Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

Ipoteca

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Transmisiunea si partajul mostenirii - Transmisiunea mostenirii
Legea bugetului de stat pe anul 2008, legea nr. 388/2007
Contractul de furnizare
LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 - functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2008 privind transporturile rutiere
Legea nr. 76/ 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
DISPOZITI GENERALE , CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE
Exercitarea autoritatii parintesti
LISTA cuprinzand locurile de munca la care concediul de odihna este diferit fata de cel prevazut la art.47(1)

Ipoteca
Sectiunea 1

Dispozitii generale

Dispozitii comune

Notiune

Art.2352 Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii.

Caractere juridice

Art.2353 Ipoteca este, prin natura ei, accesorie si indivizibila.

Drepturile creditorului ipotecar

Art.2354 (1) Dreptul de ipoteca se mentine asupra bunurilor grevate in orice mana ar trece.

(2) Creditorul ipotecar are dreptul de a-si satisface creanta, in conditiile legii, inaintea creditorilor chirografari, precum si inaintea creditorilor de rang inferior.

Opozabilitatea ipotecii

Art.2355 Daca prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opozabila tertilor decat din ziua inscrierii sale in registrele de publicitate.

Operatiuni asimilate

Art.2356 (1) Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei obligatii, oricare ar fi numarul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile tertilor care au dobandit drepturi cu privire la acel bun decat daca sunt inscrise in registrele de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci.

(2) Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezerva a proprietatii, pactele de rascumparare ori cesiunile de creanta incheiate in scop de garantie.

(3) Dispozitiile prezentului capitol privind ordinea de preferinta si executarea ipotecilor se aplica in mod corespunzator contractelor prevazute la alin.(1).

Exceptii

Art.2357 Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica cesiunii drepturilor succesorale si cesiunii drepturilor de proprietate intelectuala.

2. Obiectul si intinderea ipotecii

Obiectul ipotecii

Art.2358 - (1) Ipoteca poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale.

(2) Ea poate greva bunuri determinate ori determinabile sau universalitati de bunuri.

Bunurile inalienabile sau insesizabile

Art.2359 - Bunurile inalienabile sau insesizabile nu se pot ipoteca.

Ipoteca nudei proprietati

Art.2360 Ipoteca nudei proprietati se extinde asupra proprietatii depline la stingerea dezmembramintelor.

Ipoteca unei cote-parti indivize

Art.2361 Daca in urma partajului sau a unui alt act constitutiv ori translativ de drepturi, constituitorul pastreaza vreun drept asupra unei parti materiale din bun, ipoteca ce fusese constituita asupra unei cote-parti indivize din dreptul asupra bunului se stramuta de drept asupra partii respective din bun, insa numai in limita valorii cotei-parti indivize.

(2) In caz contrar, ipoteca se stramuta de drept asupra sumelor cuvenite constituitorului. Dispozitiile art.2340 se aplica in mod corespunzator.

Intinderea creantei ipotecare

Art.2362 Ipoteca garanteaza cu acelasi rang capitalul, dobanzile si cheltuielile rezonabile facute cu recuperarea sau conservarea bunului.

Extinderea ipotecii prin accesiune

Art.2363 (1) Ipoteca se extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat.

(2) Ipoteca mobiliara se mentine asupra bunului rezultat din transformarea bunului grevat si se stramuta asupra celui creat prin contopirea sau unirea bunului grevat cu alte bunuri. Cel care dobandeste prin accesiune bunul astfel creat este tinut de ipoteca.

Bunurile mobile accesorii unui imobil

Art.2364 (1) Bunurile mobile care, fara a-si pierde individualitatea, devin accesorii ale unui imobil pot fi ipotecate, fie odata cu imobilul, fie separat.

(2) Ipoteca mobiliara continua sa greveze bunul chiar si dupa ce acesta devine accesoriul unui imobil. Ipoteca mobiliara se stinge insa cu privire la materialele de constructie sau alte asemenea bunuri incorporate intr-o constructie sau intr-o alta amelioratiune a unui teren.

Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri

Art.2365 (1) Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri se intinde asupra tuturor bunurilor cuprinse in aceasta.

(2) Ipoteca se mentine asupra universalitatii de bunuri, chiar si atunci cand bunurile cuprinse in aceasta au pierit, daca debitorul le inlocuieste intr-un interval rezonabil, tinand cont de cantitatea si natura bunurilor.

Stramutarea ipotecii in cazul unei oferte reale

Art.2366 Atunci cand, pentru executarea unei obligatii garantate cu ipoteca, se face o oferta reala sau o consemnatiune a bunurilor datorate, instanta poate incuviinta, la cererea debitorului, ca ipoteca sa se stramute asupra bunurilor oferite sau consemnate.

Cesiunea ipotecii

Art.2367 Dreptul de ipoteca sau rangul acesteia poate fi cedat separat de creanta pe care o garanteaza numai atunci cand suma pentru care este constituita ipoteca este determinata in actul constitutiv.

(2) In cazul prevazut de alin.(1), cesiunea se face prin act incheiat in forma scrisa intre creditorul ipotecar cedent si creditorul cesionar.

(3) Dispozitiile in materie de carte funciara sau, dupa caz, cele care privesc opozabilitatea fata de terti a ipotecii mobiliare raman aplicabile.

Garantiile asupra navelor si aeronavelor

Art.2368 Garantiile reale asupra navelor si aeronavelor se reglementeaza prin legi speciale.

3. Efectele ipotecii fata de terti

Drepturile reale constituite dupa inscrierea ipotecii

Art.2369 - Creditorul ipotecar poate urmari bunul ipotecat in orice mana ar trece, fara a tine seama de drepturile reale constituite sau inscrise dupa inscrierea ipotecii sale.

Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului

Art.2370 - (1) Cel care dobandeste un bun ipotecat raspunde cu acel bun pentru toate datoriile ipotecare. Dobanditorul bunului ipotecat se bucura si, dupa caz, este tinut de toate termenele de plata de care beneficiaza sau este tinut si debitorul obligatiei ipotecare.

(2) Daca dobanditorul bunului ipotecat nu stinge creanta ipotecara, creditorul poate incepe urmarirea silita asupra bunului, in conditiile legii.

Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor

Art.2371 Atunci cand creditorul ipotecar urmareste si vinde bunul dobandit de un tert de la cel care a constituit ipoteca, drepturile reale principale pe care tertul le avea asupra imobilului anterior dobandirii proprietatii renasc cu rangul lor originar de drept sau, dupa caz, prin reinscriere in cartea funciara.

Regresul dobanditorului care a platit datoria

Art.2372 - Tertul dobanditor care a platit datoria ipotecara sau care a suportat executarea se poate intoarce impotriva celui de la care a primit bunul pentru a fi despagubit, in conditiile dreptului comun.

Conservarea actiunii personale

Art.2373 - Dispozitiile prezentei sectiuni nu exclud dreptul creditorului ipotecar de a urmari pe cel tinut personal pentru plata creantei ori de a urmari produsele bunului ipotecat atunci cand legea o permite.

4. Ipotecile conventionale

Dreptul de a ipoteca

Art.2374 Ipoteca poate fi constituita numai de titularul dreptului ce urmeaza a fi ipotecat si care are capacitatea de a dispune de acesta.

Constituitorul ipotecii

Art.2375 Ipoteca poate fi constituita de debitorul obligatiei garantate sau de un tert.

Ipoteca unui drept anulabil sau conditional

Art.2376 - Cel ce are asupra bunului un drept anulabil ori afectat de o conditie nu poate consimti decat o ipoteca supusa aceleiasi nulitati sau conditii.

Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri

Art.2377 Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri nu poate fi consimtita decat cu privire la bunurile afectate activitatii unei intreprinderi.Obligatiile garantate

Art.2378 Ipoteca poate garanta indeplinirea obligatiilor de orice fel.

Obligatiile viitoare sau eventuale

Art.2379 Atunci cand garanteaza indeplinirea unei obligatii viitoare, ipoteca dobandeste rang din momentul inscrierii in registrele de publicitate.

Garantia constituita in avans

Art.2380 - (1) In cazul in care este constituita pentru a garanta plata unei sume de bani, ipoteca este valabila, chiar daca, la momentul constituirii, debitorul nu a primit sau a primit doar in parte prestatia in considerarea careia a constituit ipoteca.

(2) Daca insa creditorul refuza sa dea sumele pe care s-a angajat sa le puna la dispozitie si in considerarea carora ipoteca a fost constituita, debitorul poate obtine reducerea sau desfiintarea ipotecii, pe cheltuiala creditorului, platindu-i acestuia sumele atunci datorate.

Continutul contractului de ipoteca

Art.2381 (1) Ipoteca nu este valabila decat daca suma pentru care este constituita se poate determina in mod rezonabil in temeiul actului de ipoteca.

(2) Sub sanctiunea nulitatii, contractul de ipoteca trebuie sa identifice constituitorul si creditorul ipotecar, sa arate cauza obligatiei garantate si sa faca o descriere suficient de precisa a bunului ipotecat.

(3) Stipulatia potrivit careia ipoteca poarta asupra tuturor bunurilor debitorului sau asupra tuturor bunurilor prezente si viitoare ale acestuia nu constituie o descriere suficient de precisa in sensul alin.(2).

Drepturile constituitorului

Art.2382 Cel care a constituit ipoteca este liber sa foloseasca, sa administreze si sa dispuna de bunul grevat, insa cu indatorirea de a nu vatama drepturile creditorului ipotecar.

Indatoririle celui care a constituit ipoteca

Art.2383 Constituitorul nu poate distruge ori deteriora bunul grevat si nici nu ii poate diminua in mod substantial valoarea, decat daca aceasta distrugere, deteriorare ori diminuare a valorii survine in cursul unei utilizari normale a bunului sau in caz de necesitate.

Daune-interese

Art.2384 Creditorul poate cere, in limita creantei sale ipotecare, daune-interese pentru prejudiciile suferite prin distrugerea, deteriorarea ori diminuarea valorii bunului grevat, chiar si atunci cand creanta sa nu este lichida ori exigibila. Daunele-interese platite astfel creditorului se imputa asupra creantei ipotecare.

Clauza de inalienabilitate

Art.2385 Actele de dispozitie asupra bunului ipotecat sunt valabile chiar daca dobanditorul bunului cunoaste stipulatia din contractul de ipoteca ce interzice transferul sau declara ca acest transfer este echivalent cu neindeplinirea obligatiei garantate.

Sectiunea a 2-a

Ipoteca imobiliara

1. Constituirea ipotecii imobiliare

Inscrierea in cartea funciara

Art.2386 (1) Ipoteca asupra unui bun imobil se constituie prin inscriere in cartea funciara.

(2) Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri nu greveaza bunurile imobile cuprinse in aceasta decat din momentul inscrierii ipotecii in cartea funciara cu privire la fiecare dintre imobile.

Forma contractului

Art.2387 (1) Contractul de ipoteca se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Cu toate acestea, ipoteca este valabila chiar daca numai consimtamantul constituitorului este exprimat in forma autentica.

(3) Ipoteca asupra bunurilor unei persoane juridice poate fi consimtita in virtutea puterilor conferite in urma deliberarilor sau a imputernicilor intocmite sub semnatura privata, in conformitate cu regulile din actul constitutiv privitoare la reprezentare.

Obiectul ipotecii imobiliare

Art.2388 - (1) Se pot ipoteca:

a)         imobilele cu accesoriile lor;

b) uzufructul acestor imobile si accesorii;

c) cotele-parti din dreptul asupra imobilelor;

d) dreptul de superficie.

(2) Ipoteca ce poarta asupra chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de un imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul unor contracte de asigurare cu privire la plata acestor chirii sau arenzi se supune regulilor publicitatii imobiliare.

Ipoteca asupra unei constructii viitoare

Art.2389 Ipoteca asupra unor constructii viitoare nu poate fi intabulata, ci numai inscrisa provizoriu in cartea funciara, in conditiile legii.

Inscrierea ipotecii

Art.2390 - Ipoteca se poate inscrie fie numai asupra unui corp funciar in intregul sau, fie numai asupra cotei-parti din dreptul asupra imobilului.

Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor

Art.2391 - Ipoteca se intinde, fara nicio alta formalitate, asupra constructiilor, imbunatatirilor si accesoriilor imobilului, chiar daca acestea sunt ulterioare constituirii ipotecii.

Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului

Art.2392 - (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor imobilului produse dupa notarea inceperii urmaririi silite sau, dupa caz, dupa notarea deschiderii procedurii insolventei.

(2) Acest drept este opozabil locatarilor numai dupa notarea inceperii urmaririi silite, respectiv, dupa notarea deschiderii procedurii insolventei.

(3) Actele incheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenta sau urmarirea acestora de alti creditori nu sunt opozabile creditorului ipotecar dupa inscrierea somatiei.

2. Drepturile si obligatiile partilor

Clauzele de inalienabilitate

Art.2393 (1) Actele de dispozitie asupra bunului ipotecat sunt valabile chiar daca cel care a dobandit bunul cunoaste stipulatia din contractul de ipoteca ce interzice asemenea acte sau declara ca incheierea lor este echivalenta cu neindeplinirea obligatiei.

(2) Clauzele care impun debitorului plata anticipata si imediata la cerere a obligatiei garantate sau plata vreunei alte obligatii prin faptul constituirii unei alte garantii asupra aceluiasi bun se considera nescrise.

Nulitatea antichrezei

Art.2394 - Clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca, pana la data inceperii executarii, sa posede imobilul ipotecat sau sa-si insuseasca fructele ori veniturile acestuia se considera nescrisa.

3. Ipotecile legale

Creantele care beneficiaza de ipoteca legala

Art.2395 In afara altor cazuri prevazute de lege, beneficiaza de ipoteca legala:

1. vanzatorul, asupra bunului vandut, pentru pretul datorat; aceasta dispozitie se aplica si in cazul schimbului cu sulta sau al darii in plata cu sulta in folosul celui care instraineaza, pentru plata sultei datorate;

2. promitentul achizitor pentru neexecutarea promisiunii de a contracta avand ca obiect un imobil inscris in cartea funciara, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor platite in contul acestuia;

3. cel care a imprumutat o suma de bani pentru dobandirea unui imobil, asupra imobilului astfel dobandit, pentru restituirea imprumutului;

4. cel care a instrainat un imobil in schimbul intretinerii, asupra imobilului instrainat, pentru plata rentei in bani corespunzatoare intretinerii neexecutate; dreptul de proprietate al debitorului intretinerii nu se va inscrie in cartea funciara decat odata cu aceasta ipoteca;

5. coproprietarii, pentru plata sultelor sau a pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului, ori pentru garantarea creantei rezultand din evictiune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului tinut de o atare obligatie;

6. legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din mostenire cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia.

Sectiunea a 3-a

Ipoteca mobiliara

. Dispozitii generale

I. Constituirea ipotecii

Constituirea si eficacitatea ipotecii

Art.2396 Ipoteca mobiliara se constituie prin incheierea contractului de ipoteca, insa ea devine eficace atunci cand obligatia garantata ia nastere, iar constituitorul dobandeste drepturi asupra bunurilor ipotecate.

Forma contractului de ipoteca

Art.2397 Contractul prin care se constituie o ipoteca mobiliara se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Obiectul ipotecii mobiliare

Art.2398 Se pot ipoteca:

a) creante banesti nascute din contractul de vanzare, contractul de locatiune sau orice alt act incheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele nascute in considerarea asumarii unei obligatii sau a constituirii unei garantii, a folosirii unei carti de credit ori de debit ori a castigarii unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate in conditiile legii;

b) creante constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtator;

c) conturi bancare;

d) actiuni si parti sociale, valori mobiliare si alte instrumente financiare;

e) drepturi de proprietate intelectuala si orice alte bunuri incorporale;

f) petrolul, gazul natural si celelalte resurse minerale care urmeaza a fi extrase;

g) efectivele de animale;h) recoltele care urmeaza a fi culese;

i) padurile care urmeaza a fi taiate;

j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locatiune, care sunt detinute in vederea vanzarii, inchirierii ori furnizarii in temeiul unui contract de prestari de servicii, care sunt furnizate in temeiul unui contract de prestari de servicii, precum si materia prima si materialele destinate a fi consumate sau prelucrate in exploatarea unei intreprinderi, produsele in curs de fabricatie si produsele finite;

k) echipamentele, instalatiile si orice alte bunuri destinate sa serveasca in mod durabil exploatarii unei intreprinderi;

l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.

Ipoteca instrumentelor financiare

Art.2399 (1) Ipoteca asupra instrumentelor financiare se constituie conform regulilor pietei pe care acestea sunt tranzactionate.

(2) Ipoteca asupra actiunilor sau partilor sociale ale unei societati comerciale se constituie potrivit regulilor stabilite prin lege speciala.

Descrierea bunului ipotecat

Art.2400 (1) Contractul de ipoteca trebuie sa cuprinda o descriere suficient de precisa a bunului grevat.

(2) Descrierea este suficient de precisa, chiar daca bunul nu este individualizat, in masura in care permite in mod rezonabil identificarea acestuia.

(3) Descrierea se poate face prin intocmirea unei liste a bunurilor ipotecate, prin determinarea categoriei din care acestea fac parte, prin indicarea cantitatii, prin stabilirea unei formule de determinare si prin orice alta modalitate care permite in mod rezonabil identificarea bunului ipotecat.

(4) Atunci cand ipoteca poarta asupra unei universalitati, contractul trebuie sa descrie natura si continutul acesteia.

(5) Stipulatia potrivit careia ipoteca greveaza toate bunurile mobile sau toate bunurile mobile prezente si viitoare ale constituitorului nu constituie o descriere suficient de precisa in sensul alin.(1).

(6) Daca ipoteca poarta asupra unui cont bancar, acesta trebuie individualizat in mod distinct in contractul de ipoteca.

Extinderea ipotecii asupra produselor

Art.2401 (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor si productelor bunului ipotecat, precum si asupra tuturor bunurilor primite de constituitor in urma unui act de administrare ori de dispozitie incheiat cu privire la bunul ipotecat.

(2) Se considera, de asemenea, a fi un produs al bunului ipotecat orice bun care il inlocuieste sau in care trece valoarea acestuia.

Instrainarea bunului ipotecat

Art.2402 (1) Cel care achizitioneaza un bun in cursul obisnuit al activitatii unei intreprinderi care instraineaza bunuri de acelasi fel dobandeste bunul liber de ipotecile constituite de instrainator, chiar daca ipoteca este perfecta, iar dobanditorul cunoaste existenta acesteia.

(2) In acest caz, ipoteca se stramuta asupra pretului sau altor bunuri rezultate din instrainarea bunului ipotecat.

II. Drepturile si obligatiile partilor

Dreptul de inspectie

Art.2403 Creditorul ipotecar are dreptul sa inspecteze bunul ipotecat. El este insa dator sa nu stanjeneasca activitatea celui care detine bunul ipotecat.

Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat

Art.2404 Stipulatia prin care creditorul ipotecar isi rezerva dreptul sa-si insuseasca produsele bunului ipotecat in contul creantei nu este valabila decat daca stabileste in mod detaliat conditiile si proportia in care urmeaza a se reduce creanta garantata in urma exercitarii acestui drept.

Exigibilitatea anticipata

Art.2405 (1) Creditorul ipotecar are dreptul sa considere exigibila creanta garantata si sa execute ipoteca in cazul in care constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a bunului ipotecat sau alte fapte de natura sa faca dificila sau imposibila executarea ipotecii, astfel cum aceste fapte sunt determinate prin contractul de ipoteca.

(2) Creditorul poate sa exercite dreptul prevazut la alin.(1) numai daca are temeiuri comercial rezonabile sa creada ca bunul ipotecat este pe cale de a fi pus in pericol sau ca exista posibilitatea ca executarea obligatiei sa fie impiedicata.

(3) Clauzele care impun debitorului plata anticipata si imediata la cerere a obligatiei garantate sau plata vreunei alte obligatii prin faptul constituirii unei alte garantii asupra aceluiasi bun se considera nescrise.

Declaratii privitoare la ipoteca

Art.2406 (1) Constituitorul are dreptul sa adreseze creditorului ipotecar o cerere scrisa prin care sa solicite acestuia:

a) sa emita o declaratie cu privire la valoarea ramasa din creanta garantata prin ipoteca;

b) sa confirme ori, dupa caz, sa rectifice lista bunurilor care, in opinia debitorului, fac obiectul ipotecii;

c) sa confirme ori, dupa caz, sa rectifice valoarea creantei care, in opinia debitorului, mai este garantata prin ipoteca la o anumita data.

(2) Creditorul este obligat sa comunice debitorului, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, dupa caz:

a) o declaratie scrisa prin care indica suma ramasa a fi garantata prin ipoteca;

b) confirmarea sau rectificarea declaratiei debitorului privitoare la bunurile grevate si la suma ramasa;

c) o declaratie potrivit careia nu mai este titularul ipotecii, indicand totodata numele si adresa succesorului sau in drepturi.

(3) Debitorul are dreptul sa obtina in mod gratuit o asemenea declaratie la fiecare sase luni.

(4) Creditorul poate sa ceara debitorului rambursarea costurilor rezonabile ocazionate de emiterea declaratiei unei solicitari suplimentare fata de cea prevazuta la alin.(3).

.2 Ipotecile asupra creantelor

I. Dispozitii comune

Obiectul ipotecii

Art.2407 Ipoteca poate sa aiba ca obiect fie una sau mai multe creante determinate, fie o universalitate de creante.

Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante

Art.2408 Ipoteca asupra unei universalitati de creante nu cuprinde creantele nascute din instrainarea bunurilor debitorului ca urmare a exercitarii drepturilor unui tert si nici creantele nascute din contractele de asigurare incheiate de debitor cu privire la bunurile sale.

Opozabilitatea ipotecii fata de debitor

Art.2409 (1) Creditorul ipotecar nu poate cere plata decat dupa ce comunica in scris debitorului acesteia existenta ipotecii, creanta ipotecata, suma datorata, locul si modalitatea de plata.

(2) Acceptarea ipotecii de catre debitorul creantei ipotecate, facuta prin act scris, produce acelasi efecte.

Plata creantei grevate de ipoteca

Art.2410 (1) Debitorul nu se poate libera decat platind creditorului ipotecar in modul indicat in comunicare.

(2) Cu toate acestea, debitorul creantei afectate de ipoteca poate plati constituitorului daca creditorul ipotecar nu-i comunica dovada ipotecii in termen de 15 zile de la data la care i s-a solicitat in scris acest lucru.

(3) Dovada ipotecii se poate face fie cu copia certificata de pe contractul de ipoteca, fie cu o copie a avizului de ipoteca.

Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca

Art.2411 Ipoteca ce poarta asupra unei creante care este garantata, la randul sau, cu o ipoteca mobiliara sau imobiliara trebuie inscrisa in arhiva. De asemenea, creditorul in favoarea caruia s-a ipotecat creanta trebuie sa remita debitorului acestei creante o copie a avizului de ipoteca.

II. Drepturile si obligatiile partilor

Actiunile impotriva debitorului creantei grevate

Art.2412 - Atat constituitorul ipotecii, cat si creditorul ipotecar pot intenta actiuni impotriva debitorului creantei care face obiectul ipotecii, insa cu indatorirea de a-l introduce pe celalalt in cauza.

Drepturile creditorului ipotecar

Art.2413 Creditorul ipotecar percepe, la scadenta creantei, capitalul, dobanzile si celelalte sume pe care aceasta le produce si elibereaza chitanta pentru sumele primite.

Imputarea sumelor percepute

Art.2414 - In lipsa de stipulatie contrara, creditorul imputa sumele percepute asupra creantei sale, chiar neajunsa la scadenta, potrivit regulilor stabilite pentru imputatia platilor.

Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca

Art.2415 (1) Prin actul constitutiv al ipotecii, creditorul ipotecar poate incuviinta celui care a constituit ipoteca sa perceapa, la scadenta, capitalul, dobanzile si celelalte sume cuvenite in temeiul creantei ipotecate.

(2) Creditorul ipotecar poate retrage oricand aceasta incuviintare, cu indatorirea de a-l notifica in scris pe cel care a constituit ipoteca si pe debitorul creantei ipotecate.

Urmarirea sumelor neplatite

Art.2416 - Creditorul ipotecar nu este tinut, el insusi, sa recupereze in justitie sumele neplatite de debitorul creantei ipotecate. El este insa dator sa-l informeze de indata pe cel care a constituit ipoteca cu privire la orice nereguli la plata sumelor datorate de catre debitor.

Remiterea diferentei

Art.2417 Creditorul ipotecar este obligat sa remita debitorului sau sumele incasate care depasesc cuantumul capitalului creantei ipotecate, al dobanzilor si al cheltuielilor. Orice stipulatie contrara se considera nescrisa.

Perfectarea ipotecilor mobiliare

Ipotecile mobiliare perfecte

Art.2418 (1) Ipoteca este perfecta atunci cand dreptul de ipoteca a devenit eficace potrivit dispozitiilor art.2396, iar formalitatile cerute de lege pentru publicitatea ipotecii au fost indeplinite.

(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigura prin inscrierea acestora in arhiva, daca prin lege nu se prevede altfel.

(3) Ipoteca perfecta este opozabila celorlalti creditori ai constituitorului, celor care dobandesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat, precum si tuturor celorlalte persoane.

(4) Chiar daca nu a fost perfectata, insa este constatata printr-un act cu data certa, ipoteca este opozabila creditorilor ale caror ipoteci ulterioare, purtand asupra aceluiasi bun, nu au fost perfectate.

Publicitatea ipotecii asupra conturilorArt.2419 (1) Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o banca sau la o alta institutie financiara se asigura fie prin controlul contului, fie prin inscrierea ipotecii la arhiva.

(2) Un creditor ipotecar dobandeste controlul asupra unui cont daca:

a) creditorul ipotecar este chiar banca la care este deschis contul;

b) constituitorul, banca si creditorul ipotecar convin in scris ca banca, fara a solicita consimtamantul constituitorului ipotecii, va urma instructiunile prin care creditorul dispune de sumele aflate in cont; sau

c) creditorul ipotecar devine titular al contului.

(3) Creditorul ipotecar care indeplineste conditiile prevazute la alin.(2) are controlul asupra contului chiar daca cel care a constituit ipoteca pastreaza dreptul de a dispune de sumele aflate in cont.

(4) Banca nu este obligata sa incheie acordul de control prevazut de alin.(2) lit.b), chiar daca titularul contului solicita acest lucru, iar atunci cand a incheiat un asemenea acord banca nu este obligata sa confirme vreunei alte persoane existenta acestuia decat la solicitarea expresa a titularului contului.

Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare

Art.2420 Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare care, potrivit regulilor pietei pe care sunt tranzactionate, pot fi transferate prin simpla inregistrare in registrele care o deservesc se realizeaza potrivit regulilor aplicabile acelei piete.

Conservarea rangului ipotecii

Art.2421 (1) In cazul in care descrierea bunului grevat care a fost inscrisa initial la arhiva nu acopera tipul de produse rezultate, ipoteca nu isi pastreaza rangul asupra acestor produse decat daca creditorul inscrie la arhiva un aviz modificator in termen de 15 zile de la data la care constituitorul ipotecii a obtinut acele produse.

(2) Atunci cand produsele bunului ipotecat sunt sume de bani a caror origine poate fi stabilita, ipoteca isi conserva rangul asupra acestora, fara sa fie necesara inscrierea unui aviz modificator.

4 Inscrierea ipotecilor mobiliare

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Art.2422 (1) Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efectueaza in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

(2) Organizarea si functionarea arhivei se reglementeaza prin lege speciala.

Validitatea ipotecii

Art.2423 Inscrierea la arhiva nu confera validitate unei ipoteci lovite de nulitate.

Efectul inscrierii

Art.2424 Creditorul care inscrie o ipoteca asupra unui bun este prezumat ca are cunostinta despre existenta tuturor ipotecilor care au fost inscrise mai inainte cu privire la acelasi bun. Dovada contrara nu este admisibila.

Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca

Art.2425 - Daca exista neconcordante intre informatiile cuprinse in formularul de aviz si cele cuprinse in contractul de ipoteca, in raporturile dintre terti si in cele dintre parti si terti prevaleaza informatiile cuprinse in formularul de aviz.

Notificarea inscrierii

Art.2426 Creditorul ipotecar este obligat sa comunice constituitorului o copie de pe avizul de ipoteca in cel mult 24 de ore de la inscrierea acesteia.

Domiciliul partilor

Art.2427 (1) In realizarea drepturilor si obligatiilor partilor unui contract de ipoteca fata de terti, se considera ca acestea au domiciliul indicat in avizul de ipoteca. Toate comunicarile transmise potrivit contractului de ipoteca la adresa mentionata in formularul de aviz sunt valabile si produc efecte.

(2) Partea care isi schimba domiciliul trebuie sa comunice schimbarea celeilalte parti si sa o inscrie la arhiva.

Obligatia de radiere

Art.2428 - In cel mult 40 de zile de la data la care obligatia garantata a fost platita, creditorul ipotecar este obligat sa ceara operatorului arhivei radierea ipotecii. Creditorul ipotecar care omite sa solicite radierea ipotecii raspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului si constituitorului ipotecii. In acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmeaza a fi platite nu poate fi mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 500 EUR.

Sectiunea a 4-a

Concursul intre creditorii ipotecari

Concursul ipotecilor mobiliare

Art.2429 (1) Rangul ipotecilor perfecte se determina potrivit ordinii inscrierii sau perfectarii ipotecilor.

(2) Rangul ipotecilor care nu sunt perfecte se determina potrivit ordinii constituirii lor.

(3) Ipoteca perfecta este intotdeauna preferata ipotecilor care nu au fost perfectate.

Concursul ipotecilor imobiliare

Art.2430 Rangul ipotecilor imobiliare este determinat de ordinea inregistrarii cererilor de inscriere in cartea funciara.

Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare

Art.2431 Atunci cand acelasi bun este grevat atat de ipoteci mobiliare, cat si de ipoteci imobiliare, creditorii a caror inscriere sau perfectare este anterioara sunt preferati.

Concursul intre ipotecile inscrise si gaj

Art.2432 (1) Creditorul a carui ipoteca este inscrisa in arhiva este preferat creditorului gajist care a obtinut detentia bunului ipotecat ulterior inscrierii ipotecii.

(2) Creditorul gajist este tinut sa faca dovada momentului in care a dobandit detentia bunului.

Concursul intre ipoteci generale si ipoteci speciale

Art.2433 Intre o ipoteca asupra unei universalitati de bunuri mobile si o ipoteca asupra unor bunuri mobile determinate are prioritate aceea dintre ele care a fost inscrisa sau perfectata mai intai.

Ipotecile mobiliare privilegiate

Art.2434 (1) Ipoteca constituita in favoarea vanzatorului unui bun sau a creditorului al carui imprumut a facut posibila cumpararea bunului are prioritate asupra unei ipoteci anterioare, daca, inainte ca debitorul sa obtina posesia bunului ipotecat, avizul a fost inscris la arhiva, iar vanzatorul sau, dupa caz, creditorul il instiinteaza in scris pe creditorul ipotecar anterior despre vanzare si despre inscrierea ipotecii.

(2) Ipoteca asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obtine prin valorificarea acesteia, constituita in scopul obtinerii sumelor necesare pentru a produce recolta, precum si ipoteca constituita in perioada de crestere a plantelor ori in cursul unei perioade de sase luni inainte de recoltare sunt preferate din momentul inscrierii lor in arhiva oricarei alte ipoteci.

(3) Ipoteca asupra efectivelor de animale sau asupra produselor acestora, constituita in scopul asigurarii fondurilor care sa ii permita celui care a constituit ipoteca sa achizitioneze nutreturi, medicamente sau hormoni, necesare pentru hrana sau tratarea animalelor are prioritate asupra oricarei alte ipoteci constituite asupra aceluiasi bun ori asupra produselor lui, alta decat ipoteca vanzatorului de nutreturi, medicamente sau hormoni.

Ipoteca asupra conturilor

Art.2435 Ipoteca creditorului ce are controlul unui cont este preferata ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia.

Cesiunea rangului ipotecilor

Art.2436 (1) Creditorii pot conveni schimbarea rangului ipotecilor lor, sub conditia notarii in registrul de publicitate respectiv.

(2) Daca intre ipotecile al caror rang se schimba, se gasesc si alte garantii sau drepturi ai caror titulari n-au consimtit la schimb, conventia nu le poate fi opusa decat in masura in care le era opozabila garantia al carei rang a fost cedat.

(3) In toate cazurile, cesiunea se face in limita creantei al carei rang a fost cedat.

(4) Daca bunul ipotecat este vandut la licitatie, creditorul care a dobandit rangul unei creante sub conditie va putea renunta la beneficiul schimbarii de rang, creanta ipotecara conditionala reluandu-si rangul cedat.

Sectiunea a 5-a

Stingerea ipotecii

Stingerea ipotecilor

Art.2437 (1) Ipoteca imobiliara se stinge prin radierea din cartea funciara sau prin pieirea totala a bunului.

(2) Ipoteca mobiliara se stinge, iar ipoteca imobiliara se poate radia pentru una din urmatoarele cauze:

a) stingerea obligatiei principale prin oricare din modurile prevazute de lege;

b) neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea obligatiei garantate ori indeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;

c) neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea ipotecii ori indeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;

d) dobandirea de catre creditor a bunului grevat;

e) renuntarea expresa sau tacita a creditorului la ipoteca;

f) in orice alte cazuri prevazute de lege.

(3) Cu toate acestea, in cazurile prevazute la alin.(2) lit.a) si lit.b), ipoteca nu se stinge daca partile convin ca ea sa fie folosita pentru garantarea unei alte obligatii determinate ori determinabile, fara a se vatama, insa, drepturile dobandite anterior de alte persoaneloading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1173
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site