Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Намагайтеся виконати всі завдання

техніка

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Тест складається з трьох частин, що містять 34 завдання різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити на бланку відповідей. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

Намагайтеся виконати всі завдання.

Частина 1

Завдання 1-25 мають по пять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та зробіть відмітку в бланку відповідей А.

1.   Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А

Б

В

Г

Д

2. За графіком залежності прискорення тіла від часу визначите графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу, враховуючи, що в початковий момент часу (t=0) швидкість руху тіла дорівнює нулю.

А

Б

В

Г

Д

3.Визначте, як зміниться доцентрове прискорення точки на лопасті вентилятора, якщо частоту обертання вентилятора збільшити втричі.  

А

Б

В

Г

Д

Збільшиться в 27 разів

Збільшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

4. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції:

А парашутист спускається, рухаючись рівномірно й прямолінійно;

Б м'яч після удару футболіста летить вертикально вгору;

В автомобіль рухається відповідно горизонтальному шосе з виключеним двигуном;

Г кулька спускається по похилому жолобу;

Д людина нахиляється вперед при раптовій зупинці транспорту

5. Визначте, яку загальну масу має смугастий циліндричний вантаж. Призматичні вантажі на фото мають масу по 100 г кожен.

А 100 г

Б 150 г

В 200 г

Г 250 г

Д 350 г

6. Снаряд кинутий спортсменом під кутом до обрію, перебував у польоті 12 секунд. Якої найбільшої висоти досяг снаряд? Враховуючи=10 м/с2.

А 150 м

Б 180 м

В 200 м

Г 300 м

Д 720 м

7. Деяка кількість газу приймає участь у круговому процесі 1231, зображеному в координатах P,V. Визначити, який вид має даний цикл у координатах P,T.

А

Б

В

Г

Д8. Робочий цикл теплового двигуна позначений на рисунку. Визначте корисну роботу, яка здійснюється двигуном за один цикл.

А

Б

В

Г

Д

20Дж

40мДж

20мДж

40мДж

80Дж

9. Як зміниться внутрішня енергія ідеального газу при адіабатичному розширенні?

А

Б

В

Г

Д

U=0

U>0

U<0

Може мати будь-які значення

Внутрішня енергія ідеального газу завжди дорівнює нулю

10. Чому після дощу стає прохолодніше?

А охолодження предметів внаслідок випару води;

Б збільшення вологості повітря;

В конвекція в повітрі;

Г конвекція у воді;

Д дифузія повітря між молекулами рідини

11. На рисунку показане взаємне розташування трьох однакових за модулем точкових зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.

А

Б

В

Г

Д

Напрям А

Напрям Б

Напрям В

Напрям Г

Напрям Д

12. Заряд 6 Кл переміщається між крапками, з різницею потенціалів 2 В. Чому дорівнює робота зроблена кулонівською силою?

А 3 Дж

Б 12 Дж

В 1/3 Дж

Г 6 Дж

Д 10 Дж

13. Визначте загальну електроємність конденсаторів, зєднаних так, як показано на схемі. Ємність кожного окремого конденсатора 2 мкФ.

А 1 мкФ

Б 2 мкФ

В 0,5 мкФ

Г 4 мкФ

Д 5 мкФ

14. Чому дорівнює робота струму на ділянці ланцюга за 2 с, якщо сила струму в ланцюзі 3 А, а напруга на ділянці ланцюга 6 В?

А 1 Дж

Б 4 Дж

В 9 Дж

Г 36 Дж

Д 40 дж

15. Які дії електричного струму спостерігаються при пропущенні струму через металевий провідник:

А нагрівання, хімічна та магнітна дія;

Б хімічна та магнітна дія, нагрівання немає;

В нагрівання та магнітна дія, хімічної дії немає;
Г нагрівання та хімічна дія, магнітної дії немає;

Д тільки магнітна дія

16. Укажіть, у якому степені одиниця часу входить до одиниці магнітної індукції, вираженої через основні одиниці СІ.

А +2

Б +1

В -1

Г -2

Д

Одиниця часу не входить до одиниці магнітної індукції, вираженої через основні одиниці СІ

17. На рисунку зазначений напрямок вектора швидкості руху позитивного заряду. Який із зазначених на рисунку напрямків має вектор сили, що діє з боку магнітного поля на цей заряд, якщо вектор індукції входить перпендикулярно в площину рисунку?

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

18. Знайти індуктивність провідника, у якому рівномірна зміна сили струму на 2 А, протягом 0,25 с збуджує ЕДС самоіндукції 20 мВ.

А 2,5 мГн

Б 3,5 мГн

В 1,5 мГн

Г 4 мГн

Д 5 мГн

19. Довжина хвилі 2 м, а швидкість її поширення 10 м/с. Визначте її частоту?

А 0,25 Гц

Б 0,5 Гц

В 2 Гц

Г 2,5 Гц

Д 5 Гц

20. Правильно продовжте твердження: під час незатухаючих електромагнітних коливань, у момент, коли конденсатор повністю розряджений, максимального значення досягає

А

Б

В

Г

Д

Повна енергія електромагнітних коливань

Енергія магнітного поля

Енергія електричного поля

Частота коливань

Ємність контуру

21. При деякому значенні a кута падіння променя світла на границю розділу двох середовищ відношення синуса кута падіння та синуса кута переломлення дорівнює n. Чому дорівнює це відношення при збільшенні кута падіння в 2 рази?

А

Б

В

Г

Д

22. При якій умові може спостерігатися інтерференція двох пучків світла з різними довжинами хвиль?

А при однаковій амплітуді коливань;

Б при однаковій початковій фазі коливань;

В при однаковій амплітуді та початковій фазі коливань;

Г при постійній різниці ходу;

Д ні при яких умовах

23. При висвітленні катода вакуумного фотоелемента потоком монохроматичного світла відбувається звільнення фотоелектронів. Як зміниться максимальна кінетична енергія фотоелектронів при збільшенні частоти світла в 2 рази?

А Збільшиться у два рази

Б Збільшиться менш чим у два рази

В Зменшиться у два рази

Г Зменшиться менш чим у два рази

Д

Не зміниться

24. Який порядковий номер у таблиці Менделєєва у елемента, який виходить в результаті альфа-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?А Z+2

Б Z-2

В Z-4

Г Z-1

Д Z

25. Яка енергія виділиться при ядерній реакції , якщо енергії зв'язку ядер:;;  ;.

А 3,8 МеВ

Б 4,8 МеВ

В 69,2 МеВ

Г 4,2 МеВ

Д 2,8 МеВ

Завдання 2627 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, виберіть твердження, позначене ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей. Усі інші види Вашого запису компютерна програма реєструватиме як помилку!

26. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань, та власне самими формулами.

А період коливань тіла, що здійснює коливання на пружині;

Б рівняння гармонічних коливань;

В потенціальна енергія пружини, на якій тіло здійснює горизонтальні коливання;

Г період коливань математичного маятника.

1        ;

2       

3        ,;

4        ;

5        ;.

А

Б

В

Г

27. Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їх науковим доробком.

А Юнг Томас

Б Лебедєв П.Н.;

В Ейнштейн А.;

Г Планк Макс.

1        Квантова теорія руху, взаємодія та взаємні перетворень мікроскопічних часток;

2        Теорія відносності;

3        Вимір тиску світла;

4        Відкриття інтерференції світла;

5        Експериментальна реєстрація заряджених часток.

А

Б

В

Г

У завданнях 28-34 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

28. Два поїзди рухаються назустріч один одному зі швидкостями 72 і 54 км/г. Пасажир, що перебуває в першому поїзді, зауважує, що другий поїзд проходить повз нього протягом 14 с. Яка довжина другого поїзда? Відповідь запишіть у метрах.

Відповідь: __________________

29. Знайти потужність повітряного потоку, що має поперечний переріз у вигляді кола діаметром і поточного зі швидкістю (при нормальних умовах). Щільність повітря .

Відповідь: __________________

30. У балоні знаходиться газ при температурі 15С. У скільки разів зменшиться тиск газу, якщо 40% його вийде з балона, а температура понизиться при цьому на 8С?

Відповідь: __________________

31. Спирт піднявся в капілярній трубці на 1,2 см. Знайти радіус трубки. Щільність спирту 790 кг/м3

Відповідь: __________________

32. На рисунку зображене електричне коло, що складається з джерела постійного струму (1), вимикача (2), реостата (3), вольтметра (4) й амперметра (5).

Коли замкнули електричне коло, покази приладів установилися, як на рисунку І. Коли повзунок реостата перемістили, покази приладів змінилися, як на рисунку ІІ. Визначте (у вольтах) ЕРС джерела струму.

Відповідь: __________________

33. У котушці індуктивністю 0,6 Гн сила струму дорівнює 20 А. Яка енергія магнітного поля цієї котушки?

Відповідь: __________________

34. Понижувальний трансформатор з коефіцієнтом трансформації, рівним 10, включений у мережу напругою 220 В. Яка напруга на виході трансформатора, якщо опір вторинної обмотки 0,2 Ом, а опір корисного навантаження 2 Ом?

Відповідь: __________________
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1584
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site