Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Asigurari

+ Font mai mare | - Font mai mic


Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

F

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile legii, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

 
Organizarea asigurarilor sociale in Romania prezinta trasaturi originale ce se caracterizeaza, in esenta prin imbinarea a doua laturi: stabilirea atributiilor si raspunderilor ce revin in domeniu celor implicati si institutionalizarea de organe specializate.

Acesta se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza: principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept; principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege; principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege; principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public, conform legii; principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.

In baza Legii nr. 19/2000, s-a infiintat Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita prescurtat, CNPAS, iar in subordinea CNPAS se infiinteaza case judetene de pensii in fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de pensii a Municipiului Bucuresti, denumite case teritoriale de pensii. CNPAS poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul, complexitatea si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii si, respectiv, Casei de pensii a Municipiului Bucuresti.

CNPAS este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Sediul CNPAS este in municipiul Bucuresti.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.

Conducerea CNPAS este formata din presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri. Presedintele CNPAS este numit de primul-ministru pe o perioada de 5 ani si indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie. Presedintele CNPAS este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si poate delega aceasta atributie in conditiile legii.

Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza: 5 reprezentanti ai Guvernului; 5 reprezentanti ai patronatului; 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care: 5 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative; 3 reprezentanti ai organizatiilor nationale ale pensionarilor.

F

 
Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Guvernului, a organizatiilor patronale, confederatiilor sindicale reprezentative si a organizatiilor nationale ale pensionarilor, dupa caz. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani.

Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai. Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de primul-ministru, la propunerea celor care i-au desemnat. CNPAS isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Statutul va cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, precum si modul de organizare si functionare a CNPAS si a caselor teritoriale de pensii.

Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de 3% aplicat cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

F

Atributii CNPAS

 
Salarizarea presedintelui si a personalului angajat al CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege, care va fi elaborata in termen de 90 de zile de la data infiintarii CNPAS.In aplicarea prevederilor legii, CNPAS indeplineste urmatoarele atributii:

indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, indruma si verifica persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;

furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;

publica bianual raportul sau de activitate;

colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;

ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;

asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public;

asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;

certifica anual stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;

indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte;

dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in baza conventiilor incheiate de statul roman;

organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;

asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor autonome de calcul si de evidenta;
asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este implicata ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;

indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

In sistemul public sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoane fizice, denumite asigurati.

Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

F

Persoane asigurate obligatoriu

 
Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.

In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii urmatoarele persoane: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la punctul anterior; persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite someri; persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare: asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; membri ai asociatiei familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale. persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute mai sus.

Se pot asigura in sistemul public pe baza de contract de asigurare sociala in conditiile prezentei legi, persoanele care nu se regasesc in situatiile de la punctele de mai sus, cele care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public, precum si cele care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale neintegrate in sistemul public.

Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, denumite angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, in raza careia se afla sediul angajatorului.

In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite riscuri asigurate.

Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

In sistemul public asiguratii nu pot beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.

Se constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

Prestatiile de asigurari sociale pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale, care este codul numeric personal.

Codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia se stabilesc de CNPAS. Fiecarui asigurat in sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurari sociale.In Romania se pot organiza si pot functiona societati private de asigurari sociale, reglementate prin lege speciala.

Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.

F

Provenienta veniturilor dinbugetul asig. Soc.

 
Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului. Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin trei zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul precedent pana la adoptarea noului buget.

Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobanzi, majorari pentru plata cu intarziere a contributiilor, precum si din alte venituri, potrivit legii.

Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.

Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva. Acest fond de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.

Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.

Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit legii.

Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului de asigurari sociale de stat din anii precedenti si din fondul de rezerva.

Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor se stabileste prin conventii incheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu bancile.

In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

In sistemul public, pe teritoriul Romaniei contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc in lei.

In sistemul public sunt contribuabili dupa cum urmeaza: asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale; angajatorii; persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii (conform legii);

Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj; persoanele care incheie contract de asigurare sociala.

Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau in cazul in care nu se incheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit.

Criteriile si metodologia de incadrare a locului de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii CNPAS. Avizul Inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Locurile de munca in conditii speciale sunt cele din: unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva; activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; aviatia civila (pentru: personalul navigant; echipaje de receptie in zbor a aeronavelor, instructori in scoli, cursuri si aerocluburi; personal de incercare in zbor a aeronavelor noi, de serie; personal navigant de control in zbor; personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic in zbor al aeronavelor; instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor; personal de parasutism profesionist; insotitori de bord). ; activitatea artistica: balerina, dansator, acrobat, jongler, clovn, calaret de circ, dresor de animale salbatice, solist vocal de opera si de opereta, instrumentist la instrumente de suflat si cascador.


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1018
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site