Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

INSTITUTII PUBLICE CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI 7IN ACTUALA REGLEMENTARE

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Hotarare nr. 804 din 25/07/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase
LEGE nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor
HOTARARE nr. 1.007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
ORDONANTA DE URGENTA - privind circulatia pe drumurile publice
ORDONANTA nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001)
Lista de verificare privind legislatia de mediu
Aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila
DECIZIA nr. 1 din 3 noiembrie 2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
INSTITUTII PUBLICE CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI 7IN ACTUALA REGLEMENTARE

INSTITUTII  PUBLICE CU ATRIBUTII  IN  PROTECTIA  COPILULUI  IN ACTUALA  REGLEMENTARE

           

1 Cadrul legal general in protectia si promovarea drepturilor copilului

            Legea privind drepturile copiilor are ca principiu de baza ideea ca toti copiii au aceleasi drepturi si ca parintii, autoritatile locale si statul in general au datoria de a-i asista si proteja pe copiii, astfel incat acestia sa isi poata realiza si exercita drepturile in deplinatatea acestora. (Legea nr.272/2004)

            Legea 272/2004 reglementeaza cadrul  legal  privind  respectarea  si garantarea drepturilor copilului,fiind considerata sub acest aspectlegea generala in materia protectiei copilului.

            Autoritatile  publice,  organismele  private  autorizate,  precum  si persoanele fizice  si  persoanele  juridice  responsabile  de  protectia  copilului  sunt  obligate  sa respecte  si  sa  garanteze  drepturile  copilului  stabilite  prin  Constitutie  si  lege,  in concordanta  cu  prevederile  Conventiei  Organizatiei  Natiunilor  Unite  cu  privire  la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr.18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte. 

            Prezenta  lege,  orice  alte  reglementari  adoptate  in  domeniul respectarii  si  promovarii  drepturilor  copilului, precum si orice act juridic emis sau,  dupa  caz,  incheiat  in  acest  domeniu  se  subordoneaza  cu  prioritate  principiului interesului superior al copilului.

            Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile  si  obligatiile  ce  revin  parintilor  copilului,  altor  reprezentanti  legali  ai  sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal.  Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

            Familia trebuie sa fie implicata in deciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si educarea acestuia in cadrul familiei. 

            De dispozitiile prezentei legi beneficiaza:

a)      copiii cetateni romani, aflati pe teritoriul Romaniei;

b)      copiii cetateni romani, aflati in strainatate;

c)      copiii fara cetatenie, aflati pe teritoriul Romaniei;

d)      copiii  care  solicita  sau  beneficiaza  de  o  forma  de  protectie  in  conditiile reglementarilor legale privind statutul si regimul refugiatilor in Romania;

e)      copiii  cetateni  straini,  aflati  pe  teritoriul  Romaniei,  in  situatii  de  urgenta constatate, in conditiile prezentei legi, de catre autoritatile publice romane competente.

            Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile prezentei legi.

            Parintilor le revine in primul rand raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului; acestia au obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia; 

            In subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din care face parte copilul; autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini parintii sau dupa  caz  alt  reprezentant  legal  al  copilului  in  realizarea  obligatiilor  ce  le  revin  cu privire la copil, dezvoltand si asigurand in acest scop, servicii diversificate, accesibile si de calitate, corespunzatoare nevoilor copilului;   

            Interventia statului este complementara; statul asigura protectia copilului si garanteaza  respectarea  tuturor  drepturilor  sale  prin  activitatea specifica realizata de institutiile statului si autoritatile publice cu atributii in acest domeniu.

            Respectarea  si  garantarea  drepturilor  copilului  se  realizeaza  conform urmatoarelor principii:

a)      respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b)      egalitatea sanselor si nediscriminarea;

c)      responsabilizarea  parintilor  cu  privire  la  exercitarea  drepturilor  si indeplinirea obligatiilor parintesti;

d)      primordialitatea  responsabilitatii  parintilor  cu  privire  la  respectarea  si garantarea drepturilor copilului;

e)      descentralizarea  serviciilor  de  protectie  a  copilului,  interventia multisectoriala  si  parteneriatul  dintre  institutiile  publice  si  organismele private autorizate;

f)       asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;

g)       respectarea demnitatii copilului;

h)      ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si gradul sau de maturitate;

i)        asigurarea  stabilitatii  si  continuitatii  in  ingrijirea,  cresterea  si  educarea copilului,  tinand  cont  de  originea  sa  etnica,  religioasa,  culturala  si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie;

j)       celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;

k)      asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

l)        interpretarea  fiecarei  norme  juridice  referitoare  la  drepturile  copilului  in corelatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta materie.

            Drepturile prevazute in Legea 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 557 din 23 iunie 2004 sunt garantate tuturor copiilor, indiferent  de  rasa,  culoare,  sex,  limba,  religie,  opinie  politica  sau  de  alt  gen,  a copilului, a parintilor sau a altor reprezentanti legali, sau de orice alte distinctie.

           

2 Institutii publice cu atributii in protectia copilului

            2.1 Institutii la nivel central

            La nivel central, a fost infiintata A.N.P.D.C, subordonata Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

            Sistemul de protectie la nivel national este asigurat de A.N.P.D.C. si are rolul de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor si de a lua toate masurile pentru a contribui la crearea unei societati demne pentru copii, implicand in acest proces autoritatile administratiei publice locale si centrale, societatea civila, parintii si copii.

            Constituita in baza prevederilor Legii 275/2004, odata cu intrarea in vigoare a pachetului legislativ privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,aceasta asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului, prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului. Autoritatea este organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

            Prin intermediul departamentelor sale specializate, ANDPC indeplineste urmatoarele functii:

a)      functia de strategie;

b)      functia de reglementare;

c)      functia de administrare;

d)      functia de reprezentare;

e)      functia de autoritate de stat.

            In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului:

·         elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

·         evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a acestora; elaboreaza proiecte de acte normative, in vederea armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;

·         elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

·         elaboreaza metodologia de autorizare si criteriile de evaluare a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul sau de activitate; 

·         centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia O.N.U. cu privire la drepturile copilului si elaboreaza rapoartele prevazute la art. 44 pct. 1 din aceasta conventie;

·         propune autoritatilor competente suspendarea sau incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului;

·         initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 
         

            2.2.Institutii la nivel local        

            La nivel judetean au fost infiintateD.G.A.S.P.C., in subordinea Consiliilor Judetene, respectiv a Consiliilor Locale ale Municipiului Bucuresti;

            In actualul context socio-politic, protectia copilului in Romania reprezinta o prioritate nationala. Derularea rapida si eficienta a procesului de reforma in domeniul protectiei copilului constituie principala preocupare a autoritatilor romane cu atributii in domeniu. Un pas important in evolutia reformei il reprezinta adoptarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Potrivit dispozitiilor art.105 alin.(5) din aceasta lege, atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale D.G.A.S.P.C., denumita in cuprinsul prezentei note de fundamentare, directia generala, se aproba prin hotarare a Guvernului.

            Potrivit prevederilor hotararii, directia generala este institutia publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, prin hotarare a acestora, care preia, in mod corespunzator, atributiile si functiile serviciului public de asistenta sociala si ale serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti.

             Pentru o abordare unitara a problematicii din domeniul social, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si in domeniul oricaror persoane aflate in nevoie sunt realizate de catre directie generala la nivel judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

            Potrivit regulamentului-cadru, functiile principale ale D.G.A.S.P.C. sunt:

·         functia de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie;

·         functia de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectia copilului la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti;

·         functia de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

·         functia de colaborare in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, in vederea indeplinirii functiilor ce ii revin;

·         functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti;

·         functia de reprezentare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului Municipiului Bucuresti, pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

            In vederea exercitarii atributiilor ce ii revin, se prevede ca directia generala va asigura incadrarea cu prioritate a personalului cu studii socio-umane.

            Intrucat principiul descentralizarii reprezinta unul dintre principiile pe care se intemeiaza activitatea de protectie a copilului, in Regulamentul-cadru se prevede ca structura organizatorica, nr. de personal si bugetul directiei se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, astfel incat functionarea acesteia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii.

           In viziunea actului normativ, prin descentralizarea sistemului, autoritatile administratiei publice locale, respectiv directia generala joaca rolul cheie in dezvoltarea si oferirea de servicii familiilor, copiilor si persoanelor aflate in dificultate.

            Pentru a se asigura functionarea directiei generale si desfasurarea activitatii acesteia in conditii de eficienta, este stabilita structura organizatorica minima obligatorie, fiind enumerate serviciile care, in mod obligatoriu, urmeaza a fi infiintate. In considerarea faptului ca la nivel local pot fi oportune si alte servicii, se prevede, totodata, ca se poate aproba de catre consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, organizarea si a altor servicii decat cele stabilite, cu asigurarea resurselor necesare functionarii acestora.

                        Legea nr.272/2004, in special in art. 106, accentueaza rolul major al consiliilor locale, prin Serviciile Publice de asistenta Sociala(S.P.A.S.),care sunt organizate la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor (sau persoanele cu atributii de asistenta sociala din aportul propriu al consiliilor locale comunale). Ele au obligatia de a monitoriza situatia copiilor si modul de respectare a drepturilor acestora, precum si de a realiza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa.

            S.P.A.S.-ul indentifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa si elaboreaza in acest scop planul de servicii, care se aproba de cate primar. 

            2.3 Organismele private[1]

            Organismele  private  care  pot  desfasura  activitati  in  domeniul protectiei drepturilor copilului si a protectiei speciale a acestuia, sunt persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite si autorizate in conditiile legii.

            In  desfasurarea  activitatilor,  organismele  private  autorizate se supun regimului de drept public prevazut de prezenta lege, precum si de reglementarile prin care aceasta este pusa in executare.

            Procedura, criteriile si conditiile de autorizare se stabilesc si se aproba prin hotarare de Guvern, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei. Organismele  private  legal  constituite  si  autorizate  pot  infiinta, organiza si dezvolta serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si  de  protectie  speciala  a  copilului  prevazute  la  art. 100,  numai  pe  baza  licentei eliberate de catre A.N.P.D.C. Organismele private sunt autorizate pentru o perioada de 3 ani. Autorizatia poate fi revocata, anulata sau suspendata in conditiile stabilite prin hotarare de Guvern.

·               Organismele  private  autorizate  pot infiinta, organiza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului  lipsit  temporar  sau  definitiv  de ocrotirea parintilor sai, prevazute de prezenta lege, numai daca au obtinut licenta de functionare pentru serviciul respectiv, eliberata de catre A.N.P.D.C.

            Licenta de functionare se acorda pe baza indeplinirii standardelor minime  obligatorii  elaborate  pentru  serviciile  de  prevenire  a separarii copilului  de  familia  sa,  precum  si  a  celor  de  protectie  speciala  a  copilului  lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

            Institutiile private de ocrotire a copilului formeaza o categorie distincta in cadrul peisajului romanesc. Acestea sunt infiintate de diferite O.N.G.-uri si sunt in mod esential diferite de institutiile publice. Ele sunt create din start dupa standarde moderne, corespunzatoare practicii actuale in domeniu pe plan international.

            Asigurarea legalitatii infiintarii si functionarii acestor institutii s-a bazat pe incheierea unor contracte de asociere cu autoritatile judetene sau locale ori pe contracte similare, incheiate direct cu structuri ale guvernului.

            Un exemplu de proiect dezvoltat de o institutie privata este programul de ingrijire familiala temporara “foster care”, promovat de Organizatia Holt incepand din 1994. Programul ofera o alternativa la ocrotirea de tip rezidential, cu rezultate deosebite pentru evolutia copilului . Familiile care doresc sa primeasca in plasament unul sau mai multi copii, trec printr-o procedura de evaluare, prin care se analizeaza nu numai experienta in cresterea si ingrijirea copiilor, ci si motivatia pentru acest program.

            Aproape fiecare dintre institutiile de ocrotire gestionate de O.N.G.-uri poate constitui model pentru ceea ce inseamna ocrotire de tip familial, institutie deschisa spre comunitate, abordare plenara a dezvoltarii individuale a fiecarui copil ocrotit. Filozofia care sta la baza majoritatii acestor institutii, este aceea ca ele constituie centre de tranzit al copilului spre o familie. Cu toate acestea, monopolul impus de institutiile publice de ocrotire nu a putut fi desfiintat, sistemul public de ocrotire rezidentiala demonstrand o mare rezistenta la schimbari

structurale.

  [1]               Sunt reglementate in Legea (Nr . 272/2004), privind protectia si promovarea drepturilor copiilor
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 754
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site