Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

loading...

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Komandinis darbas: bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje

karjeros

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETASViešojo administravimo KATEDRA

Komandinis darbas: bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje

Įvadas

Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos nepakanka.

Organizacijų vadovai pasitelkia į pagalbą komandas–grupes žmonių, turinčių tą pačią bendros veiklos viziją bendriems tikslams pasiekti.

Komandos darbas būna efektyviausias tada, kai komandos nariai yra profesionalūs, geranoriški ir pasiryžę įvykdyti užduotį. Tai labai daug kuo priklauso nuo lyderiavimo stiliaus.

Bendravimas ir bendradarbiavimas labai svarbus komandos darbe. Nuo to priklauso komandos atlikto darbo rezultatai.

1.     Komandos sąvoka, klasifikavimas ir formavimas (kūrimas)

1.1 Komandos sąvoka

Kas yra komanda? Komandą visuomet sudaro grupė žmonių, siekiančių bendro tikslo, tačiau ne kiekviena grupė yra komanda. Komanda – tai efektyviai veikianti susitelkusi grupė, kurios sėkmę lemia vaidmenų pasiskirstymas bei tarpusavio bendradarbiavimas.

1 lentelė

Komandos sąvokos

Komandos apibūdinimas

Autorius

Sistema, kur konkretus specialistas – komandos lyderis – tikslingai nukreipia grupės pastangas, siekdamas patenkinti organizacijos ar bendruomenės poreikius konkrečiame kontekste.

L. Douglass,

E. Bevis, 1979

Efektyvi grupė, siejama su darbinėmis, ypač valdymo, funkcijomis. Efektyvi komanda turi būti subalansuota duomenų, kuriuos vykdo jos nariai, požiūriu.

M. Belbin, 1981

Nėra vien metodas, sutelkiantis žmones į grupę: tai yra filosofija, kuri teigia, kad grupė žmonių, vedamų išsilavinusio, gerai nusimanančio specialisto, gali efektyviai realizuoti siekiamus tikslus: čia nėra vadovo – administratoriaus, nes komandoje pasidalijama valdžia, atsakomybe už atliekamą darbą, todėl komandą vedantis asmuo gai būti įvardijamas lyderiu.

T. Kron, 1981

Tai įgalinta žmonių grupė, besiremianti organizacijos vertybėmis ir principais, turi priėjimą prie informacijos, kontroliuoja savo darbą, priima sprendimus, bendradarbiauja organizacijoje būdais, kurių tradicinės darbinės grupės niekuomet nenaudojo.

S. Richardson, 1995

Žmonių grupė, galinti veiksmingai dirbti imtis bet kokio darbo, kuriam atlikti ji ir buvo sukurta

J. Kirbly, 1999

Kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikrslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams tenkinti. Tokią grupę sudaro panašūs ir kartu skirtingi žmonės.

V. Barvydienė,

J. Kasiulis, 2001

Tik efektyviai dirbanti grupė, pasiekusi tam tikrą integracijos lygį, kuriame veiklos efektyvumą lemia vaidmenų pasiskirstymas tarp komandos narių.

E. Smilga,

A. Bosas, 1999

Tikslingą veiklą realizuojanti grupė, nes komanda privalo turėti tikslą, kuris turi derėti su jau patvirtintu siekiamų tikslų rinkiniu, kurį yra paskelbę organizacijos vadovai

G. Hendrix, 2002

Žmonių grupė, susitelkusi vienam tikslui ir visus įgūdžiuspanaudojanti tam tikslui įgyvendinti.

T. Tamošiūnas, 1999

Šaltinis: sudarytas autorių [2. p.17].

Šioje lentelėje pateikiami įvairių autorių nuomonės apie jų supratimą kas yra komanda. Matome, kad kiekvienas įšsireiškia vis kitais žodžiais, tačiau esmė lieka ta pati, kad komanda, tai grupė žmonių, siekianti bendrų tikslų ir gerų rezultatų.

Komandinis darbas yra grindžiamas bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba. Komandos pasiekia geresnių rezultatų negu pavieniai žmonės, kai įvykdyti užduotis reikia įvairių įgūdžių, nuomonių ir patirties. Komandos yra lankstesnės ir geriau reaguoja į pokyčius. Komandos gali greitai susiburti, išsiskleisti veiklai, iš naujo sutelkti dėmesį ir išsisklaidyti [3. p. 132].

Komandos nariai privalo turėti bendrus darbo tikslus. Jie sąveikauja vienas su kitu, kad įgyvendintu konkrečius tikslus. Komandos sudaro sąlygas organizacijoms sparčiai ir ekonomiškai sukurti bei pateikti produktus nebloginant jų kokybės [4. p. 316].

 

 

 

 

 

 

Komandinis darbas:

ü Leidžia efektyviai panaudoti daugelio žmonių pastangas ir skirtingus įgūdžius;

ü Pelengvina sudėtingų užduočių atlikimą;

ü Įgalina priimti kolektyvinius sprendimus;

ü Didina motyvaciją siekti tikslo;

ü Padeda darbuotojams tobulėti ir mokytis;

ü Leidžia sulaukti realios pagalbos iš kitų komandos narių;

ü Suteikia žmonėms bendrumo, priklausymo grupei jausmą.

Pagrindiniai komandos darbo bruožai yra:

ü Bendradarbiavimas;

ü Tarpusavio pagalba;ü Vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

Komandoje yra būtinas vienas kito palaikymas, bendradarbiavimas, atvirumas, nes atliekamas darbas yra bendras irkad pasiekti gerų rezultatų reikia dirbti iš vien. Įvairių asmenybių bruožų samplaika padeda komandai dirbti efektyviau, nes tada jie gali mokytis vienas iš kito, papildyti vienas kitą, o taip patiškilę konfliktai tarp priešingų asmenybių padeda diskutuoti ir ieškoti geriausio sprendimo [5. p. 12].

Geros komandos bruožai:

ü      Vienas kito pažinimas (asmeninis gyvenimas, stiprybės ir silpnybės);

ü      Visokeriopa ir visapusė pagarba bei pasitikėjimas;

ü      Atvirumas kitoms idėjoms ir atgalinis ryšys;

ü      Reguliarumas, efektyvumas, konstruktyvus bendravimas ir komunikacija;

ü      Pareigos komandai jutimas;

ü      Pagalbos prašymas ir siūlymas bei teikimas;

ü      Tolerantiškas požiūris vienų į kitus įvairiose darbo situacijose;

ü      Kitų idėlio į komandos darbo įvertinimas;

ü      Komandos tikslų iškėlimas aukščiau savųjų.

1.2 Komandos klasifikavimas

Organizacijoje sukurtos komandos gali būti klasifikuojamos įvairiai, pagal skirtingus kriterijus, tikslus. Daugelio autorių darbuose randamas grupių skirstymas į:

·        formalias - komandos ar grupės yra sukuriamos sąmoningai joms skiriamos užduotys, kad padėtų organizacijai siekti tikslų. Šios komandos yra skaidomos į dvi grupes: vertikalias ir horizontalias. Vertikali komanda sujungia vadovą ir formalius jo pavaldinius. Kartais tokia komanda dar yra vadinama funkcine. Horizontali (tarpfunkcinė) komanda -tai komanda, susidedanti iš skirtingų struktūrinių padalinių, panašaus hierarchiniolygio darbuotojų. Šios komandos būna dvejopos: specialios (laikinos) ir komitetai.

·        neformalias - komanda susidaro pati bendrų interesų pagrindu. Jose valdymas vyksta be jokios formalios priežiūros. Neformali komanda gali būti vadinama ir savivaldos komanda.Šios komandos skirstomos į: specializuotas, problemų sprendimo, virtualias ir referentines.

Pagal D.W.Johnson komandos klasifikuojamos į tris tipus: problemų sprendimo komandas, specialias komandas ir save valdančias komandas.

3 lentelė

Komandų klasifikacija pagal D.W.Johnson

Eil. Nr.

Komandos tipas

Apibūdinimas

1.

Problemų sprendimo komandos

Jas sudaro 5-12 asmenų, kurie atstovauja įvairiems organizacijos padaliniams. Jie susitinka 1-2 kartus per savaitę darbo kokybės, efektyvumo bei darbo sąlygų tobulinimo būdams aptarti.

2.

Specialios komandos

Jos rūpinasi darbo reformomis ir naujos technologijos kūrimu, įdiegimu bei palaiko ryšius su tiekėjais, užsakovais ir klientais. Šios komandos turėtų pagerinti bendradarbiavimą tarp padalinių ir vadovų, kai priimami visų lygių sprendimai, kurie padeda sukurti kokybės ir produktyvumo tobulinimo atmosferą organizacijoje.

3.

Savivaldos komandos

Tai 5-15 žmonių, gaminančių tam tikrą produktą ar teikiančių tam tikras paslaugas. Komandos nariai išmoksta atlikti visas užduotis, tad gali keistis tarpusavyje, atlikdami įvairius darbus. Komanda turi prisiimti valdymo atsakomybę: žmonės patys gali reguliuoti darbo ir atostogų laiką Savivaldos komandos padidina 30% darbo efektyvumą bei kokybę. Save valdančios komandos darbą kontroliuoja pačios. Šis komandos tipas potencialus ateities organizacijų darbo būdas.

Šaltinis: [5. p. 15-16]

1.3 Komandos formavimas (kūrimas)

Komandos formavimo tikslas yra didinti grupės darbo produktyvumą. Aukštus rezultatus duodančios komandos vykdo nustatytas užduotis, moka spręsti problemas, jų nariai gauna pasitenkinimą iš tarpasmeninių santykių.

Yra kelios komandos formavimosi pakopų teorijos. Išskiriami 2 požiūriai:
1. Raidos požiūris sako, kad komanda startuoja kaip darbo grupė ir tik vėliau perauga į bendradarbiavimo komandą. Ši idėja suteikia pagrindą prielaidai, kad komandos turi grupių požymių. Žmonių grupės pereina bendrus vystymosi procesus:
• Formavimasis. Grupė formuojasi ir sužino, koks elgesys priimtinas grupei. Grupė nustato esmines taisykles, kurios apima kokrečių užduočių, taip pat bendrą grupės dinamiką.Šis etapas – orientacijos ir aklimitizacijos (prisitaikymo) laikotarpis.;
• Kova (audros periodas). Nariai dažnai priešiškai nusiteikę ir priešinasi pagrindinėms taisyklėms, susiklosčiusioms formavimosi etape.

• Normalizavimasis. Sutariama dėl darbo stiliaus. Sprendžiami konfliktai, kilę ankstesniame etape. Atsiranda grupės vienybė, kai grupės nariai nustato bendrus tiklsus, normas ir pagrindinias taisykles.

·  Veikla. Įsivyrauja pozytivus, kūrybiškas ir našus komandinis darbas. Nariai nukreipti į veiklą.

·  Užbaigtumas. Vykstas darbo rezultatų įvertinimas.

Šiuos procesus išskyrė B.W.Tuckmanas.
2. Antrąjį požiūrį geriausiai apibūdina Lewis. Jis vadinamas atsitiktiniu. Teigiama, kad komandų tipas priklauso nuo to kam skiriama pirmenybė, o darbo esmė, kad jie iš viso kažką daro. Skiriamasis požymis, tai ką jie veikia.

4 lentelė

Remiantis antruoju požiūriu Webb ir Hobdel (1980) suskirstė komandas pagal rūšis:

Užduotys

Savybės ir vaidmenys

Homogeninės (nariai turi panašius sugebėjimus)

Heterogeninės (nariai turi skirtingus sugebėjimus)

Homogeninės (darbai beveik panašūs)

Kolegų komanda
Mokymosi komanda

heterogenonės (daroma daug įvairių darbų)

Specializuota kolegų komanda

Kompleksinė komanda

 

Homogeninės – homogeninės – darbai beveik panašūs, nariai turi panašius sugebėjimus. Kolegų komanda.

Homogeninės – heterogeninės – darbai beveik panašūs, nariai turi skirtingus sugebėjimus. Mokymosi komanda

Heterogeninės – homogeninės – daromi daug įvairių darbų, nariai turi panašius sugebėjimus. Specializuota kolegų komanda.

Heterogeninės – heterogeninės – daroma daug įvairių darbų, nariai turi skirtingus sugebėjimus.

Kompleksinė komanda [7].

Komandos formavimosi stadijos:

·        Pirmoji stadija- formavimasis, t.y apsipratimas.

·        Antroji stadija – diferenciacija.

·        Trečioji stadija – eksperimentavimas.

·        Ketvirtoji stadija – integracija, t.y normalizavimas.

·        Penktoji stadija – branda.

5 lentelė

Komandos formavimosi schema

[1. p. 82]

Kuriant komandą svarbi vadovo veikla, jo parama komandai žengiant pirmuosius žingsnius. Kiekvienai komandai būdinga: 1) komandos narių rolių, funkcijų pasiskirstymas; 2) aiškios elgesio normos grupėje; 3) išplėtoti bendravimo būdai; 4) tarpasmeniniai santykiai: parama, priėmimas, pasitikėjimas. Tada komandos gali efektyviai dirbti bet kuriomis sąlygomis [1. p. 77].

Pagrindinės komandos sudedamos dalys:

·        Komandos narių įgūdžiai;

·        Komandos atskaitomybė;

·        Komandos narių įsipareigojimai.

[5. p. 36 - 37]

Komandos kūrime yra būtini įgūdžiai ir žinios, kurios pravers kuriant komandą. Komandos kūrimosi etapų yra daugiau, tačiau iš šių pateiktų formavimosi būdų matome, kad jie yra panašūs. Komandos visų pirma susiburia, susibendrauja, poto prasideda prieštaravimai, nesusipratimai, kitas etapas padeda visas problemas išspręsti ir galų galiausiai sekantis etapas kai susiformuoja komandos santykiai, tampa tvirti ryšiai tarp narių, kurie teikia pasitenkinimą ir rodo puikius veiklos rezultatus.

1.     Vaidmenys komandoje

2.1 Vaidmenų pasiskirstymas komandoje

Kiekvienas komandos narys atlieka savo vaidmenį. Vaidmuo yra pozicija, kurią galima užimti arba neužimti – tai priklauso nuo asmens iniciatyvos ir noro. Vaidmenys komandoje suprantami kaip komandos narių bruožai, padedantys komandai efektyviausiu būdu įvykdyti duotą užduotį. Visi vaidmenys turi savų privalumų ir trūkumų. Svarbiausia – kiek galima daugiau apie juos žinoti ir sugebėti adekvačiai reaguoti į aplinkybes.

Vaidmenys:

2.2  Komandos funkcijos

Kiekviena komanda turi tam tikras funkcijas, kurias privalo atlikti. Svrabiausi uždaviniai yra – užduoties atlikimas ir komandos narių pasitenkinimas. Pasiektas tikslas suteikia džiaugsmo.

Efektyvi komanda atlieka šias funkcijas:

 • Siūlo, kelia užduotis ir tikslu;
 • Nustato grupėje kylančias problemas;
 • Prašo, patys renka svarbią informaciją ir faktus apie grupės reikalus, kviečia išsakyti idėjas ir nuomones;
 • Teikia informaciją, siūlo idėjas ir nuomones;
 • Apibendrina idėjas.

Dažniausiai šios funkcijos atliekamos vadivui nesikišant.

Neformalios komandos atlieka šias funkcijas:

 • Remia ir stiprina savo narių vertybes ir normas;
 • Ssuteikia socialinio pasitenkinimo, padėties, saugumo jausmą;
 • Padeda nariams komunikuoti;
 • Padeda spręsti problemas.

[1. p. 79- 80]

2.3  Komandinio darbo efektyvumasPagal Peter Cook efektyvaus komandinio darbo planavimas:

 • Nustatyti aiškius tikslus;
 • Identifikuoti uždavinius;
 • Sutarti dėl strategijos;
 • Nustatyti laiką ir išteklius kiekvienam uždaviniui;
 • Paskirstyti pareigas;
 • Apžvelgti planą;
 • Naudoti vizualines priemones;
 • Laiku įvykdyti planą.

Hackman, (1990, cituota pagal Caproni, 2005) nurodo tris efektyvios komandos kriterijus, kurie padeda atskirti efektyvią komandą nuo neefektyvios:

 1. Aukšta produkcijos / paslaugų kokybė. Komanda turi nuolat gaminti aukštos kokybės produkciją, kurios lygis tenkina vartotojus. Komanda turi tiek pagaminti produktų ir / ar suteikti paslaugų, kiek vartotojai pageidauja. Produktai pagaminti bei paslaugos suteiktos turi būti laiku, nevėluojant.
 2. Komandos narių asmeninių poreikių patenkinimas. Dirbdamas komandoje žmogus siekia patenkinti savo socialinius poreikius: savęs įtvirtinimo, bendrumo (priklausymo), saugumo, pagarbos. Šiuos poreikius žmogus gali patenkinti tik bendraudamas su kitais. Taip pat yra svarbūs komandos narių asmeninio augimo, savo potencinių galių realizavimo ir gerovės užtikrinimo poreikiai. Jei komandos narių tarpusavio santykiai yra geri, jie patenkina savo socialinius poreikius. Jei komandoje kiekvienam nariui sudaromos sąlygos įsijungti į veiklą ir mokytis, jie patenkina ir kitus savo asmeninius poreikius. Visa tai lemia, jog komandos nariai dirbdami kartu jaučiasi gerai, patiria jausmą, kad komanda ir visi jos nariai yra geriausi. Tuomet žmonės pasirengę susikoncentruoti ties komandiniu darbu, kurį atlikdami tiek daug patys sau duoda.
 3. Nuolatinis komandos mokymasis ir tobulėjimas. Komanda reflektuoja bendro darbo patirtį ir mokosi iš savo sėkmių bei klaidų, todėl ji nuolat gerina savo veiklą [6].

Efektyvi komanda turi savo veiklos misiją, ateities viziją. Aiškiai žino savo tikslus bei uždavinius t.y. tarpinius etapus, stengiantis įgyvendinti misiją ir viziją. Kiekveinas komandos narys žino, ką daro, už ką yra atsakingas ir ką daro jo kolegos. Efektyviojekomandoje darbai paskirstomi atsižvelgiant į kiekvieno žinias ir sugebėjimus. Bjaurūs darbai nepaliekami žemesnio rango darbuotojams. informacija pateikiama laiku ir be iškraipymų, komandos nariai turi gauti tą informaciją, kuri yra būtina darbui, skubią informaciją stengiamasi perduoti be tarpininkų. Taip pat komandos nariams yra pateikiama visa informacija apie organizaciją, kuri jiems gali būti įdomi. Efektyvi komanda turi turėti savo informacijos pateikimo kanalus ir gerus tarpusavio santykius.

Taigi efektyvi komanda ta, kuri turi didelį atsidavimą, supratimą darbui, aiškus kiekvieno nario vaidmuo, laisvas, atviras bendravimas, pasitikėjumas tarp narių, dalijimasis idėjomis, vieninga nuomonė. Visa tai daro komandą efektyvią.

Komandinio efektyvumo modelis [3. p. 138]

Komaninis darbas turi pliusų ir minusų.

Komandinio darbo pliusai :

1.      Komandos stabilumas, net jei trūksta 1 nario;

2.      Duoda daugiau ir geresnės kokybės rezultatų;

3.      Darbas greičiau atliekamas;

4.      Abipusė parama irmokymasis iškilus sunkumams;

5.      Derinamos žinios ir įgūdžiai;

6.      Sukuriamas bendradarbiavimo veiksmas;

7.      Geriausiaiišnaudojami individo pranašumai;

8.      Sumažėja atsakomybė;

9.      Pagerinamas aktyvumas;

10.  Sumažėja apsirikimų rizika;

11.  Palengvina kūrybingumą;

12.  Palaiko priklausymo jausmą.

Komandinio darbo minusai :

1.      ,,Atpirkimo ožys“;

2.      Atplaišūnai / atsiskyrėliai;

3.      Apatija;

4.      Kova dėl įtakos;

5.      Konfliktai;

6.      Galimybių sumažėjimas;

7.      Vieno dalyvių dominavimas;

8.      Sunku priimti bendrą sprendimą.

Matome, kad darbas komandoje turi ne tik pliusų, bet ir minusų, kurie sukelia riziką komandai iširti, todėl komandoje neturėtų atsirasti žmogus, kuris laiko save geriausiu, bando vadovautikitiems nariams, nes tuo metu atsiranda nesantaika, kyla ginčai, kurie galų gale sunaikina komandą.


Išvados

Komanda – tai kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti. Įvairūs asmenybių bruožai įgalina komandą dirbti efektyviai, nes tuomet komandos nariai mokosi vienas iš kito, papildydami vienas kitą. Komandos lojalumas laikomas natūraliu dalyku ir nediskutuojamas – jis tiesiog priimamas kaip natūralus ir savaime suprantamas dalykas. Komandos vystymasis tampa gyvenimo būdu. Vienas iš svarbiausių komandos formavimosi elementų yra darbo pradžia.Sunkumai, su kuriais kartais susiduria komandos, priklauso nuo įvairių faktorių: Prastas komandos narių pasirinkimas ir abipusis pasitikėjimas ir nuoširdumas. Bėgant laikui komandos vis tobulėja, rezultati tampa vis geresni, tad komandinis darbas yra geriau nei vieno žmogaus darbas. Komanda sugeba atlikti užduotį veikdama kartu ir per trumpesnį laikotarpį, svarbiausia visiems nariams laikytis drauge ir siektiti bendro, užsibrėžto tikslo.

Literatūra:

 

1.    J. Kasiulis, V. Barvudienė ,,Vadovavimo psichologija“ 2001.

2.    L. Šalkauskienė, L. Žalys, I. Žalienė ,,Komandinis darbas paslaugų sferoje“ 2006.

3.    R. Stephen. P. ,,Organizacinės elgsenos pagrindai. Poligrafija ir informatika“ 2003.

4.    Red. Dr. Nik. CHMIEL ,,Darbo ir oraganizacinė psichologija“ 2005.

5.    B. Vijeikienė, J. Vijeikis ,,Komandinio darbo pagrindai“ 2000.

6.    http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/personalo_motyvacija_II/114322.html

7.    http://www.mokslai.lt/referatai/kursinis/26714.htmlloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2737
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site