Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


STRATEGIA DE DEZVOLTARE VIZIUNEA STRATEGICA A PLANULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA DIN ORADEA

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ANUL I I IDSTRATEGIA DE DEZVOLTARE VIZIUNEA STRATEGICA A PLANULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

Prezentare generala a Planului National de Dezvoltare

Planul National de Dezvoltare (PND) este un concept specific politicii europene de coeziune economica si sociala (Cohesion Policy), menit sa ofere o conceptie coerenta si stabila privind dezvoltarea statelor membre ale Uniunii Europene, transpusa in prioritati de dezvoltare, programe, proiecte, in concordanta cu principiul programarii fondurilor structurale. In contextul aderarii Romaniei la UE in anul 2007, PND are rolul major de a alinia politica nationala de dezvoltare la prioritatile comunitare de dezvoltare, prin promovarea masurilor considerate stimuli de dezvoltare socio-economica durabila la nivel european.

Planul National de Dezvoltare este documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala elaborat de Guvernul Romaniei, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii.
PND 2007-2013 este primul plan al Romaniei care va fundamenta accesul la Fondurile Structurale si de Coeziune ale UE, dupa data aderarii, in calitate de Stat Membru. Pe baza acestui plan se va negocia cu Comisia Europeana alocarea unei asistente nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013, a carei dimensiune anuala va fi de circa trei ori mai mare decat cea a asistentei financiare de pre-aderare.

Obiectivul Global vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.

Tinta este atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din media UE in anul 2013.

Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a Romaniei, in vederea reducerii cat mai rapide a decalajelor existente fata de UE. Strategia PND 2007-2013 se axeaza atat pe orientarile strategice comunitare privind coeziunea, cat si pe prioritatile Agendei Lisabona si obiectivele de la Gteborg, respectiv cresterea competitivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila a mediului.

Romania se afla in anul 2004, din punct de vedere al PIB / locuitor2, la cca. 31% din media UE. Avand in vedere acest decalaj considerabil fata de nivelul mediu de dezvoltare din Uniune, precum si rolul PND de instrument dedicat reducerii acestor disparitati, a fost stabilit Obiectivul Global al PND 2007-2013: "Reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene". Conform estimarilor realizate, Romania ar putea recupera pana in anul 2013 cca. 10 puncte procentuale din decalajul general fata de UE, ajungand la cca. 41% din media UE.

Obiectivul global se sprijina pe trei obiective specifice:

. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti

. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza

Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton.

In vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice si pornind de la aspectele identificate in etapa de analiza socio-economica, au fost formulate sase prioritati nationale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport

3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol

6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii

Stabilirea unui numar limitat de prioritati este de natura sa asigure concentrarea resurselor disponibile pe realizarea acelor obiective si masuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor fata de Uniunea Europeana si a disparitatilor interne. Trebuie precizat, insa, ca in interiorul acestor prioritati sunt abordate numeroase domenii / sectoare de interventie specifice, cum ar fi educatia, sanatatea, energia, sectorul comunicatii si IT, prevenirea riscurilor naturale etc.

Pe baza domeniilor acoperite de prioritatile sus formulate, autoritatile romane si Comisia Europeana au stabilit, in cadrul negocierilor la Capitolul 21, viitoarele Programe Operationale prin intermediul carora se vor gestiona Fondurile Structurale si de Coeziune.

Prioritatile nationale de dezvoltare

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere

In conditiile decalajelor importante de competitivitate pe care Romania le prezinta in raport cu statele membre UE, obiectivul strategic general stabilit in cadrul acestei prioritati este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Se urmareste generarea pana in anul 2015 a unei cresteri medii a productivitatii de cca. 5 % anual, permitand Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Realizarea acestui obiectiv este avuta in vedere prin urmatoarele sub-prioritati:

1.1. Cresterea competitivitatii prin imbunatatirea accesului pe piata al intreprinderilor, in special al IMM-urilor, care se va realiza prin sustinerea investitiilor productive (utilaje si tehnologii noi), sustinerea certificarii intreprinderilor si a produselor, crearea unui mediu favorabil finantarii afacerilor, dezvoltarea infrastructurii de afaceri (incubatoare, centre de afaceri, clustere emergente), sprijinirea eforturilor de internationalizare a intreprinderilor, precum si prin promovarea potentialului turistic romanesc.

1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere prin promovarea cercetarii si inovarii si accelerarea dezvoltarii societatii informationale, ce presupune inclusiv dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-Guvernare, e-Educatie si e-Sanatate)

1.3. Imbunatatirea eficientei energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie prin investitii destinate reducerii intensitatii energetice si imbunatatirii eficientei energetice, precum si prin valorificarea resurselor regenerabile.

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport

Obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il reprezinta asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind dezvoltarea sustenabila a economiei si imbunatatirea calitatii vietii, astfel incat volumul activitatii de transport in PIB sa creasca de la 3,6 miliarde euro (in prezent) la minimum 7,0 miliarde euro pana in 2015.

Pentru atingerea acestui obiectiv, strategia dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de transport se va realiza prin intermediul urmatoarelor sub-prioritati:

2.1. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene si a retelelor de legatura, prin modernizarea si constructia de infrastructuri rutiere, feroviare, navale si aeroportuare trans-europene si modernizarea si constructia retelelor de legatura la TEN-T. In acest sens, este de mentionat ca o atentie deosebita va fi acordata dezvoltarii de proiecte pe coridorul paneuropean IV.

2.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport de interes national si imbunatatirea serviciilor aferente, prin modernizarea si constructia de infrastructuri rutiere, feroviare (inclusiv serviciile aferente) si navale.

2.3. Dezvoltarea durabila a sectorului transporturi, prin promovarea intermodalitatii, imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport, reducerea impactului lucrarilor si activitatilor de transport asupra mediului inconjurator si punerea in siguranta a infrastructurii de transport.

3. Protectia si imbunatatirea calitatii mediului

Obiectivul strategic general al acestei prioritati din PND il reprezinta protejarea si imbunatatirea calitatii mediului, in conformitate cu nevoile economice si sociale ale Romaniei, conducand astfel la imbunatatirea semnificativa a calitatii vietii prin incurajarea dezvoltarii durabile. Acest obiectiv va fi realizat prin promovarea sub-prioritatilor de mai jos, urmarindu-se, totodata, si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la UE la Capitolul 22 "Protectia mediului":

3.1. Imbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati publice la standardele de calitate si cantitate cerute, in sectoarele de apa si deseuri, prin dezvoltarea sistemelor de infrastructura de apa si apa uzata in localitatile vizate si crearea/consolidarea companiilor regionale de profil, si prin dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor (colectare, transport, tratare/eliminare a deseurilor in localitatile vizate; inchiderea depozitelor neconforme).

3.2. Imbunatatirea sistemelor sectoriale de management de mediu, cu accent pe: dezvoltarea sistemelor specifice de management al apei si deseurilor, a celor de management al resurselor naturale (conservarea diversitatii biologice, reconstructia ecologica a sistemelor deteriorate, prevenirea si interventia in cazul riscurilor naturale - in special inundatii), precum si pe imbunatatirea infrastructurii de protectie a aerului.

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative

Fiind unanim recunoscut faptul ca resursele umane reprezinta motorul societatii bazate pe cunoastere, obiectivul strategic general al prioritatii il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe piata muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale de invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive care sa conduca, pana in 2015, la integrarea durabila pe piata muncii a 900.000 persoane.

Masurile si actiunile avute in vedere la aceasta prioritate pot fi grupate in cadrul a patru sub-prioritati, dupa cum urmeaza:

4.1. Dezvoltarea capitalului uman. Investitiile realizate in cadrul acestei sub-prioritati vor viza: sistemul de educatie initiala (prin promovarea de reforme in contextul invatarii pe tot parcursul vietii), diseminatorii de invatare (resursele umane din educatie), continutul invatarii (diversificarea si asigurarea calitatii ofertelor de educatie si formare initiala si continua) si sistemul de formare profesionala continua.

4.2. Promovarea ocuparii depline. Principalele masuri avute in vedere in cadrul acestei sub-prioritati vizeaza: cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor; dezvoltarea initiativelor pentru partenerii sociali; imbunatatirea tranzitiei de la scoala la locul de munca si promovarea culturii antreprenoriale in educatie si formare, identificarea si valorificarea tuturor oportunitatilor de integrare pe piata muncii; modernizarea si intarirea capacitatii administrative a serviciului public de ocupare.

4.3. Promovarea incluziunii sociale. Principalele domenii de interventie avute in vedere in cadrul sub-prioritatii sunt: integrarea pe piata muncii si combaterea discriminarii, imbunatatirea accesului si participarii la educatie initiala si continua pentru grupurile vulnerabile, promovarea egalitatii de gen si combaterea excluziunii sociale a femeilor, dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare si excluziune sociala, initiative transnationale in educatia inclusiva si initiative transnationale pe piata muncii.

4.4 Dezvoltarea capacitatii administrative si a bunei guvernari. Aceasta sub-prioritate are scopul de a promova si sustine crearea la nivel central si local a unei administratii publice care sa devina un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres si coeziune. De asemenea, vor fi vizate cu prioritate alte doua segmente importante in procesul de intarire a capacitatii administrative: justitia si ordinea si siguranta publica.

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol

Obiectivul strategic general al acestei prioritati vizeaza dezvoltarea unei agriculturi competitive bazata pe cunoastere si initiativa privata, precum si protejarea patrimoniului natural cultural si istoric al zonelor rurale din Romania.

Sub-prioritatile identificate in vederea realizarii obiectivului definit sunt urmatoarele:

5.1. Cresterea competitivitatii economiei agro-alimentare si silvice prin adaptarea ofertei la cerintele pietei, in cadrul careia va fi acordat sprijin financiar cu precadere pentru modernizarea fermelor si imbunatatirea capitalului uman din agricultura (masuri de consultanta si sprijinire a tinerilor fermieri, masuri de incurajare a asocierii producatorilor), precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor.

5.2..Cresterea standardelor de viata in zonele rurale prin diversificarea activitatilor rurale: stimularea activitatilor non-agricole, promovarea agro-turismului precum si dezvoltarea de micro-intreprinderi in amontele si avalul productiei agricole, toate acestea in contextul unor servicii de baza de buna calitate.

5.3. Dezvoltarea economica durabila a fermelor si a exploatatiilor forestiere, vizeaza implementarea unor actiuni ce privesc utilizarea durabila a terenului agricol si forestier, materializate in acordarea de plati pentru agro-mediu si bunastarea animalelor, plati compensatorii pentru terenurile cu handicap natural, precum si prime de impadurire, dar si in realizarea unor actiuni de prevenire a calamitatilor naturale

5.4. Promovarea initiativelor de tip "LEADER", prin care se va urmari stimularea initiativelor locale care sa permita cresterea capacitatii comunitatilor rurale de a dezvolta initiative de afaceri pe baza de parteneriat.

5.5. Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii, in cadrul careia se au in vedere dezvoltarea acvaculturii si pescuitului in apele interioare, a procesarii si marketingului produselor pescaresti, modernizarea flotei de pescuit, precum si dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit costiere.

6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii

Obiectivul general il reprezinta cresterea economica mai accelerata a regiunilor slab dezvoltate, in vederea diminuarii disparitatilor de dezvoltare interregionale si intraregionale.

Operationalizarea prioritatii PND privind dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele sub-prioritati:

6.1. Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale: cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri prin imbunatatirea infrastructurii de transport, a infrastructurii de sanatate, servicii sociale si educatie, precum si a infrastructurii de siguranta publica pentru situatii de urgenta, dezastre naturale si tehnologice.

6.2. Consolidarea mediului de afaceri regional si local: dezvoltarea infrastructurii de afaceri si sprijinirea activitatilor locale de afaceri cu caracter inovativ, favorizand si crearea unor necesare conexiuni intre activitatile productive si cele de cercetare-dezvoltare-inovare.

6.3. Dezvoltarea turismului regional si local: cresterea gradului de atractivitate turistica a regiunilor prin crearea unei infrastructuri adecvate si imbunatatirea serviciilor specifice, dezvoltarea de forme alternative de turism, protectia si promovarea patrimoniului natural si cultural la nivel local si regional.

6.4. Dezvoltare urbana durabila: regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industriala sau care se confrunta cu grave probleme socio-economice, precum si consolidarea retelei de centre urbane cu potential de dezvoltare pentru a le permite sa actioneze ca motoare ale cresterii economice regionale).

6.5. Cooperarea teritoriala europeana. Aceasta sub-prioritate se incadreaza in noul Obiectiv de interventie din cadrul Politicii de Coeziune pentru perioada 2007-2013, "Cooperare teritoriala europeana", dedicat integrarii armonioase si echilibrate a intregului teritoriu al UE, prin sprijinirea cooperarii intre diferitele sale entitati teritoriale la nivel transfrontalier, transnational si interregional, in probleme de importanta comunitara. Sub-prioritatea va fi realizata prin promovarea de actiuni in domeniul cooperarii transfrontaliere, transnationale si interregionale, in vederea integrarii socio-economice a zonelor de granita si cresterii atractivitatii si accesibilitatii regiunilor Romaniei in cadrul teritoriului european

Documentele Consultative pentru PND 2007-2013 au fost dezbatute si avizate in cadrul Comitetului Interinstitutional pentru elaborarea PND (CIP), structura parteneriala la nivel national formata din reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala (ADR), institutelor de cercetare si institutiilor de invatamant superior, precum si din reprezentanti ai partenerilor economici si sociali.

Informarea si promovarea privind Planul National de Dezvoltare si Fondurile Structurale si de Coeziune (inclusiv diseminarea informatiei pe Internet) a reprezentat de asemenea o componenta fundamentala in cadrul procesului de elaborare a PND 2007-2013.

PND 2007-2013 a fost aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din 22 decembrie 2005.

BIBLIOGRAFIE

. www.finantare .ro

. www.eufinantare.infoPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1094
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved