Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

LEGE nr. 188 din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecatoresti

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
REGULAMENTUL CIRCULATIEI RUTIERE
Norme de protectie a muncii pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului
SEMNALIZAREA RUTIERA
APLICAREA LEGII PENALE
INFRACTIUNI IN LEGISLATIA MARITIMA ROMANA
Filiatia
Legislatie silvica - sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase
LEGEA privind liberul acces la informatiile de interes public
Uzul si abitatia
Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 27/07/2005

LEGE nr. 188 din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecatoresti

(la data 06-feb-2001 actul a fost reglementata de Regulament din 2001 )Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.

(2)Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Art. 2

(1)Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public.

(2)Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3

(1)La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.

(2)Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Art. 4

Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

Art. 5

Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Art. 6

Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Competenta executorilor judecatoresti

Art. 7

(1)Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

a)punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b)notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

c)comunicarea actelor de procedura;

d)recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

e)aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

f)constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

g)intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

h)intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

i)orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Art. 8

(1)Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.

(2)Competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti cu sediul in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul municipiului.

(3)In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii nu exista nici un executor judecatoresc sau exista doar unul, Camera executorilor judecatoresti poate delega executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii, situata in circumscriptia aceleiasi curti de apel, pentru a indeplini atributiile prevazute la art. 7.

Art. 9

(1)In cazul prevazut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea.

(2)In cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.

(3)In cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia instantei judecatoresti care a incuviintat masura de asigurare.

(3)In cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde sunt situate sau se afla bunurile in privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri.
(la data 09-mai-2001 Capitol II, art. 9, alin. (3) modificat de art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 64/2001 )

(4)In cazul prevazut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se va face constatarea.

(5)In celelalte cazuri prevazute la art. 7 este competent orice executor judecatoresc investit de partea interesata.

Art. 10

(1)Executorii judecatoresti pot fi recuzati in cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6*), 8 si 9 din Codul de procedura civila.

(2)Executorul judecatoresc pentru care este ceruta recuzarea poate declara ca se abtine.

(3)Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incheierea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a incuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac.

(3)Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incheierea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a incuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a incuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac.
(la data 17-oct-2001 Capitol II, art. 10, alin. (3) modificat de art. 1, punctul 1. din Legea 540/2001 )

(4)Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

(5)Incheierea prin care s-a hotarat recuzarea va arata in ce masura actele indeplinite de executorul judecatoresc recuzat vor fi pastrate.

Art. 11

(1)Conflictele de competenta intre birourile executorilor judecatoresti situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate.

(2)Cand conflictul intervine intre birouri de executori judecatoresti situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc cel dintai sesizat.

(3)Conflictele de competenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere.

(4)Instanta se pronunta in toate cazurile, motivat, prin incheiere irevocabila.

CAPITOLUL III: Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

SECTIUNEA 1: Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatoresti

Art. 12

(1)Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

(2)Prin asocierea in cadrul unei societati civile profesionale executorul judecatoresc nu isi pierde dreptul la biroul individual.

(3)Executorul judecatoresc sau executorii judecatoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecatoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii biroului.

Art. 13

(1)Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, intocmeste evidenta birourilor de executori judecatoresti si lucrarile privind numirea si incetarea functiei de executor judecatoresc.

(2)Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, avandu-se in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.

(2)Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual sau ori de cate ori este necesar de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de numarul locuitorilor precum si de volumul de activitate. De asemenea, la stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.
(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 1, art. 13, alin. (2) modificat de art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

(2)Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor, in asa fel incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un executor judecatoresc. Numarul executorilor judecatoresti din circumscriptia unei instante nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 13, alin. (2) modificat de art. 1, punctul 1. din Legea 332/2006 )

Art. 14

In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta teritoriala se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

Art. 15

(1)Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a)are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;

a)are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 15, alin. (1), litera A modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 332/2006 )

b)are capacitatea deplina de exercitiu;

c)este licentiata in drept;

d)nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;

e)cunoaste limba romana;

f)este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g)a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat examenul de admitere in profesie.

g)a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul sau examenul de admitere in profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 4 ani functia de judecator.
(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 1, art. 15, alin. (1), litera G modificat de art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

g)a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul sau examenul de admitere in profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat in profesia din care provin.
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 15, alin. (1), litera G modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 332/2006 )

Art. 16

(1)Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.

(1)Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 16, alin. (1) modificat de art. 1, punctul 3. din Legea 332/2006 )

(2)Tabloul executorilor judecatoresti se intocmeste si se actualizeaza anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Tabloul executorilor judecatoresti se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite instantelor judecatoresti.

(la data 11-apr-2005 Capitol III, Sectiune 1, art. 16, alin. (2) a fost reglementata de Hotarirea 8/2005 )

(la data 24-mar-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 16, alin. (2) a fost reglementata de Tablou de Evidenta din 2006 )

Art. 17

(1)In termen de 90 de zile de la numirea sa in functie executorul judecatoresc este obligat sa isi inregistreze biroul la curtea de apel in a carei circumscriptie isi are sediul biroul sau. Pentru inregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.

(2)Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.

(3)Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecatoresc.

Art. 18

(1)Dupa numirea in functie executorul judecatoresc va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a reprezentantilor acestora.

(2)Juramantul are urmatorul continut:

'Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!'

(3)Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a executorului judecatoresc. Executorul judecatoresc fara confesiune va depune juramantul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare.

(4)La depunerea juramantului se incheie un proces-verbal in doua exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se pastreaza la grefa curtii de apel si celalalt exemplar se inmaneaza executorului judecatoresc respectiv.

(5)Executorii judecatoresti intra in exercitiul functiunii numai dupa depunerea juramantului.

Art. 19

(1)Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care:

a)indeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a)-f);

b)a promovat examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si de Ministerul Justitiei;

b)a promovat concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei;
(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 1, art. 19, alin. (1), litera B modificat de art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

c)se afla in perioada de stagiu, pana la promovarea examenului de capacitate;

d)este angajat intr-un birou de executor judecatoresc.

Art. 191

(1)Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.

(2)Data si locul de desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3)La desfasurarea examenului prevazut la alin. (i), reprezentantii organizatiilor neguvernamentale participa, la solicitarea lor, cu statut de observator.
(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 1, art. 19 completat de art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 19^1, alin. (3) abrogat de art. 1, punctul 4. din Legea 332/2006 )

Art. 20

(1)Examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de capacitate se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate.

(2)Conditiile de desfasurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(2)Conditiile de desfasurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(la data 06-feb-2001 Capitol III, Sectiune 1, art. 20, alin. (2) modificat de art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(1)Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de capacitate se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate.

(1)Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de definitivat se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate.
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 20, alin. (1) modificat de art. 1, punctul 5. din Legea 332/2006 )

(2)Conditiile de desfasurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 1, art. 20 modificat de art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

Art. 21

(1)Executorul judecatoresc este obligat sa incheie contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar si sa asigure formarea profesionala a acestuia.

(2)Executorul judecatoresc poate delega executorul judecatoresc stagiar sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 7 lit. a)-e).

(3)Verificarea formarii profesionale si a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca al executorului judecatoresc stagiar este in sarcina Camerei executorilor judecatoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Art. 22

(1)Calitatea de executor judecatoresc inceteaza:

a)la cerere;

b)prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;

c)prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou, in termen de 6 luni;

d)prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;

e)in cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate pentru savarsirea unei infractiuni;

e)in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei;
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 22, alin. (1), litera E modificat de art. 1, punctul 6. din Legea 332/2006 )

f)in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale;

f)in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale, exprimata si prin anularea sau desfiintarea irevocabila de catre instanta de judecata a unui numar de executari silite reprezentand 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare intocmite in cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate intr-un an calendaristic;
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 22, alin. (1), litera F modificat de art. 1, punctul 6. din Legea 332/2006 )

g)in cazul in care executorul judecatoresc nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

h)prin deces.
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 1, art. 22, alin. (1) completat de art. 1, punctul 6. din Legea 332/2006 )

(2)Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu.

Art. 23

(1)Exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda:

a)in situatiile prevazute la art. 46 lit. d) si la art. 47 alin.(1);

b)in cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 40, precum si in cazul interdictiilor prevazute de lege;

c)in caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea lor integrala;

d)in caz de incapacitate temporara de munca;

e)la cererea executorului judecatoresc, pentru motive intemeiate.

Art. 24

(1)In cazurile prevazute la art. 23 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(2)In cazul prevazut la art. 23 lit. d) executorul judecatoresc are obligatia de a informa de indata Camera executorilor judecatoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei sa ia act de aceasta imprejurare.

(3)In cazul prevazut la art. 23 lit. e) suspendarea se aproba de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(4)Suspendarea inceteaza daca au disparut imprejurarile care au determinat-o, dispozitiile privind luarea masurii fiind aplicabile in mod corespunzator.

SECTIUNEA 2: Camera executorilor judecatoresti

Art. 25

(1)In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica.

(2)Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

Art. 26

(1)Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri.

(2)Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecatoresti.

(3)Presedintele colegiului director reprezinta Camera executorilor judecatoresti in raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum este stabilit de adunarea generala.

(4)Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si structura stabilite de adunarea generala.

Art. 27

Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti are urmatoarele atributii principale:

a)rezolva plangerile partilor impotriva executorilor judecatoresti si executorilor judecatoresti stagiari, luand masurile corespunzatoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

b)deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata de cel mult 6 luni, un executor judecatoresc, pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecatoresc, cu incunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a presedintelui judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa isi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetata decat dupa un an, in afara cazului in care executorul judecatoresc delegat isi da acordul;

c)informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti, asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari si face recomandari cu privire la persoanele care urmeaza sa fie propuse de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti pentru numirea lor in functia de executor judecatoresc de catre ministrul justitiei;

c)informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti si asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari;
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 2, art. 27, litera C modificat de art. 1, punctul 6. din Legea 332/2006 )

d)intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a executorilor judecatoresti;

e)tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecatoresti si a contributiei membrilor sai;

f)procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul executorilor judecatoresti si asigura difuzarea acestuia;

g)indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

SECTIUNEA 3: Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

Art. 28

(1)Executorii judecatoresti din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti numiti potrivit art. 16.

(2)Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.

(3)Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecatoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(4)Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se intruneste anual la convocarea consiliului acesteia.

Art. 29

(1)Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se face in termen de 7 zile de la data hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si se va tine in termen de cel putin o luna si de cel mult doua luni de la data convocarii. Camerele executorilor judecatoresti vor fi instiintate in scris si prin publicarea intr-un ziar central. Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecatoresti din circumscriptia in care functioneaza.

(2)Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa isi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile inainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3)Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(4)In cazul in care nu se realizeaza cvorumul cerut la alin. (3) se face o noua convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici atunci nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se amana din nou si va fi reconvocat de fiecare data pana la realizarea cvorumului prevazut in prezentul alineat.

Art. 30

(1)Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor executorilor judecatoresti sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.

(2)Convocarea congresului extraordinar se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 29 alin. (4).

(3)Congresul extraordinar se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.

Art. 31

(1)Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii:

a)adopta Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si pe cel al Casei de asigurari;

b)alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;

c)alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurari;

d)alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, fiecare Camera a executorilor judecatoresti avand dreptul la cate un reprezentant;

e)analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

f)aproba bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Casei de asigurari;

g)indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

(2)Hotararile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

Art. 32

(1)Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de catre Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti presedintele si 2 vicepresedinti.

(2)Presedintele reprezinta Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Art. 33

(1)Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti indeplineste urmatoarele atributii:

a)solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;a)solicita ministrului justitiei suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera A modificat de art. 1, punctul 6. din Legea 332/2006 )

b)propune ministrului justitiei numarul necesar de birouri de executori judecatoresti si conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;

b)propune ministrului justitiei, in vederea aprobarii, numarul necesar de birouri de executori judecatoresti;
(la data 06-feb-2001 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera B modificat de art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera B abrogat de art. 1, punctul 7. din Legea 332/2006 )

c)stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti;

c)propune spre aprobare ministrului justitiei onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti;
(la data 06-feb-2001 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera C modificat de art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

c)propune spre aprobare ministrului justitiei onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti;
(la data 17-oct-2001 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera C modificat de art. 1, punctul 1. din Legea 540/2001 )

(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera C abrogat de art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

d)aproba cotele de contributie ale birourilor executorilor judecatoresti la Camera executorilor judecatoresti, precum si cele ale Camerelor executorilor judecatoresti la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, potrivit statutului acesteia;

e)propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;

e)propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;
(la data 28-dec-2005 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera E modificat de art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

e)propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de definitivat;
(la data 23-iul-2006 Capitol III, Sectiune 3, art. 33, alin. (1), litera E modificat de art. 1, punctul 8. din Legea 332/2006 )

f)indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

Art. 34

In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

CAPITOLUL IV: Drepturile si indatoririle executorului judecatoresc

SECTIUNEA 1: Drepturile executorilor judecatoresti

Art. 35

Executorii judecatoresti isi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Art. 351

Activitatea executorului judecatoresc, care indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c), este considerata vechime in functie juridica de specialitate.

Art. 352

(1)In exercitarea profesiei executorii judecatoresti sunt ocrotiti de lege.

(2)Lovirea sau alte acte de violenta savarsite impotriva executorului judecatoresc in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(la data 23-iul-2006 Capitol IV, Sectiune 1, art. 35 completat de art. 1, punctul 9. din Legea 332/2006 )

Art. 36

Executorii judecatoresti nu pot fi cercetati, perchezitionati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata penala fara avizul ministrului justitiei pentru faptele savarsite in legatura cu exercitiul activitatii lor profesionale, cu exceptia infractiunilor flagrante.

(la data 28-dec-2005 Capitol IV, Sectiune 1, art. 36 abrogat de art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

Art. 37

(la data 20-nov-2006 Capitol IV, Sectiune 1, art. 37 a fost reglementata de Ordinul 2550/C/2006 )

Executorii judecatoresti au dreptul la onorarii pentru serviciul prestat, stabilite in conformitate cu art. 33 lit. c).

(1)Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(2)Ministrul Justitiei va stabili onorarii minimale si maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, precum si posibilitatea achitarii acestora in mai multe transe.

(3)Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului.
(la data 28-dec-2005 Capitol IV, Sectiune 1, art. 37 modificat de art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

(1)Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)pentru sumele mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi de pana la 10%;

b)pentru sumele cuprinse intre 50.001 si 80.000 lei, onorariul este de 3%;

c)pentru sumele cuprinse intre 80.001 si 100.000 lei, onorariul este de 2%;

d)pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%.
(la data 23-iul-2006 Capitol IV, Sectiune 1, art. 37 modificat de art. 1, punctul 10. din Legea 332/2006 )

Art. 38

Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut.

Art. 39

Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurari sociale, in conditiile legii.

Art. 40

Exercitarea functiei de executor judecatoresc este incompatibila cu:

a)activitatea salarizata in cadrul altor profesii, exceptand activitatea didactica universitara, activitatea artistica, literara si publicistica;

b)calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

c)desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

d)calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, asociat comandidat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

SECTIUNEA 2: Indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti

Art. 41

Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.

Art. 411

(1)Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de camerele executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.

(2)Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea camerelor executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti.

(3)Modul de organizare a activitatilor de formare profesionala continua, precum si modalitatile de evaluare a indeplinirii acestei obligatii sunt prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi si de statutul profesiei.
(la data 28-dec-2005 Capitol IV, Sectiune 2, art. 41 completat de art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 190/2005 )

Art. 42

(1)Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.

(2)Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de asigurari constituita in acest scop, potrivit art. 34.

Art. 43

Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

Art. 44

Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri:

a)nerespectarea secretului profesional;

b)incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege;

c)savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri;

d)neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract;

e)intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;

f)absenta nejustificata de la birou.

Art. 45

(1)Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani.

(2)Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabila, care se efectueaza de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(3)Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.

(4)Consiliul de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti citeaza partile si pronunta o hotarare motivata care se comunica acestora.

(5)Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca in complet de 5 membri. Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional.

(6)Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 46

(1)Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:

a)mustrare;

b)avertisment;

c)amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pana la achitarea sumei. Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;

c)amenda de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pana la achitarea sumei. Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;
(la data 23-iul-2006 Capitol IV, Sectiune 2, art. 46, alin. (1), litera C modificat de art. 1, punctul 11. din Legea 332/2006 )

d)suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni;

e)excluderea din profesie.

Art. 47

(1)In cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura retinerii, arestarii preventive sau trimiterii in judecata penala, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

(1)In cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura arestarii preventive sau in cazul in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, in prima instanta, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.
(la data 23-iul-2006 Capitol IV, Sectiune 2, art. 47, alin. (1) modificat de art. 1, punctul 11. din Legea 332/2006 )

(2)Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. e), incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare.

Art. 48

In caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, in termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate.

CAPITOLUL V: Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti

Art. 49

(1)Executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se indeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel.

(2)Toate actele efectuate de executorul judecatoresc se redacteaza in limba romana.

(3)Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana au dreptul sa ia cunostinta de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducator.

Art. 50

(1)In indeplinirea atributiilor lor executorii judecatoresti intocmesc procese-verbale, daca prin lege nu se dispune altfel.

(2)Un exemplar al proceselor-verbale intocmite ramane la executor, iar celelalte exemplare se comunica instantei de executare si celor interesati, dupa caz.

(3)La cerere, in termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele intocmite in indeplinirea atributiilor sale oricarei persoane care justifica un interes.

Art. 51

Executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile in materie.

Art. 52

(1)Actele privind executarea silita se indeplinesc la sediul biroului executorului judecatoresc, in timpul programului de lucru afisat in mod corespunzator sau la locul efectuarii executarii.

(2)In cazul in care intocmirea unui act nu sufera amanare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru.

Art. 53

(1)Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a actului, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

(2)In cazul refuzului nejustificat de intocmire a unui act partea interesata poate introduce plangere in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.

(3)Judecarea plangerii se face cu citarea partilor. In cazul admiterii plangerii instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul.

(4)Hotararea judecatoriei este supusa recursului.

(5)Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase irevocabile.

(6)Nerespectarea, cu rea-credinta, de catre executorul judecatoresc a obligatiei stabilite in alin. (5) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita din culpa, cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(la data 11-aug-2006 Capitol V, art. 53 completat de art. IV, punctul 1. din Legea 278/2006 )

Art. 54

Actele indeplinite de executorii judecatoresti, care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite, vor fi indreptate sau completate de catre acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de indreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgenta. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului.

Art. 55

(1)La cererea partii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecatoresc care a intocmit acel act va elibera duplicatul in termen de cel mult 5 zile.

(2)In textul duplicatului se reproduce, cuvant cu cuvant, cuprinsul actului. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele si prenumele fiecarui semnatar.

(3)Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.

Art. 56

In cazul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului. Remiterea de catre client a inscrisului original constatator al creantei constituie mandat de incasare a acesteia.

Art. 57

(1)Actele executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente.

(2)Activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, in conditiile prezentei legi.

Art. 58

Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

Art. 59

(1)Controlul profesional se exercita de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere, si va avea in vedere:

a)organizarea si functionarea Camerelor executorilor judecatoresti si a birourilor executorilor judecatoresti;

b)calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti;

c)comportarea executorilor judecatoresti in raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si juridice.

(2)Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) in circumscriptia sa.

Art. 60

(1)Biroul executorului judecatoresc va avea arhiva si registratura proprii.

(2)Arhiva activitatii executorilor judecatoresti este proprietatea statului, se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.

(3)Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfasurare a activitatii executorului judecatoresc.

Art. 61

Activitatea de arhiva si de secretariat a birourilor executorilor judecatoresti se reglementeaza prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 62

Birourile de executori judecatoresti trebuie sa tina evidenta financiar-contabila, potrivit legii.

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 63

(1)La cerere, executorii judecatoresti in functie, potrivit prezentei legi, devin executori judecatoresti cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

(2)Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, vor fi transferati in interesul serviciului in alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.

(2)Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, vor fi transferati in interesul serviciului in alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.
(la data 06-feb-2001 Capitol VI, art. 63, alin. (2) modificat de art. 1, punctul 4. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(3)Executorii judecatoresti in functie, care nu au 2 ani de activitate in aceasta calitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi numiti executori judecatoresti stagiari in cadrul unui birou de executori judecatoresti.

(3)Executorii judecatoresti in functie, care nu au 2 ani de activitate in aceasta calitate la data inceperii activitatii birourilor executorilor judecatoresti conform art. 67 alin. (3), devin executori judecatoresti stagiari la data angajarii lor intr-un astfel de birou.
(la data 06-feb-2001 Capitol VI, art. 63, alin. (3) modificat de art. 1, punctul 4. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(1)La cerere, executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit art. 67 alin. (3) au o vechime in aceasta activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani in functii de specialitate juridica indiferent de vechimea in activitatea de executor judecatoresc, vor fi numiti executori judecatoresti, cu respectarea dispozitiilor art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

(2)Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, vor fi transferati in interesul serviciului in alte functii din sistemul justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.

(2)Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, pot fi transferati in interesul serviciului in alte functii din sistemul justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.
(la data 17-oct-2001 Capitol VI, art. 63, alin. (2) modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 540/2001 )

(3)Executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit dispozitiilor prezentei legi nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecatoresti, ca executori judecatoresti stagiari in cadrul unui birou din circumscriptia teritoriala a acestora.
(la data 09-mai-2001 Capitol VI, art. 63 modificat de art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 64/2001 )

Art. 64

Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare in activitatea biroului executorului judecatoresc se scad din veniturile impozabile, pe o durata de 3 ani de la inceperea efectiva a activitatii.

Art. 65

Sumele provenind din impozitele incasate din onorariile executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 66

(1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 90 de zile de la aceasta data.

(2)Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 67

(1)In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi executorii judecatoresti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(1)In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi executorii judecatoresti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(la data 06-feb-2001 Capitol VI, art. 67, alin. (1) modificat de art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(2)In termen de 90 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei.

(2)In termen de 30 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecatoresc.
(la data 06-feb-2001 Capitol VI, art. 67, alin. (2) modificat de art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(21)Statutul prevazut la alin. (2) se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(la data 23-iul-2006 Capitol VI, art. 67, alin. (2) completat de art. 1, punctul 11. din Legea 332/2006 )

(3)Executorii judecatoresti isi vor incepe activitatea in birouri, conform prezentei legi, dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 68

(1)La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti, prevazute la art. 67 alin. (3), birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii isi inceteaza activitatea.

(1)La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 67 alin. (3) birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii si tribunale isi inceteaza activitatea.
(la data 06-feb-2001 Capitol VI, art. 68, alin. (1) modificat de art. 1, punctul 6. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

(2)Dosarele de executare silita aflate in curs de rezolvare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti, conform prezentei legi, vor fi repartizate intre birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8.

(2)Dosarele de executare silita aflate in curs de solutionare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti potrivit dispozitiilor prezentei legi vor fi repartizate intre birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9. O copie de pe dosar se pastreaza sau, dupa caz, se trimite de catre judecatorul delegat la instanta de executare competenta.
(la data 09-mai-2001 Capitol VI, art. 68, alin. (2) modificat de art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 64/2001 )

(3)In cazul in care doua sau mai multe birouri de executori judecatoresti sunt deopotriva competente sa preia dosarele prevazute la alin. (2), judecatorul delegat va proceda dupa cum urmeaza:

a)repartizarea se face biroului executorului judecatoresc care a indeplinit acte de executare in acel dosar, cu exceptia cazului in care creditorul manifesta alta optiune;

b)cand repartizarea nu este posibila potrivit lit. a), aceasta se face in mod echitabil intre birourile competente.

(4)Actele de executare indeplinite inainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) si (3), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data efectuarii lor, raman valabile.
(la data 09-mai-2001 Capitol VI, art. 68, alin. (2) completat de art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 64/2001 )

Art. 681

Refuzul executorului judecatoresc de a prelua dosarele repartizate de catre judecatorul delegat si de a indeplini actele de procedura privind executarea silita in conditiile si la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 46 lit. d), daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.
(la data 09-mai-2001 Capitol VI, art. 68 completat de art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 64/2001 )

Art. 69

Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Art. 70

La data punerii in aplicare a prezentei legi se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 67 alin. (3) se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
(la data 06-feb-2001 Capitol VI, art. 70 modificat de art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 18/2001 )

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

_______

*) Punctul 6 al art. 27 din Codul de procedura civila a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 559 din data de 10 noiembrie 2000STATUTUL din 12 iunie 2001 al Uniunii Nationale a Executorilor JudecatorestiSTATUTUL Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc(la data 07-mar-2007 modificat de art. I, punctul 1. din Hotarirea 1/2007 )
Forma sintetica la data 04-sep-2007. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este o organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti din Romania numiti de ministrul justitiei in conditiile legii.

Art. 11

Profesia de executor judecatoresc este liberala si independenta.
(la data 07-mar-2007 Capitol I, art. 1 completat de art. I, punctul 2. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 2

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare Uniunea, actioneaza pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de executor judecatoresc, avand ca scop principal reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.

Art. 3

Uniunea dobandeste, potrivit legii, personalitate juridica de la data constituirii si adoptarii statutului de catre primul Congres al Uniunii.

Uniunea are sigiliu si sigla proprii.

Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti.

(3)Sediul principal al Uniunii este in municipiul Bucuresti.
(la data 07-mar-2007 Capitol I, art. 3 modificat de art. I, punctul 3. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 31

Data de 10 Mai este declarata Ziua executorului judecatoresc, Consiliul Uniunii urmand a hotari locul si modalitatile de desfasurare a solemnitatilor legate de acest moment festiv.
(la data 10-oct-2006 Capitol I, art. 3 completat de art. 1, punctul 1. din Hotarirea 31/2006 )

Art. 4

In cadrul Uniunii executorii judecatoresti din circumscriptia fiecarei Curti de apel se constituie in camere ale executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, denumite in continuare Camere.

Din Camera fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

CAPITOLUL II: Obiectul si principiile de functionare ale Uniunii

Art. 5

Uniunea conduce si coordoneaza la nivel national activitatea executorilor judecatoresti si urmareste respectarea regulilor deontologice in activitatea acestora.

Uniunea conduce si coordoneaza la nivel national activitatea executorilor judecatoresti si urmareste respectarea regulilor deontologice in activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii.
(la data 07-mar-2007 Capitol II, art. 5 modificat de art. I, punctul 4. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 6

Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional si a calitatii actelor intocmite de executorii judecatoresti, prin:

a)informare cu privire la practica judiciara executionala si doctrina de specialitate in materie;

b)introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea executionala;

c)organizarea de reuniuni, seminarii, simpozioane si alte forme de instruire, precum si de schimburi de experienta intre executorii judecatoresti, cu participarea unor personalitati si reprezentanti ai unor organizatii profesionale din tara si din strainatate;

d)editarea unor publicatii proprii de specialitate;

e)organizarea controlului profesional, financiar si administrativ;

f)unificarea practicii executionale.

Art. 61

In aplicarea art. 6 lit. a), b), c), d) si f), precum si a art. 411 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, Uniunea coordoneaza activitatea Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti.

Organizarea si functionarea Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti sunt stabilite prin Regulamentul de functionare si perfectionare al Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti, aprobat de catre Consiliul Uniunii.

In cadrul Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti functioneaza o comisie stiintifica, ce va fi consultata de catre Consiliul Uniunii in probleme de modificari legislative, analize stiintifice, studii etc.

Art. 62

Pregatirea profesionala continua reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica desfasurate de executorii judecatoresti in vederea dobandirii sau imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii actului executional si nivelului de performanta in domeniul respectiv.

Art. 63

Managementul activitatilor de pregatire profesionala continua este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul national de pregatire profesionala continua.

Art. 64

Participarea la pregatirea profesionala in cadrul Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti este obligatorie si se face cel putin o data la 3 ani.

Art. 65

Neparticiparea la pregatirea profesionala inauntrul termenului de 3 ani la centrul mentionat la art. 61 duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecatoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sanctiuni conform legii si art. 44 din Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 66

Modulele de pregatire, numarul de participanti si perioada acestora vor fi stabilite de catre conducerea centrului prevazut la art. 61 si vor fi adoptate de catre Consiliul Uniunii.

Art. 67

La absolvirea perioadei de perfectionare se va sustine un test si in functie de rezultatul acestuia se va aplica sau nu se va aplica masura obligativitatii reluarii cursului de catre participanti la un modul viitor inauntrul acestui termen de 3 ani.

Art. 68

Centrul Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti va elibera un certificat de absolvire la sfarsitul perioadei de pregatire profesionala.
(la data 07-mar-2007 Capitol II, art. 6 completat de art. I, punctul 5. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 7

Uniunea propune intocmirea unor proiecte de acte normative in legatura cu activitatea executionala, participand la elaborarea acestora.

Art. 8

Uniunea si Camerele functioneaza prin auto-finantare realizata din contributia membrilor sai si din alte surse, potrivit prezentului statut.

Art. 9

Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile membrilor lor.

CAPITOLUL III: Calitatea de membru al Uniunii. Drepturi si obligatii

Art. 10

Sunt membri ai Uniunii toti executorii judecatoresti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, numiti in functie de ministrul justitiei, si care fac parte din Camere.

Art. 11

Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:

a)sa aleaga si sa fie alesi in organele reprezentative ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in prezentul statut;

b)sa participe la manifestarile organizate de Uniune si de Camera din care fac parte;

c)sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii si ale Camerelor si sa primeasca in acelasi timp informatiile solicitate;

d)sa poarte insemnele Uniunii;

e)sa beneficieze anual de concediu de odihna pe o perioada de 30 de zile lucratoare;

f)sa primeasca, pentru merite deosebite, recompense materiale, diplome de onoare, bonificatii etc., la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii;

g)sa beneficieze de asigurari sociale de stat, in conditiile legii;

h)sa isi exercite personal atributiile sau in asociere cu persoane compatibile si sa se bucure de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

i)sa raspunda in termenul stabilit la toate solicitarile Camerei sau Uniunii.
(la data 07-mar-2007 Capitol III, art. 11, litera H completat de art. I, punctul 6. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 12

Obligatiile membrilor Uniunii sunt urmatoarele:

a)sa respecte dispozitiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, denumita in continuare lege, precum si ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, denumit in continuare regulament;

b)sa respecte dispozitiile prezentului statut si hotararile Uniunii si ale Camerelor;

c)sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;

d)sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale;

e)sa participe la adunarile si manifestarile initiate de organele de conducere ale Uniunii si Camerelor, la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte;

f)sa pastreze secretul profesional;

g)sa achite cu regularitate cotele de contributie si cotizatiile stabilite de Uniune si de Camere, pentru formarea bugetelor acestora;

h)sa aiba un comportament demn atat in afara profesiei, cat si in exercitarea acesteia.

CAPITOLUL IV: Structura organizatorica

SECTIUNEA 1: Uniunea

Art. 13

Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul si presedintele.

Art. 14

Congresul Uniunii este constituit din presedintele si vicepresedintii Uniunii, presedintii si vicepresedintii Camerelor si din membrii Consiliului Uniunii, cu exceptia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfasura in conformitate cu prevederile art. 52 alin. 2.

Congresul Uniunii se intruneste anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.

Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

In cazul in care nu se realizeaza cvorumul prevazut la alin. 3 se face o noua convocare a Congresului Uniunii, in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici in aceasta situatie nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii se amana din nou si va fi convocat de atatea ori pana cand se va realiza cvorumul prevazut in acest alineat.

Art. 15

Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor.

Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. 4.

Congresul extraordinar al Uniunii se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.

Art. 16

Congresul Uniunii are urmatoarele atributii:

a)adopta Statutul Uniunii si Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;

b)alege presedintele si cei 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;

c)alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;

d)alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina care initial va fi compusa din 7 membri numiti din Camere diferite, fara ca acestia sa detina sau sa poata ocupa alte functii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;

d)valideaza si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, care va fi compusa din 15 membri din Camere diferite, fara ca acestia sa detina sau sa poata ocupa alte functii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 16, litera D modificat de art. I, punctul 7. din Hotarirea 1/2007 )

e)analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii;

f)aproba bugetul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;

g)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.

Hotararile Congresului Uniunii sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

h)alege directorul si secretarul Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti pentru un mandat de 3 ani;

i)aproba Codul deontologic al executorului judecatoresc.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 16, litera G completat de art. I, punctul 8. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 17

Consiliul Uniunii este organ de conducere, constituit din cate un membru titular al fiecarei Camere, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care va desemna 3 membri titulari. Dintre membrii Consiliului Uniunii sunt alesi presedintele si cei 2 vicepresedinti.

Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din cate un membru titular al fiecarei Camere.
(la data 10-oct-2006 Capitol IV, Sectiune 1, art. 17 modificat de art. 1, punctul 2. din Hotarirea 31/2006 )

Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face numai prin vot secret. Desemnarea candidatilor propusi se face cu consimtamantul acestora.

Candidatul care intruneste majoritatea simpla din numarul voturilor exprimate va fi declarat ales.

Art. 18

Consiliul Uniunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este convocat de presedinte.

Consiliul Uniunii isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.

Hotararile Consiliului Uniunii se adopta cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 19

Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii:

a)solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;

b)intocmeste Tabloul executorilor judecatoresti, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se va actualiza anual;

c)propune ministrului justitiei numarul necesar de birouri de executori judecatoresti si conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;

d)stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti in exercitarea atributiilor functiei;

(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera D abrogat de art. I, punctul 9. din Hotarirea 1/2007 )

e)numeste Comitetul de directie al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti;

f)aproba cuantumul sumei de participare a executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;

g)reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii pe plan intern si international, prin presedintele sau ori printr-un alt reprezentant desemnat de acesta;

h)aproba cotele de contributie a executorilor judecatoresti la Camere si stabileste cuantumul contributiilor Camerelor la Uniune in raport cu venitul brut realizat de executorii judecatoresti;

h)stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune in raport cu venitul brut realizat de acestia;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera H modificat de art. I, punctul 10. din Hotarirea 1/2007 )

h1)stabileste si actualizeaza anual cuantumul cheltuielilor de executare;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera H completat de art. I, punctul 11. din Hotarirea 1/2007 )

i)solutioneaza prin Comisia superioara de disciplina, formata din 5 membri, contestatiile formulate impotriva hotararilor Consiliului de disciplina al Camerelor;

j)stabileste modelul siglei si al sigiliului executorilor judecatoresti, pe care il prezinta spre aprobare ministrului justitiei, precum si modelul unitar al firmelor destinate birourilor de executori judecatoresti, Uniunii si Camerelor;

j)stabileste si aproba modelul sigiliului executorilor judecatoresti, sigla si emblema Uniunii, precum si modelul firmelor destinate birourilor de executori judecatoresti si Camerelor;
(la data 10-oct-2006 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera J modificat de art. 1, punctul 3. din Hotarirea 31/2006 )

k)executa controlul profesional-administrativ asupra Camerelor si birourilor executorilor judecatoresti, precum si asupra calitatii actelor executionale cel putin o data la 2 ani sau poate delega Consiliul director al Camerei cu efectuarea controlului;

k)executa controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel putin o data la 2 ani, verificand si calitatea actelor executionale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea controlului conform prevederilor art. 59 din lege;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera K modificat de art. I, punctul 12. din Hotarirea 1/2007 )

l)stabileste indemnizatiile de conducere pentru presedinte, vicepresedinti, precum si pentru membrii Consiliului Uniunii;

l)stabileste indemnizatiile de conducere pentru presedinte, vicepresedinti, membrii Consiliului Uniunii, organele de conducere ale Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti si organele de conducere ale Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera L modificat de art. I, punctul 12. din Hotarirea 1/2007 )

m)stabileste structura organizatorica si numarul persoanelor de specialitate si cu functii administrative, precum si salariile acestora, prin negociere;

m)stabileste structura organizatorica si numarul persoanelor de specialitate si cu functii administrative din cadrul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera M modificat de art. I, punctul 12. din Hotarirea 1/2007 )

n)desemneaza 3 dintre membrii sai sa faca parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

n)desemneaza 2 dintre membrii sai sa faca parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera N modificat de art. I, punctul 12. din Hotarirea 1/2007 )

o)repartizeaza sarcini si responsabilitati Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

p)organizeaza si coordoneaza activitatea de editare a 'Buletinului executorilor judecatoresti din Romania' si a altor publicatii privind activitatea executionala;

p)organizeaza si coordoneaza activitatea de editare a Buletinului executorilor judecatoresti din Romania;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera P modificat de art. I, punctul 12. din Hotarirea 1/2007 )

r)elaboreaza norme specifice privind evidenta financiar-contabila, in conditiile legii;

r)aproba Programul de pregatire si perfectionare a executorilor judecatoresti si cheltuielile Centrului Academic de Pregatire, Formare si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera R modificat de art. I, punctul 12. din Hotarirea 1/2007 )

s)aproba afilierea Uniunii la organizatiile profesionale internationale ale executorilor judecatoresti si cotele de contributie la acestea;

t)accepta donatiile si legatele facute Uniunii si aproba sponsorizari;

u)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.

v)stabileste cuantumul taxelor de inscriere si participare la examene;

w)intocmeste si actualizeaza permanent liste cuprinzand:

- executorii judecatoresti incompatibili, indicand temeiul incompatibilitatii;

- executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie in temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) din lege;

- executorii judecatoresti stagiari, indicand biroul in care sunt angajati si data incheierii contractului individual de munca.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 19, litera U completat de art. I, punctul 13. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 20

Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din presedinte, 2 vicepresedinti si 3 membri desemnati de Consiliul Uniunii.

Biroul executiv al Consiliului Uniunii se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor sai.

Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din presedinte, 2 vicepresedinti si 2 membri desemnati de Consiliul Uniunii.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 20 modificat de art. I, punctul 14. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 21

Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii principale:

a)asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii;

b)pregateste proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare Consiliului Uniunii;

c)elaboreaza proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;

d)elaboreaza proiectul de buget al Uniunii;

e)intocmeste proiectul tarifului minimal de onorarii al executorilor judecatoresti;

(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 21, litera E abrogat de art. I, punctul 15. din Hotarirea 1/2007 )

f)propune Consiliului Uniunii aprobarea cotelor de contributie a executorilor judecatoresti la Camere si contributia fiecarei Camere la Uniune, in functie de venitul brut realizat de executorul judecatoresc;

f)propune cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune, in raport cu venitul realizat de acestia;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 21, litera F modificat de art. I, punctul 16. din Hotarirea 1/2007 )

g)propune Consiliului Uniunii cuantumul sumei de participare a executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti pentru garantarea responsabilitatii civile a acestora;

h)tine evidenta executorilor judecatoresti si a birourilor de executori judecatoresti si centralizeaza datele statistice privind activitatea executionala pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;

i)aduce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii si exercita orice alte atributii stabilite de acesta.

Art. 22

Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:

a)reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, iar in plan extern, cu organizatiile internationale ale executorilor judecatoresti;

b)angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii;

c)convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia;

d)ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii;

e)comunica executorilor judecatoresti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii si, dupa caz, de Biroul executiv al acestuia;

f)exercita orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.

In situatia in care presedintele lipseste acesta este reprezentat de unul dintre vicepresedinti, pe care il desemneaza in acest scop.

Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.

Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a trei mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
(la data 10-oct-2006 Capitol IV, Sectiune 1, art. 22, litera F modificat de art. 1, punctul 4. din Hotarirea 31/2006 )

In exercitarea atributiilor sale presedintele emite dispozitii.

Pe perioada mandatului atat presedintele, cat si vicepresedintii au obligatia de a exercita functia de executor judecatoresc.

(1)Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:

a)reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, iar in plan extern, cu organizatiile internationale ale executorilor judecatoresti;a1)stabileste atributiile celor 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;

b)angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii si stabileste prin negociere salariile acestora;

c)convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia;

d)ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii;

e)comunica executorilor judecatoresti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii si, dupa caz, de Biroul executiv al acestuia;

f)exercita orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.

(2)In situatia in care presedintele lipseste acesta este reprezentat de unul dintre vicepresedinti, pe care il desemneaza in acest scop.

(3)Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.

(4)In exercitarea atributiilor sale presedintele emite dispozitii.

(5)Pe perioada mandatului atat presedintele, cat si vicepresedintii au obligatia de a exercita functia de executor judecatoresc.


(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 22 modificat de art. I, punctul 17. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 23

Comisia de cenzori a Uniunii este compusa de 5 membri, dintre care 3 executori judecatoresti alesi de Congresul Uniunii si 2 experti contabili desemnati de Consiliul Uniunii.

(1)Comisia de cenzori a Uniunii este compusa din 3 membri, dintre care 2 executori judecatoresti alesi de Congresul Uniunii si 1 expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 23 modificat de art. I, punctul 20. din Hotarirea 1/2007 )

Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive. Durata unui mandat este de 3 ani.

Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.

Calitatea de cenzor este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Uniunii si al Camerelor.

(4)Calitatea de cenzor este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Uniunii.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 23 modificat de art. I, punctul 20. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 24

Uniunea are patrimoniu si buget proprii. Bugetul Uniunii este format din contributiile banesti ale Camerelor, donatii, sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe si din orice alte sume de bani dobandite licit.

Cotele de contributie a fiecarui executor judecatoresc la Camera si a Camerelor la Uniune se aproba de Consiliul Uniunii, la propunerea Adunarii generale a Camerei.

(2)Bugetul Uniunii este format din contributiile banesti ale membrilor, donatii, sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe si din orice alte sume de bani dobandite licit.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 24 modificat de art. I, punctul 21. din Hotarirea 1/2007 )

Consiliul Uniunii poate modifica cotele de contributie propuse de Camera, fara ca acesta sa poata insa depasi 5% din veniturile brute ale executorilor judecatoresti.

(3)Cota de contributie a fiecarui executor judecatoresc la Uniune se aproba de Consiliul Uniunii, la propunerea Adunarii generale a Camerei.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 24 modificat de art. I, punctul 21. din Hotarirea 1/2007 )

Cotele de contributie se platesc lunar.

Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile, in conditiile legii.

(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 1, art. 24 abrogat de art. I, punctul 22. din Hotarirea 1/2007 )

SECTIUNEA 2: Camerele

Art. 25

Camerele au, potrivit legii, personalitate juridica si sigiliu propriu, iar sediul lor se afla in localitatea in care functioneaza Curtea de apel in circumscriptia careia se constituie.

Camerele au, potrivit legii, personalitate juridica, firma, stampila si sigilii proprii, iar sediul lor se afla in localitatea in care functioneaza curtea de apel in circumscriptia careia se constituie.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 25 modificat de art. I, punctul 23. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 26

Organele de conducere ale Camerei sunt: adunarea generala, colegiul director si presedintele.

Camerele sunt conduse de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care are 2 vicepresedinti, si 3-7 membri.

(2)Camerele sunt conduse de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 26 modificat de art. I, punctul 24. din Hotarirea 1/2007 )

Colegiul director este ales de Adunarea generala a Camerei pentru o perioada de 3 ani dintre membrii acelei Camere.

Functionarea tuturor organelor Camerei se realizeaza potrivit prezentului statut si regulamentului propriu.

(4)Functionarea tuturor organelor Camerei se realizeaza potrivit prezentului statut.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 26 modificat de art. I, punctul 24. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 27

Adunarea generala a Camerei se intruneste trimestrial in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui Consiliului director sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea Consiliului Uniunii.

Convocarea Adunarii generale a Camerei in sedinta ordinara se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru tinerea acesteia, iar convocarea sedintei extraordinare se va face cu cel putin 7 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei si a locului desfasurarii.

Prezenta executorilor judecatoresti la lucrarile Adunarii generale a Camerei este obligatorie.

Adunarea generala a Camerei se intruneste semestrial in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui Colegiului director sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea Consiliului Uniunii.

Convocarea Adunarii generale a Camerei in sedinta ordinara se face cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea acesteia, iar convocarea sedintei extraordinare se face cu cel putin 3 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei si a locului desfasurarii.

Prezenta executorilor judecatoresti la lucrarile Adunarii generale a Camerei este obligatorie, absenta nemotivata atragand sanctiunea prevazuta de art. 44 din lege.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 27 modificat de art. I, punctul 25. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 28

Adunarea generala a Camerei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.

In cazul in care numarul legal nu este intrunit Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua data pentru Adunarea generala a Camerei, in termen de cel mult 7 zile.

Adunarea generala a Camerei adopta hotarari cu majoritatea voturilor celor prezenti.

Art. 29

Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:

a)alege pentru un mandat de 3 ani Colegiul director si stabileste indemnizatia membrilor acestuia;

b)alege si revoca membrii Colegiului director si reprezentantul camerei in Consiliul Uniunii;

c)alege Comisia de cenzori;

d)aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori;

e)propune cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Camera si ale Camerei la Uniune;

e)propune cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune si aproba cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Camera, cu respectarea art. 24 alin. 3;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 29, litera E modificat de art. I, punctul 26. din Hotarirea 1/2007 )

f)informeaza Uniunea in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti asupra numarului necesar de executori judecatoresti si de executori judecatoresti stagiari si face recomandari cu privire la persoanele care urmeaza sa fie propuse de Uniune pentru numirea in functia de executor judecatoresc de catre ministrul justitiei;

f)informeaza Uniunea in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti asupra numarului necesar de executori judecatoresti si de executori judecatoresti stagiari;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 29, litera F modificat de art. I, punctul 26. din Hotarirea 1/2007 )

g)aproba propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorica, numarul personalului si salarizarea acestuia;

g)aproba propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorica, a personalului angajat si salarizarea acestuia.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 29, litera G modificat de art. I, punctul 26. din Hotarirea 1/2007 )

h)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.

Art. 30

Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui si a reprezentantilor in Consiliul Uniunii si in Consiliul de disciplina al Camerei se face de Adunarea generala a Camerei prin vot secret.

(1)Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui si a reprezentantilor in Consiliul Uniunii si in Consiliul de disciplina al Camerei se face de Adunarea generala a Camerei prin vot secret, cu majoritate simpla.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 30 modificat de art. I, punctul 27. din Hotarirea 1/2007 )

Candidatii pentru functia de reprezentant al Camerei in Consiliul Uniunii trebuie sa aiba o vechime in activitatea de executor judecatoresc de cel putin 5 ani si sa se bucure de prestigiu.

Reprezentantii Camerei in Consiliul Uniunii si membrii Consiliului de disciplina al Camerei nu pot indeplini alte functii eligibile.

(la data 10-oct-2006 Capitol IV, Sectiune 2, art. 30 abrogat de art. 1, punctul 5. din Hotarirea 31/2006 )

Art. 31

Colegiul director al Camerei lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

Art. 32

Colegiul director al Camerei se intruneste in sedinte ordinare lunar sau in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui.

Art. 33

Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii principale:

a)primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de executor judecatoresc, impreuna cu documentele necesare in acest scop, si le inainteaza Consiliului Uniunii cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite pentru concurs, daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege;

b)primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului privind admiterea in profesie si le inainteaza Consiliului Uniunii;

c)primeste certificatul de inregistrare a biroului executorilor judecatoresti, eliberat de prim-grefierul Curtii de apel, si il comunica de indata compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii;

d)avizeaza cererile de angajare ale executorilor judecatoresti stagiari de catre executorul judecatoresc si verifica semestrial stadiul pregatirii si al formarii profesionale a executorilor judecatoresti stagiari;

e)solutioneaza sesizarile formulate impotriva executorilor judecatoresti si propune, dupa caz, luarea masurilor legale si statutare;

f)deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulament, un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care va asigura functionarea unui birou al executorilor judecatoresti pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou;

g)reprezinta Camera in relatiile cu tertii prin presedinte, iar in lipsa acestuia, prin vicepresedinte;

h)difuzeaza Buletinul executorilor judecatoresti si aduce la cunostinta executorilor judecatoresti din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii executionale;

i)desemneaza executorii judecatoresti care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;

j)intocmeste si tine evidenta cauzelor executionale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala;

k)tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai, prezentand Adunarii generale a Camerei rapoarte in acest sens;

l)asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrarilor legate de acordarea concediilor si a altor drepturi de asistenta sociala privind executorii judecatoresti si personalul angajat;

m)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.

(1)Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii principale:

a)primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de executor judecatoresc, impreuna cu documentele necesare in acest scop, si le inainteaza Consiliului Uniunii cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite pentru concurs, daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege;

b)primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului privind admiterea in profesie si le inainteaza Consiliului Uniunii;

c)primeste certificatul de inregistrare a biroului executorilor judecatoresti, eliberat de prim-grefierul Curtii de apel, si il comunica de indata compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii;

d)avizeaza cererile de angajare ale executorilor judecatoresti stagiari de catre executorul judecatoresc si verifica semestrial stadiul pregatirii si al formarii profesionale a executorilor judecatoresti stagiari;

e)solutioneaza sesizarile formulate impotriva executorilor judecatoresti si propune, dupa caz, luarea masurilor legale si statutare;

f)deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulament, un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care va asigura functionarea unui birou al executorilor judecatoresti pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou;

g)reprezinta Camera in relatiile cu tertii prin presedinte, iar in lipsa acestuia, prin vicepresedinte;

h)difuzeaza Buletinul executorilor judecatoresti si aduce la cunostinta executorilor judecatoresti din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii executionale;

i)desemneaza executorii judecatoresti care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;

j)intocmeste si tine evidenta cauzelor executionale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala;

k)tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai, prezentand Adunarii generale a Camerei rapoarte in acest sens;

l)asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrarilor legate de acordarea concediilor si a altor drepturi de asistenta sociala privind executorii judecatoresti si personalul angajat;

m)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.

(2)Toate persoanele care intra in profesia de executor judecatoresc, indiferent de forma prin care devin executor judecatoresc, trebuie sa isi inceapa activitatea primind avizul Camerei pentru inscrierea biroului la curtea de apel, dupa ce fac dovada achitarii, in contul Uniunii, a echivalentului in lei al sumei de 1.000 euro, calculat la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii, din care se vor vira 30% la Camera in circumscriptia careia isi va desfasura activitatea si 70% la Uniune.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 33 modificat de art. I, punctul 28. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 34

Presedintele Colegiului director al Camerei are urmatoarele atributii:

a)reprezinta Camera in raporturile cu tertii;

b)aduce la indeplinire hotararile Colegiului director al Camerei si rezolva lucrarile curente;

c)angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei;

d)convoaca si conduce sedintele Adunarii generale a Camerei si ale Colegiului director al Camerei, prezentand periodic rapoarte de activitate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

e)ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei;

f)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.

Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.

Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a 3 mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
(la data 10-oct-2006 Capitol IV, Sectiune 2, art. 34, litera F modificat de art. 1, punctul 6. din Hotarirea 31/2006 )

Vicepresedintii exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.

(3)Vicepresedintele exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 34, litera F modificat de art. I, punctul 29. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 35

Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:

a)participa de drept la sedintele Colegiului director al Camerei;

b)are acces la toate documentele Camerei;

c)are dreptul la o indemnizatie stabilita de Consiliul Uniunii;

c)are dreptul la o indemnizatie stabilita de Consiliul Uniunii, platita din bugetul Uniunii;
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 35, litera C modificat de art. I, punctul 30. din Hotarirea 1/2007 )

d)participa din partea Camerei la toate sedintele Consiliului Uniunii;

e)prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si apara interesele acesteia;

f)informeaza cu regularitate Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei despre toate hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;

g)intocmeste trimestrial rapoarte de activitate si le supune spre aprobare Adunarii generale a Camerei;

h)indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala a Camerei.

(1)Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:

a)participa de drept la sedintele Colegiului director al Camerei;

b)are acces la toate documentele Camerei;

c)are dreptul la o indemnizatie stabilita de Consiliul Uniunii;

d)participa din partea Camerei la toate sedintele Consiliului Uniunii;

e)prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si apara interesele acesteia;

f)informeaza cu regularitate Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei despre toate hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;

g)intocmeste trimestrial rapoarte de activitate si le supune spre aprobare Adunarii generale a Camerei;

h)indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala a Camerei.

(2)Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii va putea fi substituit de catre presedintele sau vicepresedintele Colegiului director in situatia in care se afla in imposibilitate de a participa la sedintele Consiliului Uniunii.'
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 2, art. 35 modificat de art. I, punctul 31. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 36

Camera are patrimoniu si buget proprii.

Bugetul Camerelor este format din contributii banesti ale executorilor judecatoresti, donatii si sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si din orice alte sume de bani dobandite licit.

Pentru inscrierea la concursul in vederea ocuparii unui post de executor judecatoresc candidatul va plati o taxa stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Camerei in circumscriptia careia se afla postul vacant de executor judecatoresc pentru care candidatul s-a inscris la concurs.

Patrimoniul Camerelor este format din bunuri mobile si imobile, in conditiile legii.

Art. 37

Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri, dintre care 2 executori judecatoresti si un contabil.

Comisiile de cenzori ale Camerelor verifica modul de executare a bugetelor Camerelor si prezinta anual un raport Adunarii generale a Camerei.

Personalul cu atributii financiar-contabile al Camerei este obligat sa puna la dispozitie Comisiei de cenzori a Camerei toate evidentele si datele pentru efectuarea verificarilor.

SECTIUNEA 3: Biroul executorului judecatoresc

Art. 38

Executorul judecatoresc isi exercita functia in cadrul unui birou individual, prin asociere sau in societati civile profesionale.

Executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea in cadrul unor birouri, individual sau prin asociere in baza unui contract de societate civila.
(la data 07-mar-2007 Capitol IV, Sectiune 3, art. 38 modificat de art. I, punctul 33. din Hotarirea 1/2007 )

Art. 39

Biroul executorului judecatoresc va avea un sediu corespunzator pentru desfasurarea activitatii cu publicul si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea in bune conditii a arhivei si a valorilor.

Executorul judecatoresc asigura securitatea biroului si ia masuri de protectie impotriva incendiilor, efractiilor sau altor evenimente previzibile.

Art. 40

Programul de activitate al biroului executorului judecatoresc este obligatoriu de cel putin 8 ore zilnic, dintre care 6 ore de activitate cu publicul.

Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.

Art. 41

Biroul executorului judecatoresc si societatea civila profesionala nu sunt persoane juridice.

Art. 42

Toate neintelegerile de natura patrimoniala dintre executorii judecatoresti, precum si cele privind formele asociative de desfasurare a activitatii executionale urmeaza sa fie rezolvate pe cale amiabila.

In caz de nesolutionare a litigiului pe cale amiabila executorul judecatoresc va cere concilierea presedintelui Camerei.

Art. 43

Indiferent de forma de desfasurare a activitatii, in mod individual sau prin asociere, atributiile personale si raspunderea pentru actele intocmite revin exclusiv executorului judecatoresc care le-a intocmit.

Art. 44

Executorii judecatoresti sunt obligati sa respecte reglementarile legale si statutare in materie financiar-contabila, sub sanctiunea atragerii raspunderii juridice, conform legii.

Art. 45

Patrimoniul biroului executorului judecatoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitarii profesiei sale.

Patrimoniul biroului executorilor judecatoresti asociati are regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii civile fara personalitate juridica constituite in acest scop.

Creantele personale ale executorilor judecatoresti asociati au regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii civile fara personalitate juridica constituite in acest scop.

Creantele personale ale executorilor judecatoresti nu pot fi realizate prin urmarirea patrimoniului biroului executorilor judecatoresti asociati decat dupa partajul intervenit cu ceilalti asociati.

SECTIUNEA 4:

Art. 46

Pot fi executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile expres prevazute de dispozitiile legii, fara a depasi o perioada de 5 ani de la obtinerea diplomei de licenta in drept, perioada in care nu a practicat o activitate intr-o munca juridica.

Pot fi executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile expres prevazute de dispozitiile legii, fara a depasi o perioada de 3 ani de la obtinerea diplomei de licenta in drept.
(la data 10-oct-2006 Capitol IV, Sectiune 4, art. 46 modificat de art. 1, punctul 7. din Hotarirea 31/2006 )

Art. 47

Pot angaja executori judecatoresti stagiari numai executorii judecatoresti care au o vechime de minimum 5 ani in profesie.

Art. 48

Executorul judecatoresc stagiar este angajat prin contract individual de munca, incheiat pe perioada determinata cu executorul judecatoresc in conditiile legii, regulamentului si prezentului statut.

Un executor judecatoresc nu poate angaja mai mult de un executor judecatoresc stagiar in aceeasi perioada.

CAPITOLUL V: Raspunderea executorului judecatoresc

Art. 49

Executorul judecatoresc raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile, disciplinar sau civil, in conditiile legii, regulamentului si prezentului statut.

Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei.

Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii, care judeca in complet de 5 membri.

Hotararea acesteia este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc in cauza.

Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.

Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, constituita in acest scop, potrivit legii.

Art. 50

Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinara.

Art. 51

Executorul judecatoresc sanctionat disciplinar nu poate exercita functii eligibile pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a masurii sanctionatorii.

Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. a), b) si c) din lege pot exercita functii eligibile numai la nivelul Camerei.
(la data 10-oct-2006 Capitol V, art. 51 modificat de art. 1, punctul 8. din Hotarirea 31/2006 )

Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. a), b) si c) din lege pot exercita functii eligibile, la urmatoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.

Sanctiunile prevazute la art. 46 lit. a) si b) din lege se prescriu in termen de 6 luni; cea prevazuta la art. 46 lit. c) din lege se prescrie la 1 an de la achitarea amenzii, iar cea prevazuta la art. 46 lit. d) din lege se prescrie la 3 ani de la expirarea perioadei de suspendare.
(la data 07-mar-2007 Capitol V, art. 51 modificat de art. I, punctul 34. din Hotarirea 1/2007 )

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 52

Aprobarea statutului si primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii si ale Camerelor se vor efectua de primul Congres al executorilor judecatoresti si, dupa caz, de Adunarea generala a Camerelor.

Congresul de constituire a Uniunii se va compune din presedintii si vicepresedintii Camerelor si din cate un membru desemnat al acestora, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care va desemna 3 membri.

Art. 53

Modificarile prezentului statut si corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de catre Consiliul Uniunii, urmand sa fie ratificate de Congresul Uniunii.

Art. 54

Dupa adoptare prezentul statut va fi comunicat ministrului justitiei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 783
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site