань ви обрали б до вказаних договірних відносин ? Що таке оперативно-господарські санкції, їх ознаки? Як співвідносяться оперативно-господарські санкції з категоріями самозахист цивільного права, спосіб забезпечення виконання зобовязань? Дайте оцінку діям сторін договору та голови правління ЗАТ Колос України.

Нормативно-правові акти та література

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. 2003. № 11. Ст. 462.

Кримінальний кодекс України від 05.07.2001 р.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.90 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1991. № 6.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Там же. 2001. № 12.

Про виконавче виробництво: Закон України від 21.04.99 р. // Там же. 1999. № 24.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 р. № 351-ХІV // Там же. 1999, № 5 6. Ст. 44.

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР // Там же. 1996 № 39 Ст. 181.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII // Там же. 1991 № 30 Ст. 379.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96р. № 236/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. 1996 № 36 Ст. 164.

Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. 1994. № 6.

Липницкий Д.Х., Болотова А.Д. Основные направления унификации экономических санкций. Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998.

Чернодчук В., Чернодчук Т. До питання щодо оперативно-господарських санкцій // Підприємництво, госп-во і право. 2001. № 3

8. Державне регулювання господарської діяльності

П л а н

1. Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

2. Ліцензування: порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій. Патентування господарської діяльності.

3. Державна система стандартизації та сертифікації, її правові джерела. Види стандартів в Україні. Сертифікація товарів та послуг. Правові засади обовязкової та добровільної сертифікації.

4. Правові джерела регулювання ціноутворення в Україні. Види цін та тарифів, порядок їх встановлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни. Державна підтримка малого підприємництва.

5. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок субєктів господарської діяльності.

Завдання

47. До ТДВ СК А (надалі Товариство) надійшов з Держфінпослуг акт про порушення законів та інших нормативно-правових актів Товариством (надалі Акт). В Акті зазначалося про порушення страховиком ст. 31 Закону України Про страхування в частині необхідності встановлення величини резервів не зароблених премій залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх девяти місяців (розрахункового періоду).

Який порядок формування резервів? Які вимоги до розміщення резервних коштів? Вкажіть відповідальність за порушення порядку розміщення резервних коштів.

48. Шостого травня 2008 р. Держфінпослуг було призначено примусову санацію ВАТ СК А (надалі Товариство) у звязку з невиконанням страховиком зобовязань перед страхувальниками протягом трьох місяців.

Товариство, вважаючи дії уповноваженого органу незаконними, звернулося до адміністративного суду. Позов мотивовано тим, що страховик належно виконує зобовязання, а невиплата страхового відшкодування повязана з цивільно-правовим спором між страховиком та страхувальниками щодо дійсності правочину.

У якому випадку уповноважений орган має право здійснювати примусові дії щодо страховика? Який порядок проведення примусової ліквідації, реорганізації та санації страховика?

49. З 01.01.2005 р. по 30.12.2007 р. Морозов В.С., працюючи на посаді директора державного підприємства Прогрес, заключив господарські договори з різними фірмами на надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом своїм локомотивом на підїзних коліях, які належать ДП Прогрес, без отримання ліцензії на заняття господарською діяльністю, яка виражається в наданні послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом відповідно п. 35 ст. 9 Закону України Про ліцензування окремих видів господарської діяльності.

Чи підлягає ліцензуванню згідно з вимогами названого вище закону господарська діяльність підприємств, які надають постійно на підставі господарських договорів послуги із забезпечення переміщення вагонів з вантажами та інші послуги, що є частиною технологічного процесу перевезення вантажів залізничним транспортом? Яке правове обґрунтування цього рішення? Який порядок отримання ліцензії та який орган в даному випадку буде надавати ліцензію?

50. Субєкт підприємницької діяльності Морозов відкрив магазин з продажу будівельних матеріалів. Через деякий час він орендував в іншому магазині два відділи, де здійснював реалізацію деяких будівельних матеріалів.

Чи необхідно придбати торговельний патент у даному разі? Які види діяльності за законодавством підлягають патентуванню?

51. За результатами планової перевірки (інспектування) філії банку, яку здійснила група інспекторів НБУ, виявлено низку порушень банківського законодавства, в тому числі відсутність деяких кредитних справ позичальників та невиконання вимог щодо ідентифікації фізичних осіб при відкритті поточних рахунків, про що було складено довідку, яку підписав керівник цієї групи. Після розгляду зазначеної довідки групою інспекторів та керівництвом територіального управління НБУ керівником територіального управління НБУ був складений протокол і прийнято рішення про застосування до банку юридичної особи заходів впливу, а саме: видано розпорядження щодо встановлення для банку підвищених економічних нормативів та накладення штрафу на банк юридичну особу в розмірі один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду і винесено постанову щодо накладення штрафу на керівника банку в розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Які заходи впливу може застосовувати до банків НБУ? Чи адекватні застосовані до банку заходи впливу конкретним порушенням, які ним були допущені? Які є порушення законодавства при застосуванні зазначених заходів впливу?

Нормативно-правові акти та література

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. 2000. № 36. Ст. 299.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. // Там же. 1990. № 52. Ст. 650.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 р. // Там же. 1996. № 20. Ст. 82.

Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // Там же. 2001. № 31. Ст. 145.

Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р. // Там же. 2001. № 32. Ст. 169.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. // Там же. 2004. № 9. Ст. 79.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 р. // Там же. 2000. № 51 52. Ст. 447.

Про деякі заходи в дерегулюванні підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 р. // Офіц. вісн. України. 1998. № 30. Ст. 1119.

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 369 // Там же. 2001. № 41. Ст. 1864.

Положення про порядок накладення адміністративних штрафів. Затв. постановою Правління НБУ від 29.12.2001 р. № 563 // Там же. 2002. № 5. Ст. 199.

Ліцензування в Україні / За заг. ред. А. В. Дашкевича. К. : Юрінком Інтер, 2005. 416 с.

Шевердіна О. В. Проблеми вдосконалення законодавства про ціни та ціноутворення в Україні // Проблеми законності. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. Вип. 78. С. 92 97.

Сорокун І. М. Правові й організаційні засади сертифікації товарів, що ввозяться в Україну // Там же. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. Вип. 86. С. 153 158.

9. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

П л а н

1. Загальні положення процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Учасники справи про банкрутство.

2. Розгляд справ про банкрутство в господарському суді: порушення справи про банкрутство, розпорядження майном боржника, санація, ліквідація, мирова угода.

3. Особливості банкрутства окремих категорій субєктів підприємницької діяльності.

4. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах.

Завдання

52. а) ДПІ у Московському районі м. Харкова через місяць після виникнення заборгованості на підставі наданої звітності звернулась до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ Овис у звязку з бюджетною заборгованістю в сумі 56 132,26 грн, у т.ч. пеня 4 115,76 грн та на підставі відсутності керівних органів боржника за місцезнаходженням ТОВ Овис.

Чи досить підстав, зазначених у заяві для порушення справи господарським судом? Що є підставою для порушення справи про банкрутство? Дати характеристику ініціюючого, змушеного, забезпеченого, привілейованого і реєстрового кредиторів у процедурі банкрутства. У чому полягає відмінність між загальною і спеціальною процедурою банкрутства?

б) При порушенні справи про банкрутство ухвалою господарського суду введена процедура розпорядження майном боржника строком на 15 міс.

Які терміни процедури розпорядження майном боржника і підстави їх розділу? Основна мета процедури розпорядження майном боржника? Яка мета введення процедури розпорядження майном боржника? Які наслідки введення процедури розпорядження майном боржника? Хто може бути розпорядником майна боржника?

53. а) Розпорядником майна боржника складено реєстр кредиторів, відповідно до якого кредитори, заяви яких про їх приєднання до процедури банкрутства надійшли в господарський суд через два місяці після публікації обяви про порушення процедури банкрутства, не включені до реєстру, а можуть бути включені тільки за умов ухвали одноголосної на зборах кредиторів.

Який порядок виявлення кредиторів і складення реєстрів вимог кредиторів? У чому полягають повноваження зборів кредиторів і за якими критеріями здійснюється вибір комітету кредиторів?

б) Керуючим санацією протягом шести місяців з дня введення процедури санації не надано в суд плану санації.

Які наслідки введення процедури санації? Хто може бути призначений керуючим санацією і його повноваження? Що таке план санації і яка процедура його затвердження? Чи має право керуючий санацією здійснювати продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу в процедурі санації?

54. Господарським судом в порядку, передбаченому статтями 47 49 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника чи про визнання його банкрутом, введена ліквідаційна процедура по справі про визнання банкрутом субєкта підприємницької діяльності громадянина А.

Чи має право господарський суд порушити справу про банкрутство у відношенні фізичної особи субєкта підприємницької діяльності? У яких випадках відкривається ліквідаційна процедура і її етапи? Які наслідки визнання боржника банкрутом? Які повноваження ліквідатора в ліквідаційній процедурі? Який порядок виявлення і оцінки ліквідаційної маси?

55. Після продажу майна банкрута ліквідатором задоволені вимоги ДПІ у відношенні ПДВ на суму 5 723 650,00 грн і штрафні санкції на суму 256 000 грн у третю чергу, а також вимоги банку на суму 1 150 000 грн, забезпечену заставою, в четверту чергу.

Чи правомірні дії ліквідатора в ліквідаційній процедурі? Який порядок реалізації майна банкрута в ліквідаційній процедурі? У якому порядку задовольняються вимоги кредиторів?

56. Між боржником, його акціонерами і одним із кредиторів у процедурі банкрутства укладено мирову угоду на вигідних умовах для боржника відносно часткового списання кредитором боргів боржника, а також про обмін частини боргів на акції боржника, без задоволення всіх вимог і припинення провадження у справі про банкрутство.

У чому полягає відмінність мирової угоди в процедурі банкрутства від цивільно-правової угоди? Який порядок укладання й умови мирової угоди в процедурі банкрутства? Яка процедура затвердження мирової угоди господарським судом в процедурі банкрутства? Який порядок розірвання мирової угоди і визнання її недійсною в процедурі банкрутства?

Нормативно-правові акти та література

Господарський процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. // Там же. 1999р. № 42 43. Ст. 378.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 1 2. Ч. 1. Ст. 1.

Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 47. Ст. 643.

Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та іншими держаними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 7. Ст. 259.

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна: Закон України від 29.11.2001 р. // Там же. 2001. № 52. Ст. 2332.

Про затвердження порядку проведення досудової санації державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України № 515 від 17.03.2000 р. // Офіц. вісн. України. 2000 р. № 12. Ст. 427.

Положення про Міністерство економіки України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 777 від 26.05.2007 р. // Там же. 2007. № 39. Ст. 1563.

Положення про Державний департамент з питань банкрутства. Затв. постановою КМУ № 533 від 19.04.2006 р. // Там же. 2006. № 16. Ст. 1190.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Затв. наказом Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України № 72/49 від 04.05.2001 р. // Там же. 2001. № 21. Ст. 975.

Інформаційний лист ВГС Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство від 16.05.2003 р. № 01-8/525 // Вісн. господар. судочинства. 2003. № 3.

Рекомендація Вищого Господарського Суду України Про деякі питання практики застосування Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 04.06.2004 р. № 04-5/1193 // Там же. 2004. № 4.

Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. Х.: 2005. С. 260 280.

Поляков Б.М. Закон Украины О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. Д.Н. Притыки. К.: Изд. Дом Ін Юре. 2003. 272 с.

Чередначук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навч. посіб. Суми: ВТД Університетська книга. 2007. 230 с.

10. Правові засади захисту економічної конкуренції

П л а н

1. Поняття економічної конкуренції. Загальна характеристика правопорушень у сфері конкуренції.

2. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.

3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

4. Поняття економічної та адміністративної монополії. Монопольне (домінуюче) положення на ринку та зловживання ним.

5. Концентрація субєктів господарювання.

6. Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція.

7. Поняття субєктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій.

Завдання

57. Субєкти господарювання приватні підприємства Вікторія, Бікон та Торада, здійснювали виробництво будівельних матеріалів. Власники цих підприємств вирішили створили шляхом реорганізації (злиття) ПП Вікторія, Бікон та Торада новий субєкт господарювання ВБТ, який продовжив займатися виробництвом будівельних матеріалів та почав займати досить великий сегмент ринку даного товару. Новостворене підприємство почало здійснювати продаж виробленої продукції споживачам за умовою прийняття останніми додаткових зобовязань, зокрема додаткового придбання, поряд з необхідними їм товарами, непотрібних.

Чи відбувається у даному випадку порушення законодавства про захист економічної конкуренції (надайте кваліфікацію зазначеним діям), якщо так, то яку відповідальність буде нести правопорушник? Які дії повинно вчинити регіональне відділення Антимонопольного комітету України?

58. Пять засновників підприємств, які є виробниками дитячого одягу, вирішили створити нове підприємство шляхом злиття зазначених субєктів господарювання. Вартість активів та обсяг реалізації товарів двох підприємств за останній фінансовий рік складала суму еквівалентну 1 млн євро, а останніх трьох 2 млн євро в сукупності. Виконавчий комітет міської ради відмовив їм у державній реєстрації на тій підставі, що у зазначених засновників не має дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію.

Чи правомірно вчинив орган державної реєстрації? Чи відбувається у даному випадку концентрація господарюючих субєктів та чи потрібен у такому разі дозвіл на її здійснення ?

59. Громадянин А. заснував приватне підприємство з виробництва спецодягу. Його дружина, яка не є приватним підприємцем, неодноразово перешкоджала укладенню договорів між споживачами та іншими виробниками спецодягу (конкурентами г-на А). Вона поширювала між потенційними споживачами зазначеного товару відомості, які принижували ділову репутацію цих виробників.

Чи має місце у даному випадку недобросовісна конкуренція? Якщо так, дайте кваліфікацію зазначеним діям та визначіть, хто та яку відповідальність повинен нести.

60. Два підприємства, виробники товарів побутової хімії, які займали найбільший сегмент даного товарного ринку у відповідному регіоні (разом їх сукупна частка складала 36 %), домовилися про розподіл ринків збуту. Вони на певний період встановили ціни набагато нижчі тих, які склалися на даному товарному ринку, внаслідок чого було витіснено їх конкурентів малих підприємств.

Чи є дії зазначених підприємств порушенням законодавства про захист економічної конкуренції? Яку назву має це порушення та який орган повинен винести рішення щодо цього? Який загальний порядок для розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та якими нормативними актами він регламентується?

61. ВАТ Полтаваобленерго здійснює постачання електричної енергії на підставі відповідної ліцензії.

Чи може такий субєкт господарювання за власним бажанням припинити свою діяльність чи зменшити обсяги реалізації електричної енергії і з чим це повязано? Що становить собою природна монополія та суміжний ринок? Що утворює нормативно-правове підґрунтя функціонування енергоринку?

62. Акціонерне товариство Харківський електроапаратний завод звернулось до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення антимонопольного органу про визнання його підприємством-монополістом та про занесення його в державний реєстр підприємств-монополістів. У своєму позові позивач посилався на те, що його доля на товарному ринку електромагнітних муфт великого діаметру складає 30 %. Антимонопольний орган мотивував своє рішення тим, що в Харківській області це єдиний завод з виробництва такої продукції, тому він диктує споживачам неприйнятні умови при укладенні контрактів щодо її постачання.

Яке рішення повинен винести господарський суд? Чи існує державний реєстр підприємств-монополістів та які правові наслідки внесення в цей реєстр господарюючого субєкта?

Нормативно-правові акти та література

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436ΙV // Офіц. вісн. України. 2003. № 11. Ст. 462.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України 2001. № 12. Ст. 64.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // Там же. 1996. № 36. Ст. 164.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. // Там же. 1993. № 50. Ст. 472.

Про природні монополії: Закон України від 20.04. 2000 р. // Там же. 2000. № 30. Ст. 238.

Хозяйственное право: Учеб. / Под ред. В.К Мамутова К.: Юринком Интер, 2002. 912 с.

Щербина В.С. Господарське право: Підруч. К.: Юрінком Інтер, 2003. 480 с.

Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, госп-во і право. 2008. № 2. C. 11 14.

Саніахметова Н. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем субєкта господарювання на ринку: поняття та види / Н. Саніахметова, С. Мельник // Там же. 2003. № 1. C. 3 5.

11. Спеціальні режими господарювання

(для самостійного вивчення)

П л а н

1. Спеціальні (вільні) економічні зони. Субєкти вільної економічної зони.

2. Зміст спеціальних режимів вільної економічної зони. Договір на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація вільної економічної зони та її компетенція.

3. Території з пріоритетним розвитком. Особливості правового режиму господарської діяльності.

Нормативно-правові акти та література

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.92 р. // Відом. Верхов Ради України. 1992. № 50.

Бринцев О. Вільні економічні зони: Pro et contra / О. Бринцев, М. Міщенко // Вісн. Акад. прав. наук України. 2006. № 4. C. 137 145.

Буткевич О. В. Ліквідація пільгового режиму господарювання вільних економічних зон України // Вісн. господар. судочинства. 2005. № 4. C. 159 164.

Андреев В. К. Правовое регулирование создания и деятельности особых экономических зон // Государство и право. 2006. № 7. C. 43 47.

ЧАСТИНА ІІ

1. Правове регулювання торговельної діяльності

П л а н

1. Торговельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види торгівлі та торговельної діяльності.

2. Поняття товару та особливості правового режиму обігу окремих його видів.

3. Організаційні форми торговельної діяльності.

4. Ліцензування та патентування торговельної діяльності.

5. Порядок заняття торговельною діяльністю та правила торговельного обслуговування населення.

6. Порядок обліку торговельних операцій. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та товарно-касових книг.

7. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами.

Завдання

63. Студент В. у вільний від навчання час здійснює поїздки до Туреччини та скуповує товари народного споживання. Придбані товари направляються в Україну вантажним контейнером з подальшим продажем їх В. на ринку.

Наскільки правомірна діяльність В.? До якого виду торгівлі відноситься діяльність В.? Які особливості здійснення торгівлі на ринках?

64. Працівники відділу по боротьбі з економічною злочинністю 10.09.2008 р. здійснили перевірку складу-магазину будівельних матеріалів приватного підприємця М. В обґрунтування своїх дій працівники міліції послалися на Закон України Про міліцію, скаргу споживача та предявили посвідчення особи.

Працівниками міліції здійснено перевірку наявності: свідоцтва про реєстрацію с.п.д. та свідоцтва про реєстрацію платника податків а також вони провели інвентаризацію каси та товарних залишків. До того ж перевірили наявність сертифікатів відповідності на цементи марок М-300, М-400, М-500, розфасовані в мішках.

Перевіркою встановлено, що на місці торгівлі відсутні копії сертифікатів на цемент марки М-400; на мішках з цементом марки М-500 не було інструкція по його застосуванню, а з цементом М-300 не зазначено строку виготовлення та строку придатності.

За результатами перевірки працівники міліції склали протокол перевірки та протокол вилучення: копій сертифікатів; по одному екземпляру мішків, у яких були упаковані вказані товари.

Матеріали перевірки (протоколи, упаковка) направлені в Н-е обласне управління у справах захисту прав споживачів та районну податкову інспекцію.

Працівниками Н-го обласного управління у справах захисту прав споживачів 12 вересня проведена перевірка діяльності приватного підприємця М. Начальником цього управління 02.11.2007 р. винесено постанову про накладення санкцій, передбачених Законом України Про захист прав споживачів штрафу в розмірі 4213 грн.

Інспектором районної податкової інспекції 14 жовтня 2007 р. проведена перевірка дотримання податкового законодавства приватним підприємцем М. за результатами якої встановлено, що в торговому приміщенні відсутні на видному місці: копія патенту, книга скарг і пропозицій, копія дозволу на відкриття обєкта торгівлі.

Інспектором складений акт перевірки і переданий на підписання приватному підприємцю.

До якого виду торгівлі належить діяльність приватного підприємця М.? Який порядок відкриття обєктів торгівлі та які вимоги до торговельного залу обєкта торгівлі? Які вимоги встановлені чинним законодавством для роздрібної торгівлі будівельними матеріалами і їх якості? Який порядок обліку торговельних операцій? Назвіть державні органи, які мають право здійснювати перевірки субєктів торговельної діяльності, та проаналізуйте їх компетенцію.

65. Державна податкова інспекція предявила позов до приватного підприємця Тимощук про вимогу штрафу за здійснення торгівлі без реєстратора розрахункових операцій. У позові зазначено, що Тимощук продала без розрахункового чека покупцю один блок сигарет та дві пляшки води. Контрольну закупку проводив співробітник податкової адміністрації. Про цей факт у присутності Тимощук та свідків співробітник податкової адміністрації склав акт. Добровільно Тимощук відмовилась сплатити штраф, посилаючись на те, що справа була спровокована робітником податкової адміністрації і що це єдиний випадок незастосування нею реєстраторів розрахункових операцій.

Господарський суд відмовив податковій адміністрації в розгляді позовної заяви, посилаючись на те, що в суді може бути розглянута скарга самої Тимощук, якщо вона оскаржить дії податкової адміністрації.

Як вирішити справу? Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій?

66. Субєкт підприємницької діяльності Ковальчук відкрив салон побутових послуг та розпочав свою діяльність. Через тиждень районна податкова інспекція здійснила перевірку цього господарюючого субєкта, де виявилось, що всі операції з надання послуг здійснювались робітниками з використанням розрахункових книжок. Інспектор податкової інспекції склав акт перевірки, де вказувалось про застосування фінансових санкцій, у даному випадку за непроведення розрахункових операцій через електронний касовий апарат.

Чи правомірні дії податківців? За які види правопорушень застосовуються фінансові санкції згідно із законодавством?

67. Субєкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю Фаворит відкрив магазин та почав здійснювати торговельну діяльність. До магазину звернувся Кириленко, який завіз для продажу десять ящиків горілки. Продавець погодилася продати цей товар за тиждень. Через пять днів співробітники податкової міліції здійснили перевірку цього торговельного обєкта і виявилося, що на зазначений товар не було підтверджуючих документів (ліцензії, сертифікату). Податкова міліція вилучила вісім ящиків горілки та порушила кримінальну справу проти засновників ТОВ Фаворит.

Чи правомірні дії податкової міліції? Якими нормативними актами регулюються правила торгівлі алкогольними напоями? Яку відповідальність несуть робітники магазину за дане правопорушення?

Нормативно-правові акти та література

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 18 22. Ст. 144.

Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // Там же. 2001. № 31. Ст. 145.

Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р. // Там же. 2002. № 32. Ст. 169.

Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.2005 р. // Там же 1991. № 30. Ст. 379.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000 р. // Там же. 2000. № 38. Ст. 315.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності від 23.03.1996 р. // Там же. 1996. № 20. Ст. 82.

Про державне регулювання виробництва та обороту спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19.12.1995 р. (із змін. та допов.) // Відом. Верхов. Ради України. 1995. № 46. Ст. 345.

Порядок провадження торгівельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 // Офіц. вісн. України 2006. № 25. Ст. 1818.

Зеркалов Д.В. Торговельне право України: Довід. К.: Дакор, 2007. 336 c.

Попов А.А. Торговое право: Учеб. пособие. 3-е изд. доп. и перераб. Х.: Изд. группа РА-каравелла, 2003.

Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні (історико-правовий аспект) // Підприємництво, госп-во і право. 2004. № 5. C. 53 56.

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т.2. Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003. 544 с.

2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

П л а н

1. Зовнішньоекономічні відносини як обєкт правового регулювання. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Субєкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладення. Вимоги до форми контракту.

3. Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту. Право країни, що визначає права та обовязки сторін.

4. Базисні умови поставок.

5. Платіжні умови та джерела їх регулювання.

6. Захисні застереження.

7. Арбітражне застереження.

8. Порядок розгляду справ інститутами міжнародного комерційного арбітражу.

9. Виконання іноземних арбітражних рішень.

10. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.

11. Посередницькі договори у зовнішньоекономічній діяльності.

12. Угоди з давальницькою сировиною.

13. Франчайзингові та ліцензійні зовнішньоекономічні угоди.

14. Договори перевезення вантажів та пасажирів.

15. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

16. Ліцензування та квотування ЗЕД.

17.Облік окремих зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Застосування індикативних цін.

Завдання

68. Державне казенне підприємство Оптико-механіч-ний завод у січні 2008 р. склало контракт з приватною фірмою Індіан-Інтернешнл на поставку оптичних лінз на умовах FCA до м. Харків на загальну суму 40 000 дол. США. Отримувач вантажу польське підприємство високоточного обладнання Польськамедсервіс. При цьому умовами контракту передбачалося, що оплата здійснюється за поставлені лінзи поетапно: 40 % передплата; 60 % протягом 60 днів з моменту поставки.

Сторони домовилися, що все, що не врегульовано цим контрактом, регулюється чинним законодавством України, а в разі виникнення спору, то такий передається на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду, місце розгляду справи м. Стокгольм, мова судочинства англійська.

У звязку з невиконанням своїх обовязків по оплаті 60 % приватною фірмою Індіан-Інтернешнл у зазначені в контракті строки постачальник почав розшук засновника покупця Рашида А. Для цього він звернувся з відповідним запитом до посольства Індії в Україні, з листом до Інтерполу та скаргою до Міністерства внутрішніх справ Індії.

Всі ці інстанції з розумінням поставились до підприємства-постачальника, але відповіли, що Рашид А. не проживає за зазначеною адресою в Індії понад один рік, знаходиться в розшуку правоохоронними органами по звинуваченню в зґвалтуванні.

Державна податкова інспекція надіслала повідомлення про наявність податкового боргу у звязку з несвоєчасним поверненням валютної виручки Державним казенним підприємством Оптико-механічний завод.

Не погоджуючись з цим рішенням-повідомленням, Державне казенне підприємство Оптико-механічний завод звернулося до Господарського суду Харківської області про визнання його недійсним, вказуючи, що як постачальник воно здійснило всі необхідні дії для повернення валютної виручки.

Які вимоги до форми зовнішньоекономічного контракту встановлюються законодавством України? Що таке арбітражне застереження? Його значення. Проаналізуйте можливі варіанти оптимальних арбітражних застережень. До якої групи відносяться базисні умови поставок FCA. Проаналізуйте їх зміст, права та обовязки Покупця і Постачальника. Які вимоги до розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності встановлюються законодавством України? Проаналізуйте їх значення. Які наслідки несвоєчасного повернення валютної виручки за зовнішньоекономічними договорами? Які види відповідальності передбачені законом за такі порушення? Чи поширюються строки позовної давності на такі правовідносини? Які форми розрахунків та платіжні умови ви вважаєте найбільш оптимальними в зовнішньоекономічних відносинах? Які органи розглядають такі спори та який порядок судового розгляду спорів з зовнішньоекономічної діяльності? Чи правомірні дії Державної податкової інспекції?

69. Згідно з контрактом №1 від 19.10.2006 р. ТОВ ОТТО поставлена покупцю нерезиденту ЗАТ Оптово-розничная торговая и производственная фирма Кубаньоптпродторг (Російська Федерація) конструкторський набір надлегкого літака Х-32 Бекас на умовах EXW Харків. Оплата за поставлений товар проведена в іноземній валюті.

ДПІ (відділ організації перевірок по відшкодуванню ПДВ управління податкового аудиту і валютного контролю) 01.04.2007р. надала ТОВ ОТТО акт про проведення перевірки правильності визначення суми ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з бюджету ТОВ ОТТО.

В акті зазначалось, що ТОВ ОТТО неправильно визначило розмір ПДВ, який підлягає відшкодуванню з бюджету, оскільки не включило в податкові зобовязання суму ПДВ, яка підлягає сплаті за контрактом із ЗАТ Оптово-розничная торговая и производственная фирма Кубаньоптпродторг за ставкою 20 %. Такого висновку ДПІ дійшла, посилаючись на підпункт 6.2.1 ст. 6 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР Про податок на додану вартість, згідно з яким операції з продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України, оподатковуються за нульовою ставкою. При цьому товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України у разі, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою вантажно-митною декларацією. А ТОВ ОТТО не є експортером, оскільки ЗАТ Оптово-розничная торговая и производственная фирма Кубаньоптпродторг отримала товар на складі продавця.

Порівняйте правові категорії зовнішньоекономічна і зовнішньоторговельна діяльність, експорт товару. Яке правове значення мають Правила ІНКОТЕРМС? Проаналізуйте правила ІНКОТЕРМС по чотирьох групах: E, F, C, D, а саме:

коли продавець вважається таким, що виконав свої зобовязання за поставкою товарів?

хто проводить очистку товару для експорту й імпорту, виконує митні процедури й несе повязані з цим розходи й ризики?

хто організовує та оплачує перевезення товару, а також несе при цьому ризики втрати або пошкодження товару?

які документи необхідні у звязку з поставкою товару, хто, за чий рахунок і як їх передає?

яка упаковка необхідна для товару і хто її забезпечує?

що таке митна територія?

як визначається поняття вантажно-митної декларації, її функції та порядок оформлення?

70. ВАТ Машинобудівний завод (далі Постачальник) поставив угорській компанії Здравіє (далі Покупець) медичні діагностичні прилади на суму 120 000 дол. США на умовах товарного кредиту на 50 днів з моменту передачі товару покупцю. У свою чергу через 20 днів Покупець поставив Постачальнику по іншому контракту сенсорні індикатори, які використовуються в продукції останнього, на загальну суму 101 000 дол. США з умовою оплати протягом 30 днів з моменту передачі товару. Виконуючи свої обовязки по оплаті за медичне діагностичне обладнання, Покупець сплатив Постачальнику 19 000 дол. США; щодо решти суми направив письмове повідомлення про залік однорідних вимог. У звязку з цим просив вважати взаємні розрахунки повністю проведеними. Постачальник погодився з заліком взаємних однорідних вимог і не звертався до господарського суду про сплату за медичне діагностичне обладнання.

Через шість місяців за результатами перевірки дотримання податкового та валютного законодавства ДПІ не погодилася з проведеним заліком взаємних однорідних вимог і направила ВАТ Машинобудівний завод рішення повідомлення про наявність податкової заборгованости сплати неустойки у вигляді пені за несвоєчасне повернення валютної виручки та сплати штрафних санкцій за таке порушення.

Який порядок розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічним контрактом? Чи допустимі заліки взаємних однорідних вимог в зовнішньоекономічній діяльності? Що таке новація договору? Чи допускається новація зовнішньоекономічного контракту? Проаналізуйте дії податкового органу.

71. Комбінат будівельних матеріалів В (далі В) прийняв рішення про придбання контрольного пакету акцій, які продавалися внаслідок додаткової емісії, польського підприємства (акціонерного товариства) з виробництву шпалер С (далі С). З цією метою був укладений контракт купівлі-продажу акцій, згідно з яким у рахунок оплати за акції КБМ Б передає до статутного фонду АТ обладнання з контролю за якістю на суму 500 000 дол. та іноземну валюту 800 000 дол. США.

Для забезпечення повного контролю над С між цими сторонами був укладений ще один контракт, згідно з яким В викупляло емітовані ним акції і раніше придбані С (що складає 25 % статутного фонду В) на загальну суму 200 000 дол. США.

Підприємство В відвантажило обладнання з контролю за якістю, а також на виконання контрактів подало заявку до банку про придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Але банк відмовив у купівлі іноземної валюти. Митниця відмовила в митному оформленні вивозу обладнання з контролю за якістю.

Який порядок здійснення інвестицій за кордон? Охарактеризуйте режим здійснення іноземного інвестування на території України? Чи правомірно відмовив банк у купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України? Якщо так, то чому? Чи правомірно відмовила митниця в митному оформленні обладнання з контролю за якістю на вивіз? Якщо так, то чому? Порівняйте правову природу двох контрактів купівлі-продажу акцій.

72. ЗАТ Кінокомпанія Море поставило своєму контрагенту канадській компанії F, фотоматеріали на суму 102 000 дол. США за контрактом № 1 від 10.01.2008 р. Оплату за поставлені фотоматеріали компанія F здійснила шляхом передачі Постачальнику на вказану суму простих векселів по акту передачі від 20.04.2008 р. зі строком платежу до предявлення. Зазначені векселі компанія F отримала від Харківського машинобудівного заводу за виконані підрядні роботи.

ОДПІ в м. Харкові звернулася до Господарського суду Харківської області про визнання контракту № 1 від 10.01.2008 р. недійсним, мотивуючи тим, що він суперечить нормам Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю, Закону України Про порядок розрахунків в іноземній валюті та вексельному законодавству України.

Який порядок розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності? Що таке платіжні умови зовнішньоекономічних договорів? Які форми та види розрахунків застосовуються в зовнішньоекономічній діяльності? Які особливості застосування вексельної форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності? Яким повинно бути рішення суду? Чи вправі органи державної податкової служби стягувати у безспірному порядку з субєктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню за порушення ними строків ввезення товарів, що імпортуються за бартерним договором?

73. ВАТ Харківський підшипниковий завод (далі Сторона 1) уклав 01.06.2007 р. договір бартеру з польським тракторним заводом (далі Сторона 2), згідно з яким Сторона 1 поставила 2000 підшипників на суму 1 500 000 євро, а Сторона 2 зобовязана була поставити обладнання для кувального цеху протягом одного місяця з моменту отримання підшипників. Сторона 2 не виконала вчасно своїх зобовязань, мотивуючи це необхідністю завершення стендових випробувань обладнання. 23.04.2008 р. ОДПІ в місті Харкові здійснила перевірку дотримання валютного законодавства ВАТ Харківський підшипниковий завод.

За результатами перевірки ОДПІ в місті Харкові було стягнуто у безспірному порядку з ВАТ Харківський підшипниковий завод пеню за порушення строків ввезення товарів, що імпортуються за бартерним договором

Які особливості регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності?Яке співвідношення бартерних операцій, визначених ГК України, і договору міни, визначеного ЦК України? Чи зупиняється встановлений законом термін проведення бартерної операції субєктом зовнішньоекономічної діяльності України в разі передачі спору з нерезидентом на вирішення третейського суду? Чи застосовуються до товарообмінних (бартерних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності правила Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті? Чи правомірні дії ОДПІ в м. Харкові?

74. ТОВ Харківська бісквітна фабрика (Постачальник) уклало зовнішньоекономічний договір поставки новорічних подарунків для дітей наборів цукерок з ВАТ Курська фабрика пошиву верхнього одягу (Покупець). Згідно з умовами договору Постачальник зобовязався до 10.12.2007 р. поставити покупцю на умовах EW новорічні подарунки в кількості 600 шт. згідно із специфікацією, а покупець прийняти товар та сплатити суму в розмірі 180 000 російських рублів. У арбітражному застереженні в зовнішньоекономічному договорі сторони визначили, що майбутні спори між ними вирішуватиме виключно Вищий господарський Суд України

Які вимоги відповідно до законодавства України ставляться до зовнішньоекономічного договору (контракту)? Який порядок укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та їх форма? Що таке валюта контракту та валюта платежу? Які вимоги до розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності з субєктами господарювання резидентами РФ? Що таке арбітражне застереження, його зміст та умови? Який порядок розгляду спорів із субєктами господарювання резидентами РФ? Чи правильно визначено арбітражне застереження в договорі?

Нормативно-правові акти та література

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України 2002. № 38 39. Ст. 228.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // Там же. 1991. № 29. Ст. 377.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 р. // Там же. 1996. № 19. Ст. 80.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. // Там же. 1994. № 40. Ст. 364.

Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.97 р. // Там же. 1998. № 13. Ст. 52.

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.94 р. // Там же. 1994. № 25 Ст. 198.

Про Єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.92 р. // Там же. 1992. № 19. Ст. 259.

Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС):Указ Президента України від 04.10.1994 р. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів МПП. // Уряд. курєр. № 63. 2002; № 68. 2002.

Про інвестування майнових цінностей резидентами за межі України: Указ Президента України від 13.09.95 р. // Там же. 1995. № 145 146.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15 93 // Відом. Верхов. Ради України. 1993. № 17. Ст. 184.

Про затвердження Інструкції Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон Постанова Правління НБУ від 16.03.99 р. № 122.: // Офіц. вісн. України. 1999. № 17.

Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів від 06.09.2001. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201. // Там же. 2001 № 39 Ст. 1784.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер, 1999.

Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. Х.: Основа, 1995.

3. Правове регулювання ринків фінансових послуг

П л а н

1. Поняття та види фінансових послуг.

2. Поняття ринків фінансових послуг. Їх правове регулювання.

3. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку.

4. Коло субєктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг.

5. Заходи впливу, що застосовуються у разі порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг.

6. Законодавчі засади запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Система та субєкти фінансового моніторингу.

Завдання

75. Виробничо-комерційна фірма (ВКФ) надала позику за рахунок власних коштів фізичній особі працівнику фірми на умовах строковості та платності. Районна податкова інспекція звернулась до господарського суду з позовом про визнання недійсним договору позики, оскільки ВКФ не мала права надавати фінансової позики (без реєстрації у якості фінансової установи та отримання відповідної ліцензії).

Яке рішення повинен винести суд?

76. ТОВ Октопус займається будівництвом багатоквартирних житлових будинків. Будівництво здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб, які мають намір придбати квартиру, і оформлюється договором про пайову участь у будівництві. Юрист товариства вважає, що в даному випадку порушуються норми Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю та законодавства про фінансові послуги, оскільки ТОВ Октопус фактично надає фінансові послуги із управління грошовими коштами фізичних осіб, не маючи статусу фінансової установи. Директор товариства хоче отримати розяснення від уповноваженого державного органу.

До якого органу він має звертатися? Підготуйте проект відповіді на запит.

77. До юридичної фірми звернувся директор ломбарду Барс утвореного у формі повного товариства, з проханням розробити нову редакцію установчого договору, яка б відповідала вимогам чинного законодавства. Ознайомившись із проектом нової редакції договору, директор помітив, що з предмета діяльності виключено положення про здійснення ломбардом операцій щодо збереження майна та скупки виробів із дорогоцінних металів. Юристи пояснили директору, що ломбард є фінансовою установою і не може займатися іншими видами діяльності, аніж фінансові послуги. Директор наполягав на залишенні цієї послуги в договорі, мотивуючи свою позицію тим, що ломбард надає такі послуги дуже давно і не має жодних ускладнень з боку контролюючих органів.

Чи є обґрунтованою позиція юристів?

78. До страхової компанії звернувся потенційний клієнт з наміром застрахувати своє життя. Клієнт попросив у працівника страхової компанії ознайомити його з фінансовою звітністю компанії за останні десять років, переліком нерухомого майна, що їй належить, переліком акціонерів та керівників компанії (голови та членів правління, керівників структурних підрозділів) із зазначенням їх паспортних даних, номерів телефонів та місця проживання. Потенційний клієнт мотивував свою вимогу тим, що оскільки договір страхування життя є довгостроковим, то і він має зібрати максимум відомостей про компанію, її акціонерів та керівників, щоб бути впевненим у її добропорядності та надійності.

Як має поступити працівник страхової компанії?

79. До банку звернувся представник іноземної компанії з метою відкрити рахунок для формування статутного капіталу ТОВ, що створюється цією іноземною компанією. Працівник банку перевірив комплект наданих документів та додатково запросив у представника статут іноземної компанії, а також відомості про всіх її учасників, а якщо такі учасники є юридичними особами, то також про їх учасників (паспортні дані, місце проживання, копії паспортів). Представник іноземної компанії відмовився надавати зазначені документи, оскільки їх надання не передбачене Інструкцією Про порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою рішенням НБУ. Працівник банку відмовив у відкритті рахунку.

Чи правомірними були дії працівника банку.

80. До юридичної компанії звернувся клієнт із проханням зареєструвати для нього фінансову компанію та створити фонд фінансування будівництва, який би управлявся цією компанією. Клієнт також бажав, щоб ця компанія мала змогу залучати кошти від фізичних та юридичних осіб (на депозити), а також мала право видавати кредити.

Чи можливе створення такої компанії? Складіть алгоритм її створення.

81. Представники Держфінмоніторингу здійснили перевірку оператора однієї з державних лотерей. Під час перевірки виявлено, що не виконуються вимоги Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: оператор не має у своїй структурі спеціального підрозділу з питань фінансового моніторингу. Оператор стверджував, що оскільки він не має статусу фінансової установи, то не є субєктом первинного фінансового моніторингу.

Чи правильне твердження оператора? Які санкції або заходи впливу можуть бути застосовані до оператора лотереї у випадку порушення ним законодавства?

82. Представники Держфінпослуг здійснили планову виїзну перевірку (інспекцію) кредитної спілки Швидка допомог, внаслідок якої виявлено наступні порушення: невідповідність головного бухгалтера спілки встановленим Професійним вимогам; недотримання спілкою фінансових нормативів діяльності та невідповідність договорів про надання кредитів вимогам законодавства про фінансові послуги та Закону України Про захист прав споживачів.

Які заходу впливу можуть бути застосовані до кредитної спілки?

Нормативно-правові акти та література

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Гл. 35. Офіц. вісн. України. 2003. № 11.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 32. Ст. 1457.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 .11. 2002 р. // Там же. № 50. Ст. 2248.

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41.

Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами субєктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 р. № 21.

Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей. К.: Реферат, 2004. 288с.

4. Правове регулювання банківської діяльності.

Банківські операції

П л а н

1. Поняття, види банків та їх характеристики як організаційно-правових форм.

2. Система банківських операцій.

3. Розрахунково-касові операції банків. Банківські рахунки, права й обовязки сторін за договором на розрахунково-касове обслуговування. Правове регулювання касових операцій банків.

4. Правові основи безготівкових операцій в народному господарстві.

5. Кредитні операції банків. Види банківського кредиту (банківської позики).

6. Депозитні операції банків. Інші операції банків.

Завдання

83. У дозволі, який надано банком своїй філії, було відсутнє право філії на здійснення такої банківської операції (наявної у дозволі банку), як залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Але в довіреності на керівника філії передбачалися повноваження на здійснення угод, повязаних з цією операцією, які філія і здійснювала, відображаючи їх на своєму балансі на підставі укладених керівником угод.

Яку відповідальність несе керівник філії, філія банку і банк за здійснення таких операцій? Чи можуть бути визнані угоди, які укладались під час здійснення зарахування та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, недійсними і на якій підставі?

84. У договорі на розрахунково-касове обслуговування передбачено, що у випадку відсутності операцій по рахунку протягом трьох місяців, банк його закриває. В банку (АКБ) прийнято розпорядження про закриття рахунку клієнта після відсутності операцій по рахунку впродовж трьох місяців, а кошти, які залишалися на рахунку, відправлено, за вирахуванням оплати вартості розрахунково-касового обслуговування, яку банк списав на свою користь, на інший рахунок клієнта в іншому банку, про який в банку (АКБ) була інформація в справі по відкриттю рахунка. Але ці кошти з іншого рахунку клієнта в законному порядку списано на підставі платіжної вимоги в рахунок погашення його боргів. Клієнт звернувся з позовом до банку (АКБ) про відшкодування шкоди в розмірі коштів, які було перераховано з рахунку.

Чи має право банк самостійно списувати кошти в рахунок оплати розрахунково-касового обслуговування клієнта? Якщо має, то за яких умов? Якої шкоди заподіяно клієнту? Дайте обґрунтовану відповідь із зазначенням умов, які необхідно виконати банку, щоб уникнути спору.

85. До банку надійшов запит про надання інформації про рух коштів на рахунку фізичної особи не субєкта підприємницької діяльності, підписаний начальником ВДСБЕЗ і скріплений гербовою печаткою цього органу.

Чи має право банк надавати відповідь на такий запит? Яким органам МВД України банк повинен надавати відповідь на оформлені в установленій формі запити?

86. Між банком та акціонерним товариством (далі АТ) укладено кредитний договір про надання кредиту траншами (частинами) впродовж 10 днів після надання заявок АТ на перерахування траншів. Банк виконував перерахування несвоєчасно, через що АТ зазнало збитків у своїй виробничій діяльності і не змогло повернути кредит та проценти. Суд задовольнив позовом банку про стягнення з АТ кредиту, процентів та пені тільки в частині стягнення кредиту, відмовивши в стягненні процентів та пені.

Обґрунтуйте законність прийнятого судом рішення на підставі норм законодавства.

87. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) резидент одержало позику в іноземній валюті від нерезидента і не зареєструвало контракт про позику в установленому законодавством порядку. Банк зарахував іноземну валюту на рахунок ТОВ, яке використало іноземну валюту в Україні відповідно до законодавства. Під час повернення позики банк відмовив ТОВ у перерахуванні іноземної валюти нерезиденту, посилаючись на відсутність реєстрації контракту. ТОВ звернулося з позовом до господарського суду з вимогою зобовязати банк перерахувати іноземну валюту ТОВ за контрактом нерезиденту.

Які порушення законодавства наявні в діях банку та ТОВ? Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте відповідь.

88. Позичальник своєчасно не перераховував проценти за користування кредитом банку. Суд задовольнив позов банку до позичальника про розірвання кредитного договору на підставі того, що в кредитному договорі містилася умова дострокового розірвання у разі наявності прострочення виконання зобовязань позичальником, але відмовив банку в стягненні кредиту, процентів та пені з поручителя у звязку з визнанням кредитного договору розірваним.

Чи є розірвання кредитного договору на таких умовах законним? Які підстави для припинення поруки? Чи законне рішення суду? Обґрунтуйте відповідь.

Нормативно-правові акти та література

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 1 2. Ч. 1. Ст. 1.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 р. // Офіц. вісн. України. 1999. № 24. Ст. 1087.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Там же. 2001. № 20. Ст. 828.

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань: Закон України від 22.11.96 р. // Відом. Верхов. Ради України // 1997. № 5. Ст. 28.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Закон України від 23.09.94 р. // Там же. 1994. № 40. Ст. 364.

Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04. 2001 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 17. Ст. 731.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11. 2002 р. // Там же. 2002. № 50. Ст. 2248.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1993. № 17. Ст.184.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Затв. ПП НБУ № 375 від 31.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 44. Ст. 1991.

Положення про порядок видачі банкам ліцензії банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затв. ПП НБУ № 275 від 17.07.2001 р. // Там же. 2001. № 31. Ст. 1601.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затв. ПП НБУ № 368 від 28.08.2001 р. // Там же. 2001. № 40. Ст. 1813.

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.: Затв. ПП НБУ № 369 від 28.08.2001 р. // Там же. 2001. № 41. Ст. 1864.

Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів.: Затв. ПП НБУ від 05.03.2003 р. № 82. // Там же. 2003. № 13. Ст.584.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. ПП НБУ № 492 від 12.11.2003 р. // Там же. 2003. № 51. Ч 1. Ст. 2707.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затв. ПП НБУ № 22 від 21.01.2004 р. // Там же. 2004. № 13. Ст. 908.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. ПП НБУ № 637 від 15.12.2004 р. // Там же. 2005. № 3. Ст. 155.

Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями. Затв. ПП НБУ № 136 від 24.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. 1999. № 22. Ст. 1020.

Банківське право України: Навч. посіб. / А.М. Жуков, А.Ю. Іоффе, В.Л. Кротюк. та ін.; За заг. ред. А.О. Селіванова. К.: Видав. Дім Ін Юре, 2000. 384 с.

Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997. 424 c.

Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. і допов. К.: МАУП. 2000. 240 c.

Закон України Про банки і банківську діяльність: Науково-практ. коментар / За заг. ред. В.С. Стельмаха. К. 2006. 520 с.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4662
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site