Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PAZA PROTECTIE ORDINE SI CONTROL

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micS.C.. S.R.L

Nr.Reg

Cont:RONr.Inregistrare: .. / .....

Exemplar Nr : 2

CONTRACT PRESTARI SERVICII

PAZA PROTECTIE ORDINE SI CONTROL

1. Parti contractante

Intre

SC ., cu sediul in Str Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Nr. , avand cont bancar nr.RO.., reprezentata prin d-nul. in calitate de BENEFICIAR.

Si

SC .....................SRL, cu sediul in ........ .,...... Nr..., Bl.., Sc..., Et.., Ap... sector ... inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J..../...../...., cod fiscal.RO ........ cont ., deschis la .., reprezentata prin d-nul in calitate de PRESTATOR.

2.Obiectul contractului

 1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de paza, protectie si ordine publica conform planului de paza insusit de ambele parti si aprobat de organele competente, la SC.. SA, obiective situate in : B-dul.., in oras. Dispozitivul de paza se compune dintr-un (1) post de paza de zi, in locul stabilit de Beneficiar
 2. Datele referitoare la obiectiv, dispozitivul de paza, programul de lucru, consemnele particulare cat si cele generale, precum si alte date sunt consemnate in planul de paza anexat la contract.
 3. Predarea / primirea obiectivului din contract se consemneaza intr-un proces verbal.

3.Termenul contractului

 1. Contractul se incheie pe o perioada de 12 luni de la data de 01.10.2007 pana la 30.09.2008 inclusiv, cu posibilitati de prelungire prin acordul scris al partilor / act aditional.
 2. Derularea efectiva a contractului incepe in 01.10.2007, in baza procesului verbal de incepere a activitatii.

4.Pretul contractului si modalitati de plata

 1. Pretul contractului reprezinta valoarea prestatiei efectuate si este determinat pe baza pretului exprimat in oferta prezentata de PRESTATOR, pretul prestatiei fiind de 6 lei /h fara TVA la care se aplica eventualele corectii din art.4.2.
 2. Partile convin ca suma cuvenita pentru plata prestatiilor sa fie stabilita in functie de procentajele orare.
 3. Actualizarea pretului de contract se poate face dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data semnarii contractului sau de la data ultimei actualizari si in conditiile prevazute la art.4.4 - 4.7 din contract.
 4. Modificarile cu exceptia celor prevazute prin dispozitiile legale ( modificarea legislatiei privind salarizarea, impozitele si taxele catre buget ) asupra pretului ofertat, se pot face prin indexari datorate imposibilitatii sau dificultatilor excesive ale continuarii prestarii serviciului la valoarea contractata. Prestatorul, in situatia solicitarii de majorare a tarifelor pentru serviciile contractate, va intocmi o nota din care sa rezulte necesitatea majorarii, perioada la care se refera, precum si procentul, determinat conform urmatoarelor clauze si dispozitiilor legale. Aceasta solicitare va fi analizata de BENEFICIAR
 5. . Coeficientul minim conventional de actualizare al pretului, stabilit ca urmare a cresterii ponderii unor cheltuieli din structura de pret, va fi egal cu indicele de crestere a tarifelor pentru sevicii, stabilit si comunicat de Comisia Nationala de Statistica, pentru perioada respectiva.
 6. Valorile prestatiei (tarifele) convenite la actualizare, se consemneaza intr-o nota de actualizare pe baza careia partile contractante vor incheia un act aditional la prezentul contract. (In nota se va evidentia ponderea cheltuielilor majorate in cadrul tarifelor de prestatie).
 7. Valorile (tarifele) actualizate vor intra in vigoare de la data stabilita prin nota de actualizare si actul aditional si se vor referi exclusiv la perioadele pentru care a aparut necesitatea majorarii semnalata prin nota din care sa rezulte necesitatea majorarii prevazuta la pct.1.
 8. Plata prestatiei lunare se va efectua de catre Beneficiar catre Prestator in lei, la cursul B.N.R din ziua facturii in contul RO.., deschis la , prin ordin de plata, pe baza facturii fiscale emise de prestator, dupa efectuarea prestatiei, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea facturii. Se considera ca data a efectuarii platii, data ordinului de plata cu stampila bancii beneficiarului. Data facturarii este ziua de 30 a lunii in curs.
  • Periodic, dar nu mai rar de o data la fiecare trei luni, partile vor intocmi urmatoarele documente:
 • Procese verbale de buna executie pentru perioadele facturate, intocmite de prestatori si insusite de beneficiari
 • Pontajele intocmite de prestatori si aprobate de beneficiari.

5. Garantii

PRESTATORUL garanteaza pentru calitatea serviciilor sale, societatea fiind asigurata la...... avand nr. ......in valoare de ......., pentru eventualele prejudicii cauzate Beneficiarului din vina agentilor de paza, pentru bunurile date in paza.6. Raspunderea partilor

Obligatiile Prestatorului

 1. Sa asigure servicii de paza si protectie pentru siguranta si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate de Beneficiar.
 2. Sa respecte prevederile Legii nr.333/2003 privind consemnul general si cere stabilite de Beneficiar in planul de paza privind consemnele particulare ale fiecarui post de paza.
 3. Sa contribuie la prevenirea si stingerea incediilor pana la sosire formatiunilor specializate si chiar dupa sosirea acestora, fara a neglija obligatiile de paza specificate in Planul de Paza.
 4. Sa permita accesul in perimetrul pazit numai in conformitate cu dispozitiile Beneficiarului.
 5. Sa conlucreze permanent cu inspectorul de protectia muncii, angajat al Beneficiarului, pentru instruirea suplimentara a personalului de paza, specifica activitatii obiectivului pazit.

Obligatiile Beneficiarului.

 1. Sa predea prestatorului documentatia cu planul de paza necesar desfasurarii activitatii in conditiile de siguranta, cu respectarea normelor de protectia muncii si PSI.
 2. In cazul in care apar modificari in planul de paza, beneficiarul va anunta din timp pe prestator pentru a-si lua masuri de instruire, organizare si adaptare la noua situatie.
 3. Sa puna la dispozitia prestatorului, fara plata altor sume, pe perioada derularii contractului de paza, utilitati (energia electrica, apa, incalzire, etc.) spatii pentru dispecerat, vestiar, pe baza de proces verbal de predare-primire ce va constitui anexa la prezentul contract.
 4. Sa ia masuri de despagubire a pagubelor prestatorului pentru eventualele daune suportate de acesta din vina beneficiarului, in conditii similare cu cele datorate de prestator beneficiarului.
 5. Sa controleze calitatea prestatiilor si sa incheie procese verbale de verificare ori de cate ori constata posibile probleme, comunicand imediat copii ale acestora prestatorului.

7. Receptie si verificari

 1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din planul de paza.
 2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din planul de paza. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
 3. Verificarea calitatii serviciului prestat se face de catre beneficiar, impreuna cu imputernicitul prestatorului, coordonatorul de obiectiv, astfel:

prin sondaj de catre imputernicitii prestatorului si a beneficiarului.

8. Forta majora

 1. Partile sunt exonerate de raspundere pentru orice situatii de nerespectare a prevederilor contractuale datorate cazurilor de forta majora, constatate si dovedite conform legii. Forta majora este un eveniment extraordinar, imprevizibil si insurmontabil, o situatie pe care nu o poti prevedea si inlatura, chiar daca ar fi luate toate masurile de prevenire.

a)      Partea care invoca evenimentul respectiv trebuie sa aduca la cunostiinta celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea acestuia si sa ia masuri in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

b)      In termen de 15 zile de la data invocarii fortei majore fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte parti daune.

c)      Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majora, dar fara a prejudicia drepturile ce li se conveneau partilor pana la aparitia acesteia.

d)      Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

e)      Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

9. Litigii

 1. Partile se obliga sa execute prezentul contract intocmai si cu buna credinta. In toate cazurile reglementate de prezentul contract, debitorul obligatiei de executat este de drept in intarziere la implinirea termenelor stipulate in contract, fara a mai fi necesara o notificare in acest sens.
 2. Litigiile aparute intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, iar atunci cand nu este posibil, de catre intstanta judecatoreasca pe raza careia se afla sediul beneficiarului.

10. Penalitati, daune, interese

 1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate din contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.15% / zi din pretul contractului.
 2. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile la termen, conform cu scadentele prevazute de prezentul contract, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma    echivalenta cu o cota procentuala, 0.15% / zi calendaristica determinata ca procent din plata neefectuata.


11. Incetarea si rezilierea contractului

Prezentul contract de prestari servicii inceteaza de plin drept, fara interventia instantei de judecata in urmatoarele situatii :

expirarea perioadei pentru care a fost incheiat

cand in derularea contractului intervine o cauza de forta majora constata si invocata in conditiile legii.

pe baza acordului partilor

in urma cesionarii contractului de catre prestator, fara acordul scris al beneficiarului.

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu cinsprezece (15) zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.

 1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
 2. Intarzierea inceperii prestarii cu mai mult de 10 zile, conduce la rezilierea contractului de catre beneficiar la expirarea acestui termen.
 3. Rezilierea contractului din vina prestatorului se va putea face numai dupa un preaviz de 60 zile,timp in care prestatorul va desfasura in continuare activitatea de paza.In aceasta perioada beneficiarul va putea organiza o noua selectie. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a nu accepta la selectiile urmatoare pe prestatorul din vina caruia s-a realizat contractul de paza.

12.Cesiunea

 1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera, in totalitate sau partial, obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al baneficiarului.
 2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligatiille asumate prin contract.

13.Solutionarea litigiilor

 1. Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,prin trative directe, orice neantelegere sau disputa care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
 2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala,fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

14. Dispozitii finale

 1. Dispozitivul de paza si securitate va putea fi completat sau modificat prin acte aditionale la prezentul contract, cu modificarea corespunzatoare a planului de paza.
 2. In conformitate cu prevederile legii, personalul de paza si control acces este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza obiectivului.
 3. Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul partilor prin acte aditionale .
 4. Orice modificare survenita in timpul executarii contractului cu privire la statutul juridic si sediul social al prestatorului va fi adusa de indata la cunostiinta beneficiarului.
 5. In situatia expirarii contractului, Beneficiarul are dreptul de prelungire a contractului pentru o perioada de 2 ani de comun acord cu Prestatorul
 6. In situatia incetarii contractului, Prestatorul va fi avizat asupra obligatiei ce ii revine de a-si reglementa situatia si de a lua masurile necesare, cum ar fi predarea spatiilor puse la dispozitie de catre Beneficiar
 7. Toata corespondenta si toate documentele legate de acest contract vor fi scrise in limba romana.
 8. Orice notificare se face prin scrisoare recomandata, a carei datare se considera a fi cea a stampilei recipisei postale.Confirmarea de catre destinatar a telex-urilor sau a fax-urilor se va face in 24 ore.
 9. Prezentul contract a fost incheiat la data de ......, in localitatea ......, in 2 ( doua ) exemplare originale, in limba romana, un exemplar pentru fiecare parte, ambele avand valoare egala.
 10. Beneficiarul si Prestatorul se obliga sa nu divulge unui tert continutul prezentului contract fara acordul scris al celeilalte parti.

Beneficiar, Prestator,

Director General Director General

........

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3561
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved