Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CAIETUL DE PRACTICA CONTABILITATE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCAIETUL DE PRACTICA1. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice

a) Constituirea societatii

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:

-cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare

-copie autorizatie emisa de Administratia publica Sector 3, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;

-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare;

-declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original)

actul constitutiv al societatii - contract de societate si statut, redactat la notariat

-copii de pe actele de identitate , actele privind activitatea comerciala anterioara,

-declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

-dovada depunerii capitalului social- chitanta CEC

-specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip in prezenta judecatorului delegat

Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

A dobandit calitatea de comerciant odata cu inmatricularea la Registrul Comertului si publicarea documentelor constitutive in Monitorul Oficial.

2)Functionarea societatii comerciale Societatea functioneaza ca o societate cu raspundere limitata. Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 20.000 lei, impartit in 20 parti sociale cu valoare nominala 1.000 lei/actiune, conform cu Legea 31/1990 (republicata).

3. Organizarea si tinerea contabilitatii

Pentru tinerea contabilitatii foloseste un program computerizat autorizat. Evidentei contabila se desfasoara conform standardelor ISA si IAS, se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenta contabila a produselor, etc, Pentru o mai buna exemplificare a structurii organizatorice a societatii, raporturile ierarhice si functionale intre posturi si compartimente, anexez oraganigrama societatii. Diagrama organizationala a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.

Contabilitatea societatii este tinuta de Rosu Tinca, contabil , in programul de contabilitate OMC. Programul avizat si licentiat, este conceput in limbajul de programare Paradox, program predefinit cu inregistrari contabile si are mai multe module: salarii, productie, comert, gestiune comerciala, trezorerie etc.. Functioneaza in forma - "pe jurnale", inregistrandu-se toate documentele primare si actele justificative, la data la care au fost emise, in fiecare jurnal auxiliar in parte:

jurnalul de cumparari- facturi de cumparare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

jurnalul de vanzari - facturi de vanzare, emise de firma catre clienti persoane juridice si persoane fizice;

registrul de casa - chitantele de incasare de la clienti persoane juridice, incasarile aferente bonurilor de casa de marcat ( prin specificarea TVA colectat 4427 se transfera automat in jurnalul de vanzari), chitante de plata catre furnizorii de marfa si servicii si alte bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

jurnalul de banca - ordine de plata, bilete la ordin, CEC, ( incasari si plati prin banca);

jurnalul de operatiuni diverse - note de contabilitate, respectiv regularizari de TVA, nota de salarii, nota de amortizare, nota de inchidere a contului de profit si pierdere (aceasta se face automat), alte note contabile.

Balanta de verificare

4.Prezentarea principalelor registre de contabilitate

Principalele registre de contabilitate, obligatorii pentru orice societate comerciala sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare sah

Registrul Jurnal - document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in mod cronologic, toate operatiile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul- jurnal. Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilo etc. Orice inregistare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare, in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate. Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registru-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale,

Registrul-inventar - document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.

Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii,divizarii sau incatarii activitatii, precum si alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Se scriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise, au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul lor. Daca inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Cartea mare sah -registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin gruparea conturilor, miscarea si esistenta tuturor elemetelor de activ si pasiv, la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizeaza si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse. Editarea Cartii mari se efectueaza numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

Termenul de pastrare a registrelor este de 10 ani, arhivandu-se in unitate.

5.Prezentarea documentelor justificative si formularelor financiar contabile; forme de inregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor

Documentele justificative sunt dovezi scrise ale faptelor economice si financiare si constituie, de regula sursele de informatii pentru toate formele evidentei, reprezentand tabloul de bord al managementului financiar contabil. Inscrisurile dobandesc calitatea de documente justificative in momentul efectuarii unei operatii patrimoniale, daca furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare, daca provin din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane si pot fi inregistrate cand se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective, iar daca se refera la cheltuieli de prestari servicii, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii intocmite in acest scop.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, timp de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiilor si in ordine cronologica. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in ternenele prevazute de lege si respectand urmatoarele reguli:documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, aceasta grupare facandu-se cronologic si sistematic in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera, documentele se pastreaza in spatii ferite degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.,evidenta lor la arhiva se tine cu ajutorul. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare si documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economice si financiare.principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economice si financiare sunt: pe jurnale, maestru-sah si forma combinata maestru sah cu jurnale.

Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia din urmatoarele metode : operativ contabila, cantitativ valorica, global valorica. Metoda operativ contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor. Metoda cantitativ valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor. Metoda global valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in folosinta, etc

6. Organizarea contabilitatii imobilizarilor

Imobilizarile corporale si necorporale, respectiv mijloacele fixe intrate in societate se inregistreaza in contabilitate pe baza facturii de cumparare. Pentru evidenta mijloacelor fixe se folosesc urmatoarele documente:

Registrul numerelor de inventar -document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe intrate in unitate, in vederea identificarii lor. Se intocmeste pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate . In cadrul unitatii prezentate aceasta evidenta se tine computerizat prin modulul de mijloace fixe, rezultand Lista amortizarilor lunare pe grupe si numar de inventar.

Fisa mijlocului fix - document de evidenta analitica a mijloacelor fixe, se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceeasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Bon de miscare a mijloacelor fixe - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier etc., insoteste mijlocul fix in timpul transportului de la subunitatea predatoare la cea primitoare, este tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe si in contabilitate, de aceea se intocmeste in doua exemplare, un exemplar circula de la o sectie la alta, unul la compartimentul financiar- contabil pentru inregistrare, unde se si arhiveaza. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

- denumirea formularului;

- numarul documentului; data eliberarii; predator, primitor;

-numarul curent;denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; numarul de inventar; bucati; valoarea de inventar;

-subunitatea predatoare; numele si prenumele; semnatura;

-subunitatea primitoare; numele si prenumele si semnatura;

-aprobat: data si semnatura.

Societatea nu foloseste acest document.

4.Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, a unor bunuri materiale

Serveste ca document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale, document de consemnare a scoaterii efective din functiune, document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare.

Documentul este structurat in trei capitole:

capitolele I si II, se completeaza de catre comisia constituita in acest scop (administrator la societatile cu capital privat), cu constatarile si concluziile rezultate din analiza documentatiei primite si din verificarea starii mijloacelor fixe propuse pentru a fi scoase din functiune, si a materialelor de natura obiectelor de inventar;

Capitolul III, dupa aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din functiune, din uz sau declasarii, de catre comisia de analiza si avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegatii numiti de conducerea unitatii care semneaza pentru realitatea operatiunilor.

Serveste si ca document de predare la magazie a asamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe.

Documentul circula:

la persoana fizica autorizata sa aprobe scoaterea din functiune; (ambele exemplare)

la sectie pentru inregistrarea in evidenta (ambele exemplare);

la magazie pentru descarcarea gestiunii (ambele exemplare);

la magazia primitoare pentru primirea in gestiune a ansamblelor, subanasamblelor mijloacelor fixe dezasamblate (ambele exemplare);

la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrare (exemplarul 1), unde se si arhiveaza;

la compartimentul care a facut propunerile, pentru inregistrare (exemplarul 2);

Exemplarul 2 se arhiveaza la departamentul care tine evidenta mijloacelor fixe.

Continutul minimal obligatoriu:

denumirea unitatii;

denumirea, numarul si data intocmirii formularului;

aprobat;data;

predatorul;

constatarile si concluziile comisiei;

mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;

numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; amortizarea pana la scoaterea din functiune;

ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate;

numarul si data documentului;

predatorul;

primitorul;

numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;

numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei si a gestionarului pentru primire.

Societatea analizata nu a scos din functiune nici un mijloc fix.

Alte documente folosite in organizarea contabilitatii imobilizarilor:

Proces-Verbal de receptie

Proces-Verbal de receptie provizorie

Proces-Verbal de punere in functiune

7.Organizarea contabilitatii materialelor se face cu ajutorul documentelor:

Nota de receptie si constatare de diferente - serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, este document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii, furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie; document justificativ de inregistrare in contabilitate. Serveste ca document distinct de receptie in cazul:

-bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care face parte din gestiuni diferite;

-bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;

-bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;

-bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;

-bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;

-marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros.

Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.

Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci cand se constata diferente de receptie.

Circula:

la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a materialelor receptionate (toate exemplarele)

la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica;

la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabile.

Bon de primire in consignatie - serveste ca dovada de primire/predare a obiectului spre vanzare in consignatie; act de plata catre deponent; document de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste la unitatile de consignatie in doua exemplare. La primirea obiectului se face descierea caracteristicilor obiectului si se stabileste pretul de vanzare in functie de pretul de evaluare sau de achizitie. Exemplarul al doilea constituie fisa de evidenta pentru inregistrarea in contabilitatea unitatii de consignatie.

Circula la deponent (exemplarul 1), la casierie pentru plata sumei (exemplarul 1), la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). Se arhiveaza la compartimentul financiar-conatbil (exemplarele 1 si2).

Cabinetul Individual Rosu Tinca nu foloseste aceste documente.

Bon de predare, transfer, restituire

In cazul utilizarii ca bon de predare a produselor finite la depozit

Serveste ca document de predare la magazie a produselor finite, document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate, sursa de date pentru urmarirea realizarii productiei, sursa de date pentru calaculul si plata salariilor.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a produselor, de catre sectie, atelier etc.

Circula:

la magazia de produse finite, semnanadu-se de predare de catre sectie si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);

la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare);

la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1)

la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2)

Se arhiveaza la compatimentul financiar contabil sau persoana care conduce evidenta (exemplarul 1), si la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2)

In cazul utilizarii ca bon de predare a materialelor refolosite la magazie

Serveste ca document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din sectiile de fabricatie prinicpale si auxiliare, document justificativ pentru incaracarea in gestiune, document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a materialelor refolosibile,se semneaza de seful sectiei care dispune predarea.

Circula:

la magazia de materiale refolosibile, semnanadu-se de predare de catre delegatul sectiei si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);

la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1)

Se arhiveaza la compatimentul financiar contabil sau persoana care conduce evidenta (exemplarul 1).

In cazul utilizarii ca bon de predare a semifabricatelor la magazie se foloseste ca i cazul produselor finite.

In cazul utilizarii ca bon de transfer intre doua gestiuni aflate in incinta unitatii:

Serveste ca dispozitie de transfer a valorii materialelor de la o gestiune la alta in incinta unitatii, document justificativ pentru scaderea din gestiunea predatorului si de incarcare in gestiunea primitorului. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura ce se efectueaza transferuri, cde catre persoana care dispune transferul, care semneaza la rubrica corespuinzatoare. Transferul se efectueaza numai intre gestiuni din incinta aceleiasi unitati. In cazul gestiunilor dispersate teritorial se intocmeste Aviz de insotire a marfii

Circula:

-la magazia predatoare (ambele exemplare)

-la delegatul magaziei primitoare care semneaza de primire pe exemplarul 1 si retine exemplarul ;

-la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare care dupa confruntarea lor, stau la baza efectuarii inregistrarilor in evidenta magaziilor.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

De asemenea se poate utiliza si ca bon de restituire, dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale si semifabricate) de sectiile de fabricatie principale si auxiliare.

Bon de consum - serveste ca document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor, document justificativ de scadere din gestiune, de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectueaza lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate. In conditiile folosirii tehnicii de calcul se poate intocmi intr-un exemplar.

Circula:

-la persoanele autorizate se semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare)

-la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul materialelor inlocuitoare;

-la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnanadu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare)

-la compartimentul financiar- contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare)

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Fisa limita de consum -document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executarii unui produs (comanda sau a unei lucrari,

Lista zilnica de alimente -serveste la stabilirea meniurilor zilnice

Dispozitie de livrare - serveste ca document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau altor valori materiale destinate vanzarii, document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare, document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii, dupa caz.

Se intocmeste in doua exemplare de catre serviciul desfacere.

Circula:

-la magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate (ambele exemplare);

-la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate acestuia si pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau facturii, dupa caz (exemplarul 2)

Se arhiveaza la magazie (exemplarul 1), la compartimentul desfacere (exemplarul 2)

Borderoul de predare a documentelor - serveste ca document de predare la contabilitate, de catre gestionar, a documentelor justificative privind miscarea bunurilor, document de control al sumelor inregistrate in contabilitatea sintetica, prin confruntarea acestora cu totalul borderoului.

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic sau pe masura predarii documentelor, separat pentru intrari si separat pentru iesiri, pe gestionar, care completeaza toate datele prevazute de formular, cu exceptia celor referitoare la valoare, care se completeaza de compartimentul financiar-contabil. Se intocmeste pe baza documentelor justificative privind miscarea bunurilor materiale si se semneaza de gestionar, pentru predarea documentelor si de persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea documentelor.

Fisa de magazie - serveste ca document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor bunurilor, cu una sau doua unitati de masura, dupa caz. Este folosit ca document de contabilitate analitica, sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei, si de gestionar, cu intarile si iesirile, stocul de marfa. Se intocmeste obligatoriu zilnic. Se pastreaza la locul de depozitare a valorilor materiale. Se verifica inopinat , cel putin o data pe luna, de persoane desemnate de la compartimentul financiar-contabil. Nu circula fiind document de inregistrare. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta

Serveste ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentelor si materialelor de protectie date in folosinta personalului, pana la scoaterea lor din uz.

Se intocmeste intr-un exemplar, pe masura darii in folosinta a bunurilor pe fiecare persoana, de gestionarul care elibereaza obiectele respective sau de persoana desemnata sa tina evidenta acestora.

Formularul se completeaza in mod diferit, in functie de organizarea depozitarii acestora si anume:

-la eliberarea obiectelor noi direct personalului muncitor, pe baza bonului de consum si pe baza bonului de restituire

-la eliberarea din magazia de exploatare. Atat eliberarea cat si restituirea obiectelor date in folosinta peronalului se fac pe baza de semnatura direct din fisa. Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar- contabil.

Registrul stocurilor - este un document ce serveste pentru evaluarea stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate. Se intocmeste de compartimentul financiar-contabil la sfarsitul fiecarei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe magazii, conturi, grupe, subgrupe sau in ordine alfabetica, prin inscrierea stocurilor din fisele de magazie si evaluarea lor la preturi de inregistrare. Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

8. Organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

Pentru organizarea contabilitatii mijloacelor banesti se folosesc documentele:

Chitanta pentru operatiuni in valuta- document ce se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in valuta si serveste ca document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar si se inregistreaza in registrul de casa in valuta si in contabilitate. Exemplarul 1 , cu stampila unitatii merge la platitor, iar exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunile inregistrate in registrul de casa.se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, dupa utilizarea completa a carnetului.

Proces verbal de plati - document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor, un document justificativ al sumelor primite de mandatarul platitor, un document de inregistrare in contabilitate a salariilor si altor drepturi neachitate.Se intocmeste intr-un singur exemplar astfel:fata formularului se completeaza se casieria unitatii, care semneaza de predare a sumelor si a actelor de plata, si de casierul platitor pentru primirea acestora; verso formularului se completeaza la restituirea sumelor neachitate, impreuna cu actele de plati Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

Dispozitie de plata/incasare catre casierie ( sau colectiva)- serveste pentru achitarea in numerar a unor sume( avansuri aprobate pentru cheltuieli de deplasare) si a incasari in numerar a unor sume (sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, a diferentei de incasat de catre titularul de avans ). Acest document se intocmeste intr-un singur exemplar de compartimentul financiar contabil in cazul utilizarii ca dispozitie de plata cand nu exista alte documente prin care se dispune plata, ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuieli de deplasare, iar ca dispozitie de incasare cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea. Se arhiveaza la departamentul financiar contabil, anexa la registrul de casa.

Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare. Este un document justificativ al sumelor achitate cu cecuri de decontare si un document de predare la contabilitate a documentelor in baza carora s-au emis cecuri.Se intocmeste de catre gesationarul carnetului de cecuri pe masura utilizarii filelor din carnet.Borderoul se intocmeste separate pe feluri de cecuri.

Registrul de casa- document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. Se intocmeste zilnic, in 2 exemplare, de casierul societatii, pe baza actelor justificative. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se semneaza de catre casier si de catre persoana din contabilitate care primeste exemplarul 2 si toate actele justificative.Se arhiveaza exemplarul 1 la casier si exemplarul 2 la departamentul financiar contabil.

Registrul de casa in valuta-serveste ca document de inregistrare a incasarilor si platilor in valuta, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaeaza sau se plateste.In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb din data operatiunilor. Se intocmeste zilnic, in 2 exemplare, de casierul societatii, pe baza actelor justificative. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se semneaza de catre casier si de catre persoana din contabilitate care primeste exemplarul 2 si toate actele justificative.Se arhiveaza exemplarul 1 la casier si exemplarul 2 la departamentul financiar contabil.

Borderou de achizitie- serveste ca document de inregistrare in gestiune a produselor cumparate, document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii. Se intocmeste in 2 exemplare, un exemplar la departamentul financiar contabil si un exemplar la delegatul achizitor.

Decont pentru operatiuni in participatie- document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile realizate din operatiuni in participatie. Se intocmeste de unitatea care tine contabilitatea asocierilor in participatie, lunar, in 2 exemplare, cu veniturile si cheltuielile ce revin acestuia. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

Extras de cont. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare, precum si ca instrument de conciliere prearbitrala.Se intocmeste in trei exemplare, de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.Merge la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele) si la unitatea debitoare (exemplare 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de catre conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului in vederea decontarii prin posta sau prin banca, atunci cind se depune ordinul de plata. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de catre conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 3, precum si exemplarul 2) si la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare (exemplarul 1).

9 Contabilitatea drepturilor salariale

Societatile comerciale care au personal angajat trebuie sa incheie contracte individuale de munca, in temeiul cauia persoana fizica , denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea societatii, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Societatea are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Totodata pentru evidenta salariatilor si remuneratia lunara acordata acestora de intocmesc unele din urmataorele formulare:

Stat de salarii. Este un document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate; document justificativ de inregistrare in contabilitate.Se intocmeste in 2 exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, etc, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului efectiv lucrat, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, a concediilor de odihna, certificatelor medicale. Circula la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar si sa aprobe plata; la casieria unitatii pentru efectuarea platilor, la compartimentul contabilitate pentru inregistrare, la compartimentul care a intocmit statele de salarii. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si la compartimentul care a intocmit statele de salarii.

Lista de avans chenzinal. Serveste ca document pentru calculul drepturiulor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale; ca document pentru retinerea prin statele de salarii a avnasurilor chenzinale platite, ca document justifocativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste lunar. Se arhiveaza la contabilitate si la compartimentul care a intocmit lista de avans.

Ordin de deplasare. Serveste ca dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea; ca document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate si ca document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans; este un document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar. Se arhiveaza la departamentul financiar contabil

Ordin de deplasare in strainatate. Serveste ca dispozitie catre conducatorii auto sa efectueze transporturi in strainatate cu autovehiculele unitatii, ca document de stabilire a avansului in valuta , document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.Se intocmeste la societatile care efectueaza transporturi in strainatate, in doua exemplare, pentru fiecare deplasare. Se arhiveaza la departamentul financiar-contabil.

Decont de cheltuieli pentru deplasari externe document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasarii in strainatate. Se intocmeste intr-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe intreaga durata a deplasarii.

Decont de cheltuieli valutare(transporturi internationale) Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate in valuta si in lei, cu ocazia deplasarii in strainatate. Se intocmeste la unitatile care executa transporturi in strainatate, intr-un exemplar, de catre titularul de avans.

Evidenta salariatilor si a remuneratiilor, la SC Progress Audit SRL este tinita de un inspector de personal, angajat al firmei , in sistem electronic, in modulul Salarii al programului OMC. Societatea nu utilizeaza decat statul de salarii.

10. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special

Formularele tipizate cu regim special se asigura de catre Regia Autonoma 'Imprimeria Nationala' sau de alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor. Necesarul de formulare tipizate cu regim special se stabileste anual de catre fiecare societate, care va transmite comenzi ferme si administratiilor financiare ale sectoarelor de pe raza caruia isi au sediul.

Formularele tipizate cu regim special se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau prin unitati agreate de acestea. Evidenta operativa a formularelor tipizate cu regim special se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special .

Aviz de insotire a marfii Este un formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi a cate trei file, in culori diferite albastru, exemplarul 1, rosu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3. Serveste ca document de insotire a marfii pe timpul transportului; ca document ce sta la baza intocmirii facturii; ca dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati; ca document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati in cazul transferului.Se completeaza in trei exemplare de catre unitatile care nu au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati patrimoniale dispersate teritorial, avizul de insotire a marfii va purta mentiunea 'Fara factura'.Se emite, pe masura livrarii, de catre compartimentul desfacere, care semneaza pentru intocmire. Circula la furnizor: la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1);la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea facturii (exemplarele 2 si 3); la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3); Circula la cumparator: la magazie, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie si dupa consemnarea rezultatelor (exemplarul 1); la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aprovizionate in evidenta acestuia (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasat la factura (exemplarul 1). Se arhiveaza ,la furnizor, la compartimentul desfacere (exemplarul 2); la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3); si la cumparator, la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).

Chitanta. Este un formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.Tiparit in carnete cu cate 100 de file. Serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii si ca document justificativ de inregistrare in registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa) si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in registrul de casa. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

Chitanta fiscala. Este un formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare. Se distribuie numai platitorilor de T.V.A.Tiparit in carnete cu 100 de file.Serveste ca document justificativ privind cumpararea unor bunuri sau prestarea unor servicii, in conditiile in care nu se intocmeste factura;document justificativ de inregistrare in contabilitate, atunci cand este insotita de bonul eliberat de la casa de marcat, Bonul de vanzare sau Chitanta si de deducere a T.V.A. Se intocmeste in doua exemplare de catre vanzator sau de catre prestatorul de servicii. Eliberarea chitantei fiscale se face dupa ce bunurile si serviciile au fost achitate, in care sens s-a eliberat bonul de la casa de marcat, Bonul de vanzare sau Chitanta. Circula, la cumparator, pentru inregistrare in jurnalul pentru cumparari (exemplarul 1); la furnizor, in cazul in care este scutit de obligatia emiterii facturii (exemplarul 2). Se arhiveaza la cumparator, la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu bonul de la casa de marcat, bonul de vanzare sau chitanta eliberata de vanzator (exemplarul 1); la furnizor sau la vanzator, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

Factura fiscala Este un formular cu regim special de inseriere si de numerotare.Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3. Serveste ca document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate; ca document de insotire a marfii pe timpul transportului; ca document de incarcare in gestiunea primitorului;ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, de catre compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente tipizate care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de compartimentul. Circula la furnizor la compartimentul in care se efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acorda numai pe exemplarul 3; la persoanele autorizate sa dispuna incasari in contul de la banca al unitatii (toate exemplarele); la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare); la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 3); la cumparator la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1); la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz); la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz). Se arhiveaza: la furnizor la compartimentul desfacere (exemplarul 2) si la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3); iar la cumparator la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Bon de comada -Chitanta Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate. Se intocmeste numai de catre platitorii de T.V.A.Se intocmeste in trei exemplare de catre unitatea prestatoare. Circula exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil; exemplarul 2 se preda clientului; exemplarul 3 ramane in carnet. Se arhiveaza exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil; exemplarul 3 ramane in carnet.

Fisa de magazie a formularelor cu regim special Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare. Serveste ca document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta si urmarire; document de evidenta a formularelor anulate; document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unitatii, in vederea numerotarii formularelor; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar. Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor. Nu circula, fiind document de inregistrare. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

11. Organizarea contabilitatii generale

Contabilitatea generala se tine cu ajutorul unor documente de inregistrare.

Nota de debitare-creditare -document de inregistrare a operatiunilor de decontare intervenite intre unitate si subunitati care tin contabilitate proprie si intre subunitati ale aceleiasi unitati care tin contabilitate proprie, se intocmeste in doua exemplare, este un document care circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al partilor participante la operatiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar si exemplarul 2 la emitent)

Nota de contabilitate - document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari etc). Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil.

Circula:

- la peroana autorizata se verifice si sa semneze documentul

la persoana care asigura contabilitatea sintetica si analitica in cadrul compartimentului financiar-contabil.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Acest document se foloseste si in societatea analizata, in urma inregistrarii notelor rezultand -Jurnal privind operatiuni diverse.

Extras de cont

Jurnal privind operatiunule de casa si banca

Jurnal privind decontarile cu furnizorii

Situatia incasarii-achitarii facturilor - se genereaza automat din program, conturile de clienti si furnizori avand create analitice pentru fiecare client si furnizor in parte.

Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri

Jurnal privind salariile, contributia pentru asigurari sociale, protectia sociala a somerilor si asigurarile de sanatate

Borderou de primire a obiectelor in consignatie

Borderou de iesire a obiectelor din consignatie

Jurnal privind operatiuni diverse - serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor, in creditul conturilor fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare se asigura pe fise separate, dar care nu sunt cuprinse in alte jurnale, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale", la completarea jurnalului Cartea mare.

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de productie

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli- document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale sectiei, cheltuielilor generale de administratie, pe sectii si feluri de cheltuieli, dupa natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulatie. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli, se completeaza pe baza documentelor justificative,la sfarsitul fiecarei perioade se totalizeaza in vederea intocmirii balantei analitice de verificare a operatiunilor inregistrate in contabilitatea de gestiune. Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

Fisa de cont pentru operatiuni diverse- serveste la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc.. la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare.

Document cumulativ -document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiuni economice si financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada, document justificativ centralizator de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica.

Balanta de verificare, document de verificare, utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balanta de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de acele acte normative in vigoare, si de cate ori se considera necesar. Nu circula fiind document de sinteza, si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Exista mai multe tipuri de balanta : cu patru egalitati, cu cinci egalitati , cu sase egalitati, balanta analitica a stocurilor.

12 Organizarea Inventarierii patrimoniului

Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinind altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfirsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii: in cazul modificarii preturilor; la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege; ori de cite ori sint indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decit prin inventariere; ori de cite ori intervine o predare-primire de gestiune; cu prilejul reorganizarii gestiunilor; ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege.

La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi.Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avindu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale.In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data de 31 decembrie.

Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate In decizia de numire se mentioneaza, in mod obligatoriu, componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor.La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici prevazute in prezentele norme.

Dupa primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere ridica, sub semnatura directorului economic, a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca aceasta functie, listele de inventariere, vizate si parafate de catre acesta, dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii inventarierii fizice.

Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate, in fisete, casete, dulapuri etc., incuiate si sigilate. Sigiliul se pastreaza, pe durata inventarierii, de catre responsabilul comisiei de inventariere.

Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate. Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective, dupa primirea confirmarii. Listele de inventariere se semneaza, pe fiecare fila, de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Lista de inventariere serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluarea din listele de inventariere numai a pozitiilor cu diferente.

Pentru inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezinta valori materiale este suficienta prezentarea lor in situatii analitice distincte care sa fie totalizate si sa justifice soldul conturilor sintetice respective in care acestea sint cuprinse, si care se preiau in centralizatorul listelor de inventariere.

Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere centralizatoare si procesele-verbale de inventariere care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate.Constatarile comisiei de inventariere privind stocurile, respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferentelor, se consemneaza in listele de inventariere. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere, dupa confirmarea de catre compartimentul de contabilitate a soldurilor scriptice, intr-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariata; data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri; constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate, precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii.

Lista de inventariere Serveste ca document pentru inventarierea elementelor patrimoniale aflate in gestiunile unitatii ; este un document de baza pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc; este un document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate ; este un document pentru intocmirea registrului-inventar ; este un document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri ; este un document centralizator al operatiunilor de inventariere. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitatii si separat pentru cele in custodie, aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.13 Prezentarea bilantului contabil

Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate in curs de lichidare, pana la terminarea lichidarii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale se vor intocmi avandu-se in vedere urmatoarele formate:

Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, formatul din aceste reglementari, precum si formularele cod 30 si cod 40;

Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, formatul din aceste reglementari, precum si formularele cod 30 si cod 40.

Microintreprinderile utilizeaza aceleasi formate, cu exceptia formularului cod 40.

Persoanele juridice vor completa formatele situatiilor financiare, in functie de reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii.

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept.

Persoanele juridice anexeaza la situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formularele 'Date informative' (cod 30) si 'Situatia activelor imobilizate' (cod 40).

Situatiile financiare anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare rezultata dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29 'Raportarea financiara in economii hiperinflationiste' si SIC 19 'Moneda de raportare - Evaluarea si prezentarea in situatiile financiare in conformitate cu IAS 21 si IAS 29', si se depun la organele in drept, potrivit legii.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale sunt exprimate in mii lei.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale finantelor publice, astfel:

a persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, inclusiv microintreprinderile, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Se face la sfarsitul exercitiului financiar

a)    Metoda directa

Fluxurile de numerar din activitati de exploatare

-incasarile in numerar din vanzarea bunurilor si prestarea de servicii;

-incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;

-platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;

-platile in numerar catre si in numele angajatilor;

-platile in numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

-platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;

-incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

-platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

-incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

-avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

-incasarile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

-incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti;

-incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxurile de numerar din activitati de finantare:

-veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu ;

-platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

-veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;

-rambursarile in numerar ale locatarului pentru reducerea ogligatiilo legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar -total

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la finele perioadei

b)    Metoda indirecta

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

-rezultatul net;

-modificarile pe parcursul perioadei ale capiatlului circulant;

-ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

-platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;

-incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

-platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

-incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

-avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

-incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxurile de numerar din activitati de finantare:

-veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

-platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

-veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni,credite,ipoteci si alte imprumuturi;

-rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

-platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar -total

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la finele perioadei

Situatia modificarilor capitalului propriu

Cuprinde existenta si dinamica structurilor componente ale capitalului propriu si ca urmare datele necesare completarii se extrag din ct.101.104.105.106.107.11.129 ct. sintetice de gr.II si ct. analitice) Anexez formular.

Prezentarile cifrice trebuie sa fie insotite de informatii (note) referitoare la:

-natura modificarilor;

-tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

-orice alte informatii semnificative.

Lista notelor explicative la situatiile financiare

  1. Active imobilizate existente si dinamica (ct. clasa 2 )
  2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:existenta si dinamica (ct.151)
  3. Repartizarea profitului: ct.129.107.106.457
  4. Analiza rezultatelor din exploatare:ct. din clasa 6 si 7 de conturi
  5. Situatia creantelor si datoriilor:existenta si vechime ct. din clasele 4 si 5
  6. Principii, politici si metode contabile
  7. Actiuni si obligatiuni:existente si dinamica pe categorii, cantitativ si valoric (unitar si total) ct. din clasele 1.2.5. si evidente analitice)
  8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii:numar, salarii si alte venituri si avantaje acordate (ct.421.401.425.44.641.645 etc.)
  9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

10.Alte informatii

PREZENTARE SC VALTER COM SRL

SC Valter Com SRL a fost infiintata in anul 1994 de catre domnul Grosaru Valter si este inregistrata cu nr . 894 /12.12.1994.

Are forma juridica cu raspundere limitata.

Obiectul de activitate principal este comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi, tutun.

In secundar comercializeaza produse cosmetice, legume- fructe, detergenti, mobila.

Sediul societatii se afla pe strada Bucuresti , Bl 160 , Sc 30, Ap 7, Localitate Tandarei , judetul Ialomita.

Capitalul social subscris si varsat la inffintare a fost de 10.000 lei. Pe parcurs acesta a fost marit la cifra de 21.220 lei.

Ca asociat unic domnul Grosaru Valter participa in cota de 100 % la beneficii si pierderi.

In societate lucreaza 12 angajati: 11 vanzatori si , 1 sofer.

Societatea lucreaza in beneficiu si are drept clienti locuitorii orasului Tandarei si al localitatilor invecinate.

Se aprovizioneaza cu alimente de la :

SC Agrodancos SRL Tandarei - zahar, orez, sare

SC Covalact SRL Covasna - lactate, branzeturi

SC Ultex SA Tandarei -ulei

Kraft Food Brasov - ciocolata, cafea, bomboane

SC Unilever SA Ploiesti - detergenti, cosmetice

DR Oetker Ro SRl Curtea de Arges - aditivi alimentari

SC MOBCOM SRL Tudor Valdimirescu , Galati - mobila

SC MOBEXPERT SRL Buzau, Jud. Buzau - Mobila

Societatea isi desfasoara activitatea pe urmatoarele raioane:

produse patiserie

dulciuri

lactate

carne si produse din carne

produse alimentare

cosmetice si detergenti

fructe si legume

bauturi si tutun

mobila

COD IBAN : RO27RNCB315000000290001

BANCA : BCR TANDAREI

SC VALTER COM SRL

INREGISTRARI CONTABILE LA

LUNA MARTIE 2007

1. 01.03.2007 cumparare marfuri produse alimentare de la SC AGRODANCOS SRL in valoare de 790 , TVA 19 %, conform facturii

% = 401 940

790

2. Se incarca gestiunea cu adaosul comercial 22 %.

371 = % 207

378 174

4428 33

3. 01.03.2007 plata furnizorului cu numerar conform DP

401 = 5311 940

4. 08.03.2007 cumpara bauturi alcoolice de la SC VINCOM SRL Focsani in valoare de 10.000 conform facturii.

% = 401 11900

10000

1900

5. Incarcarea gestiunii cu adaosul comercial (22 %.)

371 = % 2618

378 2200

4428 418

6. 15.03.2007 Plata furnizorului prin virament conform OP.

401 = 5121 11900

7. 20.03.2007 cumparare marfuri conform facturii mobila 5 garnituri hol a 1165 lei/buc de la SC MOBCOM SRL Tudor Valdimirescu, Jud. Galati

% = 401 6932

8. Incarcarea gestiunii cu adaosul comercial (22 %)

371 = % 1526

378 1282

4428 244

9. Plata furnizorului 28.03.2007 cu DP

401 = 5311 6932

10. 31.03.2007 vanzare marfuri 40.000 conform bon fiscal / monetar in luna martie , TVA 15.966 %

5311 = % 80.000

707 67227

4427 12773

11. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute conform NC

% = 371 80.000

12773

12. 31.03.2007 regularizare TVA

4427 = % 12773

4426 3157

4423 8966

13. Plata TVA cu OP

4423 = 5121 8966

14. Inregistrare salarii conform centralizator salarii (FS= 6620)

641 = 421 6620

15. Inregistrarea retinerilor din salarii

421 = % 1332

4312 629

4314 430

4372 66

444 207

16. Inregistrarea salariilor nete- stat plata

421 = 5311 5288

17. Virarea retinerilor din salarii conform OP

% = 512 1332

18. Contributiile unitatii asupra salariilor NC / centralizator salarii

CUAS 6451 = 4311 1291 = 19.5 %

CASS 6451 = 4313 397 = 6 %

CUFS 6452 = 4371 149 = 2.25 %

19. Virarea sumelor - contributii ale unitatii asupra salariilor

% = 512 1837

397

20. Inchiderea cheltuielilor conform NC

121 = % 63227

607 55104

641 6620

6451 1688

6452 149

21. Inchiderea veniturilor conform NC

707 = 121 67227

22. Rezultatul exercitiului

Profit brut = 67227 - 63227 = 4000

Impozitul pe profit = 4000 * 16 % = 640

691 = 441 640

23. Plata impozitului pe profit

441 = 5121 640

24. Inchiderea cheltuielilor cu impozitul pe profit

121 = 691 640

CONCLUZII SI PROPUNERI

Concluzii

SC Valter Com SRL a desfasurat in anul 2007 fata de 2006 o activitate rentabila si reflectata in cresterea urmatorilor indicatori:

Numarul de personal , solvabilitatea, lichiditatea au fost de 100 %.

cifra de afaceri , cheltuielile totale au crescut cu 3-3.5 %

activele si pasivele totale au crescut cu 0.5 %

veniturile totale au crescut cu 5 %

profitul net si rentabilitatea au crescut cu 21.7 %

datoriile totale au crescut cu 22.5 % pentru ca desface mobila in cantitati insemnate

marja de profit si rata profit/vanzari au crescut cu 25 %

marja bruta a crescut cu 10 %

rata capitalului permanent a crescut cu 20 %

lichiditatea redusa a crescut cu 39 %

rentabilitatea financiara a crescut cu 19 %

rentabilitatea activelor totale a crescut cu 38 %

fondul de rulment a crescut cu 18.6 %, ceea ce inseamna 2360 lei

Propuneri

Pentru a onora cererile clientilor SC VALTER COM SRL trebuie sa aiba ritmicitate in aprovizionare si la orele de varf trebuie sa aiba personal suplimentar de servire pe raionul cel mai solicitat - panificatie- carne, lactate.

OPERATIA 14

CENTRALIZATOR SALARII

FS

DEDUCERE

CAS 9.5 %

CASS 6.5 %

CFSS 1 %

IMPOZIT SALARII

REST PLATA

NR PERSOANE = 12

2 PERSOANE = FARA COPII = (2 * 250) = 500

8 PERSOANE = 1 COPIL = (8 * 350) = 2800

2 PERSOANE = 2 COPII = (2 * 450) = 900

4200

F. SALARII IMOBILIZATE = FS -(DEDUCERI + CAS+ CASS + CFS) = 6620 - (4200 + 629 + 430 + 66) = 6620 - 5325 = 1295

IMPOZITUL PE SALARII = 1295 *16 % = 207

INDICATORI

NR CRT

DENUMIREA INDICATORULUI

Numar de salariati

Cifra de afaceri

Total active

Total pasive

Venituri totaleCheltuieli totale

Profit net

Datorii totale

Marja de profit

PN/ CA x 100

Marja bruta EBE/ CA x 100

Investitii

Rata capital permanent PN/ capital lucru x 100

Solvabilitate S = Cap soc/ (Credite TL+M+CS) x 100

RENTABILITATEA

R = PN/ ∑A x 100

Lichiditatea = (531+512+cls 3+411)/(cr ts+dob+401 +462) x 100

Lichiditatea redusa Act circul/ pasiv curent x 100

Lichiditatea mediata (Active - Stocuri)/ Pasive curente x 100

Rentabilitatea financiara = PN/ Cap pr x 100

Rentabilitatea activelor totale = PB/∑A x 100

Rentabilitatea generala = PN/ ∑ CN x 100

Fond rulment = Cap perm - Imob corp

Rata capital inv = cap invest / Total inv (212+105-213) x 100

Rata profit vanzari PNx 100 / 707

INREGISTARE SISTEMATICA

D 371 C D 4426 C D 401 C

SI 40000

RC 55104

TSC 55104

RD 20789

TSD60759

SFC5655

RD 3157

RC 3157

TSD 3157

TSC 3157

SF = O

RD 19772

RC 19772

TSD 19772

TSC19772

SF = O

D 707 C D 378 C D 5311 C

RD 67227

RC 67227

TSD 67227

TSC 67227

SF = 0

SI 8800

RD 12123

RC 3482

TSD 12123

TSC 12282

SFC 159

SI    10000

RD 80000

TSD90000

RC 6228

SFD 3772

TSC 6288

D 4428 C D 4427 C D 4423 C

RD    12773

SI 12348

TSD 12773

RC 652

TSC13000

SFC 227

RD    12773

RC    12773

TSD 12773

TSC 12773

SF= 0

RD    8966

RC 8966

TSD 8966

TSC 8966

SFC 3760

D 641 C D 4312 C D 4314 C

RD    6620

RC    6620

TSD 6620

TSC 6620

SF= 0

RD    629

RC    629

TSD 629

TSC 629SF= 0

RD    430

RC    430

TSD 430

TSC 430

SF= 0

D 4372 C D 421 C D 444 C

RD    66

RC    66

TSD 66

TSC 66

SF= 0

RC    6620

TSC 6620

RD 6620

TSD 6620

SF= 0

RD    207

RC    207

TSD 207

TSC 207

SF= 0

D 6452 C D 4311 C D 4313 C

RD    149

RC    149

TSD 149

TSC 149

SF= 0

RD    1291

RC    1291

TSD 1291

TSC 1291

SF= 0

RD    397

RC    397

TSD 397

TSC 397

SF= 0

D 4371 C D 607 C D 691 C

RD    149

RC    149

TSD 149

TSC 149

SF= 0

RD    55104

RC    55104

TSD 55104

TSC 55104

SF= 0

RD    640

RC    640

TSD 640

TSC 640

SF= 0

D 441 C D 1012 C D 212 C

RD    640

RC    640

TSD 640

TSC 640

SF= 0

SI 21220

SFC 21220

SI 15000

SFD 15000

D 6451 C D 2133 C

RC    1688

TSC 1688

RD 1688

TSD 1688

SF= 0

SI 6220

SFD 6220

D 5121 C D 121 C

SI 44570

RD 63867

RC 66227

TSD 63867

TSC 110797

SFC 46930

SI 25000

RC 24675

TSD 25000

TSC 24675

SFD 325

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8788
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved