Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

ОХОРОНА ПРАЦІ Й НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Медицина

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Охорона праці й навколишнього середовищаЗміст розділа

Введення

7.1. Система заходів щодо охорони праці

7.2. Керування охороною праці в економічних структурах

7.3. Промислова санітарія

7.3.1. Метеорологічні умови

7.3.2. Характеристика вентиляції

7.3.3. Опалення

7.3.4. Вібрація

7.3.5. Шум

7.3.6. Виробниче освітлення

7.4. Організація безпечних умов праці на робочому місці

7.5. Пожежна безпека

7.6. Заходи щодо охорони навколишнього середовища

Введення

Охорона праці відіграє важливу роль у трудовому житті людини. Правильна організація праці значно підвищує його продуктивність і різко знижує можливість виробничих травм, каліцтв й ін. Це, у свою чергу, робить і безпосередній позитивний вплив на економічну сторону праці: відбувається зниження на оплату лікування співробітників, зменшується кількість і розмір компенсацій за роботу в шкідливих умовах й ін. По статистичних підрахунках, витрати на необхідні заходи й засоби для охорони праці й безпеки життєдіяльності обходяться в десять разів менше, ніж витрати через нещасні випадки й т.п.

Рівень виробничого травматизму й антропогенного впливу на навколишнє середовище, динаміки й матеріальні наслідки обумовлюються соціально-економічними факторами, станом техніки й організації праці, прийнятими в країні законами по охороні праці й системами контролю за їхнім виконанням.

Загальні поняття та терміни охорони праці:

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом) (Стаття 1. ЗАКОН УКРАЇНИ 'Про охорону праці').

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: 

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; 

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану; 

- використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству; 

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва

(Стаття 4. ЗАКОН УКРАЇНИ 'Про охорону праці').

7.1. Система заходів щодо охорони праці

На підприємстві, зокрема на підприємстві ВАТ Харківський підшипниковий завод (ХАРП) повинна бути нормативна, розпорядницька, звітна й облікова документація з питань охорони праці.

Нормативна документація :

-              закони, норми, правила, типові положення , знаки, бланки

 Розпорядницька документація :

-              накази, розпорядження, положення, інструкції 

 Звітна документація :

-              форми офіційної статистичної звітності

Облікова документація відображає всю діяльність по охороні праці на підприємстві, вона включає:

-              журнали, переліки, графіки, протоколи, плани, схеми

Вся документація повинна зберігатися в службі охорони праці підприємства в належному порядку, зручному для використання при необхідності або у випадку контролю підприємства органами державного нагляду.

7.2. Керування охороною праці на підприємстві

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.

Узагальнена схема організації охорони праці на виробництві зображена на рис 7.1.

Рисунок 7.1 Схема організації управління охороною праці на підприємстві

Із цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи керування охороною праці, а саме:

-              створює відповідні служби й призначає посадових осіб, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права й відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їхнє дотримання;

-              розробляє при участі сторін колективного договору й реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;

-              забезпечує виконання необхідних профілактичних мір відповідно до змінившихся обставин; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки й техніки, засобу механізації й автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід по охороні праці й т.п.;

-              забезпечує належний зміст будинків і споруджень, виробничого встаткування, моніторинг за їхнім технологічним станом;

-              забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і здійснення профілактичних мір, певних комісіями з підсумків розслідування цих причин.;

-              організує проведення аудита охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого встаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку й строки, обумовлені законодавством, і по їхніх підсумках вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

-              розробляє й затверджує положення, інструкції, інші акти по охороні праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), і правила, що встановлюють, виконання робіт і поводження працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства по охороні праці;

-              забезпечує контроль за дотриманням працівником технологічних процесів, правил обігу з машинами, механізмами, устаткуванням й іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного й індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці;

-              організовує пропаганду безпечних методів праці й співробітництво із працівниками в області охорони праці;

-              вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає якщо буде потреба професійні аварійно-рятувальні формування при виникненні на підприємстві аварій і нещасних випадків.Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог (Стаття 13. ЗАКОН УКРАЇНИ 'Про охорону праці').

До основних завдань, які повинна вирішувати служба охорони праці разом із іншими структурними підрозділами, належать завдання щодо забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та засобами колективного захисту; професійного до бору виконавців робіт з підвищеною небезпекою, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці та вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.

7.3. Промислова санітарія

При механічній обробці металів утворяться різні шкідливі речовини: пил у зваженому стані, продукти термічного розкладання СОЖ у зоні різання. Відповідно до ДСТУ 12.1. 005-88 зміст шкідливих речовин у робочій зоні регламентується величиною ПДК - гранично припустимої концентрації, тобто такий, котра при дії на людину протягом робочої зміни й усього виробничого стажу не викликає змін у його життєдіяльності. ПДК шкідливих речовин в аерозольному стані в повітрі робочої зони, що підлягають контролю, представлені в табл. 7.1.

Таблиця 10.1 ПДК шкідливих речовин, що підлягають контролю

Найменування шкідливої речовини

ПДК, мг/м

Клас небезпеки

Аерозолі стали

6

4

Речовини, що утворяться при термічному розкладанні мінеральних масел, що входять до складу СОЖ:

Мінеральні масла

5

3

Оксид вуглецю

20

4

Сірчистий ангедрит

10

4

Зниження змісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони забезпечується вибором оптимальних режимів різання, своєчасним заточенням інструмента, видаленням шкідливих речовин із зони різання засобами місцевої вентиляції, пристроєм загалнобмінної вентиляції в цеху, своєчасним збиранням осілого пилу з використанням пилососних установок.

7.3.1. Метеорологічні умови

Метеорологічні умови впливають на організм людини й на його працездатність. Метеорологічні умови регламентуються ДСТУ 12.1.005-88. Припустимі норми температури, відносній вологості й швидкості руху повітря наведені в табл.7.2.

Таблиця 7.2. Припустимі норми температури, відносній вологості й швидкості руху повітря наведені

Період року

Температура, З

Відносна вологість, не більше в %

Швидкість руху повітря, не більше в %

Холодний

17 23

75

0,2

Теплий

18 27

75

0,2 0,4

Підтримка нормативних параметрів мікроклімату забезпечується засобами загалнообмінної вентиляції й опалення.

7.3.2. Характеристика вентиляції

Під вентиляцією розуміють систему заходів і пристроїв, призначених для забезпечення на постійних робочих місцях, у робочій і зонах приміщень, що обслуговує, метеорологічних умов і чистоти повітряного середовища, що відповідають гігієнічним і технічним вимогам. Основне завдання вентиляції - видалити із приміщення забруднене або нагріте повітря й подати свіжий. Вентиляція класифікується по таким ознакам:

-              по способу переміщення повітря: природна, штучна (механічна) і сполучена (природна й штучна одночасно);

-              по напрямку потоку повітря: приточна, витяжна, приточно-вытяжна;

-              по місцю дії: загальобмінна, місцева, комбінована.

У механічному цеху згідно СНиП 2.04.05-92 передбачається загалнообмінна вентиляція приточно-витяжного типу. У теплий період року передбачається аерація - організований природний повітрообмін, здійснюваний внаслідок різниці температур повітрям усередині й зовні приміщення та завдяки вітровому тиску, що поліпшує обмін повітря без додаткової установки вентиляторів і витрат електроенергії. Здійснюється вона за рахунок надходження повітря в нижні прорізи цеху й видалення через верхні. Для видалення повітря у верхній частині приміщення цеху обладнається аераційним ліхтарем, у якому передбачаються прорізи, що відкриваються, постаченими вітрозахисними щитами.

Місцева вентиляція передбачається для отведення повітря від устаткування, що є джерелом утворення шкідливих речовин. У холодний і перехідний періоди року для запобігання задування холодного зовнішнього повітря ворота цехи обладнаються тепловою завісою.

7.3.3. Опалення

Системи опалення являють собою комплекс елементів, необхідних для обігріву приміщень у холодний період року. Основними елементами систем опалення є джерела тепла, теплопроводи, нагрівальні прилади (радіатори). Теплоносіями можуть бути нагріта вода, пара або повітря.

Системи опалення підрозділяють на місцеві й центральні.

До місцевого ставиться повітряне опалення, а також опалення місцевими газовими й електричними пристроями. Місцеве опалення застосовується, як правило, у житлових і побутових приміщеннях, а також у невеликих виробничих приміщеннях малих підприємств.

До систем центрального опалення ставляться: водяне, парове, панельне, повітряне, комбіноване.

Водяне опалення відповідає основним санітарно-гігієнічним вимогам і тому широко використається на багатьох підприємствах різних галузей промисловості. Основні переваги цієї системи: рівномірність нагрівання приміщення; можливість централізованого регулювання температури теплоносія (води); підтримка відносної вологості повітря на відповідному рівні (повітря не пересушується); виключення опіків від нагрівальних приладів; пожежна безпека.

Панельне опалення доцільно застосовувати в адміністративно-побутових приміщеннях. Воно діє завдяки віддачі тепла будівельними конструкціями, у яких вмонтовані спеціальні нагрівальні прилади (труби, по яких циркулює вода) або електронагрівальні елементи. Перевагами цієї системи опалення є: рівномірне нагрівання й сталість температури й вологості повітря в приміщенні; економія виробничої площі за рахунок відсутності нагрівальних приладів; можливість використання в літній період для охолодження приміщень, пропускаючи холодну воду через систему. Основні недоліки: відносно високі первісні витрати на пристрій і труднощі ремонту при експлуатації.

Повітряне опалення може бути центральним (з подачею нагрітого повітря від єдиного джерела тепла) і місцевим (з подачею теплого повітря від місцевих нагрівальних приладів).
7.3.4. Вібрація

Відповідно до ДСТУ 12.1.012.90, вібрації, яким піддаються працюючі в цеху відносяться до категорії 3А.

Вібрації нормуються по наступних параметрах: швидкість, прискорення, рівні швидкості й прискорення.

Норми вібрації відповідно ДСТУ 12.1.012-90 наведені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3 Нормативні параметри вібрації

Геометричні смуги частот, Гц

Прискорення, м/с

Швидкість, м/с

2

0,14

1,3

4

0,10

0,45

8

0,11

0,22

16

0,20

0,20

31,5

0,40

0,20

63

0,80

0,20

Заходи щодо зниження вібрації:

-              вибір підшипників, зубчастих пар, заміна ударних процесів ненаголошеними, ретельна балансування роторів електродвигунів і другий обертових частин верстатів;

-              застосування для даного металу й режимів різання СОЖ, способів кріплення інструмента й заготівель, пристосувань, що підвищують твердість системи верстата;

-              забезпечення своєчасного переточування різального інструменту у процесі його експлуатації;

-              своєчасний плановий і попереджувальний ремонт верстата з обов'язковим послу ремонтним контролем вібраційних характеристик;

-              установка верстата на окремий бетонний фундамент;

-              виключення контакту робітника з вібраційними поверхнями.

10.3.5. Шум

Проблема шуму придбала в цей час надзвичайне важливе значення, тому що з розвитком промисловості, техніки, будівництва шум став одним із серйозних факторів зовнішнього середовища, що негативно впливають на самопочуття й здоров'я людини.

З фізичних позицій шум являє собою механічні хвильові коливання пружних твердих тіл різної частоти й інтенсивності. Звукові коливання, що виникли у твердому тілі, поширюються в навколишню людину повітряному середовищу й можуть сприйматися органом слуху людини. Людина здатна чути коливання із частотою від 16 до 20000 Гц. 

Основним джерелом шуму у верстаті є робота електродвигуна, різального інструменту й пневмосистеми. Відповідно до ДСТУ 12.1.003-88 рівень шуму не повинен перевищувати нормативний рівень звукового тиску й еквівалентний рівень звуку, значення яких наведені в табл. 7.4.

Заходи щодо зниження шуму:

-              зниження шуму електродвигунів досягається ретельним балансуванням роторів електродвигунів і розміщення електродвигунів у кожусі;

-              зниження шуму при обробці деталі досягається подачею СОЖ у зону різання;

-              зниження шуму досягається конструктивний підвищенням твердості корпусів і валів двигунів;

-              застосування спеціальних поглиначі шуму;

-              контроль за станом верстата і його ремонт.

Таблиця 7.4 Нормативні рівні звукового тиску й еквівалентний рівень звуку

Найменування робочого місця

Рівні звукового тиску, дб, в октавних смугах з геометричними частотами, Гц

Рівень звуку, дБа

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Постійне

робоче місце у виробничому прим.

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

10.3.6. Виробниче освітлення

Освітлення відіграє важливу роль у виробничій діяльності людини, оскільки 90% інформації про зовнішній світ надходять через органи зору. По виду джерела ділиться освітлення на природне, штучне й змішане. Незадовільне освітлення не тільки стомлює очі робітника, але й змушує його близько нахиляться над верстатом, що може спричинити травмування стружкою, інструментом, затискними пристроями, що просто обертаються частинами верстата.У цехах передбачене природне (бічне), штучне (комбіноване) і сполучене освітлення. Як оцінна величина природного освітлення приймається коефіцієнт природної освітленості КЕО - відношення одночасно заміряних освітлень усередині й зовні приміщення, виражене у відсотках. Нормовані параметри висвітлення у відповідності зі СНиП 11-4-79 при середньому контрасті об'єкта й тлом і середньою характеристикою тла при виконанні робіт середньої точності представлені в табл. 7.5.

Таблиця 7.5 Нормовані параметри висвітлення.

Найменший розмір об'єкта розрізнення,мм

Розряд зорової роботи

Мистецтв.

Естестеств.

Сполучене

освітл.

КЕО,%

КЕО,%

комб.

общ.

комб.

боков.

комбіноване

0,5-1

IV

500

200

4

1,5

2,4

Як джерела загального освітлення використаються газоподібні лампи, що мають більшу світлову віддачу, спектр, що наближається до денного, високу економічність і термін служби. Природне освітлення забезпечується правильним підбором площі скління вікон і ліхтарів і регулярних їхнім миттям. Як місцеві джерела світла використають лампи накалювання.

7.4. Організація безпечних умов праці на робочому місці

Установка відповідає загальним вимогам безпеки й загальних вимог пожежної безпеки ДСТУ 12.1.004-91 Пожежна безпека. Загальні вимоги. при її монтажі, експлуатації, технічному обслуговуванні, транспортуванні й зберіганні.

До обслуговування напівавтоматом допускаються особи, ознайомлені з дійсним посібником з експлуатації й минулий інструктаж з охорони праці.

Безпосередньо на робочому місці оператор повинен бути ознайомлений із правилами безпеки й промислової санітарії, навичками безпечної роботи.

Небезпечними зонами напівавтоматами є:

1)          зони під робочими блоками;

2)          електропанель;

3)          зона розміщення приводу;

4)          зона завантаження виробу в прийомний пристрій.

Спеціальні вимоги.

-              оператор на робочому місці повинен бути одягнений у спецодяг з вузькими манжетами рукавів;

-              всі небезпечні зони повинні бути закриті облицюванням;

-              перед початком роботи необхідно робити зовнішній огляд установки;

-              під час роботи забороняється вводити руки в небезпечні зони;

-              не допускається робота на напівавтоматі при відсутності або несправності захисного заземлення;

-              не допускається робота при відкритих дверцятах електрошкафа й знятому щітці, що закриває привод;

-              не допускається влучення сторонніх предметів під інструментальні блоки;

-              при проведенні ремонтних робот або робот, пов'язаних з переналагодженнями, установка повинна бути знеструмлена. На рубильнику вивісити плакат: НЕ ВКЛЮЧАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ!.

Перераховані вище міри безпеки повинні точно виконаються оператором і не можуть зміняться або скасуються керівництвом цеху без ведена розроблювача напівавтомата.

7.5. Пожежна безпека

Виробничі об'єкти відрізняються підвищеною пожежною небезпекою, тому що характеризується складністю виробничих процесів; наявністю значних кількостей ЛВЖ і ГЖ, зріджених горючих газів, твердих спаленних матеріалів; великою оснащеністю електричними установками й інше.

Причини:

1) порушення технологічного режиму - 33%;

2) несправність електроустаткування - 16 %;

3) погана підготовка до ремонту встаткування - 13%;

4) самозаймання промасленого дрантя й інших матеріалів - 10%.

Якщо в технологічному процесі застосовують горючі речовини й існує можливість їхнього контакту з повітрям, то небезпека пожежі й вибуху може виникнути як усередині апаратур, так і поза нею, у приміщенні й на відкритих площадках. Так, більшу небезпеку представляють апарати, ємності й резервуари з горючими рідинами, тому що вони не бувають заповнені до межі й у просторі над рівнем рідини утвориться пароповітряна вибухонебезпечна суміш. Небезпечні в пожежному відношенні малярські ділянки й цеху підприємств, де як розчинники використають легкозаймисті рідини.

Для припинення горіння необхідно: не допустити проникнення в зону горіння окислювача (кисню повітря), а також горючої речовини; остудити цю зону нижче температури запалення (самозапалювання); розбавити горючі речовини негорючими; інтенсивно гальмувати швидкість хімічних реакцій у полум'ї. На цих принципових методах і засновані відомі способи й прийоми гасіння пожеж. До вогнегасних речовин відносять: вода, хімічна й повітряно-механічна піни, водяні розчини солей, інертні й негорючі гази, водяна пара й сухі вогнегасні порошки.

7.6. Заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проблема забруднення повітряного басейну міст у цей час особливе актуальна. Спочатку шкідливі (забруднюючі) речовини утворяться в повітряному середовищі промислових будівель, а потім викидаються назовні й розсіюються в атмосфері..

Вирішуючи питання охорони навколишнього середовища при проектуванні доводочно-поліровального верстата, необхідно звернути увагу на таку проблему як очищення повітря від пилу.

Склад системи вентиляції визначається залежно від призначення системи. Системи природної вентиляції є простими й складаються звичайно з воздуховодів, настінних і стельових ґрат. Системи проточної і витяжної (примусової) вентиляції, є складними й складаються з безліч елементів:

-              вентилятор - є основним устаткуванням вентиляційних систем. Застосовується як у системах проточної, так і витяжної вентиляції;

-              шумоглушники застосовуються для зниження шуму від вентилятора. Установка шумоглушників у систему вентиляції є основним способом зниження  аеродинамічного шуму  в повітряному потоці. Шумоглушники по конструкції діляться на пластинчасті й трубчасті;

-              повітронагрівачі - призначені для підігріву повітря подаваного з вулиці в холодний період. У системах проточної вентиляції застосовуються водяні, електричні й парові повітронагрівачі. Як теплоносій використаються вода, пара;

-              повітряні фільтри - призначені для очищення повітря в системах проточної і витяжної вентиляції. Конструктивне виконання фільтра залежить від характеру забруднень і необхідного ступеня очищення повітря. Фільтри виготовляються кишенькового типу, складчастого типу, електростатичними. Звичайно застосовується фільтруюча тканина зі скловолокна. У фільтрах тонкого очищення використають активоване вугілля;

-              повітряні клапани - призначені для регулювання кількості повітря у вентиляційних системах і для запобігання влучення зовнішнього повітря в приміщення в холодний період року.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3974
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site