Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

Transmisiunea si partajul mostenirii - Transmisiunea mostenirii

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
AUTORITATEA TUTELARA SI ATRIBUTIILE EI IN PROTECTIA COPILULUI
Despre legea civila
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR IN INVATAMANTUL SUPERIOR
Accesiunea
Privilegiile si garantiile reale - Dispozitii generale
Despre familie - Dispozitii generale
FORMAREA PROFESIONALA SI PROMOVAREA PERSONALULUI
NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul
Reglementari privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia med
Directivele europene din domeniul protectiei civile transpuse in legislatia romaneasca

Transmisiunea si partajul mostenirii - Transmisiunea mostenirii
Sectiunea 1

Dispozitii generale

Notiunile de optiune succesorala si de succesibil

Art.1111 Cel chemat la mostenire in temeiul legii sau al vointei defunctului poate accepta mostenirea sau poate renunta la ea.

(2) Prin succesibil se intelege persoana care indeplineste conditiile pentru a putea mosteni, dar care nu si-a exercitat inca dreptul de optiune succesorala.

Caractere juridice ale optiunii

Art.1112 Sub sanctiunea nulitatii absolute, optiunea succesorala este indivizibila si nu poate fi afectata de nicio modalitate.

Vocatia multipla la mostenire

Art.1113 (1) Mostenitorul care, in baza legii sau a testamentului, cumuleaza mai multe vocatii la mostenire are, pentru fiecare dintre ele, un drept de optiune distinct.

(2) Legatarul chemat la mostenire si ca mostenitor legal isi va putea exercita optiunea in oricare dintre aceste calitati. Daca, desi nu a fost incalcata rezerva, din testament rezulta ca defunctul a dorit sa diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca mostenitor legal, acesta din urma poate opta doar ca legatar.

Termenul de optiune succesorala

Art.1114 (1) Dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data la care cel ce indeplineste conditiile pentru a mosteni a cunoscut deschiderea mostenirii si calitatea lui de succesibil.

(2) In cazul declararii judecatoresti a mortii, termenul de optiune succesorala curge de la data la care succesibilul a cunoscut hotararea judecatoreasca declarativa de moarte ramasa definitiva.

(3) Termenului prevazut la alin. (1) i se aplica prevederile cuprinse in Cartea a VI-a din prezentul cod referitoare la suspendarea si repunerea in termenul de prescriptie extinctiva.

Prorogarea termenului

Art.1115 (1) In cazul in care succesibilul a cerut intocmirea inventarului anterior exercitarii dreptului de optiune succesorala, termenul de optiune nu se va implini mai devreme de 2 luni de la data la care i se comunica procesul-verbal de inventariere.

(2) Pe durata efectuarii inventarului, succesibilul nu poate fi considerat mostenitor, cu exceptia cazului in care a acceptat mostenirea.

Retransmiterea dreptului de optiune

Art.1116 (1) Mostenitorii celui care a decedat fara a fi exercitat dreptul de optiune succesorala il exercita separat, fiecare pentru partea sa, in termenul aplicabil dreptului de optiune privind mostenirea autorului lor.

(2) In cazul prevazut la alin.(1), partea succesibilului care renunta profita celorlalti mostenitori ai autorului sau.

Sectiunea a 2-a

Acceptarea mostenirii

Libertatea acceptarii mostenirii

Art.1117 - Nimeni nu poate fi obligat sa accepte o mostenire ce i se cuvine.

Acceptarea mostenirii de catre creditori

Art.1118 Creditorii succesibilului pot accepta mostenirea, pe cale oblica, in limita indestularii creantei lor.

Felurile acceptarii

Art.1119 (1) Acceptarea poate fi expresa sau tacita.

(2) Acceptarea este expresa cand succesibilul isi insuseste explicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris autentic sau sub semnatura privata.

(3) Acceptarea este tacita cand succesibilul face un act sau fapt pe care n-ar putea sa-l faca decat in calitate de mostenitor.

Acte cu valoare de acceptare tacita

Art.1120 (1) Actele de dispozitie juridica privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra mostenirii atrag acceptarea tacita a acesteia. Sunt astfel de acte:a) instrainarea, cu titlu gratuit sau oneros, de catre succesibil a drepturilor asupra mostenirii;

b) renuntarea, chiar gratuita, in folosul unuia sau mai multor mostenitori determinati;

c) renuntarea la mostenire cu titlu oneros, chiar in favoarea tuturor comostenitorilor sau mostenitorilor subsecventi.

(2) De asemenea, pot avea valoare de acceptare tacita a mostenirii actele de dispozitie, administrare definitiva ori folosinta a unor bunuri din mostenire .

(3) Actele de conservare, supraveghere si de administrare provizorie nu valoreaza acceptare, daca din imprejurarile in care acestea s-au efectuat nu rezulta ca succesibilul si-a insusit prin ele calitatea de mostenitor.

(4) Sunt considerate a fi de administrare provizorie actele de natura urgenta a caror indeplinire este necesara pentru normala punere in valoare, pe termen scurt, a bunurilor mostenirii.

Declaratia de neacceptare

Art.1121 - Succesibilul care intentioneaza sa indeplineasca un act ce poate avea semnificatia acceptarii mostenirii, dar care doreste ca prin aceasta sa nu fie considerat acceptant, trebuie sa solicite autorizarea prealabila a instantei judecatoresti de la locul deschiderii mostenirii, potrivit regulilor aplicabile procedurii necontencioase.

Expirarea termenului de optiune

Art.1122 Succesibilul care nu a renuntat la mostenire in termenul de optiune succesorala este considerat ca a acceptat in mod tacit mostenirea.

Reducerea termenului de optiune

Art.1123 - (1) Pentru motive temeinice, la cererea oricarei persoane interesate, un succesibil poate fi obligat prin ordonanta presedintiala sa isi exercite dreptul de optiune succesorala inauntrul unui termen stabilit de instanta judecatoreasca, mai scurt decat cel prevazut la art.1114.

(2) Succesibilul care nu opteaza in termenul stabilit de instanta judecatoreasca este considerat ca a renuntat la mostenire.

Efectele acceptarii

Art.1124 (1) Acceptarea consolideaza transmisiunea mostenirii realizata de plin drept la data decesului.

(2) Mostenitorii legali si legatarii universali sau cu titlu universal raspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proportional cu cota fiecaruia.

(3) Legatarul cu titlu particular nu este obligat sa suporte datoriile si sarcinile mostenirii. Prin exceptie, el raspunde pentru pasivul mostenirii, insa numai cu bunul sau bunurile ce formeaza obiectul legatului, daca:

a)      testatorul a dispus in mod expres in acest sens;

b)      dreptul lasat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o mostenire culeasa de catre testator si nelichidata inca;

c)      celelalte bunuri ale mostenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor si sarcinilor mostenirii.

(4) In cazul instrainarii bunurilor mostenirii dupa deschiderea acesteia, bunurile intrate in patrimoniul succesoral prin efectul subrogatiei pot fi afectate stingerii datoriilor si sarcinilor mostenirii.

Intocmirea inventarului

Art.1125 (1) Succesibilii, creditorii mostenirii si orice persoana interesata pot cere notarului competent sa dispuna efectuarea unui inventar al bunurilor din patrimoniul succesoral, toate cheltuielile care se vor face in acest scop fiind in sarcina mostenirii.

(2) Daca succesibilii sau persoanele care detin bunuri din patrimoniul succesoral se opun, efectuarea inventarului este dispusa de catre instanta judecatoreasca de la locul deschiderii mostenirii.

(3) Inventarul se efectueaza de catre persoana desemnata prin acordul succesibililor si al creditorilor sau, in lipsa unui asemenea acord, de catre persoana desemnata fie de notar, fie, dupa caz, de instanta de judecata competenta.

Procesul-verbal de inventariere

Art.1126 (1) Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea si evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau in posesia defunctului la data deschiderii mostenirii.

(2) Bunurile a caror proprietate este contestata se vor mentiona separat.

(3) In inventar se cuprind mentiuni privind pasivul succesoral.

(4) Bunurile mostenirii care se gasesc in posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se afla si a motivului pentru care se gasesc acolo.

(5) In cazul in care, cu ocazia inventarierii, se va gasi vreun testament lasat de defunct, acesta va fi vizat spre neschimbare si va fi depus in depozit la biroul notarului public.

Inventarul se semneaza de cel care l-a intocmit, de succesibilii aflati la locul inventarului, iar in lipsa acestora sau in cazul refuzului lor de a semna, inventarul va fi semnat de doi martori.

Masuri speciale de conservare a bunurilor

Art.1127 (1) Daca exista pericol de instrainare, pierdere, inlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.

(2) Poate fi numit custode, cu acordul tuturor celor interesati, unul dintre succesibili, iar in caz contrar o alta persoana aleasa de catre notar.(3) In cazul in care conservarea bunurilor mostenirii necesita anumite cheltuieli, acestea vor fi facute, cu incuviintarea notarului, de catre custodele prevazut la alin.(1) sau, in lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru administrarea bunurilor.

(4) Bunurile date in custodie sau in administrare se predau pe baza de proces-verbal semnat de notar si de custode sau curator. Daca predarea are loc concomitent cu inventarierea, se va face mentiune in procesul-verbal, un exemplar al acestuia predandu-se custodelui sau curatorului.

(5) Custodele sau curatorul este obligat sa restituie bunurile si sa dea socoteala notarului asupra cheltuielilor de conservare sau administrare a acestor bunuri la finalizarea procedurii succesorale sau atunci cand notarul considera necesar.

Masuri speciale privind sumele de bani si alte valori

Art.1128 (1) Daca in timpul efectuarii inventarului se vor gasi sume de bani, hartii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune in depozitul notarial sau la o institutie specializata, facandu-se mentiune despre aceasta si in procesul-verbal de inventariere.

(2) Din sumele de bani gasite la inventariere, se vor lasa mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul si gospodareau impreuna cu acesta sumele necesare pentru:

a) intretinerea persoanelor ce erau in sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;

b) plata sumelor datorate in baza contractelor individuale de munca sau pentru plata asigurarilor sociale;

c) acoperirea cheltuielilor pentru conservarea si administrarea bunurilor mostenirii.

Acceptarea fortata

Art.1129 (1) Succesibilul care, cu rea-credinta, a sustras ori a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donatie supusa raportului sau reductiunii este considerat ca a acceptat mostenirea, chiar daca anterior renuntase la ea. El nu va avea insa niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse si, dupa caz, va fi obligat sa raporteze sau sa reduca donatia ascunsa fara a participa la distribuirea bunului donat.

(2) Mostenitorul aflat in situatia prevazuta la alin. (1) este tinut sa plateasca datoriile si sarcinile mostenirii proportional cu cota sa din mostenire, inclusiv cu propriile sale bunuri.

Sectiunea a 3-a

Renuntarea la mostenire

Forma renuntarii

Art.1130 (1) Renuntarea la mostenire nu se presupune.

(2) Declaratia de renuntare se face in forma autentica la orice notar public sau, dupa caz, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si la alte institutii care intocmesc acte notariale, in conditiile si limitele prevazute de lege.

(3) Pentru informarea tertilor, declaratia de renuntare se va inscrie, pe cheltuiala renuntatorului, intr-un registru special, potrivit legii.

Efectele renuntarii

Art.1131 (1) Succesibilul care renunta este considerat ca nu a fost niciodata mostenitor.

(2) Partea renuntatorului profita mostenitorilor pe care i-ar fi inlaturat de la mostenire sau celor a caror parte ar fi diminuat-o daca ar fi acceptat mostenirea.

Renuntarea frauduloasa

Art.1132 (1) Creditorii succesibilului care a renuntat la mostenire in frauda lor pot cere instantei revocarea renuntarii in ceea ce ii priveste, insa numai in termen de trei luni de la data la care au cunoscut renuntarea.

(2) Admiterea actiunii in revocare produce efectele acceptarii mostenirii de catre succesibilul debitor numai in privinta creditorului reclamant si in limita creantei acestuia.

Revocarea renuntarii

Art.1133 (1) In tot cursul termenului de optiune, renuntatorul poate revoca renuntarea, daca mostenirea nu a fost deja acceptata de alti succesibili care au vocatie la partea care i-ar reveni, dispozitiile art.1130 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Revocarea renuntarii valoreaza acceptare, bunurile mostenirii fiind preluate in starea in care se gasesc si sub rezerva drepturilor dobandite de terti asupra acelor bunuri.

Termenul de prescriptie

Art.1134 - Dreptul la actiunea in anularea acceptarii sau renuntarii se prescrie in termen de 6 luni, calculat in caz de violenta de la incetarea acesteia, iar in celelalte cazuri din momentul in care titularul dreptului la actiune a cunoscut cauza de nulitate relativa.

Sectiunea a 4-a

Sezina

Notiune

Art.1135 Pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra patrimoniului succesoral, sezina le confera mostenitorilor si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului.Mostenitorii sezinari

Art.1136 - (1) Sunt mostenitori sezinari sotul supravietuitor, precum si mostenitorii legali din primele doua clase.

(2) Mostenitorii sezinari dobandesc de drept stapanirea mostenirii fara a fi necesara atestarea prealabila a calitatii de mostenitor.

Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari

Art.1137 Mostenitorii legali nesezinari intra in stapanirea mostenirii numai prin eliberarea certificatului de mostenitor, insa in mod retroactiv din ziua deschiderii mostenirii.

(2) Pana la intrarea in stapanirea mostenirii, mostenitorul legal nesezinar nu poate fi urmarit in calitate de mostenitor.

Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal in stapanirea mostenirii

Art.1138 - (1) Legatarul universal poate cere intrarea in stapanirea mostenirii de la mostenitorii rezervatari. Daca asemenea mostenitori nu exista sau refuza, legatarul universal intra in stapanirea mostenirii prin eliberarea certificatului de mostenitor.

(2) Legatarul cu titlu universal poate cere intrarea in stapanirea mostenirii de la mostenitorii rezervatari sau, dupa caz, de la legatarul universal intrat in stapanirea mostenirii ori de la mostenitorii legali nerezervatari care au intrat in stapanirea mostenirii, fie de drept, fie prin eliberarea certificatului de mostenitor. Daca asemenea mostenitori nu exista sau refuza, legatarul cu titlu universal intra in stapanirea mostenirii prin eliberarea certificatului de mostenitor.

Predarea legatului cu titlu particular

Art.1139 Legatarul cu titlu particular intra in posesia obiectului legatului din ziua in care acesta i-a fost predat de bunavoie sau, in lipsa, din ziua depunerii la instanta a cererii de predare.

Sectiunea a 5-a

Petitia de ereditate

Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor

Art.1140 Mostenitorul cu vocatie universala sau cu titlu universal poate obtine oricand recunoasterea calitatii sale de mostenitor contra oricarei persoane care, pretinzand ca se intemeiaza pe titlul de mostenitor, poseda toate sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral.

Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor

Art.1141 (1) Recunoasterea calitatii de mostenitor obliga pe detinatorul fara titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu aplicarea regulilor prevazute la art.1646 1660.

(2) In privinta actelor juridice incheiate intre detinatorul fara titlu al bunurilor succesorale si terti, dispozitiile art.974 alin.(3) se aplica in mod corespunzator.

Sectiunea a 6-a

Certificatul de mostenitor

Notiune

Art.1142 Certificatul de mostenitor se elibereaza de catre notarul public si cuprinde constatari referitoare la patrimoniul succesoral, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum si alte mentiuni prevazute de lege

Efecte

Art.1143 Certificatul de mostenitor face dovada calitatii de mostenitor, precum si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte

Anulare

Art.1144 Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin eliberarea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti constatarea sau, dupa caz, declararea nulitatii acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1017
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site