Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC - Consideratii introductive - Precizari prealabile

Comert+ Font mai mare | - Font mai micGRUPURILE DE INTERES ECONOMIC - Consideratii introductive - Precizari prealabile
Prin Legea nr. 161/2003 au fost reglementate doua entitati noi, care pot desfasura o activitate comerciala: grupurile de interes economic si grupurile europene de interes economic.[1]

Reglementarea acestor entitati raspunde necesitatii armonizarii legislatiei privind activitatea comerciala din tara noastra cu cea din tarile Uniunii Europene.


GRUPUL DE INTERES ECONOMIC (GIE)


Notiunea si caracteristicile grupului de interes economic

Grupul de interes economic este o creatie a dreptului francez, nascuta din nevoia de a face fata concurentei internationale.[2] Aceasta entitate originala a fost conceputa ca o structura juridica situata între societatea comercialasi asociatie, în care dominanta în organizarea si functionarea ei este vointa membrilor care o constituie.[3]

Pe planul principiilor, grupul de interes economic reprezinta o întoarcere la libertatea contractuala, cu înlaturarea sistemului rigid al societatilor comerciale, permitând un grad înalt de adaptare la nevoile membrilor grupului.

Grupul de interes economic este o structura care, respectând independenta membrilor, permite realizarea unor actiuni comune mai eficiente decât simplele colaborari contractuale, gratie personalitatii juridice a grupului.

Considerând ca grupul de interes economic este util pentru desfasurarea activitatii comerciale din tara noastra, legiuitorul român a reglementat regimul sau juridic, prin Legea 161/2003.

Cu privire la aceasta reglementare, trebuie observat ca ea se îndeparteaza, într-o anumita masura, de conceptia care a prezidat reglementarea dreptului francez. Ea este excesiva (114 articole) si, în mare parte, copiaza reglementarea rigida a societatilor comerciale din Legea nr. 31/1990. Acest fapt nu poate sa nu influenteze asupra unitatii acestei entitati în activitatea comerciala.


Definitia grupului de interes economic

Potrivit art. 118 din Lege, grupul de interes economic este o asociere între doua sau mai multe persoane fizice sau juridice , constituita pe o perioada determinata, în scopul înlesnirii sau al dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al îmbunatatirii rezultatelor activitatii respective.


Caracteristicile grupului de interes economic:

Grupul de interes economic are anumite trasaturi caracteristice:

a) Grupul de interes economic este o asociere bazata pe un contract. Grupul cuprinde doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, comercianti sau necomercianti, fara a putea depasi 20 de persoane. Asocierea acestor persoane are la baza un contract care reprezinta actul constitutiv al grupului.[4]

b) Grupul de interes economic este o persoana juridica. Gratie personalitatii juridice, grupul de interes economic este un subiect de drept si, în aceasta calitate, participa în nume propriu la raporturile juridice.

c) Grupul de interes economic urmareste un scop patrimonial. Potrivit legii, grupul se constituie în scopul înlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al îmbunatatirii rezultatelor activitatii respective. În conceptia legii, activitatea grupului trebuie sa se raporteze la activitatea economica a membrilor sai si sa aiba doar un caracter accesoriu fata de activitatea membrilor. O atare activitate poate fi, de exemlu, o activitate de documentare, cercetare, asistenta tehnica, publicitate etc., pentru membrii grupului.

De remarcat ca, potrivit legii, grupul de interes economic poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. Criteriul de distinctie îl reprezinta caracterul activitatii; grupul va avea calitatea de comerciant daca actele si operatiunile pe care le realizeaza sunt fapte de comert( art. 127 alin. 4 din lege).

d) Grupul de interes economic raspunde pentru obligatiile sale fata de terti. Ca persoana juridica, grupul raspunde pentru obligatiile asumate fata de terti.

Potrivit legii, membrii grupului raspund nelimitat pentru obligatiile grupului si solidar, în lipsa unei stipulatii contrare cu tertii cocontractanti.

Raspunderea membrilor, atunci când nu a fost înlaturata prin stipulatie contractuala, are caracter subsidiar; ea opereaza numai daca, pus în întârziere, grupul nu plateste în termen de 15 zile (art.119 din lege).     


Constituirea grupului de interes economic

Precizari prealabile

Grupul de interes economic se constituie prin contract, care este actul constitutiv al grupului, si se înmatriculeaza în registrul comertului.


Actul constitutiv al grupului de interes economic:

Grupul de interes economic are la baza un contract semnat de membrii grupului (fondatori).

Contractul se încheie cu respectarea conditiilor de fond cerute pentru orice conventie, prevazute de art. 948 C. civ.  Legea cere ca acest contract sa se încheie în forma autentica (art. 120 din lege).

Contractul trebuie sa cuprinda elemente stabilite de art. 122 din lege: denumirea grupului, precedata sau urmata de sintagma „ grup de interes economic” ori de initialele „G.I.E”; sediul grupului; numele si prenumele, domiciliul si cetatenia membrilor persoane fizice, respectiv denumirea, forma juridica, sediul si nationalitatea membrilor persoane juridice; obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii; capitalul subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru, în cazul în care grupul se constituie cu capital; durata grupului; membrii care reprezinta si administreaza grupul (sau administratorii nemembri) si puterile lor; clauze privind controlul gestiunii grupului; modul de dizolvare si lichidare a grupului etc.

Cu privire la cuprinsul actului constitutiv, se impun doua precizari.

În primul rând, potrivit legii, grupul de interes economic se poate constitui cu sau fara capital. Membrii grupului pot conveni sa afecteze anumite bunuri pentru desfasurarea activitatii si, deci, sa constituie un capital social. Dar, drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri si negociabile (actiuni). Orice clauza contrara este lovita de nulitate (art. 121 din lege).

În al doilea rând, grupul de interes economic nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine. Daca din activitatea grupului rezulta profit, acesta se distribuie în totalitate, în mod obligatoriu, între membrii grupului, cu titlul de dividende, în cotele prevazute în actul constitutiv sau, în lipsa unei asemenea clauze, în parti egale (art. 165 din lege).


Înmatricularea grupului de interes economic

Grupul de interes economic se înmatriculeaza în registrul comertului la cererea administratorului grupului, în termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv.

Autorizatiile de functionare a grupului se solicita de catre Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului, în conditiile O.U.G. nr. 76/2001.

În cazul în care cerintele legale sunt îndeplinite, judecatorul delegat, prin încheiere, va autoriza constituirea grupului si va dispune înmatricularea lui în registrul comertului.

Pe data înmatricularii, grupul de interes economic dobândeste personalitate juridica (art. 127 din lege).

De remarcat ca, potrivit legii, înmatricularea nu prezuma calitatea de comerciant a grupului. Aceasta înseamna ca orice grup de interes economic este supus înmatricularii în registrul comertului, dar calitatea de comerciant o are numai grupul care are ca obiect de activitate savârsirea unor fapte de comert.

Grupul de interes economicare obligatia sa publice în Monitorul Oficial, în conditiile legii, actul constitutiv al grupului.


Consecintele încalcarii cerintelor legale de constituire a grupului de interes economic

În privinta efectelor nerespectarii cerintelor legale de constituire a grupului de interes economic, Legea nr. 161/2003 adopta principiile reglementate de Legea nr. 31/1990 referitoare la societati comerciale.

Pentru neregularitatile constatate înainte de înmatricularea grupului, legea reglementeaza caile prin care se asigura regularizarea, intrarea în legalitate  (art. 133 si 134 din lege).

Pentru neregularitatile constatate dupa înmatricularea grupului, legea reglementeaza actiunea în regularizare si, ca masura extrema, actiunea în nulitatea grupului (art. 135-146 din lege).


Functionarea grupului de interes economic


Precizari prealabile

Grupul de interes economic functioneaza gratie organelor sale: adunarea generala a membrilor grupului si administratorii grupului.

Adunarea generala a membrilor grupului

Membrii grupului formeaza adunarea generala a membrilor grupului, ca organ suprem de deliberare si decizie.

Conditiile privind adoptarea hotarârilor se stabilesc prin actul constitutiv. Acesta poate prevedea ca toate hotarârile sau o parte din ele sa fie adoptate în anumite conditii de cvorum si majoritate. În lipsa unei asemenea stipulatii, hotarârile se adopta cu votul unanim al membrilor grupului.

Legea prevede însa ca pentru modificarea actului constitutiv este obligatoriu votul unanim al membriilor, iar pentru aprobarea situatiei financiare si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor este necesar votul majoritatii membrilor.

Drepturile de vot ale membrilor se stabilesc prin actul constitutiv, care poate prevedea ca anumiti membri sa dispuna de un numar de voturi diferit de al celorlalti. Se interzice însa ca, prin aceasta, un membru sa detina majoritatea voturilor. În absenta unei asemenea stipulatii, fiecare membru dispune de câte un vot.

Adunarea generala a membrilor grupului se convoaca de catre administratori, la solicitarea oricarui administrator sau membru al grupului. În cazul inactiunii administratorilor, la solicitarea oricarei persoane interesate, instanta judecatoreasca va putea ordona convocarea adunarii generale, cu desemnarea persoanei care va prezida adunarea.

Prin actul constitutiv se poate prevedea si posibilitatea luarii hotarârilor rin consultarea în scris a membrilor.

Administratorii grupului de interes economic

Grupul de interes economic este administrat de persoane anume împuternicite-administratorii grupului.

Administratorii sunt desemnatiprin actul constitutivori alesi prin vot unanim de catre membrii grupului. Ei pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

Potrivit legii, administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al grupului, în afara de restrictiile prevazute în actul constitutiv.

Dreptul de a reprezenta grupul în raporturile cu tertii apartine fiecarui administrator, în afara de cazul când exista stipulatie contrara în actul constitutiv.

Prin actul constitutiv trebuie sa se prevada si modul de lucru al administratorilor, daca ei trebuie sa decida împreuna sau în mod independent, cu consecintele prevazute de lege.

Membrii grupului, prin vot unanim, pot decide revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, în afara de cazul în care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.

Obligatiilesi raspunderea administratorilor sunt prevazute de Legea nr. 161/2003 si de dispozitiile referitoare la mandat.

În cazurile prevazute de art. 151 din lege, raspunderea administratorilor este solidara.

Actiunea în raspunderea împotriva administratorilor grupului se decide prin votul majoritatii membrilor grupului. Ea apartine creditorilor grupului dar numai când obligatiile grupului nu sunt executate la scadenta, în mod repetat, sau când grupul este supus procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului reglementata de Legea nr. 64/1995.

Controlul asupra gestiunii  grupului

Membrii au dreptul de a se informa asupra gestiunii grupului, prin consultarea documentelor prevazute în actul constitutiv. Ei au dreptul sa ceara copii legalizate de pe aceste documente. În urma consultarii, membrii vor putea sesiza pe administrator, care are obligatia sa le raspunda în 15 zile de la înregistrarea sesizarii. În absenta raspunsului, membrii grupului în cauza se pot adresa instantei judecatoresti, care va putea obliga grupul la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere (daune cominatorii).


Modificarea grupului de interes economic

Precizari teoretice

Grupul de interes economic poate suferi, în cursul existentei sale, anumite modificari. Aceste modificari se pot referi la mutarea sediului grupului, schimbarea obiectului principal de activitate, fuziunea/divizarea, reducerea/prelungirea duratei grupului, dizolvarea si lichidarea grupului etc.

Orice modificare în privinta grupului se realizeaza numai prin modificarea actului constitutiv al grupului de interes economic, în conditiile legii.


Conditiile modificarii actului constitutiv al grupului de interes economic

Potrivit art. 174 din lege, actul constitutiv poate fi modificat de membri, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru încheierea lui.

Hotarârea de modificare a actului constitutiv se ia cu votul unanim al membrilor grupului, afara de cazul când prin actul constitutiv s-a prevazut altfel (art. 153, alin. 4, lit.”g” din lege).

Actul aditional în forma autentica, cuprinzând textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comertului.

Controlul de legalitate asupra actului modificator se face de catre judecatorul delegat, în  conditiile Legii nr. 26/1990.[5]

Actul aditional modificator se publica în Monitorul Oficial.

Încetarea calitatii de membru al grupului de interes economic

Calitatea de membru al grupului de interes economic inceteaza prin: excludere, retragere, cesiune a partilor de interes, deces, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii (art. 177 din lege).

Potrivit legii, daca actul constitutiv nu prevede altfel, grupul continua sa existe si dupa ce unui membru i-a incetat aceasta calitate, in conditiile prevazute in actul constitutiv sau stabilite cu acordul unanim al membrilor ramasi.  

Excluderea membrului din grupul de interes economic

Un membru al grupului poate fi exclus din grup in conditiile prevazute de lege.

Art. 177 alin. 2 din lege reglementeaza, cu carcater enuntiativ, cazurile de excludere (neefectuarea aportului la care s-a obligat, incapacitatea, amestecul fara drept in administrarea grupului etc.).

Excluderea se pronunta de instanta judecatoreasca, la cererea majoritatii membrilor grupului, daca actul constitutiv nu prevede altfel. Prin aceeasi hotarare, instanta va dispune si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membri.

Hotararea judecatoreasca de excludere se mentioneaza in registrul comertului si se publica in monitorul oficial.

Drepturile si obligatiile membrului exclus sunt stabilite de art. 181 si 182 din lege.


Retragerea din grupul de interes economic

Orice membru al grupului se poate retrage din grup in cazurile prevazute in actul constitutiv sau prin acordul unanim al celorlalti membri.

In lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, un membru se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, care va dispune, totodata, si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membri.

Drepturile membrului retras se stabilesc in conditiile art. 183 din lege.


Dizolvarea si lichidarea grupului de interes economic:


Grupul de interes economic isi inceteaza existenta ca persoana juridica prin dizolvare si lichidare. Dizolvarea si lichidarea sunt doua faze distincte care se realizeaza succesiv. Exceptional, cele doua faze pot fi realizate concomitent. Potrivit legii, daca membrii grupului sunt deacod cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului grupului si cand asigura stingerea pasivuluisau regularizarea lui in acord cu creditorii, ei pot hotarai, o data cu dizolvarea, si modul de lichidare al grupului. Hotararea se ia in conditiile prevazute de lege pentru modificarea actului constitutiv.

Dizolvarea grupului de interes economic

Grupul de interes economic se dizolva in conditiile legii.

Cauzele de dizolvare a grupului de interes economic sunt aceleasi ca si cele prevazute de Legea nr. 31/1990 pentru dizolvarea societatilor comerciale: expirarea timpului stabilit pentru durata grupului; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia; declararea nulitatii grupului; hotararea adunarii membrilor; hotararea tribunalului; declararea falimentului grupului; alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al grupului (art. 184 din lege).

Pe langa aceste cauze, art. 192 din lege mai prevede si anumite cauze de dizolvare-sanctiune: grupul nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; grupul nu a depus actele prevazute de lege la oficiul registrului copmertului; grupul si-a incetat activitatea etc.

Dizolvarea grupului trebuie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Din momentul dizolvarii grupului, administratorii nu mai pot angaja noi operatiuni, putand numai sa finalizeze operatiunile in cus.

Dizolvarea grupului are ca effect deschiderea procedurii lichidarii. Exceptional, dizolvarea nu este urmata de lichidare in cazul fuziunii si divizarii totale agrupului sau in alte cazuri prevazute de lege.

Dizolvarea nu are ca effect incetarea personalitatii lichidarii, pana la terminarea acesteia [art. 189 alin(4) din lege].


Lichidarea grupului de interes economic

Patrimoniul grupului se lichideaza in conditiile legii.

Lichidarea se realizeaza de personae fizice sau juridice autorizate in calitate de lichidatori.

Lichidatorii au urmatoarele atributii principale: sa execute sis a termine operatiunile patrimoniale referitoare la lichidare; sa vandal prin licitatie publica bunurile din patrimonial grupului; sa incaseze creantele grupului; sa plateasca datoriile grupului; sa repartizeze membrilor grupului ceea ce se cuvine fiecaruia din lichidare; sa stea in judecata sis a fie actionati in interesul lichidarii (art. 209 din lege).

Lichidatorii nu pot plati membrilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare inaintea achitarii creantelor creditorilor grupului.

Dupa terminarea lichidarii, in termen de 15 zile, lichidatorii sunt obligate sa ceara radierea inmatricularii grupului din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi civile de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere.

Aplicarea procedurii Legii nr. 64/1995 asupra grupului de interes economic


Principii:

Grupul de interes economic, aflat in stare de insolventa, va fi supus procedurii reorganizarii judiciare si a falimentuluireglementata de Legea nr. 64/1995.

Procedura se aplica grupului, atat in cazul cand are calitatea de comerciant, cat si in cazul cand are calitatea de necomerciant (art. 218 din lege).


GRUPURILE EUROPENE DE INTERES ECONOMIC (GEIE)


Caracterizare generala

Grupul european de interes economic este definit de lege, ca si grupul roman de interes economic, ca o asociere dintre doua sau mai multe persoane fizice ori juridice, constituite pentru o perioada determinata sua nedeterminata, in scopul inlesnirii ori dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

Ceea ce carcaterizeaza grupul european de interes economic este faptul ca membrii sai pot fi numai:

a.companii sau firme, in sensul art. 165 alin. (2) din versiunea consolidata a Tratatului de constituire a Comunitatii Europene, precum si alte persoane juridice, de drept public sau privat, care au fost infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru al Uniunii Europene si care indeplineste conditiile prevazute de art. 233 alin (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003;

b.       persoanele fizice care desfasoara activitati industriale, comerciale, mestesugaresti sau agricole, ori care furnizeaza servicii profesionale sau de alta natura pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana.

Grupul european de interes economic se constituie in baza unui contract de asociere, denumit act constitutiv, si se inregistreaza in registrul special desemnat in acest scop de statul pe teritoriul caruia grupul isi stabileste sediul.

Prin actul constitutiv al grupului se reglemeteaza modul de organizare al grupului, precizandu-se urmatoarele elemente: denumirea grupului, precedata sau urmata de sintagma „Grup European de Interes Economic” sau de initialele „G.E.I.E”, sediul grupului;obiectul de activitate al grupului; numele/denumirea, firma, forma juridica, domiciliul/sediul si, daca este cazul, codul de inregistrare si locul inmatricularii fiecarui membru al grupului; perioada de functionare a grupului sau, dupa caz, perioada nedeterminata de functionare a grupului (art. 234 din lege).

Grupul european de interes economic poate infiinta in Romania filiale, precum si sucursale, reprezentante si alte unitati fara personalitate juridica.

Infiintarea filialelor si sucursalelor in Romania este supusa dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru grupurile de interes economic romane.

Grupul european de interes economic nu este supus autorizarii prevazute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine. 
[1] A se vedea Titlul V, art. 118-238 din Legea nr. 161/2003. Pentru o reprezentare a reglementarii legale, a se vedea Mihaela Buzila, Oana Ciurea, Grupurile de interes economic in legislatia romana. Aspecte generale in Revista de drept commercial nr. 7-8/2003, pag. 254 si urm.

[2] A se vedea Y. Guyon, Op. cit., vol. I, pag. 507

[3] In Dreptul francez, grupul de interes economic a fost reglementat prin Ordonanta nr. 67-821 din 23 sept. 1967, completata prin Decretul din 2 febr. 1968 privind masurile de publicitate.

[4] Actul constitutive este un contract, iar nu un contract de societate, ceea ce permite manifestarea de vointa a membrilor, intr-o mai mare masura.