Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

AdministratieDrept

Contractul de mandat

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Lege nr. 272 din 21/06/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Legislatia romana de presa –intre contextualizare si vocatia mondiala
Conditiile generale ale dreptului de a mosteni
Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale
PRINCIPALELE PREVEDERI - VERIFICAREA OFICIALA PERIODICA A RECIPIENTELOR STABILE SUB PRESIUE
METODOLOGIE privind fundamentarea cifrei de scolarizare
ORDONANTA DE URGENTA 148 / 2005
Reorganizarea persoanei juridice
LISTA FUNCTIILOR CARE AU DREPTUL LA UNIFORMA DE SERVICIU SI OBLIGATIA DE A O PURTA
Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale

Contractul de mandat
Sectiunea 1

Dispozitii comune

Notiune

Art.2018 Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.

Remuneratia mandatarului

Art.2019 – (1) Mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Mandatul dintre doua persoane fizice se prezuma a fi cu titlu gratuit. Cu toate acestea, mandatul profesional se prezuma a fi cu titlu oneros.

(2) Daca mandatul este cu titlu oneros, iar remuneratia mandatarului nu este determinata prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzantelor ori, in lipsa, dupa valoarea serviciilor prestate.

(3) Dreptul la actiunea pentru stabilirea cuantumului remuneratiei se prescrie odata cu dreptul la actiunea pentru plata acesteia.

Felurile mandatului

Art.2020 – Mandatul este cu sau fara reprezentare

Puterea de reprezentare

Art.2021 – (1) Daca din imprejurari nu rezulta altfel, mandatarul il reprezinta pe mandant la incheierea actelor pentru care a fost imputernicit.

(2) Imputernicirea pentru reprezentare sau, daca este cazul, inscrisul care o constata se numeste procura.

(3) Dispozitiile referitoare la reprezentarea in contracte se aplica in mod corespunzator.

Sectiunea a 2-a

Mandatul cu reprezentare

§1. Forma si intinderea mandatului

Forma mandatului

Art.2022 - (1) Contractul de mandat poate fi incheiat in forma scrisa ori verbala. Acceptarea mandatului poate rezulta si din executarea sa de catre mandatar.

(2) Mandatul dat pentru incheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie sa respecte acea forma, sub sanctiunea aplicabila actului insusi. Prevederea nu se aplica atunci cand forma este necesara doar pentru opozabilitatea actului fata de terti, daca prin lege nu se prevede altfel.

Caz special de acceptare tacita

Art.2023 – (1) In absenta unui refuz neintarziat, mandatul se considera acceptat daca priveste actele a caror incheiere intra in exercitarea profesiei mandatarului ori pentru care acesta si-a oferit serviciile fie in mod public, fie direct mandantului.

(2) In aplicarea dispozitiilor alin.(1) se va tine seama, intre altele, de prevederile legale, de practicile stabilite intre parti si de uzante.

Durata mandatului

Art.2024 – Daca partile nu au prevazut un termen, contractul de mandat inceteaza in trei ani de la incheierea lui.

Intinderea mandatului

Art.2025 – (1) Mandatul general autorizeaza pe mandatar sa efectueze numai acte de conservare si de administrare.

(2) Pentru a incheia acte de instrainare sau grevare, tranzactii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta actiuni in justitie, precum si pentru a incheia orice alte acte de dispozitie, mandatarul trebuie sa fie imputernicit in mod expres.

(3) Mandatul se intinde si asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt precizate in mod expres.

§2. Obligatiile mandatarului

Executarea mandatului

Art.2026 – (1) Mandatarul nu poate sa depaseasca limitele stabilite prin mandat.

(2) Cu toate acestea, el se poate abate de la instructiunile primite daca ii este imposibil sa il instiinteze in prealabil pe mandant si se poate prezuma ca acesta ar fi aprobat abaterea daca ar fi cunoscut imprejurarile ce o justifica. In acest caz, mandatarul este obligat sa il instiinteze de indata pe mandant cu privire la schimbarile aduse executarii mandatului.

Diligenta mandatarului

Art.2027 – (1) Daca mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este tinut sa execute mandatul cu diligenta unui bun proprietar. Daca insa mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat sa il indeplineasca cu diligenta pe care o manifesta in propriile afaceri.

(2) Mandatarul este obligat sa il instiinteze pe mandant despre imprejurarile care au aparut ulterior incheierii mandatului si care pot determina revocarea sau modificarea acestuia.

Obligatia de a da socoteala

Art.2028 – (1) Orice mandatar este tinut sa dea socoteala despre gestiunea sa si sa remita mandantului tot ceea ce a primit in temeiul imputernicirii sale, chiar daca ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului.

(2) Pe perioada in care bunurile primite cu ocazia executarii mandatului, de la mandant ori in numele lui, se afla in detinerea mandatarului, acesta este obligat sa le conserve.

Dobanzile la sumele datorate

Art.2029 - Mandatarul datoreaza dobanzi pentru sumele intrebuintate in folosul sau incepand din ziua intrebuintarii, iar pentru cele cu care a ramas dator, din ziua in care a fost pus in intarziere.

Raspunderea pentru obligatiile tertilor

Art.2030 – In lipsa unei conventii contrare, mandatarul care si-a indeplinit mandatul nu raspunde fata de mandant cu privire la executarea obligatiilor asumate de persoanele cu care a contractat, cu exceptia cazului in care insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit sa ii fi fost cunoscuta la data incheierii contractului cu acele persoane.

Pluralitatea de mandatari

Art.2031 – (1) In absenta unei stipulatii contrare, mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra impreuna nu are efect daca nu a fost acceptat de catre toate aceste persoane.

(2) Cand mai multe persoane au acceptat acelasi mandat, actele lor obliga pe mandant chiar daca au fost incheiate numai de una dintre ele, afara de cazul cand s-a stipulat ca vor lucra impreuna.

(3) In lipsa de stipulatie contrara, mandatarii raspund solidar fata de mandant daca s-au obligat sa lucreze impreuna.

Substituirea facuta de mandatar

Art.2032 – (1) Mandatarul este tinut sa indeplineasca personal mandatul, cu exceptia cazului in care mandantul l-a autorizat in mod expres sa-si substituie o alta persoana in executarea in tot sau in parte a mandatului.

(2) Chiar in absenta unei autorizari exprese, mandatarul isi poate substitui un tert daca:

a) imprejurari neprevazute il impiedica sa aduca la indeplinire mandatul,

b) ii este imposibil sa il instiinteze in prealabil pe mandant asupra acestor imprejurari,

c) se poate prezuma ca mandantul ar fi aprobat substituirea daca ar fi cunoscut imprejurarile ce o justifica.

(3) In cazurile prevazute la alin.(2), mandatarul este obligat sa il instiinteze de indata pe mandant cu privire la substituire.

(4) Daca substituirea nu a fost autorizata de mandant, mandatarul raspunde pentru actele persoanei pe care si-a substituit-o ca si cum le-ar fi indeplinit el insusi.

(5) Daca substituirea a fost autorizata, mandatarul nu raspunde decat pentru diligenta cu care a ales persoana care l-a substituit si i-a dat instructiunile privind executarea mandatului.

(6) In toate cazurile, mandantul are actiune directa impotriva persoanei pe care mandatarul si-a substituit-o.

Masuri de conservare a bunurilor mandantului

Art.2033 – (1) Mandatarul va exercita drepturile mandantului fata de terti, daca bunurile primite pentru mandant prezinta semne de deteriorare sau au ajuns cu intarziere.

(2) In caz de urgenta, mandatarul poate proceda la vanzarea bunurilor cu diligenta unui bun proprietar.(3) In cazurile prevazute la alin.(1) si (2) mandatarul trebuie sa il anunte de indata pe mandant.

§3. Obligatiile mandantului

Sumele necesare executarii mandatului

Art.2034 – (1) In lipsa unei conventii contrare, mandantul este obligat sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare executarii mandatului.

(2) Mandantul va restitui mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urma pentru executarea mandatului, impreuna cu dobanzile legale aferente, calculate de la data efectuarii cheltuielilor.

Despagubirea mandatarului

Art.2035 – Mandantul este obligat sa repare prejudiciul suferit de catre mandatar in executarea mandatului, daca acest prejudiciu nu provine din culpa mandatarului.

Remuneratia mandatarului

Art.2036 – Daca mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneratia, chiar si in cazul in care, fara culpa mandatarului, mandatul nu a putut fi executat.

Pluralitatea de mandanti

Art.2037 – Cand mandatul a fost dat aceluiasi mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comuna, fiecare dintre ele raspunde solidar fata de mandatar de toate efectele mandatului.

Dreptul de retentie al mandatarului

Art.2038 – Pentru garantarea tuturor creantelor sale impotriva mandantului izvorate din mandat, mandatarul are un drept de retentie asupra bunurilor primite cu ocazia executarii mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

§4. Incetarea mandatului

Moduri de incetare

Art.2039 – Pe langa cauzele generale de incetare a contractelor, mandatul inceteaza prin oricare dintre urmatoarele moduri :

a)      revocarea sa de catre mandant;

b)      renuntarea mandatarului;

c)      moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori mandatarului. Cu toate acestea, atunci cand are ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter de continuitate, mandatul nu inceteaza daca aceasta activitate este in curs de desfasurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renuntare al partilor sau al mostenitorilor acestora.

Conditiile revocarii

Art.2040 – (1) Mandantul poate oricand revoca mandatul, expres sau tacit, indiferent de forma in care contractul de mandat a fost incheiat si chiar daca a fost declarat irevocabil.

(2) Imputernicirea data unui nou mandatar pentru aceeasi afacere revoca mandatul initial.

(3) Mandatul dat in conditiile prevazute de art.2037 nu poate fi revocat decat cu acordul tuturor mandantilor.

Efectele revocarii

Art.2041 – (1) Mandantul care revoca mandatul ramane tinut sa-si execute obligatiile fata de mandatar. El este de asemenea obligat sa repare prejudiciile suferite de mandatar din cauza revocarii nejustificate ori intempestive.

(2) Atunci cand partile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se considera a fi nejustificata daca nu este determinata de culpa mandatarului sau de un caz fortuit ori de forta majora.

Publicitatea revocarii procurii autentice notariale

Art.2042 – (1) Daca procura s-a acordat in forma autentica notariala, in vederea informarii tertilor mandantul poate cere notarului care a autentificat procura sa aplice mentiunea de revocare asupra exemplarului care se pastreaza in arhiva sa, precum si asupra tuturor copiilor de pe acest exemplar pe care le va elibera in viitor. Totodata, notarul transmite revocarea catre registrul national special, potrivit legii.

(2) Notarul care autentifica actul pentru incheierea caruia s-a acordat procura are obligatia sa verifice daca pe procura s-a aplicat ori nu mentiunea de revocare conform alin.(1).

Renuntarea mandatarului

Art.2043 – (1) Mandatarul poate renunta oricand la mandat, notificand mandantului renuntarea sa.

(2) Daca mandatul este cu titlul oneros, mandatarul poate pretinde remuneratia pentru actele pe care le-a incheiat pe seama mandantului pana la data renuntarii.

(3) Mandatarul este obligat sa il despagubeasca pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renuntarii, cu exceptia cazului cand continuarea executarii mandatului i-ar fi cauzat mandatarului insusi o paguba insemnata, care nu putea fi prevazuta la data acceptarii mandatului.

Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti

Art.2044 – (1) In caz de deces, incapacitate sau faliment a uneia dintre parti, mostenitorii ori reprezentantii acesteia au obligatia de a informa de indata cealalta parte.

(2) In cazul prevazut la alin.(1), mandatarul sau mostenitorii ori reprezentantii sai sunt obligati sa continue executarea mandatului daca intarzierea acesteia risca sa puna in pericol interesele mandantului ori ale mostenitorilor sai.

Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului

Art.2045 – Tot ceea ce mandatarul a facut, in numele mandantului, inainte de a cunoaste sau de a fi putut cunoaste cauza de incetare a mandatului este socotit ca valabil facut in executarea acestuia.

Mentinerea unor obligatii ale mandatarului

Art.2046 – La incetarea in orice mod a mandatului, mandatarul este tinut sa-si execute obligatiile prevazute de art.2028 si 2029.

Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari

Art.2047 – In lipsa unei conventii contrare, mandatul dat mai multor mandatari obligati sa lucreze impreuna inceteaza chiar si atunci cand cauza incetarii priveste numai pe unul dintre ei.

Sectiunea a 3-a

Mandatul fara reprezentare

§1. Dispozitii generale

Notiune

Art.2048 – (1) Mandatul fara reprezentare este contractul in temeiul caruia o parte, numita mandatar, incheie acte juridice in nume propriu dar pe seama celeilalte parti, numite mandant, si isi asuma fata de terti obligatiile care rezulta din aceste acte, chiar daca tertii aveau cunostinta despre mandat.

(2) Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza, in mod corespunzator, cu regulile aplicabile mandatului cu reprezentare.

Efecte fata de terti

Art.2049 – (1) Tertii nu au niciun raport juridic cu mandantul.

(2) Cu toate acestea, mandantul, substituindu-se mandatarului, poate exercita drepturile de creanta nascute din executarea mandatului, daca si-a executat propriile sale obligatii fata de mandatar.

Bunurile dobandite de mandatar

Art.2050 - (1) Mandantul poate revendica bunurile mobile dobandite pe seama sa de catre mandatarul care a actionat in nume propriu, cu exceptia bunurilor dobandite de terti prin efectul posesiei de buna-credinta.

(2) Daca bunurile dobandite de mandatar sunt imobile, acesta este obligat sa le transmita mandantului. In caz de refuz, mandantul poate solicita instantei de judecata sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de transmitere a bunurilor dobandite.
(3) Dispozitiile alin.(2) se aplica prin asemanare si bunurilor mobile supuse unor formalitati de publicitate.

Creditorii mandatarului

Art.2051 - Creditorii mandatarului nu pot urmari bunurile dobandite de acesta in nume propriu dar pe seama mandantului daca mandatul fara reprezentare are data certa si aceasta este anterioara luarii oricarei masuri asiguratorii sau de executare.

§2. Contractul de comision

Notiune

Art.2052 Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achizitionarea sau vanzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului si in numele comisionarului, care actioneaza cu titlu profesional, in schimbul unei remuneratii numita comision.

Forma contractului

Art.2053 (1) Contractul de comision se incheie in forma scrisa.

(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, forma scrisa este necesara numai pentru dovada contractului.

Obligatiile tertului contractant

Art.2054 Tertul contractant este tinut direct fata de comisionar pentru obligatiile sale.

Cedarea actiunilor

Art.2055 (1) in caz de neexecutare a obligatiilor de catre tert, comitentul poate exercita actiunile decurgand din contractul cu tertul, subrogandu-se, la cerere, in drepturile comisionarului.

(2) In acest scop, la cererea comitentului, comisionarul are obligatia sa ii cedeze acestuia deindata actiunile contra tertului, printr-un act de cesiune sub semnatura privata, fara nici o contraprestatie din partea comitentului.

(3) Comisionarul raspunde pentru daunele cauzate comitentului, prin refuzul sau intarzierea cedarii actiunilor impotriva tertului.

Vanzarea pe credit

Art.2056 (1) Comisionarul care vinde pe credit, fara autorizarea comitentului, raspunde personal, fiind tinut, la cererea comitentului, sa plateasca de indata creditele acordate impreuna cu dobanzile si alte foloase ce ar rezulta.

(2) In acest caz, comisionarul este obligat sa-l instiinteze de indata pe comitent, aratandu-i persoana cumparatorului si termenul acordat; in caz contrar, se presupune ca operatiunile s-au facut pe bani gata, proba contrara nefiind admisa.

Instructiunile comitentului

Art.2057 (1) Comisionarul are obligatia sa respecte intocmai instructiunile exprese primite de la comitent.

(2) Cu toate acestea, comisionarul se poate indeparta de la instructiunile primite de la comitent, numai daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

(a)    nu este suficient timp pentru a se obtine autorizarea sa prealabila in raport cu natura afacerii;

(b)   se poate considera in mod rezonabil ca acesta, cunoscand imprejurarile schimbate, si-ar fi dat autorizarea; si

(c)    indepartarea de la instructiuni nu schimba fundamental natura si scopul sau conditiile economice ale imputernicirii primite.

(3) In cazul prevazut la alin.(2) comisionarul are obligatia sa il instiinteze pe comitent deindata ce este posibil.

(4) In afara cazului prevazut la alin. (2), orice operatiune a comisionarului, cu incalcarea sau depasirea puterilor primite, ramane in sarcina sa, daca nu este ratificata de comitent; de asemenea, comisionarul poate fi obligat si la plata de daune interese.

Comisionul

Art.2058 (1) Comitentul nu poate refuza plata comisionului atunci cand tertul executa intocmai contractul incheiat de comisionar cu respectarea imputernicirii primite.

(2) Daca nu s-a stipulat altfel, comisionul se datoreaza chiar daca tertul nu executa obligatia sa, ori invoca exceptia de neexecutare a contractului.

(3) Daca imputernicirea pentru vanzarea unui imobil s-a dat exclusiv unui comisionar, comisionul ramane datorat de proprietar chiar daca vanzarea s-a facut direct de catre acesta sau prin intermediul unui tert.

(4) Daca partile nu au stabilit cuantumul comisionului, acesta se determina potrivit cu art.2019 alin.(2).

Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate

Art.2059 -(1) In lipsa de stipulatie contrara, cand imputernicirea priveste vanzarea sau cumpararea unor titluri de credit circuland in comert, sau alte marfuri cotate pe piete organizate, comisionarul poate sa procure comitentului la pretul cerut, ca vanzator, bunurile pe care era imputernicit sa le cumpere, sau sa retina pentru sine la pretul curent, in calitate de cumparator, bunurile pe care trebuia sa le vanda in contul comitentului.

(2) Comisionarul care se comporta el insusi ca vanzator sau cumparator, are dreptul la comision.

(3) Daca in cazurile mai sus aratate, comisionarul, dupa indeplinirea insarcinarii sale, nu face cunoscut comitentului persoana cu care a contractat, comitentul are dreptul sa considere ca vanzarea sau cumpararea s-a facut in contul sau si sa ceara de la comisionar executarea contractului.

Revocarea comisionului

Art.2060 (1) Comitentul poate revoca imputernicirea data comisionarului pana in momentul in care acesta a incheiat actul cu tertul.

(2) In acest caz, comisionarul are dreptul la o parte din comision, care se determina tinand cont de diligentele depuse si de cheltuielile efectuate cu privire la indeplinirea imputernicirii pana in momentul revocarii.

Raspunderea comisionarului

Art.2061 (1) Comisionarul nu raspunde fata de comitent in cazul in care tertul nu-si executa obligatiile decurgand din act.

(2) Cu toate acestea, el isi poate lua expres obligatia de a garanta pe comitent de executarea obligatiilor tertului. In acest caz, in lipsa de stipulatie contrara, comitentul va plati comisionarului un comision special „pentru garantie”, sau „pentru credit”, ori un alt asemenea comision stabilit prin conventia lor sau, in lipsa, de catre instanta, care va tine cont de imprejurari si de valoarea obligatiei garantate.

Dreptul de retentie apartinand comisionarului

Art.2062 (1) Pentru creantele sale impotriva comitentului, comisionarul are un drept de retentie asupra bunurilor acestuia, aflate in detentia sa.

(2) Comisionarul va avea preferinta fata de vanzatorul neplatit.

§3. Contractul de consignatie

Notiune

Art.2063 (1) Contractul de consignatie este comisionul care are ca obiect vanzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarului in acest scop.

(2) Contractul de consignatie este guvernat de regulile prezentei sectiuni, de legea speciala, precum si de dispozitiile privitoare la contractul de comision si mandat, in masura in care acestea din urma nu contravin prezentei sectiuni.

Proba

Art.2064 Contractul de consignatie se incheie in forma scrisa. Daca prin lege nu se prevede altfel, forma scrisa este necesara numai pentru dovada contractului.

Pretul vanzarii

Art.2065 (1) Pretul la care bunul urmeaza sa fie vandut este cel stabilit de partile contractului de consignatie sau, in lipsa, pretul curent al marfurilor de pe piata relevanta, de la momentul vanzarii.(2) Consignantul poate modifica unilateral pretul de vanzare stabilit, iar consignatarul va fi tinut de aceasta modificare de la momentul la care i-a fost adusa la cunostinta in scris.

(3) In lipsa de dispozitii contrare ale contractului sau ale instructiunilor scrise ale consignantului, vanzarea se va face numai contra numerar, virament sau cec barat si numai la preturile curente ale marfurilor, potrivit alin.(1).

Remiterea bunurilor. Dreptul de inspectie, control si dispozitie asupra bunurilor. Reluarea bunurilor

Art.2066 (1) Consignantul va remite bunurile consignatarului pentru executarea contractului, pastrand dreptul de a inspecta si controla starea acestora pe toata durata contractului.

(2) Consignantul dispune de bunurile incredintate consignatarului, pe toata durata contractului. El le poate relua oricand, chiar in cazul in care contractul a fost incheiat pe durata determinata.

(3) In cazul de la aliniatul precedent, consignantul va da consignatarului un preaviz necesar pentru pregatirea predarii bunurilor.

(4) In caz de faliment al consignantului, bunurile intra la masa credala, iar in caz de faliment al consignatarului, bunurile sunt excluse de la masa credala si vor fi reluate imediat de consignant.

Remuneratia consignatarului

Art.2067 (1) Contractul de consignatie este prezumat oneros, iar remuneratia la care are dreptul consignatarul se stabileste prin contract sau in lipsa, ca diferenta dintre pretul de vanzare stabilit de consignant si pretul efectiv al vanzarii.

(2) Daca vanzarea s-a facut la pretul curent, remuneratia se va stabili de catre instanta, potrivit cu dificultatea vanzarii, diligentele consignatarului si remuneratiile practicate pe piata relevanta pentru operatiuni similare.

Cheltuielile de conservare, vanzare a bunurilor si executare a contractului

Art.2068 (1) Consignantul va acoperi consignatarului cheltuielile de conservare si vanzare a bunurilor, daca prin contract nu se prevede altfel.

(2) In cazul in care consignantul reia bunurile sau dispune luarea acestora din posesia consignatarului, precum si in cazul in care contractul de consignatie nu se poate executa, fara vreo culpa din partea consignatarului, acesta are dreptul sa-i fie acoperite toate cheltuielile facute pentru executarea contractului.

(3) Consignantul va fi tinut de plata cheltuielilor de intretinere si de depozitare a bunurilor, ori de cate ori va ignora obligatia sa de a relua bunurile.

(4) Daca potrivit imprejurarilor, bunurile nu pot fi reluate imediat de consignant in caz de incetarea a contractului prin renuntarea consignatarului, acesta ramane tinut de obligatiile sale de pastrare a bunurilor, asigurare si intretinere a acestora pana cand acestea sunt reluate de consignant. Acesta are obligatia sa intreprinda toate diligentele necesare reluarii bunurilor imediat dupa incetarea contractului, sub sanctiunea acoperirii cheltuielilor de conservare, depozitare si intretinere.

Primirea, pastrarea si asigurarea bunurilor

Art.2069 – (1) Consignatarul va primi si pastra bunurile ca un bun proprietar si le va remite cumparatorului sau consignantului, dupa caz, in starea in care le-a primit spre vanzare.

(2) Consignatarul va asigura bunurile la valoarea stabilita de partile contractului de consignatie sau, in lipsa, la valoarea de circulatie de la data primirii lor in consignatie. El va fi tinut fata de consignant pentru deteriorarea sau pieirea bunurilor din cauze de forta majora sau fapta unui tert, daca acestea nu au fost asigurate la primirea lor in consignatie sau asigurarea a expirat si nu a fost reinnoita sau societatea de asigurari nu a fost agreata de consignant. Consignatarul este obligat sa plateasca cu regularitate primele de asigurare.

(3) Consignantul va putea asigura bunurile pe cheltuiala consignatarului, daca acesta omite sa o faca.

(4) Asigurarile sunt contractate de drept in favoarea consignantului, cu conditia ca acesta sa notifice asiguratorului contractul de consignatie inainte de plata despagubirilor.

Vanzarea pe credit

Art.2070 (1) Daca consignatarul primeste autorizarea sa vanda pe credit, atunci el poate acorda cumparatorului un termen pentru plata pretului de maximum 90 de zile si exclusiv pe baza de cambii acceptate sau bilete la ordin.

(2) Daca nu se prevede altfel prin contract, consignatarul este solidar raspunzator cu cumparatorul fata de consignant, pentru plata pretului marfurilor vandute pe credit.

Dreptul de retentie apartinand consignatarului

Art.2071 (1) Daca prin contractul de consignatie se prevede astfel, consignatarul are un drept de retentie asupra bunurilor primite in consignatie si a sumelor cuvenite consignantului, pentru creantele sale impotriva acestuia.

(2) Obligatiile consignatarului privind intretinerea bunurilor raman valabile in caz de exercitare a dreptului de retentie, dar cheltuielile de depozitare incumba consignantului, daca exercitarea dreptului de retentie a fost intemeiata.

Incetarea contractului

Art.2072 Contractul de consignatie inceteaza prin revocarea sa de catre consignant, renuntarea consignatarului, din cauzele indicate in contract, moartea, dizolvarea, falimentul, interdictia sau radierea consignantului sau consignatarului.

§4. Contractul de expeditie

Notiune

Art.2073 Contractul de expeditie este comisionul prin care expeditorul se obliga sa incheie, in nume propriu si in contul comitentului, un contract de transport si sa indeplineasca operatiunile accesorii.

Revocarea

Art.2074 Pana la incheierea contractului de transport, comitentul poate revoca ordinul de expeditie, platind expeditorului cheltuielile si o compensatie pentru diligentele desfasurate pana la comunicarea revocarii ordinului de expeditie.

Contraordinul

Art.2075 Din momentul incheierii contractului de transport, expeditorul este obligat sa exercite, la cererea comitentului, dreptul la contraordin aplicabil contractului de transport.

Obligatiile expeditorului

Art.2076 – (1) In alegerea traseului, mijloacelor si modalitatilor de transport al marfii, expeditorul va respecta instructiunile comitentului, iar daca nu exista asemenea instructiuni, va actiona in interesul comitentului.

(2) In cazul in care expeditorul isi asuma si obligatia de predare a bunurilor la locul de destinatie, se prezuma ca aceasta obligatie nu este asumata fata de destinatar.

(3) Expeditorul nu are obligatia de a asigura bunurile decat daca aceasta a fost stipulata in contract sau rezulta din uzante.

(4) Premiile, bonificatiile si reducerile tarifelor, obtinute de expeditor, apartin de drept comitentului, daca nu se prevede altfel in contract.

Raspunderea expeditorului

Art.2077 – (1) Expeditorul raspunde de intarzierea transportului, de pieirea, pierderea, sustragerea sau stricaciunea bunurilor in caz de neglijenta in executarea expedierii, in special in ceea ce priveste preluarea si pastrarea bunurilor, alegerea transportatorului ori a expeditorilor intermediari.

(2) Atunci cand, fara motive temeinice, se abate de la modul de transport indicat de comitent, expeditorul raspunde de intarzierea transportului, pieirea, pierderea, sustragerea sau stricaciunea bunurilor, cauzata de cazul fortuit, daca el nu dovedeste ca aceasta s-ar fi produs chiar daca s-ar fi conformat instructiunilor primite.

Drepturile expeditorului

Art.2078 (1) Expeditorul are dreptul la comisionul prevazut in contract sau, in lipsa, stabilit potrivit tarifelor profesionale ori uzantelor sau, daca acestea nu exista, de catre instanta in functie de dificultatea operatiunii si de diligentele expeditorului.

(2) Compensatia pentru prestatiile accesorii si cheltuielile se ramburseaza de comitent pe baza facturilor sau altor inscrisuri care dovedesc efectuarea acestora, daca partile nu au convenit anticipat o suma globala pentru comision, prestatii accesorii si cheltuieli.

Expeditorul transportator

Art.2079 Expeditorul care ia asupra sa obligatia executarii transportului, cu mijloace proprii sau ale altuia, in tot sau in parte, are drepturile si obligatiile transportatorului.

Termen de prescriptie

Art.2080 – Dreptul la actiune izvorand din contractul de expeditie se prescrie in termen de un an socotit din ziua predarii bunurilor la locul de destinatie sau din ziua in care ar fi trebuit sa se faca predarea lor, cu exceptia dreptului la actiunea referitoare la transporturile care incep sau se termina in afara Europei, care se prescrie in termen de 18 luni.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 817
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site