Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


COMERCIANTII-NOTIUNE, CATEGORII, DEFINITIE

Comert+ Font mai mare | - Font mai micComerciantii-notiune, categorii, definitie

- Sinteza -Sfera participantilor la comert cuprinde :

comerciantii - persoane fizice comerciante si persoane juridice comerciante

necomerciantii - persoane fizice si persoane juridice.

Categoria participantilor la comert rezulta chiar din C.com. care are la baza sistemul obiectiv de reglementare conform caruia legea comerciala se aplica actelor si faptelor comerciale desemnate de lege ca fapte de comert obiective - art.3 C.com., indiferent daca persoana are sau nu calitatea de comerciant.

Daca persoana necomercianta efectueaza fapte de comert obiective in mod izolat, accidental - ipoteza legala prevazuta de art.9 C.com. - operatiunea, actul sau raportul juridic respectiv va fi supus legii comerciale, dar persoana nu va dobandi calitatea de comerciant.

Daca actul juridic incheiat intre un necomerciant si un comerciant este o fapta de comert numai pentru una dintre parti ( pentru comerciant ) - ipoteza legala prevazuta de art.56 C.com. - actul juridic va fi supus legii comerciale dar persoana necomercianta pentru care actul este civil isi va pastra statutul de necomerciant.

Daca efectuarea actelor si faptelor de comert are un caracter repetat, sistematic, deci, profesional, persoana devine comerciant - conform art.7 C.com.

Din momentul dobandirii calitatii de comerciant, toate actele si operatiunile efectuate sunt prezumate conform art.4 C.com. ca fiind comerciale.

Prin urmare, subiectele raportului juridic comercial pot fi comerciantii si necomerciantii participanti la activitatea comerciala. De regula, insa, activitatea comerciala este realizata de catre comercianti.

Notiunea de comerciant este precizata in art.7 C.com. care califica anumite persoane ca fiind comercianti si dispune : "Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca o profesie obisnuita si societatile comerciale". Precizarea notiunii de comerciant trebuie sa tina seama si de alte prevederi legale incidente :

conform art.1 al.2 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, rep. in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, "comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste".

Definitia comerciantului :

C.com. nu a definit notiunea de comerciant insa a precizat persoanele care au calitatea de comerciant.

Pornind de la prevederile legale, in doctrina, comerciantul este definit ca orice persoana fizica sau juridica care desfasoara activitate comerciala, adica efectueaza fapte de comert cu caracter profesional. (St. D. Carpenaru, op. cit, 2002, p.64). In limbajul economic si in limbajul uzual, notiunea de comerciant este folosita pentru a desemna persoanele care realizeaza activitatea de circulatie sau distributie a marfurilor, adica in limbajul arhaic negustorii. Notiunea generica utilizata, in limbajul curent, este aceea de "agenti economici", "intreprinzatori" sau "operatori economici".

Intreprinzatorul a fost definit de fosta Legea nr.133/1999 privind intreprinderile mici si mijlocii, in prezent abrogata prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, ca fiind " o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice organizeaza o societate comerciala - denumita intreprindere - in vederea desasurarii unor fapte si acte de comert" (art.2)

Notiunea generica de comerciant desemneaza, prin urmare, orice persoana fizica sau juridica care desfasoara in mod profesional o activitate comerciala indiferent de obiectul acesteia, care se poate referi atat la activitatea de productie cat si la activitatea de circulatie sau distributie a marfurilor.

I.L.Georgescu afirma : " comerciantul este cel mai de seama actor al vietii economice si juridice" ("Comerciantul" in RDC nr.5/1995, p.6)

Definirea notiunii de comerciant nu are doar un scop didactic ci prezinta si un interes practic deoarece calitatea de comerciant implica un statut juridic disctinct si deosebit de cel al necomerciantilor. (Stanciu D. Carpenaru, op.cit., p.64).

Statutul juridic distinct al comerciantilor :

- particularizeaza profesia comerciala ca o profesie distincta;

- contureaza drepturile si obligatiile specifice profesionale:

- identifica regulile speciale care guverneaza activitatea comerciala.

Categoriile de participanti la activitatea comerciala

1. Categoria necomerciantilor

Categoria necomerciantilor grupeaza :

a.- grupa persoanelor fizice necomerciante - persoanele fizice care au capacitate deplina de exercitiu pot participa la efectuarea unor fapte de comert obiective alaturi de comercianti daca le exercita ;

cu caracter izolat - in conditiile art.9 C.com. sau

cu caracter accesoriu profesiunii liberale pe care o efectueaza ( medicii cu cabinete private, institutorii din scoli private).

Exemplificam aceasta grupa cu :

administratorii sau prepusii societatilor comerciale (nota : societatea comerciala are calitatea de comerciant)

asociatii / actionarii din societatile comerciale;

comis voiajorii (I.Turcu, op.cit, I, p.193).

b.- grupa persoanelor juridice necomerciante include :

persoanele juridice de drept privat - de exemplu, asociatiile si fundatiile infiintate conform O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile care pot participa la activitatea comerciala, in principal, in urmatoarele modalitati :

- efectuand fapte si acte de comert izolate sau accesorii sau ca partener al unui comerciant la efectuarea unui act de comert ori

- infiintand o societate comerciala in legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

persoanele juridice de drept public - cum sunt, de exemplu, statul, judetul sau comuna pot interveni in activitatea comerciala prin organele si institutiile prevazute de lege, dar acestea nu pot dobandi - potrivit legii - calitatea de comerciant : art.8 C.com. dispune in termeni imperativi ca " Statul, judetul si comuna nu pot avea calitatea de comercianti".

Cu titlu exemplificativ, aratam ca statul poate detine monopolul asupra unor activitati economice avand dreptul de a stabili regimul de acces al agentilor economici cu capital de stat si privat, inclusiv comercianti individuali, la unele activitati economice si conditiile de exercitare a acestora.

Astfel, constituie monopol de stat conform Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat (M.OF. nr.96/13.05.1996) :

a.-fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor;

b.-producerea si comercializarea stupefiantelor si a medicamentelor care contin substante stupefiante;

c.- extractia, producerea si prelucrarea in scopuri industriale a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

d.- producerea si emisiunea de marci postale si timbre fiscale;

e.- fabricarea si importul in vederea comercializarii in conditii de calitate, a alcoolului si a bauturilor spirtoase distilate;

f.- fabricarea sui importul, in vederea comercializarii in conditii de calitate, a produselor din tutun si a hartiei pentru tigarete;

g.- organizarea si exploatarea sistemelor de joc cu miza, directe sau disimulate;

h.- organizarea si exploatarea pronosticurilor sportive.

Administrarea monopolurilor de stat se face de catre Ministerul Finanatelor Publice iar exploatarea acestora se face de catre agentii economici pe baza de licente eliberate de Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, de Banca Nationala a Romaniei.

Nu constituie monopol de stat fabricarea baturilor alcoolice in gospodariile personale pentru consum propriu.

  • Judetul - prin Consiliul judetean - exercita in domeniul activitatii comerciale atributii prevazute de Legea administratiei publice locale si, de asemenea, exercita drepturile ce revin statului in calitate de actionar al societatilor comerciale constituite prin reorganizarea regiilor autonome de interes local conform O.U.G.nr.30/1997.
  • Comuna - prin Consiliul local - detine importante prerogative in domeniul economic, respectiv in sfera activitatii comerciale, conform Legii administratiei publice locale nr.189/2001 printre care si participarea la societati comerciale si asocierea cu agenti economici in scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de interes comun ori exercitarea drepturilor ce ii revin statului in calitate de actionar al societatilor comerciale constituite prin reorganizarea regiilor autonome de interes local, in conformitate cu O.U.G.nr.30/1997 (in acest sens, a se vedea, Ion Turcu, op. cit., I, p.195-196)

Categoria comerciantilor participanti la activitatea comerciala

In doctrina, categoria comerciantilor a fost impartita, conform art.7 C.com.,in doua grupe : comercianti individuali - persoane fizice comerciante si comercianti colectivi - societatile comerciale.

Potrivit legislatiei comerciale actuale, categoria comerciantilor este mai cuprinzatoare deoarece include pe langa persoanele fizice comerciante si societati comerciale si alte persoane juridice sau entitati prevazute de art.1 al.2 Legea nr.26/1990, cum sunt :

- regiile autonome si organizatiile cooperatiste;

- societati nationale si companii nationale;

- asociatiile familiale infiintate conform Legii nr.300/2004 (fosta lege 507/2002 a fost abrogata prin efectul actualei legi).

La aceste categorii se mai adauga si grupurile de interes economic - G.I.E. care se pot infiinta in conditiile reglementate de Legea nr.161/2003 (art.118 si urm. din Titlul V. al legii).

Concluzionand, categoria comerciantilor include :

a.- comerciantii persoane fizice

- persoanele fizice care efectueaza fapte de comert in mod individual sau independent, cu titlu profesional, in conditiile legii si in nume propriu;

- persoanele fizice care desfasoara activitati comerciale in cadrul unei asociatii in participatie constituita potrivit art.251 C.com. au calitatea de comerciant dobandita, in conditiile legii, anterior acestei asocieri;

- persoana fizica din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala constituita in conditiile Legii nr.300/2004;

- persoana fizica ce are calitatea de agent comercial permanent si actioneaza in calitate de intermediar independent in conditiile Legii nr.509/2002 privind agentii comerciali permanenti.

b.- asociatiile familiale

- au un statut juridic distinct si datorita particularitatilor de reglementare este dificil a le incadra intr-una din categoriile amintite; este cert, insa, ca aceasta entitate nu poate face parte din categoria comerciantilor persoane juridice intrucat - potrivit legii - nu au personalitate juridica;

- sunt reglementate de Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

- se pot infiinta la initiativa unei persoane fizice care indeplineste conditiile prevazute de lege;

- se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc in aceeasi localitate (cetateni romani) sau membrii de familie care au resedinta in aceeasi localitate (cetateni romani si cetateni straini din statele membre ale Uniunii Europene);

- este reprezentata in relatiile cu tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat sau de persoana imputernicita prin procura autentificata;

- isi desfasoara activitatea in baza autorizatiei eliberata, la cerere, de catre primarul localitatii de domiciliu/resedinta sau, dupa caz, din raza teritoriala unde vor presta activitatea precum si a certificatului de inregistrare in registrul comertului;

- au obligatia sa se inregistreze la Oficiul registrul comertului (O.R.C.) si la organele fiscale in conditiile procedurale prevazute de Legea nr.300/2004 :

- primaria are obligatia sa ia masurile necesare pentru :

    • depunerea autorizatiei in copie certificata la O.R.C. in termen 3 zile de la emiterea autorizatiei;
    • transmiterea catre organele fiscale competente, pentru evidenta fiscala, a datei comunicarii certificatului de inregistrare catre comerciant;
    • notificarea faptului eliberarii autorizatiei si a certificatului de inregistrare a comerciantului catre instituttiile abilitate sa suptavegheze respectarea legislatiei specifice in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor;

- Oficiul registrului comertului are obligatia sa emita si sa transmita catre primarie, certificatul de inregistrare in registrul comertului, in termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie.

Reguli specifice

au dreptul sa posede o singura autorizatie si sa desfasoare numai activitatile prevazute in autorizatie;

in principiu pot fi autorizate sa desfasoare activitati economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile prevazute de CAEN, cu exceptia celor stabilite sau interzise prin legi speciale cum sunt cele exercitate in baza unor legi speciale : de exemplu, profesia de avocat - Legea nr.51/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 255/2004; consilier juridic - Legea nr.514/2003; cadru didactic - Legea 128/1997; arhitect - Legea 184/2001; asistent medical - Legea 461/2001; consultant fiscal - O.G.nr.71/2001; executor judecatoresc - Legea 188/2000; farmacist - Legea nr.81/1997; notar public - Legea 36/1995; pompier - Legea nr.121/1996; traducator autorizat - Legea nr.178/1997.

c.- categoria comerciantilor persoane juridice

c.1.- Societatile comerciale - constituite, prin asocierea de persoane fizice si persoane juridice in vederea efectuarii de acte de comert, in formele juridice societare prevazute de art.2 Legea nr.31/1990, republicata in 2004 cu modificarile si completarile ulterioare dintre care, de data recenta, prin Legea nr.441/2006;

- de asemenea, au intrat in categoria comerciantilor societatile comerciale infiintate cu capital de stat conform Legii nr.15/1990; actualmente, majoritatea acestor societati au capital majoritar privat, ca urmare a procesului de privatizare;

c.2.- Regiile autonome - sunt infiintate in ramurile strategice ale economiei nationale prin reorganizarea fostelor unitati economice de stat, potrivit Legii nr.15/1990; ulterior, regiile autonome au fost reorganizate in baza prevederilor O.U.G.nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome in regii autonome, companii nationale si societati nationale, aprobata prin Legea 207/1997;

c.3.- Societatile nationale si

c.4.- Companiile nationale - formate prin reorganizarea fostelor regii autonome avand ca obiect activitati de interes public national in conformitate cu disp. O.U.G. nr.30/1997, aprobata prin Legea nr.207/1997;

c.5.- Organizatiile cooperatiste - fac parte din categoria comerciantilor si au fost constituite pe baza legii lor organice, prin :

- Decretul-Lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti - M.OF. nr. 23/9.02.1990;

- Legea nr.109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum - M.OF. nr.252/18.10.1996;

- O.U.G. nr.97/2000 privind organizarea cooperatiei de credit - M.OF. nr. 330/14.07.2000.

Decretul lege nr.66/1990 si legea nr.109/1996 au fost abrogate prin Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, organizatiile cooperatiste parcurgand - in prezent - un proces de reorganizare si transformare in forma juridica de societati cooperative. Sunt exceptate cooperativele de credit care raman supuse legii speciale adica prevederilor din O.U.G. nr.99/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

c.6.- Societatile cooperative - sunt comercianti persoane juridice care se infiinteaza cu respectarea reglementarilor din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;

c.7.- Grupurile de interes economic - G.I.E. - pot fi organizate in conditiile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - Titlul V. art.118 - art.238.

GIE - reprezinta o asociere intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, numarul acestora neputand fi mai mare de 20.

Activitatea G.I.E. trebuie sa se raporteze la activitatea economica a membrilor sai si sa aiba doar un caracter accesoriu fata de aceasta.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2525
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved