Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


PREZENTAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 BUCURESTI

Asistenta sociala

+ Font mai mare | - Font mai mic


PREZENTAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 BUCURESTI

1.   SCURT  ISTORIC

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) este institutia publica cu personalitate juridica ce functioneaza in subordinea consiliului judetean,respective a consiilor localeale sectoaelor municipiului Bucuresti.

Directiile generale de asistenta si protectia copilului s-au infiintat in anul 2005,prin reorganiyarea Serviciului public specializat pentru protectia copilului – infiintat in anul 1997 – si a Serviciului public de asistenta sociala care functionau in subordinea consiililor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Consiliile locale sunt institutii ale administratiei publice locale,prin care se realizeaza autonomia locala si descentralizarea serviciilor publice in conformitate cu Legea 69 privind autonomia administratiei publice locale.

Consiliul Local are initiativa si hotareste, in conditiile legii,in toate problemele de interes local,cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 s-a infiintat in baza Hotararii nr.59/2006 ca institutie publica,cu personalitate juridica,in subordinea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului Bucuresti,formata prin comas area serviciului public de asistenta sociala al Sectorului 3 si a serviciului public specializat pentru protectia copilului al Sectorului 3.In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege,Directia generala indeplineste,in principal,urmatoarele functii:

de strategie,prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala,a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,precum si a programelor de actiune antisaracire,pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti;

de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale,cu serviciile publice locale de asistenta sociala,precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;

de executie,prin asigurarea mijloacelor umane,materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie,prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si collective la nivelul sectorului 3 al Municipiului Bucuresti;

de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,pe plan intern si extern,in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are in subordine centre de plasament,centre de gazduire pentru copii,apartamente de tip familial,centru de recuperare pentru copii cu disabilitati multiple si familile lor,centru de ingrijire si asistenta pentru personae adulte,centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica,adapost social de urgenta pentru personae adulte,adapost de zi si noapte pentru copii strazii,centru de primire in regim de urgenta pentru copii,gradinite,crese.

2,2 COORDONATE GEOGRAFICE SI STATISTICE

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are sediul in Bucuresti,Bd.1Decembrie 1918 nr.12-14,sector 3.

Situatia sectorului

Sectorul 3 este cel mai populat sector al capitalei,avand un numar total de 393.226 de locuitori,dintre acestia:71,499 sunt copii si 321,727 sunt personae adulte

Situatia populatiei Sectorului 3 in anul 2008

Tabelul 1

Categorii

Numar

%

Numarul total de locuitori

ai Sectorului 3

393.226

100

Copii ( 0 – 18 ani )

71499

18

Persoane adulte

321.727

82

Tabelul 2

Specificare

Numar

%

Numarul total de locuitori ai Sectorului 3

393.226

100

Persoane adulte

321.727

82

Populatia activa

(208.615)

(53)

Persoane adulte cu dazabilitati aflati in grija familiei si in institutii rezidentiale

(8.380)

(3)

Pensionari

(99.943)

(24)

Someri

(4.789)

(2)

Copii ( 0 – 18 ani )

71.499

18

Copii institutionalizati si copii cu dezabilitati aflati in institutii rezidentiale

(801)

(0,20)

Sectorul 3 nu este doar cel mai populat sector al Municipiului Bucuresti, ci este si sectorul cu cele mai multe probleme socio-economice, astfel din numarul total al adultilor, 99.943 sunt pensionari si 4.789 sunt someri.

In sectorul 3 al Municipiului Bucuresti exista inregistrate 8.916 persoane cu dizabilitati, dintre care:

▪ 8.784 in familie )489 copii si 8.295 adulti)

▪ 132 in patru institutii rezidentiale.

In evidenta DGASP Sector 3 figureaza 265 de copii institutionalizati in centrele de plasament.

3 ATRIBUTIILE DGASP SI ALE DIRECTORULUI GENERAL

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 functioneaza ca serviciu public specializat de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al sectorului 3.Are ca obiect de activitate punerea in aplicare a politicii guvernamentale in domeniul protectiei sociale si a protectiei copilului aflat in dificultate la nivel local.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este condusa de un Director General, numit prin hotarare a Consiliului  Local, iar activitatea acesteia este coordonata de Secretarul Consiliului Local.

Directia Generala de Asistenta Sociala si  Protectia Copilului actioneaza in vederea punerii in aplicare a politicii guvernamentale si a strategiilor localein domeniul protectiei copilului si a asistentei sociale.

Principalele atributii ale DGASPC sunt:

▪ Colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale

celorlalte organe centrale ale administratiei publice din sector, in

vederea

identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie

sociala si protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a

masurilor ce se impun pentru imbunatirea acestei activitati;

▪ Identifica persoanele si copii care necesita masuri speciale de protectie

si intocmeste documentatia privind situatia acestora, sesizand organele

competente, in vederea stabilirii masurilor ce se impugn;

▪ Acorda sprijin material sau financiar, precum si consiliere de

specialitate

familiilor si copiilor aflati in dificultate;

▪ Colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale care

desfasoara in domeniul protectiei sociale si al protectiei copilului

avand posibilitatea sa incheie acorduri de colaborare cu acestea, in

interesul persoanelor si copiilor defavorizati;

▪ Organizeaza cursuri de formere profesionala pentru angajati sau

persoanele care urmeaza sa devina salariatii institutiei, precum si pentru         alte personae,in domeniul sau de activitate si cu respectarea legislatiei in domeniul;▪ Indeplineste toate atributiile pe care legislatia in vigoare le prevede in sarcina sa;

▪ Prezinta Consiliului Local ori de cate ori este nevoie sau la solicitarea expresa a acestuia,rapoarte si informari cu privire la activitatea desfasurata si inainteaza acestuia propuneri pentru imbunatatirea activitatii curente;

▪ Acorda asistenta,consultanta si presteaza servicii in domeniul sau de activitate;

▪ Propune Consiliului Local al sectorului 3 proiecte de hotarare cu privire la buna functionare a institutiei;

▪ Aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al sectorului 3 cu respectarea legislatiei in vigoare;

▪ Promoveaza participarea beneficiarilor si/sau a reprezentantilor legali in planificarea si acordarea servicilor sociale;

▪ Respecta drepturile beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor sociale,inclusive prin informarea asupra procedurilor de lucru ale D.G.A.S.P.C.

▪ Organizeaza programe de formare profesionala pentru salariati.

Principalele atributii ale Directorului General sunt:

▪ Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului asigura conducerea executiva a acestuia.In exercitarea atributiilor ce ii revin Directorul General emite dispozitii;

▪ Directorul General reprezinta Directia in relatiile cu autoritatile si institutiile publice,cu personae fizice si juridice,precum si in justitie;

▪ Propune spre aprobare Consiliului Local al sectorului 3 organigrama,statutul de functii,numarul de personal,precum si regulamentul de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3;

▪ Aproba incadrarea,promovarea,sanctionarea,eliberarea din functii,transferal sau deplasarile in afara localitatii sau in strainatate pentru personalul instituti;

▪ Aproba plata drepturilor salariale pentru personal si programul de lucru al institutiei;

▪ Vizeaza strategia de dezvoltare institutionala;

▪ Intocmeste fisa postului pentru sefii directiilor subordinate direct,aproba fisa postului pentru intreg personalul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

▪ Desemneaza persoanele care coordoneaza programe / proiecte aprobate de Consiliul Local sector 3 si stabileste indemnizatia de conducere a coordonatorului;

▪ Aduce la indeplinire Hotararile Consiliului Local,cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

▪ Exercita functia de ordonator secundar de credit;

Aproba Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.Sector 3 si il adduce la cunostinta personalului angajat prin intermediul Directiei Resurse Umane.

Directorul General indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabile in sarcina sa prin hotararea a Consiliului Local.

4 STRUCTURA ORGANIZATORICA A DGASPC SECTOR 3 BUCURESTI

In structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului functioneaza directii,servicii,birouri si centre,dupa cum urmeaza:

     Director General

     Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului

► Serviciul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului

► Serviciul Plasament/Tutela la Familie/Persoana

► Serviciul Asistenta Maternala

► Serviciul Coordonare Metodologica a Implementarii

standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip

rezidential

► Serviciul Apartamente de tip familial

► Serviciul Management de caz

► Complex de servicii pentru copilul delincvent- Compartimentul

de recuperare si prevenire a delincventei juvenile prin sport si

activitati recreative “Gladiatorul”

           ► Serviciul Prevenire, consiliere si sprijin pentru copil si

familie-

Compartimentul plasament in regim de urgenta – copii

strazii

           ► Serviciul de Evaluare Complexa - Compartimentul de

terapie ocupationala

           ► Serviciul de Integrare Socio- profesionala a tinerilor cu

varsta peste 18 ani

           ► Serviciul Adoptii – Compartimentul Postadoptii

           ► Serviciul Prevenirea Abandonului Scolar – Acordare

prestatii exceptionale

           ► Centrul de zi  Licurici

           ► Centrul de zi  Sf. Dimitrie

           ► Centrul Maternal  Sf. Andrei

           ► Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii  Casa

Noastra

-         Compartiment Primire in Regim de Urgenta

           ► Centrul de recuperare neuropsihomotorie si asistenta sociala

“Crinul Alb”

           ► Complex de servicii pentru seropozitivi “Casa Soarelui”

           ► Centrul de plasament”Sf.Nicolae”

           ► Centru de plasament “ Pinocchio 3

      Directia de Protectie Sociala

           ► Serviciul Secretariat Comisie de evaluare a persoanelor cu

handicap pentru adulti

           ►Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu

Handicap

            ► Serviciul Acordare de Drepturi si Facilitati

            ► Serviciul Monitorizare Asistenti Personali – Compartimentu

Asistenti personali

            ► Serviciul Interventii in regim de urgenta pentru persoane  adulte

           ► Serviciul Preventie in domeniul asistentei sociale

           ► Serviciul Asistenta sociala comunitara pentru persoanele varstnice –

Compartimentul Ingrijitori la domiciliu

           ► Serviciul Asistenta sociala a persoanei si familiei

           ► Centrul de urgenta pentru persoane fara adapost

           ► Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte – Sectia

Vitan

            ► Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte – Sectia

Darvari

            ► Centrul de ingrijire si asistenta pentru personae

varstnice”Casa Max

            ► Centrul de zi pentru persoane varstnice “Stejarul”

            ► Serviciul de recuperare persoane adulte cu dezabilitati

►Centrul de ingrijire,asistenta si recuperare pentru persoane

adulte “Magnolia”

            ►Centrul de ingrijire si asistenta”Floarea Sperantei”

            ►Complex de Servicii “Unirea”: Centrul de zi “Sf. Lucian” si

Locuinte Protejate”Sf.Andrei” si “Sf.Paraschiva”

Directia Juridica

            ► Serviciul Juridic – Contencios

           ► Serviciul Asistenta Juridica,Contracte

Directia Programe,Reletii cu Societatea Civila

► Serviciul Monitorizare – Sinteza

► Serviciul Informare si Registratura

► Serviciul Programe si Relatii Publice

► Serviciul Relatii Interetnice si O.N.G.-uri

Directia Resurse Umane

► Serviciul Organizare Resurse Umane

► Serviciul Resurse Umane pentru Asistenti

personali,Ingrijitori la domiciliu,Asistenti Maternali

► Serviciul Financiar

► Serviciul Contabilitate

► Biroul Buget,Executie Bugetara

► Serviciul Salarizare

► Serviciul Administrativ – Compartimentul Deservire

Generala

► Serviciul Achizitii,Investitii – Compartiment Urmarire Contracte

                    

Birou Sanatate si Securitatea Muncii

Birou Corp Control

Birou Audit Intern

Birou Arhiva

In scopul bunei functionari a compartimentelor si desfasurari activitatilor cu character functional din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,Directorul General poate decide organizarea altor structuri si grupuri de lucru pentru o perioada determinata de timp.

La sfarsitul lucrarii la sectiunea anexe este prezentata organigrama Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Bucuresti

5 ANALIZA PRINCILALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARA LA NIVELUL DGASPC SECTOR 3 BUCURESTI

Principiile legii bugetului de stat precum si ale legii finantelor publice locale , stau la baza fundamentarii si intocmirii bugetului local.In tabelul 1. este prezeantata structura bugetului pentru perioada 2007 – 2009.

In perioada analizata se observa o crestere valorica a bugetuluiDirectiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3.

Bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3

Bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3,ca si institutie publica,provine din bugetul local al Consiliului Local Sector 3.

Evolutia bugetului DGASPC Sector 3

                        Ani

Indicatori

2006

2007

2008

Mii

RON

%
Mii

RON

%

Mii

RON

%

Total cheltuieli

87.005

100

97.168

100

133.254

100

Cheltuieli de personal

3404

37

40.505

42

45.644

34

Cheltuieli salariale

(24.168)

(28)

(30.209)

(31)

(35.344)

(27)

Contributii

(8.236)

(9)

(10.295)

(11)

(10.300)

(7)

Cheltuieli materiale si

prestari servicii

1107

14

16.307

17

23.498

18

Bunuri si servicii

(4.860)

(6)

(4.460)

(5)

(7.702)

(6)

Reparatii curente

(271)

(3)

(3.248)

(3)

(3.736)

(3)

Hrana,medicamente si

materiale sanitare

(433)

(3)

(4.849)

(5)

(5.948)

(4)

Bunuri de natura

obiectelor de inventar

(1.217)

(1)

(121)

(2)

(3.022)

(2)

Alte cheltuieli cu bunuri si

Servicii

(1.326)

(1)

(1.629)

(2)

(3.110)

(3)

Asistenta sociala

37.389

43

33.466

34

67.452

43

Cheltuieli de capital

5.105

6

6.8907

6.660

5

Reprezentarea grafica a evolutiei bugetului acordat DGASPC Sector 3

Asa cum se poate observa in tabelul 1 bugetul DGASPC Sector 3 a crescut in fiecare an.In anul 2007 fata de 2006 a crescut cu 12% si cu peste 50% in 2008 fata de 2006,iar bugetul alocat asistentei sociale a avut o crestere de 9% fata de anul 2007 ,iar comparativ cu bugetul existent in anul 2008 a avut o crestere de peste 5o%.

Evolutia si structura cheltuielilor din bugetul alocat DGASPC Sector 3

Tabelul 2

                          Ani

Cheltuieli

2006

2007

2008

Mii

RON

%

Mii

RON

%

Mii

RON

%

Cheltuieli de personal

3404

37

40.505

42

45.644

34

Cheltuieli materiale si

prestari servicii

1107

14

16.307

17

23.498

18

Cheltuieli privind

asistenta sociala

37.389

43

33.466

34

57.452

43

Cheltuieli de capital

5.105

6

6.890

7

6.660

5

Total

87.005

100

97.168

100

133.254

100

Reprezentare grafica a cheltuielilor bugetului

In tabelul 2 sunt prezentate capitolele si categoriile de cheltuieli,pe care potrivit legii se finanteaza din bugetul disponibil pe anul in curs.Se poate observa ca cheltuielile realizate corespund cu bugetul existent.

Deoarece in ultima perioada s-a pus accent pe capitolul Asistenta sociala,mai précis pe asigurari si ajutoare sociale,s-a ajuns la o crestere a cheltuielilor comparative cu anii precedenti si nu in ultimul rand s-a mai pus accent si pe cheltuielile de capital,realizandu-se constructii noi si achizitionandu-se echipamentele si masinile necesare bunei desfasurari a activitatii la nivel de centre.

La capitolul cheltuieli de personal intra: salariile de baza,de merit,indemnizatiile de conducere,sporul de vechime,contributiile catre C.A.S.,somaj,etc;la capitolul cheltuieli materiale si prestari servicii intra platile pentru furnituri de biro,materiale de curatenie,incalzitul iluminatul,servicii precum posta si telecomunicatii,radio,tv.;la capitolul Asistenta sociala intra:ajutoarele sociale in numerar si in natura,tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale; la capitolul cheltuieli de capital intra activele fixe cum ar fi : constructii,masini,echipamente si mijloace de transport,mobilier,aparatura birotica etc.

Analizand situatia din tabele se constata ca in toti cei trei ani 2007,2008 si 2009 institutia nu a avut pierderi si s-a incadrat in bugetul alocat fiecarui an.

Obiectivele stabilite pe fiecare capitol,subcapitol si categorie de cheltuieli finantate din bugetul DGASPC Sector 3 se prezinta astfel:

La capitolul Asigurari si asistenta sociala si la subcapitolul alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale se finanteaza:

     Cheltuieli de personal,in conditiile legi pentru personalul din statul de functii aprobat.Acest capitol include salariile de baza,salariile de merit,indemnizatiile de conducere , sporul de vechime, sporul pentru conditiile de munca,orele suplimentare si nu in ultimul rand contributiile catre stat si anume:contributii de asigurari sociale de stat,contributii de asigurari de somaj,de sanatate,pentru concedii si indemnizatii.

     Cheltuieli materiale de intretinere,gospodarire, pentru finantarea programelor si prestari servicii.La aceasta categorie intra in general bunurile si serviciile dar si reperatiile curente,hrana,medicamentele si materialele sanitare,bunuri de natura obiectelor de inventar,deplasari,detasari si transferuri,carti,publicatii si materiale documentare,consultanta si expertiza,pregatirea profesionala a angajatiilor.

     Asistenta sociala ce consta in asigurarisociale si ajutoare sociale.

     Cheltuielile de capital si anume activele fixe ce constau in constructii,masini,echipamente si mijloace de transport,mobilier,aparatura birotica.

Capitolului Asigurari si asistenta sociala i se subordoneaza alte subcapitole cum ar fi :Asistenta sociala in caz de invaliditate,Ajutor social,Asistenta sociala pentru familie si copii,Alte cheltuieli     in domenil asigurarilor si asistentei sociale.Din bugetul acestui capitol,65% revin Directiei pentru protectia copilului Sector 3,iar 35% revin Directiei  de asistenta sociala Sector 3.

La categoria cheltuielilor de personal intre plata salariilor catre personalul DGASPC Sector 3 dar si plata maternalilor in numar de 200, a asistentilor personali in numar de 1500 si a ingrijitorilor la domiciliu in numar de 100,prevazuti in statul de plata al institutiei.

La sub capitolul Ajutor social se finanteaza:

     Asigurari sociale

     Ajutoare sociale

     Cheltuieli pentru hrana la cantina de ajutor sociala

     Alte ajutoare si indemnizatii – ajutoare pentru energia termica,subventii

pentru plata impozitelor, subventie pentru plata chiriilor la locuintele

sociale

     Ajutoare de urgenta

     Prestatii exceptionale

     Ajutor de deces

     Tichete sociale

     Cheltuieli privind serviciile socio – medicale

     Ajutoare catre fundatii si ONG-uri.

La capitolul sanatate se finanteaza:

     Cheltuieli de personal,in limita sumei repartizate

     Cheltuieli materiale de intretinere gospodarire,hrana,obiecte de inventar

si reparatii – renovarea  grupului sanitar

     Cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare

La sub capitolul Asistenta sociala in caz de invaliditate se finanteaza:

     Indemnizatii si bugete complementare ale persoanelor cu handicap

     Cheltuieli privind insotitorii optionali

     Ajutoare pentru nevazatori

     Cheltuieli privind transportul interurban(Metrorex si RATB)

     Indemnizatii pentru asistenti personali ai copiilor sau persoanelor

      adulte cu handicap gr.1,suma necesara fiind asigurata din buget si

      fondul de solidaritate.

La sub capitolul Asistenta sociala pentru familie si copii se finanteaza:

     Indemnizatii de nastere – trusouri

     Cheltuieli privind ajutorul de casatorie.

La capitolul transporturi si comunicatii se finanteaza subventia pentru plata tarifului integral al transportului urban de calatori si metrorex.


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1876
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site