Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


LUCRARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - CONTROLUL FINANCIAR-PREVENTIV AL INSTITUTIILOR PUBLICE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATE SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

LUCRARE DE DIPLOMATEMA: CONTROLUL FINANCIAR-PREVENTIV AL INSTITUTIILOR PUBLICE

STUDIU DE CAZ PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA GIURGIU

INTRODUCERE

In conformitate cu Legea 82/1991,Ministerul de Finante emite Planul de Conturi care conform Ordonantei 1917/2004,s-a schimbat si la institutiile publice.

Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta la Ministerul de Finante sau la organele teritoriale,trimestrial si anual, bilaturi si conturi de executie privind bugetul de cheltuieli si venituri,in structura si la termenele prevazute in normele Ministerului de Finante.Aceeiasi obligatie o au si institutiile publice care au calitatea de ordonator secundar sau tertiar de credite ,catre organul ierarhic superior.

In fiecare an ,Guvernul elaboreaza ,pe baza analizei contului anual de executie a bugetului de stat ,si a celorlalte analize si prognoze,noul buget de venituri si cheltuieli pe anul financiar urmator,ceea ce impune ca si bilanturile contabile ale institutiilor publice sa reflecte realitatea,sa fie corect intocmite si sa fie verificate din punct de vedere al legalitatii operatiunilor cuprinse in ele ,incepand de la controlul financiar preventiv, care sta la baza controlarii si verificarii operatiunilor contabile.

Cu toate acestea ,tendinta de folosire ilegala a fondurilor alocate si a veniturilor realizate se intalneste frecvent in activitatea institutiilor publice,de aceea activitatea de control financiar isi gaseste o larga sfera de aplicare in institutiile publice.

CAPITOLUL I

Functia de control a finantelor publice

1.1 Necesitatea controlului financiar

Necesitatea functie de control a finantelor publice decurge din faptul ca fondurile de resurse financiare publice constituite la dispozitia statului apartin intregii societati.Aceasta este interesata in:asigurarea resurselor financiare necesare satisfacerii nevoilor sociale;dirijarea resurselor respective cu luarea in considerare a prioritatilor stabilite de autoritatile abilitate;utilizarea resurselor financiare in conditii de maxima eficienta economica,eficacitate sociala,si de alta natura;armonizarea intereselor imediate ale societatii cu cele de perspective la dimensionarea rersurselor financiare puse la dispozitia statului si, respectiv,a colectivitatilor locale si la orientarea acestora catre diferite destinatii1.

Faptul ca fondurile de resurse financiare publice materializeaza o buna parte din produsul intern brut constituie un argument in plus care pledeaza pentru organizarea unui control riguros asupra modului de constituire,repartizare si utilizare a fondurilor de resurse financiare publice asupra pastrarii integritatii si a bunei gospodariri a bunurilor proprietate de stat ,asupra incasarii integrale si la timp a creantelor statului si a onorarii platilor datorate de acesta tertilor2.

Necesitatea controlului este cu atat mai stringenta cu cat in etapa actuala mai sunt inca membri ai societatii care au o comportare reprobabila ,o atitudine de nepasare fata de avutul public ,incalca disciplina muncii si regulile de convietuire in societate. Pentru a impiedica folosirea nerationala a resuselor materiale, de munca si banesti,risipa,tendintele de specula si inavutire fara justa cauza,este necesar ca statul sa exercite un control sistematic si organizat asupra sectorului public al economiei3.

In tara noastra organelor specializate de control le revine sarcina de a verifica integritatea avutului public ,eficienta folosirii fondurilor de productie si de circulatie aflate la dispozitia unitatilor economice cu capital de stat,legalitatea ,necesitatea si oportunitatea cheltuielilor efectuate de institutiile publice ,respectarea obligatiilor contractuale, a obligatiilor fata de buget,de creditori, de furnizori etc.

Controlul statului are o sfera larga de manifestare.El imbratiseaza toate domeniile vietii sociale,care tin de sectorul public,si anume:activitatea economica,cultural-educativa,de ocrotire medicala,de mentinere a ordinii publice,de aparare a tarii etc4.Ca urmare, controlul imbraca forme diferite, se realizeaza de organe diferite si foloseste instrumente diferite.

Controlul financiar constituie o manifestare a functiei de control a finantelor publice .Aceasta din urma functie se refera la modul de constituire a fondurilor in economie ,la repartizarea acestora pe beneficiari si la eficienta cu care unitatile economice cu capital de stat si institutiile publice utilizeaza resursele de care dispun ,indiferent daca acestea sunt proprii sau imprumutate5.

1.2 Obiectivele controlului financiar

Controlul,in acceptiunea lui semantica,este o analiza permanenta sau periodica a unei activitati sau a unei situatii.El semnifica o supraveghere continua, morala sau materiala,ca si stapasnirea unei activitati sau a unei situatii6.

Activitatea de control mai poate fi definita ca functie a conducerii,instrument de conducere,mijloc de cunoastere a realitatii si de corectare a erorilor7.

Controlul este un proces de cunoastere a trecutului,de apreciere a prezentului si de descifrare a viitorului in legatura cu activitatea entitatilor publice si cu performantele economico-financiare.

Obiectul controlului financiar consta in examinarea modului in care se realizeaza sau s-a realizat programul fixat anticipat si a modului cum se respecta principiile stabilite,cu scopul de a releva erorile,abaterile,lipsurile, deficientele,pentru a se remedia si evita in viitor8.

Formele controlului financiar sunt:

a)Dupa momentul in care se exercita controlul raportat la momentul desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor ce se contureaza :-anticipat sau preventiv

-concomitent sau operativ-crescut

-postoperativ sau interior.

b)Dupa modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru care este organizat si exercitat controlul financiar:-control financiar al statului

-control financiar propriu la institutiile publice care,la randul sau este:

- 1.-control financiar preventiv

-2.-control financiar de gestiune.

Pentru a obtine o imagine fidela a activitatii economico-financiare controlate este necesar ca sursele de informatii ale controlului sa fie reale,legale,corecte, de calitate.In consecinta,sistemul de documente si evidenta este atat obiect al controlului ,cat si sursa de informatii pentru controlul activitatii economico-financiare9.

Pentru contabilitate,documentele indeplinesc functia de acte justificatoare.In acest sens ,este necesar ca fiecare document folosit ca act justificator sa contina unele elemente obligatorii,si anume :denumirea documentului;denumirea si sediul unitatii care il intocmeste;numarul si data intocmirii;mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei;datele cantitative si valorice ale operatiei efectuate;semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei,ale celor care au sarcina exercitarii controlului financiar preventiv sau dreptul sa aprobe operatiile respective.

Prin inregistrarile,centralizate si prelucrarile contabile se exercita un control contabil asupra activitatii economice,financiare si gestionare a entitatilor publice10.In consecinta,controlul contabil este unul centrat asupra legalitatii,realitatii si eficientei operatiilor si activitatii economice si financiare,care se efectueaza cu ajutorul mijloacelor contabilitatii si instrumentelor specifice acestora,respectiv:inregistrari,conturi,balante,de control contabil,situatii contabile,registrele contabilitatii sintetice si analitice,corelatii bilantiere,etc.

CAPITOLUL II

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

2.1 Exercitarea ,scopul si categoriile de operatiuni asupra carora se exercita

Controlul financiar propriu al agentilor si institutiilor publice se organizeaza sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune.

Controlul financiar-preventiv urmareste sa preantampine incalcarea dispozitiilor legale si producerea de pagube.El se exercita asupra documentelor care contin operatiunile de utilizarea a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligatiuni patrimoniale.

Prin exercitarea controlului preventiv se urmareste,deci,oprirea inainte de efectuare a tuturor operatiunilor care nu sunt legale,necesare,oportune sau neeconomicoase,fie in faza de angajare ,fie in faza de plata,respectiv de incasare,dupa caz.

Controlul financiar preventiv se organizeaza de ordonatorii de credite principali,secundari si tertiari,precum si de directorii generali ai regiilor autonome prin compartimentul financiar contabil.Controlul financiar preventiv se exercita de seful compartimentului financiar -contabil.

SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA :

Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejuducia patrimoniul public sau fondurile publice11.

Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal:

angajamentele legale si angajamentele bugetare

deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate,inclusive prin virari de credite

ordonantarea cheltuielilor

constitiurea veniturilor publice ,in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare

-efectuarea de incasari in numerar

-concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

-reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare

-recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite

-vanzarea,gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor andministrativ-teritoriale

-alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

In functie de specificul entitatii publice ,conducatorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni.

ENTITATILE PUBLICE LA CARE,POTRIVIT LEGII,SE ORGANIZEAZA CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SUNT:

-autoritatile publice si autoritatile administrative autonome

-institutiile publice apartinand administratiei publice centrale si locale si institutiile publice din subordinea acestora

-regiile autonome de interes national sau local

-companiile sau societatile nationale

-societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine capitalul majoritar

-agentiile ,cu sau fara personalitate juridica,care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe,rambursabile sau nerambursabile,cum ar fi:unitatile de management al proiectelor(UMP),unitati de coordonare a proiectelor(UCP),Oficiul de plati si contractare PHARE(OPCP),Agentia Sapard etc

-Ministerul Finantelor Publice,pentru operatiunile de trezorerie,datorie publica,realizarea veniturilor statului si a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene

-autoritatile publice executive ale administratiei publice locale, pentru operatiunile de datorie publica si realizarea veniturilor proprii.

2.2 Continutul controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ,inainte ca acestea sa devina acte juridice,prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei.Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare sau patrimoniale ,precum si operatiunile deja efectuate12.

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punct de vedere al:

a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile ,in vigoare la data efectuarii operatiunilor(control de legalitate);

b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile operatiunilor supuse controlului(control de regularitate)

c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament (control bugetar).

Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor sau a documentelor justificative certificate in privinta realitatii,regularitatii si legalitatii,de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.

Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial entitatea publica se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si financiar - contabila.

Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea,regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte sau documente justificative le-au certificat sau avizat.Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte sau documente justificative certificate sau avizate,care se dovedesc ulterior nereale,inexacte,sau nelegale,nu exonereaza de raspundere sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita de autoritati competente,in mod unitar.

2.3 Forme de control financiar preventiv

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme :

a)controlul financiar preventiv propriu,la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public

b)controlul financiar preventiv delegat,la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat,bugetului asigurarilor sociale de stat,precum si ai bugetului oricarui fond special,la Fondul national,la agentiile de implementare a fondurilor comunitare,prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.

2.3.1 Organizarea controlului financiar preventiv propriu

Entitatile publice,prin conducatorii acestora,au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil.

Conducatorii entitatilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv,documentele justificative si circuitul acestora ,cu respectarea dispozitiilor legale.

Evidenta angajamentelor se organizeaza, se tine , se actualizeaza si se raporteaza conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Ministerul Finantelor Publice organizeaza controlul financiar preventiv propriu si pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei statului,operatiunile privind datoria publica si alte operatiuni specifice.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza,de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate,desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice.Actul de numire va cuprinde si limitele de competenta in exercitarea controlului financiar preventiv propriu.Persoanele desemnate sa efectueze aceasta activitate sunt altele decat cele care initiaza operatiunea supusa vizei.

Numirea,suspendarea,destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice ,cu acordul entitatii publice superioare, iar in cazul entitatilor publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat,al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special , cu acordul Ministerului Finantelor Publice.Persoanele desemnate cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa aiba competentele profesionale solicitate de aceasta activitate.

Prin decizie interna a conducatorului entitatii publice,persoanele desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25% aplicat la salariul de baza brut lunar.

Evaluarea activitatii persoanei care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice ,cu acordul entitatii publice care a avizat numirea ,anual, prin calificative ,pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele auditului public intern si in rapoartele Curtii de Conturi.

VIZA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai proiectele de operatiuni care respecta intru totul cerintele de legalitate, regularitate si incadreare in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, care poarta viza de control financiar preventiv propriu13.

Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin aplicarea sigiliului personal ,care va cuprinde urmatoarele informatii ;denumirea entitatii publice,mentiunea"vizat pentru controlul financiar preventiv",numarul sigiliului(numarul de identificare a titularului acestuia ),data acordarii vizei( an,luna,zi).

Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

PROCEDURA DE CONTROL

Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile publice sau patrimoniul public vor fi insotite de avizele compartimentelor de specialitate,de note de fundamentare,de acte sau documente justificative si,dupa caz,de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli"si/sau de un "Angajament individual/global".

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv vor prelua documentele si vor proceda ,intr-o prima etapa la verificarea formala a acestora cu privire la:completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora,existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate,existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza.

Daca nu sunt respectate cerintele enuntate mai sus ,documentele sunt returnate emitentului ,precizandu-se,in scris , motivele restituirii.

Dupa efectuarea controlului formal,persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv si efectueaza verificarea operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regulariatii si,dupa caz,al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament14.

Daca necesitatile o impun ,in vederea exercitarii unui control financiar preventiv cat mai complet, se pot solicita si alte acte justificative, precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. Intarzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului entitatii publice, pentru a dispune masurile legale.

Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare,se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica.

Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite,sub semnatura,compartimentului de specialitate emitent,in vederea continuarii circuitului acestora,consemnandu-se acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

REFUZUL DE VIZA

Daca in urma verificarii se constata ca operatiunile nu intrunesc conditiile de legalitate,regularitate si,dupa caz,de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare,persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivate,in scris, acordarea vizei de control financiar preventiv ,consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv15.

Refuzul de viza,insotit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunostinta conducatorului entitatii publice ,iar celelelte documente se vor restitui ,sub, semnatura,compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea.

Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare sau de angajament ,operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice.

Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul entitatii publice.O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza ,compartimentului de audit public intern al entitatii publice.

Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi,Ministerul Finantelor Publice si.dupa caz,organul ierarhic superior asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere.Conducatorul organului ierarhic superior are obligatia de a lua masuri legale pentru restabilirea situatiei de drept.

Documentele privind proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv ,care nu au fost vizate,nu pot fi aprobate decat cu asumarea raspunderii ordonatorului de credite.Operatiunile efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de credite se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului.

Informarea Curtii de Conturi se va face cu ocazia efectuarii controalelor de descarcare de gestiune sau a altor controale ce intra in competenta sa.

2.3.2 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT

Organizarea controlului financiar preventiv delegat

Controlul financiar preventiv delegat se organizeaza si se exercita de catre Ministerul Finantelor Publice prin controlori delegati .

Ministerul Finantelor Publice numeste,pentru fiecare institutie publica in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,sau al bugetului oricarui fond special ,unul sau mai multi controlori delegati ,in functie de volumul si de complexitatea activitatii institutiei publice respective.De asemenea ,ministrul finantelor publice numeste unul sau mai multi controlori delegati pentru operatiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului,pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.Numirea controlorilor delegati se face prin ordin al ministrului finantelor publice.

Prin normele metodologice aprobate de ministrul finantelor publice se stabilesc:

-tipurile de operatiuni ale caror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat

-limitele valorice peste care se efectueaza controlul financiar preventiv delegat ,pe tipuri de operatiuni

-documentele justificative care trebuie sa insoteasca diferitele tipuri de operatiuni

-modul in care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune

Controlorii delegati exercita viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni vizate in prealabil de catre controlul financiar preventiv propriu al institutiei publice.

Controlorii delegati isi desfasoara activitatea la sediul institutiilor publice la care au fost numiti.Institutiile publice asigura controlorului delegat spatiul de lucru si dotarea necesara,precum si cooperarea personalului propriu,indeosebi a personalului desemnat sa exercite controlul financiar preventiv propriu,pentru indeplinirea in bune conditii a atributiilor de control financiar preventiv delegat16 .

Atributii ale controlorului delegat :

- sa analizeze indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru includerea in programul de investitii anexa la proiectul de buget a obiectivelor de investitii noi si in continuare,precum si a actualizarii valorii acestora in functie de evolutia indicilor de preturi.

-sa supravegheze excutia bugetara in conditii de echilibru si de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operatiunilor privind deschideri de credite,repartizari si retrageri de credite,virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare si intre programe,modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare.

-sa supravegheze organizarea ,tinerea,actualizarea si raportarea evidentei angajamentelor

-sa monitorizeze si sa indrume metodologia controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei,prin avizul consultativ la refuzul de viza de control preventiv intern ,prin propuneri de perfectionare a organizarii controlului preventiv intern

-sa exercite controlul financiar preventiv ,din punct de vedere al legalitatii,regularitatii si al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare,pentru operatiuni care angajeaza patrimonial institutia publica ,daca prin acestea se afecteaza un volum important din fondurile publice .

Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operatiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum si limitele de la care acesta se exercita.

Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent, neputandu-i-se impune ,pe nici o cale,acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv.Asupra situatiilor deosebite aparute in activitatea sa,controlorul delegat il poate informa direct sau prin controlorul financiar sef pe ministrul finantelor publice.

Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor care se inscriu in conditiile fixate prin ordinul de numire .Restul operatiunilor prin care se afecteaza fondurile sau patrimonial public intra in competenta exclusiva a controlului preventiv intern.

Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor ce intra in competenta sa numai dupa ce acestea au fost supuse controlului preventiv intern.Operatiunile care au fost refuzate la viza de control preventiv intern nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat .

Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucratoare de la prezentarea operatiunii,insotita de toate documentele justificative si informatiile solicitate.In cazuri exceptionale ,controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de verificare cu maxim 5 zile lucratoare,informandu-l, in acest sens,pe controlorul financiar sef si ordonatorul de credite.

Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se refuza sn scris ,pe formular tipizat, si trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat competent.

Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv delegat raspund,potrivit legii,in raport de culpa lor,pentru legalitatea,regularitatea si incadrarea in limitele creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate,in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza.

Inainte de a emite un refuz de viza,controlorul delegat are obligatia sa informeze ,in scris, in legatura cu intentia sa ordonatorul de credite,precizand motivele refuzului.Daca ordonatorul de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza,controlorul delegat poate consulta,inainte de a inregistra oficial refuzul de viza,opinia neutra asupra cazului.Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati ,prin decizie a controlorului financiar sef.

Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are rol consultativ,solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat ,potrivit principiului exercitatii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat .

Controlorul delegat este obligat sa pastreze secretul de stat,secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele ,informatiile sau documentele de care ia cunostiinta in exercitarea functiei17.

Evaluarea activitatii controlorului delegat se face anual prin calificative,pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegati ,rapoartele structurilor de audit public intern al Ministeruli Finantelor Publice si in rapoartele Curtii de Conturi.Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se pastreaza pe toata durata exercitarii de catre acesta a atributiilor functiei.

Controlorul delegat raspunde disciplinar pentru abateri de la indatoririle de serviciu, potrivit reglementarilor in vigoare.

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si trimite spre dezbatere Guvernului ,pana la sfarsitul trimestrului I al fiecarui an,raportul national anual privind controlul preventiv.

In raportul national anual privind controlul preventiv se evalueaza activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a institutiilor publice ,de integrare a acestuia in

sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control eficace, se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor publice si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse in plan legislativ si administrativ pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor publice.

In raportul anual national privind controlul financiar preventiv se face referire la:

A. rezultatele activitatii de control financiar preventiv,concretizate in:

-volumul,tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii,regularitatii si al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament

-neautorizarea,prin refuz de viza, a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate

-opiniile formulate prin avizele consultative ,orientate spre asigurarea unei mai buni gestiuni financiare, perfectionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control

B) factorii de risc decurgand din:

-caracteristicile legislatiei primare si secundare in perioada de tranzitie, precum si de constrangerile bugetare

-capacitate institutiilor publice de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme,ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor ,de a optimiza circuitul documentelor ,de a defini riguros responsabilitatile compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiiul separarii atributiilor

-numarul,pregatirea profesionala si calificarea personalului

-neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente

-neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv

-modul in care conducatorul institutiei publice trateaza refuzurile de viza sau avizele consultative emise

C) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului sau fondurilor publice.

Entitatile publice care administreaza patrimoniul public sau fonduri publice au obligatia intocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu , care cuprind situatia statistica a operatiunilor supuse controlului preventiv si sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza,in perioada raportata.

Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.

Controlorii delegati intocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar sef. La rapoarte se vor anexa copii de pe: comunicarile intocmite daca acestea au fost insusite de ordonator, refuzurile de viza, in care se va mentiona ,daca este cazul,efectuarea operatiunii pe raspunderea ordonatorului ,avizele consultative emise, alte informatii solicitate de Corpul controlorilor delegati.

CAPITOLUL III

OPERATIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

3.1.Deschiderea ,repartizarea si modificarea creditelor bugetare

a) Cererea pentru deschidere de credite bugetare;

Cadrul legal-Legea 500/2002;Ordonanta Guvernului 119/1999;Legile bugetare anuale;Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare.

Acte justificative -nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite

-solicitarile ordonatorilor principali,secundari,tertiari pentru repartizarea creditelor bugetare

-situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate

Se verifica; -incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite,repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare

-daca sumele solicitate sunt stabilite in functie de creditele deschise neutilizate

-existenta justificarilor prin care ordonatorul probeaza ca nu va inregistra in sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare.

b).Dispozitia bugetara(ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari).

Cadrul legal ; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale.

Acte justificative ; -solicitarile ordonatorilor principali,secundari,tertiari pentru repartizarea creditelor bugetare(alimentare de cont)

-fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor principali, secundari ,tertiari de credite in ordinele de plata.

Se verifica ; -incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor,repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare

-daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite

- existenta justificarilor prin care ordonatorul probeaza ca nu va inregistra in sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita repartizarea de credite bugetare.

c).Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale.

Acte justificative; -nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizarii initiale pe trimestre a creditelor.

Se verifica -daca modificarea este in competenta de aprobare a Ministerului Finantelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, dupa caz,

-daca sumele propuse se incadreaza in prevederile bugetare

-concordanta propunerii de modificare cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate.

d)Documentul pentru efectuarea,incepand cu trimestrul al III-lea, a virarilor de credite bugetare;

-de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare;

-intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate;

-intre programe.

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale.

Acte justificative -nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virarilor bugetare.

Se verifica; -daca virarea de credite nu contravine prevederilor Legii finantelor publice,legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare

-existenta de justificari , detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar,a capitolului sau subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza, respective ,a capitolului sau clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.

e) Dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale .

Acte justificative; - nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare.

Se verifica; -existenta creditelor bugetare deschise si neutilizate

-daca retragerea de credite bugetare este temeinic justificata

-incadrarea operatiunii de retragere in termenul legal.

3.2.Angajamente legale din care rezulta direct sau indirect obligatiile de plata

a).Contract /comanda de achizitii publice

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale ,O.U.G 60/2001,Codul comercial,Codul civil, Ordinele 1013/873/2001 si 1014/874/2001,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -programul anual de achizitii publice

-documentul de aprobare de catre conducatorul institutiei publice a procedurii selectate de achizitie

-documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

-anuntul/invitatie de participare la procedura

-actul de numire a comisiei de evaluare

-ofertele prezentate

-hotararea comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare,etc.

Se verifica; -daca achizitia publica este prevazuta in programul anual

-existenta creditelor bugetare sau de angajament

-respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica

-existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare

- respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica

-existenta avizului compartimentului juridic.

b).Contract/comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile sau nerambursabile.

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale ,O.U.G 60/2001,Codul comercial,Codul civil, Ordinele 1013/873/2001 si 1014/874/2001,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -programul anual de achizitii publice

-actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii

-documentele privind achizitia ,intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu reglememtarile organismelor internationale

-acordul sau conventia de finantare externa.

Se verifica -daca achizitia publica este prevazuta in programul anual

-existenta creditelor bugetare sau de angajament

- respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica

-incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate elegibile,in conformitate cu acordul sau conventia de finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator

-existenta avizelor organismului finantator pe documentatie si pe caietele de sarcini

-existenta avizului compartimentului juridic.

c).Contract de finantare

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Legile bugetare anuale ,O.U.G 60/2001 ,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -solicitarea finantarii si justificarea acesteia

-documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare

-nota de fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite finantator.

Se verifica -daca solicitarea finantarii are temei legal

-existenta creditelor bugetare

-daca in contractul de finantare este prevazuta obligativitatea aplicarii prevederilor O.U.G 60/2001 pentru atribuirea contractului de achizitie publica

- existenta avizului compartimentului juridic.

d).Acord subsidiar de imprumut

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Ordonanta Guvernului 119/1999,Acordul de imprumut extern,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -fundamentarea propunerii de acord subsidiar.

Se verifica; -incadrarea obiectului acordului subsidiar in prevederile acordului de credit extern

-existenta avizului compartimentului juridic .

e).Proiect de conventie de garantie aferenta Acordului de garantie

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Acordul de imprumut extern incheiat intre beneficiarul garantiei si finantatorul extern,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; fundamentarea propunerii de conventie.

Se verifica; -incadrarea obiectului conventiei in prevederile acordului de imprumut extern,acordului de garantie sau prevederilor Hotararii Guvernului,dupa caz.

-existenta avizului compartimentului juridic.

f).Proiect de scrisoare de garantie pentru imprumuturi externe contractate de agentii economici,regii autonome ,societati nationale ,etc,garantate de stat.

Cadrul legal ; - Legea 500/2002,Legea 81/1999,Hotarirea Guvernului de aprobare,Acordul de imprumut extern,Alte acte normative specifice .

Acte justificative; - hotararea comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

-nota rezultat al negocierii

-conditiile de acordare a garantiei de stat.

Se verifica ; - concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern

-existenta conventiei de garantie semnata de garantat

- existenta avizului compartimentului juridic .

g).Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intreMinisterul Finantelor Publice,in calitate de garant,si beneficiarul scrisorii de garantie

Cadrul legal ; - Legea 500/2002,Legea 81/1999,Hotararea Guvernului de aprobare,Acordul de imprumut extern,Alte acte normative specifice .

Acte justificative; - hotararea comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

-nota rezultat al negocierii

-conditiile de acordare a garantiei de stat.

Se verifica; -existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativ teritoriale

garantate .

-existenta avizului compartimentului juridic .

h).Proiect scrisoare de garantie pentru imprumut extern contractat direct de o autoritate a administratiei publice locale ,garantat de stat

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legea 81/1999,Alte acte normative specifice.

Acte justificatice; -hotararea comisiei de autorizare

-nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat

Se verifica; -concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern

-existenta conventiei de garantie semnata de garantat

-existenta avizului compartimentului juridic.

i) Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant,si reprezentantul legal al unitatii administrative -teritoriale ,in calitate de garantat.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legea 81/1999,Alte acte normative specifice Acte justificatice; -hotararea comisiei de autorizare

-nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat .

Se verifica -existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrative-teritoriale

-existenta avizului compartimentului juridic

j).Scrisoare suplimentara (pentru acordurile de imprumut cu BDCE)

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legea 81/1999,Alte acte normative specifice, Legea de ratificare.

Acte justificative; -nota de fundamentare

-acceptul Ministerului Finantelor Publice privind conditiile financiare

Se verifica; -concordanta intre conditiile din scrisoarea suplimentara si Acordul cadru de imprumut.

k).Angajament de plati pentru imprumuturi externe primite de Romania de la BDCE

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legea 81/1999,Alte acte normative specifice, Legea de ratificare .

Acte justificative; -nota de fundamentare

Se verifica; -concordanta intre scadentele cuprinse in angajamentul de plata si cele din scrisoarea suplimentara.

l).Contract de concesionare sau inchiriere in care entitatea publica este concesionar sau chirias.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legea 213/1998,O.U.G 60/2001,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii

-documente specifice operatiunii de concesionare.

Se verifica -existenta creditelor bugetare

-respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea

- existenta avizului compartimentului juridic.

m) Actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli.

Cadrul legal Lege500/2002,Lege189/1998,O.G.119/1999,H.G.478/2001,H.G.189/2001,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -nota de fundamentare a deplasarii sn strainatate

-documente,invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern

-nota mandate privind deplasarea.

Se verifica; -existenta creditelor bugetare

-concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor(transport,cazare,diurna,alte cheltuieli).

n) Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului,inclusiv devizul estimativ de cheltuieli .

Cadrul legal; -Legea 500/2002,legea 189/1998,O.G. 119/1999,Codul muncii, Alte acte normative specifice

Acte justificative; -nota de fundamentare a delegarii/detasarii

-acceptul scris al persoanei detasate.

Se verifica; -existenta creditelor bugetare

-concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare (transport,cazare,diurna)

-rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiei financiare.

o).Ordinul /actul intern de decizie privind;

-angajarea sau avansarea personalului

-acordarea salariului de merit

-numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere

-acordarea altor drepturi salariale

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,O.G. 119/1999,Codul muncii, Alte acte normative specifice .

Acte justificative; -nota de fundamentare si dosarul angajarii/avansarii personalului

-propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de executie in functii de conducere

-acordarea altor drepturi salariale.

Se verifica; -existenta creditelor bugetare

-respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale

-existenta avizului compartimentului juridic.

3.3 Ordonantarea cheltuielilor

a).Ordonantarea de plata privind achizitia publica de produse,servicii sau lucrari

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legile bugetare anuale,O.G. 119/1999,Ordinul 1792/2002,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -contractul d achizitie publica

-factura fiscala

-documente care sa ateste livrarea produselor,prestarea serviciilor

-declaratie vamala de import

Se verifica; -daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale

-concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal

-incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar.

b).Ordonantarea de plata pentru subventii,transferuri,prime sau alte plati din fonduri publice acordate agentilor economici sau altor beneficiari legali.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legile bugetare anuale,O.G. 22/2002,Alte acte normative specifice

Acte justificative; -nota de fundamentare

-documentatie specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea

Se verifica; -legalitatea si regularitatea documentatiei justificative,corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea

-daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin "bun de plata"

-incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar .

c).Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere .

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legile bugetare anuale,Alte acte normative specifice.

Acte justificative -nota de fundamentare

-contractul de concesionare sau de inchiriere

-documentele justificative emise de proprietarul bunului inchiriat

Se verifica; -daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale

-incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar.

d).Ordonantarea de plata privind avansuri ,in lei, sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin caserie.

Cadrul legal; -Decretul 209/1976,O.G.119/1999,H.G.543/1995 Alte acte specifice.

Acte justificative -nota de fundamentare

-documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia

-decontul justificativ al cheltuielilor

-alte documente justificative specifice.

Se verifica; -concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentulde aprobare a actiunii,sau incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat

-daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin "bun de plata".

e).Ordonantarile de plata ale salariilor,altor drepturi salariale acordate personalului,precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora

Cadrul legal; -Legea 500/2005,legea 189/1998,Codul muncii,O.U.G.24/2000,O.U.G 150/2002,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -centralizatorul lunar al statelor de salarii

-situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate

-situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la buget.

Se verifica; -incadrarea in prevederile bugetului privind numarul maxim de posturi si creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal

-daca au fost aplicate cotele legale de contributii

-regularitatea completarii documentului supus vizei.

3.4 Concesionarea,inchirierea,transferul,vanzarea si schimbul bunurilor din patrimoniul institutiilor publice

a) Contract de concesionare/inchiriere

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 189/1998,Legea 219/1998,O.G.119/1999,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -studiul de oportunitate

-caietul de sarcini

-documnetatia licitatiei

-documentatia procedurii de negociere directa

Se verifica; -incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care,potrivit legii,pot fi concesionate/inchiriate

-respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea licitatiei/negocierii directe

-stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ

-existenta avizului compartimentului juridic .

b).Contract de vanzare-cumparare a bunurilor disponibilizate (entitatea publica are calitatea de vanzator)

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 189/1998,O.G 19/1995,O.G.119/1999,Alte acte normative specifice.

Acte justificative -referatul de disponibilizare

-decizia de numire a comisiei de evaluare

-documentatia licitatiei cu strigare.

Se verifica; -respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare

-stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ

-existenta avizului compartimentului juridic.

3.5.Alte operatiuni supuse controlului financiar preventiv

a).Proces-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix

Cadrul legal; -O.G.119/1999,O.G.19/1995,H.G.909/1997,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune

-act constatator al avariei

-devizul estimativ al reparatiei capitale

Se verifica -existenaa actelor justificative

-daca actele justificative au fost intocmite si semnate de persoanele in drept

-daca sunt indeplinite conditiile scoaterii din functiune.

b).Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara/sau pentru achizitii prin cumparare directa

Cadrul legal; -Decretul 20.9/1976,O.G.119/1999,H.G.543/1995,Alte acte normative specifice

Acte justificative -actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau referatul aprobat privind achizitia directa

-documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli

Se verifica; -prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit

-corectitudinea calculului privind sumele justificate si a penalitatilor de intarziere

-documentul de restituire a avansurilor nejustificate

-incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale

-daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul bugetar

c).Contractul de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al sponsorizarii

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 32/1994,O.G.119/1999

Acte justificative -nota de fundamentare a contractului de sponsorizare

Se verifica; -daca entitatea publica desfasoara o activitate prevazuta de Lg 32/1994

-existenta avizului compartimentului juridic

d).Dispozitia de incasare catre casierie

Cadrul legal; -Decretul 209/1976,O.G.119/1999,Alte acte normative specifice

Acte justificative -decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans

-decizia de imputatie

-alte acte din care rezulta obligatii de plata in sarcina unor persoane

Se verifica; -aprobarea de catre conducatorul entitatii publice a decontului de cheltuieli

-modul de calcul al sumei ce urmeaza a fi incasata

-daca dispozitia de incasare este intocmita pentru suma ce urmeaza a fi incasata.

CAPITOLUL IV

STUDIU DE CAZ;CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV IN INSTITUTIILE PUBLICE-PENITENCIAR CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA GIURGIU

4.1 Scurt istoric

Penitenciarul Giurgiu este situat in partea de nord-vest a municipiului Giurgiu pe partea stanga a drumului national 58 in strada Balanoaiei numarul 12A.

Lucrarile de constructie ale penitenciarului au inceput in anul 1994,iar in toamna anului 2000 a inceput activitatea de selectionare a cadrelor pentru incadrarea cu personal conform DGP.

Arhitectura in care a fost proiectat si construit Penitenciarul Giurgiu este una moderna care corespunde in totalitate standardelor internationale specifice acestor institutii.

In Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Giurgiu isi desfasoara activitatea un numar de 330 cadre,din care 80 cadre femei,cu varsta cuprinsa intre 25-30 de ani.

4.2Organizarea ,scopul ,obiectul controlului financiar preventiv in cadrul PRMS Giurgiu

In conformitate cu prevederile legale,in unitatile din sistemul administratiei penitenciare,persoanele care gestioneaza fonduri publice sau patrimoniul public au obligatia sa realizeze o buna gestiune financiara prin asigurarea legalitatii,regularitatii ,economicitatii si eficientei in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public.

Controlul financiar preventiv reprezinta un ansamblu de activitati actiuni corelate,desfasurate in mod unitar, prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor ce se efectueaza pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public inainte de aprobarea acestora18.

Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si de incadrare in limitele si destinatia alocatiilor bugetare si de angajament,prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public sau fondurile publice.

In sfera activitatii de control financiar preventiv ,astfel definite,intra unitatile ai caror directori au atributia, calitatea de ordonatori de credite.

Obiectul controlului financiar preventiv il reprezinta operatiunile care vizeaza, in principal:

a)          angajamentele legale

b)          ordonantarea cheltuielilor

c)          efectuarea de incasari in numerar

d)          recuperarea sumelor avansate si care ,ulterior ,au devenit necuvenite

e)          concesionarea sau inchirierea de bunuri care apartin patrimoniului public aflat in administrarea unitatilor din sistemul administratiei penitenciare

f)            vanzarea,gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri care apartin domeniului privat al unitatilor din sistemul administratiei penitenciare.

Continutul controlului financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia,din punct de vedere al;

a)      legalitatii- controlul de legalitate

b)      regularitatii- controlul de regularitate

c)      incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare sau de angajament- controlul bugetar.

Controlul de legalitate al opera,tiunii urmareste respectarea tuturor prevederilor legale,care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii sale.

Controlul de regularitate urmareste respectarea sub toate aspectele a ansamblului principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte operatiunea supusa controlului.

Controlul bugetar urmareste incadrarea in prevederile bugetare stabilite,potrivit legii,respective in limitele si destinatia creditelor bugetare.

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:

a)          controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice

b)          controlul financiar preventiv delegat

Directorii unitatilor din sistemul administratiei penitenciare,care au atributia, calitatea de ordonatori de credite,au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului financiar-contabil si de a stabili,potrivit legii,proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu,documentele justificative si circuitul acestora.

Prin organizarea controlului financiar preventiv propriu ii unitatile sistemului administratiei penitenciare se asigura:

a)          respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si administrarea eficienta a bunurilor materiale si a fondurilor publice

b)          utilizarea cu eficienta a alocatiilor bugetare si a bunurilor materiale aflate in folosinta,intarirea ordinii in gestionarea acestora,precum si apararea patrimoniului public aflat in administrare

c)          angajarea raspunderii tuturor persoanelor care administreaza sau folosesc alocatii bugetare sau bunuri materiale,dupa caz.

La nivelul fiecarei unitati,evidenta angajamentelor se organizeaza, se tine, se actualizeaza si se raporteaza potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice,precum si actelor normative specifice emise in acest scop.

Pentru indeplinerea rolului sau,controlul financiar preventiv propriu are urmatoarele obiective:

a)          urmareste ca utilizarea creditelor bugetare repartizate sa se faca in limita prevederilor bugetului aprobat si potrivit destinatiilor stabilite

b)          identifica si intervine operativ pentru preantampinarea cheltuielilor care nu corespund din punct de vedere al realitatii,regularitatii,precum si pentru eliminarea oricaror altor neajunsuri din activitatea economica si financiar-contabila a unitatii, inainte de a se produce efectele negative ale acestora

c)          identifica si elimina cauzele care genereaza neajunsuri in ceea ce priveste angajarea,administrarea si folosirea fondurilor publice si a bunurilor materiale si contribuie la stabilirea formelor si metodelor care conduc la evitarea lor,in functie de specificul activitatilor din unitate.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale,inainte ca aceste documente sa devina acte juridice,prin aprobarea lor de catre directorul unitatii,ca titular de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza,de persoanele din compartimentul financiar-contabil,desemnate in acest scop de catre ordonatorul de credite.

Ordonatorul de credite desemneaza persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu,printr-un act de numire ,decizie,conform modelului prezentat in Anexa nr 4.1.Aceste persoane sunt altele decat cele care initiaza operatiunea supusa vizei.

Ordonatorul de credite numeste prin decizie de zi pe unitate persoanele care au dreptul sa exercite controlul financiar preventiv propriu,precum si sefii compartimentelor de specialitate care certifica realitatea,regularitatea si legalitatea operatiunilor si documentelor pe care le prezinta in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu.

Cadrul specific se elaboreaza de catre seful compartimentului financiar-contabil ca document distinct, si se aproba de ordonatorul de credite.La fiecare unitate, cadrul specific cuprinde operatiunile supuse controlului financiar preventiv propriu,documentele justificative corespunzatoare,circuitul acestora,obiectivele care trebuie urmarite in cadrul exercitarii controlului,compartimentele si personalul implicat ,responsabilitatile acestora,precum si termenele maxime in cadrul carora urmeaza sa se execute verificarea si acordarea vizei,pentru fiecare proiect de operatiune si document in parte.

Sunt supuse controlului financiar preventiv propriu operatiunile si documentele din care se nasc,se modifica ori prin care se sting drepturi sau obligatii patrimoniale ale unitatii,indiferent de faza in care se gasesc,de angajament, de plata sau de incasare, de predare-primire,in raporturile cu alte personae juridice sau fizice, precum si alte operatiuni care determina modificari in patrimoniul administrat de unitate.

Nu intra in sfera controlului financiar preventiv propriu verificarea operatiunilor deja efectuate,precum si analiza si certificarea situatiilor financiare sau patrimoniale.

Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai operatiunile care poarta viza de control financiar preventiv propriu.

Ordonatorul de credite are obligatia de a aproba,in conditiile legii,toate operatiunile si documentele care determina modificari in patrimoniul administrat de unitate ,dupa ce, in prealabil, au fost vizate pentru controlul financiar preventiv propriu de catre persoanele in drept sa exercite acest control.

Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor desemnate sa acorde aceasta viza si prin aplicarea sigiliului personal.Sigiliul personal va cuprinde urmatoarele informatii:

a)          denumirea unitatii

b)          mentiunea "Vizat pentru control financiar preventiv propriu"

c)          numarul sigiliului(contabilul-sef va detine sigiliul cu nr.1,sigiliile cu numerele 2,3 . vor fi atribuite,in ordine, celorlalte persoane desemnate sa exercite control)

d)          data acordarii vizei(an,luna,zi).

Persoanele care exercita control financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicate,prin sarcinile de serviciu,in efectuarea operatiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.

Controlul financiar preventiv propriu se materializeaza prin viza pusa pe documentele respective.Aplicarea sigiliului personal se efectueaza cu ajutorul unei stampile,cu conditia ca data si semnatura sa fie scrise cu cerneala, personal de catre cei care exercita controlul ,conform modelului de mai jos:

Vizat pentru Control

Financiar Preventiv Propriu

Nr.1

Data..........

(Gradul si Semnatura)

Documentele prezentate la viza se inscriu in "Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv".Modelul registrului este prezentat in Anexa nr 4.2.

Controlul financiar preventiv propriu se efectueaza in termenul cel mai scurt permis de durata efectiva a verificarilor necesare, astfel incat acest control sa nu afecteze desfasurarea in bune conditii si la termen a operatiunii care este supusa vizei.

Termenul pentru acordarea sau,dupa caz,refuzul vizei de control financiar preventiv propriu este de 3 zile lucratoare de la prezentarea proiectului unei operatiuni,insotit de toate documentele justificative,exclusiv ziua prezentarii acestora la viza.

Documentele justificative vor cuprinde,in mod obligatoriu,urmatoarele mentiuni:sintagma "Certific realitatea,regularitatea si legalitatea operatiunii si a documentelor",functia,gradul profesional,numele si prenumele,data si semnatura conducatorului compartimentului de specialitate emitent.Aceste mentiuni pot fi scrise cu ajutorul unei stampile,conform modelului de mai jos:

Certific realitarea,regularitatea si legalitatea

Operatiunii si a documentelor

(Functia)

(Grad,nume si prenume)

(Semnatura)

Persoanele desemnate sa exercite control financiar preventiv propriu vor prelua documentele si vor proceda la o verificare formala a acestora cu privire la:

a)          completarea documentelor in stricta concordanta cu rubricile/continutul acestora

b)          existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentului de specialitate

c)          existenta documentelor justificative specifice operatiunii.

Daca nu sunt respectate cerintele de mai sus,documentele se restituie emitentului, mentionandu-se, tn scris,motivele returnarii iar documentele care corespund sunt trecute in registrul pentru viza.

Verificarea de fond consta in efectuarea controlului de legalitate,a controlului de regularitate,precum si a controlului bugetar,prin parcurgerea conditiilor de verificare si a cerintelor specifice operatiunilor.

In cazuri deosebite,pentru edificare,persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu poate solicita si alte documnete justificative,precum si avizul compartimentului juridic.

Daca in urma verificarii de fond,operatiunea si documentele prezentate corespund cerintelor controlului financiar preventiv propriu,se acorda viza prin aplicarea sigiliului personal si a semnaturii.Sigiliul si semnatura vor fi aplicate intr-un loc vizibil ,pe exemplarul documentului care se arhiveaza.

Operatiunile vizate,insotite de toate documentele justificative,se restituie,sub semnatura,compartimentelor de specialitate care le-au emis,pentru continuarea circuitului acestora.

Sefii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea,regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte sau documente justificative le-au avizat.Obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu,pe documente care cuprind date nereale,inexacte sau care se dovedesc ulterior nelegale,nu ii exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate sau pe alte persoane competente din cadrul acestora,care le-au intocmit,certificat sau vizat.

Persoanele in drept sa exercite viza de control financiar preventiv propriu raspund,potrivit legii ,in raport cu culpa lor,pentru legalitatea,regularitatea si incadrarea in limitele bugetare aprobate,in ceea ce priveste operatiunile pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Refuzul vizei de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie ,in toate cazurile,motivate in scris.Refuzul de viza se emite conform anexei nr 4.3.

Persoanele in drept sa exercite viza de control financiar preventiv propriu au obligatia de a tine evidenta operatiunilor si a documentelor refuzate la viza de control financiar preventiv propriu.

Refuzul vizei de control financiar preventiv propriu se intocmeste in doua exemplare,se inregistreaza la registratura unitatii ,si are urmatoarele destinatii:

a)          exemplarul nr.1-la ordonatorul de credite

b)          exemplarul nr.2-la persona in drept sa exercite viza de control finaciar preventiv propriu.

Cu exceptia operatiunilor refuzate la viza, prin a caror efectuare se depasesc creditele bugetare sau de angajament aprobate pentru acest tip de operatiuni,ordonatorul de credite poate dispune efectuarea operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv propriu,pe proprie raspundere,numai in scris, printr-un act de decizie interna,document inregistrat,la registratura unitatii.

Pentru operatiunile care se supun si controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului financiar preventiv delegat.

Ordonatorul de credite poate solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ.Argumentele prezentate de controlorul delegat,in avizul consultativ,vor fi analizate de ordonatorul de credite care va decide efectuarea sau neefectuarea operatiunii.

Informarea Curtii de Conturi se va face cu ocazia efectuarii controalelor de descarcare de gestiune sau a altor controale ce intra in competenta sa.

Ministerul Finantelor Publice efectueaza inspectii ,in toate cazurile in care este sesizat de catre o persoana in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu ,in legatura cu efectuarea de operatiuni,fara viza,de control financiar preventiv propriu,pe propria raspundere a ordonatorului de credite.

Unitatile din sistemul administratiei penitenciare sunt obligate sa asigure accesul reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice la toate documentele,datele si informatiile relevante pentru scopul si obiectivele inspectiei.

Numirea,suspendarea,destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul unitatii,prin decizie,cu acordul ordonatorului de credite ierarhic.

Persoanele desemnate sa acorde viza de control financiar preventiv propriu au obligatia de a respecta "Codul specific".

In functie de complexitatea si multitudinea operatiunilor ce se supun controlului financiar preventiv propriu, la nivelul unitatii vor fi desemnate 1-2 persoane care vor exercita acest control.

Pentru evaluarea activitatii de control financiar preventiv propriu si a capacitatii administrative a unitatii de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale,prin dezvoltarea unii sistem de control intern eficace,ordonatorii de credite intocmesc trimestrial si anual rapoarte cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu.

Rapoartele cuprind:

a)          situatia statistica a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

b)          sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza, in perioada raportata.

Aceste rapoarte se tramsmit ordonatorului principal de credite odata cu situatiile financiare trimestriale(anuale).

4.3 Operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu in cadrul PRMS Giurgiu

4.3.1.Deschiderea ,repartizarea si modificarea creditelor bugetare

a).Contract de finantare

Cadrul legal; -legea 500/2002,Legile bugetare anuale, O.G 119/1999,O.U.G 60/2001,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -solicitarea finantarii si justificarea acesteia

-documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare

-nota de fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite.

Se verifica; -daca solicitarea finantarii are temei legal

-existenta alocatiilor bugetare

-rezervarea alocatiilor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal

-existenta avizului compartimentului juridic.

b).Actul de decizie interna privind detasarea,delegarea in alte localitati din tara a personalului,inclusiv devizul estimativ de cheltuieli.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,O.G. 119/1999,Codul Muncii,Legea 293/2004,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -nota de fundamentare a delegarii/detasarii

-acceptul scris al persoanei detasate.

Se verifica; -existenta alocatiilor bugetare

-concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent(transport,cazare,diurna)

-existenta semnaturilor persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate.

c). Ordinul /actul intern privind;-angajarea sau avansarea personalului

-acordarea salariului de merit

-numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere

-acordarea altor drepturi salariale.

Cadrul legal; - Legea 500/2002,O.G. 119/1999,Codul Muncii,Legea 293/2004,Alte acte normative specifice,Legea 154/1998,o.G.32/1998.

Acte justificative -nota de fundamentare si dosarul angajarii/avansarii personalului cuprinzand; anuntul organizarii concursului,DZU de constituire a comisiei de exeminare;

-propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de executie pe functii de conducere

-acordarea altor drepturi salariale.

Se verifica; -existenta alocatiilor bugetare

-respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale

- rezervarea alocatiilor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal .

-existenta avizului compartimentului juridic.

4.3.2.Ordonantarea cheltuielilor

a).Ordonantarea de plata privind achizitia publica de produse,servicii sau lucrari.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 82/1991,O.G.119/1999,Ordinul 1792/2002,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -contractul de achizitie publica

-factura fiscala

-documentele care sa ateste livrarea produselor,prestarea serviciilor sau executia lucrarilor

-declaratia vamala de import.

Se verifica; -daca sumele reprezinta obligatii

-daca documentele justificative sunt cele prevazute in normele legale

-daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate

-concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal.

b).Ordonantarea de plata pentru subventii,transferuri ,prime sau alte plati din fondurile publice.

Cadrul legal; - Legea 500/2002,Legea 82/1991,O.G.119/1999,Ordinul 1792/2002,Alte acte normative specifice ,Codul Muncii,O.U.G.150/2002.

Acte justificative; -nota de fundamentare

-documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea sau domeniul respectiv.

Se verifica; -legalitatea si regularitatea documentatiei justificative,

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate

-incadrarea sumei ordonantate la plata tn clasificatia bugetara pentru care exista angajament bugetar si legal.

c).Ordonantarea de avansuri (in lei)acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor inchiriate.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,O.G. 119/1999,H.G. 264/2003,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -contractul

-solicitarea de acordare a avansului

-documentul prin care se constituie garantia legala.

Se verifica; -daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate

- incadrarea sumei ordonantate la plata in clasificatia bugetara pentru care exista angajament bugetar si legal ,precum si in prevederile contractului.

d) Ordonantarea de plata privind cheltuielile ce se efectueaza din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau sponsorizare.

Cadrul legal; - Legea 500/2002,O.G. 119/1999,Alte acte normative specifice.

Acte justificative; -actul de donatie sau de sponsorizare

-angajamentul legal

-documentul care atesta livrarea produselor,prestarea serviciilor sau executia lucrarilor.

Se verifica; -daca cheltuielile respecta destinatiile stabilite de transmitatori

-daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale

- concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal.

- incadrarea sumei ordonantate la plata in clasificatia bugetara pentru care exista angajament bugetar si legal .

e). Ordonantarea de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularilor de decont care se acorda prin casierie.

Cadrul legal; -Decretul 209/1976,O.G.119/1999,H.G 543/1995,etc.

Acte justificative -nota de fundamentare

-documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia

-decontul justificativ al cheltuielilor.

Se verifica; -concordanta sumelor ce urmeaza a fie liberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii

-incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat

-daca operatiunea este certificata de compartimentul de specialitate.

f) Ordonantarile de plata ale salariilor,altor drepturi acordate personalului,precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora.

Cadrul legal; -Legea 500/2002Codul Muncii,Legea 154/1998,O.U.G.150/2002,Legea 164/2001,O.G.26/1994 ,etc.

Acte justificative -centralizatorul lunar al statelor de salarii

-situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate

-situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal de la buget

Se verifica -incadrarea in prevederile bugetului privind numarul maxim de posturi si credite bugetare destinate cheltuielilor de personal

-daca au fost aplicate cotele legale de contributii

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate

-regularitatea documentului supus vizei.

4.3.3 Concesionarea,inchirierea,transferul,vanzarea si schimbul bunurilor din patrimoniul unitatilor din sistemul administratiei penitenciare.

a).Contract de concesionare/inchiriere.

Cadrul legal; -Legea 500/2002, Legea 219/1998,O.G.119/1999,H.G 216/1,Actul normativ de aprobare a concesiunii.

Acte justificative -studiul de oportunitate

-caietul de sarcini

-documentatia licitatiei

-documentatia procedurii de negociere directa.

Se verifica -incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care pot fi concesionate/inchiriate

-respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea licitatiei/negocierii directe

-stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ

-existenta avizului compartimentului juridic.

4.3.4.Alte documente si operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

a).Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a bunurilor materiale,altele decat mijloacele fixe si bunurilor materiale,scaderea pierderilor din rebuturi si a celor determinate din perisabilitati.

Cadrul legal; -O.G.119/1999,O.G.19/1995,Legea 15/1994,H.G.909/1997 etc

Acte justificative -nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune

-act constatator al avariei

-deviz estimativ al reparatiei capitale.

Se verifica -existenta actelor justificative

-daca actele justificative au fost intocmite si semnate de persoanele in drept

-daca sunt indeplinite criteriile scoaterii din functiune ,declasarii sau casarii.

b).Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara sau pentru achizitii prin cumparare directa.

Cadrul legal; -Decret 209/1976,O.G. 119/1999,H.G.461/2001,Alte acte normative.

Acte justificative -actul intern de decizie privind deplasarea,in tara sau referatul aprobat privind achizitia directa.

Se verifica -daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si a continutului

-prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit

-corectitudinea calculului privind sumele justificate si a penalitatilor de intarziere

-documentul de restituire a avansurilor nejustificate

-incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale

-daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul bugetar.

c).Contractul de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al sponsorizarii.

Cadrul legal; Legea 500/2002,Legea 32/1994,O.G.119/1999.

Acte justificative -nota de fundamentare a contractului de sponsorizare

Se verifica; -daca entitatea publica desfasoara o activitate prevazuta in Legea 32/1994

-existenta avizului conpartimentului juridic.

d).Dispozitia de plata /incasare catre casierie

Cadrul legal; -Decretul 209/1976,O.G.119/1999,Alte acte normative.

Acte justificative -nota de fundamentare

-documentele care atesta suma datorata

-decontul prezentat de titularul de avans

-decizia de imputatie

Se verfica;    -aprobarea de catre conducatorul unitatii a decontului de cheltuieli

-existenta corespondentei dintre suma prevazuta in ordinul de incasare si documentatia justificativa

-existenta semnaturilor.

e).Centralizatorul salariilor si a altor drepturi legale acordate personalului

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 138/1999,O.U.G. 24/2000Ordinele Ministerului Justitiei emise in aplicarea acestora.

Acte justificative; -statul de organizare

-balanta care justifica diferentele fata de luna precedenta

-situatii privind prezenta personalului

Se verifica; -existenta alocatiilor bugetare deschise cu aceasta destinatie

-incadrarea statelor de plata in prevederile bugetului privind numarul maxim de posturi

-concordanta dintre drepturile salariale stabilite prin statul de plata si prevederile actului normativ privind salarizarea

-existenta semnaturilor autorizate pe cererea de retragere.

f). Statul de plata a avansului pentru concediul de odihna si a contravalorii documentelor de transport acordate la plecarea in concediul de odihna

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 138/1999,Legea bugetara,Ordinele Ministerului Justitiei emise in aplicarea acestora.

Acte justificative -ordinul de serviciu

-raportul de solicitare a avansului.

Se verifica; -existenta alocatiilor bugetare deschise cu aceasta destinatie

-incadrarea sumelor acordate in normele legale in vigoare

-regularitatea completarii documentului de plata

-existenta semnaturilor autorizate

g).Situatii privind plata altor drepturi salariale(contravaloarea normelor de hrana si echipare,compensatii pentru chirii,ajutoare la trecerea in rezerva).

Cadrul legal -Legea 500/2002,Legea38/1999,O.G.26/1997,H.G.1848/2004, H.G.1997/2004.

Acte justificative -Ordinele ministrului justitiei de aprobare a valorii financiare a normelor de hrana

-ordine de personal

-note-raport

-proces verbal al comisiei de stabilire a unor drepturi

Se verifica; -incadrarea sumelor individuale in normele legale aprobate

-existenta alocatiilor bugetare deschise cu aceasta destinatie

-existenta semnaturilor.

h).Documentul privind scaderea din gestiune a unor pagube care nu se datoreaza vinovatiei unei persoane.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,Legea 119/1999,Codul Muncii,H.G 1210/2003.

Acte justificative -proces verbal de cercetare administrativa

-referate sau rapoarte de analiza dupa caz.

Se verifica -legalitatea referatului prin care se propune scaderea din contabilitate a pagubelor nedatorate vinovatiei unei persoane

-existenta vizei compartimentului juridic

-existenta semnaturilor autorizate

i).Bonul de consum

Cadrul legal; -O.G 119/1999,Legea 22/1969,Alte acte normative.

Acte justificative -referate,rapoarte de necesitate,nota de distributie.

Se verifica -realitatea ,regularitatea si legalitatea operatiei de eliberare in consum a materialelor, obiectelor de inventar sau piese de schimb

-existenta referatului de necesitate intocmit de compartimentul care solicita materialele

-existenta semnaturilor

j).Contractul individual de munca

Cadrul legal; -Codul Muncii,Legea 188/1999,Legea 130/1999

Acte justificative -carnetul de munca

-contractul pentru constituirea garantiei in numerar

-alte documente necesare la angajare

Se verifica -legalitatea si regularitatea documentului

-existenta avizului compartimentului juridic precum si a persoanelor autorizate.

k).Bonul de predare-transfer,restituire

Cadrul legal; -O.G.119/1999,Legea 22/1969,Ordinele ministrului justitiei care reglementeaza acest domeniu

Acte justificative -referate sau rapoarte de necesitate

Se verifica - realitatea ,regularitatea si legalitatea operatiei de eliberare pentru folosinta a materialelor, obiectelor de inventar sau piese de schimb precum si la retragerea acestora in magazii

-existenta referatului de necesitate

-existenta semnaturilor autorizate.

l).Bonul de miscare a mijloacelor fixe

Cadrul legal; -Legea 82/1991,Legea 151/1994,O.G.119/1999,Ordinele ministrului justitiei

Acte justificative -referate sau rapoarte de necesitate

Se verifica; -realitatea,legalitatea si regularitatea operatiunii de miscare a mijloacelor fixe intre magazii,depozite si locuri de folosinta

-existenta referatului de necesitate

-existenta semnaturilor autorizate

m) Nota de receptie si constatere de diferente

Cadrul legal; -O.G.119/1999,Legea 82/1991,Ordinele ministrului de justitie

Acte justificative -avizul de insotire a marfii

-factura fiscala

Se verifica; -realitatea,legalitatea si regularitatea operatiilor

-existenta semnaturilor autorizate.

n).Propunerile pentru proiectul de buget al A.N.P si anexele acestuia cu incadrarea in limitele de cheltuieli stabilite pentru anul bugetar urmator.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,O.G.119/1999,Legile bugetare anuale

Acte justificative -proiectele bugetelor pe programe cu detaliere pe clasificatie bugetara

-note de calcul si fundamentare

-situatie cu fonduri ce urmeaza a fi alocate ordonatorului

-alte documente ajutatoare pentru centralizarea datelor

Se verifica -existenta justificarii detalierii si necesitatii privind propunerea de diminuare /majorare a alocatiilor bugetare

-respectarea prevederilor legale in baza carora se efectueaza operatiunea,existenta acordurilor ordonatorilor principali de credite si a semnaturilor persoanelor autorizate.

o).Listele cu obiectivele de investitii,anexa la bugetul aprobat,ce urmeaza a se depune la unitatile de trezorerie ,pe capitole de cheltuieli,categorii de investitii.

Cadrul legal; -Legea 500/2002,O.G. 119/1999,Legile bugetare anualeOrdinul ministrului finantelor publice

Acte justificative -programul anual de investitii

-listele sinteza cu obiectivele de investitii si fisele cu obiectivele de investitii

Se verifica; -daca listele respective sunt elaborate dupa modelul stabilit prin normele Ministerului Finantelor Publice

-corespondenta sumelor inscrise in liste cu sumele inscrise in bugetele aprobate

-la pozitia :alte cheltuieli de investitii" daca sumele totale inscrise corespund cu sumele aprobate distinct pe fiecare capitol de cheltuieli.

p).Contract de prestare de munca cu forta speciala

Cadrul legal; -O.G/68/1999,Legea 23/1969,Codul Muncii

Acte justificative -solicitarea din partea beneficiarului

-proiect de contract

Se verifica; -daca sunt respectate prevederile legale

-concordanta intre solicitarea beneficiarului si clauzele contractuale

-respectarea acordului drepturilor persoanelor private de libertate.

4.4Studiu de caz: Achizitionarea de produse agroalimentare -Margarina-prin procedura "Cerere de Oferta"

Hranirea persoanelor private de libertate se realizeaza pe baza normelor de hrana specifice,diferentiate pe categorii de efective.

In functie de structura normelor de hrana ,se stabilesc meniuri zilnice care stau la baza intocmirii tabelului decadal de repartitie a alimentelor.

Structura normelor de hrana s-a realizat in functie de :

-realizarea unei alimentatii corespunzatoare,care sa asigure nevoile reale ale organismului in calorii si substante nutritive(proteine,lipide,glucide,vitamine si substante minerale).

-asigurarea unei ponderi corespunzatoare a proteinelor de origine animala,avand in vedere rolul lor in procesul de crestere si refacere a organismului.

-asigurarea unei cantitati corespunzatoare de glucide

-folosirea in alimentatie a unei game largi de produse agroalimentare usor asimilabile ,care sa permita realizarea unor feluri de mancare gustoase,consistentaa si cu o valoare nutritiva corespunzatoare

-substituirea la echivalentul caloric ,a unor produse agroalimentare prevazuta in normele de hrana ,cu alte produse similare,care sa permita realizarea unor meniuri consistente si diversificate.

Norma de hrana care se acorda gratuit condamnatilor care nu muncesc trebuie sa aiba 2855 de calorii si se compune din:

Nr.crt.

Denumirea produselor

U/M

Ratii medii zilnice

Iarna

Vara

Arome ,condimente

g

Biscuiti

g

Carne porc

g

Marmelada

g

Margarina

g

Sare

g

Ulei

g

Total calorii/zi

Unele produse agroalimentare se pot substitui cu altele similare fara sa afecteze regimul caloric al meselor astfel:- 100 g de margarina se poate substitui cu: -495 g branza de vaca

-125 g slanina

-82 g ulei

-83 g untura de porc.

Bugetul Penitenciarului Giurgiu ,pe anul 2006,a fost de 40 miliarde lei ,din care pentru Cap I "Cheltuieli de Personal" s-au alocat 15 miliarde lei,pentru Cap II "Bunuri si Servicii" s-au alocat 20 miliarde lei,iar pentru "Cheltuieli de Capital " 5 miliarde lei.

In cadrul Capitolului II "Bunuri si Servicii",sunt incluse si cheltuielile cu hrana persoanelor private de libertate(articol bugetar 20.03).

Planul de cheltuieli materiale la margarina ,pe anul 2006 a fost de 9000 de kg repartizat pe trimestre astfel:

Cod
CPSA

Art

Bug.

Den

produs

u/

m

Prt

Fara

tva

cant

Val

Cu tva

Trim

I

Cant.

val

Trim

II

cant

val

Trim

III

cant

Val

Trim

IV

cant

pro

val

Margarina

kg

Valoarea estimativa euro=40000 lei/31decembrie 2005

Conform O.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, H.G 925/2006 si Legii 337/2006 privind achizitiile publice achizitionarea cantitatii de 9000 kg de margarina depaseste valoarea de 5000 de euro ,procedura de achizitie este "cererea de oferta"19.

Autoritatea contractanta ,intocmeste si trimite invitatia de participare la licitatie la cel putin 5 firme producatoare sau de distribuire a produsului alimentar"margarina,conform anexei 4.4.1.

Totodata cu invitatia de participare,se intocmeste si se trimite caietul de sarcini,conform anexei 4.4.2,in care se mentioneaza "cantitatea de margarina,termen de livrare,conditii tehnice,modul de transport si receptie,modalitati de plata,documente ce vor insoti produsul,modul de evaluare al ofertelor,pretul de livrare.

Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica,anexa 4.4.3 si caietul de sarcini se pot procura de la sediul unitatii.

S-au trimis invitatii urmatoarelor firme:S.C Anabella sa Ramnicu Valcea,SC Adcon Bucuresti,SC Malita Bucuresti,SC Panesim Giurgiu,SC Bucur Srl Bucuresti.Sedinta publica cu cerere de oferta va avea loc in data de 02.12.2006 ,ora 10,00.Ofertele si documentatie de calificare vor putea fi depuse pana la data de 01.12.2006 ,ora 15,00 la sediul Penitenciarului Giurgiu.

La nivelui Penitenciarului Giurgiu se stabileste comisia de evaluare a ofertelor ,si se da in D.Z.U pe unitate.Comisia de evaluare se intruneste in data de 02.12.2006 ,ora 10,00 impreuna cu reprezentantii firmelor participante la sedinta publica. Membrii comisiei completeaza declaratia de confidentialitate si impartialitate conform anexei 4.4.4.Se deschid plicurile cu documentele de calificare si ofertele,se intocmeste un proces verbal de deschidere a ofertelor.Se mentioneaza :numele si adresa ofertantilor,documentele de calificare solicitate care se regasesc in documentatie.Se stabilesc societatile calificate,anexa 4.4.5. Se citesc ofertele financiare,anexa 4.4.6.Procesul verbal se semneaza de membrii comisiei si de reprezentantii firmelor participante,anexa 4.4.7.Ulterior se intocmeste un proces verbal de analiza a ofertelor financiare stabilindu-se firma castigatoare .Se intocmeste "Raportul Procedurii de cerere de oferta", care este semnat de comisie si aprobat de directorul unitatii.

Se intocmesc instiintarile catre societatile participante in termen de 3 zile lucratoare de la stabilirea societatii castigatoare si se transmit.

Se incheie contractul de furnizare produse"Margarina" in termen de 7 zile de la comunicarea privind rezultatul procedurii ,anexa 4.4.8.Contractul intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre ambele parti .

Contabilul sef,in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu,urmareste :daca achizitia publica este prevazuta in programul anual,respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie,existenta aprobarii de catre directorul unitatii contractante a hotararii comisiei de evaluare a ofertelor financiare,existenta avizului compartimentului juridic.

In data de 10.12.2006 se face o comanda de livrare de margarina ,2250 kg,catre societatea castigatoare,in baza contractului incheiat,care onoreaza comanda in cel mai scurt timp.Se intruneste comisia de receptie care verifica catitatitatea si pretul inscrise in factura fiscala care insoteste marfa.

Gestionarul intocmeste nota de receptie si constatare de diferente.Aceasta este semnata de membrii comisiei, de gestionar,si de contabilul care tine evidenta. Marfa este depozitata in depozitul Penitenciarului Giurgiu.De aici se transfera zilnic, in functie de normele de hrana ,cantitatile necesare alimentatiei corespunzatoare a persoanelor private de libertate.Nota de receptie si constatare de diferente se vizeaza de control financiar preventiv de catre contabilul sef,si se inregistreaza in contabilitate.

Stocurile sunt active circulante20 care cuprind:-marfuri,materii prime,materiale consumabile,produse,rebuturi,ambalaje etc.

In cadrul stocurilor se include si bunurile aflate in custodie ,pentru prelucrare sau consignatie la terti,care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri .

In categoria materialelor consumabile se include medicamentele si materialele sanitare,materialele de intretinere si gospodarire,materiale cu caracter functional ,alimente si furaje si alte materiale,potrivit continutului clasificatiei cheltuielilor prevazute in buget.

Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe,indiferent de durata lor de serviciu sau cu o durata mai mica de un an ,indiferent de valoarea lor precum si bunurile asimilate acestora.

Receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in unitate se face pe locuri de depozitare si se inregistreaza in contabilitate.

In situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia marfurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii,se procedeaza astfel:

-bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate ,pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;

-bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;

Clasa 3"Conturi de stocuri si productie in curs de executie" cuprinde:

a)                -Contul 301"Materii prime"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime. Este un cont de activ.In debitul contului se inregistreaza materiile prime intrate in gestiune prin achizitionare de la furnizori sau din alte surse ,plusurile constatate ,iar in credit materiile prime iesite din gestiune, precum si cele constatate lipsa.Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

Contabilitatea analitica se tine distinct pe feluri sau grupe de materii prime,pe magazii(gestiuni) potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege,in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.

b) -Contul 302 Materiale consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile.Este cont de activ.In debitul contului se inregistreaza materialele consumabile intrate in magazie,pe locuri de depozitare,provenite din aprovizionari si alte surse,iar in credit materialele consumabile liberate pentru consum sau alte destinatii ,precum si cele constatate lipsa sau declasate.Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc.

Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau categorii de materiale consumabile grupate pe magazii (gestiuni)potrivit metodei cantitativ -valorice si pe conturi analitice corespunzatoare.

Contul se detaliaza pe conturi sintetice de gradul II: -3027"Hrana" et

Contul 302"Materiale consumabile"- se debiteaza prin creditul conturilor:

-308"Diferente de pret la materii si materiale"

-cu diferentele de pret in minus aferente materialelor consumabile achizitionate de la furnizori(in rosu)

-401"Furnizori"

-cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori

-cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune,aduse de la terti.

-408"Furnizori -facturi nesosite"

-cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori de la care nu s-a primit facturi

-602"Cheltuieli cu materialele consumabile"

-cu valoarea materialelor consumabile constatate plus de inventar

-cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite

-la sfarsitul lunii,cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc stabilita pe baza inventarului.

Contul 302Materiale consumabile" se crediteaza prin debitul conturilor:

-602"Cheltuielile cu materialele consumabile"

-cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse in cheltuieli la momentul consumului

-cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate

-la sfarsitul lunii,cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc,la sfarsitul lunii anterioare, stabilita pe baza inventarului.

-371"Marfuri"

-cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare etc.

c) -Contul 303"Materiale de natura obiectelor de inventar"

d) -Contul 305"Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare"

e) -Contul 308"Diferete de pret la materii prime si materiale"

a)- inregistrarea achizitionarii de alimente care s-a intocmit factura:

% = 401 3800

Furnizori

3027.1 3193

Hrana

4426 607

TVA -deductibila

b)- inregistrarea achizitionarii de alimente in cazul in care nu s-a intocmit factura:

% = 408 3800

Furnizori-facturi nesosite

3027 3193

Hrana

4428 607

TVA-neexigibila

c)- inregistrarea consumului partial de alimente-prin metoda FIFO :

6027 = 3027 3193

"Cheltuieli cu hrana" "Hrana"

d)- inregistrarea platii facturii :

401 = 561 3800

Furnizori" " Disponibil al institutiilor publice

finantate din subventii si venituri proprii"

e)-achitarea furnizorilor cu numerar

Furnizori Casa in lei

f)- avansuri icasate de la clienti

= % 2360

Disponibil al inst publice

Finantate din venit si subventii 419 1983

Clienti Creditori

TVA colectata

g)-inregistrarea facturii clienti

= % 2368

Clienti

Venituri din activ diverse

TVA colectata

h)-achizitionarea de obiecte de inventar:

= 401 7620

Furnizori

6403

Obiecte de inventar

1217

TVA deductibila

i)incasare penalitati :

561 = 7711 83

Disponibil al inst publice Venituri din penalitati

Finantate din venituri si subventii

j)-incasare subventii:

Disponibil al inst publice finantate Venituri din subventii

din venituri si subventii

k)-inregistrare plud de inventar mijloace fixe

= 719 7800

Constructii Alte venituri operationale

l)-inregistrare lipsa mijloace fixe inventar:

Constructii

Amortizari privind activele

fixe corporale

6811 3500

Chelt operationale privind

amortizarea activelor fixe

m)-inregistrare plus materiale la inventariere

= 602 2800

Materiale consumabile Chelt cu materialele consumabile

n)-imputarea lipsurilor persoanelor vinovate :

= 448 150

Debitori Alte datorii si creante

cu bugetul

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Exerctiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.In acest scop,pe baza situatiilor financiare se determina pozitia financiara ,performanta si trezoreria intreprinderii.

Analiza financiara consta intr-un ansamblu de instrumente si metode ce permit dirijarea aprecierii pe situatia financiara ,performantele si riscurile unitatii.

Analiza financiara trebuie sa utilizeze toate sursele de informatii susceptibile sa clarifice caracteristicile financiare ale unitatii21 .Ea da informatii referitoare la performantele trecute si estimeaza viitorul probabil.Materialele esentiale utilizate in diagnosticul financiar sunt furnizate prin contabilitate,bilantul contabil ,anexa 4.4.9

Contabilitatea generala este sursa de informatii cea mai sistematica si cea mai elaborata in analiza financiara.

-Relatia de principiu prin care se evalueaza pozitia financiara este de forma:

Capitalul propriu=activul-datoriile

-Performanta se calculeaza prin relatia :

Rezultatul contabil=venituri-cheltuieli

-in ceea ce priveste trezoreria unitatii,se determina pe baza relatiei:

Trezoreria neta=fluxurile de incasari-fluxurile de plati

Documentele oficiale folosite pentru finalizarea incheierii exercitiului financiar sunt situatiile financiare.Pe baza acestora se asigura o imagine fidela ,clara si completa a patrimoniului,a situatiei financiare cat si a rezultatului obtinut.

In Programul de dezvoltare a contabilitati din Romania ,situatiile financiare anuale cuprind:bilantul,contul de profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarilor capitalului propriu,politici contabile si notele explicative.

Principalii indicatori economico-financiari sunt:

1)-Indicatori de lichiditate

a)-indicatorul lichiditatii curente=Active curente =2069112=3,25

Datorii curente 635034

b)-indicatorul lichiditatii imediate=Active curente-Stocuri=2069112-1809081=0,40

Datorii curente 635034

2)-Indicatori de risc

a)-indicatorul gradului de indatorare=Capital imprumutat x 100

Capital propriu

3)-Indicatori de gestiune

a)-viteza de rotatie a debitelor-clienti=Sold mediu clienti x365 zile=1071405x365=81,2

Cifra de afaceri 16665916

b)viteza de rotatie a creditelor-furnizori=Sold mediu furnizori x365 zile

Achizitii de bunuri fara servicii

81294 x365=0,03

4)-Rentabilitatea K angajat- nu este cazul unitatea nu are cheltuieli cu dobanzile ch 2.

5)-Marja bruta de vanzari-nu este cazul unitatea nu are ca obiect al activitatii,activitatea de productie.

6)-Viteza de rotate a activelor totale=Cifra de afaceri=16665916 =0,16

Total active 104135728

7)-Cifra de afaceri a activelor imobilizate=Cifra de afaceri =16333210 =0,16

Active imobilizate 102086616

8)-Rata datoriilor totale=Datorii totale x100=1242774 x100=1,19

Total activ 104155728

9)-Rata stocurilor=Stocuri x100=1809081 x100=1,73

Total activ 104155728

Analiza echilibrului financiar al unitatii urmareste reflectarea raporturilor de egalitate dintre sursele de finantare si utilizarile resurselor financiare ,dintre veniturile si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii formei pe termen lung,mediu si scurt.

INTRODUCERE

Aplicatia "EVIDENTA FURNIZORI" are in vedere realizarea unei baze de date in ACCESS pentru a tine evidenta produselor livrate de anumiti furnizori.

Unitatea primeste marfa de la mai multi furnizori, fiecare furnizor avand mai multe produse pentru livrat.

Pentru furnizori si produse se cer operatiile de adaugare, modificare a datelor, stergere, afisare.

Se cere de asemenea, generarea unor rapoarte pentru a evidentia urmatoarele:

Numarul de produse furnizat pentru fiecare furnizor

Suma totala a produselor pentru fiecare furnizor;

Afisarea tuturor produselor ;

Afisarea facturilor existente pentru fiecare furnizor;

Aplicatia prezinta o fereastra principala, de unde se poate accesa oricare din functionalitatile

sale.Sunt evidentiate zonele importante: TABELE,INTEROGARI, FORMULARE ,

RAPOARTE ,OPERATII.

In Zona Rapoarte se gasesc butoanele care deschid rapoartele

Data intrarii sunt afisate numele furnizorului, tipul prodului, pretul produsului;

Numar produse sunt afisate numarul de produse pentru fiecare furnizor in parte;

Val_produse este afisata valoarea totala a produselor pentru fiecare furnizor;

Evidenta_facturi - sunt afisate toate informatiile despe facturi(produs, data emiterii , data scadentei)

Zona OPERATII se imparte in 3 subzone:

PRODUSE - aici gasim butoanele pentru a putea manipula informatiile despre produse.Operatiile posibile sunt: adaugare produs, stergere produs, cautare produs.

FURNIZORI - aici se gasesc butoanele pentru manipularea datelor despre furnizori. Operatiile realizate sunt aceleasi ca si la PRODUSE.

- FACTURI- aici se gaseste butonul pentru cautare factura

Pentru operatia de adaugare chestionarul este urmatorul:

-furnizori     - produse

Pentru operatia de eliminare chestionarul este urmatorul:

furnizori

- Produse:

Celelalte dialoguri nu prezinta o mare importanta din punct de vedere constructiv si vor fi prezentate impreuna cu interogarile asociate.

PROIECTAREA STRUCTURII BAZEI DE DATE

NORMALIZAREA

Tabelele folosite sunt : furnizor, produse, facturi, chitante.

Tablelul FURNIZOR retine date despre furnizor, si anume:cod_furnizor, nume_furnizor, cod_fiscal,adresa,cont_banca,nume_banca .

Tabel -FURNIZOR

Cod_furnizor:Number (PK)

Nume_furnizor : Text(50)

Cod_fiscal: Number

Adresa: Text(50)

Cont_banca: Text(50)

Nume _banca: Text(50)

Tabelul PRODUSE retine datele referitoare la produse: nume_produs,tip_produs,cantitate, pret, data_intrarii precum si legatura cu tabela FURNIZOR, prin cod_furnizor.

Tabel - PRODUSE

Cod_produs :Number (PK)

Cod_furnizor:Number

Nume_produs:Text(50)

Tip_produs:Text(50)

Data_intarii : Data/Time

pret: Currency

cantitate:Numeric(byte)

tva: Numeric(Byte)

cod_factura(Numeric)(SK)

Tabelul FACTURI contine informatii despre facturile de insotire a marfii:

cod_factura:Numeric(PK)

serie : Text(50)

numar: Numeric

nume_furnizor:Text(50)

data emiterii :Date/Time

data scadentei:Date/Time

total factura:Currency

Tabelul CHITANTE contine informatii despre plata facturilor:

cod_chitanta:Numeric(PK)

cod_furnizor:Numeric(SK)

data achitarii :Date/Time

Suma: Currency;

LEGAREA TABELELOR

Tinandu-se cont de structura tabelelor si de presupunerile facute s-au realizat urmatoarele relatii intre tabele:

Relatii intre tabele:

Intre tabelul Furnizor si tabelul Produse exista o relatie de "unu la mai multi";

Intre tabelul Facturi si tabelul Produse exista o relatie de "unu la mai multi";

Intre tabelul F acturi si tabelul Chitante exista o relatie de "unu la mai multi";

-un furnizor poate aduce mai multe produse;

-un produs poate fi adus de mai multi furnizori;

-o factura poate contine mai multe produse;

-o factura poate fi platita prin mai multe chitante ;

3. CREAREA BAZEI DE DATE SI A OBIECTELOR DIN CADRUL ACESTEIA

3.1 CREAREA TABELELOR

Crearea structurii tabelelor se poate face in trei moduri:

utilizand fereastra de proiectare (Create table in design view);

prin introducerea datelor (Create table by entering data);

utilizand instrumentul Wizard (Create table by using wizard).

Tabelele mentionate le-am creat utilizand a doua metoda.

Prin realizarea unui dublu clic pe Create table in design view pe ecran va apare fereastra Table, unde definesc numele campului (Field name),tipul de date (Data type) si optional, descrierea campului respectiv (Description)

Ex.

Pentru tabelul FURNIZOR:

pentru tabelul PRODUSE campurile sunt urmatoarele:

In modul Datasheet view tabelul PRODUSE are urmatoarea structura:


Pentru tabelul FACTURI campurile sunt urmatoarele:

Pentru tabelul CHITANTE campurile sunt urmatoarele:

In modul Datasheet view tabelul CHITANTE are urmatoarea structura:

3.2 CREAREA INTEROGARILOR

Interogarile sunt utilizate pentru selectarea inregistrarilor, actualizarea tabelelor, adaugarea de noi inregistrari in tabele. Interogarile se folosesc si pentru selectarea unor grupuri de

inregistrari,care indeplinesc anumite criterii.

Pentru realizarea acestora exista doua posibilitati:

Create query in Designe view

Create query by using wizard.

In baza mea de date am creat mai multe interogari:

-FURNIZOR_PRODUSE : face o selectie din cele doua tabele oferind informatie completa asupra produselor. Este folosita impreuna cu dialogul

Pentru a realiza interogarea "furnizor_produse" am parcurs urmatorii pasi:

dublu clic pe comanda rapida Create Query by Using Wizard, pentru a deschide prima caseta de dialog din Simple Query Wizard.

In modul Design View interogarea va avea urmatoarea forma:

In modul Datasheet view interogarea va avea urmatoarea forma:

-Nr. produse: numara produsele de la fiecare furnizor

In modul Datasheet view interogarea va avea urmatoarea forma:

-Pret_tva - este introdus un camp calculat numit pret_tva in care se calculeaza pretul produselor la care se adauga tva .

tip_produs :afiseaza numele furnizorului , numele produsului, pret , cantitate in functie de tipul de produs tastat:

Se tasteaza tipul produsului :

Rezultatul este:

Total_factura- se calculeaza valoarea facturii care insoteste produsele.


Rezultatul este:

CREAREA FORMULARELOR

Formularele creeaza interfata cu utilizatorul pentru tabele.

Formularele sunt compuse dintr-o serie de elemente constructive individuale denumite controale sau elemente de control. La realizarea formularelor am utilizat controale precum etichete ( pentru inscrierea denumirilor campurilor), subformulare (acestea sunt foi de date sau formulare incluse intr-un alt formular).

Un formular este format dintr-o fereastra in care sunt introduse doua tipuri de controale: controale dinamice care afiseaza datele din tabele si controale statice pentru etichete.

Pentru realizarea formularelor se pot utiliza doua metode:

Create form in Design view

Create form by using wizard

Aplicatia de fata contine 11 formulare care reprezinta interfete grafice pentru paginile principale ale proiectului.

Formularul adaugare furnizor, etape de realizare:

In fereastra bazei de date Database se executa un clic pe fisa Forms( formulare)

Se executa un clic pe butonul de comanda New. In urma acestei actiuni se afiseaza fereastra de dialog etichetata cu New Form ( formular nou).

Se executa un clic pe linia Design View

Din lista derulanta - afisata in partea inferioara a ferestrei - se selecteaza un tabel sau o interogare care include toate campurile, pe care se bazeaza formularul.

Se executa un clic pe butonul de comanda OK.

Din caseta cu instrumente , Toolbox, am utilizat controalele:

Label pentru text. Am aplicat efectul de umplere si Special Effect.

Formularul adaugare furnizor contine un buton activ numit Adaugare , prin accesarea caruia se adauga un nou furnizor un eveniment. Evenimentul l-am creat in felul urmator:

In modul Design View, clic dreapta pe buton, aleg proprietatea Built Event.

Se deschide fereastra Microsoft Visual Basic, unde voi scrie urmatorul cod:

Evenimentele legate de activitatea cu mouse-ul apar atunci cand se efectueaza anumite actiuni cu mouse-ul asupra unui control sau formular.

Limbajul Visual Basic pentru Access (VBA) este un limbaj orientat pe obiecte si pe evenimente. Obiectele din Access se caracterizeaza prin metode si proprietati. Cu ajutorul metodelor se actioneaza asupra starii unui obiect, iar proprietatile indica starea acestuia.

Access pastreaza codul procedurilor in asa numitele module .

Acestea se impart in urmatoarele categorii: module standard si module pentru formulare si rapoarte. Modulele pentru formulare si rapoarte nu sunt obiecte independente, ci sunt incluse in formularul sau raportul corespunzator. Ele contin procedurile pentru tratarea evenimentului formularului sau raportului respectiv.

Formularul Stergere furnizor, etape de realizare:

In fereastra bazei de date Database se executa un clic pe fisa Forms( formulare)

Se executa un clic pe butonul de comanda New. In urma acestei actiuni se afiseaza fereastra de dialog etichetata cu New Form ( formular nou).

Se executa un clic pe linia Design View

Din lista derulanta - afisata in partea inferioara a ferestrei - se selecteaza un tabel sau o interogare care include toate campurile, pe care se bazeaza formularul.

Se executa un clic pe butonul de comanda OK.

Din caseta cu instrumente , Toolbox, am utilizat controalele:

Label pentru text. Am aplicat efectul de umplere si Special Effect.

Formularul Stergere furnizor contine un buton activ numit Stergere, prin accesarea caruia sa se stearga un furnizor, buton caruia i-am adaugat un eveniment. Evenimentul l-am creat in felul urmator:

In modul Design View, clic dreapta pe buton, aleg proprietatea Built Event.

Iata rezultatul:

Formularul Update tva, etape de realizare:

In fereastra bazei de date Database se executa un clic pe fisa Forms( formulare)

Se executa un clic pe butonul de comanda New. In urma acestei actiuni se afiseaza fereastra de dialog etichetata cu New Form ( formular nou).

Se executa un clic pe linia Design View

Din lista derulanta - afisata in partea inferioara a ferestrei - se selecteaza un tabel sau o interogare care include toate campurile, pe care se bazeaza formularul.

Se executa un clic pe butonul de comanda OK.

Din caseta cu instrumente , Toolbox, am utilizat controalele:

Label pentru text. Am aplicat efectul de umplere si Special Effect.

Formularul UPDATE TVA contine un buton activ numit UPDATE , prin accesarea caruia se poate modifica tva-ul.

Evenimentul asociat l-am creat in felul urmator:

In modul Design View, clic dreapta pe buton, aleg proprietatea Built Event.

Formularul Frm_spec1 - realizeaza cautarea facturii dupa cod_factura. Se ofera informatii despre furnizor , despre data emiterii , despre data scadentei

Din caseta cu instrumente , Toolbox, am utilizat controalele:

Label pentru text. Am aplicat efectul de umplere si Special Effect.


Formularul frm_spec1 contine un buton activ numit accepta , prin accesarea caruia se poate afisa datelor de pe o factura cu un anumit cod.


Formularul main :

Acest formular este practic interfata principala a aplicatiei. Contine mai multe butoane active, care deschid principalele formulare in care sunt prezentate datele de baza ale aplicatiei.

Formularul a fost creat cu optiunea Create form in Design view.Din caseta de instrumente , Toolbox, am utilizat controalele:

Label pentru text. Am aplicat efecte de umplere si Special Effect: Shadowed.

Zona Operatii se imparte in 3 subzone:

-Furnizor aici gasim butoanele pentru a manipula informatii despre furnizori.

Pentru butonul Adaugare creez un eveniment; prin efectuarea unui clic pe buton se va deschide un nou formular de unde utilizatorul poate adauga un furnizor.

Pentru adaugare furnizor codul are forma:

Pentru stergere furnizor codul are forma:

-Produse aici gasim butoanele pentru a manipula informatii despre produse.

Pentru butonul Adaugare creez un eveniment; prin efectuarea unui clic pe buton se va deschide un nou formular de unde utilizatorul poate adauga un furnizor.

Pentru butonul Stergere creez un eveniment; prin efectuarea unui clic pe buton

am posibilitatea de a sterge un produs, pe care il aleg din combo box.


Pentru adaugare produs are forma

Butonul Stergere produs deschide formularul Stergere produs si

are urmatorul cod:

3.3 CREAREA RAPOARTELOR

Rapoartele sunt destinate in primul rand pentru tiparirea diferitelor rezultate. Ele asigura o calitate profesionala de reprezentare a informatiilor. Rapoartele ofera diferite facilitati prin care informatiile tiparite pot fi grupate, sortate si se pot obtine diferite rezultate sintetice, de exemplu subtotaluri si totaluri. Indiferent de modul de generare a unui raport, raportul respectiv ulterior poate fi modificat.

Pentru a crea un raport apas butonul New din pagina Reports a ferestrei Database si aleg din cutia de dialog New Reports una din optiunile New Reports (Columnar, pentru ca datele sa fie reprezentate pe o singura coloana sau Tabular pentru ca datele sa fie prezentate sub forma de tabel). Mai trebuie sa selectez numele unei tabele sau interogari din caseta combinata a acestei cutii de dialog. Dupa ce apas OK, raportul va fi afisat pe ecran in modul Print Preview.

Aplicatia de fata contine patru rapoarte:

Nr. produse- ofera informatii despre numarul de produse de la fiecare furnizor Acest raport este creat cu optiunea Create report in Design View pe baza datelor din interogarea furnizor_produse.

Este afisata fereastra de proiectare a formularelor. Aici pot fi afisate trei ferestre suport destinate gestionarii rapoartelor:

o bara de unelte Toolbox prin care pot fi "aruncate" in fereastra de proiectare a raportului diferite controale;

o lista de campuri pe care se bazeaza raportul respectiv;

fereastra destinata afisarii/modificarii proprietatilor elementelor selectate (aceasta fereastra poate fi afisata prin meniul View, comanda Properties sau prin aplicarea unui dublu clic pe controlul analizat sau pe selectorul de sectiune).

In afara acestor trei ferestre suport poate fi afisata si o fereastra care este destinata configurarii sortarilor si gruparilor din interiorul raportului (aceasta fereastra poate fi afisata prin meniul View, comanda Sorting and Grouping).

Un formular de regula se compune din mai multe sectiuni. Sectiunea de detalii (Detail) a raportului se repeta pentru fiecare articol in momentul in care raportul este afisat in modul de vizualizare prealabila tiparirii. In afara sectiunii de detalii, un raport poate avea un antet si un subsol de raport (Report Header si Report Footer), un antet si un subsol de pagina (Page Header si Page Footer) precum si antete si subsoluri pentru un numar de pana la zece nivele de grupare.

Antetul si subsolul de pagina definesc elementele care vor fi tiparite in partea de sus si de jos a fiecarei pagini. Un antet tipic de pagina contine titluri de coloane afisate deasupra fiecarui camp din raport. Fiecare titlu de coloana este un control de tip eticheta.

Antetul raportului apare numai pe prima pagina a raportului si joaca rolul unui titlu pentru intregul raport.

Subsolul raportului apare numai pe ultima pagina a raportului. De regula contine un rezumat al tuturor datelor din diferitele sectiuni ale raportului. In subsolul raportului se poate depune o cutie de text, pentru care proprietatea Control Source se configureaza cu o formula. Astfel, de exemplu, formula:

= Count (cod_produse) va afisa numarul de valori din campul numeric cod_produse.

Pentru a stabili ordinea de sortare a articolelor unui raport se va proceda astfel:

Se deschide raportul in modul de vizualizare de tip proiect.

Se efectueaza un clic pe butonul Sorting And Grouping.

Fereastra este formata din doua coloane (etichetate cu Field/Expression) si o subfereastra etichetata cu Group Properties. In prima linie a coloanei Field/Expression se efectueaza clic pe butonul si din lista afisata se selecteaza un nume de camp sau se tasteaza o expresie pe care se bazeaza primul criteriu de sortare. In urmatoarea linie se va introduce un alt nume de camp pe care se bazeaza cel de-al doilea criteriu de sortare. Aceasta coloana poate contine cel mult zece nume de campuri sau zece expresii, adica pot fi utilizate cel mult zece criterii de sortare. In momentul completarii coloanei Field/Expression programul Access va alege automat ordinea crescatoare de sortare, adica in coloana Sort Order se va depune valoarea Ascending.

Articolele unui raport pot fi grupate in functie de valorile continute intr-un camp al tabelului pe care se bazeaza raportul. Daca se cere gruparea articolelor raportului, atunci raportul generat va contine sectiuni de antet si/sau sectiuni de subsol pentru articolele care fac parte din aceeasi grupare. Pot fi create grupari de articole dupa valorile continute in cel mult zece campuri sau zece expresii, adica pot fi utilizate cel mult zece criterii de grupare.

Pentru a stabili ordinea de grupare a articolelor unui raport se va proceda astfel:

Se deschide raportul in modul de vizualizare de tip proiect.

Se efectueaza clic pe butonul Sorting And Grouping .

In prima linie a coloanei Field/Expression se efectueaza clic pe butonul si din lista afisata se selecteaza un nume de camp sau se tasteaza o expresie pe care se bazeaza cel de-al doilea criteriu de grupare.In momentul completarii coloanei Field/Expression programul Access va alege automat ordinea crescatoare de sortare.

In coloana Field/Expression se efectueaza clic pe numele campului sau pe expresia , pentru care se doreste configurarea proprietatilor de grupare. In partea inferioara a ferestrei apare o subfereastra etichetata cu Group Properties prin care se pot stabili proprietatile de grupare ale campului selectat sau ale expresiei selectate.

Pe baza informatiilor continute in interogarea furnizor_produs s-a creat un raport in care s-a realizat gruparea articolelor dupa continutul campurilor nume_furnizor

Pentru aceste campuri proprietatile de grupare au fost configurate astfel:

In zona de subsol a nume_furnizor s-a introdus o cutie de text, care contine expresia: =Count([cod_produs]) si va afisa numarul de produse de la acelasi furnizor.

REZENTAREA

RAPOARTELOR DIN PROIECT

Raportul DATA_CALED afiseaza produsele cuprinse intre doua date calendaristice: data1 si data 2:

Ex. Intre datele de 25,12.2006 si 22.01.2007

Raportul NR_PRODUSE numar produsele pentru fiecare furnizor:

s

Raportul Evidenta _facturi: tine evidenta tuturor facturilor:

Raportul PRODUSE_1: tine evidenta tuturor produselor:

CAPITOLUL V

CONCLUZII,PROPUNERI

Prin actiunea de control se stabileste daca activitatea economica si financiara este organizata si se desfasoara conform normelor,principiilor sau regulilor stabilite.Orice operatie sau activitate economico-financiara se contureaza nu numai in sine ,ci si in raport cu anumite criterii.

Pentru management si administratie ,controlul este un sistem de mecanisme si mijloace de ghidare,autoreglare sau constrangere pentru a preveni ,asa cum un pilot controleaza aeronava.A controla inseamna a verifica si analiza,a avea o imagine a conturilor.

Faptul ca fondurile de resurse financiare publice materializeaza o buna parte din produsul intern brut constituie un argument in plus care pledeaza pentru organizarea unui control riguros asupra modului de constituire,repartizare si utilizare a fondurilor de resurse financiare publice asupra pastrarii integritatii si a bunei gospodariri a bunurilor proprietate de stat .

Chiar daca nu in toate cazurile controlul statului favorizeaza luarea de masuri care adauga un plus de valoare patrimoniului public,el impiedica adesea irosirea avutului public,previne efectuarea de cheltuieli ilegale,inoportune sau ineficiente ,contribuie la repararea prejudiciului adus avutului public,la instaurarea ordinii si disciplinei in gestionarea banilor si a altor valori publice.

In tara noastra ,controlul financiar se exercita de : organe ale Curtii de Conturi,ale Ministerului Finantelor,organe specializate ale ministerelor,institutiilor publice,garda financiara etc

Controlul financiar propriu al agentilor si institutiilor publice se organizeaza sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune.Controlul financiar preventiv urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube si se exercita asupra documentelor care consemneaza operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii,in faza de angajare si de plata,in raporturile cu alte personae juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se organizeaza de ordonatorii de credite principali,secundari, tertiari prin compartimentul financiar-contabil.Controlul financiar preventiv se exercita de seful compartimentului financiar-contabil.

Exista riscuri pentru persoanele cu drept de decizie si cele cu atributii de control,savarsirea unor infractiuni de coruptie sau a unor fapte asimilate acestora precum si faptele ce constituie infractiuni impotriva intereselor financiare ale institutiilor publice si ale statului.

Indeplinirea cu buna credinta,de catre persoanele cu atributii de control si celelalte persoane, a obligatiilor stabilite pe o anumita linie nu constituie o incalcare a secretului profesional si nu atrage raspunderea penala,civila sau disciplinara.

BIBLIOGRAFIE

BERNHARD EDESR,WILLIBALD KODYM,FRANTZ LECHNER-

-Access-Editura All

DOINA FUSARU,ZENORIC GHERASIM,ADELA BARA,MARIA ANDRONIE,PETRISOR STROE -Aplicatii economice in VISUAL BASIC SI

ACCESS

IULIAN VACAREL (2001)-Finante publice-Editura Didactica si Pedagogica;

.ION TALPES (1996)-Finantele Romaniei vol I,Editura Sedona ,Timisoara

MIRCEA BOULESCU,CORNELIU BARNEA,OVIDIU ISPIR ( 2004)-Controlul financiar intern si audit intern la entitatile publice- Editura Economica,Bucuresti;

6MOROSAN IOSEFINA(2004)-Analiza economico-financiara.Tehnici si metode,Editura Fundatiei Romania de Maine

ROGER JENNINGS(2000)-Totul despre Microsoft Access-Editura Teora

*** Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii

***Legea 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice

10***Ordonanta 119 din 31 august 1999 Republicata privind controlul intern si controlul financiar preventiv

11*** Ordinul Ministrului Finantelor nr.522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

12**Norme Metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv in sistemul administratiei penitenciare.

*Ordonanta de Urgenta nr 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordinul Ministrului Finantelor 1917/2005 cu privire la metodologia de aplicare a contabilitatii in institutiile publice

anexa nr.4.1

DECIZIE PENTRU DESEMNAREA PERSOANELOR CARE EXERCITA CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

MINISTERUL JUSTITIEI

ANP

PENITENCIARUL...

DECIZIE

Domnul/doamna-------- ----- ------ -----,din cadrul compartimentului financiar-contabil,avand functia de----- ----- ----- ----- ----,este desemnat/desemnata sa exercite controlul financiar preventiv in perioada----- ----- ------.

Competenta persoanei desemnate se refera la urmatoarele documente si operatii;

Nr.crt.

Denumirea documentului

Limita valorica

Observatii

Ordonator de credite

Anexa nr.4.2

MINISTERUL JUSTITIEI

ANP

PENITENCIARUL-----------

REGISTRUL

Privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr.crt.

Denumirea

Documentului

Nr/data emiterii

C

D

Data prezentarii la

Viza a documentului

Valoarea

Operatiunilor

Pentru care

s-a acordat viza

Valoarea

Operatiunilor pentru care

s-a refuzat

viza

Data restituirii

Irii actelor

Justificative

Semnatura

O

Semnificatia operatiunilor din tabelul de mai jos:

C- Continutul operatiunilor inscrise in documente

E- Compartimentul emitent

O- Observatii

Anexa nr.4.3

Ministerul Justitiei

A.N.P

Penitenciar Giurgiu

Domnului Director

In conformitate cu prevederile art 24 alin.2 din O.G.119/1999,va aduc la cunostiinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru.....................

(tipul documentului, numarul si data emiterii, suma ,compartimentul emitent)din urmatoarele

motive ; ...................................

(se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate)

In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra,in conditiile art 25,alin 1 din O.G.119/1999,aceasta se poate face numai cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Actul prin care dispuneti efectuarea operatiunii ...........................................

Va insoti documentele justificative pe baza.......................

(se nominalizeaza operatiunea).

(persoana desemnata cu exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu)

Anexa 4.4.1

MINISTERUL JUSTITIEI

A.N.P.

PRMS GIURGIU

Nr......din.......

CATRE

S.C................................

In vederea initierii procedurilor pentru achizitia de produse, in conformitate cu O.U.G.34/2006,H.G.925/2006,Legea 337/2006,va aducem la cunostintaa ca:

Ministerul Justitiei,Administratia Nationala Penitenciarelor,PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA GIURGIU,cod fiscal R 13476015,cont RO23TREZ3215009XXX000156,Trezoreria Giurgiu,adresa: strada Balanoaiei,nr.12 A,tel/fax 0246/215091,organizeaza sedinta publica cu cerere de oferta in data de 02.12.2006,ora 10,00,pentru achizitionarea a 9000 kg margarina-cod CPSA 1543.10.

Produsul se va livra la sediul Penitenciarului Giurgiu conform graficului de livrare si comenzii emise de persoana juridica achizitoare,pe parcursul anului 2007.

Ofertele se vor depune la sediul Penitenciarului Giurgiu din sos. Balanoaiei,nr. 12A Giurgiu,pana la data de 01.12.2006,orele 15,00,si vor fi redactate in limba romana.Oferta va fi valabila 90 de zile.Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei precum si caietul de sarcini se pot procura de la sediul Penitenciarului Giurgiu din sos. Balanoaiei nr.12A ,Giurgiu,jud. Giurgiu.

Deschiderea ofertelor se va face in data de 02.12.2006 la ora 10,00,la sediul Penitenciarului Giurgiu,in prezenta "Comisiei de evaluare oferte" a unitatii precum si in prezenta reprezentantilor legali ai firmelor participante la sedinta publica.Documentele ce dovedesc eligibilitatea si inregistrarea vor fi prezentate conform documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la tel. 0246/215091,serviciul achizitii.Tipul contractului va fi de furnizare margarina.

Criteriul de baza aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este,<pretul cel mai scazut>conform calitatii impuse,cu incadrarea in limita alocatiilor bugetare.Finantarea contractului se va face de la buget, iar plata se va efectua cu ordin de plata.

Nu a fost publicat un anunt de participare in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a VI a- Achizitii Publice.

DIRECTOR

Anexa 4.4.2

Aprob,

Director

CAIET DE SARCINI

1.Obiectul cererii de oferta:MARGARINA cod CPSA 1543.10

2.Cantitate:9000 KG.

3.Termen de livrare:conform comenzilor emise de Penitenciarul Giurgiu pana la sfarsitul anului 2007.

4.Conditii tehnice:

Adaosuri:vitamina A ,vitamina D,zahar, sare alimentara,lapte

Aspect,culoare:lucios,uscat in sectiunea proaspat taiata,alb-galbuie,se admite o inchidere a culorii la suprafata ,pe o adancime de 1 mm in perioada 1 nov-31 dec si de max.2 mm in perioada 1 apr.-31oct.

Margarina de tip P este de culoare alba.

Nu se admit pete provocate de mucegai sau alte microorganisme.

Grasime-stas 145/20-67

Punct de topire prin alunecare-stas v145/7-67

Apa-stas 145/10-67

Aciditate-stas 145/10-67

Amidon-STAS 6353-75

Amidon -prezent

5.Modul de transport si receptie: furnizorul va asigura transportul cu mijloace de transport autorizate.Receptia se va face la sediul beneficiarului.

6.Modalitati de plata: ordin de plata conform facturilor emise de furnizor.

7.Documente ce vor insoti produsul: certificate de calitate;factura fiscala.

8.Modul de evaluare a ofertelor:

-pretul cel mai mic pentru fiecare marca inregistrata de produs,conform calitatii impuse cu incadrarea in limita alocatiilor bugetare

-pot fi depuse mai multe oferte pentru mai multe marci de produse.

9.Pretul de livrare:va fi cel declarat in oferta financiara.Oferta va fi valabila 90 de zile.Acest pret va fi franco-beneficiar/kg exclusiv TVA.

10.Pretul va fi exprimat atit in lei cat si in euro.

VERIFICAT, INTOCMIT

Anexa 4.4.3

MINISTERUL JUSTITEI

A.N.P

PRMS GIURGIU Aprob,

Director

DOCUMENTATIA

Pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de MARGARINA

A.Introducere

A.1 Informatii privind autoritatea contractanta.

A.1.1Denumirea autoritatii contractante:PRMS Giurgiu

Cod fiscal: R 13476015

Adesa:Sos.Balanoaiei,Nr. 12 A

Nr.telefon: 0246/215091

Nr.fax: 0246/215091

Sursa de finantare a contractului : Alocatie bugetara

A.2.1 Obiectul contractului:

-MARGARINA- 9000 KG---COD cpsa 1543.10

A.2.2Procedura aplicata: Cerere de oferta

A.3 Legislatia aplicata.

A.3.1 Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:-O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.418 din 15 mai 2006;

-Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.625 din 20 iulie 2006;

-Hotararea 925/2006 pentru aplicarea normelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul ficial al Romaniei nr 625/din 20 iulie 2006.

B.Calificarea candidatilor:

1.Documente care dovedesc inregistrarea :

-Copie dupa codul fiscal si dupa certificatul de inmatriculare

2.Documente care dovedesc eligibilitatea:

-Declaratia de eligibilitate(form B1)

3.Documente care dovedesc capacitatea tehnica:

-Informatii generale(form B2)

Contractul care se va incheia va respecta contractul cadru prezentat in sectiunea V din O.M.F.1012 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,partea I nr.336/25.06.2001

C.Deschiderea si evaluarea ofertelor

C.1. Deschiderea ofertelor

C.1.1Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare in data de 02.12.2006 ora 10,00 la sediul Penitenciarului Giurgiu.Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

C.1.2Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere,cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise.

C.1.3 Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei,cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.

Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere are dreptul de a primi o copie de pe acesta.

C.2 Frauda si coruptie

C.2.1 Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare,sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

C.2.2 Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa,din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica.

Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si /sau la documnetele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.

C.2.3 Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practice corupte sau frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

C.3 Examinarea documentelor care insotesc oferta

C.3.1.Orice ofertant care indeplineste conditiile de calificare este considerat ofertant calificat.

C.4 Examinarea ofertelor

C.4.1 Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare.

C.4.2 Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte,precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.

C.4.3 In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu produsul care urmeaza sa fie furnizat,comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris,si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte,detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta,precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

C.4.4 Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) ofertantul nu transmite in perioada precizata de catre comisia de evaluare clarificarile solicitate;

c) ofertantul modifica,prin clarificarile pe care le prezinta,continutul propunerii tehnice si /sau al propunerii financiare,cu exceptia situatiei in care modificarea este determinate de corectarea erorilor aritmetice;

d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale,propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

e) explicatiile nu sunt concludente si /sau nu sunt sustinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare.

C.5 corectarea erorilor

C.5.1 Singura modificare permisa in oferta,este corectarea eventualelor erori aritmetice.

C.6 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare.

C.6.1 Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este "pretul cel mai scazut" si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

C.7 Evaluarea ofertelor

C.7.1 Evaluarea ofertelor si ,in urma acestei evaluari,stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare,avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor,precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

C.7.2 In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut",evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte si in intocmirea,in ordinea descrescatoare a preturilor respective,a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta cattigatoare.

C.7.3 Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala,exclusiv T.V.A.

C.8 Stabilirea ofertei castigatoare

C.8.1 Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi:

a) oferta cu cel mai mic pret- in cazul in care pentru atribuirea contractului de furnizare se aplica criteriul "pretul cel mai scazut"

D.Atribuirea contractului de achizitie publica

D.1 Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii

D.1.1 Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.

D.2 Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru achizitie publica

D.2.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective si numai in urmatoarele circumstante:

a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei,respective numarul de ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura;

b) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

c)au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare,respectiv oferte care:

-fie sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor

-fie nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

-fie contin in propunerea financiara preturi despre care comisia de evaluare a demonstrat ca nu sunt rezultatul liberei concurente

-fie contin propuneri referitoare la clauzele contractuale,propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta

-fie ,prin valoarea inclusa in propunerea financiara,fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.

d)circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului.

E.Incheierea contractului de achizitie publica

E.1.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.

E.1.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor.

E.1.3 In cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune ,inainte de incheierea contractului ,legalizarea asocierii ofertantilor respectivi .

E.1.4 In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare,aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertantii,in ordinea descrescatoare a clasamentului,in vederea incheierii contractului

b)de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

E.1.5 Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului,fara TVA,care va fi retinuta din contravaloarea produselor furnizate.

F.Instructiuni privind datele limita ce trebuiesc respectate si formalitatile ce trebuiesc indeplinite referitoare la modul de prezentare si depunere a documentelor de calificare.Documentele de calificare trebuie sa fie redactate in limba romanaDocumentele de calificare vor fi depuse pana in data de 01.12.2006,orele 15,00 la secretariatul Penitenciarului Giurgiu,pot fi transmise prin posta sau depuse direct de ofertant la Penitenciarul Giurgiu,sos.Balanoaiei,nr.12 A .Indiferent de modalitatea de depunere a documentatiei,ofertantul isi asuma riscurile transmiterii acesteia,inclusiv forta majora.

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe o perioada de 90 de zile.In caz contrar,oferta va fi respinsa.

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al documentelor in original si o copie dupa acestea.Deasemenea trebuie prezentat un opis al documentelor prezentate la sedinta publica.

In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va preleva originalul.

Originalul si copia vor fi tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila ,vor fi numerotate si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat.Orice stersatura,adaugire,interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.Documentele vor fi prezentate in original sau copii autentificate de catre notariat.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate ,marcand plicurile cu "ORIGINAL"si :"COPIE"

Plicurile vor fi introduse intr-un plic exterior ,inchis corespunzator si netransparent.Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului ,pentru a permite returnarea documentatiei fara a fi deschisa in cazul in care documentatia respectiva a fost declarata intarziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia"A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 02.12.2006 ORA 10,00.Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus,autoritatea contractanta nu isi asuma responsabilitatea pentru ratacirea documentatiei.

VERIFICAT    INTOCMIT

Anexa 4.4.4

DECLARATIE

De confidentialitate si impartialitate

Subsemnatul(a)...............membru/expert cooptat in comisia de evaluare/juriul pentru achizitia de margarina,cod CPSA 1543.10 la procedura cerere de oferta organizata de Penitenciarul Giurgiu.

In temeiul art 75 din H.G 925/2006,declare pe proprie raspundere,sub sanctiunea falsului in declaratii urmitoarele:

a)      nu detin parti sociale, parti de interes,actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/concurenti /candidati sau subcontractanti

b)      nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti /concurentu/candidatisau subcontractanti.

c)      Nu am calitatea de sot/sotie ,ruda sau afin ,pana la gradul al patrulea inclusiv,cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati

d)      Nu am nici un interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor/candidaturilor,precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale,precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare/juriului.

Inteleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de incalcarea prevederilor O.U.G 34/2006,a legislatiei civile si penale.

Membru al comisiei de evaluare,

.............

(semnatura autorizata)

Atentie! - Declaratia se completeaza in ziua deschiderii ofertelor.

In cazul in care un membru al comisiei se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la lit.a)-d),atunci acesta se va autosesiza in scris,autoritatea contractanta avand obligatia sa il anlocuiasca de indata.

Anexa 4.4.5

TABEL CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE LA SEDINTA PUBLICA CU CERERE DE OFERTA PENTRU MARGARINA DIN DATA DE 02.12.2006

Certificat de inmatriculare

si cod fiscal

Declaratie de eligibilitate

Informatii generale

COMISIA :

Presedinte:.......

Membrii:.........

........

........

........

........

Anexa 4.4.6

TABEL CU PRETURILE OFERTATE LA SEDINTA PUBLICA CU CERERE DE OFERTA PENTRU MARGARINA DIN DATA DE 02.12.2006

MARGARINA

PRET FARA TVA

COMISIA:

Presedinte:..........

Membrii: ..........

...........

............

............

............

Anexa 4.4.7

TABEL CU REPREZENTANTII LA SEDINTA PUBLICA CU CERERE DE OFERTA PENTRU MARGARINA DIN DATA DE 02.12.2006

REPREZENTANT

FIRMA

SEMNATURA

COMISIA :

Presedinte:..........

Membrii: ..........

..........

..........

..........

..........

Anexa 4.4.8

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.......data.......

Preambul

In temeiul O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006,s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre..................denumire autoritate contractanta adresa sediu......

...........telefon/fax..........numar de inmatriculare.........

cod fiscal..........cont trezorerie.............reprezentata prin......

..........(denumirea conducatorului)functia............

in calitate de achizitor,pe de o parte

si

...................denumire operatorul economic adresa sediu................telefon/fax........numar de inmatriculare.............Cod fiscal.........cont banca..............reprezentat prin.................(denumireaconducatorului) functia....................in calitate de furnizor,pe de alta parte.

2.Definitii

2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract-reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale,

b.achizitor si furnizor- partile contractante ,asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.pretul contractului- pretul platibil furnizorului de catre achizitor ,in baza contractului,pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse- echipamentele,masinile ,utilajele,orice alte bunuri,cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract ,pe care furnizorul sa oblige ,prin contract,sa le furnizeze achizitorului;

e. servicii- servicii aferente livrarii produselor ,respective activitati legate de furnizarea produselor,cum ar fi transportul,asigurarea,instalarea,punerea in functiune,asistenta tehnica in perioada de garantie ,si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. origine- locul unde produsele au fost realizate,fabricate.Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare ,prelucraresau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou,recunoscut comercial,care este diferit ,prin caracteristicile sale de baza,prin scop sau prin utilitate,de componentele sale.Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

g. destinatia finala- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali- de livrare vor fi interpretati conformINCOTERMS 2000-Camera Internationala de Comert .

i. forta majora- un eveniment mai presus de controlul partilor ,care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;sunt considerate asemenea evenimente:razboaie,revolutii,incendii,inundatii sau orice alte catastrofe naturale ,restrictii aparute ca urmare a unei carantine,embargou,enumerea nefiind exhaustiva ci enunciativa.Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,fara a crea o imposibilitate de executare,face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi-zi calendaristica;an-365 de zile.

3.Interpretare

3.1 In prezentul contract ,cu exceptia unei prevederi contrare,cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa,acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze,respectiv ,sa livreze,si dupa caz,sa instaleze si sa intretina

................(denumirea produselor si cantitatea),in perioada/perioadele convenite,produsele definite in prezentul contract.

4.2Achizitorul se obliga sa achizitioneze,respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului,respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate,este de ....lei,sau dupa caz.......euro,la care se adauga ......TVA.

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de ....luni,incepand cu data de......(se inscrie perioada si data)

6.2 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de.....(se inscrie data la care inceteaza contractul)

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de.......

(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)

8.Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

(se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului).

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.

9.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica,anexa la contract.

9.3 Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie,ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala(brevete,nume,marci inregistrate),legate de echipamentele,materialele,instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;

ii) daune-interese,costuri,taxe si cheltuieli de orice natura,aferente,cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10.Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta.Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si,dupa caz,graficul de plata)

10.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile ,furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 In cazul in care,din vina sa exclusiv,furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate,atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului,ca penalitati,o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere,pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor).

11.2 In cazul in care achizitorul isi onoreaza in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite,atunci acestuia ii revine obligatia de a plati,ca penalitati ,o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere,pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor).

11.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract,printr-o notificare scrisa adresata furnizorului,fara nici o compensatie ,daca acesta din urma da faliment,cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantie de buna executie a contractului in cuantuum de....pentru perioada....si,oricum,pana la intrarea in efectivitate a contractului.(se precizeaza modul de constituire,cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie)

12.2 Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,in limita prejudiciului creat,daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa,executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie ,achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului,precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie .....in termen de ....de la indeplinirea obligatiilor asumate.(se precizeaza modul de restituire si termenul)

12.5 Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Receptie, inspectii si teste

13.1 Achizitorul sau reprezentantul are dreptul de a inspecta si /sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

13.2 (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele,cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris,furnizorului,identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei,testelor si inspectiilor.

13.3 Inspectiile si testele din cadrul receptii provizorii si receptiei finale se vor face la destinatia finala a produselor.

13.4 Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor ,achizitorul are dreptul sa il respinga ,iar furnizorul are obligatia ,fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate,sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

13.5 Dreptul achizitorului de a inspecta,testa,si,daca este necesar,de a respinge,nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor ,cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului,anterior livrarii acestora la destinatia finala.

13.6 Prevederile clauzelor 13.1-13.4,nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

14.Ambalare si marcare

14.1 (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata,fara limitare,la manipularea dura din timpul transportului,tranzitului si expunerii la temperaturi extreme ,la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber,in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii,furnizorul va lua in considerare,unde este cazul,distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

14.2 Ambalarea,marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract,inclusiv cerintele suplimentare.

14.3 Toate materialele de ambalare a produselor,precum si toate materialele necesare protectiei coletelor(paleti de lemn,foi de protectie)raman in proprietatea achizitorului.

15. Livrarea si documentele care insotesc produsele

15.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

a) datele din graficul de livrare,si

b) termenul comercial stabilit;

dupa primirea ordinului de incepere.

15.2 (1) La expedierea produselor,furnizorul are obligatia de a comunica,in scris,atat achizitorului,cat,si dupa caz,societatii de asigurari, datele de expediere,numarul contractului,descrierea produselor,cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele.

15.3 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie,prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia ,pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.4 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptiei produselor.

16. Asigurari

16.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare,transport,depozitare si livrare,in functie de termenul comercial de livrare convenit.

17. Servicii

17.1 Pe langa furnizarea efectiva a produselor,furnizorul are obligatia de a presta si serviciile acesorii furnizarii produselor,fara a modifica pretul contractului

17.2 Furnizorul are obligatia de a presta serviciile,pentru perioada de timp convenita,cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

18. Perioada de garantie acordata produselor

18.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,nefolosite,de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.De asemenea ,furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului,materialelor sau manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

18.2 (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.

(se precizeaza perioada de garantie acordata produselor)

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.

18.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului,in scris,orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

18.4 La primirea unei astfel de notificari,furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita,fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Produsele care,in timpul perioadei de garantie,le inlocuiesc pe cele defecte,beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.(se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului)

18.1 Daca furnizorul ,dupa ce a fost instiintat,nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita ,achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate,platile datorare de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara,anexa la contract.

19.2 Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.(se precizeaza formula de ajustare)

20. Amendamente

20.1 Partile contractante au dreptul,pe durata indeplinirii contractului,de a conveni modificarea clauzelor contractului,prin act aditional,numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21. Subcontractanti

21.1 Furnizorul are obligatia,in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati,in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului,toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) lista subcontractantilor ,cu datele de recunoastere ale acestora,cat si contractele incheiate cu acestia se constituie anexe la contract.

21.3 (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

21.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract.Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

22. Intarzieri iniindeplinirea contractului

22.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.

22.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului,furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor,acesta are obligatia de a notifica,in timp util,achizitorului:modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor,prin act aditional.

22.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

23. Cesiunea

23.1 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract,fara sa obtina,in prealabil,acordul scris al achizitorului.

23.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24.Forta majora

24.1 forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,imediat si in mod complet,producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea deplin a prezentului contract,fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,prin tratative directe,orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau ii legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 Daca,dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative,achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala,fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze,fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrii a Romaniei,fie de catre instantele judecatoresti din Romania.(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

27. Limba care guverneza contractul

27.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1 (1) Orice comunicare intre parti,referitoare la indeplinirea prezentului contract,trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

28.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon,telegrama,telex,fax cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi.......prezentul contract in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte.(se precizeaza data semnarii de catre parti)

Achizitor Furnizor

........

(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

LS LS

Anexa 4.4.9

BILANT

Incheiat la data de 31 martie 2007

- lei -

|NR. | DENUMIREA INDICATORILOR |Cod |Sold la |Sold la |

|CRT. | |rand|inceputul|sfarsitul|

| | | |anului |perioadei|

| A | B | C | 1 | 2 |

| A.|ACTIVE | | 94174167 104155728

| I.|ACTIVE NECURENTE | | | |

| 1.|Active fixe necorporale | 01 | | |

| |(ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*) | |3050 6201 |_____|__________ ______ ____ _____________ __|____|_________|_________|

| 2.|Instalatii tehnice, mijloace de transport, | 02 |3049000 3507171 | | |animale, plantatii, mobilier, aparatura | | | |

| |birotica si alte active corporale | | | |

| |(ct. 213+214+231-281-291-293*) | | | |

| 3.|Terenuri si cladiri | 03 |89705302 98507203 || |(ct. 211+212+231-281-291-293*) | | | |

| 4.|Alte active nefinanciare | 04 | | |

| |(ct. 215) | | | |

| 5.|Active financiare necurente (investitii pe | 05 | | |

| |termen lung) - peste 1 an | | - | - |

| |(ct. 260+265+267-296) | | | |

6.|Creante necurente - sume ce urmeaza a fi | 06 | | |

| |incasate dupa o perioada mai mare de 1 an | |56901 66041

| |(ct. 4112+4612-4912-4962) | | | |

| 7.|TOTAL ACTIVE NECURENTE | 07 |92814253 |102086616 || |(rd. 01+02+03+04+05+06) | | | |

| |ACTIVE CURENTE | |1359914 |2069112 |

| 1.|Stocuri | 08 | | |

| |(ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+ | |1179639 1809081 | || |345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361 | | | |

| 2.|Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate| 09 |107211 |161532 |

| |intr-o perioada mai mica de 1 an, din care: | | | |

| |Creante din operatiuni comerciale si avansuri | 10 |107211 |161532 |

| |(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ | | | |

|4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187) | | | |

| |Creante bugetare | 11 | | |

| |(ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ | | | |

|463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469- | | - | - |

| |Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana| 12 | | |

| |(ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458) | | | |

| 3.|Investitii financiare pe termen scurt | 13 | | |

| |(ct. 505-595) | | | |

| 4.|Conturi la trezorerie si banci (rd. 15+17) | 14 | | |

| |din care: | |73064 |91892 |

| |Conturi la trezorerie, casa, alte valori, | 15 | | |

| |avansuri de trezorerie | | 44639 | 62008 |

| |(ct. 510+5125+5126+5131+5141+5161+5171+520+ | | | |

|5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+| | | |

|527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+| | | |

|553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+| | | |

| |din care: depozite | 16 | | |

| |Conturi la banci comerciale | 17 | | |

| |(ct. 5112+5121+5124+5125+5126+5131+5132+5141+ | |28425 |29884 |

|5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5411+5412+ | | | |

| |din care: depozite | 18 | | |

| 5.|Cheltuieli in avans | 19 | | |

| |(ct. 471) | | | 6607 |

| |TOTAL ACTIVE CURENTE | 20 | | |

| |(rd. 08+09+13+14+19) | |1359914 |2069112 |

| |TOTAL ACTIVE (rd. 07+20) | 21 | | |

| B.|DATORII | 22 | | |

| |DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite | 23 | | |

| |intr-o perioada mai mare de 1 an | | | |

| 1.|Sume necurente de plata | 24 | | |

| |(ct. 4042+269+4622+509) | | | |

| 2.|Imprumuturi pe termen lung | 25 | | |

| |(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)| | | |

| 3.|Provizioane (cont 151) | 26 | | |

| |TOTAL DATORII NECURENTE | 27 | | |

| |(rd. 24+25+26) | | | |

| 1.|DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite | 28 | | |

| |intr-o perioada de pana la 1 an, din care: | |415067 |635034 |

| |Datorii comerciale si avansuri | 29 | | |

| |(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+| |307360 |499994 |

| |Datorii catre bugete | 30 | | |

| |(ct. 438+440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+ | | 107707 |135040 |

| |Datorii catre Comunitatea Europeana | 31 | | |

| |(ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552) | | | |

| 2.|Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie | 32 | | |

| |platite intr-o perioada de pana la 1 an | | | |

| |(ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198) | | | |

| 3.|Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie | 33 | | |

| |platite in cursul exercitiului curent | | | |

| |(ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169) | | | |

| 4.|Salariile angajatilor si contributiile aferente| 34 |39763 |607740 |

| |(ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438) | | | |

| 5.|Alte drepturi cuvenite altor categorii de | 35 | | |

| |persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)| | | |

| |(ct. 422+424+429) | | | |

| 6.|Venituri in avans (ct. 472) | 36 | | |

| 7.|Provizioane (ct. 151) | 37 | | |

| |TOTAL DATORII CURENTE | 38 |454830 |1242774 | |(rd. 28+32+33+34+35+36+37) | | | |

| |TOTAL DATORII (rd. 27+38) | 39 |415067 |1242774 |___|__________ ______ ____ _____________ __|____|_________|_________|

| |ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = | 40 | | |

| |CAPITALURI PROPRII | | 95868582|105311421 || |(rd. 21-39 = rd. 41) | | | |

| C.|CAPITALURI PROPRII | 41 |95868582 |105311421 |

| 1.|Rezerve, fonduri | 42 |89336649 |99959775 || |(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+ | | | |

| 2.|Rezultatul reportat | 43 |6531933 |8259379 || |(ct. 117 - sold creditor) | | | |

| 3.|Rezultatul reportat | 44 | | |

| |(ct. 117 - sold debitor) | | | |

| 4.|Rezultatul patrimonial al exercitiului | 45 | | |

| |(ct. 121 - sold creditor) | | | |

| 5.|Rezultatul patrimonial al exercitiului | 46 | |2907733 |

| |(ct. 121 - sold debitor) | | | |

| |TOTAL CAPITALURI PROPRII | 47 | 95868582|105311421 || |(rd. 42+43-44+45-46) | | | |

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar-contabilPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4528
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved