Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE AMANET

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE AMANET

I. PARTILE CONTRACTANTE:

1) S.C.., cu sediul in .., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr, avand cod fiscal., denumita in continuare CREDITOR-GAJIST,

si

2) S.C.., cu sediul in .., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr, avand cod fiscal., denumita in continuare DEBITOR-GARANT.II. SEDIUL MATERIEI

In temeiul art. 1685- art.1696 Cod Civil, Lg. nr. 99/1999, a intervenit prezentul contract avand urmatoarele clauze:

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1

Obiectul prezentului contract il constituie remiterea de catre DEBITORUL-GARANT catre CREDITORUL-GAJIST a .. (se va indica denumirea, felul bunurilor, natura, cantitatea, calitatea si valoarea acestora).

1.1. Bunul/bunurile gajat/e este evaluat de catre parti la suma de,/ prin expertiza.

IV. SCOPUL CONTRACTULUI

Art.2

Scopul prezentului contract il reprezinta garantarea de catre DEBITORUL-GARANT a creantei pe care o are fata de CREDITORUL-GAJIST, consemnata prin contractul de imprumut nr..din data de, in valoare de.

2.1. Creanta garantata prin prezentul contract consta in suma imprumutata de catre CREDITOR-DEBITORULUI, dobanzile aferente sumei imprumutate, cheltuielile nascute din executarea contractului, precum si eventualele daune -interese nascute din executarea necorespunzatoare sau neexecutare.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.3

Obligatiile DEBITORULUI-GARANT

3.1. DEBITORUL-GARANT se obliga sa remita bunul in momentul incetarii contractului.

3.2. Bunul trebuie sa corespunda descrierii facute in obiectul contractului, si sa fie proprietatea DEBITORUL-GARANT.

3.3. DEBITORUL are obligatia de a demonstra prin documente justificative (anexate la prezentul contract) calitatea de proprietar asupra bunurilor date in gaj.

3.4. Daca DEBITORUL nu detine acte de proprietate asupra bunurilor, el este obligat sa garanteze pe CREDITOR contra evictiunii bunurilor prin faptele tertilor.

3.5. DEBITORUL este obligat sa raspunda pentru viciile ascunse ale bunurilor gajate.

3.6. DEBITORUL este obligat sa restituie cheltuielile necesare si utile facute de CREDITORUL-GAJIST pentru conservarea bunurilor.

3.7. DEBITORUL este obligat sa suporte toate cheltuielile privind incheierea, autentificarea si inregistrarea prezentului contract. In caz de executare silita a bunurilor gajate, cheltuielile si sumele ramase neacoperite prin valorificarea gajului, sunt si raman in sarcina DEBITORULUI- GARANT.

3.8. DEBITORUL este obligat sa nu faca nici un act ce ar putea fi interpretat ca act de instrainare sau grevare cu sarcini a bunurilor gajate, pana la returnarea completa a imprumutului.

3.9. DEBITORUL este obligat ca in cazul avarierii, disparitiei ori distrugerii bunurilor gajate, din cauze independente de culpa CREDITORULUI-GAJIST, sa transfere gajul asupra politelor de asigurare semnate cu SC , ale caror copii se anexeaza la prezentul contract, urmand ca sumele cuvenite in urma producerii evenimentului asigurat sa fie incasate de catre CREDITORUL-GAJIST.

3.10. DEBITORUL este obligat sa inregistreze acest contract la registrul de gajuri detinut de Judecatoria sectorului../. in provincie (corespunzator zonei in care sunt amplasate bunurile) si sa returneze CREDITORULUI- GAJIST doua exemplare ale acestui contract, stampilate in mod corespunzator, dovedind inscrierea gajului in termen de. zile de la semnarea acestui contract.

3.11. DEBITORUL este obligat sa predea CREDITORULUI- GAJIST cate un exemplar din aceste inregistrari;

3.12. DEBITORUL este obligat sa informeze CREDITORUL-GAJIST imediat despre aparitia vreunei situatii de facto sau de jure ce vizeaza bunurile gajate in mod direct;

Art.4

Obligatiile CREDITORULUI:

4.1. CREDITORUL-GAJIST este obligat sa pastreze bunurile primite in gaj si sa efectueze cheltuielile necesare conservarii bunurilor in stadiul in care se gaseau in momentul infiintarii gajului.

4.2. CREDITORUL-GAJIST este obligat sa nu foloseasca bunurile in interes personal.

4.3. CREDITORUL-GAJIST este obligat sa restituie bunurile dupa ce DEBITORUL-GARANT isi achita intreaga datorie.

VI. DREPTURILE PARTILOR

Art.5

Drepturile DEBITORULUI-GARANT

5.1. DEBITORUL-GARANT are dreptul sa ceara infiintarea sechestrului asupra bunurilor gajate atunci cand CREDITORUL-GAJIST nu-si executa obligatiile din prezentul contract referitoare la nefolosirea in interese personal si conservarea bunurilor gajate.

5.2. DEBITORUL-GARANT are dreptul sa ceara restituirea bunurilor gajate dupa ce si-a achitat intreaga datorie fata de CREDITORUL-GAJIST. Prin intreaga datorie, intelegandu-se si toate cheltuielile nascute din executarea prezentului contract.

Art.6

Drepturile CREDITORULUI-GAJIST

6.1. CREDITORUL-GAJIST are dreptul sa retina bunurile pana la achitarea intregii datorii de catre DEBITORUL-GARANT.

6.2. CREDITORUL-GAJIST are dreptul sa ceara transferul gajului asupra politelor de asigurare, in cazul disparitiei sau furtului, avarierii, disparitiei ori distrugerii bunurilor gajate, din cauze independente de culpa lui urmand ca sumele cuvenite in urma producerii evenimentului asigurat sa fie incasate de catre CREDITORUL-GAJIST, in caz de neexecutarea obligatiilor contractuale de catre DEBITORUL-GARANT.

6.3. CREDITORUL-GAJIST are dreptul sa ceara restituirea de catre DEBITORUL-GARANT a cheltuielilor utile si necesare facute pentru conservarea bunurilor.

VII. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.7

Prezentul contract de gaj ia nastere in momentul remiterii de catre DEBITOR CREDITORULUI, a bunurilor descrise in obiectul prezentului contract si se va stinge in momentul in care DEBITORUL-GARANT isi va achita intreaga datorie fata de CREDITORUL-GAJIST.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.8

In cazul in care, la scadenta, DEBITORUL-GARANT nu-si executa obligatiile din contractul principal, in urma notificarii adresate DEBITORULUI-GARANT urmata de neexecutare, CREDITORUL- GAJIST va putea cere judecatoriei competente incuviintarea prin ordonanta, a vanzarii bunurilor, urmand ca din pret sa fie acoperita creanta principala.

8.1. De asemenea, in situatia prevazuta mai sus, CREDITORUL-GAJIST poate cere instantei judecatoresti retinerea lucrului in contul creantei.

8.2. Ambele parti convin ca vanzarea sa fie coordonata de executorul judecatoresc.

Art.9

Atunci cand CREDITORUL-GAJIST are motive temeinice sa considere ca DEBITORUL-GARANT nu-si va executa obligatiile din contractul principal de imprumut, datorita unor cauze evidente, acesta poate cere pe cale judecatoreasca executarea prezentului contract in conditiile prezentate in art. 8 al prezentului contract.

Art.10

In cazul in care CREDITORUL-GAJIST intreprinde masuri in vederea valorificarii gajului, inainte de ajungerea la termen a obligatiei principale si fara a se afla in situatia de mai sus, prezentul contract se considera rezolvat de drept, fara nici o alta formalitate prealabila.

Art.11

In cazul neexecutarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre una din partile prezentului contract, atrage pentru aceasta obligarea la daune-interese in cuantum de .% din valoarea bunurilor gajate, fata de partea care si-a executat obligatia.

IX. FORTA MAJORA

Art.12

Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

12.1. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere.

12.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

12.3. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de .. () luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

X. CESIUNE

Art.13

Drepturile si obligatiile DEBITORULUI-GARANT, rezultate din acest contract, sunt netransferabile;

13.1. CREDITORUL-GAJIST poate sa transfere obligatiile sale oricarei persoane, numai dupa notificare prealabila a debitorului, sau acceptarea de catre acesta din urma a cesiunii, acceptare ce trebuie sa se faca in forma autentica.

XI. INSTIINTARI SI COMUNICARI

Art.14

Orice alte instiintari sau comunicari cerute sau permise prin acest contract vor fi facute in scris si trimise, prin posta, personal sau prin fax destinatarului la urmatoarele adrese..,

14.1.Orice asemenea instiintare via fax va fi considerata valabila in momentul primirii mesajului:

XII. CLAUZA DE NERENUNTARE

Art.15

Nici o renuntare la vreuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi considerata efectuata si nici o incalcare a acestora nu va fi considerata scuzabila, retroactiv sau anticipat, decat daca o astfel de renuntare se face in aceeasi forma in care s-a incheiat si prezentul contract, purtand semnatura ambelor parti.

15.1. Nu vor fi considerate drept renuntare neexercitarea, exercitarea partiala sau intarziata de catre CREDITORUL-GAJIST a drepturilor sale, existand posibilitatea exercitarii lor ulterioare.

XIII. INDEPENDENTA CLAUZELOR

Art.16

In cazul in care orice prevedere a prezentului contract devine nelegala, nevalabila sau inexecutabila in conformitate cu legea, caracterul legal, valabil si executabil al celorlalte prevederi nu va fi afectat de aceasta.

XIV. LITIGII

Art.17

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legaturta cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

17.1. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

17.2. Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

17.3. Litigiile se vor solutiona in

17.4. Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

XV. ALTE CLAUZE

Art.18

Prezentul contract va fi autenificat de un notar public si va constitui titlu executoriu.

18.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional insusit si semnat de ambele parti. Pentru a-si pastra forta executorie, eventualele acte aditionale se vor autentifica tot de catre un notar public.

Art.19

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si predarii bunurilor catre CREDITORUL-GAJIST, de catre DEBITORUL-GARANT si isi inceteaza valabilitatea la data executarii integrale a obligatiilor din contractul principal de imprumut.

Redactat astazi, in .. exemplare, din care .. pentru CREDITOR si pentru DEBITOR,

CREDITOR-GAJIST

DEBITOR-GARANTPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2932
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved