Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Cartea drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

Comert+ Font mai mare | - Font mai micCartea drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

Monitorul Oficial 977/ 2004 - Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 713/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale pe care acestia le datoreaza bugetului general consolidat, administrat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Inspectia fiscala este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, avand ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, precum si stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.
Potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, inainte de inceperea inspectiei fiscale veti fi informat despre drepturile si obligatiile pe care le aveti in timpul desfasurarii inspectiei fiscale, prin Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale, care va va fi transmisa o data cu avizul de inspectie fiscala.
Stimate contribuabil,
Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale aveti urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala
Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale veti fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de inspectie fiscala, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal, astfel:
- cu 30 de zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru marii contribuabili;
- cu 15 zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru ceilalti contribuabili.
Prin avizul de inspectie fiscala veti fi instiintat cu privire la:
a) organul de inspectie fiscala care va efectua inspectia fiscala;
b) temeiul juridic al inspectiei fiscale;
c) data de incepere a inspectiei fiscale;
d) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;
e) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.
In cazul in care inspectia fiscala are un caracter inopinat, se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale dumneavoastra sau in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii, transmiterea avizului de inspectie fiscala nu este obligatorie.
2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie
Organul de inspectie fiscala poate verifica situatia dumneavoastra in cadrul termenului de prescriptie. Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale este de 5 ani, cu exceptia cazului cand legea dispune altfel.
3. Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale
Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.
In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.
4. Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii
Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii.
Totusi, in cazul in care, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de inspectie fiscala la data efectuarii verificarilor, sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade.
Datele suplimentare pe care se fundamenteaza decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezulta din situatii cum sunt:
- efectuarea unui control incrucisat asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care faceti parte si dumneavoastra;
- obtinerea pe parcursul actiunilor de inspectie fiscala efectuate la alti contribuabili a unor documente sau informatii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastra, intr-o perioada care a fost deja supusa inspectiei fiscale;
- solicitari ale organelor de urmarire penala ori ale altor organe sau institutii indreptatite potrivit legii;
- informatii obtinute in orice alt mod, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.
5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala
La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in Registrul unic de control.
6. Dreptul ca activitatea dumneavoastra sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale
Organele de inspectie fiscala au obligatia sa exercite activitatea de inspectie fiscala in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor dumneavoastra curente si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale.
7. Dreptul de a fi informat
Pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale veti fi informat asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.
8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii
Organul de inspectie fiscala va solicita informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale intai de la dumneavoastra sau de la alta persoana imputernicita de dumneavoastra.
Daca pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale starea de fapt fiscala nu a fost clarificata de catre dumneavoastra, organul de inspectie fiscala poate solicita informatii si altor persoane. Informatiile furnizate de aceste persoane vor fi luate in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.
9. Dreptul de a refuza furnizarea de informatii
Sotul/sotia si rudele dumneavoastra pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.
Preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatilor.
Persoanele sus-mentionate, cu exceptia preotilor, pot totusi furniza informatii, dar numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informatiile.
10. Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate
Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica.
11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
Aveti dreptul sa fiti protejat pe linia secretului fiscal.
Informatiile pe care le furnizati dumneavoastra organelor de inspectie fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.
In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, sursa si suma veniturilor debitorului, plati, conturi, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informatii obtinute din declaratii ori din documente prezentate de catre contribuabil sau orice alte informatii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
In acest sens, functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
12. Dreptul de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele
de inspectie fiscala
In cazul in care, in timpul desfasurarii inspectiei fiscale, vi se retin, in scopul protejarii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre dumneavoastra, organul de inspectie fiscala trebuie sa intocmeasca un act in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal.
Daca au fost retinute inscrisuri si alte documente, in original, acestea va vor fi inapoiate, organul de inspectie fiscala retinand numai copii ale inscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.
13. Dreptul de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale
La incheierea inspectiei fiscale organul fiscal va purta o discutie finala cu dumneavoastra asupra constatarilor si consecintelor lor fiscale.
Data, ora, locul si problematica discutiei va vor fi comunicate in timp util.
Aveti dreptul sa prezentati in scris punctul dumneavoastra de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.
De asemenea, dupa incheierea inspectiei fiscale, in cazul in care nu se modifica baza de impunere aferenta impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspectiei fiscale, acest fapt va va fi comunicat in scris.
Daca in urma inspectiei fiscale se modifica baza de impunere a obligatiilor bugetare supuse inspectiei fiscale, vi se va comunica Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.
14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale
In cazul in care va simtiti lezat de rezultatul inspectiei fiscale, aveti dreptul sa contestati decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de inspectie fiscala.
Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
- datele dumneavoastra de identificare;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura dumneavoastra sau a persoanei imputernicite, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice.
Contestatia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor inspectiei fiscale, la organul fiscal al carui act este atacat.
Contestatiile formulate de dumneavoastra impotriva deciziilor de impunere si actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere se solutioneaza dupa cum urmeaza:
a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice la care sunteti inregistrat ca platitor de impozite si taxe;
b) contestatiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite in cadrul respectivelor directii generale de administrare a marilor contribuabili;
c) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum si cele formulate impotriva actelor emise de organele centrale se solutioneaza de catre organele competente de solutionare constituite la nivel central.
In solutionarea contestatiei organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie.
Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.
Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica dumneavoastra, persoanelor introduse, in conditiile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, precum si organului de inspectie fiscala emitent al actului administrativ atacat.
Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.
De asemenea, este bine sa cunoasteti si urmatoarele prevederi:
. Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, daca legea nu dispune altfel.
. Dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Acest termen curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune, sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
. La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior.
. La celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca:
a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
b) nu au fost depuse declaratii fiscale;
c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
. Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni. In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.
Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale aveti urmatoarele obligatii:
1. Obligatia de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele dumneavoastra de afaceri
Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul de inspectie fiscala are dreptul sa inspecteze orice incinta de afaceri a dumneavoastra sau orice alte incinte ori locuri in care exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri, in prezenta dumneavoastra ori a unei persoane desemnate de catre dumneavoastra.
Aceasta obligatie va revine, de regula, in timpul programului dumneavoastra normal de lucru. Cu acordul dumneavoastra si cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala, inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului dumneavoastra de lucru.
Acordul trebuie sa il exprimati in scris, sa il inregistrati la registratura dumneavoastra, urmand a fi anexat la actul incheiat cu ocazia inspectiei fiscale.
2. Obligatia de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale
Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile dumneavoastra de lucru si, prin urmare, trebuie sa puneti la dispozitia organelor de inspectie fiscala un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.
Prin spatiu adecvat se intelege asigurarea unui spatiu in limita posibilitatilor dumneavoastra, dupa caz, dotat cu necesarul minim de birotica si care sa permita pastrarea in siguranta a documentelor primite pentru inspectia fiscala sau elaborate de organele de inspectie fiscala. In cazul in care dumneavoastra nu puteti asigura un spatiu corespunzator, veti anunta in scris si motivat organul de inspectie fiscala competent.
3. Obligatia de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate
In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, aveti obligatia de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala registrele de evidenta contabila, documentele de afaceri si orice alte inscrisuri relevante pentru inspectia fiscala. Organul de inspectie fiscala are dreptul de a solicita si altor persoane inscrisuri, daca starea de fapt fiscala nu a fost clarificata pe baza inscrisurilor puse la dispozitie de dumneavoastra.
Aveti obligatia sa dati informatii si sa prezentati la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
La finalizarea inspectiei fiscale, aveti obligatia de a da o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile relevante pentru inspectia fiscala.
4. Obligatia de a colabora la desfasurarea inspectiei fiscale
Aveti obligatia de a colabora la constatarea starilor de fapt fiscale. Sunteti obligat sa oferiti informatii si sa prezentati la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
5. Obligatia de a conduce, a pastra si a arhiva evidentele contabile si fiscale intr-un mod adecvat si de a le pastra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz
Aveti obligatia de a conduce si a pastra evidentele contabile si fiscale la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz.
Daca ati tinut evidentele contabile si fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate aveti obligatia sa pastrati si sa prezentati si aplicatiile informatice cu ajutorul carora ati generat datele arhivate in format electronic.
6. Obligatia de a furniza organului de inspectie fiscala informatiile solicitate
Dumneavoastra sau alte persoane numite de dumneavoastra aveti obligatia sa furnizati informatiile solicitate de organele de inspectie fiscala. Daca informatiile dumneavoastra sau ale persoanei numite de dumneavoastra sunt insuficiente, atunci organul de inspectie fiscala se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.
Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris si va specifica natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.
7. Obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal
Aveti obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei dumneavoastra fiscale reale. In cazul in care solicitarea de a va prezenta este facuta in scris, aceasta va cuprinde obligatoriu:
- data, ora si locul la care sunteti obligati sa va prezentati;
- baza legala a solicitarii;
- scopul solicitarii;
- documentele pe care sunteti obligati sa le prezentati.
8. Obligatia de a indeplini masurile dispuse de organul de inspectie fiscala
Aveti obligatia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si in conditiile stabilite de organele de inspectie fiscala.
9. Obligatia de a plati diferentele de impozite, taxe, contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora
Sunteti obligat sa platiti diferentele de impozite, taxe si contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.
Pentru diferentele de impozite, taxe, contributii sociale si pentru dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora prin decizia de impunere, astfel:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala va este comunicata dupa cum urmeaza:
- prin prezentarea dumneavoastra la sediul organului fiscal emitent. In acest caz, data comunicarii deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala este data ridicarii sub semnatura a actului respectiv;
- prin persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
- prin posta, la domiciliul dumneavoastra fiscal, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, iar data comunicarii va fi dovedita prin semnatura dumneavoastra.
Daca se constata lipsa dumneavoastra sau a persoanei imputernicite de catre dumneavoastra sa primeasca decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, de la domiciliul fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anunt intr-un cotidian national de larga circulatie si intr-un cotidian local sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se mentioneaza ca a fost emis actul pe numele dumneavoastra. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala produce efecte din momentul comunicarii si se considera comunicata in a cincea zi de la data publicarii anuntului.CONSTITUIREA SOCIETATII PE ACTIUNI
Actul constitutiv
- contract de societate, statut - se semneaza de toti asociatii;
- nu este obligatorie forma autentica decit daca:
- aportul in natura este un teren;
- societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.
Actul constitutiv cuprinde:
- date personale ale actionarilor:
- nume, prenume;
- locul si data nasterii;
- domiciliul si cetatenia in cazul actionarilor persoanelor fizice sau denumirea, sediul si nationalitatea actionarilor persoanelor juridice;
- forma, denumirea, sediul si emblema societatii;
- obiectul de activitate al societatii - cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
- capitalul subscris si cel varsat;
- valoarea bunurilor ce constituie aport in natura, modul de evaluare a bunurilor, actiunile acordate pentru aceste bunuri;
- numarul si valoarea nominala a actiunilor - specificatia daca sunt nominative sau la purtator;
- datele personale ale administratorilor persoane fizice
sau denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor persoane juridice, garantia ce trebuie depusa, puterile conferite, drepturi de reprezentare;
- datele personale ale cenzorilor persoane fizice
sau denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor persoane juridice;
- clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii;
- durata societatii;
- modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
- sediile secundare - daca se infiinteaza odata cu societatea
sau conditiile pentru eventuala infiintare ulterioara;
- avantajele rezervate fondatorilor;
- operatiunile incheiate de actionari in contul societatii, pe care acestea urmeaza sa le preia si sumele ce trebuie platite pentru aceste operatiuni;
- modul de dizolvare a societatii.
Conditii:
- capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei;
- numarul actionarilor nu poate fi mai mic de 5.
- capitalul varsat trebuie sa fie de cel putin 30% din cel subscris, restul trebuie varsat in termen de 12 luni.
Aportul
- in numerar - obligatoriu;
- in creante - nu este admis la SA constituite prin subscriptie publica;
La autentificare - dovada de la RC (Registrul Comertului) - disponibilitate firma si emblema.

CONSTITUIREA S.R.L.
Act constitutiv - contract de societate, statut - se semneaza de catre toti asociatii.
Nu este obligatorie forma autentica decit daca aportul in natura este un teren.

Actul constitutiv contine:
- date personale ale asociatilor,
- nume, prenume;
- locul si data nasterii;
- domiciliul si cetatenia in cazul persoanelor fizice sau sediul si nationalitatea in cazul persoanelor juridice;
- forma juridica;
- denumirea;
- sediul;
- emblema;
- obiectul de activitate, cu indicarea obiectului de activitate principal;
- capitalul social subscris si varsat
- mentionarea aportului fiecarui asociat: numerar, in natura - valoare si mod de evaluare;
- data varsarii integrale a capitalului subscris;
- numarul si valoarea nominala a partilor sociale;
- numarul partilor sociale pentru fiecare asociat pentru aportul sau;
- asociatii care reprezinta si administreaza societatea
- administratorii neasociati - persoane fizice sau juridice (cu puterile conferite si modul de exercitare - impreuna sau separat);
- partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
- sedii secundare - daca este cazul;
- durata societatii;
- modul de dizolvare sau lichidare.
Conditii:
- capitalul social - nu este mai mic de 2 milioane lei;
- partile sociale egale nu sunt mai mici de 100.000 lei;
- partile sociale nu pot fi reprezentate de titluri negociabile;
- numarul asociatilor nu este mai mare de 50;
- aporturile in numerar sunt obligatorii;
- aporturile in creante nu sunt admise la S.R.L.
La autentificare - dovada de la CCI - disponibilitate firma si emblema.
O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decit intr-o singura S.R.L.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1535
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved