Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Statistica

NOTIUNI TEORETICE SI STUDII DE CAZ PRIVIND FINANTELE PUBLICE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic


NOTIUNI TEORETICE SI STUDII DE CAZ PRIVIND FINANTELE PUBLICE

1.Prezentarea unitatii administrativ-teritoriale.

Art.1(1)Directia generala a finantelor publice judeteana este unitatea teritoriala cu personalitatea juridica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (denumita in continuare ANAF), prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

(2)Coordoanarea la nivel central este asigurata de presedintele ANAF.

Art.2 Directia generala a finantelor publice isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarui judet in baza legilor,ordonatele Guvernului , ordinele si instructiunilor elaborate de ANAF si Ministerul Economiei si Finantelor(denumit in continuare MEF)-avand in componenta Activitatea de metodologie si administrarea veniturilor statului, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica, Activitatea de inspectie fiscala, Serviciile independente si in subordine Administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, Administratiile finantelor publice municipale, Administratiile finantelor publice orasenesti si Administratiilor finantelor publice comunale.

Art.3 Directia generala a finantelor publice judeteana: are urmatoarele atributii principale:

a)desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor, respectiv: inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, colectarea, si verificarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, precum si asistenta si indrumarea contribuabililor in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;

b)verifica si avizeaza, potrivit legislatiei, documentele justificative prezentate de agentii economici in care se soliita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul general consolidat;

c)desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome, societati si companii nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

d)organizeaza si urmareste derularea activitatii privind vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie , asigurand efectuarea la timp a tuturor operatiunilor de incasari si plati;

e)asigura asistenta tehnica privind elaborarea si executarea bugetelor locale, colaborand in acest scop cu autoritatile administrativ-teritoriale;

f)asigura functia de audit public intern, conform legii;

g)infaptuieste activitatea de management a personalului, de perfectionare a pregatirii profesionale si de stimulare a acestuia;

h)reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea MEF si/sau a ANAF ca reprezentant al acestuia;

i)asigura dialogul, in cadrul Comisiei de dialog social,cu partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupra nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MEF;

j)asigura centralizarea si transmiterea informatiilor solicitate de catre ANAF si MEF;

k)inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare creantele fiscale pentru care s-au emis titluri executorii;

l)realizeaza indicatorii de performanta si programele de incasari a veniturilor bugetare si reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;

m)indeplineste obiectivele strategice ce-i revin din Planul de performanta al ANAF;

n)colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati, in conditiile legii;

o)transpune la nivelul aparatului propriu masurile dispuse de catre ANAF cu privire la standardele de management sau control intern si cu privire la imbunatatirea comunicarii interne si externe;

p)face propuneri de imbunatatire a sistemelor informatice existente aflate in exploatare;

q)desfasoara activitatea de informare,educare si asistenta a cotribuabililor;

r)verifica aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de concesiune de servicii, potrivit art 1(4) din Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind functia de veriicare a aspectelor procedurale aferente procesului de atrbuire a contratelor de achizitie publica;

s)asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate, in conditiile legii.

Art.4 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Directia generala a finantelor publice judeteana are urmatoarea structura organizatorica:

* DIRECTOR EXECUTIV

* DIRECTORI EXCUTIVI ADJUNCTI(4)

*TREZORIER SEF(1)

*ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

*STRUCTURA DE ADMINISTRARE FISCALA, care cuprinde:

-Activitatea de metodologie si administrarea veniturilor statului;

-Activitatea de inspectie fiscala;

*SERVICIUL(biroul, compartimentul) DE PREGATIRE PROFESIONALA;

*SERVICIUL(biroul, compartimentul) RESURSE UMANE SI SALARIZARE;

*SERVICIUL(biroul, compartimentul) FINANCIAR,CONTABILITATEA,INVESTITII SI BUGET PROPRIU;

*SERVICIUL(biroul, compartimentul) ADMINISTRATIV, ARHIVA SI DE GESTIONARE A FORMULARELOR;

*COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE

*COMPARTIMENTUL DE AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE SI PRETURI REGLEMENTATE;

*COMPARTIMENTUL DE PRESA;

*COMPARTIMENTUL DE RELATII PUBLICE;

*SERVICIUL(biroul,compartimentul)JURIDIC;

*SERVICIUL(biroul,compartimentul)SOLUTIONARE CONTESTATII;

*SERVICIUL(biroul,compartimentul)TEHNOLOGIA INFORMATIEI,care include si doua birouri:

-Biroul (compartimentul)administrare baze de date;

-Biroul(compartimentul)exploatare echipamente si comunicatii;

*COMPARTIMENTUL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU INSPECTII;

*SERVICIUL (biroul si compartimentul)DE AUDIT INTERN;

*COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE GENERALA;

*BIROUL(compartimentul)DE CONTABILITATE A CREANTELOR BUGETARE;

*COMPARTIMENTUL DE VERIFICARE A ACHIZITIILOR PUBLICE;

*ADMINISTRATIILE FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII;

*ADMINISTRATIILE FINANTELOR PUBLICE MUNICIPALE;

*ADMINISTRATIILE FINANTELOR PUBLICE ORASENESTI;

*ADMINISTRATIILE FINANTELOR PUBLICE COMUNALE.

2.EVIDENTA TEHNIC-OPERATIVA SI CONTABILA,CA OBIECT SI SURSA DE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA ANTERIOARA A ACESTEIA.

Atributiile principale ale administratilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii:

a)desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor mijlocii,respectiv:inregistrarea fiscala , declararea, colectarea si verificarea impozitelor, taxelor, contributilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat si aplica masurile de executare silita, potrivit legii;

b)desfasoara activitatea de administrare fiscala pentru sediile secundare ale contribuabililor mari privind impozitul pe veniturile din salarii aferent sediilor secundare;

c)desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome , societati si companii nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

d)colaboreaza cu organul fiscal coordonator al contribuabilului in vederea aplicarilor masurilor de executare silita la sediile secundare aflate in administrarea sa;

e)organizeaza activitatea de urmarire a respectarii inlesnirilor la plata aprobate;

f)asigura solutionarea cotestatiilor formulate impotrivite actelor administrativ fiscale emise, potrivit competentelor conferite de lege;

g)conduce evidenta veniturilor bugetului general consolidat si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutinoarii si simplificari sistemului de evidenta fiscala;

h)asigura centralizarea si transmiterea catre Directia generala a finantelor publice judetene si Directiei generale a finantelor publice judetene si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili a datelor referitoare la contribuabilii administrati privind modul de colectare a creantelor bugetare, la solicitarea acestora, ori este necesar,pentru diverse analize si sinteze cerute de conducerea ANAF;

i)stabileste necesarul de formulare spacifice domeniului financiar-fiscal si comune pe economie si il transmite directiei generale;asigura distribuirea acestora;

j)asigura preluarea, verificarea si centralizarea, potrivit normelor legale,a situatiilor financiare,intocmite si prezentate de catre contribuabili si efectueaza controlul respectarii termenelor de rapoarte;

k)colaboreaza cu compartimentele de specealitate in vederea implementarii aplicatiilor informatice proiectate de Directia generala a tehnologiei informatiei;

l)asigura intocmirea si transmiterea situatiilor in vederea publicarii pe portalul ANAF in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante, la data publicarii;

m)intocmeste si prezinta periodic organelor ierarhic superioare situatiile statistice,contabile si rapoartele de analiza,prevazute de actele normative;

n)asigura intocmirea avizelor de garantie si transmiterea acestora in vederea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale pentru care s-au emis titluri executorii;

o)poate face propuneri cu privire la imbunatatirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanta si a instumentelor de management specifice;

p)indeplineste obiectivele strategice ce-i revin din Planul de performanta al ANAF;

q)participa si sustine cu specialisti desfasurarea unor activitati legate de derularea unor proiecte de dezvoltare institutionala sau care implica cooperarea internationala,inclusiv sub forma derularii unor proiecte pilot la nivel teritorial, in baza sarcinii aprobate de conducerea MEF si ANAF;

r)participa la operatiunea de fiscalizare a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe raza sa teritoriala, conform alin.(3) al art.103 din normele metodologice pentru aplicarea OUG nr 28/1999;

s)primeste, verifica si elibereaza autorizatiile de utilizator final/declaratiile pe propria raspundere in cazul operatorilor cu produse accizabile armonizate pentru care nu se datoreaza sau sunt scutite de acciza;

t)colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale,cu alte institutii publice,precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati,in conditiile legii;

u)face propuneri de imbunatatire a sistemelor informatice existente aflate in exploatare;

v)desfasoara activitatea de informare,educare si asistenta a contribuabililor mijlocii;

w)asigura constituirea fondului de stimulare,conform legislatiei in domeniu;

x)asigura repartizarea fondului de stimulare,conform legislatiei in vigoare;

y)asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate, in conditiile legii

Administratia finantelor publice penru contribuabili mijlocii se subordoneaza, metodologic, Directiei generale a finantelor publice judetene.

Seful Administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii are urmatoarele atributii principale si raspunderi:

a)organizeaza si coordoneaza activitatea administratiei, in vederea asigurarii, indeplinirii la toate nivelele a atributiilor ce revin din actele normative in vigoare si Regulamentul de organizare si functionare;

b)urmareste fundamentarea si transmiterea catre Directia generala a finantelor publice judeteana a propunerilor privind programele de incasari ale administratiei;

c)coordoneaza activitatea de urmarire a modului de derulare a inlesnirilor la plata aprobate, conform reglementarilor legale speciale;

d)organizeaza, potrivit legii, exercitarea controlului financiar preventiv;

e)coordoneaza si raspunde de solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale emise, potrivit competentelor conferite de lege;

f)ia masuri pentru organizarea, rationalizarea si imbunatatirea activitatii administratiei;

g)asigura colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati, in conditiile legii;

h)constata si propune atragerea raspunderii materiale in sarcina personalului din subordine;

i)asigura masurile pentru aplicarea stricta a normelor privind intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea documentelor cu regim special;

j)coordoneaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din cadrul administratiei;

k)poate participa la comisiile de angajare constituite pentru concursurile organizate in vederea ocuparii posturilor din cadrul administratiei;

l)avizeaza programarea concediilor de odihana, propune prestarea orelor peste programul normal de lucru si compensarea lor, potrivit prevederilor legale;

m)sesizeaza conducerea directiei generale in legatura cu eventualele abateri ale personalului din subordine;

n)face propuneri si raspunde de aplicarea Regulamentului intern;

o)urmareste transmiterea si raspunde de corectitudinea informatiilor comunicate conducerii directiei generale;

p)asigura publicarea, in conditiile legii, pe portalul ANAF a contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat;

q)urmareste desfasurarea activitatilor legate de realizarea indicatorilor de performanta;

r)stabileste, dupa caz, prioritatea lucrarilor si termenele in care trebuie rezolvate, semneaza corespondenta administratiei;s)verifica si avizeaza lucrarile efectuate in cadrul administratiei, aproba si semneaza lucarile, iar, cand este cazul, dispune refacerea lor, in conditiile legii;

t)aproba si semneaza actele administrative fiscale in conditiile legii;

u)intocmeste sau aproba, dupa caz, fisa postului pentru fiecare persoana aflata in subordine, in functie de obiectivele individuale ale acestora;

v)participa la elaborarea rapoartelor de activitate si a rapoartelor de performanta ale Directiei generale a finantelor publice, asigurand acuratetea datelor furnizate;

w)raspunde de procesul de inventariere si arhivare a lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva generala;

x)aproba autorizatiile de utilizator final eliberate la cererea scrisa a beneficiarului;

y)analizeaza operativ si periodic activitatea de inspectie fiscala;

z)raspunde si uramreste modul de constituire a fondului de stimulare.

Sefii de administratie adjuncti au urmatoarele atributii principale si raspunderi comune:

a)organizeaza,coordoneaza, indrma, analizeaza,periodic si controleaza activitatea structurilor subordonate, dispunand masurile legale care se impun in vederea cresterii eficientei, eficacitatii si economicitatii activitatii pe care o coordoneaza;

b)dispun masuri sau fac propuneri conducatorului ierarhic superior pentru imbunatatirea activitatii pe care o coordoneaza;

c)fac propuneri cu privire la imbunatatirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanta si a instrumentelor de management specifice;

d)intocmesc sau aproba, dupa caz, fisa postului si raportul de evaluare pentru fiecare persoana aflata in subordine, in functie de obiectivele individuale ale acesteia;

e)evalueaza activitatea profesionala a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza, propun stimularea celor cu activitate meritorie;

f)repartizeaza structurilor din subordine sarcinile si lucrarile primite, sprijina personalul pentru elaborarea lucrarilor si raspund de solutile date si de modul in care au fost respectate normele si procedurile de lucru;

g)stabilesc, dupa caz, prioritatea lucarrilor si termenele in care trebuiesc rezolvate;

h)urmaresc elaborareacorespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate de catre seful de administratie si a celorlalte lucrari ale structurii pe care o conduc;

i)verifica si avizeaza lucrarile efectuate in cadrul structuri pe care o conduc;aproba si semneaza lucrarile, iar, cand este cazul, dispun refacerea lor, in conditiile legii;

j)redistribuie sarcinile personalului din subordine in cazul concediilor de odihana, concediilor medicale, participarii la cursuri de instruire, conferinte, alte evenimente pe termen scurt;

k)avizeaza progarmarea concediilor de odihna, prestarea orelor peste programul normal de lucru si compensarea lor, potrivit prevederilor legale;

l)gestioneaza resursele umane existente la nivelul structurii pe care o conduc, in sensul motivarii acestora, a dezvoltarii abilitatilor profesionale, a indentificarii nevoii de perfectionare individuala;

m)pot participa la comisiile de angajare constituite pentru concursurile organizate in vederea ocuparii posturilor din cadrul administratiei;

n)programeaza activitati de formare si iau masuri de instruire a personalului din subordine in domeniul pregatirii profesionale, eticii profesionale, in scopul prevenirii savarsirii de abateri disciplinare;

o)aplica si urmaresc respectarea reglementarilor legale cu privire la informatiile clasificate;

p)asigura si participa la elaborarea rapoartelor de activitate si a rapoartelor de performanta ale administratiei, asigurand acuratetea datelor furnizate;

q)reprezinta structura pe care o conduc in relatia cu alte activitati din cadrul administratiei;

r)informeaza directorul executiv cu privire la sesizarea organelor de urmarire penala si transmite o copie de pe sesizarea penala la serviciul(biroul, compartimentul)juridic din cadrul aparatului propriu al Directiei generale a finantelor publice judetene;

s)raspund de organizarea procesului de inventariere si arhivare a lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic se de predarea acestora la arhiva generala;

t)coordoneaza si raspunde de solutionarea contestatiilor formulate impotriva datelor administrative emise potrivit competentelor conferite de lege;

istribuie fondul de stimulente personalului din subordine, conform legislatiei in vigoare;

v)asigura masurile necesare in vederea pastrarii secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate, in conditiile legii;

w)convoaca periodic, si ori de cate ori este necesar, personalul pe care in coordoneaza, pentru dezbaterea activitatii desfasurate si stabileste masuri pentru realizarea sarcinilor si atributiilor;

x)participa direct sau asigura participarea personalului pe care il coordoneaza, la lucrarile unor comisii sau colective organizate de Directia generala a finatelor publice judeteana sau alte organe ale administratiei de stat, ce au drept scop stabilirea de masuri care vizeaza inspectia fiscala;

y)fac propuneri cu privire detasarea, delegare, mutarea, promovarea personalului pe care il coordoneaza, precum si sanctionarea acestuia pentru neindeplinirea corecta si la termen a sarcinilor de serviciu in limita competentelor legale;

z)fac propuneri cu privire la structura organizatorica, numarul de posturi pentru aparatul de administrare fiscala, in vederea asigurarii conditiilor necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege si a sarcinilor primite;

Seful administratie adjunct - administrarea veniturilor statului de la Administratia finatelor publice pentru contribuabili mijlocii are ca principale atributii, competente si responsabilitati, urmatoarele:

a)coordoneaza si conduce direct urmatoarele structuri:

*Serviciul(biroul, compartimentul) registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi contribuabili mijlocii; in componenta acestuia se organizeaza:

-Compartimentul gestiune D.A.I.;

-Compartimentul gestionare dosare fiscale si arhiva;

-Compartimentul analiza de risc;

*Serviciul (biroul, compartimentul) executare silita si stingere a creantelor fiscale contribuabili mijloci; in componenta acestuia se organizeaza:

-Compartimentul evidenta analitica pe platitori;

-Compartimentul de compensare/restituire;

-Compartimentul insolvabilitate si raspundere solidara;

*Serviciul (biroul, compartimentul) administrare sedii secundare ale marilor contribuabilii;

*Biroul(compartmentul) asistenta contribuabili mijlocii;

b)coordoneaza, indrma, urmareste si raspunde de:

*activitatea de inregistrare fiscala, colectare si verificare a impozitelor, taxelor;

*activitatea de administrare a impozitului pe veniturile din salarii pentru sediile secundare ale contribuabililor mari;

*activitatea de asistenta a contribuabililor;

*module de respectare a inlesnirilor la plata acordate potrivit legii;

*activitatea de administrarea a TVA si accizelor datorate de contribuabilii mijlocii.

c)ia masuri pentru cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor mijlocii;

d)analizeaza periodic stadiul realizarii veniturilor bugetului general consolidat si propune masuri de impulsionare a incasarilor;

e)organizeaza, conduce , indruma si controleaza activitatea de gestiune a documnetelor adminstrative de insotire intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile, in regim suspensiv, pe teritoriul national;

f)coordoneaza si raspunde de activitatea cu privire la modul de recuperare a arieratelor inregistrate de catre contribuabilii administrati;

g)organizeaza instruiri periodice a personalului din domeniul asistentei contribuabililor in ceea ce priveste legislatia fiscala si dezvoltarea bilitatilor personale si a atitudinilor corecte in relatia cu publicul.

Seful administratiei adjunct - inspectie fiscala de la Administratia finantelor publice pentru contribuabililor mijlocii are ca principale atributii, competente si responsabilitati, urmatoarele:

a)coordoneaza si conduce direct urmatoarele struturi:

*Serviciul (compartimetul) inspectie fiscala contribuabili mijlocii 1-2;

*Biroul (compartimentul) control financiar;

*Serviciul (biroul, compartimentul) coordonare, programare, analiza si indrmare pentru activitatea de inspectie fiscala;

b)selecteaza contribuabilii pentru inspectia fiscala si asigura aviarea lor in legatura cu inspectia fiscala ce urmeaza a se efectua;

c)aproba echipele de inspectie fiscala si coordonatorii acestora la propunerea sefilor de serviciu, birou (compartiment)

d)coordoneaza direct actiuni de inspectie fiscala complexe;

e)asigura cunoasterea si raspund de respectare de catre personalul pe care il coordoneza, a metodologiilor de inspectie fiscala;

f)aproba, potrivit competentelor, documentele referitoare la valorificarea costatarilor inspectiilor fiscale efectuate de catre personalul aflat in subordine;

g)aproba rapoartele de inspectie fiscala, deciziile de impunere si deciziile de nemodificare a bazei impozabile;

h)decid reverificarea unei anumite perioade impozabile, potrivit legii;

i)avizeaza la propunerea sefului de birou control financiar deconturile de subventii;

j)aproba programele si tematicile de control financiar;

k)analizeaza concluziile rezultate din controalele financiare efectuate, dispune masuri in consecinta si aproba masurile de valorificare a catelor de control;

3.NOTIUNI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND :

A.   Continutul economic, functiile si rolul finantelor publice.

1.1.        Conceptul de finante publice.

Procurarea si distribuirea resurselor financiare publice se realizeaza in procesul redistribuirii PIB cu ajutorul unor metode si instrumente specifice,intr-un cadru juridic adecvat,in scopul satisfacerii nevoilor sociale si a influentarii activitatii economice.

Finantele publice exprima relatii sociale, de natura economica, exprimate in forma baneasca, ce apar in procesul repartitiei PIB in legatura cu satisfacia nevoilor colective ale societatii.

Nevoile generale ale societatii sunt satisfacute cu ajutorul fondurilor banesti aflate la dispozitia autoritatilor publice,constituite pe seama transferului de valoare, de putere de cumparare de la diverse persoane fizice si juridice la dispozitia organelor administratiei de stat, centrale si locale.De la aceste fonduri se efectueaza transferuri de putere de cumparare catre diversi beneficiari :persoane fizice si juridice.

1.2.        Functiile finantelor publice.

Functia de repartitie presupune constituirea fondurilor si distribuirea acestora.

In procesul de constituire a fondurilor financiare publice, finantele imbraca urmatoarele forme :impozite,taxe,contributii pentru asigurari sociale, amenzi,penalitati,varsaminte din veniturile institutiilor publice, imprumuturi de stat, donatii, ajutoare etc.

La contituirea fondurilor financiare publice participa toate sectoarele economiei nationale :public, privat, mixt, precum si populatia in proportii diferite in raport cu capacitatea lor financiara.

Repartizarea fondurilor de resurse financiare publice este precedata de inventarierea nevoilor sociale existente in anul de referinta, cuantificarea acestora in expresie baneasca si ierarhizarea lor in functie de importanta pe care o prezinta unele in raport cu celelalte.

Functia de interventie presupune utilizarea parghiilor financiare in scopul favorizarii cresterii economice si atenuarii dezechilibrelor economice.

Parghiile financiare constituie instrumente cu ajutorul carora statul actioneaza pentru stimularea intereseului economic al unei colectivitati determinate sau al membrilor acestora luati in mod individual pentru realizarea anumitor obiective.Aceste obiective difera de la un grup de tari la altul, de la o tara la alta sau de la o perioada la alta.

Impozitele sunt parghii financiare utilizate frecvent de catre stat pentru influentarea fazelor procesului reproductiei sociale, in functie de intereseul pe care il are la un moment dat.Metodele de dirijare a fondurilor de resurse financiare publice catre diversi beneficiari pot fi utilizate, la randul lor, ca parghii de influentare a proceselor economice.

Imprumuturile de stat indeplinesc un rol pozitiv in masura in care sunt folosite pentru dezvoltarea industriei, modernizarea agriculturii, contituirea de cai de comunicatie, protectia mediului, crestrea eficacitatii invatamantului si asistentei medicale.In asemenea situatii imprumuturile publice contribuie la sporirea productiei materiale, la cresterea produsului intern brut imediat sau in perspectiva si, pe aceasta baza, la asigurarea resurselor necesare rambursarii lor.

Functia de redistribuire presupune realizarea transferului de putere de cumparare intre diferite categorii socio-profesionale sau intre diferite domenii ale activitatii economica-sociale.Prin salariile, pensiile, ajutoarele si indemnizatiile suportate de la buget statul influenteaza conditiile redistribuirii unei parti importante din produsul intern brut intre sfera productiei materiale si sfera neproductiva sau intre diverse categorii sociale.

B.   Sistemul bugetar.

Sistemul bugetar reprezinta o componenta a sistemului financiar care da expresie relatiilor economice desfasurate intre stat, pe de o parte, iar agentii economici si populatia, pe de alta parte.

1.1.Bugetul public. Din punct de vedere economic, bugetul public reprezinta un document in care sunt prevazut si aprobate, in fiecare an, veniturile si cheltuielile publice sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice.

Din punct de vedere juridic, bugetul public este un act in care se prevad si se aproba, prin lege, veniturile si cheltuielile anuale ale statului sau ale institutiilor publice.

Forma de manifestare a bugetului public difera de la o tara la alta.Potrivit Constitutiei Romaniei, bugetul public national cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale ale comunelor, ale oraselor si ale judetelor.

1.2.Bugetul de stat

1.2.1.Notiuni generale.Bugetul de stat este documentul prin care sunt prevazute si aprobate anual veniturile si cheltuielile statului.El are caracter obligatoriu intrucat necesita autorizarea puterii legislative(Parlamentul) si previzional deoarece intreprevederile inscrise in legea bugetului de stat si realizarile efective de venituri si cheltuieli pe parcursul exercitiului bugetar apar, in modu obiectiv, o serie de neconcordante care impun rehtificari periodice ale bugetului.

1.2.2.Principii bugetare.Principiile bugetare sunt reguli, unele formulate din secolul XIX, in functie de care este elaborat si executat bugetul.

A.Principiul universalitatii bugetului potrivit caruia veniturile si cheltuielile publice trebuie inscrise in bugeul in totalitate, in sume brute, fara omisiuni si fara compensari.Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei anumite cheltuieli bugetare,cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distinte.In acest fel se evita risipa de fonduri publice si se faciliteaza controlul parlamentar.

B.Principiul unitatii bugetare presupune inscrierea tuturor veniturilor si cheltuielilor statului, in sumele lor globale, intr-un singur document.
Debugetizarea (politica prin care pentru acoperirea cheltuielilor statului sunt utilizate si alte resurse pe langa veniturile ordinare ale statului) a determinat aparitia unor abateri de la regula unitatii bugetului :elaborarea mai multor bugete pe langa bugetul general, precum bugete anexe, conturi speciale de trezorerie, bugete autonme etc.

BUGETELE ANEXE sunt bugete distinte de bugetul general al statului, votate separat de Parlament, in care se inscriu veniturile si cheltuielile unor institutii publice si ale unor intreprinderi industriale de stat si care nu au in mod obligatoriu personalitate juridica.

CONTURILE SPECIALE DE TREZORERIE evidentiata incasari ce nu reprezina un venit propriu-zis pentru begetul de stat si plati care nu au un caracter definitiv, precum : sumele de bani depuse drept garantie de functionarii publici care gestioneaza banii si ale valori materiale, avansurile acordate de stat unor intreprinderi particulare si care urmeaza a fi decontate pe masura livrarii bunurilor comandate de stat etc.

BUGETELE EXTRAORDINARE sunt bugete distinte de cele ordinare, in care se inscriu cheltuielile considerate exceptionale, ocazionate de situatii deosebite, precum :crize economice, calamitati naturale, situatii de razboi etc.

BUGETELE AUTONOME sunt elaborate de intreprinderile publice nu cu personalitate juridica si cu larga autonomie functionala, de institutiile si serviciile publice care dispun de personalitatea juridica si nu au caracter industrial si comercial.

C.Principiul neafectarii veniturilor bugetare interzice ca un anumit venit bugetar sa fie afectat acoperirii unei anumite cheltuieli.Toate veniturile incasate la buget se depersonalizeaza si sunt destinate acoperirii cheltuielilor in totalitatea lor.

D.Principiul anualitatii bugetului potrivit caruia autorizarea de venituri si cheltuieli data de parlament prin Legea bugetara anuala prinvind incasarea veniturilor si realizarea cheltuielilor se refera la o perioada de un an care corespunde exercitiului bugetar.

Perioada de timp in care se executa bugetul poate sa coincida sau nu cu perioada pentru care bugetul a fost aprobat.In acest sens, distingem :

-sistemul de gestiune potrivit caruia la finele anului bugetar, bugetul se inchide chiar daca au ramas venituri neincasate, respectiv cheltuieli nerealizate.Acestea urmeaza a fi reflectate in bugetul anului viitor.

-sistemul de exercitiu potrivit caruia dupa expirarea anului bugetar se poate continua incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor pentru o perioada de 3-6 luni, in economie functionand practic doua bugete :cel al anului bugetar expirat si cel al anului in curs.

E.Principiul specializarii bugetare potrivit caruia veniturile bugetare trebuie sa fie inscrise in buget si aprobate de Parlament pe surse de provenienta, iar chieltuielile publice(creditele bugetare)se inscriu in buget si se aproba pe categorii de cheltuieli(destinatii).

Creditul bugetar reprezinta suma limita , inscrisa in bugetul de stat si aprobat de legislativ,pana la nivelul careia se pot efectua plati in contul fiecarei cheltuieli aprobate.

F.Principiul echilibrului bugetar, potrivit caruia, bugetul trebuie elaborat intr-o forma echilibrata (venituri=cheltuieli), iar acest echilibru va fi mentinut pe perioada de executie a bugetului.Altfel spus, se solicita acoperirea integrala a cheltuielilor din veniturile ordinare ale bugetului de stat.

G.Principiul realitatii bugetului exprima idea ca, la constituirea bugetului trebuie sa se tina cont de realitatea obiectiva.Atat veniturile publice, cat si cheltuielile publice trebuiesc evaluate in mod realist, pentru a putea fi respectate tinandu-se cont de conditiile concrete, de natura economico-sociala,de realitatea faptelor, astfel ca statul sa inregistreze dificultati financiare in cursul executie bugetare.

H.Principiul publicitatii bugetului, potrivit caruia,dupa ce bugetul a fost supus dezbaterii si aprobarii Parlamentului, el trbuie adus la cunostinata opiniei publice. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de publicitate mass-media. Legea privind adoptarea bugetului de stat si contul privind incheierea exercitiului bugetar pe anul precedent celui in curs, sunt publicate in Monitoriul Oficial al Romaniei.

1.2.3.Dimensionarea cheltuielilor si resurselor financiare bugetare

Dimensionarea cheltuielilor si veniturilor bugetare s-a realizat si se realizeaza pe baza unor metode diverse grupate in doua categorii :clasice si moderne.

Metodele clasice de dimensionare a cheltuielilor si veniturilor bugetare sunt :

a)metoda automata potrivit careia determinarea valorii cheltuielior si veniturilor bugetare pentru anul urmator se realizeaza pe baza cifrelor executiei bugetare obtinute in penultimul an.

b)metoda majorarii sau a diminuarii presupune determinarea valorii cheltuielilor si veniturilor bugetare pentru anul urmator pe baza rezultatelor executie bugetare,intr-un interval de 5 ani sau mai multi ani consecutiv, din perioada premergatoare anului pentru care se elaboreaza bugetul , in functie de care se va calcula itmul mediu anual de crestere sau descrestere a cheltuielilor si veniturilor bugetare, care se va aplica asupra cheltuielilor si veniturilor bugetare anului in curs.

c)metoda evaluarii directe consta in determinarea marimii fiecarui venit si a fiecarei alocatii bugetare in parte, pe baza unor calcule analitice.

Metodele moderne de dimensionare a cheltuielilor si veniturilor bugetare sunt :

a)metoda de planificare, programare si bugetizare presupune indentificarea obiectivelor ce urmeaza a fi realizate pe termen lung, cuantificarea costurilor si avantajelor diferitelor programme ce pot fi finantate de la buget si ierarhizarea acestor obiective in functie de indicatorii de eficacitate.

b)metoda baza bugetara zero urmareste preintampinarea cresterii excesive a cheltuielilor publice de la un an la altul.

c)metoda rationalizarii optiunilor bugetare presupune stabilirea obiectivelor ce pot fi finantate de la buget, cercetarea posibilitatilor de procurare a resurselor si elaborarea unor programme pe termen mijlociu ; luare deciziilor asupra obiectivelor si programelor ce vor fi finantate si includerea lor in buget ; aplicarea in practica a deciziei adoptate, prin intocmirea unor bugete program si includerea in bugetul anual a creditelor bugetare aferente realizarii obiectivelor alese.

1.3.Bugetele locale -sunt documentele in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatiilor locale, pe o perioada de un an.Competenta de aprobare si administrare a bugetelor locale revine consiliilor judetene, consiliilor locale si Consiliului General al Municipiuluil Bucuresti, dupa caz.

Potrivit clasificatiei functionale, lista cheltuielile bugetelor locale cuprinde :

-servicii publice generale ;

-actiuni social-culturale ;

-servicii, dezvoltare publica si locuinte ;

-actiuni economice ;

-alte actiuni ;

-plati de dobanzi si comisioane ;

-ramburasri de imprumuturi ;

-fonduri de rezerva ;

-cheltuieli cu destinatie speciala ;

1.4.Bugetul asigurarilor sociale de stat este planul financiar anual elabort de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,prin care se reflecta constituirea repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii asiguratilor si familiilor acestora.

Sistemul cheltuielilor publice reprezinta relatiile banesti care apar in procesul repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor acestuia.Ele se finalizeaza in plati efectuate de stat pentru satisfacerea necesitatilor publice de bunuri si servicii considerate prioritare intr-o anumita perioada.

La nivelul unei economii nationale , cheltuielile publice inglobeaza :

-         Cheltuieli bugetare ;

-         Cheltuieli acoperite din fonduri cu destinatie speciala ;

-         Cheltuieli acoperite din resursele financiare proprii ale institutiilor publice,obtinute de acestea ;

-         Cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei statului ;

-         Cheltuieli finantate din alte surse decat cele bugetare (credite externe,fonduri externe nerambursabile).

Clasificatia economica imparte cheltuielile publice in :

        Cheltuieli curente (de personal si de materiale), destinate achitarii obligatiuniilor salariale fata de angajati si achizitionarii unor bunuri si servicii destinate asigurarii functionarii institutiilor publice ;

        Cheltuieli de transfer, care se concretizeaza prin punerea unor sume de bani de la buget la dispozitia unor persoane fizice (pensionari,someri,elevi) si juridice (intreprinderi publice si private).Ele pot avea caracter economic (subventii acordate agentilor economici )sau social(burse ,pensii,ajutoare).

        Cheltuieli de capital (de investitii) prin care se asigura achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata sau realizarea unor investitii de interes public (constructia de scoli,spitale,muzee)

Potrivit clasificatiei functionale, cheltuielile publice se impart in functie de domeniile , ramurile,sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice.

Cheltuielile privind serviciile sociale vizeaza satisfacerea nevoilor sociale precum invatamant , cultura,sanatatea,protectia sociala, luand forma unor servicii publice oferite cetatenilor in mod gratuit sau cu plata redusa (in domeniile invatamantului, sanatatii , culturii) sau forma unor transferuri banesti (alocatii bugetare, ajutoare , pensii) legate in special de protectia sociala.

Cheltuielile publice pentru invatamant vizeaza intreaga gama a formelor de invatamant : prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, universitar si postuniversitar.Dimensiunea cheltuielilor pentru invatamant este determintata de 3 categorii de factori :

        Demografici (nr populatiei si structura pe varste a populatiei )

        Economici (dezvoltarea economica si progresul tehnic)

        Sociali si politici (politica educationala, legislatia referitoare la invatamant).

In Romania , invatamantul de stat este gratuit.Fondurile alocate de la buget pentru invatamant trebuie sa fie,potrivit Legii invatamantului , de cel putin 4% din PIB. Principalele surse de finantare a invatamantului sunt :

 • Bugetul statului ;
 • Bugetele locale ;
 • Veniturile populatiei si intreprinderilor ;
 • Sponsorizarile, donatiile sau alte forme de ajutor.

Cheltuielile pentru sanatate reflecta politica sanitara a statului.Dimensiunea acestor cheltuieli este determinata in principal de urmatorii factori :

 • Demografici
 • Sociale

Finantarea cheltuielilor publice pentru sanatate se realizeaza din urmatoarele surse :

 • Fonduri alocate din bugetul de stat ;
 • Fonduri alocate din bugetele locale ;
 • Cotizatii de asigurari de sanatate ;
 • Resursele populatiei ;
 • Ajutoarele externe.

Cheltuieli pentru domeniul economic reflecta functia statului de reglare a proceselor economice si se efectueaza prin intermediul unor forme si instrumente specifice.

Din punct de vedere al formei pe care le imbraca aceste cheltuieli se constituie in cea mai mare parte in ajutoarele financiare :directe sau indirecte.

Ajutoarele financiare directe :

 • Subventiile
 • Investitiile
 • Avansurile rambursabile
 • Finantarea informarii/publicitatii

Ajutoarele financiare indirecte :

 • Avantajele fiscale
 • Garantiile

Cheltuieli pentru servicii publice generale, aparare, ordine publica si siguranta nationala :

Aceste cheltuieli sunt efectuate pentru intretinerea si functionarea unor organe specializate :

 • Organe ale puterii si administratiei publice in care se includ :
  1. insitutia prezidentiala sau monarhica ;
  2. organele puterii legislative centrale sau locale (Parlamentul , consilii locale ) ;
  3. organele puterii judecatoresti ;
  4. organele executive centrale sau locale (guvern, ministere,prefecturi,primarii)
   • organele si organismele militare de aparare ;
   • organele de ordine publica in care se includ :
    1. politia ;
    2. jandarmeria ;
    3. securitatea nationala ;
    4. sevicii de infomatii ;
    5. servicii speciale de paza si protectie.

Impozitele reprezinta prelevari obligatorii, fara contraprestatie si nerambursabile, efectuate de catre administratia publica de la persoanele fizice si juridice, in scopul constituirii fondurilor financiare publice prin intermediul carora sunt satisfacute o serie de necesitati de interes general.

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice , in functie de nivelul veniturilor obtinute si/sau marimea averii detinuta pe baza cotelor de impozit prevazute de lege.

1. Continutul si rolul impozitelor

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit.

Sarcina achitarii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege.

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifesta pe plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.

Caracterizarea generala a impozitelor directe

Impozitele directe reprezinta forma cea mai veche de impunere. Ele s-au practicat si in oranduirile precapitaliste, insa, o extindere si o diversificare mai mare au cunoscut abia in capitalism.

Impozitele directe au caracteristic faptul ca se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice sau juridice, in functie de veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor de impozit prevazute in lege. Ele se incaseaza direct de la subiectul impozitului la anumite termene dinainte stabilite.

Impozitele directe pot fi grupate in impozite reale si impozite personale.

Creditul public reprezita o intelegere intervenita intre stat pe de o parte si persoanele fizice sau juridice pe de alta parte, prin care acestea din urma consimt sa puna la dispozitia statului o suma de bani sub firma de imprumut pe o perioada determinata statu angajandu-se sa restituie aceasta suma la un anumit termen platind si dobanda cuvenita.

Trasaturile caracteristice ale creditului public :

 • creditul public are caracter contractual
 • creditul public are caracter rambursabil

creditul public presupune o contraceptie materializata in dobanda si/sau castig.

Imprumutul de stat reprezinta o modalitate de procurare rapida a fondurilor contribuind la redistribuirea PIB, atat pe plan intern cat si pe plan international.

Din punct de vedere juridic imprumutul de stat este definit prin urmatoarele elemente tehnice :

 1. denumirea imprumutului
 2. valoarea nominala
 3. valoarea reala
 4. cursul
 5. termenul de rambursare
 6. dobanda

Plasarea pe piata a imprumuturilor de stat se realizeaza prin mai multe metode :

 1. subscrierea publica
 2. plasarea imprumutului
 3. vanzarea la bursa

Retragerea de pe piata a imprumuturilor de stat se realizeaza prin :

 1. rambursarea imprumuturilor de stat
 2. consolidarea datoriei statului
 3. incapacitatea de plata, deprecierea monetara si repudierea obligatiilor financiare asumate anterior.

Datoria externa bruta in sens larg reprezinta datoria rezidentilor publici si particulari dintr-o tara (persoane fizice sau juridice), fata de strainatate, la un moment data .

Datoria externa bruta in sens restrans cuprinde obligatiile banesti fata de strainatate ale unei tari cu exceptia :

 • creditelor pe termen scurt , acestea fiind operatiuni financiare curente in relatiile economice internationale ;
 • investitiile straine directe care nu au termene de rambursare si nici de lichidare;
 • ajutoarele neramburabile ;
 • imprumuturile externe cu o perioada de gratie e peste 10-15 ani ;
 • creditele contractate de persoanele fizice si persoanele juridice rezidente ,negarantate de autoritatile publice competente ;
 • imprumuturile acordate de anumiti creditori externi sucursalelor filialelor sau reprezentantelor lor.

Datoria externa neta cuprinde diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari in strainatate si activele detinute de rezidentii straini in tara respectiva.Impozitele indirecte se percep cu prilejul vanzarii bunurilor si prestarilor de servicii si in momentul realizarii importului sau exportului.

Formele de manifestare a impozitelor indirecte sunt: taxele de consumatie, monopulurile fiscale, taxele vamale si alte taxe.

a)Taxele de consumatie,sunt impozite indirecte incluse in pretul de vanzare al marfurilor fabricate in interiorul tarii care percepe impozitul. Ele se intalnesc sub forma:

-taxelor de consumatie pe produs(accize)

-taxelor de consumatie pe vanzari, fiind percepute la vanzare tuturor marfurilor(bunuri de consum sau mijloace de productie)

Taxele de consumatie pe produs (accize) sunt asezate asupra unor produse care se consuma in cantitati mari si care nu pot fi inlocuite de cumparatori cu alte (produse petroliere,tutun,alcool,cafea etc).Ele se stabilesc fie in cote fixe pe unitatea de masura, fiec in procente asupra pretului de vanzare.

Taxele de consumatie pe vanzari se intalnesc sub forma impozitului pe cifra de afaceri. Din punctul de vedere al vergii (unitatea producatoare, unitatea care comercializeaza marfurile cu ridicata sau cu amanuntul)intalnim:

-forma impozitului pe cifra de afaceri cumulativ

-forma impozitului pe cifra de afaceri unic.

In cazul impozitului pe cifra de afacerii cumulativ, marfurile sunt supuse impozitarii la toate verigile pe la care trec din momentul iesirii din productie si pana cand ajung la consumatori.

Impozitului pe cifra de afaceri unic se incaseaza o singura data, indiferent de numarul verigilor prin care trece marfa supusa impunerii.

Din punctul de vedere al bazei de calcul, impozitul pe cifra de afaceri cunoaste:

-forma impozitului pe cifra de afaceri bruta;

-forma impozitului pe cifra de afaceri neta.

Impozitul pe cifra de afaceri bruta se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra intregii valori a marfurilor vandute, care include si impozitul platit la verigiile anterioare.

Impozitul pe cifra de afaceri neta se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra diferentei dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare, adica asupra valori adaugate de fiecare participant la procesul de productie si circulatie al marfurilor supuse impunerii.

b)Monopulurile fiscale sunt impozite indirecte stabilite asupra productiei si/sau vanzarii unor marfurii realizate in regim de exclusivitate, ca de exemplu:sarea, alcoolul, tutunul, chibriturile etc.

c)Taxele vamale sunt impozite indirecte percepute asupra importurilor, exporturilor si trazitului de marfuri.

d)Alte taxe. Taxele de timbru reprezinta plata serviciilor prestate de catre institutiile publice(autentificarea de acte, legalizari de acte, eliberarea unor documente).

Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal

Art. 2. - Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele: a) impozitul pe profit; b) impozitul pe venit;

c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;

e) impozitul pe reprezentante;

f) taxa pe valoarea adaugata;

g) accizele;

h) impozitele si taxele locale

INSPECTIA FISCALA

SFERA INSPECTIEI FISCALE

Art.94

Obiectul si functiile inspectei fiscale

(1)Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriiilor aferente acestora.

(2)Inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

(a)constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitate contribuabilului supus inspectie sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

(b)analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

(c)sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale;

(3)Pentru deducere la indeplinire a atributiilor prevazue la alin.(2) organul de inspectie fiscala va proceda la:

(a)examinarea documentelor aflate in dosaru fiscal al contribilului;

(b)verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

(c)discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora , dupa caz;

(d)solicitarea de informatii de la terti;

(e)stabilirea corecta a bazei de impunere , a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;

(f)stabilirea de diferente de obligati fiscale de plata ,precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

(g)verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri inpozabile;

(h)dispunere masurilor asiguratori in conditile legii;

(i)efectuarea de investigatii fiscale potrivit alin.(2) lit.(a);

(j)aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;

(k)aplicarea de sigilii asupra bunurilor intocmind in acest sens proces-verbal.

Art.96

Formele si intinderea inspectiei fiscale

(1)formele de inspectie fisacala sunt:

(a)inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificarea a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil,pentru o perioada de timp determinanta;

(b)inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a unei sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinanta.

(2)inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevate pentru impozitare, daca aceastea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

Art.97

Proceduri si metode de control fiscal

(1)In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

(a)controlul inopinat, care consta in activiatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalacare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;

(b)controlul incrucisat care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane;controlul incrucisat poate fi si inopinat.

(2)La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.

(3)In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele metode de control:

(a)controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verficare selectiva a documentelor operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul,de evidetiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

(b)controlul electronic care consta in activitatea de verificarea a contabiltatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediul electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testarea asistate de instrumente informatice specializate.

Art.98

Perioda supusa inspectiei fiscale

(1)Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligati fiscale.

(2)La contribuabilii mari, perioada supusa inspectie fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, in conditiile alin(1).

(3)La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectuaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca este indentificata cel putin una dintre urmatoarele situatii

(a)exista indicii privind diminuare impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

(b)nu au fost depuse declaratii fiscala in interiorul termenului de prescriptie;

(c)nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor,contributiilor, si altor sume datorate bugetului general consolidat.

Art.101

Avizul de inspectie fiscala

(1)Inaitea desfasurari inspetiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmitere unui aviz de inspectie fiscala.

(2)Avizul de inspectie fiscala va cuprinde:

(a)temeiul juridic al inspectie fiscale;

(b)data de incepere a inspectie fiscala

(C)obligatile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectie fiscale

(d)posibilitatea de a solicita amnarea datei de incepere a inspectie fiscale.

Amanarea datei de incepere a inspectie fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.

Art.102

Comunicare avizului de inspectie fiscala.

(1)Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inaite de inceperea inspectie fiscale, asfel:

(a)cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

(b)cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

(2)Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

(a)pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;

(b)in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitari unor autoritati, protrivit legii;

(c)in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat;

(d)in cazul refaceri controlului ca urmare a unei dispoziti de reverificare cuprinse in decizia de solutionare a contestatie.

(3)Pe durata unei inspectii fiscale pentru solutionarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspectie poate decide efectuarea unei inspectii general sau partiale.In acest caz, prin exceptie de la prevederile alin(1).,avizul de inspectie se comunica contribuablului chear in cursul efectuari inspectie pentru solutionarea cereri.

Universitatea din Pitesti

Facultatea de Stiinte Economice

NOTIUNI TEORETICE SI STUDII DE CAZ PRIVIND FINANTELE PUBLICE

STUDENTA:FLORESCU FELICIA CRISTINA

Seria I,GRUPA II,ANUL II.

Specializare:Finante si Banci

Cuprins:

I. PREZENTAREA UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

II. EVIDENTA TEHNIC-OPERATIVA SI CONTABILA, CA OBIECT SI SURSA DE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA ANTERIOARA A ACESTEIA.

III. NOTIUNI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND:

1.    Continutul economic, functiile si rolul finantelor publice

2.    Sistemul bugetar

3.    Sistemul cheltuielilor publice

4.    Cheltuielile publice pentru actiuni social culturale

5.    Cheltuielile publice pentru obiective si actiuni economice

6.    Cheltuielile pentru administratia de stat, ordinea interna si apararea nationala

7.    Sistemul resurselor financiare publice

8.    Notiuni generale privind impozitele si taxele

9.    Impozitele directe

10.Impozitele indirecte

11.Creditul public

12.Datoria externa

13.Metode de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare

14.Modalitatea de impunere a obiectivelor impozabile

15.Imprumuturile de stat.

BIBLIOGRAFIE:

1.DANIELA PARVU, MAGDALENA RADULESCU,EMILIA CLIPICI, Finante Relatii si Piete Financiare

2.www.mfinante.ro


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1221
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site