Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Intrebari generale din domeniul economic

Economie+ Font mai mare | - Font mai mic
INTREBARI GENERALE DIN DOMENIUL ECONOMIC

1. Cine este administratorul drumurilor nationale?

a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Finantelor;

b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor;

c) CNADNR SA sub autoritatea Ministerul Transporturilor si Infrastructurii


2. Cine asigura conducerea CNADNR SA?

a) Consiliul de Administratie;

b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

c) Adunarea Generala a Actionarilor.


3. Care este numarul imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor a CNADNR SA ?

a) 2;

b) 5;

c) 3.


4. Cine avizeaza situatiile financiare anuale ale C.N.A.D.N.R. S.A.?

a) Consiliul de Administratie al C.N.A.D.N.R. S.A.;

b) Adunarea Generala a Actionarilor C.N.A.D.N.R. S.A.;

c) Directorul General al C.N.A.D.N.R. S.A.


5. Cine elaboreaza Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. S.A.?

a) Consiliul de Administratie al C.N.A.D.N.R. S.A.;

b) Adunarea Generala a Actionarilor C.N.A.D.N.R. S.A.;

c) Serviciul Buget.


6. Ce atributii are Consiliul de Administratie al C.N.A.D.N.R. S.A. cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli?

a) elaboreaza Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. S.A.;

b) avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. S.A.;

c) aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. S.A.


7. Care sunt sursele de finantare ale activitatii C.N.A.D.N.R. S.A. inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli?

a) sumele alocate de la bugetul de stat si veniturile proprii ale Companiei;

b) sumele alocate de la bugetul de stat, din creditele externe, din creditele interne, din veniturile proprii ale Companiei si din fondurile externe nerambursabile;

c) sumele alocate de la bugetul de stat, din creditele externe, din creditele interne, din veniturile proprii ale Companiei.8. Prin ce act normativ a fost reglementata infiintarea C.N.A.D.N.R. S.A.?

a) O.U.G. nr. 84/2003;

b) Legea nr. 43/1997;

c) Legea nr. 198/2004.


9. Care este capitalul social al C.N.A.D.N.R.-S.A.:

a) 16.377.920 lei;

b) 16.677.920 lei;

c) 16.277.920 lei.


10. Din ce este format capitalul social al C.N.A.D.N.R.-S.A. ?

a) bunuri mobile si imobile apartinand domeniului privat al statului;

b) bunuri apartinand proprietatii publice a statului;

c) terenurile aflate in proprietatea private a statului.


11. Cine transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data de 01 iunie a fiecarui an, scrisoarea-cadru care specifica contextual macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern?

a) Ministerul Finantelor Publice;

b) Ministrul Finantelor Publice;

c) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice.


12. In conformitate cu legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finantelor Publice pentru fiecare obiectiv de investitii inclus in programul de investitii informatii financiare si nefinanciare. Ce includ informatiile financiare?

a) analiza cost-beneficiu, care va fi realizata si in cazul obiectivelor in derulare;

b) stadiul fizic al obiectivelor;

c) strategia in domeniul investitiilor.


13. Cum se defineste virarea de credite bugetare?

a) modalitate de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic sau de o institutie publica ori financiara;

b) operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective;

c) suma virata de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un agent economic, o institutie publica sau un serviciu public.


14. Ce reprezinta creditele de angajament?

a) sumele aprobate prin buget, reprezentând limite maxime pâna la care se pot ordonanta si efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;

b) sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an;

c) limite maxime a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate.  


15. Ce reprezinta creditele bugetare?

a) limite maxime a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate;

b) sumele aprobate prin buget, reprezentând limite maxime pâna la care se pot ordonanta si efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;

c) sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an.


16. In conditiile in care legea bugetului de stat nu a fost aprobata pentru anul in curs, dar proiectul legii bugetare anuale a fost adoptat de Guvern, cum se stabilesc limitele lunare de cheltuieli?

a) 1/12 din prevederile anului precedent;

b) 1/12 din prevederile bugetului anului precedent sau 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.

c) 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget.


17. Care este termenul de justificare pentru avansurile acordate din fonduri externe nerambursabile postaderare – FC?

a) pana la sfarsitul anului in care au fost acordate;

b) pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate;

c) pana la sfarsitul lunii in care au fost acordate.


18. Care este modalitatea de incheiere a procesului bugetar?

a) inchiderea conturilor anuale de venituri si cheltuieli;

b) expirarea perioadei de executie a bugetului;

c) adoptarea de catre Parlament a legii privind aprobarea contului anual de executie bugetara.


19. Care este scopul executiei bugetare?

a) incasarea veniturilor bugetare si efectuarea platilor cheltuielilor aprobate prin buget;

b) finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea;

c) eliminarea transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidate.


20. Ce reprezinta legea de rectificare a bugetului de stat?

a) lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala;

b) legea privind contul general anual de executie a bugetului de stat;

c) legea care prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar , veniturile si cheltuielile bugetare.


21. Pana la ce data legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar   prin legi de rectificare?

a) pana la data de 30 noiembrie a anului in curs;

b) pana la data de 30 septembrie a anului in curs;

c) pana la data de 31 octombrie a anului in curs.


22. Ce reprezinta deschiderea de credite bugetare?

a) modalitatea de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani;

b) aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre Ministerul Finantelor publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare;

c) operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar.


23. Care este denumirea generica a legii prin care se modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala ?

a) lege de rectificare;

b) legea bugetului de stat ;

c) legea bugetului asigurarilor sociale de stat.


24. Care este denumirea finantarii unui program, proiect, subproiect, obiectiv, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe ?

a) cofinantare ;

b) finantare partiala ;

c) refinantare.


25. Care este actul normativ care stabileste principiile, cadrul general si prevederile   privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar?

a) Legea nr. 82/1991;

b) Legea nr.10/1998;

c) Legea nr.500/2002.


26. Ce inseamna “an bugetar”?

a) anul calendaristic;

b) anul calendaristic care incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;

c) anul financiar pentru care se aproba bugetul.


27. Ce inseamna “angajament bugetar”?

a) orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fondurile publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;

b) cheltuieli de fonduri bugetare;

c) venituri bugetare.


28. Care este definitia bugetului?

a) documentul in care sunt prevazute veniturile anuale;

b) document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile, sau dupa caz numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare al institutiilor publice;

c) document prin care sunt prevazute anual cheltuielile.


29. Ce reprezinta deficitul bugetar ?

a) veniturile bugetare sunt mai mici decat cheltuielile bugetare;

b) parte a cheltuielilor bugetare ce dapasesc veniturile bugetare intr-un anbugetar;

c) cheltuielile bugetare egale cu veniturile bugetare.


30. Ce inseamna notiunea de “cofinantare”?

a) limita maxima a cheltuielor ce pot fi angajate;

b) operatiunea de eliminare a transferurilor;

c) finantarea unui program, proiect, subproiect obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea primita din surse externe.


31. Sumele alocate de la bugetul de stat sunt fonduri publice?

a) da;

b) da, cu exceptia contributiei Guvernului Romaniei la programele cu finantare rambursabila;

c) da, cu exceptia contributiei Guvernului Romaniei la programele cu finantare nerambursabila.


32. Cum se definesc fondurile publice?

a) venituri publice constituite prin legi speciale;

b) sume alocate din bugetul de stat; bugetul trezoreriei statului, bugetul institutiilor publice autonome, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale dupa caz, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror   rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile;

c) sume alocate din bugetul de stat; bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetul institutiilor publice autonome, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale dupa caz, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror   rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile.


33. Ce fel de credite definesc limitele maxime ale cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercitiului bugetar in limitele aprobate?

a) Creditele de angajament;

b) Credite destinate unor actiuni multianuale;

c) Excedentul bugetar.


34. In cadrul fondurilor publice sunt incluse fonduri externe nerambursabile?

a) nu, in fondurile publice este inclusa doar contributia Guvernului Romaniei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile;

b) da;

c) doar fonduri externe nerambursabile de preaderare.


35. In cadrul fondurilor publice sunt incluse fondurile provenite din credite externe?

a) doar creditele externe contractate si garantate de stat pentru care ratele de capital, dobanzile si alte costuri se asigura din fonduri publice;

b) doar creditele externe contractate de stat;

c) doar creditele externe garantate de stat.


36. Cine aproba documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se finanteaza potrivit legii, din fonduri publice, pentru valori mai mari de 130 miliarde de lei?

a) ordonatorul principal de credite;

b) Ministerul Finantelor Publice;

c) Guvernul.


37. Cine elaboreaza proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor?

a) Ministerul Finantelor Publice;

b) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice;

c) Guvernul.


38. Care este procedura folosita pentru creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului?

a) se vor utiliza pana la finele anului urmator;

b) sunt anulate de drept;

c) se vor utiliza in primul trimestru al anului urmator.


39. Cine are, in domeniul finantelor publice, atributia de a aproba clasificatiile bugetare precum si modificarile acestora?

a) Guvernul;

b) Ministerul Finantelor Publice;

c) Banca Nationala a Romaniei.


40. Ce principiu bugetar este reflectat de afirmatia: “Veniturile si cheltuielile bugetare se înscriu si se aproba în buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.”?

a) principiul unitatii;

b) principiul anualitatii;

c) principiul specializarii bugetare.


41. Cum se numeste faza procesului executiei bugetare ce consta in verificarea existentei angajamentelor, a sumelor datorate, a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative, care sa ateste operatiunea respectiva?

a) creditare;

b) lichidare;

c) ordonantare.


42. Care este termenul de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli al CNADNR SA?

a) 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare în Monitorul Oficial al României;

b) 15 zile de la data aprobarii in Parlament a legii bugetare anuale sau a legii de rectificare în Monitorul Oficial al României;

c) 25 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare în Monitorul Oficial al României.


43. Pana la ce data se pot efectua redistribuiri de fonduri intre obiectivele de investitii cu aprobarea ordonatorului principal de credite?

a) 30 septembrie;

b) 31 octombrie;

c) pana la sfarsitul anului.


44. Prin ce lege a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2010?

a) Legea nr. 18/2010;

b) Legea nr. 11/2010;

c) Legea nr. 118/2010.


45. Care este destinatia sumelor incasate in urma aplicarii tarifelor de utilizare potrivit O.G. nr. 15/2002?

a) finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plati în numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor nationale si autostrazilor;

b) garantarea si rambursarea creditelor externe si interne;

c) reparatii la drumurile nationale aflate in intravilanul municipiilor si oraselor resedinta de judet.


46. Care este obligatia contravenientului in cazul neachitarii rovinietei valabile?

a) de a achita amenda contraventionala;

b) de a achita tariful de despagubire in functie de tipul vehiculului folosit;

c) a+b.  


47. Care sunt informatiile cuprinse in mod obligatoriu in factura?

a) numar de ordine, data emiterii facturii, data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, în masura în care aceasta data difera de data emiterii facturii, numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care emite factura, denumirea si cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, baza de impozitare a TVA, cota TVA, valoarea totala cu TVA;

b) numar de ordine, data emiterii facturii, denumirea si datele de identificare ale vanzatorului si cumparatorului, codul de inregistrare in scopuri de tva al vanzatorului si cumparatorului denumirea si cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, baza de impozitare a TVA, cota TVA, valoarea totala cu TVA, semnatura si stampila unitatii emitente;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, în masura în care aceasta data difera de data emiterii facturii, denumirea si datele de identificare ale vanzatorului si cumparatorului, codul de inregistrare in scopuri de TVA al vanzatorului si cumparatorului; semnatura si stampila unitatii emitente.


48. Care sunt impozitele si taxele reglementate prin Codul fiscal?

a) impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitele si taxele locale;

b) impozitul pe venit si pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,  impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti;

c) impozitul pe venit si pe profit, taxa pe valoare adaugată, accizele, taxele si impozitele locale.


49. Care este, in conformitate cu O.U.G. nr. 58/2010, cota standard a taxei pe valoarea adaugata aplicata asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse?

a) 20%;

b) 19%;

c) 24%.


50. Care este termenul limita de depunere a declaratiilor fiscale lunare?

a) pana la 25 ale lunii in curs;

b) pana la 25 ale lunii precedente;  

c) pana la 25 ale lunii urmatoare;


51. Cum se corecteaza informatia inscrisa in facturi in cazul in care factura nu a fost trimisa la beneficiar?

a) se taie cu o linie si se scrie langa;

b) se sterge cu pasta corectoare si se scrie peste;

c) se anuleaza si se emite un nou document.


52. Ce este taxa pe valoare adaugata?

a) este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat;

b) este un impozit direct care se datoreaza bugetului de stat;

c) este un impozit care se datoreaza bugetului de stat.


53. Cand intervine exigibilitatea taxei pe valoare adaugata?

a) la data aprobarii situatiei de lucrari;

b) la data emiterii facturii daca situatia de lucrari a fost aprobata anterior emiterii facturii;

c) la data inregistrarii facturii la sediul C.N.A.D.N.R.;


54. Pentru ce tipuri de prestari de servicii si/sau livrari de bunuri se aplica cota redusa de TVA de 9% asupra bazei de impozitare?

a) cazarea in sectorul hotelier;

b) lucrarile de constructii drumuri;

c) ingrijirea medicala;


55. Care sunt elementele neincluse in baza de impozitare pentru TVA?

a) sumele achitate de furnizor sau prestator in numele si in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;

b) contravaloarea lucrarilor executate;

c) contravaloara bunurilor furnizate;


56. Care este cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA pentru operatiunile exprimate in valuta?

a) ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauza.

b) cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei în ziua anterioara datei la care intervine exigibiliatea si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura în ziua urmatoare;

c) cursul de schimb de la casele de schimb valutar;


57. Sumele primite ca urmare a expropirerii pentru cauza de utilitate publica sunt venituri impozabile?  

a) da;

b) nu;

c) numai in cazul in care se primesc in avans.


58. Ce presupune principiul independentei exercitiului in contabilitate?

a) inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor;

b) la stabilirea valorii de inventar a bunurilor se tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare;

c) a+b.


59. Ce reprezinta politicile contabile?

a) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;

b) informatiile privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare;

c) obligativitatea de a tine cont de veniturile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii acestora.


60. Ce reprezinta declararea bunurilor si veniturilor impozabile, calcularea si înregistrarea în contabilitate a impozitelor si taxelor de plata, plata la termenele legale?
a) obligatie fiscala;

b) creanta fiscala;

c) fiscalitate.


61. Care este termenul de recuperare a pierderii fiscale anuale inregistrate prin declaratia de impozit pe profit incepand cu anul 2009?

a) in urmatorii 3 ani;

b) in urmatorii 5 ani;

c) in urmatorii 7 ani.  


62. Prin ce act normativ sunt aprobate reglementarile contabile conforme cu directivele europene?

a) O.M.F.P. nr. 3055/2009;

b) O.M.F.P. nr. 1752/2005;

c) O.M.F.P nr. 2387/2008.


63. Cum organizeaza si conduc contabilitatea proprie  subunitatile fara personalitate juridica care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene?

a) la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatiile financiare;

b) la nivel de balanta de verificare, cu posibilitatea de intocmi situatiile financiare;

c) la nivel de balanta de verificare, cu obligativitatea intocmirii situatiilor financiare.


64. Care este termenul la care entitatile procedeaza la evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta, utilizand cursul de schimb comunicat de BNR, in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene?

a) la fiecare data a bilantului;

b) lunar;

c) trimestrial


65. Care este formula utilizata la calculul indicatorului « Lichiditate curenta » ?

a) Datorii curente/Active curente;

b) Active curente/Datorii curente;

c) Capital social/Active curente.


66. Prin ce procedeu se sting creantele fiscale ?

a) incasare si compensare;

b) incasare, compensare si executare silita;

c) incasare, compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute de lege.


67. Ce reprezinta bilantul?

a) documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar precum si celelalte situatii prevazute de lege ;

b) documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar precum si celelalte situatii prevazute de lege ;

c) documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si datoriile entitatii la sfarsitul exercitiului financiar precum si celelalte situatii prevazute de lege.


68. Cum se calculeaza cifra de afaceri neta ?

a) prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarile de lucrari, prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri ;

b) prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarile de lucrari, prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri din care se scad cheltuielile de exploatare ;

c) prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarile de lucrari, prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri din care se scad cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare.


69. Care este principiul potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare la stabilirea valorii de inventar a bunurilor?

a) principiul necompensarii ;

b) principiul intangibilitatii ;

c) principiul prudentei.


70. Ce principiu presupune inregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor aferente exercitiului financiar indiferent de data încasarii sau platii acestora ?

a) principiul permanentei metodelor;

b) principiul prudentei;

c) principiul independentei exercitiului .


71. Ce cuprind Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS-uri)?

a) Standardele Internationale de Raportare Financiara si Standardele Internationale de Contabilitate;

b) Standardele Internationale de Contabilitate si Interpretarile elaborate de Comitetul pentru Interpretarile Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretari (SIC);

c) Standardele Internationale de Raportare Financiara, Standardele Internationale de Contabilitate si Interpretarile elaborate de Comitetul pentru Interpretarile Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretari (SIC).


72. Care sunt registrele de contabilitate obligatorii ?

a) Registrul jurnal, Registrul inventar si Cartea Mare;

b) Registrul jurnal, Registrul inventar si Bilantul;

c) Registrul inventar, Cartea Mare si Balanta.


73. Cum se amortizeaza terenurile?

a) nu se amortizeaza;

b) liniar;

c) degresiv.


74. Cand se realizeaza echilibrul financiar al unei entitati economice ?

a) fondul de rulment este negativ;

b) fondul de rulment este zero;

c) trezoreria este pozitiva.


75. Ce reprezinta solvabilitatea unei entitati economice ?

a) capacitatea firmei de a-si achita datoriile la scadenta;

b) capacitatea firmei de a-si transforma activele în disponibilitati;

c) capacitatea firmei de a plati furnizorii de materiale.


76. Ce reprezinta capitalul propriu ?

a) interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia;

b) interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia;

c) interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia.


77. Care sunt structurile vizate direct de evaluarea pozitiei financiare a unei entitati economice ?

a) activele, capitalurile proprii, veniturile, rezultatele;

b) activele, capitalurile proprii, cheltuielile, rezultatele;

c) activele, datoriile, capitalurile proprii.


78. Ce este TVA colectata?

a) TVA aferenta vanzarilor;

b) TVA aferenta cumpararilor;

c) TVA aferenta vanzarilor si cumpararilor.


79. Ce este TVA deductibila?

a) TVA aferenta cumpararilor;

b) TVA aferenta vanzarilor;

c) TVA aferenta vanzarilor si cumpararilor.


80. Ce este TVA de plata?

a) diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din cumparari);

b) diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata ( din vanzari);

c) diferenta rezultata daca TVA deductibila (din vanzari) > TVA colectata ( din cumparari).


81. Ce este TVA de recuperat?

a) diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din vanzari);

b) diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila (din cumparari);

c) diferenta rezultata daca TVA deductibila (din vanzari) > TVA colectata ( din cumparari).


82. Ce este TVA neexigibila?

a) este o TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa;

b) este o TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (deductibila), in momentul in care se vinde marfa;

c) este o TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (deductibila), in momentul in care se cumpara marfa.


83. Care sunt categoriile de active circulante?

a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura; creante; investitii pe termen scurt; casa si conturi la banci;

b) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura; creante; investitii pe termen scurt;

c) creante; investitii pe termen scurt; casa si conturi la banci.


84. Ce cuprind imobilizarile necorporale?

a) cheltuielile de constituire; cheltuielile de dezvoltare; concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate; fondul comercial; alte imobilizari necorporale; avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale; imobilizarile necorporale in curs de executie;

b)  cheltuielile de constituire; cheltuielile de dezvoltare; concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate; fondul comercial; alte imobilizari necorporale;

c) cheltuielile de constituire; cheltuielile de dezvoltare; concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate.


85. Ce reprezinta imobilizarile corporale?

a) active care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

b) active care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

c) active utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.


86. Ce cuprind imobilizarile corporale?

a) terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs de executie;

b) terenuri si constructii;

c) terenuri.


87. Ce situatii financiare anuale intocmeste CNADNR SA?

a) bilant, cont de profit si pierdere, note explicative la situatiile financiare ;

b) bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare;

b) c) bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie.


88. Care este valoarea maxima a unui obiect de inventar?

a) pana la 1.800 lei;

b) pana la 1.700 lei;

c) pana la 1.200 lei.


89. Ce reprezinta datoria publica?

a) totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale;

b) marimea absoluta a datoriei publice a unei tari;

c) marimea ratelor anuale de rambursat si a dobanzii la imprumuturile externe.

90. Ce reprezinta datoria publica guvernamentala?

a) totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de catre autoritatile administratiei publice locale;

b) totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor;

c) totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile nerambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern.91. Prin ce act normativ se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. S.A.?

a) Ordin al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii;

b) Ordin comun al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii, Ministrului Muncii si Ministrului Finantelor Publice;

c) Hotarare de Guvern.


92. Care este modalitatea de calcul a nivelului transferurilor pentru activitatea de intertinere solicitate de C.N.A.D.N.R. lunar?

a) diferenta intre veniturile si cheltuielile prognozate a se realiza in luna respectiva ;

b) diferenta intre incasarile si platile din luna respectiva ;

c) procent din profitul anual.


93. Cine sunt semnatarii unui Acord de Imprumut Subsidiar?

a) Ordonatorul principal de credite si autoritatea contractanta/ agentia de implementare;

b) Banca finantatoare si Guvern;

c) Autoritatea contractanta/ agentia de implementare si banca finantatoare.


94. Cum se definesc in cadrul unui Acord de Imprumut cheltuielile eligibile?

a) Cheltuieli directe necesare executarii lucrarii sau serviciului care urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului;

b) Taxe, avize si acorduri;

c) TVA si alte taxe legal constituite.


95. Care sunt categoriile de cheltuieli neeligibile in cadrul unui Acord de Imprumut?

a) Taxe, avize, acorduri, TVA si alte taxe legal constituite;

b) Cheltuieli directe necesare executarii lucrarii sau serviciului care urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului;

c) Doar TVA aferenta.


96. Care este forma de organizare si salarizare a muncii specifica CNADNR SA?

a) in regie;

b) in acord;

c) a+b.


97. Din ce este format salariul?

a) salariul de baza si indemnizatiile;

b) salariul de baza, indemnizatiile, sporurile si alte drepturi salariale acordate conform C.C.M.;

c) salariul de baza si sporurile.


98. Cum se calculeaza suma pe care trebuie sa o plateasca lunar catre bugetul de stat autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice sau private care nu angajeaza personae cu handicap in conditiile prevazute la art. 78 alin.(2) din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare ?

a) 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

c) 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu 4% din numarul efectiv de salariati.


99. La ce nivel sunt stabilite cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2010, pentru conditii normale de munca?

a) 29%;

b) 31,3 %;

c) 28%.


100. Ce cota este inclusa in cota de contributie individuala de asigurari sociale?

a) 2,5%;

b) 3,5%;

c) 1,5%.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 273
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved