Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE CONCESIONARE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE CONCESIONARENr. ________/             anul ___

I. PARTILE CONTRACTANTE

Intre MUNICIPIUL TARGU-JIU, persoana juridica de drept public cu capacitate juridica deplina, conform art. 21 din Legea nr. 215/2001, republicata, reprezentata de Primar - dr. ing. Florin Carciumaru, in baza art. 61si 62, din aceeasi lege, avand calitatea de concedent si numit in continuare partea intai, pe de o parte si ____________, cu domiciliul in _________, __________, jud. Gorj, legitimat cu C.I. seria ____ nr.______, CNP _________, in calitate de concesionar si numita in continuare partea a doua.

         In temeiul art. 15 litera e, din Legea nr.50/1991 modificarile  si completarile ulterioare si H.C.L nr. 211/ 26.08.2002, privind concesionarea fara licitatie publica a  terenului situat in Tg.-Jiu, Str. ________ bl. ___, sc.___, ap___, jud. Gorj, pentru executarea de constructie definitiva cu destinatia de balcon, s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este preluarea in concesiune a terenului situat in Municipiul Tg.-Jiu, ,Str. ______, bl.__,sc.___, ap__, jud. Gorj, in suprafata de _____ mp. teren construibil (balcon), asa cum rezulta din planul de situatie  anexat.

 Art. 2. Prezentul contract de concesiune intra in vigoare conform procesului-verbal de punere in posesie eliberat de Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Tg.-Jiu.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 3. Durata concesiunii este de 49 ani, in conditiile stipulate in prezentul contract.

IV. PRETUL CONCESIUNII SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Pretul concesiunii este de ___ lei  (_________), pret care va fi achitat, intr-o perioada de 1 an.

Art. 5. Plata concesiunii se face trimestrial.

Rata trimestriala se modifica in functie de rata inflatiei, conform prevederilor legale, incepand cu trimestrul urmator incheierii contractului, in baza indicelui de inflatie inregistrat cu doua trimestre in urma sau se vor aplica prevederile unor noi acte normative.

Primaria va comunica concesionarului suma de plata inainte de inceperea trimestrului pentru care se face plata.

Art. 6. Pretul concesiunii se va achita trimestrial in primele 15 zile ale trimestrului pentru care se face plata, in numerar la Casieria Primariei municipiului Tg.-Jiu sau prin ordin de plata in contul nr. RO43TREZ33621300205XXXXX deschis la Trezoreria Tg.-Jiu, cod fiscal 4956065.

Art. 7. Neplata pretului concesiunii in termenul stabilit in contract atrage dobanzi de intarziere ce se vor stabili in functie de actele normative in vigoare.

V. INCETAREA CONCESIUNII

Art. 8. Concesiunea poate inceta prin:

 a. expirarea duratei

 b. retragere

 c. renuntare

8. a. Incetarea concesiunii prin expirarea duratei.

8. a. 1. La termenul de incetare a concesiunii, concesionarul sau mostenitorii acestuia au posibilitatea de a prelungi termenul sau in situatia in care nu se solicita prelungirea au obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul contractului de concesionare si eventualele bunuri realizate prin investitiile sale, gratuit si liber de orice sarcini.

8. a. 2. Daca nu se prelungeste contractul, concesionarul va prezenta din partea Administratiei Financiare in raza careia se afla terenul ce constituie obiectul contractului de concesionare, dovada eliberarii de orice sarcini, dupa care intre concedent si concesionar se va intocmi un proces verbal de predare a terenului cat si a bunurilor realizate in perioada concesiunii.  

8. b.  Incetarea contractului prin retragere:

8 b. 1. In caz de nerespectare a prevederilor contractuale de catre concesionar, concedentul poate retrage concesiunea, fara nici o obligatie fata de concesionar.

8. b. 2. Concesiunea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a inceput executia lucrarilor la obiectivul de investitii si nu a finalizat executia acestuia in termen de un an de la incheierea prezentului contract.

8. c.  Incetarea concesiunii prin renuntare.

8. c. 1. Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul in care cauze obiective, justificative, fac imposibila realizarea investitiei, achitandu-si obligatiile de plata pana la data renuntarii.

8. c. 2. Drepturile concesionarului se pot transmite mostenitorilor (in caz de deces) sau unor terte persoane dupa finalizarea constructiei aprobate pe terenul concesionat.

8. c. 3. Forta majora exonereaza de raspundere in ceea ce priveste indeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce revin partilor, cu mentiunea ca prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa lor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica partile sa-si execute integral sau partial obligatiile.

Art. 9. Concesiunea se retrage si in cazul in care concesionarul nu respecta destinatia terenului.

 VI. OBLIGATIILE PARTILOR

         Art. 10. Partea intai are obligatia ca prin imputernicitii sai sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii la obiectivul ce se va realiza pe terenul concesionat in vederea asigurarii calitatii si stabilitatii constructiei si incadrarea in termenul de finalizare a constructiei.

Art. 11. Partea a doua are obligatia:

sa respecte intocmai prevederile din prezentul contract.

sa realizeze lucrarile de investitii numai pe baza autorizatiei de constructie eliberata de cei  in drept, precum si a altor acorduri si avize conform prevederilor Legii nr.50/1991 modificata si completata de Legea nr.453/2001, pe baza proiectului intocmit de un proiectant autorizat.

sa obtina toate avizele si acordurile legale pentru realizarea constructiei si exploatarea obiectivului pentru  punerea in functiune, precum si sa respecte prevederile Ordonantei Guvernului nr.114/31.08.2000 precum si modificarea si completarea O.G. nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, precum si a regulilor si normelor specifice de P.S.I.

sa execute din fondurile sale lucrarile de racordare la retelele tehnico-edilitare aferente strazii pe care va fi amplasata constructia si sa obtina acordul detinatorilor.

VII.  LITIGII

Art. 12. Litigiile de orice natura decurgand din exercitarea prezentului contract de concesiune, daca nu pot fi solutionate pe cale amiabila, se vor prezenta instantei judecatoresti competente de pe teritoriul judetului Gorj.

Art. 13. Pe toata durata concesiunii, partea intai (concedentul) si partea a doua (concesionarul) se vor supune legislatiei in vigoare in Romania.

VIII.  CLAUZE SPECIALE

Art. 14.  Terenul concesionat urmeaza regimul stabilit de legea civila.

  Cedarea concesiunii nu este permisa decat cu acordul partilor.

Orice schimbare a destinatiei pentru care a fost efectuata concesiunea, fara acordul concedentului  va duce la rezilierea contractului de concesionare.

In termen de 3 (trei) zile de la data efectuarii platii, concesionarul are obligatia de a prezenta concedentului, la sediul Primariei Municipiului Tg.-Jiu, actele doveditoare ale efectuarii platii.

 Lucrarile de investitii se vor realiza numai pe baza autorizatiei de constructie eliberata de cei in drept precum si a altor acorduri si avize, conform prevederilor legale in vigoare.

Concesionarul va respecta masurile prevazute de legislatie privind protectia mediului, normele sanitare, si va respecta orice alte dispozitii cuprinse de legislatia in vigoare sau stabilite prin hotarari ale Consiliului local si dispozitii ale Primarului Municipiului Tg.-Jiu.

Concesionarul are obligatia sa intretina zonele verzi si cele pietonale din jurul zonei concesionate.

Contractul de concesionare se va inscrie la registrul de publicitate imobiliara  care se afla la Judecatorie, in termen de 30 de zile.

IX. DISPOZITII FINALE

Art. 15. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor.

Contractul de concesionare s-a incheiat in 2 exemplare, unul pentru concedent si unul pentru concesionar.

CONCEDENT,                                        CONCESIONAR,

       PRIMAR,                       

Dr. ing. Florin Carciumaru

     Viceprimar,                 Secretar,

   

            Director Economic,

            Ec. Narcisa Cristea

             Sef Serviciu Juridic,

           Cons. jur. Constantin Radutoiu

Intocmit,

           Serviciul ConcesionariPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2702
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved