Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Кратък анализ на законовата уредба във връзка с лечебните растения

медицина

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Препоръки за устойчиво ползване на лечебните растения в ПП Странджа
Анализ на правата и задълженията на управляващите институции. Възможности и препоръки за ефективно сътрудничество при упражняването на контрол
ПРЕВРЪЗКИ
Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН
ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ
“ВИДОВЕ' ХОМЕОПАТИЯ
ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ
Кратък анализ на законовата уредба във връзка с лечебните растения
ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД
Оценка на прилагането на Закона за лечебните растения

Кратък анализ на законовата уредба във връзка с лечебните растения

Ползването и опазването на природните ресурси от лечебни растения в Република България се регламентират със законови и подзаконови нормативни документи. Основните закони са: Закон за лечебните растения, Закон за горите и Закон за защитените територии. Специализиран ресурсен закон е Законът за лечебните растения (ЗЛР), приет от Народното събрание на 23.03.2000 г. и обнародван в ДВ бр.29 от 07.04.2000 г. ЗЛР урежда обществените отношения, свързани с един от основните възобновими природни ресурси на страната - лечебните растения и получаваните от тях билки. Основната цел на ЗЛР е осигуряване на условия за устойчиво развитие на ресурса в дългосрочен план.

Основните характеристики на ЗЛР са следните:

регламентират се основните принципи за опазване на лечебните растения в естествената им среда;

регламентират се типовете ползване - за лична употреба и за търговски или стопански цели, т. е. за покупко-продажба или за производство;

задължават се собствениците и ползватели на земи и гори да предприемат мерки за опазване и възстановяване на популациите и местообитанията на лечебните растения;

ползването се обвързва с големината и състоянието на ресурсите и не трябва да води до тяхното намаляване, до увреждане и унищожаване на популациите им;

въвеждат се изисквания за оценка и наблюдение, разработване на национална стратегия и планови документи за опазване и ползване на лечебните растения към лесоустройствените проекти, общинските програми за опазване на околната среда и плановете за управление на защитените територии;

определя се статута на защитените лечебни растения;въвежда се специален режим върху ползването на растения с ограничени запаси в природата, чрез въвеждане на система за регулиране и контрол върху събираните количества билки;

регламентират се задълженията на билкозаготвителите и другите субекти, които изкупуват билки в свежо състояние - фирми, преработвателни предприятия, билкови аптеки и др.

въвеждат се позволителни и такси за събиране на билки за стопански цели от държавни общински земи в поземления и горския фонд. Позволителните се издават от органите на изпълнителната власт, под чиято юрисдикция се намират териториите - държавни лесничейства, общини, дирекции на национални паркове и областни управи. За категорията природни паркове съществува неяснота в този аспект, поради наличието на няколко упълномощени институции и формалните функции на дирекцията на природния парк. Размерът на таксите за земите и горите държавна собственост се определя от Министерския съвет, а за общинските територии - от общините. Законът дава възможност на кметовете да събират по-ниски такси от определените в тарифата на МС в зависимост от социалната политика, която водят на територията на своята община.

Основните подходи за опазване на лечебните растения, съгласно ЗЛР са защита на видово ниво, специален режим за ползване (забрана за търговско ползване, лимитиране на събираните количества и райониране на добива) и териториална защита.

Видове, чиито популации са в критично състояние, са поставени под защита на закона и тяхното събиране от природата е забранено, с изключение за научно-изследователски цели. Такъв статут имат 35 лечебни растения, съгласно Заповеди №№ 718/1989 на КОПС (ДВ бр. 56/1989); РД-401 и РД-402 от 1995 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/1995).

Специалният режим за ползване засяга лечебни растения, чиито запаси в природата са ограничени и ползването им за търговски цели трябва да се направлява и контролира. Конкретните видове и процедури са регламентирани в Заповеди № РД-48/1995 и РД-76/ 1996 на МОСВ. Според тези заповеди 14 вида са забранени за стопанско ползване, а за 23 вида ползването се регулира чрез определяне на квоти, райониране на добива и разрешителен режим при износ. Ограничителният режим не се отнася за случаите, когато билките се събират за лични нужди.

Условията и редът за ползване на лечебни растения в защитени природни територии са регламентирани в Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/1998). Съгласно неговите разпоредби ползването и управлението на тези ресурси трябва да се регламентира в плана за управление, ако съответният режим допуска такъв тип ползване. В ЗЛР се изисква разработването на раздел “Лечебни растения” към Плана за управление.

В природните паркове ползването на ресурсите от лечебни растения трябва да се подчинява на следните законови изисквания:

в резерватите са забранени всякакви дейности, свързани с ползване на лечебни растения;

забрана за намеса в биологичното разнообразие от лечебни растения, включително внасянето на неприсъщи за района видове;

забрана за събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения;

събирането на билки и диворастящи плодове да се регламентира плана за управление, като в места и територии за свободно ползване или с режим на управление.

Разделът “Лечебни растения” към Плана за управление трябва да съдържа:

1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения условията в местобитанията, количеството и състоянието на ресурсите;

2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения за осигуряване на устойчивото им ползване;

3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения;

4. избор и регламент на територии които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения.

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 669
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved