Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

SISTEMUL DE SALARIZARE

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
INSTITUTII PUBLICE CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI 7IN ACTUALA REGLEMENTARE
Actul juridic unilateral
DECIZIA nr. 1 din 3 noiembrie 2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizata*)
INFRACTIUNI DE CORUPTIE SI DE SERVICIU
Formele de administrare a bunurilor
INFRACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA SI FRONTIERA DE STAT
DISPOZITI GENERALE , CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE
Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

SISTEMUL DE SALARIZARE

A. DISPOZITII GENERALE
Art.6. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, stabilit pe baza de negociere, cu respectarea contractului colectiv de munca si a legislatiei in vigoare.

Art.7. Salariul personalului din “CFR Marfa” S.A. este confidential si cuprinde:

- salariul de baza care se stabileste in raport cu pregatirea, competenta, raspunderea si complexitatea sarcinilor functiei ocupate;

- sporuri la salariul de baza;

- adaosuri;

- premii pentru obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea individuala.

In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

Salariile de baza corespunzatoare fiecarei clase de salarizare se stabilesc in functie de coeficientii de ierarhizare si de formula de calcul din Anexa nr. 1.

Salariul de baza orar sau zilnic se stabileste avand in vedere salariul de baza lunar si durata normala a timpului de lucru.

Durata normala de lucru din luna respectiva se diminueaza corespunzator, in situatia stabilirii timpului de munca sub 8 ore zilnic, pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite si/sau speciale.

Art.8. (1) Indexarea salariilor se face conform prevederilor legale.

In caz de faliment si lichidare judiciara a unitatii, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti reprezinta creante privilegiate, urmand a fi platite integral inaintea celorlalti creditori. Administratia va tine evidenta activitatii desfasurate (carnetul de munca), in baza contractului individual de munca si a drepturilor de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi despre acestea ori de cate ori este nevoie.

Salariatii societatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al unitatii sau al unei parti din aceasta catre un alt angajator, potrivit legii

B. FORME DE SALARIZARE

Art.9. Formele de salarizare care se pot utiliza in subunitatile din cadrul “CFR Marfa” S.A. sunt urmatoarele:

a) In acord direct, pentru salariatii de la locurile de munca unde cantitatea de produse sau volumul de lucrari ce trebuie executate de catre o persoana sau o echipa in unitatea de timp sunt stabilite pe baza normelor de munca.

Tarifarea lucrarilor executate in acord se face in functie de sarcinile de munca pe unitatea de produs sau lucrare si de categoria de incadrare a lucrarilor respective prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, respectiv in listele de lucrari necalificate.

Muncitorii calificati care executa in acord individual lucrari de categorii superioare incadrarii lor sunt salarizati corespunzator tarifelor lucrarilor efectuate.

Pentru salariatii care lucreaza in acord colectiv, repartizarea sumelor cuvenite in acord se face in raport cu salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat.

b) In regie, cand salariul de baza stabilit pe luna se acorda personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrala a sarcinilor de serviciu, a normei de timp dupa caz;

c) In activitatea de alimentatie publica, cazare si turism, personalul poate fi salarizat prin remiza exprimata prin cote stabilite din volumul incasarilor.

C. SALARIUL DE BAZÃ AL MUNCITORILOR

Art.10. Salariile de baza pentru muncitorii necalificati se stabilesc pe patru categorii de lucrari, conform listelor de lucrari necalificate din Anexa nr.3.

Art.11. Salariile de baza pentru muncitorii calificati se stabilesc pe categorii de incadrare sau functii. Categoriile de incadrare sunt prevazute in retele de salarizare.

Categoriile de incadrare si functiile se stabilesc in raport de cunostinte, nivel de calificare si experienta, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare.

Art.12. Fiecarei categorii de incadrare sau functii ii corespund clase de salarizare, conform Anexei nr.2.

Art.13. Salarizarea muncitorilor calificati se face astfel:

- conform “retelei de salarizare baza”, pentru meseriile de baza si pentru cele auxiliare prevazute la lit. A in Anexa nr.4;

- conform “retelei de salarizare auxiliare”, pentru meseriile prevazute la lit. B in Anexa nr.4.

Art.14. Muncitorii care se recalifica in alte meserii vor fi incadrati, dupa absolvirea cursurilor de recalificare, pana la categoria avuta la meseria din care provin, pe baza de examen sustinut in fata comisiei de incadrare si promovare din subunitate, la care va participa reprezentantul sindicatuluiArt.15. Muncitorii din ultima categorie de calificare sau functie prevazuta in indicatorul tarifar de calificare pentru meseria exercitata, care executa lucrari deosebit de complexe, vor fi salarizati ca muncitori specialisti. In cazul meseriilor la care indicatorul tarifar de calificare nu cuprinde lucrari pana la ultima categorie a retelei, muncitorii specialisti primesc salariul de baza prevazut pentru categoria imediat superioara celei in care sunt incadrati.

Numarul muncitorilor specialisti din subunitate se stabileste in functie de complexitatea si volumul lucrarilor, fara a putea depasi 25 la suta din numarul total de muncitori calificati incadrati pe categorii si se aproba de conducerea sucursalelor.

Acest numar se poate calcula la nivelul sucursalei, pentru toate subunitatile sau la nivelul fiecarei divizii pentru subunitatile pe care le coordoneaza aceasta. Repartizarea, pe fiecare subunitate, a numarului de posturi astfel calculat se va face in functie de nevoile productiei.

Art.16.(1) Incadrarea sau promovarea muncitorilor calificati in categorii se va face numai daca subunitatea are prevazut un volum suficient de lucrari corespunzator categoriei, la care muncitorii solicita sa fie incadrati, cu respectarea categoriei medii a lucrarilor, pe baza de examen sustinut in fata comisiei de incadrare si promovare din subunitate la care va participa reprezentantul sindicatului. Examenul de promovare intr-o categorie superioara se va tine o data pe an.

(2) Clasa de salarizare in cadrul noii categorii se stabileste prin negociere individuala, in functie de rezultatul favorabil obtinut la examinare.

D. SALARIUL DE BAZÃ AL PERSONALULUI DE SPECIALITATE SI ADMINISTRATIV

Art.17. Salariile de baza pentru personalul de specialitate si administrativ, sunt diferentiate pe functii si, in unele cazuri, pe grade profesionale, conform Anexei nr.

Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza.

Art.18. Incadrarea si promovarea personalului de specialitate si administrativ, de executie, in functii sau grade profesionale se face prin concurs, examen si/sau alte forme de selectie, cu respectarea conditiilor de pregatire si vechime.

Se considera promovare trecerea personalului intr-o functie al carei nivel maxim de salarizare este superior nivelului maxim al functiei avute. Stabilirea salariului de baza se face prin negociere individuala intre conducatorul unitatii sau subunitatii cu competenta de angajare si salariat, avand in vedere propunerea conducatorului locului de munca, asigurandu-se cel putin o clasa de salarizare in plus.

E. SISTEMUL DE SPORURI

Art.19.(1) Personalul din “CFR Marfa” S.A. beneficiaza, in afara salariului de baza, de sporurile prevazute in Anexa nr.5.

Caracterul permanent al sporului nu este determinat de timpul lucrat in aceste conditii (zilnic sau lunar), ci de acordarea acestuia pe toata perioada anului.

Sporul pentru conditii grele, vatamatoare (nocive) si sporul pentru conditii periculoase sunt sporuri cu caracter permanent.

Existenta conditiilor vatamatoare (nocive) la locurile de munca se stabileste conform legii, de inspectoratele teritoriale de stat pentru protectia muncii, pe baza determinarilor efectuate de personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau ale altor ministere, in cazul in care la Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nu exista dotarea corespunzatoare, din care rezulta depasirea limitelor prevazute de normele de medicina muncii, respectiv a normelor generale de protectie a muncii.

Noi determinari se vor face ori de cate ori se aduc modificari tehnologice in procesul de productie sau se aplica unele masuri care conduc la imbunatatirea conditiilor de munca.

In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia de alimente antidot inca o luna de zile, fara plata sporului pentru conditii vatamatoare (nocive).

F. SISTEMUL PREMIAL

Art.20. Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, constituirea fondului de rezerva, a celui de dezvoltare, satisfacerea necesitatilor de perfectionare-recalificare a personalului, societatea constituie fondul de cointeresare prin premiere, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.

G. ALTE PREVEDERI

Art.21.(1) Din profitul net al “CFR Marfa” S.A. se constituie 10% ca fond de participare a angajatilor la profit.

Fondul constituit potrivit alineatului 1 se acorda salariatilor dupa inchiderea exercitiului financiar si depunerea bilantului contabil anual.

Acordarea sumelor individuale se va face la nivelul unitatii si subunitatii, in baza repartizarii fondului constituit potrivit aliniatului 1, cu aprobarea Consiliului de administratie al “CFR Marfa” S.A .

Art.22 (1) Absolventii unei unitati de invatamant, la prima incadrare in munca, vor fi salarizati la nivelul minim al functiei sau meseriei respective.

Pentru salariatii societatii, absolventi ai invatamantului superior de lunga si scurta durata, la incadrarea pe o functie corespunzatoare studiilor absolvite, salariul de baza se stabileste prin negociere, asigurandu-se, daca limitele functiei permit, o crestere de cel putin o clasa de salarizare fata de salariul de baza avut.Dupa incheierea perioadei de proba a absolventilor invatamantului superior de lunga si scurta durata, salariul de baza se stabileste prin negociere.

Pe durata cursurilor de calificare, recalificare si policalificare, personalul societatii va fi salarizat in regie, avand sarcini de serviciu stabilite de unitate sau subunitate in legatura cu pregatirea profesionala.

In astfel de situatii personalul respectiv beneficiaza de o indemnizatie formata din:

- salariul de baza corespunzator clasei de salarizare avuta la data admiterii la curs;

Daca pe durata cursurilor de calificare, recalificare si policalificare, se modifica limitele de salarizare ale functiei avute la data admiterii la curs, salariatul va fi incadrat la prima clasa de salarizare, potrivit noilor limite sau dupa caz, la o clasa de salarizare care sa‑i mentina clasa de salarizare avuta.

Acest personal beneficiaza de majorarile de salarii acordate personalului societatii.

- sporul de vechime si, dupa caz, celelalte sporuri la salariu pentru conditii deosebite de munca, cum ar fi: conditii grele de munca feroviara, conditii vatamatoare (nocive), conditii periculoase, conditii de munca feroviara, care se acorda la locurile de munca unde isi desfasoara activitatea pe timpul cursului.

Perioada de pregatire prin cursuri cu scoatere integrala din activitate se inscrie in carnetul de munca 'cursant salarizat si constituie vechime in munca si in unitate.

Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de participarea la un curs sau un stagiu de formare profesionala pe o perioada mai mare de 60 de zile, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatilor, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

Actul aditional la contractul individual de munca va cuprinde si clauze privind obligatia salariatului de a restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate de CFR Marfa SA, privind scolarizarea, salarizarea pe perioada cursului, cazarea si diurna de deplasare, in cazul in care, dupa finalizarea cursului de formare profesionala, cursantului i se desface contractul individual de munca din initiativa sa sau din cauze imputabile lui. Prevederile acestui paragraf nu se aplica in cazurile in care salariatul este implicat intr-un eveniment feroviar.

In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va decide cu privire la cererea formulata de salariat, dupa analizarea solicitarii salariatului impreuna cu reprezentantii salariatilor, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii

Art.23.(1) In mod exceptional, conducatorul care are competenta de angajare poate aproba nominal reducerea cu pana la jumatate a vechimii minime necesare in vederea prezentarii la concurs sau examen pentru promovarea intr-o functie, grad profesional, categorie sau pentru admiterea la cursurile de calificare sau recalificare. Directorul general al “CFR Marfa” S.A. are competenta de angajare in cadrul societatii si poate delega aceasta personalului din subordine.

In situatii deosebite determinate de necesitatile activitatii, la propunerea sucursalelor de Marfa, directorul general, poate aproba reducerea cu mai mult de 50 la suta a vechimii minime necesare in vederea admiterii la cursurile de calificare sau recalificare, cu conditia ca incadrarea persoanei respective pe postul pentru care a efectuat pregatirea sa se faca numai dupa indeplinirea cel putin a vechimii minime prevazute la paragraful precedent.

Pentru absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata care au ocupat functii in specialitatea studiilor absolvite pentru care se prevede pregatire liceala sau postliceala, la stabilirea vechimii minime necesare promovarii se poate lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat au lucrat in functiile respective

Pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata care au ocupat, in aceeasi specialitate, functii ce necesita pregatire de invatamant superior de scurta durata, la stabilirea vechimii minime necesare promovarii se pot lua in calcul si cel mult doua treimi din timpul cat au lucrat in functiile respective.

Prin vechime in specialitate se intelege perioada de timp lucrata de persoana respectiva in activitati corespunzatoare specialitatii functiei sau meseriei in care urmeaza sa fie incadrat sau promovat.

Art.24. In situatii exceptionale, directorul general al unitatii poate aproba, nominal, derogare de studii si/sau de specialitate pentru incadrarea sau promovarea in functii.

Art.25. La trecerea personalului intr-o functie cu nivel de salarizare mai mic, salariul de baza se va stabili pana la cel mult clasa de salarizare avuta. Salariatii “CFR Marfa” S.A. care lucreaza la siguranta circulatiei si care, din motive neimputabile lor, nu mai sunt apti medical pentru serviciu la instalatii de siguranta circulatiei, vor fi tratati potrivit prevederilor art. 6

Art.26. Personalul de la receptiile CFR Marfa care isi desfasoara activitatea la furnizori vor fi salarizati la nivelul functiilor similare din aparatul sucursalelor de marfa, iar muncitorii cu o clasa in plus fata de nivelul prevazut la reteaua de salarizare corespunzatoare

Art.27.(1) Munca prestata in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, se plateste cu spor de 100 la suta din salariul de baza. Aceste ore nu se compenseaza cu timp liber corespunzator.

La SNTFM se considera sarbatori legale in care nu se lucreaza urmatoarele:

si 2 Ianuarie;

- prima si a doua zi de Paste;

- 23 Aprilie, 'Ziua Feroviarilor';

- 1 Mai;

- prima si a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 1 Decembrie;

- prima si a doua zi de Craciun;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Persoanele incadrate pe functii prevazute cu indemnizatie de conducere au obligatia sa-si desfasoare activitatea, pe cat posibil, in cadrul programului normal de lucru.In situatii deosebite, care impun prezenta acestor persoane la serviciu in zilele de sambata, duminica sau sarbatori legale, in baza dispozitiei scrise a conducerii SNTFM sau a sucursalelor, se aplica prevederile alin. 1.

Art.28. Timpul cat personalul de locomotiva si de tren sta la cap de sectie la dispozitia administratiei, de la predarea si pana la luarea in primire a serviciului, se plateste cu 75 la suta din salariul de baza aferent timpului respectiv.

Timpul de stationare la cap de sectie a personalului care efectueaza in program ordonat insotiri de tren, se plateste cu 75 la suta din salariul de baza aferent timpului respectiv.

Timpul cat personalul de deservire a mijloacelor de interventie (plug zapada, vagon ajutor) este obligat pe baza de dispozitie scrisa sa stea incazarmat pentru interventii se plateste cu 75% din salariul de baza aferent timpului de munca respectiv.

Numarul de ore corespunzatoare timpului de la predarea pana la luarea in primire a serviciului, precum si cel de incazarmare pentru interventii, nu intra in programul normal de lucru lunar.

Art.29. Stabilirea clasei de salarizare in cadrul aceleiasi functii sau alteia echivalente, cu ocazia aplicarii noului contract colectiv de munca, se va face prin negociere individuala intre conducatorul unitatii sau subunitatii cu competenta de angajare si salariat, avand in vedere propunerea conducatorului locului de munca, in prezenta reprezentantului salariatului.

Art.30.(1) Pentru munca desfasurata in cursul unui an calendaristic, dupa expirarea acestuia, personalul societatii poate primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de baza de incadrare din luna decembrie a anului respectiv.

Salariul suplimentar se poate acorda si trimestrial, in baza hotararii Consiliului de administratie, luata cu acordul delegatilor alesi ai sindicatelor. In acest caz, cuantumul anual al salariului suplimentar va fi echivalent cu un salariu de baza mediu lunar realizat.

Din veniturile realizate, fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se constituie lunar in cadrul fondului de salarii, in procent de pana la 10 la suta din fondul de salarii realizat lunar.

Pentru evitarea evenimentelor de cale ferata, preintampinarea producerii pagubelor etc., din fondul astfel constituit, pana la 5 la suta poate fi utilizat pentru acordarea de salarii suplimentare in suma de cel mult zece salarii de baza lunare corespunzatoare clasei 1 de salarizare. Aceste salarii suplimentare se acorda la propunerea subunitatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie

Art.31.(1)Criteriile care conditioneaza acordarea salariului suplimentar sunt cele din Anexa nr. 6.

In cazul in care salariul suplimentar se acorda fractionat, criteriile si modul de calcul prevazute in Anexa nr. 6 se aplica pentru trimestrul respectiv.

Sumele constituite si neconsumate pentru plata salariilor suplimentare prevazute la art. 30 vor fi repartizate salariatilor proportional cu salariul de baza al fiecaruia.

Sumele se vor plati odata cu acordarea salariului suplimentar aferent trimestrului I al anului urmator.

Art.32.(1) Plata salariilor se face chenzinal. Data platii chenzinei a doua nu va putea depasi data de 15 a lunii urmatoare.

Drepturile banesti cuvenite angajatului se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.

Salariul nu poate fi urmarit sau retinut decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.

Drepturile banesti care se stabilesc in functie de salariul de baza (sporuri, indemnizatii de conducere etc.), in cazul aplicarii unei sanctiuni de diminuare a acestuia, se determina corespunzator salariului de baza diminuat.

In cazul decesului salariatului, drepturile banesti care i se cuvin pana la data la care s-a produs decesul se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar in lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori legali.

Salariatii aflati in greva care, pe durata acesteia, au desfasurat activitate conform programului stabilit de administratie cu organizatorii grevei, astfel incat sa asigure serviciile esentiale, dar nu mai putin de o treime din activitate, sunt platiti corespunzator prestatiei si timpului efectiv lucrat.

Art.33. Personalul care lucreaza la reprezentantele “CFR Marfa” S.A. din strainatate beneficiaza, pe durata exercitarii mandatului, de drepturi salariale in valuta care se stabilesc prin negociere individuala in limita cuantumului aprobat de Consiliul de administratie.

Personalul din activitatea de transporturi maritime beneficiaza de diurna in valuta, al carei cuantum este stabilit de Consiliul de administratie al “CFR Marfa” S.A.

Personalul care, datorita specificului activitatii, se deplaseaza temporar in statii de frontiera ale cailor ferate vecine, pe o durata care nu insumeaza 24 ore/zi, beneficiaza de diurna in valuta in conformitate cu prevederile legale.

Art.34.(1) Statele de functii ale subunitatilor, intocmite pentru personalul de specialitate si administrativ, in conformitate cu organigrama, vor cuprinde denumirea compartimentelor si a functiilor, numarul de posturi pe compartimente si functii, nivelul studiilor necesare incadrarii in functie, limitele minime si maxime de salarizare, vor avea viza serviciilor tehnice din cadrul sucursalelor si vor fi aprobate de organele ierarhic superioare.

In baza statului de functii se intocmeste situatia nominala a personalului care cuprinde denumirea compartimentului si a functiei, nivelul studiilor necesare incadrarii in functie, limitele minime si maxime de salarizare ale functiilor, numele si prenumele, clasa, salariul de baza, sporurile in procente si in valori absolute si total salariu.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1041
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site