Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Фінанси для напряму 0501 − Економіка і підприємництво спеціальність 6.050100 Фінанси,

Фінанси

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИМетодичні вказівки

щодо написання курсової роботи з дисципліни

Фінанси

для напряму

0501 − Економіка і підприємництво

спеціальність 6.050100 Фінанси,

.

Дніпропетровськ

2009


1. Мета ТА ОСНОВНІ завдання КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи є поглиблення знань студентів у освоєнні предмета, які необхідні майбутнім фахівцям з економічного аналізу. Використовуючи знання загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін, а також фактичні матеріали з питань аналізу господарської діяльності підприємства, студент повинен самостійно дослідити одну з актуальних тем дисципліни Економічний аналіз.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викликанню інформаційних джерел (монографій, підручників, статей, опублікованих у періодичній пресі тощо), статистичних і практичних матеріалів.

Курсова робота показує, наскільки глибокі й фундаментальні знання набуті студентом при вивченні дисципліни, характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

У курсовій роботі необхідно логічно й послідовно викласти основні положення, що розкривають зміст обраної теми, показати розуміння економічних процесів, їхній взаємозвязок і взаємозалежність, уміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними матеріалами.

У курсовій роботі студент має показати:

- уміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати набуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення конкретного цифрового матеріалу.

2. ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальний обсяг курсової роботи повинен складати 25-30 сторінок (формат А4) компютерного набору (через 1,5 інтервалу, розмір шрифту 14).

Перша сторінка роботи оформлюється як титульна (додаток 1).

На другій сторінці подається план (зміст) роботи із зазначенням номера сторінки початку кожного структурного елемента роботи. У змісті потрібно вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно повязаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Усі сторінки тексту повинні бути пронумеровані, починаючи з другої сторінки (першою вважається титульна сторінка).

Cтруктурними елементами курсової роботи повинні бути вступ, розділи та підрозділи (параграфи), висновки, перелік використаної літератури.

Рекомендована кількість розділів 2-4, рекомендована кількість підрозділів (параграфів) 2-3 для кожного розділу.

У Вступі (1-2 сторінки) студент визначає актуальність теми курсової роботи, формулює мету та розкриває основні завдання курсової роботи).

Перший розділ (визначається як теоретичний розділ) структурно складається з 2-4 підрозділів, містить теоретичний виклад важливих аспектів проблеми та критичний огляд джерел.

Другий розділ (аналітичний розділ) присвячується обгрунтуванню фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах, що характеризують обєкт дослідження.

Третій розділ (проектний розділ) повинен містити обгрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. При цьому автор повинен робити посилання на джерело тих даних, які він використовує в роботі.

Розгляд різних аспектів проблеми повинен мати логічний характер.

У Висновках (приблизно 2 сторінки) студент повинен узагальнити основні результати проведеного аналізу, при цьому зміст висновків повинен кореспондувати меті та основним завданням роботи, які були сформульовані у Вступі.

Перелік використаної літератури повинен включати ті джерела, які були використані студентом в процесі написання курсової роботи, й на які є посилання в тексті роботи. Ці джерела подаються в алфавітному порядку (першими у списку в алфавітному порядку подаються законодавчі акти, закони, тощо, далі йде перелік книжок та журналів в алфавітному порядку).

Додатки містять матеріали допоміжного характеру таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети, форми звітності тощо.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ курсовОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги

Курсова робота, як правило, виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою компютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (компютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий 25 мм, правий 10 мм, верхній і нижній 20 мм.

Розмір абзаца 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин зміст, вступ, розділ, висновки, ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ), додатки друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3 4 інтервалам.

Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.

3.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова розділ, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово Таблиця і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова Продовження табл. і вказують номер, наприклад: Продовження табл. 1.2 .

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова Примітки ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова Примітка ставлять крапку.

3.3. Таблиці

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставлять.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.1

Обсяг торговельного обороту Польщі й України у

1993-2000 рр. та його динаміка *

Рік

Експорт

Імпорт

Оборот

Млн USD

Динамка,%

Млн

USD

Динаміка, %

Млн USD

Динаміка, %

1993188

116

201

162,1

389

136

1997

1207

123,8

416

99,5

1623

116,5

2000

798

113,5

475

140,1

1273

122,2

* Розраховано автором на підставі даних Головного статуправління Польщі.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

3.4. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова де без двокрапки.

Наприклад:

, (4.1)

де Вр  середньорічний виробіток одного робітника;

    ОВ  обсяг виробництва;

     Чр  середньооблікова чисельність робітників.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення () і ділення (:).

3.5. Посилання

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на ідеях і висновках яких розробляється проблема.

Посилання в тексті роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: у працях [1-7] , або [4, с. 52].

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером, наприклад, рис. 1.2, на формули порядковим номером формули в дужках у формулі (4.1).

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово таблиця пишуть скорочено, наприклад: в табл. 1.2.

3.6. Перелік використаних джерел (літератури)

Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

а) посилання на книгу:

1. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

б) посилання на статтю:

1. Крамаренко Г.А. Чорная О.Е. Методологические особенности оценки кредитного риска и формирования стоимости кредитных продуктов // Культура народов Причерноморья. Научный журнал.- 2006.- № 80.- С.77-81.

2. Economic and financial indicators // The Economist. 2003. August 9th 15th. P. 76-77.

в) посилання на електронні джерела інформації:

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Оперативна статистична інформація. http: // www.ukrstat.gov.ua/.

2. Офіційний сайт НПІГ Інтерпайп. http: // www.interpipe.ua/.

3.7. Додатки

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово Додаток і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б).

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується протягом семестру. Рекомендованим останнім строком передачі курсової роботи на кафедру є не пізніше, ніж за 2 тижні до завершення навчального семестру. Не дотримання студентом цього строку, не дає підстави кафедрі не приймати курсову роботу студента.

Передана на кафедру студентом курсова робота (у зброшурованому вигляді) реєструється в спеціальному журналі секретарем кафедри. Секретар кафедри вказує на титульній сторінці курсової роботи дату її отримання, ставить свій підпис та передає керівнику для рецензування.

Рецензування курсової роботи викладачем здійснюється протягом 5 (пяти) календарних днів з дня реєстрації поданої роботи на кафедрі (в особливих випадках протягом 7 (семи) календарних днів).

За результатами рецензування на титульному листі курсової роботи рецензент робить напис: Рецензування - ____________ (кількість балів). До захисту. Дата. Підпис або: Рецензування на доопрацювання. Дата. Підпис.

Свої зауваження щодо курсової роботи рецензент викладає на зворотній сторінці титульного листа. У випадку, коли ставиться оцінка в діапазоні 35-40 балів, рецензент може не вказувати ніяких письмових зауважень по роботі.

Курсова робота, що не отримала позитивної оцінки рецензента, секретарем кафедри повертається студенту на доопрацювання, після чого повторно представляється на кафедру. Перед передачею такої роботи рецензенту секретар кафедри робить на титульному листі позначку Після доопрацювання, проставляє дату її отримання та ставить свій підпис.

5. ЗАХИСТ І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи проводиться при наявності позитивної оцінки за результатами її рецензування. Дата захисту визначається керівником курсової роботи за погодженням з викладачем-лектором. Останній визначає склад комісії для проведення захисту.

Захист курсових робіт проводиться до складання екзамену з дисципліни (як правило, до початку сесії). Студенти, які не захистили курсові роботи, не допускаються до складання екзамену по даній дисципліні.

Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь у вигляді презентация Microsoft PowerPoint, розраховану на 2-3 xвилини.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання курсової poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe peкoмeндyєтьcя.

Головне завдання захисту виявити дійсну ступінь самостійності студента у виконанні курсової роботи та глибину його розуміння тих питань, які викладені у курсовій роботі.

Після проведення захисту курсових робіт викладач передає їх секретарю кафедри, який робить відповідні записи в журналі реєстрації.

Максимальна кількість балів, якою оцінюється курсова робота, складає 100 балів. Із них:

- за своєчасне подання курсової роботи на кафедру - максимум 20 балів;

- оцінка за результатами рецензування - максимум 40 балів (при повторному представленні роботи після доопрацювання - максимум 20 балів);

- оцінка за результатами захисту - максимум 40 балів.

Своєчасним вважається подання курсової роботи на кафедру відповідно до терміну, визначеному викладачем-лектором. У цьому випадку студент отримує 20 балів.

При запізненні з представленням курсової роботи не більше, ніж на 7 (сім) днів студент отримує 10 балів. В інших випадках - 0 балів.

Переведення результатів 100-бальної шкали в 4-бальну здійснюється, таким чином:

- 90-100 балів 'відмінно';

- 70-89 балів - 'добре';

- 50-69 балів - 'задовільно';

- менше 50 балів - 'незадовільно'.

До відомості викладач заносить дві оцінки - за 100-бальною та 4-бальною системами.

Студент повинен повторно виконати курсову роботу за новою темою:

а) при загальній підсумковій оцінці 'незадовільно ';

б) при отриманні за результатами захисту 0 або 10 балів.

Студент повинен пройти повторний захист курсової роботи, якщо його оцінка за результатами захисту дорівнює 19 балам. При цьому повторний захист не може бути оцінений викладачем більше ніж на 26 балів.

6. Тематика курсових робіт

1.                 Формування, розподіл і використання грошових прибутків і накопичень підприємств сфери матеріального виробництва.

2.                 Податкові канікули - один із видів фінансового механізму.
3.                 Податкова політика України (аналіз за останні 5 років).

4.                 Грошово-кредитна політика України (аналіз за останні 5 років).

5.                 Соціальна політика України (аналіз за останні 5 років)

6.                 Інвестиційна політика України (аналіз за останні 5 років)

7.                 Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів.

8.                 Фінансові аспекти формування й використання оборотних коштів підприємства (на прикладі підприємств 3-х галузей).

9.                 Історія формування державного боргу України та проблеми його обслуговування сьогодні.

10.             Державний кредит та проблеми його обслуговування в Україні (аналіз за останні 3 роки).

11.             Інвестиційна привабливість України.

12.             Формування доходів та видатків державного бюджету (аналіз за останні 5 років).

13.             Порівняльний аналіз джерел одержання державних прибутків і напрямків державних витрат України та країн, що розвиваються. (На прикладі 3-х країн)

14.             Доходи та видатки бюджету розвинених країн і країн з перехідною економікою (на прикладі 4-х країн).

15.             Порівняльний аналіз методичних підходів до складання бюджету (на прикладі України та розвинених країн).

16.             Бюджетний дефіцит та методи його подолання (на прикладі 4-х країн).

17.             Доходи та видатки територіальних бюджетів (аналіз за останні 5 років).

18.             Доходи та видатки територіальних бюджетів (порівняльний аналіз 3-х областей України).

19.             Місцеві податки та збори та їх вплив на формування бюджетів міст (на прикладі 4-х міст України).

20.             Міжнародні фінансові організації та їх роль у стабілізації економічного становища України (на прикладі 4-х організацій).

21.             Платіжний баланс України (порівняльний аналіз за останні 5 років).

22.             Платіжні баланси розвинених країн, методика їх складання та аналіз структури (на прикладі 3-х країн).

23.             Державні цінні папери, їхня роль в управлінні державним боргом.

24.             Валютні резерви держави, джерела їх формування й напрями використання. (на прикладі 3-х країн)

25.             Страховий ринок України (аналіз за останні 5 років).

26.             Формування золотовалютних резервів країни та їх вплив на міжнародні фінансові ринки.

27.             Роль державних цільових фондів на фінансовому ринку України (порівняльний аналіз за останні 3 роки).

28.             Проблеми зовнішньої заборгованості України (аналіз за останні 5 років).

29.             Фінанси домогосподарств. (порівняльний аналіз за останні 5 років)

30.             Етапи процесу глобалізації та її вплив на економіку розвинутих країн та країн з перехідною економікою (на прикладі 4 країн).

31.             Вільні економічні зони та їх участь в розподілі фінансових ресурсів в розвинутих країнах та в країнах з перехідною економікою (на прикладі 2 країн).

32.             Особливості функціонування та розвиток офшорних зон, як світових фінансових центрів (на прикладі 3 офшорних зон, які належать до кокосових офшорів').

33.             Особливості функціонування та розвиток офшорних зон, як світових фінансових центрів (на прикладі 3 офшорних зон, які надають податкові пільги, але здійснюють суттєвий державний контроль).

34.             Міжнародне кредитування та фінансування держав, що розвиваються.

35.             Особливості функціонування транснаціональних корпорацій.

36.             Поточні відношення та шляхи удосконалення форм та механізмів співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

37.             Інвестиційна привабливість галузей української економіки для іноземних інвесторів.

38.             Проблеми міжнародних валютно-кредитних та фінансових відношень країн Співдружності Незалежних Держав (СНД).

7. Література

Законодавчі акти

1.   Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001 р.

2.   Господарський кодекс України (16 січня 2003 року №436-IV).

3.   Закон України Про внесення змін до Закну України Про державну податкову службу в Україні від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // Відомості 6. Верховної Ради України. - 1998.- -29.

4.   Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні від 26.01.1993 р. // Відмості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.

5.   Закон України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Ведомості Верховної Ради України.- 1997.- № 24.

6.   Закон України Про страхування від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996.- № 18.

7.   Закон України про акціонерні товариства вiд 17.09.2008  № 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2008. - N 50-51.

8.   Закон України Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні від 21.12.2001 р. № 2157-Ш // Офіційний вісник України.- 2001.- № 4.

9.   Конституція України.- К.: Преса України, 1997.

Основна

1.                       Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- К.: НІОС, 2000.

2.                       Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. К.: Знання-Прес, 2002. 311 с.

3.                       Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ. К.: Либідь, 2002. 703 с.

4.                       Опарін В.М. Фінанси: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ.- 2001

5.                       Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічни аспекти): Монографія.- К.: КНЕУ, 2005.- 540 с.

6.                       Романенко О.Р. Фінанси: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Додаткова

1.       Бабичева Ю.Б. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1993.

2.       Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Днржавні фінанси: Навч. Посібник.- К.: Атіка, 2002.

3.       Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Мороза. К.: КНЕУ, 2000.

4.       Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч.пособие.- М.: Издательский дом Вильямс, 2000.

5.       Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник.- К.: НІОС, 2002.

6.       Вступ до банківської справи / М.І. Савлук, А.М. Мороз, А.М. Коряк; Відп. ред. М.І. Савлук. К.: Лібра, 1998.

7.       Губський Б В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К.: Наук. думка, 1998.

8.       Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. Фінанси .-К.: Знання, 2008. - 247с.

9.       Карлін М.І. Фінанси Украни та сусідніх держав: Навч. посіб. К.:Знання, 2007. 589 с.

10.   Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996.

11.   Крамаренко Г.О. Финансы: Слайд-конспект. Д.: Узд-во ДУЭП, 2007. 120 с.

12.   Лагутін В. Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посібник. К.: Т-во Знання, КОО, 2000.

13.   Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2001. 608 с.: ил.14.   Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. К.: Киев. информ. агентство, 1997.

15.   Мороз А. М. Основы банковского дела. К.: Либра, 1994.

16.   Опарін В. М. Фінансова система України. (теоретико-методологічні аспекти). Монографія.- К.: КНЕУ, 2006.- 240 с.

17.   Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічни аспекти): Монографія.- К.: КНЕУ, 2005.- 540 с.

18.   Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. К.: Лібра,
1998.

19.   Савлук М. /., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін. Гроші та кредит. К.: Лібра, 1992.

20.   Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіж
них корпорацій К.: Либідь, 1993.

21.   Тиркало Р. І., Андрушевський Т. І. Кредитний ринок в системі фінансових ринків України // Фінансова Україна. 1998. № 2.

22.   Уманців Ю.М., Швед Ю.А. Офшорне підприємництво у сучасній економіці. Монографія. К.: Атака, 2004. 144 с.

23.   Управление инвестициями: В 2 т. / Под ред. В. В. Шеремета.
М.: Выс. шк., 1998.

24.   Фінанси: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань / Г.О. крамаренко, В.М. вареник, Ю.В. горячкіна, З.С. Пестовська, Б.Г. Філатов. Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. 92 с.

25.   Финансы. Учебник. Под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевского, Б.М. Сабанти.- М.: Перспектива, Юрайт.- 2001.

26.   Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.
М.: Дело, 1992.

27.   Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. СПб: Питер, 2002. 272 с.: ил.

28.   Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л.Дж. Мировые финансы: Пер. с англ. М.: ООО ДеКА', 1998.

29.   Агенція з розвитку підприємництва. http://www.ade.kiev.ua

30.   Економічна бібліотека. http://www.economics.com.ua.

31.   Офіційний сайт дніпропетровської мерії. http://www.meria.dp.ua.

32.   Офіційний сайт дніпропетровської обласної адміністрації. http://www.adm.dp.ua.

33.   Офіційний сайт донецької обласної адміністрації. http://www.donoda.gov.ua.

34.   Офіційний сайт журналу Бізнес. http://www.business.kiev.ua.

35.   Офіційний сайт журналу Бюджет. http://www.bujet.ru.

36.   Офіційний сайт журналу Менеджмент в Росии. http://www.dis.ru.

37.   Офіційний сайт запорізької обласної адміністрації. http://www.zoda.gov.ua.

38.   Офіційний сайт івано-франківської обласної адміністрації. http://www.if.gov.ua.

39.   Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду. http://www.imf.org.

40.   Офіційний сайт Мірового Банку. http://www.worldbank.org.

41.   Офіційний сайт статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua.

42.   Офіційний сайт харьківської обласної адміністрації. http://www.kharkivoda.gov.ua.

43.   Сайт по управлінню фінансами. http://www.management.com.ua.

44.   Сервер Верховної Ради України. http://www.rada.gov.ua.

45. http://www.wto.org

46. http://www.oecd.org

47. http://www.imf.org

48. http://www.worldbank.org

49. http://www.cia.gov

50. http://www.nalogi.net


Додаток 1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА_____________________________________________

Представлено на кафедру _________________

(дата, підпис секретаря кафедри)

Рецензування: ___________________________

Захист:_________________________________

Підсумкова оцінка _______________________

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни ___________________________________

на тему ________________________________________

_______________________________________________

Студента (ки) _________________________ (ПІБ)

Групи________________________________

Керівник курсової роботи_____________________

_____________________________

(ПІБ, науковий ступень, вчене звання)

Дніпропетровськ

200_

Навчальне видання

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

Фінанси

Підписано до друку Формат 60 х 84/16. Ум. друк. арк. 0,56

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

ДУЕП

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 696
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site