Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. / in registrul general de evidenta a salariatilor*)A. Partile contractului

Angajator - persoana juridica/fizica .., cu sediul/domiciliul in .., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din . sub nr. , cod fiscal .., telefon , reprezentata legal prin , in calitate de .,

si

salariatul/salariata - domnul/doamna , domiciliat/domiciliata in localitatea .., str. . nr. , judetul ., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria nr. .., eliberat/eliberata de la data de , CNP .., permis de munca seria nr. . din data , am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului:

C. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata urmand sa inceapa activitatea la data de ;

b) determinata, de .. luni, pe perioada cuprinsa intre data de si data de ./pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca

1. Activitatea se desfasoara la .

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:

E. Felul muncii

Functia/meseria conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .. ore/zi, ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

2. O fractiune de norma de .. ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .. ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (ore zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .

J. Salariul:

1. Salariul de baza lunar brut: . lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri ;

b) indemnizatii ;

c) alte adaosuri .

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt "

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie ;

b) echipament individual de lucru ;

c) materiale igienico-sanitare ;

d) alimentatie de protectie ;

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca "

L. Alte clauze:

a) perioada de proba este de ;

b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ../.. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii

Angajator,

Salariat,

Reprezentant legal,

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art. Din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator

*) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numarPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2143
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved