Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

REGULAMENT PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR SI MANEVRA VEHICULELOR FEROVIARE - NR. 005

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

REGULAMENT PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR SI MANEVRA VEHICULELOR FEROVIARE - NR. 005

TERMENI importanti pentru acest document

:
REGULAMENT PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR SI MANEVRA VEHICULELOR FEROVIARE - NR. 005


PARTEA I

DISPOZITII GENERALE

Capitolul I

Continutul si sfera de aplicare a REGULAMENTULUI

SECTIUNEA 1

Continutul si sfera de aplicare

Art. 1. - (1) Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 contine reglementarile in baza carora se executa circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din Romania, precum si pe liniile ferate industriale cu acces la aceasta, in conditii de siguranta circulatiei si securitate a transporturilor.

Prevederile prezentului regulament se aplica numai pentru viteze maxime de circulatie de pana la 160 Km/h; pentru viteze de circulatie de 160 km/h sau mai mari se vor stabili reglementari specifice pentru aceste cazuri.

Circulatia trenurilor intre statiile CFR de frontiera de stat si statiile de frontiera de stat ale administratiilor de cale ferata vecine si pe liniile de peage se reglementeaza prin conventii bilaterale la care Romania este parte.

Daca diferitele aspecte ale aceleasi probleme sunt cuprinse in mai multe articole ale prezentului regulament, ele trebuie sa fie intelese si aplicate in totalitatea lor.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar. Sectiunile prezentului regulament care trebuie cunoscute de catre personalul de specialitate al fiecarui operator economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar se stabilesc prin tematicele cadru utilizate in procesul de instruire si autorizare, in raport cu specificul activitatilor si operatiunilor de transport feroviar desfasurate de catre acest personal.

Siguranta circulatiei si securitatea transporturilor pe caile ferate din Romania sunt concepte potrivit carora circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare trebuie sa se desfasoare fara pericol pentru: calatori, personalul care desfasoara operatiuni de transport feroviar, bunurile incredintate la transport, vehiculele feroviare, infrastructura feroviara, precum si pentru mediul inconjurator.

Art. 3. - (1) Cazurile in care se inmaneaza mecanicului de locomotiva ordin de circulatie sunt prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezentul regulament.

Modul de completare a formularului Foaia de parcurs a locomotivei este prevazut in Anexa 2 care face parte integranta din prezentul regulament.

Instrumentele portative de semnalizare, care trebuie utilizate in timpul executarii serviciului de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei, sunt prevazute in Anexa 3 care face parte integranta din prezentul regulament.

Definitiile unor notiuni folosite in Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 sunt prevazute in Anexa 4 care face parte integranta din prezentul regulament.

Modelul formularului NOTA DE FRANE este prevazut in Anexa 5 care face parte integranta din prezentul regulament.

Procentele de masa franata in functie de panta, pentru mentinerea pe loc a trenurilor cu franele de mana sunt prevazute in Anexa 6 care face parte integranta din prezentul regulament.

Modelul formularului NOTA DE REPARTIZARE A FRANELOR DE MANA este prevazut in Anexa 7 care face parte integranta din prezentul regulament.

Culorile si simbolurile folosite pentru trasarea trenurilor pe graficul de circulatie sunt prevazute in Anexa 8 care face parte integranta din prezentul regulament.

Modelul formularului PLAN DE MANEVRA este prevazut in Anexa 9 care face parte integranta din prezentul regulament.

Instructiuni de lucru pentru unitatile in care este implementat sistemul informatic IRIS sunt prevazute in Anexa 10 care face parte integranta din prezentul regulament.

SECTIUNEA a 2-a

Conditii pentru exercitarea functiilor si desfasurarea activitatilor in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare

Art. 4. - (1) Personalul care desfasoara activitati sau operatiuni in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile din prezentul regulament specifice functiei/activitatii pe care o exercita/presteaza.

Personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care desfasoara pe proprie raspundere activitati in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba atestare profesionala de specialitate, sa detina avizul medical si cel psihologic de aptitudine, precum si autorizatiile necesare exercitarii/executarii functiei/activitatii si/sau manipularii instalatiilor de siguranta circulatiei.

Modul de efectuare a verificarii profesionale si periodicitatea acesteia, al examinarii medicale si psihologice, precum si modul de autorizare in functie/activitate si pentru manipularea instalatiilor de siguranta circulatiei sunt cele stabilite in reglementarile specifice in vigoare.

Personalul care intretine si/sau manipuleaza instalatii, aparate si dispozitive de siguranta circulatiei, trebuie sa fie instruit si autorizat in acest scop si sa detina asupra sa autorizatia necesara desfasurarii acestei activitati.

SECTIUNEA a 3-a

Prezentarea si verificarea personalului la intrarea in serviciu

Art. 5. - Administratorul si gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar si operatorii de manevra feroviara au obligatia sa organizeze si sa asigure verificarea la intrarea in serviciu a personalului propriu care desfasoara activitati sau operatiuni in legatura cu circulatia trenurilor si/sau manevra vehiculelor feroviare.

Art. 6. - (1) Prin prezentarea la serviciu se intelege sosirea personalului la locul de munca pentru efectuarea serviciului, conform programului de lucru.

) Personalul se considera prezent la serviciu din momentul semnarii condicii de prezenta.

La prezentarea la serviciu, personalul este obligat:

a) sa fie odihnit si in stare normala;

b) sa poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de protectie si sa aiba asupra sa instrumentele portative de semnalizare, rechizitele si sculele necesare desfasurarii activitatii;

c) sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante.

Starea personalului la prezentarea la serviciu se verifica de regula de catre conducatorul subunitatii sau inlocuitorul acestuia.

La posturile din linie curenta sau la posturile indepartate din incinta statiei, stabilite in Planul tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare - denumit in continuare PTE -, in haltele de miscare afiliate si in punctele de sectionare situate pe sectii cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor verificarea personalului la prezentarea la serviciu se face de catre personalul care este in serviciu, inainte de predarea serviciului. Rezultatul verificarii se consemneaza, dupa caz, in condica de comenzi a postului, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare sau in registrul de dispozitii pentru conducerea centralizata a circulatiei trenurilor si se transmite prin instalatiile de telecomunicatii catre impiegatul de miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare, respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.

La posturile in care serviciul se intrerupe temporar, modul de verificare a personalului la reluarea activitatii, respectiv la prezentarea la serviciu, se stabileste in PTE.

Personalul constatat sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante sau vizibil bolnav, nu va fi admis la serviciu, instiintandu-se conducatorul subunitatii din care face parte, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se avizeaza in scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare.

Conducatorul subunitatii verifica in timpul programului de lucru, prin sondaj, modul in care inlocuitorul sau a facut verificarea personalului la intrarea in serviciu.

Art. 7. (1) In statiile in care operatorii de transport feroviar nu au structura organizatorica proprie verificarea personalului care deserveste trenul, atat la intrare in serviciu cat si la indrumarea trenului se face de catre impiegatul de miscare - denumit in continuare IDM - din statia respectiva.

In statiile in care activitatea de manevra nu se desfasoara permanent, existand un program de lucru care nu presupune predarea-primirea serviciului, verificarea la intrarea in serviciu a personalului de locomotiva care efectueaza manevra, se face de catre IDM din statia respectiva

Art. 8. - (1) Predarea - primirea serviciului de catre personalul de locomotiva la trenurile in circulatie, precum si la locomotivele de manevra din statiile in care nu exista structuri organizatorice apartinand operatorului de transport feroviar pentru verificarea personalului la intrarea in serviciu, se face numai in statii; in acest caz starea personalului de locomotiva care primeste serviciul se verifica obligatoriu de catre IDM din statia respectiva.

La verificarea starii personalului de locomotiva de catre IDM, personalul de locomotiva este obligat sa confirme in foaia de parcurs, sub semnatura, in prezenta IDM, ca este odihnit si in stare normala, iar IDM noteaza ora si una din mentiunile apt serviciu sau inapt serviciu, dupa caz, semneaza si aplica stampila statiei. In cazul in care IDM constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu, aduce aceasta la cunostinta operatorului de circulatie care va aviza operatorul de transport feroviar care are in subordine personalul de locomotiva in vederea luarii masurilor necesare. Prin personal de locomotiva se intelege mecanicul de locomotiva si dupa caz si mecanicul ajutor. Prin mecanic de locomotiva - denumit in continuare mecanic - in contextul prezentului regulament, se intelege si conducatorul oricarui alt vehicul feroviar motor.

SECTIUNEA a 4-a

Obligatiile si raspunderile personalului

Art. 9. - (1) Obligatiile si raspunderile generale ale personalului care desfasoara operatiuni in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare sunt cuprinse in prezentul regulament, precum si in alte reglementari specifice in vigoare.

La prezentarea personalului cu o functie ierarhic superioara, personalul de serviciu se prezinta si raporteaza pe scurt situatia din zona de activitate a postului sau. Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara, nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea indeplinirii obligatiilor sale.

Dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa integral si la timp, cu exceptia celor care pun in pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor incredintate la transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea ferata. Pentru indeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea impreuna cu organul ierarhic superior care a dat dispozitia.

In timpul executarii serviciului, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei este obligat sa poarte uniforma sau echipamentul de lucru, respectiv de protectie, conform normativelor in vigoare, sa aiba asupra sa rechizitele necesare desfasurarii activitatii, sa aiba o tinuta decenta si o comportare corecta.

Se interzice personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei sa introduca, sa pastreze sau sa consume bauturi alcoolice si/sau substante stupefiante in incinta subunitatii si in zona sa de activitate, sa fumeze in locuri neamenajate in acest scop sau in timpul cat se afla in relatii cu clientii.

Se interzice personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, aflat in serviciu, sa paraseasca postul fara aprobarea obtinuta conform reglementarilor specifice in vigoare. Acest personal este obligat, in caz de pericol, sa ramana la postul sau pentru a lua masuri de inlaturare a pericolului. Mentinerea salariatilor in serviciu peste programul normal de lucru stabilit prin contractul colectiv de munca se face conform legislatiei si reglementarilor specifice in vigoare.

In cazuri exceptionale care afecteaza infrastructura feroviara cum ar fi: calamitati, accidente si evenimente feroviare, avarii si deranjamente la instalatii, defectiuni ale vehiculelor feroviare, precum si pentru inlaturarea urmarilor acestora, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei este obligat sa fie la dispozitia conducerii subunitatii/unitatii sau la cererea acesteia sa se prezinte in cel mai scurt timp la serviciu.

Se interzice personalului liber de serviciu sa intervina in executarea serviciului in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, precum si imixtiunea in executarea sarcinilor intre salariatii de serviciu, in afara cazurilor exceptionale in care prin interventia respectiva s-ar evita un pericol.

Se interzice salariatilor sa presteze serviciul in locul altor salariati, la solicitarea acestora, fara aprobarea scrisa, anticipata a conducerii subunitatii/unitatii.

Se interzice folosirea instalatiilor de telecomunicatii destinate efectuarii circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare de catre alt personal decat cel de serviciu sau in alt scop decat cel stabilit.

In timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei sa doarma sau sa se aseze in pozitii favorabile somnului si sa aiba alte preocupari decat cele legate strict de serviciu. Personalul devenit inapt in timpul serviciului va fi inlocuit.

Personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei este obligat ca la terminarea programului sa nu paraseasca postul pana la sosirea schimbului, acolo unde se lucreaza fara intrerupere, iar in caz de neprezentare a acestuia, sa anunte conducerea subunitatii/unitatii pentru a lua masurile necesare.

Personalul care efectueaza stagiul de practica se mentioneaza in registrul de predare-primire a serviciului si executa toate operatiile numai sub supravegherea si raspunderea personala a salariatului pe langa care acesta executa practica.

Inainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare publice de catre operatori economici, altii decat operatorii de transport feroviar, administratorul sau gestionarul infrastructurii feroviare verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat si in stare corespunzatoare indeplinirii serviciului, precum si daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic, conform reglementarilor specifice in vigoare. In cazul neindeplinirii uneia dintre aceste conditii se interzice accesul operatorilor economici pe liniile infrastructurii feroviare publice, precum si efectuarea manevrei de catre acestia.

Prevederi de amanunt privind verificarea conditiilor prevazute la alin. (14) se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 5-a

Predarea-primirea serviciului

Art. 10. - (1) Posturile in care se desfasoara activitati si operatiuni in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, la care este obligatorie predarea-primirea serviciului in scris, precum si personalul pentru care este obligatorie predarea-primirea serviciului in scris, sub semnatura, se stabilesc in PTE.

Predarea-primirea serviciului cuprinde:

a) mentiuni cu caracter general:

- data predarii-primirii serviciului;

- numele si prenumele predatorului si primitorului, in clar;

- inventarul postului;

b) mentiuni specifice activitatii desfasurate:

situatia restrictiilor de viteza necuprinse in buletinul de avizare a restrictiilor - denumit in continuare BAR -, si a celor modificate fata de BAR;

conditii speciale in circulatia trenurilor si pentru manevrarea vehiculelor feroviare;

starea aparatelor de cale si a instalatiilor de semnalizare, centralizare si inter-blocare - denumite in continuare SCB -, a instalatiilor de telecomunicatii - denumite in continuare TC -, a instalatiilor fixe de tractiune electrica - denumite in continuare IFTE -, precum si a sistemului de urmarire a circulatiei in timp real si a instalatiilor ce deservesc acest sistem;

dispozitiile operatorului de circulatie, in curs de executare;

numarul ultimului ordin de circulatie emis;

starea de ocupare a liniilor curente, a liniilor de primire-expediere si a celorlalte linii din statie;

modul de asigurare contra fugirii a vehiculelor feroviare din statie sau din zona de activitate;

- situatia sabotilor de mana repartizati conform prevederilor din PTE;

comenzi executate pentru intrarea/iesirea/trecerea trenurilor care sunt in curs de garare, expediere sau trecere;

c) alte precizari necesare continuarii serviciului fara neajunsuri.

Predarea-primirea serviciului se semneaza de predator si primitor, mentionand ora. Predatorul ramane raspunzator de omisiunile facute, de informatiile gresite sau incomplete pe care le-a inscris si de urmarile ce decurg din acestea.

Primitorul trebuie sa citeasca cu atentie continutul predarii-primirii serviciului, sa consulte toate evidentele de la postul respectiv in legatura cu circulatia trenurilor, efectuarea manevrei, starea instalatiilor, inventarul postului si ramane raspunzator de executarea in continuare a serviciului, pana la predarea lui.

In cazul suspendarii temporare a activitatii, personalul de serviciu face predarea serviciului mentionand intervalul de timp in care serviciul este suspendat, semneaza numai pentru predator si noteaza ora. La reluarea activitatii de circulatie si manevra a vehiculelor feroviare, personalul prezentat pentru luarea serviciului in primire, chiar daca este acelasi care a predat serviciul, verifica starea de functionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE, ia la cunostinta continutul predarii, se intereseaza de eventualele modificari ale situatiei pe care le inscrie in continuare, dupa care semneaza pentru primitor si noteaza ora.

Se interzice predarea serviciului catre salariatii care nu sunt in stare corespunzatoare indeplinirii sarcinilor de serviciu.

Capitolul II

PLANUL TEHNIC DE EXPLOATARE A STATIEI,

CONSTRUCTII SI INSTALATII FOLOSITE IN CIRCULATIA TRENURILOR

SI IN ACTIVITATEA DE MANEVRA

SECTIUNEA 1

Planul tehnic de exploatare a statiei

Art. 11. - (1) PTE stabileste modul de aplicare a unor prevederi din reglementarile specifice, determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata, in functie de modul de organizare a activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru. Prin denumirea de statie in contextul prezentului regulament se intelege si halta de miscare.

PTE contine prevederi de amanunt specifice activitatii fiecarei statii, referitoare la aplicarea reglementarilor specifice obligatorii privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar. Modul de intocmire, verificare, avizare si aprobare a PTE este stabilit prin reglementari specifice astfel incat:

a) sa nu contravina reglementarilor in vigoare;

b) sa nu repete si sa nu interpreteze prevederile din actele normative sau reglementarile in vigoare.

PTE se actualizeaza ori de cate ori se modifica organizarea activitatii, instalatiile din dotare, sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata respectiva sau reglementarile specifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar.

Prevederile din PTE sunt obligatorii pentru personalul:

a)           administratorului infrastructurii feroviare;

b)           gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile;

c)           operatorilor de transport feroviar;

d)           operatorilor de manevra feroviara;

e)           operatori economici, detinatori de infrastructura feroviara si/sau vehicule feroviare.

Personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa-si desfasoare activitatea in statia respectiva, trebuie sa-si insuseasca sub semnatura prevederile din PTE.

Administratorul infrastructurii feroviare pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si operatorilor economici interesati PTE sau extrase din acesta, in vederea organizarii activitatii desfasurate si insusirii sub semnatura, de catre personalul propriu.

Seful statiei este obligat sa verifice prin sondaj daca personalul din subordine si-a insusit si respecta prevederile din PTE, precum si daca personalul operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si al operatorilor economici desfasoara activitati de transport feroviare in statie conform prevederilor din PTE.

In cazul in care urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei care necesita modificari ale prevederilor din PTE sau urmeaza sa se lucreze in alt mod decat cel prevazut in instructiunile de manipulare a instalatiei respective, administratorul infrastructurii feroviare publice prin structura sa regionala intocmeste si difuzeaza celor interesati, cu cel putin 10 zile inaintea inceperii lucrarilor, reglementari provizorii cu privire la conditiile de manipulare a instalatiilor respective, precum si la modul de efectuare a circulatiei si manevrei vehiculelor feroviare.

SECTIUNEA a 2-a

Gabaritul de libera trecere

Art. 12. - Gabaritul de libera trecere este conturul geometric transversal limita, in plan vertical, perpendicular pe axa longitudinala a caii, in interiorul caruia, in afara de materialul rulant, nu se admite sa patrunda nici o parte a constructiilor, cum sunt: poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele si alte constructii tehnologice sau instalatii fixe - semnale, coloane si altele - si nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau in statii. Gabaritul de libera trecere asigura circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare in deplina siguranta fara limitarea vitezei sau alte restrictii.

Art. 13. - (1) Marfurile si materialele descarcate sau depozitate langa linie trebuie sa fie asezate si fixate in asa fel incat sa fie respectat gabaritul de libera trecere, sa nu afecteze vizibilitatea semnalelor, functionarea instalatiilor SCB, TC si IFTE, activitatea si securitatea personalului.

Marfurile si materialele lipsite de forma stabila - piatra sparta, nisip, pamant si altele asemenea - se depoziteaza la o distanta de cel putin 0,8 m in aliniament si la cel putin 1,5 m in curbe, fata de ciuperca celei mai apropiate sine; inaltimea depozitului de materiale nu trebuie sa fie mai mare de 2/3 din latimea taluzului, iar cota piciorului taluzului trebuie sa fie cel mult la nivelul superior al traverselor. Intre sinele caii se pot depozita materiale, fara a se depasi nivelul superior al ciupercii sinei, lasand un spatiu liber intre sina si piciorul taluzului format de materialul respectiv, de cel putin 0,2 m.

Marfurile si materialele cu margini drepte care se pot aseza in stive - lazi, caramizi, cherestea si altele asemenea - se depoziteaza la o distanta de cel putin 1,75 m in aliniament si la cel putin 2,5 m in curbe, fata de ciuperca celei mai apropiate sine; inaltimea stivei - masurata de la nivelul superior al ciupercii sinei - nu trebuie sa depaseasca 3 m.

Marfurile si materialele rotunde care se pot rostogoli - stalpi, busteni, tevi si altele asemenea - se depoziteaza la o distanta de cel putin 1,75 m in aliniament si 2,5 m in curba, fata de ciuperca celei mai apropiate sine, adaugandu-se la aceasta distanta inca o lungime egala cu inaltimea depozitului respectiv.

Art. 14. - (1) Responsabili pentru verificarea si asigurarea gabaritului de libera trecere sunt:

a) in linie curenta, seful de district linii, inlocuitorul acestuia in functie de cel putin picher sau dupa caz responsabilul SC al operatorului economic care intretine si/sau efectueaza lucrari la infrastructura feroviara;

b) pe liniile statiei, altele decat cele de incarcare-descarcare, personalul care efectueaza manevra;

c) pe liniile de incarcare-descarcare din statii, personalul operatorului economic care a efectuat operatiuni de incarcare-descarcare iar personalul care efectueaza manevra la aceste linii este obligat, inainte de inceperea manevrei, sa verifice asigurarea gabaritului de libera trecere;

d) pe liniile subunitatilor feroviare, altele decat statiile, sefii subunitatilor respective prin personalul din subordine stabilit de catre acestia;

e) pe linia ferata industriala apartinand unui operator economic, responsabilul SC al operatorului economic care utilizeaza linia respectiva.

Dupa terminarea lucrarilor la linii sau la instalatiile SCB, TC si IFTE, respectiv dupa terminarea operatiilor de incarcare-descarcare in linie curenta sau pe liniile statiei a materialelor necesare efectuarii lucrarilor sau rezultate in urma acestora, se procedeaza la asigurarea gabaritului de libera trecere si curatarea ciupercii sinei. Dupa efectuarea acestor operatii, responsabilul pentru verificarea si asigurarea gabaritului, comunica prin telefonograma sau inscrie in registrul de revizie a liniilor si a instalatiilor de siguranta circulatiei - denumit in continuare RRLISC - terminarea lucrarii, existenta gabaritului de libera trecere, curatarea ciupercii sinei si numai dupa aceea, IDM va trece la efectuarea circulatiei trenurilor si/sau la executarea manevrei.

Daca in urma descarcarii, in linie curenta sau pe liniile statiei, a vagoanelor incarcate cu materiale necesare efectuarii lucrarilor la linii, raman vagoane descarcate partial, acestea se inscriu de catre responsabilul pentru verificarea si asigurarea gabaritului de libera trecere pe perioada lucrarilor, in RRLISC, pe numar de vagon, cu precizarea cauzelor nedescarcarii. Inscrierea se ia la cunostinta, sub semnatura, de catre IDM dispozitor care interzice introducerea lor in tren pana la descarcarea completa a acestora sau rearanjarea incarcaturii in vagon.

SECTIUNEA a 3-a

Treceri la nivel cu calea ferata

Art. 15. - (1) Punctele de intersectie la acelasi nivel ale liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice pe care se circula cu mijloace cu tractiune mecanica sau animala, sunt treceri la nivel cu calea ferata - denumite in continuare treceri la nivel - si se stabilesc conform reglementarilor specifice in vigoare.

In functie de modul in care se realizeaza semnalizarea circulatiei feroviare si rutiere, trecerile la nivel se clasifica in:

a) treceri la nivel cu bariere - tip B;

b) treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semibariere - tip BAT;

c) treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera fara semibariere - tip SAT;

d) treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR.

Art. 16. - (1) Pozitia normala a barierelor la trecerile la nivel este cea in pozitie deschisa si poate fi modificata numai in cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare.

Circulatia peste trecerile la nivel a vehiculelor cu caracteristici speciale, prevazute in actele normative privind regimul juridic al drumurilor, se admite numai cu acordul si in conditiile stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare si sub supravegherea imputernicitului subunitatii de intretinere a caii, in functie de cel putin picher si dupa caz, de imputernicitul subunitatii IFTE pe liniile de cale ferata electrificate.

La trecerile la nivel clasificate conform art. 15 alin. (2) lit. a) si b), din prezenta sectiune, deservite de agenti si denumite in continuare posturi de bariera, serviciul se efectueaza conform programului stabilit de administratorul infrastructurii feroviare.

Modul de organizare a activitatii la un post de bariera se stabileste in regulamentul de functionare al postului de bariera anexa la PTE.

Agentul postului de bariera are urmatoarele obligatii:

a) sa inchida bariera inainte sa raspunda la telefon;

b) sa supravegheze din locul fixat prevazut in regulamentul de funtionare al postului de bariera, circulatia prin pasaj, pe timpul cat bariera este deschisa si sa inchida bariera in cazul in care paraseste acest loc, indiferent de motiv;

c) sa cunoasca mersul trenurilor si sa ceara relatii despre circulatia trenurilor intarziate, suplimentare si/sau timpurii;

d) sa inchida bariera din proprie initiativa in cazul in care un tren sau un convoi de manevra neanuntat se apropie de trecerea la nivel;

e) sa nu deschida bariera decat dupa trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispozitiei de inchidere a barierei;

f) sa asigure iluminarea cumpenelor barierei mecanice in timpul noptii, conform calendarului de iluminare, precum si ziua cand vizibilitatea este redusa;

g) sa raporteze catre IDM dispozitor daca trenurile sunt nesemnalizate sau atunci cand este cazul, lipsa agentului de la urma;

h) sa dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat in miscare cand constata neajunsuri care pericliteaza siguranta circulatiei sau securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe IDM;

i) in caz de pericol, sa ia masuri pentru oprirea accesului vehiculelor rutiere peste trecerea la nivel;

j) sa manipuleze corespunzator instalatiile postului de bariera pe care il deserveste;

k) sa avizeze imediat pe IDM despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica, animala sau de catre pietoni, in vederea luarii operative a masurilor de remediere;

l) sa retina si sa comunice catre IDM, datele de identificare a vehiculelor rutiere care au produs deteriorari la postul de bariera, in vederea avizarii organelor de politie;

m) sa curete jgheaburile dintre sine si contrasine si sa asigure curatenia in zona trecerii la nivel;

n) sa pastreze in buna stare de functionare postul de bariera, instalatiile din dotare si trecerea la nivel.

Art. 17. - (1) Inainte de expedierea sau trecerea unui tren prin statie, IDM trebuie sa anunte trenul la posturile de bariera de la trecerile la nivel din linie curenta deservite de agenti. La manevra cu depasirea limitei incintei statiei se anunta numai posturile de bariera din statie si din linie curenta interesate. Anuntarea trenurilor se face cu dispozitie scrisa, inainte de punerea pe liber a semnalului de iesire, cu formula: 'Nrora..tren - nr.- pleaca ora ..', completata cu mentiunea 'cu agent', in cazul trenurilor care circula cu agent la urma.

Agentii posturilor de bariera din linie curenta trebuie sa confirme primirea dispozitiei cu numar si ora, dupa care, avand bariera inchisa, se posteaza la locul fixat prevazut in regulamentele de functionare ale posturilor de bariera, ziua cu steguletul galben desfasurat, iar noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren, in vederea defilarii trenului. Bariera se deschide numai dupa trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispozitiei privind circulatia trenului. Cand barierele au pozitia normal deschisa si agentul postului de bariera trebuie sa paraseasca locul fixat, inchide mai intai bariera.

Daca doua sau mai multe trenuri se urmaresc la intervale scurte si nu mai este posibila deschiderea barierelor intre aceste trenuri, IDM trebuie sa anunte toate trenurile printr-o singura dispozitie scrisa.

Pentru fiecare post de bariera din linie curenta se va intocmi un extras din mersul trenurilor prevazute sa treaca pe la postul respectiv, care va contine urmatoarele: numarul trenului, felul trenului, plecarea din statia vecina, timpul de mers de la statia vecina pana la postul de bariera din linie curenta, ora inchiderii barierei, respectiv ora de la care nu se mai deschide bariera, trecerea pe la postul de bariera din linie curenta, timpul de mers de la postul de bariera din linie curenta pana la cealalta statie vecina si sosirea in acea statie; ora inchiderii barierei, respectiv ora de la care nu se mai deschide bariera, se scrie cu cerneala rosie, iar coloana se incadreaza intr-un chenar rosu. Intocmirea, actualizarea si aprobarea extrasului cu mersul trenurilor se face de catre seful statiei la care este afiliat postul de bariera din linie curenta.

In cazul in care agentul postului de bariera din linie curenta nu se prezinta la telefon sau cand instalatia telefonica se defecteaza si nu se poate lua legatura cu acesta, se avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie, in care se inscrie ca trenul circula neanuntat la postul de bariera situat la kilometrul si hectometrul numarul . . In ambele cazuri se avizeaza operatorul de circulatie. Se procedeaza identic si in cazul trenurilor cu trecere prin statie, care vor fi oprite pentru a se inmana mecanicului ordin de circulatie.

In apropierea postului de bariera mentionat in ordinul de circulatie confrm alin. (5), mecanicul reduce viteza trenului; daca mecanicul observa ca agentul postului de bariera este prezent la locul fixat in vederea trecerii trenului si nu da semnale de oprire, iar bariera este inchisa, trece fara oprire si comunica prin radiotelefon catre IDM care i-a inmanat ordinul de circulatie sau catre IDM din prima statie din parcurs, despre situatia constatata.

Mecanicul este obligat sa ia masuri de oprire a trenului inaintea trecerii la nivel daca observa ca :

agentul postului de bariera nu este prezent la locul fixat;

agentul postului de bariera da semnale de oprire a trenului;

agentul postului de bariera este prezent la locul fixat dar bariera este deschisa.

Dupa oprire, al doilea agent al trenului - seful de tren respectiv alt agent autorizat pentru a executa functia de sef de tren, iar in lipsa acestora mecanicul ajutor - se deplaseaza la postul de bariera pentru a constata situatia, dupa care mecanicul comunica catre IDM care i-a inmanat ordinul de circulatie sau catre IDM din prima statie din parcurs despre situatia constatata.

In cazul in care bariera este deschisa, al doilea agent al trenului inchide mai intai bariera, dupa care da semnale in vederea depasirii trecerii la nivel de catre tren. Mecanicul opreste trenul dupa depasirea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urca in tren si transmite semnalul inainte sau in cazul in care se urca in cabina locomotivei comunica mecanicului ca trenul isi poate continua mersul.

In cazul locomotivelor izolate si al altor vehicule feroviare motoare deservite numai de catre mecanic, cand mecanicul a fost avizat despre lipsa agentului la postul de bariera, acesta ia masuri de oprire inaintea trecerii la nivel; dupa ce opreste si se convinge ca circulatia rutiera este intrerupta, mecanicul da semnale acustice repetate de atentie cu fluierul locomotivei, dupa care depaseste trecerea la nivel cu deosebita atentie si comunica prin radiotelefon despre situatia constatata catre IDM care i-a inmanat ordinul de circulatie sau catre IDM din prima statie din parcurs.

Pentru inchiderea barierelor din incinta statiei, IDM da dispozitie scrisa posturilor de bariera, inainte de primirea, expedierea sau trecerea unui tren, precum si in cazul miscarilor de manevra fara conducator de manevra. Dupa inchiderea barierei din incinta statiei, agentul postului de bariera raporteaza catre IDM ora inchiderii ei si se posteaza langa cabina barierei, ziua cu steguletul galben desfasurat, iar noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren.

Comanda de intrare, iesire sau trecere a trenului data la posturile de macazuri ce deservesc si bariere, tine loc si de dispozitie pentru inchiderea barierei, iar raportarea executarii comenzii respective tine loc si de raportarea inchiderii barierei.

La trecerile la nivel deservite direct de IDM, acesta inchide mai intai bariera si numai dupa aceea manipuleaza semnalul de intrare/iesire sau trecere pe liber sau, dupa caz, da dispozitie de incepere a manevrei.

Inainte de trecerea convoiului de manevra peste trecerile la nivel dotate cu bariere mecanice - tip B, semibariere - tip BAT sau treceri la nivel cu instalatii de semnalizare rutiera fara semibariere - tip SAT, conducatorul manevrei este obligat sa se convinga personal ca bariera este inchisa, respectiv semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere a instalatiilor de semnalizare automata este declansata, iar in caz contrar, sa opreasca manevra si sa ceara inchiderea barierei sau declansarea semnalizarii de interzicere a circulatiei rutiere si numai dupa aceea sa dea semnale de punere in miscare a convoiului de manevra.

La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conducatorul manevrei este obligat sa opreasca convoiul de manevra inaintea fiecarei treceri la nivel, sa ia masuri de oprire a circulatiei rutiere si numai dupa ce s-a convins ca circulatia rutiera este oprita, poate da semnale de punere in miscare a convoiului de manevra. Conducatorul manevrei este obligat sa asigure prin agentii din partida de manevra oprirea circulatiei rutiere in ambele sensuri ale acesteia, pana la trecerea completa a convoiului de manevra peste trecerea la nivel.

Pentru a nu se stanjeni circulatia rutiera la trecerile la nivel, executarea manevrei se va intrerupe, daca este cazul, la intervale de cel mult 10 minute.

In cazul defectarii barierei in pozitie deschisa, imediat dupa ce a primit dispozitia de inchidere a acesteia, agentul care o deserveste este obligat sa ia masuri de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte conform reglementarilor specifice in vigoare si sa avizeze pe IDM din statiile adiacente, cu numar si ora, despre defectarea barierei. IDM din statia careia ii este arondat postul, inscrie datele despre defectarea barierei in RRLISC si avizeaza, subunitatea cu atributii specifice de intretinere pentru a lua masurile de remediere. Dupa executarea acestor operatii, IDM comunica situatia in scris operatorului de circulatie care ia masuri de avizare atat a impiegatilor de miscare din statiile de pe sectia proprie de circulatie, cat si a operatorilor de circulatie de pe sectiile de circulatie vecine, prin dispozitie scrisa, pentru instiintarea personalului de locomotiva prin ordin de circulatie, despre defectarea barierei situate la kilometrul si hectometrul numarul..

Operatorul de circulatie stabileste trenurile care nu au fost avizate despre defectarea barierei in ultima statie in care au avut oprire si da dispozitie prin care fixeaza statiile in care acestea urmeaza sa fie oprite pentru instiintarea personalului de locomotiva.

In cazul in care legaturile telefonice intre operatorul de circulatie si statiile adiacente postului de bariera sunt defecte, avizarea tuturor trenurilor in circulatie despre defectarea barierei se face de catre IDM din aceste statii.

In cazul defectarii BAT sau SAT se va proceda conform instructiei de manipulare a instalatiei si a prescriptiilor de lucru, anexa la PTE.

In cazul posturilor de bariera din linie curenta din apropierea statiei sau la trecerile la nivel din incinta statiei care deservesc mai multe directii si/sau linii de jonctiune cu infrastructura feroviara privata sau cu linii ferate industriale, daca este cazul, in PTE se stabilesc masuri suplimentare de siguranta a circulatiei la anuntarea trenurilor.

SECTIUNEA a 4-a

Ingrijirea aparatelor de cale

Art. 18. - (1) Ingrijirea aparatelor de cale consta in asigurarea starii de curatenie si ungere in vederea functionarii corespunzatoare si fara intrerupere, precum si in asigurarea iluminarii corespunzatoare a indicatoarelor de pozitie a acestora.

Ingrijirea aparatelor de cale din instalatiile de centralizare electromecanica - denumite in continuare CEM -, precum si a aparatelor de cale necentralizate se face de catre personalul care le deserveste.

Ingrijirea aparatelor de cale din instalatiile de centralizare electrodinamica - denumite in continuare CED - si a celor din instalatiile de centralizare electronica cu tehnica de calcul - denumite in continuare CE - este obligatorie si se face de catre personalul stabilit de administratorul sau gestionarul infrastructurii feroviare, dupa caz.

Prevederi de amanunt, privind repartizarea aparatelor de cale personalului care asigura manipularea si ingrijirea acestora, se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 5-a

Revizia tehnica a aparatelor de cale si a instalatiilor, verificarea liniilor si a constructiilor

si verificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor

Art. 19. - Revizia tehnica a aparatelor de cale si a instalatiilor se face de catre personalul de intretinere dupa un program intocmit conform reglementarilor specifice in vigoare.

Art. 20. - (1) Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale din incinta statiilor dotate cu instalatii CED sau CE se face:

a) zilnic, de catre personalul de intretinere si interventie SCB in statiile stabilite ca sediu pentru desfasurarea activitatii acestuia in tura;

b) inainte de luarea serviciului in primire, de catre personalul care le deserveste, conform repartizarii stabilite in PTE, in celelalte statii.

Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale indepartate de biroul de miscare si a celor amplasate in linie curenta, centralizate prin instalatii CED sau CE, se face de catre personalul de intretinere cu ocazia reviziilor programate, conform reglementarilor specifice in vigoare. Aparatele de cale indepartate de biroul de miscare se stabilesc in PTE.

Art. 21. - (1) Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale centralizate electromecanic si necentralizate, a instalatiilor SCB si TC, a inventarului de la posturi, precum si verificarea liniilor din zona de activitate, conform repartizarii din PTE, se face inainte de luarea in primire a serviciului de catre acari, revizori de ace sau IDM.

La verificarea starii de functionare a aparatelor de cale prevazute la alin. (1) de catre acari, revizori de ace sau IDM, se urmareste daca acestea functioneaza corespunzator se verifica vizual sa nu prezinte unul din urmatoarele defecte:

a) desfacerea legaturilor dintre acele macazului si bara/barele de actionare-conexiune-tractiune, precum si intre aceste bare;

b) nelipirea varfului acului de contraac, cu formarea intre ele a unui spatiu liber de 4 mm sau mai mare, in dreptul axei barei/barelor de actionare-conexiune-tractiune;

c) fisura vizibila sau ruptura la ac si/sau la contraac pe suprafata de rulare;

d) ruptura la varful inimii de incrucisare sau la aripile acesteia;

e) ruptura sau lipsa a doua sau mai multor suruburi de la sina de rulare sau contrasina;

f) ruptura eclisei de la calcaiul acului.

In cazul in care aparatele de cale prezinta unul din defectele mentionate mai sus, se     interzice circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare peste acestea; aparatele de cale defecte se acopera cu discuri rosii mobile amplasate, conform reglementarilor specifice in vigoare.

La verificarea starii de functionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE, personalul care le deserveste trebuie sa constate:

a) daca parghiile macazurilor, sabotilor de deraiere, semnalelor si diverselor elemente din instalatii functioneaza corespunzator, iar dispozitivele de semnalizare ale acestora dau indicatii corecte in concordanta cu pozitia lor. Verificarea se face prin manipulare, in cazul in care nu exista nici o comanda, iar in cazul in care aceasta verificare nu este posibila, predatorul mentioneaza in predarea serviciului acest lucru, primitorul urmand sa faca verificarea dupa primirea serviciului, atunci cand circulatia permite;

b) daca toate sigiliile de control prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiei respective sunt intacte;

c) existenta si integritatea barelor de actionare-conexiune-tractiune ale macazului, precum si a ciocului de la incuietoarea macazului;

d) daca nu exista corpuri straine intre ac si contraac, sina si contrasina sau intre varful inimii de incrucisare si aripile acesteia;

e) daca instalatiile TC si soneriile functioneaza corespunzator.

La verificarea liniilor, acarii si revizorii de ace trebuie sa constate:

a) care linii sunt libere si care sunt ocupate;

b) daca toate marcile de siguranta ale liniilor pe care nu se manevreaza sunt libere;

c) daca in zona lor de activitate, vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza sunt asigurate contra fugirii;

d) daca situatia sabotilor de mana de pe teren corespunde cu cea de pe rastel.

Art. 22. - Orice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale, a instalatiilor SCB, TC si IFTE, trebuie inscris in registrul de comenzi al postului si raportat imediat catre IDM dispozitor, care inscrie neajunsul in RRLISC si avizeaza personalul de intretinere pentru remediere.

Art. 23. - (1) Inainte de luarea serviciului in primire, IDM trebuie sa faca verificarea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate in biroul de miscare, sa verifice pe teren posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si starea liniilor de circulatie.

La verificarea starii de functionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate in biroul de miscare, IDM trebuie sa constate:

a) existenta si integritatea sigiliilor de control prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiei respective;

b) daca exista indicatii optice si/sau acustice care semnalizeaza conform instructiei de manipulare functionarea corecta, existenta unor deranjamente sau alte situatii de pericol;

c) functionarea aparatelor de cale centralizate prin instalatiile CED sau CE de la liniile de circulatie, prin manevrare individuala, iar daca acestea sunt cuprinse in parcursuri executate si neconsumate, verificarea lor se face dupa consumarea parcursurilor respective.

La verificarea pe teren a starii liniilor de circulatie, IDM trebuie sa constate:

a) care linii sunt libere si care sunt ocupate;

b) daca toate marcile de siguranta ale liniilor pe care nu se manevreaza sunt libere;

c) daca vagoanele cu care nu se manevreaza sunt asigurate contra fugirii;

d) daca situatia sabotilor de mana aflati pe teren corespunde cu cea de pe rastel.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM dispozitor verifica in plus, daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display privind starea de ocupare a liniilor de circulatie si de primire-expediere, corespund cu situatia de pe teren.

La verificarea posturilor de macazuri si de bariera din incinta statiei, IDM trebuie sa constate pe teren:

a) prezenta si starea personalului la post;

b) existenta si integritatea sigiliilor de control la aparatele SCB si TC din cabina, prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiei respective;

c) starea aparatelor de cale de pe liniile de circulatie.

Dupa verificarea posturilor de macazuri si de bariera, IDM este obligat:

a) sa ia la cunostinta neajunsurile inscrise de acar, revizorul de ace sau pazitorul de bariera in condica de comenzi a postului respectiv;

b) sa inscrie in condica de comenzi a fiecarui post de macazuri si de bariera, rezultatul verificarii si sa consemneze neajunsurile constatate personal.

In statiile in care lucreaza mai multi IDM in aceeasi tura, acestia efectueaza verificarile prevazute la alin. (1), conform repartizarii stabilite in PTE. Rezultatul verificarii se va consemna in registrul de comenzi al postului verificat de catre fiecare IDM. Neajunsurile constatate se raporteaza de la ultimul post verificat, catre IDM dispozitor.

IDM dispozitor inscrie in RRLISC rezultatul verificarii proprii, precum si constatarile raportate de catre personalul din subordine privind lipsurile sau defectiunile care pericliteaza siguranta circulatiei, precum si daca la manipularea aparatelor de cale si a instalatiilor se constata ca nu se mai pot executa sau transmite comenzi. Constatarile inscrise in RRLISC trebuie sa fie avizate imediat de catre IDM dispozitor, personalului de intretinere precum si sefului de statie, care trebuie sa urmareasca remedierea lor. In cazul in care neajunsurile constatate afecteaza circulatia trenurilor, IDM dispozitor avizeaza verbal si operatorul de circulatie. Pana la inlaturarea lipsurilor sau defectiunilor care pericliteaza siguranta circulatiei, activitatea se desfasoara, conform reglementarilor specifice acestor cazuri, stabilite in PTE si in instuctiunile pentru manipularea instalatiilor.

IDM este obligat sa ia la cunostinta inscrierile anterioare facute in RRLISC, referitoare la neajunsurile neremediate care influenteaza efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei si sa urmareasca remedierea acestora.

Art. 24. - La posturile ajutatoare de miscare, posturile de macazuri si de bariera din linie curenta, verificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC si IFTE se face de catre personalul care deserveste aceste posturi. Rezultatul verificarii se inregistreaza in registrul de comenzi al postului respectiv si se transmite telefonic cu numar si ora catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul.

Art. 25. - La termenele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, seful statiei verifica starea de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor, precum si starea constructiilor din statie, de la posturile de bariera si de macazuri din linie curenta si de la posturile ajutatoare de miscare, afiliate statiei. Efectuarea si rezultatul verificarii se consemneaza in registrele sau condicile posturilor, iar constatarile privind eventualele lipsuri sau defectiuni se inscriu in RRLISC si se aduc imediat la cunostinta personalului de intretinere.

SECTIUNEA a 6-a

Controlul starii tehnice a aparatelor de cale, a liniilor si a instalatiilor de siguranta circulatiei

Art. 26. - Seful statiei efectueaza controlul starii tehnice a aparatelor de cale, liniilor si instalatiilor de siguranta circulatiei, astfel:

a) lunar, in comisie cu sefii subunitatilor de intretinere a liniilor si instalatiior, efectueaza controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a elementelor din instalatiile de siguranta care asigura manevrarea, zavorarea si asigurarea acestora, dupa cum urmeaza:

aparatele de cale din linie curenta si cele aflate pe liniile de primire-expediere din statie, care apartin infrastructurii feroviare publice;

aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara privata peste care se efectueaza parcursuri de circulatie, precum si aparatele de cale si sabotii de deraiere care acopera parcursurile de circulatie;

franele de cale si aparatele de cale aferente instalatiilor de mecanizare si automatizare a cocoasei de triere, caz in care la controlul starii tehnice, in comisie participa si reprezentantul operatorului de transport feroviar care utilizeaza aceste instalatii.

b) trimestrial, in comisie cu sefii subunitatilor de intretinere a liniilor si instalatiior, efectueaza controlul starii tehnice a liniilor din statie care nu sunt afectate primirii-expedierii trenurilor si care apartin infrastructurii feroviare publice sau private, a aparatelor de cale de pe aceste linii, a instalatiilor SCB din grupele de manevra, precum si a altor linii ale infrastructurii feroviare private apartinand administratorului infrastructurii feroviare publice sau operatorilor de transport feroviar. In cazul controlului starii tehnice a liniilor infrastructurii feroviare private apartinand unui operator de transport feroviar, comisia se completeaza si cu un reprezentant al operatorului de transport feroviar.

Art. 27. -(1) Pe liniile ferate industriale denumite in continuare LFI - verificarea starii tehnice a liniei, a aparatelor de cale si a instalatiilor de siguranta aferente desfasurarii operatiunilor de transport feroviar se face lunar, in cazul circulatiei trenurilor, si trimestrial in cazul manevrei si expedierii de trenuri sau convoaie de manevra, de catre comisie compusa din:

a)    responsabilul cu siguranta circulatiei din partea proprietarului sau a chiriasului LFI;

b)    un reprezentant de specialitate privind verificarea starii tehnice a LFI din partea proprietarului sau a chiriasului LFI, daca acesta exista;

c)    un reprezentant al furnizorului feroviar autorizat, atunci cand intretinerea, repararea si verificarea tehnica a LFI sunt efectuate de catre acesta pe baza de contract.

Comisia poate fi completata si cu alti membri, respectiv un reprezentant al operatorului de transport si/sau manevra feroviara care dupa caz asigura inscrierea in parc a vagoanelor proprietarului de LFI, preluarea vagoanelor, efectuarea transportului sau a manevrei, numai la solicitarea scrisa a operatorului feroviar.

Art. 28. - Constatarile facute de comisie cu ocazia verificarii si termenele la care acestea trebuie eliminate defectele, eventualele conditii restrictive pentru circulatie, manevra sau acces pe LFI, precum si responsabilii pentru executarea masurilor stabilite se consemneaza astfel:

a) in RRLISC pentru cazurile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) si lit. b);

b) intr-un proces verbal de constatare pentru cazul prevazut la art. 27 alin. (2), care se repartizeaza in cate un exemplar fiecarui membru al comisiei, iar eventualele conditii restrictive pentru circulatie, manevra sau acces pe LFI se inscriu de catre responsabilul cu siguranta circulatiei al LFI in:

b1) RRLISC de la statia care deserveste LFI in cazul in care activitatea pe LFI nu este coordonata de IDM;

b2) RRLISC de la IDM care coordoneaza activitatea pe LFI; acesta transmite in scris aceste consemnari catre IDM dispozitor din statia care deserveste LFI.

Art. 29. - Responsabilii stabiliti pentru executarea masurilor consemnate in RRLISC sau in procesul verbal de constatare raspund de remedierea defectelor constatate la termenele fixate.

SECTIUNEA a 7-a

Revizuirea macazurilor

Art. 30. (1) Revizuirea macazurilor se face in cazurile prevazute in prezentul regulament.

Revizuirea macazurilor dintr-un parcurs, precum si a macazurilor si sabotilor de deraiere care acopera un parcurs, consta in verificarea vizuala a urmatoarelor:

a)   daca macazurile si sabotii de deraiere au fost manipulate/manipulati in pozitie corespunzatoare parcursului si daca pentru fiecare macaz acul este lipit de contraac si macazul este asigurat;

b)   daca exista cauze sau conditii care pun in pericol circulatia sau manevra vehiculelor feroviare peste macaz, precum:

defecte vizibile si/sau elemente lipsa;

corpuri straine intre sau pe elementele constructive.

SECTIUNEA a 8-a

Desigilarea si sigilarea instalatiilor SCB, TC si IFTE

Art. 31. - (1) Instalatiile SCB care realizeaza dependente functionale de siguranta circulatiei trebuie sa fie inchise si sigilate. Ruperea sigiliilor de la instalatiile SCB, TC si/sau IFTE se poate face dupa caz, de catre:

a) personalul care asigura intretinerea si repararea instalatiilor;

b) personalul care manipuleaza instalatiile - numai in cazurile si pentru sigiliile prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiei.

Personalul prevazut la alin. (1) are obligatia ca inainte de ruperea sigiliilor sa inregistreze aceasta operatie in RRLISC.

Desigilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza se poate face in urmatoarele situatii:

a) in caz de nefunctionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE, anumite sigilii prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiei respective pot fi rupte de catre IDM dispozitor sau de catre agentul care manipuleaza aceste instalatii din ordinul scris al IDM dispozitor, numai dupa consemnarea in RRLISC. Ruperea sigiliilor se avizeaza imediat personalului care asigura intretinerea si repararea instalatiilor;

b) din dispozitia scrisa, transmisa cu numar si ora de catre dispecerul energetic feroviar, pentru deschiderea sau inchiderea separatoarelor liniei de contact;

c) in cazul in care personalul de intretinere a instalatiilor solicita in scris acest lucru.

Dupa desigilarea si manipularea instalatiei conform instructiunilor de manipulare se procedeaza astfel:

a) in cazul in care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator, aceasta se sigileaza cu sigiliile statiei si se avizeaza personalul de intretinere a instalatiilor. Sigilarea trebuie consemnata imediat in RRLISC;

b) in cazul in care se constata ca instalatia nu functioneaza corespunzator si deranjamentul persista, IDM avizeaza imediat pe seful statiei si pe operatorul de circulatie, dupa care executa serviciul conform situatiei create, cu respectarea prevederilor din reglementarile specifice, din instructiunile de manipulare a instalatiilor si din PTE.

Pentru integritatea sigiliilor prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiei respective raspunde personalul de serviciu care utilizeaza aceste instalatii.

SECTIUNEA a 9-a

Executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC si IFTE

Art. 32. - (1) In cazul defectarii sau scoaterii din functiune a instalatiilor SCB, TC si IFTE, IDM este obligat sa avizeze pe seful statiei care va lua masuri de organizare si supraveghere a activitatii de circulatie a trenurilor si de manevra a vehiculelor feroviare. In situatia in care instalatiile sunt utilizate/manipulate de catre personal apartinand operatorilor de transport feroviar sau operatorului de manevra feroviara, masurile de organizare si supraveghere a activitatii se iau de catre reprezentantul operatorului care are in subordine personalul ce manipuleaza aceste instalatii, cu avizul sefului de statie.

Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de inlocuire a instalatiilor SCB, TC si IFTE, precum si a altor lucrari care ar provoca scoaterea lor temporara din functiune, inainte de inregistrarea operatiilor respective in RRLISC si fara incuviintarea IDM dispozitor.

Incuviintarea pentru executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC si IFTE se da, in scris, de catre IDM dispozitor cu notarea orei de la care se incuviinteaza inceperea lucrarii, dupa luarea la cunostinta sub semnatura a inscrierii facute de personalul de intretinere, in RRLISC.

Posturile indepartate de biroul de miscare, deservite de IDM si posturile inzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor - denumita in continuare CAM - deservite de agenti, pot fi dotate cu RRLISC; prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE in statiile in care se folosesc mai multe RRLISC, se stabilesc in PTE.

Personalul SCB, TC si IFTE care efectueaza lucrari in raza de activitate a posturilor mentionate la alin. (4), face inscrierile corespunzatoare executarii lucrarilor in RRLISC, iar IDM sau agentul care manipuleaza instalatia respectiva le transmite cu numar si ora catre IDM dispozitor, in vederea incuviintarii executarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie.

In toate cazurile in care urmeaza sa se execute lucrari la posturile sau instalatiile exterioare, IDM dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi precizand ca s-a incuviintat executarea lucrarilor, intervalul de timp al executarii acestora si conditiile stabilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare. Personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita executarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile SCB, TC si IFTE din raza postului, fara dispozitia scrisa a IDM dispozitor.

Dupa terminarea lucrarilor, personalul care deserveste posturile trebuie sa verifice, in prezenta personalului care a executat lucrarile, integritatea aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza corespunzator si sunt sigilate, dupa care raporteaza starea lor catre IDM dispozitor.

In intervalul de timp cat se lucreaza la instalatiile SCB, TC si IFTE, circulatia trenurilor si executarea manevrei se face cu respectarea inscrierilor facute, dupa caz de personalul SCB, TC si IFTE in RRLISC, cat si a reglementarilor specifice in vigoare. Raspunzator pentru inscrierile facute in RRLISC este personalul SCB, TC si IFTE, dupa caz, iar pentru respectarea acestor inscrieri, IDM dispozitor sau personalul care deserveste postul respectiv.

In cazul in care, potrivit inscrierilor facute de personalul SCB si IFTE, parcursurile de circulatie si manevra se executa numai dupa primirea consimtamantului dat in scris de catre acesta, comanda se poate executa de catre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dupa primirea consimtamantului scris.

Personalul care executa lucrari va fi avizat de catre IDM dispozitor sau agentul postului, cu suficient timp inainte, pentru asigurarea conditiilor necesare executarii parcursurilor de circulatie sau manevra si pentru inscrierea consimtamantului.

Consimtamantul scris se da de catre personalul care executa lucrari, dupa caz, in:

a) registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare;

b) condica de comenzi a postului de macazuri sau de bariera, in cazul in care lucrarile se executa in zona de activitate a postului respectiv; inscrierile se transmit catre IDM dispozitor cu numar si ora de catre personalul postului;

c) condica portativa a statiei, in cazul in care lucrarile se executa, dupa caz, la instalatiile SCB, TC si IFTE aflate in afara zonei de activitate a biroului de miscare, a posturilor de macazuri sau de bariera.

Consimtamantul scris dat in condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile TC, cu numar si ora, catre IDM dispozitor. IDM dispozitor inregistreaza consimtamantul pentru executarea parcursului in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

IDM consemneaza in RRLISC predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari. In anumite situatii, conducerea structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare poate aproba ca intr-o statie sa existe mai multe condici portative, caz in care predarea condicii portative se poate face de catre un alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. Prevederi de amanunt se stabilesc in PTE.

Dupa terminarea lucrarilor pe teren, personalul care a executat lucrarea inscrie data si ora terminarii lucrarilor, precum si eventualele conditii pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei, dupa caz, in:

a) RRLISC de la IDM dispozitor;

b) RRLISC de la posturile exterioare dotate cu astfel de registre;

c) condica de comenzi a postului;

d) condica portativa.

Inscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalatii TC de catre agentii posturilor catre IDM dispozitor sau de catre personalul care a executat lucrarea, direct catre IDM dispozitor, prin instalatiile TC, cu numar si ora. IDM dispozitor consemneaza in RRLISC inscrierea transmisa, confirmand primirea cu numar, ora si semnatura.

Dupa terminarea lucrarilor la postul exterior, personalul care a executat lucrarile este obligat sa inapoieze condica portativa, dupa caz, catre IDM dispozitor sau catre agentul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a inmanat-o. Personalul care a executat lucrarile verifica daca inscrierea din RRLISC privind terminarea acestora, corespunde cu comunicarea facuta de pe teren, iar in caz de neconcordanta face corecturile si completarile necesare, printr-un nou inscris in RRLISC, dupa care semneaza si mentioneaza ora.

Art. 33. - (1) Scoaterea din functiune a blocului de linie automat - denumit in continuare BLA - se face numai de catre personalul de intretinere SCB. Comunicarea scoaterii din functiune sau a restabilirii functionarii acestuia se transmite de catre personalul de intretinere SCB si de pe teren, prin mijloacele TC existente, dupa inscrierea in condica portativa sau dupa deplasarea acestuia la una din statii, in scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre IDM dispozitori din statiile vecine, conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor SCB.

Instalatia BLA se considera repusa in functiune numai dupa ce:

a) IDM dispozitor a primit de la personalul SCB comunicarea de repunere in functiune a BLA;

b) IDM dispozitor a efectuat probele de functionare a BLA cu statia vecina;

c) instalatia de centralizare da indicatii de control asupra bunei functionari a BLA, conform instructiunilor de manipulare a instalatiei.

In situatia in care in linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoaterea din functiune a instalatiilor BLA, terminarea lucrarilor se poate inscrie si in RRLISC din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei inscrieri, prin telefonograma cu numar si ora din RRLISC, catre IDM dispozitor din statia in care s-a facut inscrierea inceperii lucrarii.

Art. 34. - (1) Inceperea, terminarea lucrarilor si repunerea in functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se transmit catre IDM printr-o telefonograma, care se inscrie in condica de comenzi a postului sau in condica portativa, de catre personalul ce executa lucrarea si se inregistreaza de catre IDM in RRLISC.

In toate cazurile, dupa terminarea lucrarilor, inainte de repunerea in functiune a instalatiilor SCB, TC si IFTE, trebuie sa se faca verificarea si proba functionarii acestora cu acordul si sub supravegherea IDM dispozitor sau, dupa caz, a personalului de serviciu care le utilizeaza, a operatorului de circulatie in cazul sectiilor cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor sau a dispecerului in cazul sectiilor de circulatie cu instalatie dispecer.

SECTIUNEA a 10-a

Pozitia normala a macazurilor si a sabotilor de deraiere

Art. 35. - (1) Macazurile aparatelor de cale - denumite in continuare macazuri - amplasate pe liniile de primire-expediere, in linie curenta, precum si macazurile de acoperire, trebuie sa se afle in pozitie normala.

Pozitia normala a macazurilor este:

a) pe directa, in cazul macazurilor din incinta statiei aflate pe linie directa, atat pe cale simpla, cat si pe cale dubla, precum si a celor aflate in linie curenta;

b) spre linia de evitare sau de scapare, in cazul macazurilor care dau acces la aceste linii;

c) in pozitia stabilita prin PTE, pentru celelalte macazuri.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE manipularea macazurilor in pozitie normala nu este obligatorie, cu exceptia macazurilor care dau acces spre linii de evitare sau de scapare si a caror pozitie normala este spre aceste linii.

De regula, toate macazurile din statie trebuie sa dea acces la linie libera, cu exceptia celor centralizate din statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE. Pozitia normala a macazurilor se stabileste in PTE.

Macazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala in alta pozitie pentru:

a) primirea si expedierea trenurilor;

b) executarea manevrei;

c) curatarea, verificarea, revizia sau repararea acestora;

d) interzicerea accesului la liniile inchise sau ocupate.

Pozitia normala a sabotului de deraiere este asezat pe sina. Manipularea in pozitia rasturnat de pe sina este admisa numai atunci cand se executa un parcurs de manevra, precum si la lucrarile de intretinere sau revizie.

CAPITOLUL III

ORDINUL DE CIRCULATIE

SI DOCUMENTELE INSOTITOARE ALE TRENULUI

SECTIUNEA 1

Ordinul de circulatie

Art. 36. - (1) Ordinul de circulatie este un formular tipizat si inseriat, prin care se aduc in scris, la cunostinta mecanicului si dupa caz, conducatorului manevrei, conditii in legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea manevrei. Ordinul de circulatie se intocmeste, de regula, in doua exemplare, prin calchiere, completandu-se citet cu cerneala sau cu pasta albastra/neagra, fara modificari sau corecturi avand stampila subunitatii emitente si semnatura intocmitorului. Inmanarea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a duplicatului - exemplar care ramane la carnet.

In cazul in care ordinul de circulatie trebuie intocmit in mai multe exemplare se folosesc exemplarele care se gasesc in continuare in carnet. Copiile intocmite trebuie sa aiba inscrise de catre intocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul, iar eventualul duplicat care ramane necompletat, se anuleaza.

In ordinul de circulatie emis intr-o statie in care trenul, din cauza intarzierii, circula dintr-o zi in alta zi, se mentioneaza data reala de plecare precedata de data in care trebuia sa plece trenul.

Cazurile in care se inmaneaza mecanicului ordin de circulatie sunt prevazute in Anexa 1.

Art. 37. - (1) Ordinul de circulatie se intocmeste de catre:

a) IDM dispozitor;

b) IDM exterior sau alt agent din aceeasi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz in care intocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu IDM dispozitor;

c) agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; in acest caz agentul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de circulatie;

d) seful de tren, in cazurile stabilite in reglementarile specifice.

Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise intocmitorului de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist din ordinul IDM dispozitor, se trec direct in ordinul de circulatie, dupa care intocmitorul repeta intregul continut pentru colationare.

In statiile in care evidenta restrictiilor de viteza se tine si la posturile exterioare deservite de IDM, acestia inscriu in ordinul de circulatie restrictiile de viteza existente pe tabla de restrictii. Ordinul de circulatie se completeaza, cand este cazul si cu alte mentiuni transmise telefonic de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist.

In ordinul de circulatie intocmit pentru trenurile de calatori se inscriu toate conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pana la prima statie in care trenul are oprire, conform mersului.

In ordinul de circulatie intocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula in conditiile acestora, restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului se inscriu pentru intreaga distanta de avizare; statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa se stabilesc de catre structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare odata cu schimbarea mersului de tren.

Ori de cate ori este necesar sa se aduca in scris, in statiile din parcurs, la cunostinta mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte conditii de circulatie, iar acestia sunt deja in posesia unui ordin de circulatie din care nu s-au consumat toate conditiile inscrise, trebuie sa se emita un nou ordin de circulatie in care se precizeaza toate conditiile de circulatie. In acest caz, ordinul emis anterior se retrage si se ataseaza la duplicatul noului ordin de circulatie emis.

In cazul opririi unui tren intr-o statie in care nu este prevazuta oprirea, ordinul de circulatie nu se retrage si ramane valabil, in continuare, in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand conditiile de circulatie nu se schimba pana la statia in care trenul urmeaza sa opreasca;

b) atunci cand se emite un alt ordin de circulatie, in care s-au inscris conditii de circulatie si manevra cu caracter local, care isi pierd valabilitatea dupa plecarea trenului din statia respectiva.

In cazul in care trenul circula cu multipla tractiune, unicatul ordinului de circulatie se inmaneaza mecanicului care conduce trenul si cate o copie celorlalti mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe exemplarul care ramane la carnet.

La trenurile de calatori si mixte, ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului de catre IDM care expediaza trenul. La aceste trenuri, ordinul de circulatie se poate inmana si dupa ce semnalul de iesire a fost pus pe liber.

La trenurile de marfa, ordinul de circulatie se inmaneaza din ordinul IDM dispozitor de catre IDM exterior sau de catre alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare stabilit in PTE.

Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului de catre agentul care expediaza trenul, din dispozitia operatorului de circulatie.

Pentru trenurile cu sef de tren oprite in linie curenta, ordinul de circulatie se intocmeste si se inmaneaza, atunci cand este cazul, de catre seful de tren din ordinul IDM sau din proprie initiativa, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare; prin sef de tren se intelege si seful de manevra de sectie.

In cazul remorcarii trenului si cu locomotiva impingatoare sau intercalata, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie sa fie incunostintat prin ordin de circulatie despre: numarul locomotivelor de remorcare, seria si pozitia acestora in tren, distanta pe care circula, precum si daca locomotiva impingatoare este sau nu legata la tren si frana.

In cazul in care trenul circula cu locomotiva impingatoare nelegata la tren, care dupa impingerea trenului pana la locul fixat din linie curenta urmeaza sa se inapoieze in statie, se inmaneaza mecanicului locomotivei impingatoare o copie a ordinului de circulatie in care se mentioneaza conditiile de circulatie prin impingere a trenului, locul din care urmeaza sa se inapoieze din linie curenta si eventualele conditii de circulatie la inapoiere; mecanicul locomotivei impingatoare nelegata la tren, nu va pleca din statie fara acest ordin de circulatie.

SECTIUNEA a 2-a

Documentele insotitoare ale trenului

Art. 38. - Fiecare tren trebuie sa fie insotit de urmatoarele documente:

a) foaia de parcurs a locomotivei;

b) aratarea vagoanelor trenului;

c) nota de repartizare a franelor de mana - numai pentru trenurile de marfa sau mixte;

d) documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenului, conform reglementarilor specifice.

Art. 39. - (1) Foaia de parcurs a locomotivei se emite de catre personal de specialitate - de regula sef de tura de la comanda personalului de locomotiva - apartinand operatorului de transport feroviar sau operatorului economic care exploateaza vehiculul feroviar motor, se completeaza fara stersaturi si corecturi si se manipuleaza dupa caz, de catre:

a) IDM;

b) seful de tren;

c) revizorul tehnic de vagoane;

d) mecanic;

e) alt agent din dispozitia IDM;

f) agentul postului de control.

Reglementarile privind completarea foii de parcurs si indatoririle personalului de la alin. (1), lit. a), b), e) si f) in legatura cu aceasta, sunt prevazute in Anexa 2.

Datele consemnate in foaia de parcurs se certifica prin semnatura de catre agentul care efectueaza inscrierea si prin aplicarea stampilei, in cazul in care aceasta exista.

In cazul in care personalul care completeaza foaia de parcurs nu are stampila, certificarea datelor se face prin inscrierea in clar a numelui, prenumelui, functiei si prin semnatura acestuia.

In timpul circulatiei trenului, foaia de parcurs se pastreaza la mecanicul locomotivei.

Art. 40. - (1) Aratarea vagoanelor trenului se intocmeste de catre personalul autorizat care pregateste trenul sau grupul de vagoane, in vederea expedierii.

Aratarea vagoanelor trenului se completeaza cu toate datele cerute de formular, prin calchiere, fara stersaturi si corecturi. Eventualele inregistrari gresite se anuleaza cu o linie. Originalul aratarii insoteste trenul. Operatorul de transport feroviar poate intocmi mai multe copii in conformitate cu instructiunile proprii de lucru, o copie fiind retinuta de catre IDM.

Odata cu intocmirea aratarii vagoanelor trenului, personalul intocmitor trebuie sa manipuleze manerele schimbatoarelor de regim gol-incarcat in pozitia corespunzatoare si sa inscrie pe aratarea vagoanelor masa franata a fiecarui vehicul feroviar, conform pozitiei manerului schimbatorului de regim gol-incarcat.

In aratarea vagoanelor trenului, personalul operatorului de transport feroviar incercuieste valoarea masei franate a vehiculelor feroviare cu frana automata defecta sau izolata si valoarea masei franate a vehiculelor feroviare cu frana de mana defecta sau izolata, mentionate in formularul Nota de frane- Anexa 5. Aceste valori nu se iau in calculul masei franate real pentru circulatia trenului si in calculul masei franate real pentru mentinerea trenului pe loc.

Pentru vagoanele de calatori mentionate in formularul Nota de frane cu indicatia 50 %, in calculul masei franate real pentru circulatia trenului se ia 50 % din masa franata inscrisa pe vagonul respectiv.

Formularul Nota de frane se intocmeste de catre revizorul tehnic de vagoane, iar in statia fara revizor tehnic de vagoane, de catre un agent autorizat sa execute proba franei apartinand operatorului de transport feroviar, conform reglementarilor specifice in vigoare. IDM avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie, ca in compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frana nemoderabile la slabire, vagoane cu frane cu disc si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere conform mentiunilor din Nota de frane.

Personalul operatorului de transport feroviar calculeaza si inscrie in aratarea vagoanelor trenului, certificand sub semnatura urmatoarele:

a) lungimea trenului si numarul de osii;

b) tonajul trenului - net si brut;

c) masa necesara de franat automat si de mentinere pe loc cu frane de mana;

d) masa reala franata automat si de mentinere pe loc cu frane de mana.

Formularul aratarea vagoanelor trenului trebuie prevazut cu rubricile necesare consemnarii acestor date.

(8) Inainte de expedierea trenului, IDM este obligat sa verifice, folosind datele inscrise in aratarea vagoanelor trenului, daca:

a) tonajul si lungimea trenului sunt mai mici sau cel mult egale cu cele prevazute in livretul cu mersul trenurilor;

b) masa reala franata automat este mai mare sau cel putin egala cu masa necesara de franat automat;

c) masa reala de mentinere pe loc cu frane de mana este mai mare sau cel putin egala cu masa necesara de mentinere pe loc cu frane de mana.

Pentru calculul masei necesare de franat automat se utilizeaza procentul de franare inscris in livretul cu mersul trenurilor, iar pentru calculul masei necesare de mentinere pe loc a trenului se utilizeaza Anexa 6.

Dupa verificarea aratarii vagoanelor trenului IDM certifica aceasta prin semnatura si stampila postului, pe fiecare exemplar al aratarii si completeaza Nota de repartizare a franelor de mana - Anexa

Operatiunile de la alin. (8) se vor efectua in:

a) statia de compunere/formare a trenului;

b) in statiile din parcurs in care este prevazuta oprirea trenului, in cazul in care se modifica compunerea trenului sau in cazul in care in mod accidental in statia respectiva s-a efectuat izolarea franei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului;

c) in prima statie din parcurs, chiar daca trenul nu are prevazuta oprire, in cazul in care in mod accidental in linie curenta, s-a efectuat izolarea franei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.

In cazul in care IDM constata ca trenul nu indeplineste conditiile impuse pentru lungime, tonaj si procentul de masa franata atat pentru circulatie, cat si pentru mentinerea pe loc cu frane de mana, trenul nu va fi expediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar si operatorul de circulatie.

Art. 41. - Nota de repartizare a franelor de mana se completeaza de catre IDM, inainte de expedierea trenului si se inmaneaza sefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorca trenul in cazul in care trenul nu este deservit de sef de tren, pentru a se putea strange franele de mana necesare mentinerii pe loc; in cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren, nota de repartizare a franelor de mana se preda mecanicului locomotivei din capul trenului.

Art. 42. - (1) La trenurile deservite de sef de tren, originalul aratarii vagoanelor si dupa caz pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau acestuia.

La trenurile de marfa fara sef de tren, originalul aratarii vagoanelor si, daca exista, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigileaza si se preda mecanicului, fara semnatura de primire, iar in cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren, acestea se predau mecanicului locomotivei din capul trenului.

Mecanicul de la trenurile de marfa care nu sunt deservite de sef de tren, nu va pleca cu trenul din statie daca nu se afla in posesia aratarii vagoanelor si a pachetului cu documente.

In statiile in care se schimba locomotiva trenului, precum si in statia finala, se interzice mecanicului sa plece cu locomotiva din statie daca nu a predat aratarea vagoanelor si pachetul cu documente catre agentul operatorului de transport feroviar; in situatiile schimbului de locomotiva sau in cazul scoaterii locomotivei de pe tren, in statii fara personal al operatorului de transport feroviar, aratarea vagoanelor si pachetul cu documente se predau catre personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit in PTE.

PARTEA A II - A

EXECUTAREA MANEVREI SI COMPUNEREA TRENURILOR

Capitolul I

EXECUTAREA MANEVREI

SECTIUNEA 1

Reguli generale privind organizarea, conducerea si executarea manevrei

Art. 43. - (1) Manevra este operatia de miscare a vehiculelor feroviare pe aceeasi linie sau de pe o linie pe alta.

Manevra se executa de catre personalul operatorilor de transport feroviar sau al altor operatori economici autorizati in acest scop.

Operatiile de manevra se executa de regula, de catre partidele de manevra sau de tren. Personalul si modul in care se executa manevra se stabileste in PTE.

Manevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partide de manevra apartinand operatorilor de transport feroviar, avand ca subunitate de domiciliu statia respectiva, se executa dupa un plan de manevra intocmit la solicitarea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat, de catre IDM dispozitor si transmis verbal de catre acesta sau de catre IDM exterior. In anumite statii cu activitate importanta de manevra, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, la solicitarea unui operator de transport feroviar, planul de manevra se poate intocmi si transmite de catre personalul operatorului de transport feroviar avand functia de IDM exterior sau operator de manevra; prevederi de amanunt pentru acest caz se stabilesc in PTE.

Manevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partide de manevra de sectie, apartinand operatorilor de transport feroviar, avand ca subunitate de domiciliu alta statie sau cu partide de tren, precum si manevra efectuata de un operator de manevra feroviara, se executa dupa un plan de manevra intocmit in scris, in doua exemplare, de catre IDM, la solicitarea scrisa a reprezentantului operatorului de manevra feroviara sau operatorului de transport feroviar care urmeaza sa efectueze manevra. Pentru intocmirea planului de manevra scris, se utilizeaza formularul din Anexa 9; unicatul se inmaneaza conducatorului manevrei, care semneaza de primire pe copia ramasa la carnet, dupa care conducatorul manevrei aduce continutul acestuia la cunostinta personalului ce executa manevra, inainte de inceperea manevrei.

Manevra pentru ducerea/aducerea garniturilor de calatori intre grupa liniilor de primire-expediere si grupa tehnica, precum si manevra cu locomotiva izolata in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE se efectueaza din ordinul verbal al IDM. Prin locomotiva izolata, in contextul prezentului regulament, se intelege si locomotiva cu un singur vagon - WIT, posta sau de bagaje.

Precizari privind obligatiile referitoare la solicitarile de executare a manevrei, precum si modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea si executarea manevrei intre personalul statiei si cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevra feroviara se stabilesc in PTE.

Manevra trebuie sa se execute conform procesului tehnologic stabilit si sa asigure securitatea personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalatiilor, liniilor si constructiilor, precum si a bunurilor incredintate la transport.

Operatiunile de manevra trebuie sa fie conduse de un singur agent, denumit conducatorul manevrei, care de regula, este seful de manevra sau seful de tren. In cazul in care conduce personal manevra, mai poate fi conducator de manevra si urmatorul personal:

a) seful statiei sau IDM- in cazurile exceptionale prevazute in prezentul regulament;

b) alt personal instruit si autorizat in acest scop.

Conducatorul manevrei, IDM si dupa caz operatorul de manevra se informeaza reciproc daca urmeaza sa se manevreze cu vagoane in curs de incarcare-descarcare, incarcate cu marfuri periculoase, cu sarcina pe osie sau pe metru liniar depasita, ocupate cu oameni sau cu vietati, cu gabarit depasit, precum si cu alte vehicule feroviare care se pot manevra numai cu respectarea unor conditii speciale.

In cazuri exceptionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun in pericol siguranta circulatiei, in situatia in care trenul nu este deservit de partida de tren sau in statie nu exista partida de manevra apartinand operatorului de transport feroviar care asigura remorcarea trenului, manevra se poate executa numai de catre conducatorul manevrei - IDM sau sef statie -, al doilea agent al trenului si mecanic. In acest caz, miscarile de manevra se pot executa numai prin tragere sau impingere, cu respectarea regulilor generale privind organizarea, conducerea si executarea manevrei in statia respectiva; modificarea si/sau completarea aratarii vagoanelor trenului se face de catre conducatorul manevrei.

Art. 44. - (1) Inainte de inceperea manevrei, conducatorul manevrei ia legatura personal cu mecanicul locomotivei, pentru identificare.

Conducatorul manevrei, dupa ce a luat legatura cu mecanicul locomotivei, aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de organizare a lucrului prin repartizarea catre acestia de sarcini precise in legatura cu:

a) ordinea operatiilor de manevra;

b) slabirea franelor de mana, scoaterea sabotilor de mana si inlaturarea eventualelor obstacole de la rotile vagoanelor care urmeaza sa fie manevrate;

c) verificarea asigurarii gabaritului de libera trecere;

d) avizarea personalului care lucreaza: la linie, la instalatii SCB, TC si IFTE, la interventii sau reparatii la vagoane, la incarcarea-descarcarea vagoanelor si solicitarea ridicarii discurilor rosii care au servit la asigurarea operatiilor desfasurate la aceste linii;

e) asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii in timpul si dupa terminarea miscarilor de manevra;

f) manipularea unor macazuri de catre agentii din partida de manevra;

g) verificarea vagoanelor in vederea constatarii cazurilor de incarcatura deplasata;

h) verificarea partilor si accesoriilor mobile ale vagoanelor (usi, tepuse, clape, pereti, capace) astfel incat acestea sa nu depaseasca gabaritul CFR de vagon-de incarcare si sa fie asezate in suporti, inchise si asigurate;

i) verificarea mijloacelor si rechizitelor ce servesc la fixarea/asigurarea si protejarea incarcaturii astfel incat acestea: sa fixeze si sa asigure incarcatura, sa nu atarne si sa nu depaseasca gabaritul CFR de vagon-de incarcare.

Continutul planului de manevra, precum si orice modificare a acestuia, trebuie sa fie comunicate mecanicului de catre conducatorul manevrei. In cazul in care manevra se executa cu doua sau mai multe locomotive in convoi, planul de manevra se aduce si la cunostinta celorlalti mecanici.

La liniile acoperite cu discuri rosii mobile, manevra se poate efectua dupa avizarea personalului care executa interventii sau reparatii la vagoane, respectiv care participa la incarcarea-descarcarea vagoanelor si numai dupa ridicarea discurilor rosii, conform prevederilor din PTE.

Art. 45. - (1) Inainte de darea semnalului de incepere a manevrei, conducatorul manevrei trebuie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile, liniile la care se va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra, daca:

a) convoiul sau grupul de vagoane cu care se manevreaza are suficiente frane de mana si automate in buna stare de functionare care sa asigure procentul de masa franata stabilit in PTE in vederea opririi acestora;

b) macazurile si sabotii de deraiere, prevazuti cu indicatoare, sunt in pozitie corecta, iar pe timp de noapte felinarele sunt iluminate;

c) personalul insarcinat cu manipularea macazurilor sau a barierelor, este prezent la post;

d) barierele sau semibarierele trecerilor la nivel peste care se va manevra sunt inchise, respectiv semnalizarile de interzicere rutiera ale SAT sunt declansate, iar la trecerile la nivel semnalizate cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR - circulatia rutiera a fost oprita;

e) personalul care lucreaza la linie, la instalatiile electrice si SCB, precum si la linia de contact, a fost avizat de catre IDM;

f) semafoarele de iesire ale liniilor pe care se executa manevra si ale liniilor la care manevra are acces, sunt pe oprire;

g) vehiculele feroviare ramase pe liniile statiei sunt asigurate contra fugirii;

h) s-au ridicat sabotii de mana de la rotile vehiculelor feroviare care urmeaza sa fie manevrate;

i) in statii inzestrate cu instalatii CED si CE, a primit comunicarea executarii parcursului cerut, de la IDM sau de la agentul care manipuleaza instalatiile;

j) semnalele fixe de manevra, daca exista, dau indicatii permisive;

k) personalul din partida de manevra si cel care manipuleaza macazurile se afla la posturile stabilite si da semnale corespunzatoare, iar mecanicul se afla la postul de conducere al locomotivei.

Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat sa le execute integral, sa raporteze despre aceasta conducatorului manevrei si este raspunzator de neexecutarea sarcinilor primite.

Semnalul de incepere a manevrei trebuie dat de catre conducatorul manevrei dupa ce acesta s-a convins ca personalul care a primit sarcini premergatoare inceperii manevrei, le-a executat si a raportat executarea acestora.

Art. 46. - (1) Conducatorul manevrei se posteaza astfel incat:

a) sa poata supraveghea intreaga zona de manevra;

b) sa pastreze legatura cu personalul de manevra, de locomotiva, IDM, operatorul de manevra, revizori de ace si acari, prin mijloace de comunicare ca: semnale si comunicari verbale directe sau prin instalatiile TC;

c) sa poata comunica personalului cu care efectueaza manevra si celui care manipuleaza macazurile la manevra, liniile la care urmeaza sa se manevreze.

Mecanicul locomotivei care efectueaza manevra pune locomotiva in miscare numai in urma unui semnal primit din partea conducatorului de manevra, transmis direct sau printr-un agent din partida de manevra sau pe baza comunicarii facute de conducatorul de manevra prin radiotelefon sau megafon, cu precizarea numarului locomotivei. Prevederi de amanunt privind transmiterea comunicarilor de executare a manevrei prin radiotelefon sau megafon, se stabilesc in PTE.

In statiile inzestrate cu semnale fixe de manevra, mecanicul trebuie sa se convinga si de indicatia permisiva a acestor semnale. In cazul in care indicatiile semnalelor fixe de manevra nu sunt vizibile de pe locomotiva, mecanicul pune locomotiva in miscare numai la semnalul primit din partea conducatorului de manevra transmis direct sau printr-un agent din partida de manevra sau numai pe baza comunicarii facute de conducatorul de manevra prin radiotelefon sau prin megafon, cu precizarea numarului locomotivei. Mecanicul ia masuri de oprire a manevrei daca nu primeste semnale corespunzatoare din partea agentilor care manipuleaza macazurile la manevra sau daca semnalele fixe de manevra dau indicatii de oprire.

Dupa terminarea manevrei vehiculele feroviare cu care s-a manevrat trebuie sa fie oprite intre marcile de siguranta ale liniilor si asigurate contra fugirii.

La liniile de incarcare-descarcare dupa terminarea manevrei, vagoanele se acopera cu discuri rosii, de catre personalul care a executat manevra, in ambele capete ale liniei, cu exceptia liniilor prevazute cu opritor fix la care acoperirea se face numai in partea opusa opritorului fix.

Executarea manevrei pe linia directa a statiei sau cu traversarea ei, precum si executarea manevrei peste aparatele de cale extreme din statiile neinzestrate cu instalatii CED sau CE, este admisa numai cu incuviintarea verbala a IDM dispozitor data personal conducatorului de manevra, pentru fiecare caz in parte, prin instalatiile TC din dotare sau transmisa prin revizorul de ace sau acar.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, depasirea aparatelor de cale extreme ale statiei se face pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevra.

Miscarile de manevra peste aparatele de cale extreme ale statiei se efectueaza, de regula, prin tragere cu locomotiva asezata spre linia curenta. In cazul executarii manevrei prin impingere peste aparatele de cale extreme spre linia curenta, vehiculele feroviare se leaga intre ele si la locomotiva, semiacuplarile de aer se cupleaza pe toata lungimea trenului, iar conducta generala de aer se leaga la sursa de aer a locomotivei.

Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale statiei spre linia curenta este permisa pana la limita incintei statiei.

Depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva, este admisa pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care stabileste ora pana la care este permisa manevra cu depasirea limitei incintei statiei si pe baza caii libere obtinute de catre IDM dispozitor al statiei in care se executa manevra, de la IDM dispozitor din statia vecina, utilizand formulele de cale libera 1 si 10 adaptata acestui caz.

Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA in functiune, depasirea limitei incintei statiei la manevra este admisa fara a se trece peste limita primului sector de bloc, in urmatoarele conditii indeplinite cumulativ:

a) pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie data impiegatilor de miscare din statiile care delimiteaza linia curenta pe care se executa manevra;

b) numai dupa eliberarea primului sector de bloc de catre ultimul tren expediat.

In aceasta situatie, dupa transmiterea dispozitiei operatorului de circulatie, nu se vor expedia trenuri pe linia curenta pe care urmeaza sa se execute manevra.

In cazul depasirii limitei incintei statiei la manevra, mecanicul trebuie avizat prin ordin de circulatie, in care se mentioneaza ora pana la care este permisa depasirea limitei incintei statiei.

Art. 47. - (1) Liniile din statii se impart in zone de manevra, in functie de situatia locala. In fiecare zona, manevra se executa numai cu o singura locomotiva.

Delimitarea zonelor de manevra, conditiile in care se pot executa simultan manevre in aceeasi zona de manevra, precum si cele privind trecerea unei locomotive dintr-o zona de manevra in alta, se stabilesc in PTE.

Art. 48. - In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT, cu vagon posta sau de bagaje fara conducator si partida de manevra, pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase si a comunicarilor prin radiotelefon dintre IDM si mecanic.

Art. 49. - In statiile situate pe sectii de circulatie cu profil nefavorabil la intrare - panta mai mare de 15 spre statie, pe distanta drumului de franare fata de semnalul de intrare - manevra din capatul dinspre panta al statiei se executa numai in intervalele libere de circulatie, cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie; in acest caz se stabilesc prevederi de amanunt in PTE.

Art. 50. - (1) Depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau stinse, precum si a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra se admite numai in cazul in care:

a) aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic;

b) sunt defecte, scoase temporar din functiune sau nu se pot manipula;

c) se face manevra unghiulara si nu se consuma integral parcursul executat initial.

In aceste cazuri IDM dispozitor sau alt agent din subordinea acestuia din ordinul IDM dispozitor, intocmeste si inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, in care mentioneaza:

a) semnalele care pot fi depasite in aceasta situatie;

b) intervalul de timp in care se poate executa manevra in aceste conditii.

IDM dispozitor aduce la cunostinta conducatorului manevrei, verbal, continutul ordinului de circulatie.

In cazul in care, inainte de expirarea valabilitatii ordinului de circulatie emis conform prevederilor alin.(1) si alin.(2), apare necesitatea opririi manevrei in vederea primirii-expedierii unui tren sau executarii unei miscari de manevra cu o alta locomotiva in aceeasi zona, ordinul de circulatie se retrage de la mecanic de catre conducatorul manevrei din ordinul IDM si isi pierde valabilitatea. Conducatorul manevrei retrage si opreste manevra, retrage ordinul de circulatie de la mecanic si il preda IDM dispozitor sau unui agent din subordinea acestuia, care raporteaza aceasta catre IDM dispozitor.

Art. 51. - (1) Semnalele optice si acustice pentru efectuarea manevrei se dau de catre conducatorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere de catre personalul din partida de manevra, astfel incat personalul de locomotiva sa le perceapa in mod neindoielnic, chiar daca este dotat cu radiotelefon.

Personalul de manevra poate da semnale si din proprie initiativa, in scopul evitarii unui accident sau eveniment feroviar precum si pentru evitarea unui accident de munca sau evitarea accidentarii oricarei persoane.

SECTIUNEA a 2-a

Manevra cu locomotiva

Art. 52. - (1) Manevra cu locomotiva se face prin tragere, impingere, imbrancire sau triere pe plan inclinat sau cocoasa de triere.

Regulile stabilite pentru efectuarea manevrei vagoanelor cu locomotiva sunt obligatorii pentru orice vehicul feroviar motor care efectueaza manevra pe liniile infrastructurii feroviare publice sau private.

Automotoarele pot manevra numai remorci de automotor.

Art. 53. - (1) Pentru executarea manevrei in conditii de siguranta, conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare, inaintea convoiului de manevra, la o distanta suficienta, pentru a observa daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie, in cazurile in care:

a) locomotiva impinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este asigurata;

b) locomotiva impinge vagoane pe o linie cu peroane pentru calatori;

c) se manevreaza pe liniile de incarcare-descarcare;

d) se manevreaza cu locomotiva intercalata;

e) se manevreaza peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR -;

f) se manevreaza prin impingere pe liniile cu opritori ficsi, cu saboti de deraiere, sau pe liniile afectate reparatiilor la vagoane, precum si pe liniile grupelor tehnice de pregatire a trenurilor de calatori.

In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) precum si in cazul in care se manevreaza prin impingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregatire a trenurilor de calatori, iar convoiul de manevra este compus numai din vagoane de calatori, agentul din partida de manevra care primeste sarcini pentru a supraveghea daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se posteaza la usa primului vagon din convoi, in sensul impingerii.

Se interzice manevra prin impingere a automotoarelor si a remorcilor de automotor impreuna cu alte vehicule feroviare care se afla in fata acestora. Se interzice manevra prin tragere a automotoarelor si a remorcilor de automotor, in cazul in care de acestea sunt legate alte vehicule.

Art. 54. - (1) Vagoanele de calatori se manevreaza numai legate intre ele si cu usile inchise; in cazul in care pentru efectuarea manevrei este necesara deschiderea anumitor usi, in vederea asigurarii securitatii personalului care executa manevra, modul de efectuare a manevrei vagoanelor cu usile deschise se stabileste in PTE.

Modul de efectuare a manevrei cu vagoanele de calatori si marfa in statiile in care liniile au raza curbei mai mica de 150 m , se stabileste in PTE.

La impingerea garniturilor trenurilor de calatori pe liniile infundate, prevazute cu peron si opritor fix, se foloseste de regula dispozitivul suplimentar de franare; prevederi de amanunt privind modul de lucru in aceste cazuri se stabilesc in PTE.

Vagoanele ocupate cu calatori, vagoanele posta, vagoanele de bagaje, precum si vagoanele cu insotitori, se manevreaza numai dupa ce au fost instiintate persoanele aflate in acestea.

Art. 55. - (1) Manevra vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile se face numai prin tragere si impingere cu viteza de cel mult 10 km/h si cu respectarea urmatoarelor masuri suplimentare:

a) intre locomotiva si vagoanele cu care se manevreaza sa existe un grup de vagoane de siguranta avand cel putin 4 osii, goale sau incarcate cu marfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decat cele din categoriile marfurilor periculoase;

b) conducatorul manevrei sa avizeze in scris pe IDM prin solicitarea de efectuare a manevrei si verbal partida de manevra ca se manevreaza cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, mentionand ca acestea au franele automate si de mana izolate;

c) IDM sa avizeze pe mecanic, prin ordin de circulatie, ca se manevreaza cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, mentionandu-se ca acestea au franele automate si de mana izolate;

d) aceste vagoane se feresc de orice surse care pot provoca incendii;

e) dupa terminarea manevrei, aceste vagoane sa fie garate pe linii special destinate, sa fie legate intre ele si asigurate cu saboti de mana, acoperite cu discuri rosii si prin manipularea si eclisarea macazurilor cu acces spre alta linie.

Liniile si conditiile de introducere, depozitare si scoatere a acestor vagoane se stabilesc in PTE.

Manevra vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria radioactive se efectueaza cu respectarea reglementarilor aprobate pentru fiecare transport in parte.

Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria incendiabile trebuie ferite de orice contact cu surse generatoare de incendii.

Vagoanele etichetate cu eticheta pericol se manevreaza cu atentie, conducatorul manevrei avizand verbal pe mecanic si pe agentii din partida de manevra de existenta acestor vagoane.

Art. 56. - Manevra vagoanelor cu incarcatura asezata numai pe o parte - frontal sau longitudinal - se executa cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere si impingere fara a se depasi aparatele de cale extreme ale statiei, iar mecanicul va fi incunostintat despre aceasta prin ordin de circulatie.

Art. 57. - (1) In statiile cu linii electrificate, vagoanele cu marfuri pulverulente se incarca/descarca si pot stationa numai pe liniile stabilite in PTE, astfel incat sa nu afecteze linia de contact.

In cazuri exceptionale - defectari de vagoane, intreruperi de circulatie, calamitati naturale sau alte asemenea cazuri - cand aceste vagoane nu se pot incarca/descarca decat in apropierea sau sub linia de contact, IDM avizeaza operatorul de circulatie si dispecerul energetic feroviar pentru programarea unei revizii suplimentare a liniei de contact in zona respectiva, imediat dupa incarcarea sau descarcarea vagoanelor, in vederea curatarii izolatorilor de eventualele impuritati.

Art. 58. - (1) Vagoanele transpuse se manevreaza numai prin tragere si impingere, legate intre ele si de locomotiva.

Verificarea cuplarii corecte si zavorarea cuplelor automate la toate vagoanele din grupurile respective se face astfel:

a) dupa cuplarea vagoanelor manevrate, se trage intregul grup pe distanta de aproximativ 1 m; un agent stabilit de conducatorul manevrei verifica si confirma acestuia de la locul cuplarii, legarea vagoanelor si inzavorarea cuplelor automate, dupa care dezleaga locomotiva;

b) cuplarea vagoanelor aflate in miscare cu cele in stationare se face cu viteza de cel mult 5 km/h; in cazul vagoanelor echipate cu cupla automata, viteza de cuplare trebuie sa fie cuprinsa intre 3 si 5 km/h.

Art. 59. - (1) La manevra prin imbrancire trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

a) sa fie asigurata vizibilitatea pe portiunea liniei unde se face manevra;

b) vagoanele sa fie legate intre ele si sa li se asigure oprirea cu frane de mana sau saboti de mana, in spatiul rezervat manevrei;

c) pe linii prevazute cu saboti de deraiere trebuie sa existe un grup de vagoane asigurat contra fugirii cu frane de mana sau cu saboti de mana, iar oprirea vagoanelor imbrancite trebuie sa fie asigurata cu frane de mana manipulate de agenti.

Se interzice imbrancirea vagoanelor in urmatoarele cazuri:

a) peste treceri la nivel, cu exceptia celor de tip B sau BAT inchise;

b) peste placi turnante;

c) peste bascule pod;

d) cand sunt ocupate cu oameni sau vietati;

e) cand sunt incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, cu clor lichid sau gaze lichefiate.

In statiile in care nu sunt indeplinite conditiile de executare a manevrei prin imbrancire, manevra se executa numai prin tragere si impingere.

In statiile cu platforma in declivitate mai mare de 15 sau cu panta de la macaz spre linia curenta mai mare de 15 in sensul manevrei, manevra se executa cu locomotiva asezata inspre panta.

Prevederi de amanunt referitoare la efectuarea manevrei prin imbrancire, se stabilesc in PTE.

Art. 60. - (1) Se interzice trecerea peste cocoasa a urmatoarelor vehicule feroviare:

a) legate prin incarcatura sau bare de prelungire;

b) speciale, cu platforma coborata sau scufundata;

c) in curs de incarcare/descarcare si/sau cu incarcatura numai pe o parte;

d) incarcate cu marfuri din categoria radioactive;

e) marcate sau etichetate cu semnul trecerea peste cocoasa interzisa;

f) utilaje grele de cale;

g) macarale feroviare.

Se interzice manevra prin imbrancire, precum si trecerea peste cocoasa sau plan inclinat fara a fi legate de vehiculul feroviar motor care le manevreaza, a urmatoarelor vehicule feroviare:

a) ocupate cu oameni, inclusiv a vagoanelor cu insotitori;

b) incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile;

c) incarcate cu clor lichid, gaze lichefiate sau gazolina;

d) cu masa totala pe vagon egala sau mai mare de 100 t;

e) cu gabarit depasit;

f) transpuse;

g) marcate sau etichetate cu eticheta Se interzice trierea prin imbrancire, sau pe plan inclinat fara a fi legate de un vehicul motor. Nu trebuie sa tamponeze si nici sa fie tamponat;

h) boghiuri legate intre ele prin incarcatura sau bare de prelungire cu sau fara incarcatura.

Se admite manevra prin imbrancire, triere pe cocoasa sau pe plan inclinat, numai cu agent (agenti) la frana, pentru urmatoarele vehicule feroviare:

a) locomotive si automotoare care nu sunt in actiune;

b) vagoane de calatori pe 4 osii, vagoane de marfa cu saboti dubli si vagoane macara;

c) vagoane incarcate cu butelii de aragaz sau cu tuburi de oxigen umplute;

d) vagoane amenajate cu diverse instalatii speciale: vagoane dinamometrice, de masurat calea, uzine electrice, sanitare, pentru transportul pestelui viu;

e) vagoane incarcate cu vietati;

f) vagoane etichetate cu eticheta Se vor lua masuri speciale pentru manevrare si protejare;

g) grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, daca statia nu este inzestrata cu instalatii de frana de cale.

Pentru cazurile prevazute la lit. a), lit b), lit. c), lit. d), lit. e), si lit. f) este interzisa reducerea vitezei sau oprirea cu saboti de mana sau cu frane de cale.

Pentru cazul prevazut la lit. g) este interzisa reducerea vitezei sau oprirea cu saboti de mana.

Vehiculele prevazute la alin. (2) si (3) nu trebuie sa tamponeze si nici sa fie tamponate.

Se admite manevra prin imbrancire, triere pe cocoasa sau pe plan inclinat si oprirea cu saboti de mana sau frane de cale, fara sa tamponeze si fara sa fie tamponate, a urmatoarelor vehicule feroviare:

a) incarcate cu containere de mare capacitate sau cu grinzi prefabricate in vagoane amenajate pentru asemenea transporturi;

b) incarcate cu obiecte cu masa indivizibila mai mare de 20 t sau a caror incarcatura risca sa se deplaseze cand cuplarea nu se face cu viteza redusa;

c) vagoane etichetate cu eticheta A se manevra cu precautie;

d) grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, numai daca statia este inzestrata cu instalatii de frana de cale; numarul maxim de osii si tonajul brut maxim ale grupului de vagoane se stabilesc in functie de parametrii instalatiei de frane de cale.

Modul de efectuare a manevrei prin triere pe cocoasa sau pe plan inclinat, numarul maxim de osii, precum si tonajul brut maxim ale unui grup de vagoane ce se poate manevra prin triere, se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 3-a

Manevra cu alte mijloace

Art. 61. - (1) Manevra vagoanelor cu alte mijloace decat locomotivele se face prin intelegeri verbale, fara a se da semnale cu instrumente portative, respectandu-se regulile generale privind protectia muncii precum si urmatoarele conditii si masuri:

a) se executa numai pe liniile cu o declivitate de pana la 2,5 ;

b) se executa pe liniile statiei numai sub supravegherea IDM sau a unui agent stabilit de catre IDM;

c) personalul care executa manevra pe liniile statiei este obligat sa manevreze numai pe distanta si in intervalele de timp stabilite de IDM si sa asigure oprirea vagoanelor cu frane de mana sau saboti de mana;

d) in statiile deservite numai de catre IDM, manevra se face sub supravegherea acestuia, in pauzele de circulatie, cu instiintarea operatorului de circulatie;

e) sa nu se depaseasca la manevra viteza de 5 km/h;

f) sa nu se execute peste aparatele de cale extreme ale statiei.

Manevra vagoanelor cu utilaje automotoare pentru mecanizare - denumite in continuare UAM - se poate executa respectandu-se regulile generale privind executarea manevrei, cu sau fara depasirea aparatelor de cale extreme ale statiei; prin UAM, in contextul prezentului regulament, se intelege si drezina motor, drezina camion, drezina cu remorci, drezina pantograf. Conducatorul utilajului este conducatorul si executantul manevrei.

In cazul prevazut la alin. (2) masa bruta cu care se poate manevra, viteza maxima admisa si alte reguli la manevra, stabilite in functie de caracteristicile tehnice ale UAM si de conditiile specifice de lucru din statie se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 4-a

Manevra in linie curenta

Art. 62. - (1) Manevra in linie curenta se executa de operatorul de transport feroviar sau operatorul de manevra feroviara, cu personal de specialitate propriu, in conditiile prevazute in certificatul de siguranta sau in certificatul de operare pentru manevra, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

In linie curenta si pe liniile deservite de posturile de macazuri din linie curenta, manevra se executa din ordinul IDM dispozitor, care indruma trenul sau convoiul de manevra, cu respectarea masurilor de siguranta privind executarea manevrei, precum si a urmatoarelor masuri suplimentare:

a) manevra se executa prin tragere sau impingere, numai cu vagoanele legate intre ele si la locomotiva, precum si la conducta de aer al locomotivei;

b) lasarea vehiculelor feroviare in linie curenta, fara locomotiva, este admisa numai pe portiuni de linie cu declivitate maxima de 3 marcate pe teren, avand lungimi mai mari sau egale cu lungimea convoiului de vehicule feroviare si numai dupa asigurarea lor contra fugirii.

Iesirea in linie curenta a convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza, de pe liniile deservite de un post de macazuri in linie curenta sau de un post ajutator de miscare, este admisa pe baza dispozitiei scrise a IDM dispozitor din statia de care apartine postul si numai dupa ce acesta a obtinut aprobarea scrisa a operatorului de circulatie si calea libera de la statia vecina. In acest caz, agentul care deserveste postul va inmana mecanicului ordin de circulatie, in care va mentiona ca poate manevra in linie curenta, precum si conditiile in care se executa manevra.

Inainte de iesirea in linie curenta a unui tren sau convoi de manevra dintr-o halta comerciala, de pe liniile deservite de un post de macazuri in linie curenta sau de un post ajutator de miscare, mecanicul ia la cunostinta de compunerea si franarea trenului sau convoiului de manevra, din foaia de parcurs care se completeaza de catre conducatorul manevrei.

Prevederi de amanunt, privind manevra vehiculelor feroviare in linie curenta, se stabilesc in PTE al statiei de care apartine halta comerciala, postul de macazuri in linie curenta sau postul ajutator de miscare.

SECTIUNEA a 5-a

Manipularea macazurilor si a sabotilor de deraiere la manevra

Art. 63. - (1) Macazurile si sabotii de deraiere, la manevra, se manipuleaza de catre acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conducatorului manevrei. Anumite macazuri si anumiti saboti de deraiere, ce se prevad in PTE, se pot manipula si de catre un agent din partida de manevra stabilit de conducatorul manevrei si la indicatiile acestuia.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, precum si cu instalatii CAM, coloane de manevra sau mese de manevra, manipularea macazurilor si a sabotilor de deraiere se face de catre:

a) agentii autorizati sa deserveasca instalatiile CAM, coloana de manevra sau masa de manevra;

b) IDM de la postul de comanda.

Macazurile necentralizate atacate pe la varf, care intra in parcursul de manevra, se verifica la fata locului, de catre agentul care are sarcina manipularii acestora, pentru a se convinge ca varful acului este lipit de contraac, ca este zavorat si contragreutatea a efectuat cursa completa; de asemenea se verifica si sabotii de deraiere care intra in parcursul respectiv.

Macazurile si sabotii de deraiere din instalatiile CAM, CED, CE, mese de manevra si coloane de manevra se verifica prin indicatiile de control date pe pupitrul de comanda, luminoschema sau display, dupa caz.

Macazurile centralizate electromecanic se verifica prin pozitia parghiei de actionare si a indicatorului de macaz.

Cand convoiul s-a angajat peste un macaz atacat pe la calcai in pozitie falsa, acesta va fi lasat sa treaca complet. Se admite oprirea vehiculelor din convoi peste macazul atacat in pozitie falsa, numai daca prin aceasta se poate evita un eveniment sau accident feroviar.

Art. 64. - (1) Se interzice manipularea macazurilor la manevra in urmatoarele cazuri:

a) daca marcile de siguranta sunt ocupate si prezinta pericol de acostare;

b) daca macazul a fost atacat pe la calcai in pozitie falsa, pana cand nu a fost verificat de catre personalul de intretinere a liniilor si instalatiilor;

c) sub vehicul sau cand vehiculul se afla in miscare aproape de macaz, in afara cazului cand prin aceasta se evita producerea unui eveniment sau a unui accident feroviar;

d) in cazul macazurilor centralizate, cand vehiculul in mers se afla aproape de macaz, cu exceptia macazurilor din zonele de triere.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, la efectuarea miscarilor de manevra cu UAM, precum si cu trenurile cu boghiuri speciale pentru transportul sinelor si panourilor de cale ferata, controlul starii de ocupare a liniilor si a macazurilor se face pe teren, inainte de manipularea instalatiilor, personal de catre IDM care manipuleaza instalatia sau din ordinul acestuia, de catre un agent stabilit in PTE. La fel se procedeaza si in cazul manevrarii vagoanelor care au stationat pe o linie mai mult de 72 ore.

SECTIUNEA a 6-a

Intrebuintarea franelor si a sabotilor de mana la manevra

Art. 65. - (1) La manevra, oprirea vagoanelor la locul fixat se asigura cu frane de mana, saboti de mana, frana automata, frana de cale, frana locomotivei precum si prin franare mixta.

In cazul in care se foloseste franarea automata sau mixta, conducatorul manevrei trebuie sa verifice functionarea franelor automate ale vagoanelor cu care se realizeaza procentul de masa franata automat.

Starea corespunzatoare de functionare a franelor de mana se verifica de catre personalul insarcinat cu manipularea lor, inainte de inceperea manevrei, respectiv inainte de impingerea convoiului de manevra la triere.

Tonajul brut maxim cu care se executa manevra si procentul de masa franata care trebuie asigurat se stabilesc in PTE.

Art. 66. - (1) Utilizarea sabotilor de mana la manevra trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) inainte de darea in folosinta, sabotii de mana se verifica cu sablonul corespunzator tipului de sina si se inscriptioneaza conform prevederilor stabilite in PTE;

b) sabotii de mana se aseaza pe sina la o distanta variabila fata de punctul la care vagoanele trebuie oprite, in raport cu viteza, masa vagonului si starea timpului, astfel incat sa nu se produca tamponarea violenta a vagoanelor;

c) pe liniile in curba, sabotii de mana trebuie asezati, de regula, pe linia din interiorul curbei;

d) dupa asezarea sabotilor de mana pe sina trebuie sa se verifice lipirea aripioarei de partea interioara a ciupercii sinei precum si lipirea limbii sabotului de ciuperca sinei;

e) se interzice asezarea sabotilor de mana pe macazuri si intre macazurile din aceeasi zona, pe inimi de incrucisare, joante izolante sau de racordare, treceri la nivel, bascule pod si canale deschise;

f) se interzice asezarea sabotilor de mana in cazurile in care ciuperca sinei este necuratata, prezinta bavuri sau praguri verticale, care conduc la intepenirea sabotului, precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier.

Se interzice utilizarea sabotilor de mana care nu corespund tipului de sina sau care au unul din urmatoarele defecte:

a) placuta de sprijin lipsa;

b) corpul slabit din nituri, crapat, deformat sau rupt;

c) limba rupta sau slabita din nituri;

d) talpa incovoiata, stramba, indoita sau rupta;

e) manerul stramb, rupt sau lipsa.

Liniile din statie pe care nu pot fi oprite vagoanele la manevra cu saboti de mana, se stabilesc in PTE.

Subunitatile de intretinere a caii stabilesc tipul de sabot de mana corespunzator liniilor din statie pe care pot fi oprite vagoanele la manevra; liniile si tipul de sabot astfel stabilite se mentioneza in PTE.

Dupa terminarea manevrei, sabotii de mana care nu sunt folositi pentru asigurarea vagoanelor se aduc si se aseaza de catre agentii care i-au utilizat, pe rastele sau pe suporti.

Modul de utilizare, locul de pastrare, evidenta si paza sabotilor de mana se stabileste in PTE.

SECTIUNEA a 7-a

Asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii

Art. 67. - Vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza trebuie garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, cu usile inchise, fiind legate intre ele si asigurate contra fugirii, prin strangerea franelor de mana si cu saboti de mana asezati la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din grup.

Art. 68. - (1) Vagoanele aflate la incarcare-descarcare se asigura contra fugirii prin strangerea tuturor franelor de mana in buna stare de functionare si cu saboti de mana asezati la rotile osiilor extreme ale primului si ultimului vagon de pe linia respectiva.

In cazul in care vagoanele sau grupurile de vagoane aflate la incarcare-descarcare nu sunt inzestrate cu suficiente frane de mana in stare de functionare si sunt dispersate la mai multe fronturi, iar linia respectiva se afla in declivitate, asigurarea mentinerii pe loc a acestora se face prin strangerea franelor de mana existente si suplimentar cu saboti de mana asezati la prima roata dinspre panta, separat pentru fiecare grup de vagoane. In acest caz la efectuarea manevrei, conducatorul manevrei este avizat prin planul de manevra asupra modului de asigurare suplimentara a vagoanelor contra fugirii cu saboti de mana.

Art. 69. - (1) Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane se face inainte de dezlegarea locomotivei, astfel:

a) cand stationeaza pe linii cu declivitate pana la 2 inclusiv, prin strangerea numarului de frane de mana necesare mentinerii pe loc;

b) cand stationeaza pe linii cu declivitate peste 2 , prin strangerea numarului de frane de mana necesare mentinerii pe loc si cu saboti de mana asezati la rotile osiilor extreme ale ultimului vagon in capatul spre panta;

c) cand stationeaza pe linii prevazute cu saboti de deraiere, prin strangerea franelor de mana necesare mentinerii pe loc si cu saboti de mana asezati la rotile osiilor extreme ale ultimului vagon in capatul spre sabotul de deraiere.

In toate cazurile de vant puternic se iau masuri suplimentare de asigurare a vehiculelor feroviare, prevazute in PTE.

Art. 70. - Vagoanele aflate in stationare pe liniile grupei de triere, trebuie sa fie asigurate in capatul opus cocoasei de triere, prin strangerea franelor de mana, iar in lipsa acestora cu saboti de mana asezati la rotile osiilor extreme ale ultimului vagon in capatul opus cocoasei, conform prevederilor din PTE.

Art. 71. - La manevra vagoanelor, scoaterea sabotilor de mana se face numai dupa legarea locomotivei, iar franele de mana se slabesc inainte de punerea convoiului de manevra in miscare.

Art. 72. - (1) Verificarea functionarii franelor de mana, folosite pentru asigurarea vagoanelor, trebuie sa fie facuta de catre agentul stabilit de conducatorul manevrei, inainte de dezlegarea locomotivei, dupa manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia de frana automata a vagonului.

Descarcarea aerului din instalatia de frana a vagoanelor se face inainte de dezlegarea locomotivei si numai dupa aplicarea sabotilor de mana la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din tren.

In cazul in care franele de mana, in stare de functionare, nu asigura procentul de masa franata necesar mentinerii pe loc, stabilit in PTE, se folosesc suplimentar saboti de mana pana la asigurarea procentului de masa franata necesar mentinerii pe loc. Sabotii de mana se aseaza pe un singur fir al liniei, sub roata primelor osii ale vagoanelor care nu au frana de mana stransa, in sensul tendintei de fugire a acestora - cate un sabot la fiecare vagon - in ordine, incepand cu primul vagon dinspre panta. Determinarea numarului de frane de mana si al sabotilor de mana necesari mentinerii pe loc se face de catre conducatorul manevrei.

Art. 73. - (1) Sabotii de mana folositi pentru asigurarea vehiculelor feroviare se aseaza pe ciuperca sinei cu limba bine fixata sub roata vagonului.

La ridicarea sabotilor de mana de pe rastel, agentul postului respectiv noteaza pe suport numarul liniei la care urmeaza sa fie folosit fiecare sabot.

Art. 74. - (1) Raspunderea pentru strangerea franelor de mana si/sau aplicarea sabotilor de mana in vederea asigurarii vehiculelor feroviare contra fugirii revine astfel:

a) pe liniile statiei, altele decat liniile de incarcare-descarcare, personalului care executa manevra;

b) pe liniile de incarcare-descarcare din statie, personalului care executa manevra, iar in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare a vagoanelor - personalului care supravegheaza aceste operatii;

c) pe LFI cu acces la liniile administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, personalului care efectueaza manevra. Dupa terminarea operatiunilor de manevra, de asigurarea vagoanelor raspunde personalul operatorului economic utilizator al LFI respective.

Raspunderea pentru slabirea franelor de mana si/sau ridicarea sabotilor de mana, inainte de inceperea manevrei revine personalului care efectueaza manevra.

Art. 75. - (1) Raspunderea pentru operatiile care se executa inainte de dezlegarea locomotivei de la tren, asigurarea contra fugirii a garniturilor de trenuri ce raman fara locomotiva, cat si pentru ridicarea sabotilor de mana si slabirea franelor de mana dupa legarea locomotivei la garnitura, o are personalul operatorului de transport feroviar, respectiv seful de tren sau mecanicul ajutor al locomotivei, in lipsa sefului de tren. Acestia fac inscrieri in registrul unificat de cai libere comenzi si miscare sau in registrul postului, dupa caz, mentionand citet: numarul liniei, numerele vagoanelor la care s-au strans franele de mana, respectiv la care s-au asezat saboti de mana, ora, numele si prenumele, dupa care semneaza.

In cazul trenurilor de lucru si al UAM care raman pe liniile statiei fara supraveghere, se procedeaza conform prevederilor de la alin. (1).

Art. 76. - Prevederi de amanunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii precum si modul de evidentiere a asigurarii, se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 8-a

Retragerea si oprirea manevrei in vederea primirii, trecerii si expedierii trenurilor

Art. 77. - (1) Inainte de primirea sau trecerea trenului prin statie, trebuie retrasa si oprita manevra care se efectueaza pe parcursul de primire a trenului si pe continuarea acestui parcurs, respectiv trebuie oprita manevra care se executa pe liniile cu acces la parcursul de primire si la continuarea acestui parcurs. Dupa retragerea si oprirea manevrei, parcursul de primire si continuarea acestuia trebuie sa ramana libere.

Inainte de expedierea trenului, trebuie retrasa si oprita manevra care se efectueaza pe parcursul de expediere a trenului, respectiv trebuie oprita manevra care se executa pe liniile cu acces la acest parcurs. Dupa retragerea si oprirea manevrei, parcursul de expediere trebuie sa ramana liber.

Timpul necesar pentru retragerea si oprirea manevrei, in vederea primirii, trecerii sau expedierii unui tren, se stabileste in PTE.

In statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 15 dinspre linia curenta spre statie, pe distanta drumului de franare fata de semnalul de intrare, manevra trebuie retrasa si oprita inainte de acordarea caii libere, respectiv inainte de ora plecarii trenului din statia vecina, in cazul sectiilor de circulatie inzestrate cu BLA; prevederi de amanunt se stabilesc in PTE.

Art. 78. - Retragerea si oprirea manevrei se face din ordinul verbal al IDM dispozitor, dat dupa caz, acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevra, masa de manevra, CAM sau direct conducatorului manevrei, indicandu-se numarul trenului si linia de primire/expediere/trecere a trenului. IDM dispozitor considera manevra retrasa si oprita numai dupa primirea de la personalul mentionat a confirmarii de retragere si oprire a manevrei.

Art. 79. - (1) In cazul in care manevra s-a executat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau albastra, in baza ordinului de circulatie a carui valabilitate nu a expirat, odata cu ordinul dat pentru retragerea si oprirea manevrei, IDM dispozitor retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circulatie de la mecanic; in acest caz, ordinul de circulatie isi pierde valabilitatea.

Acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevra, masa de manevra sau CAM aduce verbal la cunostinta conducatorului de manevra, ordinul IDM dispozitor chiar daca manevra stationeaza.

Conducatorul manevrei comunica mecanicului si partidei de manevra ordinul de retragere si oprire a manevrei, retrage si opreste manevra, dupa care retrage ordinul de circulatie de la mecanic si comunica celui de la care a primit ordinul, ca manevra a fost retrasa si oprita la linia ..(numarul liniei), dupa care inmaneaza ordinul de circulatie retras celui care l-a emis. Numai dupa primirea acestei comunicari, acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevra, masa de manevra sau CAM raporteaza retragerea si oprirea manevrei catre IDM dispozitor care a dat ordinul de retragere si oprire.

IDM dispozitor considera ca manevra a fost retrasa si oprita dupa ce a primit aceasta raportare si dupa ce s-a convins ca ordinul de circulatie, emis pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra, a fost retras de la mecanic si a fost restituit celui care l-a emis; prevederi de amanunt se stabilesc in PTE.

Cand ordinul de retragere si oprire a manevrei este transmis de catre IDM dispozitor direct conducatorului manevrei, dupa primirea raportarii de la acesta ca manevra a fost retrasa si oprita si dupa ce IDM dispozitor s-a convins ca ordinul de circulatie a fost retras de la mecanic si a fost restituit celui care l-a emis, acesta transmite acarului sau revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevra, masa de manevra sau CAM ca manevra a fost retrasa si oprita.

Art. 80. - (1) Miscarile de manevra executate simultan cu primirea si/sau expedierea trenului se admit numai daca parcursul de primire a trenului si continuarea acestui parcurs, precum si parcursul de expediere a trenului sunt separate de parcursurile de manevra, prin macazuri de acoperire manipulate si blocate, respectiv asigurate in pozitie spre linii de evitare sau spre alte linii ce pot face aceasta functie. In cazul statiilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, cheile incuietorilor macazurilor de acoperire trebuie sa se afle pe tabloul de chei din biroul de miscare sau de la posturile de macazuri.

In anumite statii inzestrate cu cocoasa de triere, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, in care nu sunt asigurate conditiile mentionate la alin. (1), se admite executarea manevrei prin impingere la triere, pe continuarea parcursului de primire a trenului simultan cu primirea trenului, in urmatoarele conditii:

a) trenul care se primeste sa fie franat automat;

b) viteza trenului peste aparatele de cale si pe linia de primire sa nu depaseasca 20 km/h; aceasta viteza-conditie de circulatie a trenului, va fi prevazuta in livretele cu mersul trenurilor de marfa.

In acest caz, prevederi de amanunt se stabilesc in PTE.

Se interzice efectuarea miscarilor de manevra cu acces la parcursuri de primire/expediere/trecere ale trenurilor de calatori, precum si a celor cu acces pe continuarea acestor parcursuri.

SECTIUNEA a 9-a

Oprirea vehiculelor feroviare fugite

Art. 81. - (1) In caz de fugire a vehiculelor feroviare, intregul personal feroviar este obligat sa intrebuinteze toate mijloacele pentru oprirea acestora.

Personalul feroviar care observa vehicule feroviare fugite, este obligat sa avizeze imediat pe IDM din cea mai apropiata statie de cale ferata. IDM va aviza posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei si din linie curenta, posturile ajutatoare de miscare si posturile de miscare din linie curenta, statia vecina - in sensul fugirii - si operatorul de circulatie, comunicand, daca este posibil, felul incarcaturii si daca sunt oameni in vehiculele feroviare fugite.

Pentru evitarea ciocnirii vehiculelor feroviare fugite cu trenurile in circulatie sau cu alte vehicule feroviare, operatorul de circulatie avizeaza statiile interesate despre fugirea vehiculelor feroviare si dispune:

a) interzicerea expedierii oricarui tren, atat pe linie simpla cat si pe linie dubla, pe intreaga distanta pe care ar putea sa o parcurga vehiculele feroviare fugite;

b) oprirea trenurilor aflate in mers, pe linia alaturata celei pe care circula vehiculele feroviare fugite - in cazul circulatiei pe linie dubla sau tripla - pe cat posibil in aliniament si evacuarea in conditii de securitate a calatorilor din vagoane;

c) oprirea imediata a trenului contra caruia fug vehiculele feroviare, in orice punct, in afara lucrarilor de arta si darea inapoi a trenului oprit in linie curenta, cu exceptia cazurilor cand darea inapoi a trenului este interzisa;

d) evacuarea calatorilor din vagoane, in conditii de securitate, in cazul in care nu este posibila darea inapoi a trenului din linie curenta;

e) oprirea si retinerea in prima statie a trenului care este urmarit de vehiculele feroviare fugite, pentru evitarea ciocnirii.

Statiile care au fost instiintate despre fugirea vehiculelor feroviare iau imediat masuri pentru oprirea acestora. In acest scop, macazurile se manipuleaza pe linie libera si se aseaza pe linie materiale de masa - pamant, nisip, pietris - saboti de mana sau alte obiecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare fugite sau care le pot opri.

In cazul in care aceste mijloace de oprire nu pot fi folosite din lipsa de timp sau exista convingerea ca vehiculele fugite, in cazul trecerii prin statie urmeaza sa intalneasca sau sa ajunga un tren, se va evita pericolul unei ciocniri opunandu-le orice fel de obstacole, dirijandu-le pe o linie infundata sau deraindu-le prin intredeschiderea unui macaz de la o linie cat mai indepartata de linia directa.

Masurile specificate mai sus nu sunt limitative, personalul putand lua si alte masuri, din proprie initiativa, in raport cu situatia de moment.

SECTIUNEA a 10-a

Manevra de introducere-scoatere a locomotivelor si automotoarelor in/din depou

Art. 82. - (1) Modul de efectuare a manevrei de introducere-scoatere in/din depou a locomotivelor izolate sau cu vagoane WIT, precum si a automotoarelor cu sau fara remorci, se stabileste in PTE.

Manevra acestor vehicule feroviare pe liniile statiei se face pe baza semnalelor optice si acustice date de personalul posturilor de macazuri si a indicatiilor semnalelor fixe de manevra, daca exista, completate, dupa caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, manevra acestor vehicule feroviare pe liniile statiei se face pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevra, completate dupa caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon.

Capitolul II

COMPUNEREA TRENURILOR

SECTIUNEA 1

Reguli generale la compunerea trenurilor

Art. 83. - (1) Se numeste tren, un grup de vehicule feroviare legate regulamentar intre ele si de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap si fine de tren.

Automotoarele, ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fara vagoane, precum si locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri.

Art. 84. - (1) Fiecare tren trebuie sa fie compus potrivit reglementarilor specifice in vigoare, a prevederilor cuprinse in planul de formare a trenurilor si in livretele cu mersul trenurilor.

Tonajul maxim si lungimea maxima a trenurilor se stabilesc prin planul de mers al trenurilor si se trec in livrete de mers.

Trenurile trebuie compuse astfel incat tonajul si lungimea acestora sa nu depaseasca valorile maxime prevazute in mersurile intocmite pentru acestea. In mod exceptional, la cererea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat, se admite indrumarea trenurilor mai lungi decat lungimea maxima prevazuta, numai cu dispozitie scrisa a operatorului de circulatie care stabileste si conditiile de circulatie.

Calculul lungimii trenului se face in metri, dupa intocmirea aratarii vagoanelor, pe baza datelor sablonate pe vehiculele din tren, la care se adauga si lungimea locomotivelor care remorca trenul, inclusiv a locomotivei impingatoare legata la tren si frana. Pentru vehiculele care nu au sablonata lungimea reala se socotesc cate 5 m pentru fiecare osie, iar vehiculele cu mai mult de 4 osii se considera drept vehicule cu 4 osii. La stabilirea lungimii trenurilor, pentru fiecare locomotiva se iau in calcul cate 25 m, fractiunile sub 0,5 m se neglijeaza, iar fractiunile de 0,5 m si mai mari se rotunjesc la 1 m.

Art. 85. - Trenurile de marfa care sunt deservite de partida de manevra pe sectie, trebuie sa aiba de regula, in compunerea lor un vagon de serviciu amenajat de catre operatorul de transport feroviar, in care ia loc partida de manevra pe sectie si alti agenti.

Art. 86. - (1) Dupa terminarea operatiilor de compunere a unui tren, acesta se acopera in ambele capete cu discuri rosii si se pune la dispozitia personalului de vagoane pentru efectuarea reviziei tehnice si a probei de frana, in vederea expedierii. Ridicarea discurilor de acoperire se face de catre personalul de vagoane dupa terminarea reviziei tehnice si a probei de frana.

Amplasarea, iluminarea, si depozitarea discurilor rosii se fac de catre personalul operatorului de transport feroviar care compune trenul si se stabilesc in PTE.

Art. 87. - Prevederi de amanunt privind avizarea punerii trenurilor la dispozitia personalului care executa revizia tehnica si proba de frana in vederea expedierii, precum si a terminarii acestora se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele feroviare

la introducerea lor in tren

Art. 88. - (1) La introducerea in trenuri vehiculele feroviare nu trebuie sa prezinte defecte, iar marfa din acestea trebuie sa fie incarcata si asigurata conform reglementarilor specifice in vigoare. Este interzisa introducerea in trenuri si mentinerea in circulatie a urmatoarelor vehicule feroviare:

a) vagoanele care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, fara avizul scris al revizorului tehnic de vagoane;

b) vehiculele feroviare motoare deraiate, accidentate sau defecte, fara avizul scris al personalului tehnic de specialitate;

c) vagoanele cu barele timoneriei de frana sau alte piese, rupte sau desprinse, care depasesc gabaritul CFR de vagon-de incarcare sau care sunt neasigurate, cazute din suportii de fixare sau din carligele de repaus;

d) vagoanele cu: locuri plane sau cu brocuri pe suprafata de rulare a rotilor, cutii de osie aprinse sau iesite din furcile de garda, roti blocate;

e) vagoanele cu arcuri de suspensie sau furci de garda rupte, strambe sau desprinse;

f) vagoanele cu tampoane strambe, rupte sau lipsa;

g) vagoanele descoperite sau acoperite, cu usi sau clape desprinse sau deschise, precum si vagoanele descoperite, cu dispozitivele de inchidere incomplete sau defecte;

h) vagoanele cu usi cazute de pe sina de rulare, expuse caderii in parcurs;

i) vagoanele incarcate cu containere care au usile deschise;

j) vagoanele incarcate fara respectarea reglementarilor specifice in vigoare, precum si vagoanele descoperite cu incarcatura deplasata sau neasigurata conform reglementarilor specifice;

k) vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile a caror frana automata si de mana nu este izolata si sigilata;

l) vagoanele goale cu tepuse neasezate in locasul lor, iesite din gabarit sau cu dispozitivele de asigurare a incarcaturii nefixate in pozitia de repaus;

m) vagoanele cu scurgeri din continut;

n) vagoanele cu transporturi cu gabarit depasit si vagoanele cu sarcina pe osie depasita, daca nu au aprobare de circulatie, conform reglementarilor specifice in vigoare;

o) vagoanele cu ghereta franei desprinsa si expusa caderii in parcurs;

p) vagoanele cu capacele de la dome sau gurile de incarcare de pe acoperis deschise;

r) vagoanele descoperite, incarcate cu materiale metalice lungi sau voluminoase - cazane, tabliere metalice, sine, vehicule - daca incarcatura nu este legata printr-o legatura metalica - otel sau cupru - la sasiul vagonului, cand circula pe liniile electrificate;

s) vagoanele cu tabla acoperisului desprinsa si vagoanele ale caror prelate sunt desprinse sau fixate necorespunzator;

t) vagoanele nedescarcate complet sau cu incarcatura pe o parte.

Este interzisa introducerea in trenuri si mentinerea in circulatie a vehiculelor feroviare neinscrise in parcul unui operator de transport feroviar sau care nu au fost autorizate pentru circulatie conform reglementarilor specifice.

Art. 89. (1) Verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor in trenuri se face de catre revizorul tehnic de vagoane in cadrul operatiilor de revizie tehnica la compunere.

In statiile in care se formeaza trenuri directe, precum si in statiile din parcurs in care se efectueaza atasari/detasari de vagoane, iar operatorul de transport feroviar nu poate asigura revizor tehnic de vagoane, se admite ca verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor in trenuri, sa se faca de catre alt personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar, autorizat sa efectueze probele de frana. In cazul in care acest personal, nu poate decide daca unele vagoane pot circula in compunerea trenului, solicita mecanicului sa-si dea avizul asupra introducerii acestor vagoane in tren; avizul mecanicului se da in scris, in rubrica Mentiuni asupra trenului din foaia de parcurs a locomotivei, iar vagoanele pentru care mecanicul nu si-a dat avizul ca pot circula in tren, se retin in statie.

In cazul in care verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor in trenuri se face conform prevederilor alin. (2) operatorul de transport feroviar trebuie sa asigure, intr-o statie intermediara din parcurs, efectuarea reviziei tehnice in tranzit si proba completa sau partiala de frana, dupa caz, de catre personal propriu sau de catre furnizori de servicii feroviare autorizati.

Statia intermediara din parcurs in care trenul trebuie oprit pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (3) se stabileste de catre administratorul infrastructurii feroviare la solicitarea operatorului de transport feroviar, prin mersul intocmit pentru tren.

Art. 90. - (1) Conditiile de circulatie stabilite de catre revizorul tehnic de vagoane in avizul scris, dat pentru introducerea in trenuri a vagoanelor care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la cunostinta operatorului de circulatie - de catre IDM - pentru a dispune asupra circulatiei trenurilor respective, cu respectarea acestor conditii; in acelasi mod se procedeaza si in cazul conditiilor stabilite prin avizul scris al personalului tehnic de specialitate al operatorului de transport feroviar, pentru vehiculele feroviare motoare care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte.

Conditiile stabilite de catre revizorul tehnic de vagoane respectiv de catre personalul tehnic de specialitate in avizul scris se aduc la cunostinta mecanicului, de catre IDM, prin ordin de circulatie.

Circulatia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodica expirata sau numai din vagoane pentru casare, se stabileste prin reglementari specifice.

Art. 91. - (1) Predarea-primirea vagoanelor se face conform reglementarilor specifice in vigoare.

Vagoanele aduse in statie in vederea introducerii lor in trenuri se revizuiesc din punct de vedere tehnic si al modului de incarcare de catre personalul operatorului de transport feroviar.

Lipsurile sau degradarile la vagoane se notifica de catre revizorul tehnic de vagoane, iar in statiile fara revizor tehnic de vagoane, de catre personal propriu al operatorului de transport feroviar.

SECTIUNEA a 3-a

Aranjarea vagoanelor in trenurile de calatori

Art. 92. - (1) In trenurile de calatori vagoanele se aranjeaza in ordinea stabilita de operatorul de transport feroviar prin reglementari proprii, de catre personalul acestuia, respectandu-se urmatoarele conditii:

a) primul vagon asezat dupa locomotiva care remorca trenul, trebuie sa fie de regula, un vagon de bagaje sau de posta;

b) primul compartiment al primului vagon de calatori din capatul dinspre locomotiva care remorca trenul nu trebuie sa fie ocupat de calatori. Acesta trebuie incuiat si prevazut cu tablita cu inscriptia compartiment de siguranta, amplasata pe usa compartimentului; in afara personalului care deserveste trenul, in compartimentul de siguranta are acces numai personalul care are drept de control sau supracontrol.

La primul si la ultimul vagon de calatori din tren, usile frontale extreme ale acestora precum si usile frontale ale vagoanelor de calatori vecine care nu asigura intercomunicatii, trebuie sa fie inchise si incuiate iar placile de intercomunicatie trebuie sa fie ridicate si fixate in aceasta pozitie.

Art. 93. - (1) Operatorul de transport feroviar de calatori poate solicita, in cazuri bine justificate, oprirea unui tren in una din statiile din parcurs, in care acesta nu are prevazuta oprire, pentru modificarea compunerii acestuia sau in vederea inlaturarii unor defecte sau deficiente care nu afecteaza siguranta circulatiei, la vehiculele din tren.

Operatorul de transport feroviar va adresa solicitarea de la alin. (1), in scris catre administratorul infrastructurii feroviare, care dispune dupa caz, oprirea trenului intr-una din statiile in care acesta nu are prevazuta oprire sau prelungirea stationarii trenului in una din statiile in care acesta are prevazuta oprire.

SECTIUNEA a 4-a

Aranjarea vagoanelor in trenurile de marfa

Art. 94. - (1) In trenurile de marfa vagoanele se aranjeaza de catre personalul operatorului de transport feroviar, conform reglementarilor specifice in vigoare, astfel incat:

a) in trenurile care circula cu locomotiva impingatoare, sa nu se introduca in ultimele 350 tone brute din tren, vehicule a caror masa bruta (tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone;

b) vagoanele cu frana automata activa precum si cele cu frana de mana in stare de functionare sa fie aranjate in corpul trenului cat mai uniform.

In trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de:

a) 12 osii, imediat dupa locomotiva si intre doua vagoane cu frana automata activa pentru trenurile de marfa, indiferent de rangul in care sunt prevazute sa circule;

b) 4 osii, inaintea ultimelor trei vagoane din tren care trebuie sa aiba frane automate active pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule intr-un rang, altul decat rangul VII;

c) 4 osii, inaintea vagonului de semnal pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule in rangul VII, numai daca sunt deservite de cel putin un agent cu atributii pentru mentinerea pe loc a trenului cu frane de mana si pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii.

Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca ultimul vagon al fiecarui tren - denumit in continuare vagon de semnal - sunt prevazute in reglementarile specifice in vigoare.

Daca trenul urmeaza sa-si schimbe in parcurs sensul de mers, operatie denumita in continuare rebrusment, personalul operatorului de transport feroviar trebuie sa compuna trenul astfel incat sa fie respectate conditiile prevazute la alin. (2), atat la indrumarea din statia de compunere cat si la indrumarea din statia in care se face rebrusmentul.

In cazul trenurilor pentru care este prevazuta detasarea de grupe de vagoane in parcurs, personalul operatorului de transport feroviar trebuie sa compuna trenul in statia de compunere, astfel ca dupa detasarea fiecarei grupe, aranjarea vagoanelor in tren sa respecte conditiile stabilite la alin. (2).

Aranjarea vagoanelor in trenurile de marfa prevazute in livretul cu mersul trenurilor sa circule in rangul VII, se face de regula in ordinea succesiunii statiilor in care se manevreaza.

Art. 95. - (1) Modul de aranjare in trenurile de marfa a vagoanelor a caror incarcatura depaseste gabaritul CFR de vagon-de incarcare, a vagoanelor care depasesc sarcina admisa pe osie sau pe metru liniar, precum si a vehiculelor feroviare de constructie speciala, se stabileste pentru fiecare caz in parte, odata cu emiterea aprobarii de circulatie a acestora, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

Aranjarea in trenuri a vagoanelor transpuse se face conform reglementarilor specifice in vigoare.

In trenurile de marfa, vagoanele cu diferente de inaltime intre centrele tampoanelor invecinate, mai mari de 100 mm se aranjeaza la urma trenului.

In cazul trenurilor remorcate si cu locomotiva impingatoare, nu se admit in compunerea trenului vagoane cu diferenta de inaltime, intre centrele tampoanelor invecinate, mai mare de 100 mm, iar diferenta de inaltime, intre centrele tampoanelor locomotivei impingatoare si ale ultimului vagon, nu trebuie sa fie mai mare de 90 mm.

Aranjarea in tren a vagoanelor specializate pentru transportul panourilor si tronsoanelor de sina, precum si compunerea trenurilor cu boghiuri speciale se face cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

Art. 96. - La compunerea trenurilor convoaie, care circula in complexe feroviare, se aplica regulile generale de la compunerea trenurilor, asigurandu-se repartizarea cat mai uniforma a franelor automate si de mana din convoi, ultimul vagon din tren avand frana automata activa.

Art. 97. - (1) Urmatoarele vehicule feroviare se aranjeaza obligatoriu la urma trenului de marfa ca vagon de semnal, iar cand nu sunt indeplinite conditiile acestuia, dupa vagonul de semnal:

a) automotoarele si remorcile de automotor;

b) vagoanele cu diferenta de inaltime intre centrele tampoanelor invecinate, mai mare de 100 mm;

c) vagoanele incarcate cu obiecte lungi, legate intre ele prin incarcatura sau prin bare de prelungire.

Tenderele de locomotiva, plugurile de zapada simple si UAM se aranjeaza la urma trenului dupa vagonul de semnal.

Se admit la urma trenului, dupa vagonul de semnal, vagoanele defecte care nu indeplinesc conditiile de circulatie in corpul trenului, avand conducta generala de aer defecta sau lipsa.

La aranjarea vehiculelor feroviare prevazute la alin. (1), (2) si (3) dupa vagonul de semnal se respecta toate conditiile obligatorii de siguranta circulatiei prevazute in reglementarile specifice in vigoare, referitoare la introducerea vehiculelor feroviare in trenuri, la compunerea trenurilor si la atasarea vehiculelor feroviare dupa vagonul de semnal.

Art. 98. - (1) Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile si locomotivele diesel si electrice trebuie sa fie despartite de vagoanele a caror incarcatura, in parcurs, se poate deplasa in sens longitudinal, printr-un vagon acoperit sau descoperit cu peretii inalti, gol sau incarcat cu marfuri care nu se pot deplasa longitudinal.

Vagoanele in care iau loc insotitorii transporturilor de marfuri periculoase din categoria explozibile, in cazul in care sunt dotate cu sobe in stare de functionare, se aranjeaza dupa vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, despartite de acestea prin cel putin 6 osii de siguranta.

Vagoanele repartizate pentru incarcare cu marfuri periculoase din categoria explozibile, trebuie sa aiba frana automata si de mana izolata, inainte de punerea la incarcare a acestora. Izolarea franei automate si de mana se face de catre personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, prevazut in reglementarile specifice proprii ale acestuia. In acest caz, in partea de sus a documentului de transport se scrie cu culoare rosie mentiunea FRANA AUTOMATA SI DE MANA IZOLATA-NU SE VOR ACTIONA, iar in aratarea vagoanelor trenului, in dreptul acestor vagoane, rubricile masa franata automat si masa franata de mana se bareaza. Punerea in functiune a franei automate si de mana la aceste vagoane se face de catre personalul operatorului de transport feroviar, numai dupa ce vagoanele au fost descarcate.

Cand in compunerea unui tren sunt introduse vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, IDM avizeaza mecanicul, prin ordin de circulatie.

Programarea circulatiei, expedierea si circulatia vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile se face conform reglementarilor specifice in vigoare.

Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile nu se introduc in trenurile care au in compunere vagoane care transporta oameni, exceptand vagoanele in care iau loc insotitorii acestor marfuri. In trenurile cu transporturi militare se pot introduce asemenea vagoane numai in conditiile stabilite de organele militare.

Art. 99. - (1) Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile si incendiabile, cu exceptia vagoanelor cisterna incarcate cu produse petroliere - benzine, motorine, pacura, titei - trebuie sa fie aranjate in corpul trenului avand ca vagoane de acoperire, cel putin:

a) 12 osii dupa locomotiva care trage trenul sau dupa locomotiva intercalata, daca exista;

b) 6 osii inaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care impinge trenul.

Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, trebuie sa fie aranjate in corpul trenului inaintea vagoanelor cu marfuri periculoase din categoria incendiabile si separate de acestea prin cel putin 6 osii de siguranta. Ca osii de siguranta nu pot fi folosite vagoane incarcate cu produse petroliere.

Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria incendiabile pot fi aranjate si la urma trenului, daca trenul nu are locomotiva impingatoare.

In cazul in care vagoanele acoperite, incarcate cu marfuri periculoase din categoria incendiabile, au usile si obloanele in buna stare si inchise, pot fi aranjate imediat dupa locomotiva/locomotivele din capul trenului sau inaintea locomotivelor intercalate si impingatoare.

Art. 100. - (1) Vagoanele cisterna, incarcate cu produse petroliere albe, trebuie sa fie separate de locomotiva din capul trenului prin cel putin un vagon gol sau incarcat cu alte marfuri decat cele periculoase din categoria explozibile, iar in lipsa acestuia prin cel putin un vagon incarcat cu produse petroliere negre sau motorina.

Exceptie de la prevederile de la alin. (1) fac trenurile formate numai din vagoane cisterna, incarcate cu produse petroliere albe, la care nu se asigura vagon de acoperire.

Art. 101. - (1) Personalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic care efectueaza operatiuni de transport feroviar, este obligat sa compuna trenurile conform reglementarilor specifice in vigoare.

Verificarea si raspunderea pentru aranjarea vagoanelor in tren si a compunerii trenurilor cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare, revine personalului operatorului de transport feroviar.

SECTIUNEA a 5-a

Aranjarea vagoanelor in trenurile mixte

Art. 102. - (1) In trenurile mixte vagoanele se aranjeaza de catre personalul operatorului de transport feroviar conform reglementarilor specifice in vigoare, respectandu-se urmatoarele:

a) aranjarea vagoanelor de calatori in trenurile mixte se face la urma trenului, in perioada in care nu se incalzesc si dupa locomotiva, in perioada de incalzire, cu respectarea regulilor stabilite pentru trenurile de calatori;

b) vagoanele de calatori se separa prin cel putin un vagon acoperit, gol sau incarcat cu marfuri care nu se deplaseaza longitudinal, de vagoanele descoperite incarcate cu busteni, stalpi, sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa in sens longitudinal in timpul mersului.

Vagoanele incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, radioactive, clor lichid, gaze lichefiate, incendiabile sau rau mirositoare nu se introduc in trenurile mixte.

Aranjarea vagoanelor de marfa in trenurile mixte se face in ordinea geografica a statiilor in care se manevreaza.

SECTIUNEA a 6-a

Legarea si dezlegarea vehiculelor din trenuri

Art. 103. - (1) Legarea si dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la si de la tren si frana, cat si intre ele se face cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare, de catre personalul operatorului de transport feroviar.

In toate cazurile legarea locomotivei sau a automotorului la tren se verifica de catre mecanic, care raspunde de executarea corecta a acestei operatiuni.

Cuplarea locomotivelor la trenurile de calatori, mixte sau la vagoanele ocupate cu oameni se face pe baza semnalelor date de catre un agent al trenului sau alt agent al operatorului de transport feroviar.

Art. 104. - (1) Legarea vagoanelor de calatori intre ele, precum si legarea vagoanelor de calatori cu cele de marfa trebuie sa se faca numai dupa oprirea completa a acestora. La legarea vagoanelor din trenurile de calatori, cupla in functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie stransa cu inca 1-2 rotatii dupa atingerea discurilor tampoanelor.

La legarea vagoanelor din trenurile de marfa si mixte, cupla in functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie stransa pana la atingerea discurilor tampoanelor. Cupla ramasa libera se pune in carligul de repaus, iar in lipsa acestuia cupla se va scurta prin insurubare completa, cu exceptia cuplei de la vagonul de semnal care va fi pusa in carligul de tractiune.

La legarea vagoanelor de calatori transpuse, inzestrate cu cupla cu surub, de alte vehicule de cale ferata prevazute cu astfel de cuple, se fac active ambele cuple. Aceasta legare devine posibila trecand latul cuplei vehiculului in cauza printre eclisele cuplei vagonului transpus.

In toate cazurile agentul care a efectuat legarea face si egalizarea cuplelor.

Art. 105. - Legarea intre grupul de vehicule prevazute cu cupla automata si grupul de vehicule prevazute cu cuple cu surub se face printr-o cupla mixta de tractiune care se fixeaza de cupla automata; in acest caz legarea se face intre vehicule prevazute cu tampoane sau in conformitate cu alte reglementari specifice in vigoare.

Art. 106. - (1) Legarea si dezlegarea vagoanelor intre ele, in/din trenuri, se face de catre agentii operatorilor de transport feroviar.

Legarea si dezlegarea vagoanelor din trenurile de calatori a caror conducta generala de inalta tensiune este alimentata in tot timpul anului precum si din trenurile de calatori incalzite electric se face de catre agentul operatorului de transport feroviar numai dupa ce revizorul tehnic de vagoane sau in lipsa acestuia, seful de tren, a predat cheia de la cupla electrica agentului operatorului de transport feroviar, confirmand verbal ca a deconectat conducta generala de inalta tensiune a trenului si a intrerupt-o la locul legarii/dezlegarii.

Responsabil pentru legarea corecta a vagoanelor din tren este agentul operatorului de transport feroviar care face legarea.

Art. 107. - (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, numai dupa ce garnitura a fost asigurata contra fugirii.

In cazul dezlegarii locomotivei impingatoare legate la tren si frana, agentul operatorului de transport feroviar care efectueaza aceasta operatie are obligatia sa puna cupla vagonului de semnal in carligul de tractiune, semiacuplarile in suporti si sa semnalizeze trenul.

SECTIUNEA a 7-a

Echiparea si deservirea trenurilor

Art. 108. - (1) Trenurile trebuie sa fie echipate potrivit actelor normative si reglementarilor specifice in vigoare cu mijloace, dispozitive sau echipamente, astfel incat sa se asigure semnalizarea corecta, stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor medical. Locomotivele vor fi dotate cu un manometru de control pentru efectuarea probei franelor de catre agenti autorizati ai operatorului de transport feroviar.

Trenurile trebuie sa fie deservite de catre cel putin doi agenti, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, sef de tren sau un alt agent, autorizat pentru a executa functia de sef de tren. Trenurile care pot fi deservite de cel putin un agent - mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar - sunt:

a)    automotoarele si ramele electrice sau diesel;

b)    UAM cu sau fara vagoane;

c)    locomotiva izolata.

Echipamentele si/sau dispozitivele de siguranta si vigilenta din dotarea vehiculelor feroviare prevazute la lit. a), b) si c), trebuie sa indeplineasca cerintele obligatorii impuse, sa fie in stare de functionare si in actiune.

Operatorul de transport feroviar stabileste numarul de agenti care deservesc trenul, prin reglementari specifice proprii cu respectarea prevederilor de la alin. (2), in functie de categoria trenului, volumul de lucru, caracteristicile sectiilor de circulatie, necesitatea mentinerii pe loc a trenului cu frane de mana, precum si alte conditii stabilite.

Deservirea trenurilor compuse din vagoane specializate pentru transportul sinelor si panourilor de cale ferata, precum si a trenurilor compuse din boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale ferata si a tronsoanelor de sina se face cu respectarea prevederilor alin. (2) si a celorlalte reglementari specifice in vigoare.

Trenurile de marfa pentru care s-au prevazut atasari/detasari de vagoane in statiile din parcurs, pot fi deservite de partida de manevra pe sectie. In cazul in care aceste trenuri nu sunt deservite de partide de manevra pe sectie, operatorul de transport feroviar este obligat sa asigure partida de manevra in statiile respective.

Art. 109. - (1) Trenurile se indruma de regula, fara agent la urma.

Indrumarea trenurilor de marfa cu agent la urma este obligatorie in cazurile in care:

a) lungimea trenului este mai mare decat lungimea maxima admisa pe sectia de circulatie pe care circula trenul;

b) declivitatea sectiei de circulatie, indiferent de sensul de circulatie este mai mare de 21 si trenul nu are locomotiva impingatoare legata la tren si frana;

c) nu sunt asigurate conditiile de deplasare la urma trenului, in timp de 12 minute, a celui de-al doilea agent al trenului in cazul opririi neprevazute a trenului in linie curenta; portiunile de linie pe care nu sunt asigurate aceste conditii se stabilesc de conducerii structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare.

In toate cazurile cand trenurile circula cu agent la urma, vagonul de semnal trebuie sa fie inzestrat obligatoriu cu ghereta de frana, iar agentul va fi dotat cu radiotelefon.

Art. 110. - Daca seful de tren devine inapt pentru serviciu in timpul parcursului, atributiile sale sunt preluate de:

a) un alt agent stabilit de catre operatorul de transport feroviar, la indrumarea din statia de domiciliu;

b) mecanicul trenului - in cazul trenurilor deservite numai de mecanic si sef de tren - pana la prima statie din parcurs, in care acesta opreste trenul chiar daca nu are oprire, aducand cazul la cunostinta IDM; acesta avizeaza operatorul de circulatie in vederea instiintarii operatorului de transport feroviar interesat, pentru remedierea neajunsului.

Art. 111. - (1) In cazul opririi neprevazute in linie curenta a trenului care circula cu locomotiva cu conducere simplificata - fara mecanic ajutor - iar seful de tren, respectiv agentul autorizat sa execute functia de sef de tren nu poate lua legatura cu mecanicul si nu percepe nici semnalul Atentie dat cu fluierul locomotivei, acesta se prezinta din proprie initiativa la locomotiva si in cazul in care constata ca mecanicul si-a pierdut capacitatea de conducere a trenului, ia urmatoarele masuri:

a)    duce manerul robinetului mecanic in pozitie de franare rapida, duce controlerul in pozitia O si actioneaza frana directa;

b)    strange frana de mana a locomotivei si asigura mentinerea pe loc a trenului cu franele de mana;

c)    opreste motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electrica;

d)    da semnalul Pericol cu fluierul locomotivei concomitent cu avizarea celei mai apropiate statii, prin orice mijloace.

Seful de tren trebuie sa fie instruit si autorizat in acest scop, iar in cabina de conducere a locomotivei trebuie sa fie afisate instructiuni pentru executarea operatiilor prevazute la alin. (1).

Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca locomotiva in cazul conducerii simplificate a acesteia sunt prevazute in reglementarile specifice in vigoare.

Art. 112. (1) Franele de mana necesare asigurarii mentinerii trenului pe loc se stabilesc de catre IDM la indrumarea trenului, prin nota de repartizare a franelor de mana pentru mentinerea pe loc si se repartizeaza de catre:

a) mecanic, pentru mecanicul ajutor si alti agenti ai trenului, daca acestia exista;

b) seful de tren daca exista, pentru agentii din partida de tren /de manevra.

In cazul in care franele de mana nu sunt suficiente pentru asigurarea mentinerii pe loc a trenului in linie curenta, operatorul de transport feroviar asigura deservirea trenului cu un numar suficient de agenti precum si echiparea trenului cu numarul necesar de saboti de mana, pentru mentinerea pe loc a trenului conform reglementarilor specifice in vigoare.

Art. 113. - (1) Locul sefului de tren in timpul parcursului, la trenurile de calatori si mixte, este in oricare vagon din garnitura de calatori a trenului.

In timpul parcursului, agentii din partida de manevra a trenului care manevreaza pe sectie au locul stabilit de regula, in vagonul de serviciu. In cazul in care nu se asigura vagon de serviciu, operatorul de transport feroviar poate dispune ca partida de manevra sa aiba locul stabilit in cabina locomotivei, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

La trenurile franate mixt, agentii ocupa vagoanele cu franele de mana repartizate de catre seful de tren sau mecanic, dupa caz.

Art. 114. - (1) La plecarea trenului din statie personalul care deserveste trenul este obligat sa urmareasca iesirea trenului peste macazuri si sa observe daca nu se dau semnale de oprire.

In cazul in care dupa darea semnalului de pornire a trenului se impune oprirea, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei va lua toate masurile necesare pentru oprirea trenului.

Art. 115. - (1) La trecerea trenurilor de marfa, prin statii, seful de tren trebuie sa fie prezent la usa vagonului de serviciu sau la fereastra cabinei locomotivei, iar agentul de la urma trenului - in cazul trenurilor prevazute sa fie deservite astfel - trebuie sa fie prezent pe platforma gheretei de frana de la vagonul de semnal, avand ziua steguletul galben desfasurat, iar noaptea lanterna cu lumina alba indreptata catre IDM.

Lipsa de la post a agentului de la urma trenului sau a personalului de tren care deserveste trenul format din boghiuri speciale pentru transportul panourilor si a tronsoanelor de sina, se avizeaza de catre IDM, operatorului de circulatie care dispune oprirea trenului in prima statie, unde se stabileste cauza lipsei acestor agenti.

In cazul in care agentii lipsesc de la post - cu exceptia trenurilor formate din boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale ferata si a tronsoanelor de sina - trenul poate fi expediat in continuare numai cu aprobarea operatorului de circulatie si cu respectarea conditiilor de circulatie a trenurilor de marfa fara agent la urma.

Art. 116. - (1) Semnalizarea trenurilor, functionarea corecta a elementelor constructive de semnalizare ale vehiculelor din compunerea acestora, aplicarea si ridicarea mijloacelor de semnalizare la si de la tren, precum si iluminarea si stingerea acestora, se asigura de catre agentii operatorului de transport feroviar stabiliti in reglementarile specifice in vigoare, completate dupa caz, cu reglementari specifice proprii operatorului de transport feroviar.

Locomotivele izolate precum si alte vehicule feroviare cu motor se semnalizeaza de catre mecanicul ajutor sau de catre mecanic in cazul deservirii locomotivelor numai de catre mecanic.

Personalul care asigura semnalizarea trenului precum si ridicarea mijloacelor de semnalizare de la tren poarta raspunderea executarii corecte a acestor operatii. Terminarea acestor operatii se comunica IDM prin mijloacele TC.

PARTEA A III-A

CIRCULATIA TRENURILOR

Capitolul I

ORGANIZAREA CIRCULATIEI TRENURILOR

SECTIUNEA 1

Puncte de sectionare

Art. 117. - (1) Circulatia trenurilor se face la distante separate prin puncte de sectionare, iar in cazuri exceptionale, la interval de timp.

Punctele de sectionare sunt:

a) statiile;

b) haltele de miscare;

c) posturile de miscare in linie curenta;

d) semnalele luminoase de trecere ale BLA.

Se considera puncte de sectionare si semnalele de parcurs din statii.

Statiile sunt puncte de sectionare care au linii destinate circulatiei trenurilor, efectuarii operatiunilor de manevra si altor operatiuni de transport feroviar.

Haltele de miscare sunt puncte de sectionare care au cel putin doua linii pentru incrucisari si treceri inainte de trenuri.

Posturile de miscare in linie curenta sunt puncte de sectionare care deservesc ramificatii in alte directii de mers, ramificatii din linie curenta care deservesc linii apartinand operatorilor economici, traversari, incalecari si descalecari de linii acoperite cu semnale. Ele au rolul de a elibera linia curenta dupa ce trenul sau convoiul de manevra a depasit aceste posturi.

Din punct de vedere al executarii serviciului de miscare statiile, haltele de miscare si posturile de miscare din linie curenta trebuie sa fie deservite de catre IDM, exceptand punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, care sunt deservite de catre agenti.

In linie curenta pot functiona si posturi ajutatoare de miscare care deservesc jonctiuni ale liniilor operatorilor economici. Acestea nu sunt acoperite de semnale, nu sunt puncte de sectionare si servesc pentru eliberarea liniei curente dupa gararea convoiului de manevra pe linia operatorului economic. Postul ajutator de miscare este deservit de catre IDM. Posturile ajutatoare de miscare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor sunt deservite de agenti.

In unele cazuri, intre punctele de sectionare pot exista posturi de macazuri in linie curenta, afiliate unei statii si destinate deservirii unor linii de cale ferata care nu apartin infrastructurii feroviare publice, racordate din linie curenta. Acestea nu sunt puncte de sectionare. Reglementari de amanunt privind deservirea si functionarea posturilor de macazuri din linie curenta se stabilesc in PTE.

SECTIUNEA a 2-a

Limitele incintei unei statii

Art. 118. - (1) Limitele incintei unei statii sunt semnalele de intrare ale acesteia.

Pe liniile duble, in cazul in care nu exista semnal de intrare pentru circulatia de pe linia falsa, linia din stanga, semnalele de intrare in sensul normal de circulatie a trenului, delimiteaza incinta statiei pentru ambele linii.

Pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor incinta punctului de sectionare este delimitata de indicatoarele permanente de acoperire.

SECTIUNEA a 3-a

Mersul trenurilor

Art. 119. - (1) Mersul trenurilor se stabileste prin graficul de circulatie si este prevazut in livretele cu mersul trenurilor. Fiecare tren trebuie sa poarte un numar si sa circule dupa un mers dinainte stabilit.

In mod exceptional, in afara de trenurile prevazute in graficul de circulatie, pot circula si trenuri suplimentare. Aceste trenuri circula dupa mersuri intocmite cu ocazia punerii lor in circulatie sau in conditiile de circulatie ale unor trenuri prevazute in livretele cu mersul trenurilor, stabilite prin dispozitiile de punere in circulatie a acestora.

Trenurile suplimentare de calatori au aceleasi conditii de circulatie ca si ale unui tren de aceeasi categorie, prevazut in livretele cu mersul trenurilor - viteza, timpi de mers, procent de masa franata si opriri - daca nu se dispune altfel prin dispozitia de punere in circulatie.

Trenurile suplimentare de marfa au aceleasi conditii de circulatie ca si ale unui tren de aceeasi categorie prevazut in livretele cu mersul trenurilor - viteza, timpi de mers, procent de masa franata si opriri - daca nu se dispune altfel prin dispozitia operatorului de circulatie.

Trenurile de serviciu - pentru transportul salariatilor feroviari la si de la serviciu - sau garniturile goale de calatori, circula conform mersurilor prevazute in livretele cu mersul trenurilor.

In toate cazurile de circulatie a trenurilor suplimentare, pentru care nu se intocmeste un mers special, mecanicul este instiintat, asupra conditiilor in care circula trenurile, prin ordin de circulatie in care se specifica: circulati in conditiile stabilite in livret pentru trenul - numarul .., precum si alte conditii de circulatie, daca este cazul.

Art. 120 - (1) In caz de necesitate se admite suprimarea unor opriri sau circulatia timpurie - inainte de ora prevazuta in mers - numai pentru trenurile de marfa, garniturile goale de calatori, precum si pentru anumite trenuri de calatori prevazute in livretele cu mersul trenurilor.

Suprimarea unor opriri sau circulatia timpurie a trenurilor se face pe baza dispozitiei operatorului de circulatie, transmisa punctelor de sectionare - statii, halte de miscare si posturi de miscare in linie curenta - in care se indica punctele de sectionare in care se suprima oprirea si ora reala de plecare.

Trenul timpuriu circula cu numarul trenului prevazut in grafic si are conditiile de circulatie prevazute in mersul trenului, care prin grafic circula regulat, daca nu se dispune altfel prin dispozitia operatorului de circulatie. Dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie, IDM trebuie sa avizeze suprimarea opririi si/sau circulatia timpurie la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, la posturile ajutatoare de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din linie curenta si inmaneaza mecanicului ordin de circulatie in care se mentioneaza circulatia timpurie, eventualele suprimari ale opririlor precum si ora reala a plecarii.

Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa, in statiile la care semnalul de intrare da indicatii asupra semnalului de iesire, se face in baza indicatiei de liber a semnalului de iesire. In aceste cazuri nu mai este necesara avizarea mecanicului prin ordin de circulatie.

Art. 121. - (1) Circulatia trenurilor prevazute in graficul de circulatie si a celor suplimentare se aduce la cunostinta personalului interesat, astfel:

a)    prin livretele cu mersul trenurilor;

b) prin programul de circulatie, periodic;

c) prin dispozitie scrisa a operatorului de circulatie, ori de cate ori intervin anulari sau suplimentari de trenuri fata de programul de circulatie zilnic.

Anularea circulatiei trenurilor prevazute in graficul de circulatie se face de catre administratorul infrastructurii feroviare prin dispozitie scrisa a operatorului de circulatie, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

Avizarea circulatiei trenurilor se face de catre:

a) operatorul de circulatie catre punctele de sectionare de pe sectia sa de circulatie;

b) IDM dispozitor catre posturile de macazuri si de bariera din statie si din linie curenta, posturile ajutatoare de miscare si posturile din statie deservite de catre IDM.

Posturile de bariera din linie curenta se avizeaza in sensul de mers al trenului de catre IDM din statia care expediaza trenul.

Circulatia trenurilor se avizeaza zilnic la orele 0, 6, 12, 18, prin dispozitie scrisa, separat pentru fiecare interval urmator, mentionandu-se trenurile care circula in plus sau in minus, in intervalul respectiv, fata de programul de circulatie zilnic. Avizarea circulatiei trenurilor la aceste ore se face obligatoriu chiar daca nu circula trenuri in plus sau in minus, prin formula circulatia normala. Daca este necesar, avizarea circulatiei trenurilor se face si la alte ore, prin dispozitie scrisa.

Pe sectiile de circulatie electrificate, unde sunt prevazute mijloace de remorcare electrice si diesel, in cazul schimbarii modului de remorcare a trenului din diesel in electric, operatorul de circulatie avizeaza prin dispozitie scrisa IDM de pe sectia pe care conduce circulatia, precum si operatorii de circulatie de pe sectiile de circulatie vecine, odata cu avizarea circulatiei.

SECTIUNEA a 4-a

Rangul trenurilor

Art. 122 - (1) Pentru stabilirea prioritatii in circulatie, fiecarui tren i se atribuie un rang, dupa cum urmeaza:

- peste orice rang: trenuri de serviciu puse in circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor;

- in ordinea rangului:

a)    rangul I - trenuri pentru care autoritatea de stat in transporturile feroviare dispune sa circule in acest rang;

b) rangul II - trenuri exprese, intercity si rapide de calatori;

c) rangul III - trenuri accelerate de calatori;

d) rangul IV - trenuri de persoane, trenuri mixte;

e) rangul V - trenuri internationale de marfa, trenuri de marfa specializate pentru transportul marfurilor perisabile si/sau vietatilor, trenuri de mesagerie, containere si coletarie;

f) rangul VI - trenuri de marfa interregionale sau regionale, trenuri navete, trenuri marsrute, trenuri cu vagoane goale;

g) rangul VII trenuri de marfa care urmeaza sa manevreze pe sectie (locale), trenuri convoaie de manevra(in complexe feroviare), trenuri de serviciu, locomotive izolate;

Pentru trenurile care se pun in circulatie pe baza ordinelor speciale rangul se stabileste odata cu punerea in circulatie, in functie de tipul trenului, conform celor prevazute la alin. (1).

La incrucisari si treceri inainte au prioritate trenurile de rang superior, iar pentru acelasi rang trenurile internationale care ies din tara si trenurile de lung parcurs.

In cazul in care trenurile intarziate sunt de acelasi rang, prioritatea in circulatie se stabileste de catre operatorul de circulatie, cu exceptia trenurilor internationale, caz in care are prioritate trenul care iese din tara.

SECTIUNEA a 5-a

Numerotarea trenurilor

Art. 123. - (1) Numerotarea trenurilor de calatori si marfa pe reteaua CFR se face conform reglementarilor specifice intocmite de catre administratorul infrastructurii feroviare, in acord cu reglementarile internationale.

Fiecarui tren i se atribuie un numar stabilit prin graficul de circulatie a trenurilor. Pentru trenurile neprevazute in graficul de circulatie a trenurilor, numerele se atribuie prin dispozitia de punere in circulatie.

Regula generala in numerotarea trenurilor este:

a) in sensul de la Bucuresti - numar fara sot;

b) in sensul spre Bucuresti - numar cu sot.

In anumite cazuri, numerele trenurilor de calatori si marfa pot fi precedate de un indicativ sau urmate de o cifra.

SECTIUNEA a 6-a

Deservirea posturilor de macazuri

Art. 124. - (1) Posturile de macazuri asigura primirea, expedierea si trecerea trenurilor, precum si efectuarea manevrei.

Posturile de macazuri din statie si din linie curenta trebuie sa fie deservite de acari si revizori de ace sau alti agenti autorizati pentru manipularea macazurilor, dupa caz.

In anumite statii stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare, revizorul de ace poate prelua si atributiile acarului, avand in acelasi timp competenta de a pastra cheile de la incuietorile macazurilor in timpul primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.

Art. 125. - (1) Manipularea, revizuirea, incuierea sau blocarea macazurilor din statie in vederea pregatirii parcursului pentru primirea/expedierea/trecerea trenului se fac, potrivit instructiunilor de manipulare a instalatiei respective, de catre:

a) acari sau revizori de ace, din ordinul IDM dat personal, telefonic sau prin revizorul de ace in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei fara bloc;

b) acari, din ordinul IDM, transmis telefonic si prin bloc, in statiile cu macazuri prevazute cu instalatii CEM sau cu incuietori cu chei cu bloc;

c) IDM in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, conform instructiunilor de manipulare a instatiilor respective;

d) agentul punctului de sectionare sau al postului ajutator de miscare, pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din ordinul operatorului de circulatie.

Inainte de primirea/expedierea/trecerea unui tren, toate macazurile atacate de tren atat pe la varf cat si pe la calcai, precum si macazurile de acoperire ale parcursului comandat se incuie, respectiv se blocheaza.

Art. 126. - (1) Cheile de la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, care intra in parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la varf, precum si cheile de la incuietorile macazurilor de acoperire se pastreaza de catre IDM sau revizorul de ace. Cheile, de la macazurile atacate de tren pe la calcai, pot ramane in incuietori, daca nu este stabilit altfel prin programul de zavorare.

Se interzice deszavorarea de catre IDM a parcursului executat in vederea primirii/expedierii/trecerii trenului, inainte de primirea raportarii gararii, iesirii sau trecerii complete a trenului de la acar sau de la revizorul de ace.

Se interzice ridicarea de pe tabloul de chei a cheilor parcursului executat, inainte de raportarea gararii/iesirii/trecerii complete a trenului.

Art. 127. - Cheile de la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, care nu intra in programul de zavorare a parcursurilor de primire/expediere si care deservesc linii destinate stationarii trenurilor de ajutor, de interventie, a vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile si radioactive, linii destinate pentru repararea vagoanelor si linii pe care stationeaza vagoanele ocupate cu oameni, se pastreaza de catre IDM, la locul stabilit in PTE.

Art. 128. - (1) In timpul pauzelor de circulatie si de manevra, pastrarea cheilor de la incuietorile macazurilor se face astfel:

a) in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei cu bloc, precum si in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei fara bloc, cu revizori de ace care au sediul la posturile de macazuri, macazurile se manipuleaza in pozitie normala sau pe linie libera, iar cheile se pastreaza in incuietori cu macazurile neincuiate;

b) in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei fara bloc, deservite de acar sau revizor de ace cu sediul la biroul de miscare, cheile de la incuietorile macazurilor liniilor directe, precum si cheile de la incuietorile macazurilor de acoperire se pastreaza in tabloul de chei de la biroul de miscare, cu macazurile incuiate in pozitie normala;

c) cheile incuietorilor macazurilor care dau acces la liniile de evitare sau scapare se pastreaza in tabloul de chei sau in aparatul de comanda sau manevra.

Cheile incuietorilor macazurilor care dau acces la linii apartinand operatorilor economici detinatori de infrastructura feroviara privata, care se ramifica din liniile statiei sau din linie curenta se pastreaza in tabloul de chei, conform prevederilor din PTE.

Cheile incuietorilor macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc de la posturile de macazuri din linie curenta se pastreaza la IDM din statia de care apartin aceste posturi.

Art. 129. - (1) In cazul in care se face manevra pe liniile deservite de un post de macazuri din linie curenta, pentru predarea-primirea cheilor de la incuietorile macazurilor, se efectueaza in ordine urmatoarele operatii:

a) IDM din statie inmaneaza cheile, catre conducatorul manevrei, inainte de expedierea trenului sau convoiului de manevra;

b) dupa expedierea trenului sau convoiului de manevra, IDM, care a predat cheile catre conducatorul manevrei, mentioneaza predarea cheilor in avizul de plecare ce se transmite statiei vecine;

c) la sosirea la postul de macazuri, conducatorul manevrei preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe linia respectiva;

d) dupa terminarea manevrei acarul incuie macazurile in pozitie pe linie directa si preda cheile catre conducatorul manevrei;

e) dupa primirea cheilor, conducatorul manevrei dispune asupra plecarii trenului sau convoiului de manevra;

f) in cazul in care se inapoiaza la statia de expediere, la sosirea trenului sau convoiului de manevra, conducatorul manevrei preda cheile catre IDM;

g) daca trenul sau convoiul de manevra soseste in statia vecina, conducatorul manevrei preda cheile catre IDM din aceasta statie, care mentioneaza in reavizul de sosire primirea acestora; IDM, care a primit cheile, trebuie sa le inapoieze catre IDM din statia care pastreaza cheile, cu primul tren care are oprire in ambele statii, mentionand acest lucru in avizul de plecare al trenului cu care s-au trimis cheile;

h) IDM din statia care raspunde de pastrarea cheilor confirma primirea acestora in reavizul de sosire a trenului cu care au sosit cheile.

In cazul in care cheile de la incuietorile macazurilor se pastreaza la postul de macazuri din linie curenta, ridicarea cheilor de pe tablou in scopul executarii manevrei, precum si in cazul ingrijirii, revizuirii sau repararii macazurilor si a instalatiilor se face de catre IDM, revizorul de ace sau agentul care deserveste acest post, numai in baza dispozitiei scrise data de catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul.

Atat dupa terminarea manevrei cat si dupa terminarea operatiilor de ingrijire, revizuire sau reparare a macazurilor si a instalatilor, personalul care deserveste postul incuie macazurile in pozitie pe linie directa, verifica macazurile si depune cheile de la incuietorile macazurilor pe tablou, raportand acest lucru in scris, catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul.

SECTIUNEA a 7-a

Comenzi si dispozitii in legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei

Art. 130. - (1) Nici un tren nu poate intra, iesi sau trece in/din/printr-o statie, pe la un post de miscare sau pe la un post ajutator de miscare sau de macazuri din linie curenta, fara o comanda data de catre IDM dispozitor, cu exceptia statiilor si a posturilor de miscare din linie curenta centralizate electrodinamic situate pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA.

Prin comanda se intelege ordinul dat de catre IDM dispozitor posturilor de macazuri din statie si din linie curenta, pentru intrarea, iesirea sau trecerea unui tren. In afara comenzilor de intrare, iesire sau trecere, in legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei mai pot interveni dispozitii, comunicari si ordine, conform prezentului regulament.

Pentru a nu se intarzia executarea comenzilor de intrare, iesire sau trecere a unui tren, IDM dispozitor da ordin, din timp, pentru retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare-iesire. Aceste operatii se executa inainte de a se da comenzile de intrare, iesire sau trecere a trenului.

Se interzice acarului sau revizorului de ace sa execute comanda de iesire sau trecere a unui tren, daca trenul din sens contrar nu a sosit la incrucisare sau nu a fost incunostintat de catre IDM cu privire la mutarea incrucisarii stabilite prin graficul de circulatie sau prin mersul intocmit.

Art. 131 - (1) Comenzile in legatura cu circulatia trenurilor se dau:

a) in scris, la posturile de macazuri inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc;

b) verbal si prin bloc, la posturile de macazuri centralizate electromecanic sau inzestrate cu incuietori cu chei cu bloc;

c) verbal, in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, cu posturi deservite de catre acari.

Comanda cuprinde numarul de control, ora de transmitere si continutul - numarul trenului completat cu mentiunile: intra/iese/intra-iese/trece, numarul liniei, precum si alte observatii.

Atunci cand este cazul, continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la:

a) schimbarea liniei de garare;

b) schimbarea incrucisarii;

c) primirea trenului pe linie ocupata;

d) oprirea unui tren care dupa mers trece fara oprire;

e) suprimarea opririi unui tren care dupa mers are oprire;

f) circulatia trenului pe linie falsa;

h) circulatia timpurie a trenului;

i) iesirea trenului in linie curenta inchisa;

j) directia de mers a trenului, in cazul in care un post de macazuri deserveste mai multe directii de mers;

k) trenul are in compunere vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, radioactive, gaze lichefiate, clor lichid si vagoane cu transporturi negabaritice;

l) circulatia trenurilor cu agent la urma;

m) schimbarea sistemului de remorcare.

Comenzile si observatiile care se dau in scris, trebuie sa se inregistreze simultan in momentul transmiterii lor, de catre toate posturile interesate, in registrele sau condicile acestora.

Art. 132. - In cazul in care IDM nu a dat comanda de intrare/iesire/trecere a trenului asteptat conform tabloului de sosire, plecare si garare a trenurilor sau conform dispozitiei de avizare a circulatiei unui tren suplimentar, timpuriu sau intarziat, acarul, revizorul de ace, agentul postului de bariera din incinta statiei respectiv pazitorul de bariera din linie curenta sunt obligati sa solicite de la IDM, din proprie initiativa, informatii asupra circulatiei trenului respectiv.

Art. 133. - In statiile sau posturile de macazuri din linie curenta inzestrate cu instalatii CEM sau cu incuietori cu chei cu bloc, comanda trebuie sa se dea in scris, ca si in cazul statiilor sau posturilor de macazuri din linie curenta inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, daca continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la:

a) primirea trenului pe linie ocupata;

b) circulatia trenului pe linie falsa, cu parcursul de intrare sau iesire neasigurat prin bloc;

c) iesirea trenului pe linie curenta inchisa;

d) primirea trenului in statie cu ordin de circulatie;

e) iesirea trenului din statie cu semnalul de iesire defect;

f) expedierea unui tren de la o linie cu parcurs neasigurat in bloc si neinzestrata cu semnal de iesire.

Art. 134. - (1) Se interzice IDM sa dea comanda in bloc pentru intrarea sau trecerea unui tren care trebuie oprit la semnalul de intrare.

Comanda in bloc se da numai dupa ce IDM se convinge ca trenul a oprit la semnalul de intrare, personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera - acolo unde exista - sau dupa comunicarea transmisa prin radiotelefon de mecanicul care conduce trenul.

Modul de lucru in cazul in care IDM nu se poate convinge personal de oprirea trenului la semnalul de intrare, se stabileste in PTE.

Art. 135. - Comanda de intrare a unui tren se da simultan la posturile care deservesc:

a) macazurile din parcursul de primire a trenului;

b) macazurile din continuarea parcursului de primire a trenului;

c) macazurile de acoperire a parcursului de primire a trenului, precum si din continuarea acestui parcurs;

d) barierele situate pe parcursul de primire a trenului.

Art. 136. - Comanda de iesire a unui tren se da simultan la posturile care deservesc:

a) macazurile din parcursul de expediere a trenului;

b) macazurile de acoperire a parcursului de expediere a trenului;

c) macazurile din capatul opus al liniei de la care se expediaza trenul;

d) barierele situate pe parcursul de expediere a trenului.

Art. 137. - Comanda de trecere a unui tren se da simultan la posturile care deservesc:

a) macazurile din parcursul de primire a trenului;

b) macazurile din parcursul de expediere a trenului;

c) macazurile de acoperire a parcursului de primire precum si de expediere a trenului;

d) barierele situate pe parcursul de primire precum si pe cel de expediere a trenului.

Art. 138. - (1) Comenzile scrise si verbale se dau cu urmatoarele formule:

a)    comanda de intrare se da cu formula:

Numarulora .trenul - numarul - intra la linia ..

b) comanda de iesire se da cu formula:

Numarul.ora.trenul - numarul - ..iese de la linia ..

c) comanda de trecere se da cu formula:

Numarulora.trenul - numarul -trece pe linia.. .

d) pentru trenurile care urmeaza sa fie primite si dupa oprire expediate, comanda de intrare si iesire poate fi data simultan cu formula:

Numarulora.trenul - numarul - intra-iese, linia ..

In statiile in care nu sunt permise primiri si expedieri simultane de trenuri, ordinul verbal pentru retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare-iesire al acestor trenuri, trebuie dat din timp, astfel ca dupa gararea sau iesirea unuia din trenuri, sa ramana de executat cat mai putine operatii pentru primirea sau expedierea trenului urmator. In cazul in care, in parcursurile executate pentru aceste trenuri intra macazuri comune, efectuarea si verificarea parcursului de intrare/iesire/trecere, precum si comanda pentru al doilea tren se executa dupa gararea primului tren.

IDM dispozitor este obligat sa dea comenzile prevazute la alin. (1), numai daca sunt prezenti toti agentii stabiliti - de la posturile prevazute in PTE - sa primeasca comanda respectiva, iar in cazul in care lipseste unul din agentii stabiliti, ceilalti agenti vor refuza primirea comenzii.

Darea comenzilor de iesire, trecere si intrare-iesire la posturile din statie trebuie sa se faca numai dupa obtinerea cailor libere. Numarul de control al comenzii este numarul telefonogramei cu care statia vecina a acordat calea libera.

Comanda de trecere a unui tren la posturile de macazuri din linie curenta se da de catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul inainte de acordarea caii libere punctului de sectionare vecin.

Art. 139. - (1) Dupa primirea ordinului verbal de la IDM dispozitor pentru retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare/iesire, respectiv repetarea ordinului in vederea colationarii, revizorii de ace si acarii procedeaza astfel:

a) in statiile inzestrate cu instalatii CEM, acarul retrage si opreste manevra, manipuleaza parghiile macazurilor din parcursul comandat si ale macazurilor de acoperire, dupa care verifica daca linia si parcursul de intrare/iesire sunt libere;

b) in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei cu bloc, acarul retrage si opreste manevra, manipuleaza macazurile din parcursul comandat si cele de acoperire, incuie si revizuieste aceste macazuri, indiferent daca le manipuleaza sau nu, ridica cheia de parcurs si verifica daca linia si parcursul de intrare/iesire sunt libere;

c) in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei fara bloc, acarul retrage si opreste manevra, manipuleaza macazurile din parcursul comandat si cele de acoperire, incuie si revizuieste aceste macazuri, indiferent daca le manipuleaza sau nu, ridica cheile de la incuietorile macazurilor conform programului de zavorare, verifica daca linia si parcursul de intrare/iesire sunt libere si preda cheile revizorului de ace sau IDM.

Revizorul de ace, acolo unde exista, transmite ordinul verbal acarului, eventual ii preda cheile pentru pregatirea parcursului. Revizorul de ace poate indeplini si atributiile acarului unde nu exista acar, conform prevederilor din PTE.

Revizorul de ace sau acarul, dupa efectuarea operatiilor prevazute la alin. (1) raporteaza catre IDM dispozitor retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare/iesire cu formula:

De la postul numarulmanevra este retrasa si oprita la linia numarul, linia numarul . si parcursul de intrare/iesire/trecere sunt libere pentru primirea/expedierea/trecerea trenului numarul

Dupa primirea raportarii retragerii si opririi manevrei si verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare/iesire/trecere, IDM dispozitor da comanda de intrare/iesire/intrare-iesire/trecere cu formulele de comenzi stabilite, in functie de instalatiile existente.

Art. 140. - (1) Primirea comenzilor se face de catre personalul care deserveste posturile de macazuri, astfel:

a) la posturile de macazuri deservite de revizori de ace sau de acari, comanda se primeste prin telefon de catre revizorul de ace la cabina postului de macazuri, iar acarii primesc verbal comanda de la revizorul de ace; la posturile de macazuri la care cabina acarului este inzestrata cu telefon si este separata de cabina revizorului de ace, acarul primeste comanda prin telefon in acelasi timp cu revizorul de ace, direct de la IDM dispozitor;

b) in cazul in care revizorul de ace sau acarul are sediul la biroul de miscare, acesta ia la cunostinta comanda din registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, semnand in coloana observatii;

c) la posturile de macazuri deservite numai de acari, comanda se primeste prin telefon de catre acar, direct de la IDM dispozitor.

In cazul in care personalul de la un post de macazuri sau de bariera din incinta statiei nu raspunde la apelurile telefonice ale IDM dispozitor, se procedeaza astfel:

a) IDM dispozitor se deplaseaza personal la cabina postului pentru a stabili cauza neprezentarii la telefon sau trimite un alt agent care trebuie sa-i comunice situatia constatata la postul respectiv;

b) in cazul in care telefonul este defect, se procedeaza la primirea/trecerea/expedierea trenurilor ca si in cazul statiilor in care acarul sau revizorul de ace are sediul la biroul de miscare;

c) in cazul in care personalul lipseste de la post sau este inapt de serviciu, se avizeaza seful statiei pentru a lua masuri de inlocuire sau de organizare a activitatii de circulatie si manevra daca inlocuirea nu este posibila.

Art. 141. - (1) La primirea unei comenzi prin telefon, revizorul de ace sau acarul repeta si confirma comanda dupa cum urmeaza:

a) in statiile cu macazuri centralizate electrodinamic, situate pe sectii de circulatie neinzestrate cu BLA, in statiile cu macazuri centralizate electromecanic sau prevazute cu incuietori cu chei cu bloc, acarul de la postul stabilit in PTE, repeta si confirma comanda cu formula:

De la postul numarul trenul - numarul - intra/iese/intra-iese /trece la/de la/pe linia , repetand si eventualele observatii care completeaza comanda.

Agentii celorlalte posturi de macazuri confirma primirea comenzii cu formula:

De la postul numarul primit.

b) in statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei fara bloc, revizorul de ace sau acarul de la postul stabilit in PTE inregistreaza comanda primita in registrul de comenzi al postului, cu eventualele observatii, repeta si confirma primirea acesteia cu numar de control, folosind formula:

De la postul numarulcu numarultrenul - numarul -..intra/iese/intra-iese/trece la/de la/pe linia , repetand si eventualele observatii care completeaza comanda.

Agentii celorlalte posturi de macazuri inregistreaza comanda primita si eventualele observatii in registrele de comenzi ale posturilor pe care le deservesc dupa care confirma - cu numar de control - primirea comenzii, cu formula:

De la postul numarulcu numarulprimit .

In statiile in care revizorul de ace sau acarul are sediul la biroul de miscare, repetarea comenzii se face verbal catre IDM, iar confirmarea se face prin semnatura in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

In cazul in care agentul unuia din posturi nu a inteles comanda, acesta cere repetarea comenzii de catre IDM dispozitor si dupa aceasta, repeta comanda si confirma primirea acesteia.

Art. 142. - Executarea si raportarea executarii comenzii primite catre IDM dispozitor, se face astfel:

a) la posturile cu macazuri centralizate electromecanic sau inzestrate cu incuietori cu chei cu bloc, executarea comenzilor se face potrivit reglementarilor din instructiunile de manipulare a instalatiei. Efectuarea comenzii in bloc tine loc si de raportare a executarii comenzii;

b) la posturile cu macazuri inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, deservite de revizori de ace, respectiv revizori de ace si acari, dupa primirea, inregistrarea, repetarea si confirmarea comenzii, revizorul de ace verifica daca cheile aduse de acari corespund parcursului comandat, precum si daca s-au adus cheile macazurilor de acoperire - in cazul in care exista - dupa care le depune pe tabloul de chei, iar acarii se posteaza la locul stabilit. Revizorul de ace verifica pe teren daca manevra este oprita, daca indicatoarele macazurilor parcursului comandat si ale macazurilor de acoperire dau indicatii corecte si numai dupa aceasta raporteaza catre IDM dispozitor modul de executare a comenzii primite, cu formula:

De la postul numarul..ora trenul - numarul -liber pe/de la linia . Cu aceeasi formula raporteaza executarea comenzii toti revizorii de ace care au primit comanda.

Art. 143. - (1) IDM dispozitor, dupa primirea raportarii executarii comenzii, dispune revizorului de ace care manipuleaza semnalul de intrare/iesire sa-l puna pe liber, cu formula:

Postul numarul pune semnalul de intrare/iesire pe liber pentru trenul - numarul - ora.

In cazul in care semnalul de intrare se pune pe liber de catre IDM, acesta pune semnalul pe liber numai dupa primirea raportarii executarii comenzii.

Art. 144. - (1) In statiile cu macazuri prevazute cu incuietori cu chei fara bloc deservite numai de catre acari, avand sediul la posturile de macazuri sau la biroul de miscare, la executarea comenzilor de intrare/iesire/intrare-iesire/trecere se procedeaza ca si in cazul statiilor cu revizor de ace, cu deosebirea ca in acest caz, cheile parcursului comandat si ale macazurilor de acoperire se aduc si se predau catre IDM dispozitor, care le verifica si le depune pe tabloul de chei din biroul de miscare.

Dupa predarea cheilor acarii se inapoiaza la posturi, raporteaza la telefon executarea comenzii cu aceeasi formula cu care raporteaza revizorii de ace, dupa care IDM dispozitor autorizeaza pe acarul care manipuleaza semnalul de intrare/iesire sa-l puna pe liber, sau pune personal semnalul de intrare/iesire pe liber, dupa caz.

Art. 145. - In statiile cu un singur acar, la iesirea trenurilor, acesta revizuieste numai macazurile atacate de tren pe la varf.

Art. 146. (1) Executarea comenzilor la posturile de macazuri aflate in linie curenta, cu macazuri inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc se face astfel:

a) dupa primirea, repetarea, inregistrarea si confirmarea comenzii, cu respectarea reglementarilor din prezentul regulament, acarul revizuieste macazurile care intra in parcursul comandat, atacate de tren pe la varf si apoi se posteaza la locul fixat in PTE;

b) cu ocazia revizuirii macazurilor, in cazul in care acarul constata o neregula ce pericliteaza siguranta circulatiei, ia masuri de oprire a trenului cu ajutorul semnalelor optice si acustice, dupa care raporteaza situatia catre IDM din statia de care apartine postul.

Executarea comenzilor la posturile de macazuri aflate in linie curenta, cu macazuri centralizate sau inzestrate cu incuietori cu chei si bloc, se face potrivit reglementarilor din instructia de manipulare a instalatiei precum si a reglementarilor din prezentul regulament.

Art. 147. - (1) In cazul in care acarul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la telefon, trenul poate fi expediat numai dupa ce s-a inmanat mecanicului ordin de circulatie, in care se specifica oprirea obligatorie a trenului inaintea primului macaz si revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea agent al trenului. Daca sunt indeplinite toate conditiile stabilite in reglementarile specifice, cel de-al doilea agent al trenului va da semnale de punere in miscare a trenului. In prima statie mecanicul opreste trenul chiar daca nu are oprire si aduce la cunostinta IDM constatarile facute.

Pentru trenurile care circula prin impingere, dupa oprire, revizuirea macazurilor se face de catre agentul care ocupa ghereta de frana a vagonului din capul trenului, iar in prima statie aduce la cunostinta IDM constatarile facute.

In cazul in care acarul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la telefon, trenurile prevazute la art. 108 alin. (2) care circula fara al doilea agent, se expediaza cu respectarea prevederilor art. 147 alin. (1), numai insotite de catre un agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare .

Art. 148. - (1) In cazul in care se primeste sau se expediaza un tren la sau de la o linie cu macazuri necentralizate sau cu macazuri neprevazute cu incuietori cu chei cu si fara bloc si in cazul in care incuietorile macazurilor sau instalatiile CEM, precum si cele cu incuietori cu chei cu bloc sunt defecte, revizorul de ace sau IDM - in cazul in care nu exista revizor de ace - dupa raportarea de catre acar a executarii parcursului, trebuie sa faca personal revizia macazurilor atacate de tren pe la varf si sa consemneze in condica de comenzi a postului, pe randul urmator liber, mentiunea:

Aziorarevizuit macazurile - numarul -pentru intrarea/iesirea/trecerea trenului - numarul - .la/de la/pe linia

Semnatura..

In cazul in care revizia macazurilor atacate de tren pe la varf se efectueaza de catre revizorul de ace, acesta raporteaza executarea comenzii catre IDM, numai dupa inscrierea efectuarii reviziei in registrul de comenzi al postului.

Dupa efectuarea acestor operatii, pentru primirea unui tren, IDM da ordin de aducere a trenului in statie cu ordin de circulatie, folosind formula:

Postul numarul aduceti trenul - numarul - cu ordin de circulatie, ora din cauza .

Semnatura..

In ordinul de circulatie se specifica linia si conditiile de primire a trenului.

Art. 149. - In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, in cazul nefunctionarii instalatiei, precum si in cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa se procedeaza conform instructiunilor de manipulare a instalatiei si a prevederilor din PTE.

Art. 150. - In cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa, daca IDM are posibilitatea sa asigure un parcurs de intrare de pe linie falsa, prin executarea in bloc a unui parcurs de iesire pe linie normala sau sa asigure un parcurs de iesire pe linie falsa, prin executarea unui parcurs de intrare de pe linie normala, revizia macazurilor nu mai este necesara.

Art. 151. - In afara comenzilor de intrare/iesire/intrare-iesire/trecere, alte dispozitii si comunicari in legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei se transmit si se primesc verbal sau in scris, se repeta si se confirma dupa cum este prevazut in prezentul regulament.

Art. 152. Pentru intampinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere acarii si revizorii de ace se posteaza astfel:

a) in statiile inzestrate cu instalatii CED, pe sectii de circulatie neinzestrate cu BLA, acarul se posteaza la locul fixat prin PTE, dupa primirea comenzii;

b) la posturile de macazuri cu instalatii CEM, acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a cabinei, la intrarea trenului, inainte ca locomotiva trenului sa depaseasca semnalul de intrare, iar la iesirea trenului, imediat dupa punerea semnalului de iesire pe liber;

c) la posturile de macazuri prevazute cu incuietori cu chei cu si fara bloc, la intrarea trenului acarul sau revizorul de ace se posteaza langa cabina pentru a putea raspunde la eventualele chemari telefonice, inainte ca locomotiva trenului sa depaseasca semnalul de intrare, iar la iesirea trenului dupa punerea semnalului de iesire pe liber sau dupa raportarea executarii comenzii de iesire, daca nu exista semnal de iesire;

d) in cazul in care postul de macazuri este deservit de mai multi acari, acarul care primeste comenzile se posteaza langa cabina sau pe platforma cabinei inainte ca trenul sa depaseasca semnalul de intrare, iar ceilalti acari, dupa ce au raportat retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare/iesire/trecere, se posteaza la varful macazului stabilit in PTE. In acest caz, la trecerea/iesirea trenurilor, postarea acarilor la macazurile fixate in PTE se face imediat dupa punerea semnalului de iesire pe liber sau dupa raportarea executarii comenzii, daca statia nu este inzestrata cu semnal de iesire;

e) in statiile cu un singur acar, acesta, dupa ce a predat catre IDM cheile parcursului executat, se posteaza la locul stabilit prin PTE;

f) la posturile de macazuri deservite de revizor de ace si acari, la intrarea/trecerea trenului, inainte ca trenul sa depaseasca semnalul de intrare, revizorul de ace se posteaza langa cabina, in locul de unde poate supraveghea prezenta acarilor la macazurile fixate si totodata poate raspunde la eventualele apeluri telefonice. Acarii, dupa ce raporteaza revizorului de ace retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei de primire si a parcursului de intrare/iesire si predau acestuia cheile parcursului comandat se posteaza la locul fixat in PTE;

g) la posturile de macazuri deservite de revizor de ace si acari, la trecerea/iesirea trenului, revizorul de ace se posteaza in fata cabinei, iar acarii la macazurile fixate in PTE, imediat dupa ce semnalul de iesire este pus pe liber sau dupa raportarea executarii comenzii, daca nu exista semnal de iesire;

h) la posturile de macazuri din linie curenta, acarul se posteaza la macazul de acces pe LFI, fie ca macazul este atacat pe la varf, fie pe la calcai, dupa efectuarea reviziei acestuia;

i) acarii si revizorii de ace, respectiv agentii stabiliti in PTE, care asista la intrarea/iesirea/trecerea trenului, pot parasi locul, numai in cazul in care sunt chemati la telefon pe circuitul IDM-cabine sau in cazul in care observa la tren o neregula ce pericliteaza siguranta circulatiei si care trebuie comunicata imediat catre IDM si celelalte posturi, in vederea opririi trenului.

SECTIUNEA a 8-a

Supravegherea prin defilare a trenurilor in circulatie

Art. 153. - (1) Toate trenurile care circula prin statie si in linie curenta se supravegheaza prin defilare, astfel:

a)    in statie, de catre personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare conform prevederilor din PTE;

b) in linie curenta, de catre personalul care deserveste posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare, posturile de macazuri si de bariera, precum si de catre revizorii de cale.

In statiile in care este prevazuta efectuarea reviziei tehnice in tranzit, operatorii de transport feroviar trebuie sa organizeze supravegherea prin defilare a trenurilor proprii de catre revizori tehnici de vagoane.

Personalul stabilit la alin. (1) este obligat:

a) sa urmareasca cu atentie starea vehiculelor feroviare si a incarcaturii din vagoane pentru a constata cazurile in care vehiculele feroviare prezinta defecte vizibile si/sau sesizabile prin zgomotul produs si pericliteaza siguranta circulatiei si securitatea transporturilor;

b) in caz de pericol sa dea imediat semnale de oprire a trenului si sa avizeze IDM si dupa caz mecanicul de locomotiva, asupra pericolului si necesitatii opririi trenului.

IDM, in cazul in care este avizat asupra pericolului si necesitatii opririi trenului, trebuie sa ia imediat masuri de oprire a trenului folosind toate mijloacele (comunicarea catre mecanic prin radiotelefon, manipularea semnalelor pe oprire, transmiterea semnalelor de oprire cu instrumente portative sau cu alte mijloace).

In cazul in care nu s-a reusit oprirea trenului, IDM anunta posturile din linie curenta, statia vecina si operatorul de circulatie despre pericolul existent si necesitatea opririi trenului.

Modul de avizare a trenurilor la care urmeaza sa se efectueze revizie tehnica, catre revizorii tehnici de vagoane, in statiile in care acestia exista, se stabileste in PTE.

Defectele vehiculelor feroviare, vizibile si/sau sesizabile prin zgomotul produs si starea incarcaturii care pericliteaza siguranta circulatiei si securitatea transporturilor si care trebuie constatate cu ocazia supravegherii prin defilare a trenurilor in circulatie, sunt:

a) barele timoneriei de frana sau alte piese desprinse, care depasesc gabaritul CFR de vagon-de incarcare;

b) locuri plane sau brocuri pe suprafata de rulare a bandajului rotii, cutii de osie aprinse sau iesite din furcile de garda, roti blocate (locurile plane sau brocurile de pe suprafata de rulare a bandajului vehiculelor feroviare in mers se manifesta printr-un zgomot caracteristic, iar cutia de osie aprinsa, inainte de ajungerea ei la incandescenta, se recunoaste prin receptionarea unui suierat care poate fi insotit si de o degajare de fum);

c) arcuri de suspensie rupte sau desprinse;

d) usi sau clape ale vagoanelor, desprinse sau deschise, precum si usi ale vagoanelor acoperite cazute de pe sina de rulare - ghidaj - expuse caderii in parcurs;

e) usi deschise la containerele incarcate pe vagon;

f) incarcatura din vagoanele descoperite, deplasata;

g) vagoanele cu scurgeri din continut;

h) ghereta franei de mana desprinsa si expusa caderii in parcurs;

i) tabla acoperisului vagoanelor desprinsa, precum si prelate desprinse.

Art. 154. - (1) In cazul in care trenul este oprit, conform prevederilor art. 153, alin. (2), lit. b) sau art.153 alin. (3), constatarea cauzelor care au produs defectul, precum si stabilirea altor conditii de circulatie pentru vehiculele din tren se fac de catre:

a) revizorii tehnici de vagoane, acolo unde exista;

b) un agent al trenului, in linie curenta si in statiile unde nu exista revizori tehnici de vagoane.

Conditiile pentru circulatia in continuare a vehiculelor din compunerea trenului, se stabilesc de catre revizorul tehnic de vagoane sau de catre personalul operatorului de transport feroviar care deserveste trenul, dupa caz; aceste conditii sunt comunicate in scris catre IDM din statia in care a fost oprit trenul, sau prin instalatii TC de catre mecanicul trenului oprit in linie curenta catre IDM din statia cea mai apropiata cu care acesta poate lua legatura.

IDM avizeaza operatorul de circulatie pentru a dispune circulatia trenului in conditiile stabilite.

Art. 155. - (1) IDM, revizorii de ace, acarii si revizorii tehnici de vagoane se posteaza, pentru supravegherea prin defilare a trenului in statie, in pozitie si tinuta corespunzatoare, cu instrumentele portative necesare semnalizarii, astfel:

a) IDM, inainte ca trenul sa fi depasit primul aparat de cale de la intrare, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren;

b) revizorii de ace si acarii, inainte ca trenul sa depaseasca semnalul de intrare, ziua cu steguletul galben desfasurat, noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren;

c) revizorii tehnici de vagoane, inainte ca trenul sa atace primul aparat de cale, ziua cu rechizitele proprii, noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren.

In linie curenta, revizorii de cale, pazitorii de bariera si personalul care deserveste alte posturi din linie curenta se posteaza pentru supravegherea prin defilare a trenurilor in exteriorul liniei/liniilor, in pozitie si tinuta corespunzatoare, astfel:

a) revizorii de cale, pe partea dreapta a sensului normal de circulatie, cu steguletul galben infasurat;

b) agentii posturilor de bariera, in locul stabilit prin Regulamentul de functionare a postului de bariera anexat la PTE, ziua cu steguletul galben infasurat, iar noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren;

c) IDM, in cazul in care postul din linie curenta este deservit de catre acesta, la locul stabilit in PTE, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren;

d) revizorii de ace sau acarii, cand posturile din linie curenta sunt deservite de acestia, la locul stabilit in PTE, ziua cu steguletul galben desfasurat, noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren.

Pentru supravegherea prin defilare a trenurilor in circulatie, in vederea constatarii situatiilor care pot periclita siguranta circulatiei, personalul precizat la alin. (1) este obligat sa se posteze la locul stabilit in PTE si sa nu paraseasca locul din care supravegheaza trenul, inainte de oprirea sau trecerea acestuia, decat daca observa la tren nereguli care pun in pericol siguranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe circuitul IDM-cabine. In cazul trenurilor care au oprire in statie, iar IDM trebuie sa indeplineasca si alte operatii in legatura cu primirea si expedierea altui tren sau cu expedierea trenului respectiv, IDM intampina primul tren numai pana in momentul in care acesta s-a angajat pe linia de primire.

Art. 156. - (1) In cazul circulatiei trenurilor fara oprire prin statiile neinzestrate cu semnal de iesire, IDM trebuie sa dea semnalul trecerea fara oprire a trenului inainte ca trenul sa depaseasca primul aparat de cale de la intrare, respectiv la aparitia trenului, in cazul in care nu are vizibilitate pana la primul aparat de cale, postandu-se astfel incat sa fie perceput de catre mecanic; dupa aceasta IDM se deplaseaza la locul stabilit pentru supravegherea prin defilare a trenului.

In cazul in care la trecerea trenurilor fara oprire prin statii, mecanicul nu isi semnaleaza prezenta la post prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei atat ziua cat si noaptea, precum si prin aprinderea luminii in cabina de conducere pe timp de noapte in dreptul biroului de miscare, IDM ia masuri de oprire a trenului.

Art. 157. - (1) Personalul stabilit in PTE sa supravegheze prin defilare circulatia trenurilor este obligat sa se convinga de existenta semnalelor de cap si de fine de tren.

Modul in care IDM se convinge de existenta semnalelor de cap si de fine de tren se stabileste in PTE.

La plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare deservite de IDM, a unui tren nesemnalizat corespunzator, acesta trebuie sa ia masuri de oprire a trenului.

In cazul in care semnalele de fine de tren lipsesc, IDM va aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a expediat trenul, pentru oprirea circulatiei altor trenuri, pana cand se stabileste daca trenul in cauza este complet.

In cazul in care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete, dar trenul este complet, IDM lasa trenul sa circule pana la prima statie, comunicand neregula constatata catre IDM din aceasta statie. IDM care primeste aceasta avizare ia masuri de oprire a trenului, chiar daca acesta nu are oprire prin mers si dispune semnalizarea corespunzatoare a trenului de catre agentul operatorului de transport feroviar.

Pe sectiile de circulatie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete, IDM ia masuri de oprire a trenului, iar in cazul in care acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, in vederea semnalizarii corespunzatoare de catre agentul operatorului de transport feroviar, iar trenul urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire.

In cazul in care la vagoanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca in afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea fine de tren, una sau mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse, se procedeaza conform celor prevazute la alin. (3), (5) si (6).

SECTIUNEA a 9-a

Reguli generale privind circulatia trenurilor

Art. 158. - (1) Din punct de vedere al executarii serviciului fiecare punct de sectionare, cu exceptia semnalelor luminoase de trecere ale BLA, precum si fiecare tren trebuie sa fie sub conducerea unei singure persoane.

In punctele de sectionare, care nu sunt situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, IDM dispozitor este singurul in drept sa dispuna asupra primirii si expedierii trenului. Dispozitiile privind circulatia trenurilor se dau numai prin IDM dispozitor.

In punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor asupra primirii si expedierii trenurilor dispune operatorul de circulatie.

In unele statii tehnice si de triaj, in care dispozitivul liniilor si instalatiilor permite separarea in zone distincte de circulatie si/sau manevra, activitatea poate fi condusa de doi sau mai multi IDM dispozitori. In acest caz organizarea activitatii statiei si prevederi de amanunt privind repartizarea atributiilor intre IDM dispozitori, se stabilesc in PTE.

In linie curenta, asupra trenului oprit dispune seful de tren. Mecanicul, personalul de tren, personalul de manevra si personalul din activitatea de linii este obligat sa execute dispozitiile sefului de tren. La trenul aflat in mers, precum si la trenul fara sef de tren, asupra trenului dispune mecanicul.

Art. 159. - (1) Liniile de garare ale trenurilor se stabilesc de seful statiei inainte de punerea in aplicare a planului de mers al trenurilor si se trec in tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor.

Pentru trenurile care circula fara oprire se stabileste de regula, ca linie de trecere, linia directa.

In statiile unde linia directa nu are continuitate la iesire pe directa, ca linie de trecere pentru trenul care circula fara oprire se stabileste, de regula, linia abatuta care are continuitate la iesire pe linia directa.

Trenurile de calatori cu oprire in statie se primesc, de regula, la linii cu peron.

In cazul trenului suplimentar de calatori, care circula dupa mersul intocmit la punerea acestuia in circulatie, numarul liniei de garare se stabileste de catre operatorul de circulatie impreuna cu IDM din fiecare statie cu oprire.

Tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor se afiseaza in biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si la posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si de macazuri din linie curenta.

IDM este obligat sa urmareasca si sa se informeze asupra circulatiei trenurilor prevazute in tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor, precum si asupra celor suplimentare.

IDM este obligat sa respecte linia de primire/trecere/expediere a trenurilor stabilita in tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor.

Art. 160. - (1) Schimbarea liniei de primire/trecere/expediere a trenului se poate face numai cu aprobarea operatorului de circulatie, la solicitarea IDM, in cazul in care necesitatile de exploatare o impun.

In cazul in care se schimba linia de primire/trecere a unui tren, iar la linia pe care se primeste trenul exista restrictii de viteza, se procedeaza astfel:

a) IDM aduce verbal la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schimbarii liniei de primire/trecere, cu restrictia respectiva;

b) operatorul de circulatie da dispozitie scrisa statiei care a cerut schimbarea liniei de garare si statiei in care trenul are ultima oprire, pentru avizarea restrictiei de viteza;

c) IDM din statia in care trenul are ultima oprire, aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie existenta restrictiei de viteza.

Art. 161. - (1) In cazul in care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost avizat despre existenta restrictiei de viteza, trenul va intra in statie cu semnalul de chemare, daca exista sau cu ordin de circulatie inmanat mecanicului dupa oprirea trenului la semnalul de intrare.

In cazul in care restrictia de viteza la linia pe care se primeste trenul este sub 20 km/h, trenul trebuie oprit la semnalul de intrare. Continuarea mersului se face dupa inmanarea ordinului de circulatie, in care se mentioneaza restrictia de viteza si depasirea semnalului de intrare pe oprire.

Art. 162. - (1) Primirea trenurilor in statie se face numai pe linii libere.

Verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire, privind starea de liber sau ocupat a acestora, se face tinand seama de specificul statiei, de tipul instalatiei si de conditiile de vizibilitate, astfel:

a) in statiile inzestrate cu instalatii CED, pe baza indicatiilor date pe luminoschema, iar in statiile cu instalatii CE, pe baza indicatiilor date pe display;

b) in statiile centralizate electromecanic, in cazul in care acarii au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei de primire a trenului, verificarea liniei/liniilor si a parcursului de intrare/iesire se face de la fereastra sau platforma cabinei;

c) in statiile inzestrate cu incuietori cu chei cu bloc sau fara bloc, in cazul in care acarii, respectiv revizorii de ace au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei/liniilor de primire a trenului, verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire se face pe teren, din raza de activitate a postului.

Pentru stabilirea starii de liber a parcursului de intrare/iesire se verifica si portiunea de linie cuprinsa intre semnalul de intrare si varful primului macaz din parcursul de intrare, linia de garare care intra in parcursul comandat, precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pana la semnalul de intrare din sensul opus de mers.

Art. 163. - (1) In cazul in care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei de primire/trecere si a parcursului de intrare/iesire a trenului, precum si pe timp cu vizibilitate redusa, verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire se face de catre acari, revizori de ace si IDM prin deplasarea acestora printre firele liniei, fiecare incepand de la locul stabilit in PTE, pana la distanta de unde se conving reciproc si in mod neindoielnic ca linia si parcursul de intrare/iesire a trenului sunt libere.

In cazul in care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei de primire/trecere a trenului, precum si pe timp cu vizibilitate redusa, se procedeaza dupa caz, astfel:

a) in cazul trecerii inainte de trenuri pe linii alaturate, se admite verificarea cel mult a doua linii de primire/trecere, in ordinea stabilita de IDM. Dupa verificarea liniei pentru primirea primului tren, acarii, respectiv revizorii de ace si IDM se deplaseaza si verifica linia pentru primirea/trecerea celui de-al doilea tren. Acarii, respectiv revizorii de ace, la inapoierea la posturile de macazuri, verifica linia respectiva deplasandu-se printre firele caii pana la marca de siguranta; verificarea parcursurilor de intrare se face pentru primul tren odata cu verificarea liniei, iar pentru al doilea tren dupa sosirea si gararea primului tren;

b) in cazul primirii a doua trenuri prin acelasi capat al statiei, pe linii alaturate si la intervale scurte - cand dupa sosirea primului tren nu mai exista timp suficient pentru verificarea liniei si a parcursului de intrare pentru al doilea tren - se procedeaza in acelasi mod ca la pct. a);

c) in cazul incrucisarilor de trenuri pe linii alaturate, se verifica parcursul de intrare si linia de primire pentru primul tren, dupa care se verifica linia de primire pentru al doilea tren, iar acarii respectiv revizorii de ace, la inapoiere, verifica parcursul de intrare pentru cel de-al doilea tren.

Art. 164. - (1) Verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire se face numai dupa retragerea si oprirea manevrei.

Dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare/iesire si constatarea ca acestea sunt libere, se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care dau acces la acestea, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul regulament.

IDM trebuie sa urmareasca si sa verifice daca personalul aplica intocmai reglementarile referitoare la verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire.

Art. 165. - (1) IDM este obligat sa asigure linii libere pentru primirea trenurilor.

Liniile stabilite pentru primirea si expedierea trenurilor se folosesc numai in acest scop.

Liniile de primire si expediere se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare, numai in urmatoarele cazuri:

a)    in cazul in care acestea sunt prevazute in PTE, pe baza graficului de ocupare a liniilor, caz in care IDM comunica ocuparea liniei catre operatorul de circulatie;

b) in cazul in care s-a obtinut aprobarea scrisa a operatorului de circulatie, in situatii exceptionale bine justificate; dupa obtinerea aprobarii, IDM da posturilor de macazuri, daca exista, dispozitie scrisa privind ocuparea liniilor de primire si expediere.

Art. 166. - In cazul lipsei de linii libere in statii, trenurile pot fi primite si pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, insa numai dupa ce sunt oprite la semnalul de intrare si s-a inmanat mecanicului ordin de circulatie, urmand sa fie insotite de catre agentul statiei, pana la gararea lor pe linia respectiva. Mecanicul urmareste cu atentie linia si ia masuri pentru oprirea trenului in siguranta.

Art. 167. - (1) La ocuparea liniilor de circulatie cu trenuri descompuse, in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM dispozitor restrictioneaza (blocheaza) efectuarea parcursurilor de circulatie pe aceste linii, conform instructiunilor de manipulare a instalatiei.

Dupa expedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 72 de ore, IDM verifica pe teren, personal sau printr-un agent din subordinea sa, daca linia este libera sau ocupata si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren.

In cazul in care nu exista concordanta intre aceste indicatii si starea liniei pe teren se considera deranjament, iar IDM il inscrie in RRLISC si il aduce la cunostinta personalului de intretinere.

Art. 168. - (1) Liniile pe care stationeaza vagoane mai mult de 15 zile sunt considerate linii inchise si se inscriu in acest sens de catre personalul de intretinere a liniilor in RRLISC.

Inaintea manevrarii vagoanelor care au stationat mai mult de 15 zile, personalul de intretinere a liniilor ia masurile ce se impun pentru redeschiderea liniilor, in vederea manevrarii vagoanelor si inscrie conditiile de manevra in RRLISC de la statie.

Art. 169. - (1) Se interzice ocuparea liniilor de evitare si scapare cu vehicule feroviare.

In statiile in care se efectueaza schimbarea locomotivelor, se ataseaza sau se detaseaza locomotive pentru/de la multipla tractiune, linia de evitare poate fi ocupata temporar cu aceste locomotive. In acest interval de timp este interzis ca linia de evitare sa fie folosita pentru asigurarea conditiilor necesare primirilor, respectiv primirilor si expedierilor simultane de trenuri.

Art. 170. - (1) Trenul care soseste in statie trebuie sa fie garat. Un tren se considera garat atunci cand s-a oprit efectiv intre marcile de siguranta de la extremitatile liniei de primire sau intre marca de siguranta de la urma trenului si semnalul de iesire al liniei respective si numai daca este semnalizat conform reglementarilor in vigoare.

Stationarea trenului peste marcile de siguranta este interzisa. Cand partea din urma a trenului ramane dincolo de marca de siguranta, agentul de la urma trenului sau acarul postului de macazuri este obligat sa dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului pana la semnalul de iesire al liniei respective sau in cazul in care nu exista semnal de iesire, pana la marca de siguranta de la iesire.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie cu BLA, in care nu exista agentii mentionati la alin. (2), comunicarile privind gararea trenului se fac intre IDM si mecanic direct sau prin radiotelefon.

Art. 171. - (1) In cazul in care datorita lungimii, trenul nu se poate gara intre marcile de siguranta, respectiv intre semnalul de iesire si marca de siguranta de la urma trenului, acarul, respectiv agentul de la urma trenului trebuie sa comunice ocuparea marcii de siguranta catre IDM, care dispune dupa caz:

a) stationarea partii din urma a trenului peste marca de siguranta;

b) depasirea semnalului de iesire, pana la marca de siguranta;

c) tragerea trenului si stationarea peste marca de siguranta de la iesire;

d) fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii.

In cazul in care IDM dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca de siguranta, acesta da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate, mentionand ora pana la care marca de siguranta ramane ocupata. Mecanicul este incunostintat prin ordin de circulatie in care se inscrie ora pana la care marca de siguranta de la urma trenului ramane ocupata.

In cazul in care IDM dispune depasirea semnalului de iesire pana la marca de siguranta, respectiv tragerea trenului si stationarea peste marca de siguranta de la iesire, acesta da dispozitie scrisa in acest sens posturilor de macazuri interesate si mecanicului, prin ordin de circulatie in care se precizeaza ora pana la care se poate depasi semnalul de iesire pana la marca de siguranta, respectiv ora pana la care se poate ocupa marca de siguranta de la iesire.

In cazul in care IDM dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii, acesta intocmeste plan de manevra pe care il aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie.

In cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, daca locomotiva ramane dincolo de marca de siguranta, IDM aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie, ora pana la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de siguranta; in cazul in care nu este in posesia ordinului de circulatie, mecanicul da semnale de alarma cu fluierul sau sirena locomotivei pana la primirea ordinului de circulatie.

Darea inapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranta de la urma, este permisa numai dupa manipularea macazurilor in pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai cu incuviintarea scrisa a IDM dispozitor data mecanicului prin ordin de circulatie.

Art. 172. - In cazul in care exista agent la urma trenului, dupa sosirea si gararea trenului, acesta strange frana de mana a vagonului de semnal, coboara si supravegheaza trenul de langa vagonul de semnal. Frana de mana se slabeste numai la semnalul atentie sau la semnalul desfa frana dat de catre mecanic cu fluierul locomotivei, inainte de pornirea trenului.

Art. 173. - (1) In cazul in care necesitatile de exploatare impun oprirea trenului intr-o statie prin care urma sa treaca fara oprire, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, precum si in statiile ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire, oprirea trenului in statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat in pozitie de oprire;

b) in statiile in care semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire, operatorul de circulatie trebuie sa avizeze ultima statie cu oprire a trenului, precum si statia unde urmeaza sa opreasca trenul, pentru ca IDM din ultima statie cu oprire sa aduca la cunostinta mecanicului, prin ordin de circulatie, oprirea neprevazuta a trenului. In cazul in care necesitatea opririi trenului a intervenit dupa plecarea din ultima statie cu oprire, IDM din statia in care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului, dupa caz - prin instalatii TC - ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber.

Modul cum se convinge IDM ca trenul este oprit la semnalul de intrare se stabileste in PTE.

Art.174.-(1) In statiile in care este interzisa primirea simultana a trenurilor, iar de statie se aproprie simultan doua trenuri din care cel putin unul are prevazuta oprire, se procedeaza astfel:

a) se primeste mai intai trenul pentru care conditiile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt mai putin favorabile sau trenul care vine de pe o sectie de circulatie cu BLA, atunci cand este urmarit de alt tren;

b) daca cele doua trenuri vin din sensuri opuse si unul din aceste trenuri nu are oprire in statie, primul tren care se primeste este cel cu oprire in statie;

c) al doilea tren se va primi in statie numai dupa gararea primului tren.

Modul de procedare pentru fiecare caz in parte trebuie sa fie prevazut in PTE.

Art. 175. - (1) Trenurile care au oprire in statie se primesc cu semnalul de iesire pe oprire.

La trenurile de calatori si mixte care au opriri de cel mult 3 minute, semnalul de iesire se poate pune pe liber numai dupa ce trenul s-a angajat pe linia de primire.

In statiile necentralizate electrodinamic, situate pe sectii de circulatie cu trafic redus, in care administratorul infrastructurii feroviare a aprobat ca serviciul de miscare sa se execute de catre IDM si un singur acar pentru ambele capete ale statiei, primirea trenurilor de calatori si mixte, cu oprire in statie, se poate face si cu semnalul de iesire pe liber.

Art. 176. - (1) Semnalul de intrare se pune pe oprire dupa fiecare tren, dupa cum urmeaza:

a) automat in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, dupa depasirea joantei izolante de catre prima osie a trenului;

b) de catre IDM in statiile in care acesta manipuleaza personal semnalul de intrare, imediat dupa expedierea trenului, pentru trenurile care au o stationare mai mica de 3 minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului, respectiv dupa oprirea in statie pentru celelalte trenuri;

c) de catre acar sau revizorul de ace, dupa trecerea ultimului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului, in restul statiilor.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, in cazul in care indicatia de liber a semnalului de intrare s-a anulat in fata trenului si locomotiva a depasit semnalul pe oprire, primirea trenului in statie se face in baza ordinului de circulatie.

Art. 177. - (1) IDM controleaza gararea trenului prin raportarea telefonica a acarului, respectiv a revizorului de ace de la postul de intrare a trenului, cu exceptia statiilor inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie cu BLA, in care gararea trenului se verifica de catre IDM prin indicatiile date de instalatii pe luminoschema sau display.

In situatia in care legaturile telefonice intre biroul de miscare si postul de macazuri sunt defecte, IDM se convinge de gararea trenului, personal sau prin raportul verbal al acarului, respectiv al revizorului de ace.

Dupa ce acarul, respectiv revizorul de ace care deserveste ultimul aparat de cale al liniei de primire s-a convins ca trenul a garat, cheama la telefon pe IDM dispozitor si posturile de macazuri care au primit comanda de intrare si raporteaza cu formula:

Trenul - numarul - s-a garat la linia numarulora

completata cu eventuale observatii referitoare la semnalizarea trenului, dupa care manipuleaza macazurile din parcursul de intrare in pozitie spre o linie libera.

In cazul statiilor inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, IDM se convinge personal de gararea trenului. In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, in care IDM nu se poate convinge personal de gararea trenului, modul de verificare si raportare a gararii trenului se stabileste in PTE.

Art. 178. - Manipularea macazurilor in pozitie spre o linie libera nu este obligatorie in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care timpul de oprire a trenului este mai mic decat timpul necesar aducerii cheilor incuietorilor de macaz pentru manipularea lor spre o linie libera;

b) in cazul in care toate liniile statiei sunt ocupate; in acest caz macazurile se manipuleaza in pozitie spre o linie pe care nu sunt garate trenuri de calatori sau trenuri de marfa avand in compunere vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, radioactive, gaze lichefiate sau clor lichid.

Art. 179. - In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM dispozitor trebuie:

a) sa constate personal sosirea si gararea trenului prin indicatiile de pe luminoschema sau display, in cazul in care trenul soseste de pe sectie de circulatie cu BLA;

b) sa controleze personal oprirea efectiva a trenului; in acest sens, in statiile in care nu poate controla personal oprirea trenului, se stabilesc prevederi de amanunt in PTE;

c) sa se convinga personal sau prin raportarea din partea agentului stabilit in PTE, ca trenul a garat sau a trecut semnalizat conform reglementarilor specifice in vigoare, in cazul in care BLA este defect sau scos din functiune precum si in cazul in care trenul soseste de pe sectie de circulatie fara BLA.

Art. 180. - (1) In situatia in care comanda de intrare, iesire sau trecere este data in scris, ora gararii sau iesirii trenului se inregistreaza simultan atat de catre agentii posturilor de macazuri, in registrul de comenzi al postului, cat si de catre IDM dispozitor, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

In situatia in care comanda de intrare, iesire sau trecere se da verbal si prin bloc, ora gararii sau iesirii trenului se inregistreaza numai de catre IDM dispozitor, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Art. 181. - (1) IDM urmareste executarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date, atat prin indicatiile date de catre instalatii, cat si prin raportarea de catre acari, revizori de ace sau agentii posturilor de bariera.

Semaforul de iesire se pune pe oprire imediat ce a fost depasit de intreaga garnitura a trenului.

Imediat dupa ce trenul a iesit complet depasind ultimul aparat de cale, acarul, respectiv revizorul de ace, cheama la telefon pe IDM dispozitor si agentii posturilor care au primit comanda si raporteaza cu formula:

Trenul - numarul- .. a iesit complet, de la linia in directia , ora ..,

directia mentionandu-se numai daca este cazul.

In statiile cu un singur acar pentru ambele capete, cand acesta este prezent la intrarea trenului, iesirea trenului se controleaza pe teren, personal de catre IDM.

Art.182. - In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM urmareste executarea corecta a comenzilor si verifica iesirea completa a trenului prin indicatiile de pe luminoschema, respectiv de pe display.

Art. 183. - (1) Se interzice trecerea unui tren fara oprire, printr-o statie in care mersul prevede oprire, fara dispozitia operatorului de circulatie transmisa atat statiei in care trenul are ultima oprire, cat si statiei in care se suprima oprirea.

Suprimarea opririi si noile conditii de circulatie ale trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie, inmanat in ultima statie cu oprire.

Art. 184. - (1) Se interzice suprimarea opririi trenurilor de calatori si mixte in statiile in care mersul prevede oprire, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul regulament.

Anumite trenuri de calatori pot circula fara oprire prin punctele de sectionare in care mersul acestora prevedea oprire impusa prin grafic - fara urcare/coborare calatori - atunci cand aceasta oprire nu mai este necesara. In acest caz trenul poate circula timpuriu pana la prima statie in care acesta are oprire, conform dispozitiei operatorului de circulatie.

Art. 185. - In cazul circulatiei trenurilor de marfa prin statiile inzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire, trecerea trenului fara oprire, se face numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire.

Art. 186. - (1) Dupa plecarea sau trecerea unui tren, IDM transmite avizul de plecare statiei vecine si/sau postului de miscare din linie curenta, in sensul de mers, cu formula:

trenul - numarul - ..plecat/trecut ora .. mentiuni ..

Semnatura .

Avizul de plecare se completeaza, dupa caz, cu urmatoarele mentiuni:

a) cu agent la urma trenului;

b) cu L.E. - in cazul sistemului de remorcare cu locomotiva electrica;

c) cu transporturi negabaritice, periculoase din categoria explozibile, radioactive, clor lichid sau gaze lichefiate;

d) pe linie falsa;

e) pe linia din stanga a caii duble;

f) cu locomotiva dubla/multipla tractiune si/sau cu locomotiva intercalata;

g) cu locomotiva impingatoare legata la tren si frana;

h) cu locomotiva impingatoare nelegata la tren si frana pana la km..;

i) cu cheia postului de macazuri de la km..;

j) referitoare la semnalizarea trenului.

Art. 187. - (1) Ora plecarii corespunde cu ora punerii trenului in miscare de catre mecanic. Ora de trecere corespunde cu ora cand ultimul vagon din tren a trecut prin fata biroului de miscare.

Ora de garare/trecere/plecare se inregistreaza in registrul unificat de cai libere comenzi si miscare si se comunica operatorului de circulatie de catre IDM.

IDM de la postul de miscare din linie curenta transmite avizul de plecare/trecere, concomitent ambelor puncte de sectionare (statii) intre care este situat postul de miscare.

Art. 188. - (1) Pe sectiile de circulatie neinzestrate cu BLA, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine care a expediat trenul, imediat dupa gararea sau trecerea acestuia.

Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, IDM inregistreaza ora gararii/trecerii trenului in/prin statie in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare si transmite reavizul de sosire in urmatoarele cazuri:

a) la circulatia vehiculelor usoare care nu sunteaza - UAM, trenuri cu boghiuri speciale pentru transportat sine si panouri de cale ferata;

b) la schimbarea sistemului de circulatie;

c) la sosirea unui tren, avizat fara semnale de fine de tren sau cu acestea stinse sau incomplete, numai dupa ce IDM se convinge ca trenul este complet.

Reavizul de sosire a trenului se transmite cu formula:

Trenul - numarul -. sosit, ora ,

Semnatura ..

IDM care a expediat trenul urmareste primirea reavizului de sosire de la statia vecina.

Reavizul de sosire a locomotivei impingatoare, care se inapoiaza din linie curenta in statia de expediere, se transmite de catre IDM din statia de expediere, cu formula:

Locomotiva impingatoare de la trenul - numarul - s-a inapoiat, ora

Semnatura ..

Art. 189. - IDM si mecanicii trenurilor in circulatie trebuie sa-si comunice si sa-si confirme reciproc, prin radiotelefon, urmatoarele:

a) conditiile de intrare, trecere, oprire, iesire in/prin/din statie si de circulatie intre statii;

b) linia de garare/trecere a trenului in/prin statie, precizandu-se daca aceasta este directa sau abatuta si daca este cazul, firul de circulatie la expediere;

c) gararea, iesirea sau trecerea completa a trenului, dupa caz;

d) alte informatii cu privire la circulatia trenului prin statie si in linie curenta, care pot contribui la asigurarea regularitatii, sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor.

SECTIUNEA a 10-a

Sistemele de organizare a circulatiei trenurilor

Art. 190. - (1) In functie de instalatiile cu care sunt inzestrate statiile si liniile curente, pentru organizarea circulatiei trenurilor se utilizeaza urmatoarele sisteme:

a) circulatia trenurilor pe baza intelegerii telefonice - cale libera;

b) circulatia trenurilor pe baza de BLA;

c) circulatia trenurilor pe baza de bloc de linie semiautomat;

d) circulatia trenurilor pe baza de instalatie dispecer, cu sau fara tehnica de calcul;

e) conducerea centralizata a circulatiei trenurilor.

Inainte de trecerea de la un sistem de circulatie la altul, IDM sunt obligati sa verifice daca linia curenta intre cele doua statii vecine este libera, precizand fiecare in scris, prin schimb de telefonograme efectuat pe circuitul operatorului de circulatie si in prezenta acestuia, ultimul tren circulat intre cele doua statii, pe fiecare fir de circulatie cand este cazul; schimbul de telefonograme se inregistreaza de catre cei doi IDM in registrul unificat de cai libere , comenzi si miscare, iar de catre operatorul de circulatie in registrul de dispozitii. Operatorul de circulatie verifica pe graficul de circulatie daca datele comunicate de catre IDM se confirma, declara ca linia curenta este libera si da dispozitie, prin telefonograma, pentru trecerea la circulatia trenurilor in noul sistem de circulatie.

Cand instalatia TC a operatorului de circulatie nu functioneaza, trecerea de la un sistem de circulatie la altul se face numai de catre IDM dispozitori, prin schimbul de telefonograme aratat mai sus.

Trecerea de la sistemele de circulatie prevazute la alin. (1) lit. b), lit. c) sau lit. d) la sistemul de circulatie al trenurilor pe baza intelegerii telefonice-cale libera, se comunica mecanicului prin ordin de circulatie.

SECTIUNEA a 11-a

Cererea si obtinerea cailor libere

Art. 191. - (1) Schimbul de telefonograme, pentru cererea si obtinerea cailor libere intre statiile vecine, se face personal de catre IDM dispozitori sau de catre IDM localisti, dupa caz, numai prin instalatiile TC pentru cererea si obtinerea cailor libere.

Pentru toate sistemele de circulatie, IDM, imediat dupa luarea serviciului in primire, comunica IDM din statiile vecine, prin circuitul telefonic special afectat pentru cererea si obtinerea cailor libere, functia si numele lui; comunicarea se noteaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, cu numar si ora, atat de catre IDM care o transmite, cat si de catre IDM care o primeste. Daca exista dubii asupra identitatii persoanei care face aceasta comunicare, IDM solicita operatorului de circulatie sa confirme identitatea acesteia.

In cazul in care circuitele telefonice utilizate pentru cererea si obtinerea cailor libere sunt defecte, se poate intrebuinta unul din urmatoarele mijloace de comunicatii:

a) circuitul telefonic pentru posturile de bariera din linie curenta, acolo unde exista;

b) circuitul telefonic cu operatorul de circulatie;

c) alte circuite telefonice CFR;

d) circuitul telefonic din reteaua publica, daca exista;

e) radiotelefoane din reteaua proprie CFR.

Trecerea de la circuitele telefonice utilizate pentru caile libere, la celelalte mijloace de comunicatii, se face numai in urma unui schimb de telefonograme intre IDM respectivi.

In cazul in care IDM dintr-o statie nu poate lua legatura cu IDM din statia vecina, prin nici unul din circuitele telefonice mentionate, se procedeaza conform prevederilor din prezentul regulament, referitoare la intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.

Art. 192. - (1) Cererea caii libere, acordarea, obtinerea, consimtamantul privind acordarea caii libere, neacordarea sau anularea caii libere, precum si avizele de plecare/trecere si reavizele de sosire ale trenurilor se inregistreaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Inregistrarile se fac numai de IDM care cere si obtine calea libera, respectiv acorda calea libera sau consimtamantul pentru calea libera, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, cu cerneala sau pasta de culoare albastra sau neagra, in momentul primirii sau transmiterii comunicarii.

In registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare nu se admit stersaturi. Orice inscriere gresita se anuleaza printr-o linie, iar datele corecte se inscriu din nou. Ruperea filelor din registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare este interzisa.

Art. 193. - In cazul primirii trenurilor, in statiile in care IDM dispozitor este ajutat de catre IDM localist, pentru primirea si transmiterea caii libere, avizului de plecare si reavizului de sosire, se procedeaza astfel:

a) IDM localist acorda cale libera statiei vecine pentru un tren, numai dupa ce IDM dispozitor inscrie observatiile si semneaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, notand ora; in lipsa observatiilor, IDM dispozitor semneaza notand numai ora;

b) dupa primirea avizului de plecare a trenului de la statia vecina, IDM localist il inregistreaza si il aduce verbal la cunostinta IDM dispozitor;

c) dupa gararea trenului, IDM dispozitor comunica verbal ora gararii catre IDM localist, care o inregistreaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare;

d) dupa inregistrarea orei de garare, IDM localist transmite reavizul de sosire statiei vecine care a expediat trenul.

Art. 194. - In cazul expedierii trenurilor, in statiile in care IDM dispozitor este ajutat de catre IDM localist, pentru cererea si obtinerea caii libere se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) IDM dispozitor, avand trenul gata de expediere, solicita verbal IDM localist sa ceara cale libera statiei spre care urmeaza sa se expedieze trenul;

b) cererea si obtinerea caii libere, precum si eventuale observatii sunt aduse la cunostinta IDM dispozitor, sub semnatura.

Art. 195. - In cazurile prevazute la art. 189 si art. 190, IDM localist transmite operatorului de circulatie datele privind circulatia trenului prin statie.

Art. 196. - (1) Cand circulatia trenurilor se face pe baza intelegerii telefonice, IDM trebuie sa ceara si sa acorde cale libera cu urmatoarele formule:

a) IDM din statia expeditoare cere cale libera cu:

Formula nr. 1

Din . numarul .ora

Liber trenul numarul .?

b) IDM din statia primitoare raspunde cu:

Formula nr. 2

Din . numarul .ora ..

Primesc trenul numarul

Semnatura . .

In cazul expedierii trenului spre statia vecina, cu oprire neprevazuta in mers, in linie curenta, calea libera se cere si se acorda cu formulele 1 si 2 la care se adauga mentiunea:

cu oprire la km timp de minute.

c) daca trenul pentru care se cere cale libera nu poate fi primit din motive justificate, IDM din statia primitoare raspunde imediat cu:

Formula nr. 3

Calea ocupata.

Semnatura .

Aceasta formula nu trebuie sa contina preambul.

Dupa eliminarea cauzelor care au impiedicat primirea trenului, IDM din statia primitoare cheama din proprie initiativa statia expeditoare, solicitand repetarea cererii de cale libera.

d) daca trenul pentru care s-a obtinut cale libera, din anumite motive nu poate fi expediat, IDM din statia expeditoare anuleaza calea libera cu:

Formula nr. 4

Din.numarul.ora..

Trenul numarul .retinut in statia.

Calea liber numarul se anuleaza.

Semnatura

Daca pentru trenul respectiv s-a dat si comanda de iesire, IDM anuleaza mai intai comanda de iesire si numai dupa aceea anuleaza calea libera.

e) daca trenul pentru care s-a acordat cale libera nu mai poate fi primit, IDM din statia primitoare transmite statiei expeditoare telefonograma cu:

Formula nr. 5

Din.numarul.ora

Retineti trenul numarul in statiadin cauza..

Semnatura..

Daca retinerea trenului este posibila, IDM din statia expeditoare anuleaza mai intai comanda de iesire si numai dupa aceea raspunde statiei primitoare cu formula nr. 4; in cazul in care trenul a plecat, IDM din statia expeditoare comunica avizul de plecare.

Daca la cererea si obtinerea caii libere a participat si IDM de la un post de miscare din linie curenta, formulele 4 si 5 se transmit si acestuia.

f) in cazul in care IDM dintr-o statie situata pe o sectie de circulatie inzestrata cu BLA, nu mai poate primi trenuri la sector de bloc, acesta transmite statiei expeditoare telefonograma cu:

Formula nr. 6

Din . numarul .ora

Nu mai expediati trenuri la sector de bloc din cauza

Semnatura

g) dupa inlaturarea cauzelor care nu au permis primirea trenurilor la sector de bloc, IDM transmite statiei expeditoare, telefonograma cu:

Formula nr. 7

Din . numarul .ora

Expediati trenurile la sector de bloc.

Semnatura ..

Pe sectiile de circulatie cu cale dubla inzestrate cu BLA cu sens banalizat, formulele nr. 6 si nr. 7 se completeaza cu una din mentiunile: pe firul I, pe firul II sau pe ambele fire, dupa caz.

Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, in cazul efectuarii manevrei cu depasirea limitei incintei statiei, se transmite mai intai formula nr. 6 statiei spre care urmeaza sa se faca depasirea limitei incintei statiei. Dupa retragerea si oprirea manevrei in incinta statiei, se va transmite formula nr. 7.

h) in cazul in care intre doua statii vecine exista o linie sau o grupa de linii apartinand unui operator economic, racordate din linia curenta si deservite de un post ajutator de miscare in linie curenta, la indrumarea trenului/convoiului de manevra pe aceste linii, statia expeditoare cere cale libera de la statia vecina cu formula nr. 1, la care adauga mentiunea:

cu destinatia linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) -

IDM din statia vecina raspunde cu:

Formula nr. 8

Din.numarul.ora..

Puteti expedia trenul/convoiul de manevra numarul ..pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ..

Semnatura

In acest caz, dupa gararea trenului/convoiului de manevra pe linia respectiva, IDM de la postul ajutator de miscare manipuleaza si asigura macazurile, deservite de acest post, in pozitia normala si raporteaza gararea completa a trenului/convoiului de manevra catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul ajutator de miscare. Numai dupa aceasta IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine si din acest moment linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

i) in cazul expedierii trenului/convoiului de manevra de pe linia sau grupa de linii prevazute la lit. h), catre una din statiile vecine, in urma solicitarii verbale a IDM care deserveste postul ajutator de miscare in linie curenta, IDM dispozitor din statia de care apartine postul ajutator de miscare in linie curenta cere cale libera statiei vecine cu formula nr.1 la care se adauga mentiunea:

de pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - la statia.

IDM din statia vecina raspunde cu:

Formula nr. 9

Dinnumarul.ora

Puteti expedia trenul/convoiul de manevra - numarul..de pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - .la statia

Semnatura

In acest caz, dupa sosirea trenului/convoiului de manevra in statie si dupa primirea raportarii de la IDM care deserveste postul ajutator de miscare in linie curenta, ca macazurile au fost manipulate si asigurate in pozitia normala, IDM dispozitor din statia de care apartine postul, transmite statiei vecine reavizul de sosire si numai dupa aceasta linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

j) in cazul in care intre doua statii vecine exista o linie de cale ferata apartinand unui operator economic cu racordare in linie curenta, deservita de un post de macazuri in linie curenta, pentru indrumarea pe linia respectiva a unui tren/convoi de manevra cu inapoiere in statia de indrumare, cererea caii libere de catre IDM din statia expeditoare, de la statia vecina, se face cu formula 1 la care se adauga mentiunea:

pe linia ferata industriala (grupa de linii)- denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - cu inapoiere in statia ora .

IDM din statia vecina raspunde cu:

Formula nr. 10

Din .numarul .ora

Puteti expedia trenul/convoiul de manevra - numarul - pe linia ferata industriala (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) -.. cu inapoiere in statia . ora

Semnatura .

In acest caz, dupa inapoierea trenului/convoiului de manevra in statie si dupa primirea raportarii ca macazurile de la postul de macazuri in linie curenta au fost manipulate si asigurate in pozitia normala, IDM dispozitor din statia de care apartine postul, transmite statiei vecine reavizul de sosire si numai dupa aceasta linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

Din momentul obtinerii caii libere si pana in momentul transmiterii reavizului de sosire, dupa inapoierea trenului/convoiului de manevra in statie, linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata.

In cazul in care la schimbul de telefonograme este necesar, ca pe langa statia expeditoare si statia primitoare, sa participe si alte statii sau posturi de miscare, acestea, daca nimic nu se opune, vor consimti la calea libera cu:

Formula nr. 11

Din numarul ora

Consimt.

Semnatura .

Prevederi de amanunt cu privire la utilizarea formulei nr. 11 se stabilesc in PTE.

In cazul in care un operator de manevra feroviara sau de transport feroviar trebuie sa efectueze manevra cu iesirea convoiului de manevra de pe liniile statiei in linie curenta, cu depasirea limitei incintei statiei si inapoierea acestuia pe liniile statiei, pentru cererea si acordarea caii libere se utilizeaza formulele 1 respectiv 10, cu adaptarea termenilor corespunzatori la situatia concreta. In acest caz, dupa inapoierea convoiului de manevra pe liniile statiei, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine si din acest moment linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

In cazul in care un operator de manevra feroviara sau de transport feroviar trebuie sa efectueze manevra cu iesirea convoiului de manevra de pe linia unui operator economic deservit de un post ajutator de miscare in linie curenta, cu inapoiere pe linia operatorului economic, pentru cererea si acordarea caii libere se utilizeaza formulele 1 si 10, cu adaptarea termenilor corespunzatori la situatia concreta. In acest caz, dupa gararea convoiului de manevra pe linia operatorului economic, IDM de la postul ajutator de miscare manipuleaza si asigura macazurile de la post in pozitia normala si raporteaza gararea completa a trenului/convoiului de manevra catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul ajutator de miscare; numai dupa aceasta, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine si din acest moment linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

In cazul expedierii unui tren cu locomotiva impingatoare, care circula nelegata la tren si frana, pana la un anumit punct din linie curenta, de unde locomotiva impingatoare se inapoiaza in statia de expediere, calea libera se cere si se acorda cu formulele nr. 1 si 2, la care se adauga mentiunea:

cu locomotiva impingatoare nelegata la tren si frana, care de la km se inapoiaza in statia

In cazul expedierii unui tren pe linie falsa, formulele de cale libera se completeaza cu mentiunea: pe linie falsa.

In cazul expedierii unui tren cu agent la urma, formulele de cale libera se completeaza cu mentiunea: cu agent la urma.

In cazul in care IDM din statia vecina trebuie instiintat asupra unor conditii speciale de primire a trenului, precum si in cazul in care mecanicul trebuie sa fie instiintat asupra unor conditii speciale de circulatie, in cererea si acordarea caii libere se mentioneaza si aceste conditii.

SECTIUNEA a 12-a

Reglementari privind ocuparea liniei curente

Art. 197. - (1) Ocuparea liniei curente de catre un tren se face numai in baza ordinului de plecare.

Ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mixte se da de catre:

a) IDM prin semnalul pornirea trenului si indicatia de liber a semnalului de iesire al fiecarei linii, acolo unde exista. In cazul in care nu exista semnal de iesire de la linia respectiva sau exista semnal de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicator de linie stins iar in statie se afla mai multe trenuri de expediat in aceeasi directie, IDM da semnalul pornirea trenului de langa locomotiva trenului care se expediaza;

b) un agent, prin semnalul pornirea trenului si indicatia de liber a semnalului de iesire, in statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau in anumite statii inzestrate cu instalatii CED sau CE, cu aprobarea administratorul infrastructurii feroviare;

c) seful de tren, prin semnalul pornirea trenului, in haltele de calatori, punctele de oprire in linie curenta si in punctele de sectionare de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer fara IDM sau alt agent, precum si in cazurile de oprire neprevazuta a trenului in linie curenta.

Semnalul pornirea trenului pentru trenurile de calatori sau mixte se da dintr-un loc vizibil, astfel incat sa poata fi perceput in mod direct de catre personalul de locomotiva si sa poata fi confirmat de catre mecanic prin semnal acustic pornire sau atentie dat cu fluierul locomotivei.

In cazul conducerii simplificate, cand cladirea statiei se afla pe partea stanga a sensului de mers, mecanicul se deplaseaza in stanga cabinei locomotivei pentru a percepe semnalul pornirea trenului, dat de catre IDM sau un agent; mecanicul procedeaza in mod similar si in cazul in care semnalul pornirea trenului este dat de catre seful de tren, iar peronul se afla pe partea stanga a sensului de mers.

Ordinul de plecare la celelalte trenuri se da prin:

a) indicatia de liber a semnalului de iesire, in statii cu semnal de iesire la fiecare linie;

b) indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup si a indicatorului de linie;

c) indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul pornirea trenului dat de catre IDM, de langa locomotiva trenului care se expediaza;

d) indicatia de liber a semaforului de iesire de grup si semnalul pornirea trenului dat de catre IDM, de langa locomotiva trenului care se expediaza;

e) semnalul pornirea trenului dat de catre IDM, de langa locomotiva trenului care se expediaza, in cazul in care nu exista semnal de iesire.

Art. 198. - (1) In cazurile prevazute la art.197 alin. (5) literele c), d) si e) cand semnalul pornirea trenului nu poate fi dat de langa locomotiva de catre IDM, ordinul de plecare a trenului se da prin ordin de circulatie cu mentiunea 'Liber de la linia la statia.' inmanat mecanicului, din ordinul IDM, de catre un alt agent din subordinea sa.

In statiile cu semnale de iesire neintroduse in bloc sau neinzestrate cu semnale de iesire, inmanarea ordinului de circulatie se poate face numai dupa raportarea executarii comenzii de iesire. In aceste cazuri IDM dispozitor transmite telefonic ordinul de expediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu formula:

Expediati trenul numarulde la linia , la care se adauga si eventualele observatii. Acarul, respectiv revizorul de ace completeaza direct ordinul de circulatie cu numarul trenului, data si eventualele observatii, precum si mentiunea:

Liber de la linia la statia ., repeta ordinul, semneaza si inmaneaza originalul ordinului de circulatie mecanicului, care semneaza pe copie.

Inmanarea ordinului de circulatie se face numai in cazul in care nu s-a executat sau nu se executa alta comanda de iesire/trecere in aceeasi directie de mers.

Mecanicul pune trenul in miscare numai dupa primirea ordinului de circulatie si a indicatiei de liber a semnalului de iesire, daca acesta exista.

In statiile cu semnal de iesire de grup neinzestrat cu indicator de linie, care se pune pe liber numai la comanda data prin bloc de catre IDM dispozitor, ordinul de circulatie se poate inmana si inaintea executarii comenzii in bloc.

In cazul in care ordinul de circulatie a fost inmanat mecanicului si se impune retinerea trenului in statie, ordinul de circulatie se retrage imediat de la mecanic, se anuleaza si se ataseaza la copia ramasa la carnet.

In cazul in care este necesar sa se aduca la cunostinta mecanicilor dispozitii speciale privind circulatia trenurilor de marfa sau a celor care circula in conditiile acestora - in statiile inzestrate cu semnale de iesire la fiecare linie sau semnal luminos de iesire de grup prevazut cu indicator de linie in stare de functionare - manipularea semnalului de iesire pe liber se face numai dupa ce IDM a inmanat sau s-a convins ca ordinul de circulatie a fost inmanat mecanicului.

Art. 199. - Trecerea trenurilor care circula fara oprire prin punctele de sectionare se face pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, iar prin punctele de sectionare fara semnal de iesire, se face pe baza semnalului trecerea fara oprire dat de catre IDM.

Art. 200. - Ordinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr-un punct de sectionare, pe timp cu vizibilitate redusa sau cand nu se poate observa de catre mecanic indicatia de liber a semnalului de iesire, in cazul tuturor sistemelor de circulatie, se da prin:

a) semnalul pornirea trenului dat de catre IDM de langa locomotiva, la trenurile de calatori si mixte;

b) ordin de circulatie inmanat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marfa.

Art. 201. - (1) In cazul in care locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire, ordinul de plecare se da prin ordin de circulatie inmanat mecanicului, in care se mentioneaza indicatia semnalului de iesire si se completeaza cu:

Trenul numarul este liber la statia..

In statiile situate pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA, daca locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire, in cazul in care acesta nu se poate pune pe liber, pentru expediere se procedeaza ca si in cazul defectarii semnalului luminos de iesire.

Art. 202. - (1) In cazul in care dupa darea ordinului de plecare, trenul este oprit in incinta statiei inzestrata cu semnal de iesire, continuarea mersului se face astfel:

a) daca locomotiva trenului a oprit inaintea semnalului de iesire, continuarea mersului se face numai dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire. Daca semnalul de iesire nu se poate manipula pe liber, continuarea mersului se face in conditiile prevazute pentru depasirea semnalului de iesire pe oprire;

b) daca locomotiva trenului a oprit dupa depasirea semnalului de iesire cu indicatia de liber, continuarea mersului se face conform prevederilor art. 201 alin. (1), dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea;

c) daca trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe oprire si locomotiva trenului a oprit inaintea semnalului de iesire sau dupa depasirea lui, continuarea mersului se face dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea, si in baza ordinului de circulatie care a fost inmanat mecanicului, la expediere;

d) daca trenul a fost expediat dintr-o statie de pe o sectie de circulatie inzestrata cu BLA cu semnalul de iesire pe liber si trenul a oprit dupa ce locomotiva a depasit semnalul de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia in fata trenului, pentru expedierea trenului se procedeaza ca si in cazul defectarii semnalului luminos de iesire din statiile de pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA;

e) in cazul in care trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe liber dintr-o statie de pe o sectie fara BLA si locomotiva trenului a oprit dupa depasirea semnalului de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia in fata trenului, continuarea mersului se face dupa verificarea parcursului de iesire si numai in baza ordinului de circulatie, cu mentiunea:

Liber la statiacirculati cu viteza de cel mult 20 km/ora in zona macazurilor la iesire..

In statiile neinzestrate cu semnal de iesire, continuarea mersului se face dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea, respectand ordinul de circulatie ce a fost inmanat la expediere.

In cazurile prevazute la art. 201 si art. 202 alin (1), inmanarea ordinului de circulatie se poate face, din ordinul IDM si de catre un alt agent din subordinea acestuia.

SECTIUNEA a 13-a

Circulatia trenurilor dupa sistemul intelegerii telefonice

Art. 203. - Circulatia trenurilor dupa sistemul intelegerii telefonice se face la interval de statie, pe baza de cale libera.

Art. 204. - (1) Dupa acordarea caii libere statiei vecine si inregistrarea ei in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, pentru primirea trenurilor, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa inregistreze avizul de plecare transmis de catre statia vecina;

b) sa dea ordin de retragere si oprire a manevrei, precum si de verificare a liniei de primire si a parcursului de intrare a trenului;

c) sa se convinga ca manevra a fost retrasa si oprita si sa urmareasca sau sa ia parte efectiv la verificarea liniei;

d) sa dea dispozitie de inchidere a barierei/barierelor, respectiv sa inchida bariera/barierele din statie;

e) sa dea comanda de intrare a trenului, respectiv sa execute in bloc parcursul de intrare si sa verifice pe luminoschema sau pe display, executarea corecta a parcursului; comanda de intrare a trenului se da numai dupa verificarea si constatarea starii de liber a liniei de primire;

f) sa manipuleze personal semnalul de intrare pe liber sau sa dea dispozitie revizorului de ace, respectiv acarului, pentru manipularea semnalului de intrare pe liber;

g) sa intampine trenul si sa-l supravegheze prin defilare pana la garare;

h) sa se convinga ca trenul a garat;

i) sa transmita statiei vecine reavizul de sosire;

j) sa raporteze operatorului de circulatie ora gararii trenului si linia pe care a garat.

IDM dispozitor verifica indicatia semnalului de intrare prin indicatorul repetitor din biroul de miscare, acolo unde exista, sau prin raportarea acarului sau a revizorului de ace care a manipulat semnalul.

Semnalul de intrare se manipuleaza pe liber pentru fiecare tren in parte.

In statiile situate pe sectii de circulatie pe care panta medie ponderata spre statie, pe distanta de franare inaintea semnalului de intrare depaseste 15 , iar parcursul de primire a trenului nu este liber, se interzice IDM dispozitor sa acorde cale libera statiei vecine pentru expedierea unui tren.

Art. 205. - Pentru expedierea trenurilor, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa dea ordin de retragere si oprire a manevrei, precum si de verificare a parcursului de iesire;

b) sa se convinga ca linia curenta pana la statia vecina nu este ocupata cu trenuri sau cu vehicule care se pot scoate de pe linie cu bratele si care circula pe baza de cale libera;

c) sa ceara si sa obtina cale libera de la statia vecina spre care se expediaza trenul si sa o inregistreze imediat in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare;

d) sa dea dispozitie de inchidere a barierei/barierelor, respectiv sa inchida bariera/barierele din statie;

e) sa anunte trenul la posturile de bariera din linie curenta;

f) sa dea comanda de iesire a trenului, respectiv sa execute in bloc parcursul de iesire si sa verifice pe luminoschema sau pe display, executarea corecta a parcursului;

g) sa manipuleze personal sau sa dispuna prin bloc manipularea semnalului de iesire pe liber, iar in statiile prevazute cu incuietori cu chei fara bloc, sa dea dispozitie revizorului de ace sau acarului pentru manipularea semnalului de iesire pe liber; semnalul de iesire se manipuleaza pe liber pentru fiecare tren in parte, dupa efectuarea comenzii de iesire;

h) sa verifice indicatia de liber a semnalului de iesire prin semnalele repetitoare din biroul de miscare sau prin raportarea acarului respectiv a revizorului de ace care a manipulat semnalul in cazul in care nu exista semnale repetitoare in biroul de miscare;

i) sa dea personal semnalul pornirea trenului, respectiv sa transmita ordinul de plecare a trenului conform reglementarilor privind ocuparea liniei curente;

j) sa supravegheze prin defilare iesirea trenului si sa inregistreze raportarea iesirii complete a trenului din statie;

k) sa transmita statiei vecine avizul de plecare;

l) sa raporteze operatorului de circulatie ora plecarii si linia de pe care a plecat trenul.

SECTIUNEA a 14-a

Circulatia trenurilor dupa sistemul blocului de linie automat

Art. 206. - Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, circulatia trenurilor se face la intervale de sector de bloc.

Art. 207. - Pentru primirea trenului, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa inregistreze avizul de plecare a trenului, transmis de la statia vecina;

b) sa dea ordin de retragere si oprire a manevrei;

c) sa inchida, respectiv sa dea ordin de inchiderea barierelor din incinta statiei;

d) sa verifice pe luminoschema sau pe display daca linia de primire si parcursul de intrare sunt libere;

e) sa execute parcursul de intrare, respectiv sa manipuleze semnalul de intrare pe liber si sa verifice pe luminoschema sau pe display executarea corecta a parcursului;

f) sa intampine trenul si sa-l supravegheze prin defilare pana la garare;

g) sa se convinga ca trenul a garat;

h) sa inregistreze ora si linia gararii, sa transmita reavizul de sosire atunci cand este cazul si sa raporteze operatorului de circulatie.

Art. 208. - (1) In cazul circulatiei trenurilor dupa sistemul BLA, trenul se expediaza fara consimtamantul prealabil al IDM dispozitor din statia primitoare vecina, pe baza indicatiei de liber a semnalului luminos de iesire.

Pentru expedierea unui tren, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa se convinga ca linia curenta pana la statia vecina nu este ocupata de UAM sau de vehicule cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele;

b) sa verifice primirea reavizului de sosire de la statia vecina, daca este cazul;

c) sa retraga si sa opreasca manevra;

d) sa inchida, respectiv sa dea ordin de inchidere a barierelor din incinta statiei;

e) sa anunte trenul la posturile de bariera din linie curenta;

f) sa execute parcursul de iesire si sa verifice pe luminoschema sau pe display daca acesta corespunde pentru trenul, linia si directia comandata si daca semnalele de iesire, respectiv de parcurs, acolo unde exista, sunt pe liber;

g) sa dea personal semnalul ,,pornirea trenului sau sa transmita ordinul de plecare al trenului;

h) sa supravegheze trenul prin defilare la plecarea sau trecerea acestuia;

i) sa verifice pe luminoschema sau pe display, iesirea completa a trenului;

j) sa transmita statiei vecine avizul de plecare;

k) sa raporteze operatorului de circulatie ora plecarii/trecerii trenului, precum si linia de expediere/trecere.

UAM si trenurile care au in compunere vehicule feroviare care nu sunteaza sigur nu se expediaza la sector de bloc intre ele. Aceste vehicule sau trenuri se pot expedia dupa un tren (care sunteaza sigur) la sector de bloc. Expedierea altui tren dupa acestea se face numai dupa primirea reavizului de sosire de la statia vecina.

In cazul statiilor inzestrate cu instalatii CED sau CE, in PTE se stabilesc prevederi de amanunt privind modul de verificare a starii de liber pe teren a sectiunilor izolate dupa expedierea/trecerea sau gararea trenurilor care au in compunere vehicule feroviare care nu sunteaza sigur.

In cazul in care necesitatile impun expedierea unui tren de pe o linie neinzestrata cu semnal luminos de iesire, expedierea se face in conditiile prevazute pentru cazurile defectarii semnalului luminos de iesire.

In cazul in care pentru expedierea unui tren, orientarea automata a BLA nu este posibila, este necesara schimbarea orientarii BLA din butoanele special destinate; pentru aceasta IDM dispozitor face mai intai verificarea liniei curente impreuna cu operatorul de circulatie si cu IDM dispozitor din statia vecina, astfel cum este prevazut la art.190 alin. (2) si daca linia curenta este libera se considera deranjament al instalatiei, se consemneaza in RRLISC, procedandu-se in continuare conform prevederilor din instructiunile de manipulare a instalatiilor.

Inapoierea in statie a unui tren expediat pana la un punct din linie curenta, respectiv a locomotivei impingatoare nelegata la tren, se face in baza conditiilor fixate prin ordinul de circulatie.

Art. 209. -(1) Daca mecanicul unui tren constata ca doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau indicatia rosu, dau indicatii dubioase sau sunt stinse, este obligat sa comunice prin radiotelefon catre IDM dispozitor din prima statie, denumirea semnalelor luminoase de trecere ale BLA care dau indicatia rosu, dau indicatii dubioase sau sunt stinse. In cazul in care radiotelefonul nu functioneaza, mecanicul opreste trenul in prima statie, chiar daca acesta nu are oprire si comunica IDM dispozitor cele constatate.

Dupa primirea si inscrierea in RRLISC a comunicarii prevazute la alin. (1), IDM dispozitor avizeaza operatorul de circulatie si personalul de intretinere a instalatiilor SCB. Pana in momentul stabilirii de catre personalul de intretinere a instalatiilor a cauzelor nefunctionarii semnalelor luminoase de trecere ale BLA si a conditiilor de circulatie, circulatia trenurilor se face in baza intelegerii telefonice-cale libera, atat pe linie simpla, cat si pe linie dubla.

Primul tren care se expediaza pe baza de cale libera trece fara sa opreasca in fata semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate catre IDM dispozitor conform alin. (1), exceptand semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel, circuland cu viteza de cel mult 20 km/h pana la primul semnal luminos de trecere cu indicatie permisiva. Avizarea mecanicului se face de catre IDM dispozitor din statia care expediaza trenul, prin ordin de circulatie in care se mentioneaza obligatoriu:

-circulati pana la statiape baza intelegerii telefonice - cale libera;

-nu opriti in fata semnalelor luminoase de trecere (denumirea BL urmata de numarul semnalului) cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, cu exceptia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel;

-circulati cu viteza de cel mult 20 km/h pe sectoarele de bloc acoperite de semnalele luminoase de trecere . (denumirea BL urmata de numarul semnalului).

Mecanicul primului tren care circula pe baza intelegerii telefonice-cale libera, comunica prin radiotelefon catre IDM dispozitor din prima statie cele constatate pe teren. IDM dispozitor inscrie constatarile comunicate de mecanic in RRLISC, iar mecanicul in foaia de parcurs.

In cazul in care mecanicul primului tren care a fost expediat pe baza de cale libera nu a constatat nimic deosebit in circulatie, urmatorul tren se expediaza tot pe baza de cale libera si va circula cu viteza stabilita fara sa opreasca in fata semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, care au fost mentionate in ordinul de circulatie inmanat mecanicului primului tren conform prevederilor de la alin. (3), exceptand semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel. Mecanicul se avizeaza de catre IDM dispozitor din statia care expediaza trenul, prin ordin de circulatie in care se mentioneaza:

-circulati pana la statiape baza intelegerii telefonice - cale libera;

-circulati cu viteza stabilita fara sa opriti in fata semnalelor luminoase de trecere (denumirea BL urmata de numarul semnalului; se trec semnalele de trecere ale BLA mentionate in ordinul de circulatie inmanat mecanicului primului tren, conform prevederilor de la alin. (3)) cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, cu exceptia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel.

Daca in timpul circulatiei trenurilor expediate in conditiile prevazute la alin. (3) si alin. (4) mecanicul constata, fata de cele mentionate in ordinul de circulatie si alte semnale luminoase de trecere ale BLA cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau care sunt stinse, va comunica aceasta IDM dispozitor din prima statie, conform prevederilor alin. (1). Dupa primirea comunicarii de catre IDM, pentru expedierea si circulatia trenurilor, se procedeaza conform prevederilor de la alin. (3) si alin. (4).

Daca mecanicul comunica IDM dispozitor ca a constatat deteriorari la linie, se procedeaza potrivit prevederilor din Partea a III-a, Cap. II, Sectiunea a 10-a a prezentului regulament si cu respectarea celorlalte reglementari specifice.

Art. 210. - Cand IDM dispozitor constata ca BLA nu functioneaza, va inscrie acest fapt in RRLISC, va aviza imediat operatorul de circulatie si personalul de intretinere a instalatiilor SCB, iar circulatia trenurilor se va face in baza intelegerii telefonice-cale libera. Pana in momentul stabilirii de catre personalul de intretinere a cauzelor nefunctionarii BLA si a conditiilor de circulatie, trenurile circula in conditiile prevazute in Regulamentul de semnalizare CFR si instructiunile de manipulare a instalatiilor SCB din statia care expediaza trenul; conditiile de circulatie se avizeaza mecanicului prin ordin de circulatie.

Art. 211. - (1) BLA poate fi declarat defect si scos din functiune, daca este cazul, numai de catre personalul de intretinere a instalatiilor SCB. Personalul de intretinere a instalatiilor SCB inscrie in RRLISC cauzele defectarii, scoaterea din functiune, precum si conditiile in care se face circulatia trenurilor sau le comunica din linie curenta prin instalatii TC, caz in care inscrierea in RRLISC se face de catre IDM dispozitor. IDM dispozitor comunica operatorului de circulatie scoaterea din functiune a BLA si avizeaza pe seful statiei. Scoaterea din functiune a BLA este adusa la cunostinta de catre operatorul de circulatie tuturor statiilor de pe sectia respectiva, prin dispozitie scrisa.

In cazul scoaterii din functiune a BLA, avizarea mecanicului privind conditiile de circulatie prevazute la alin. (1), precum si alte conditii de circulatie, se face prin ordin de circulatie de catre IDM dispozitor din statia in care trenul are ultima oprire, pe baza dispozitiei operatorului de circulatie privind scoaterea din functiune a BLA. Dispozitia se transmite tuturor statiilor de pe sectia pe care operatorul conduce circulatia trenurilor.

Operatorul de circulatie stabileste impreuna cu IDM dispozitori trenurile care nu au fost avizate in ultima statie in care au avut oprire si dispune masuri de oprire a acestor trenuri si de avizare a mecanicilor asupra conditiilor de circulatie pe distanta de circulatie pe care BLA este scos din functiune.

Art. 212. - In cazul in care scoaterea din functiune a BLA este programata si avizata din timp, ca urmare a executarii unor lucrari, iar personalul interesat, inclusiv al operatorilor de transport feroviar, este instruit din prescriptiile de lucru privind circulatia pe perioada lucrarilor - intocmite de administratorul infrastructurii feroviare - mecanicul nu se mai avizeaza prin ordin de circulatie despre scoaterea din functiune a BLA. In acest caz semnalele luminoase de trecere ale BLA se semnalizeaza conform Regulamentului de semnalizare CFR ca semnale scoase din functiune.

Art. 213. - (1) Repunerea in functiune a BLA se face numai de catre personalul de intretinere a instalatiilor SCB, care stabileste si conditiile de circulatie, daca este cazul. In cazul in care repunerea in functiune a BLA se face dupa terminarea lucrarilor prevazute la art.212, IDM care a primit comunicarea de repunere in functiune a BLA, incunostinteaza despre acest lucru pe operatorul de circulatie pentru verificarea liniei curente si trecerea la circulatia trenurilor pe baza BLA. Operatorul de circulatie avizeaza toate statiile de pe sectia pe care conduce circulatia trenurilor despre repunerea in functiune a BLA si trecerea la circulatia trenurilor dupa sistemul BLA.

Dupa repunerea in functiune a BLA, operatorul de circulatie impreuna cu IDM din statiile care delimiteaza distanta de circulatie pe care BLA a fost scos din functiune, stabilesc trenurile care au fost avizate despre scoaterea din functiune a BLA, dar au plecat din ultima statie cu oprire si care trebuie oprite pentru a se incunostinta mecanicul prin ordin de circulatie, despre reluarea circulatiei pe baza BLA.

Art. 214. - Cand instalatia TC a operatorului de circulatie nu functioneaza, incunostintarea mecanicului despre scoaterea din functiune, respectiv despre repunerea in functiune a BLA se face de catre IDM din statiile care delimiteaza distanta de circulatie intre care BLA a fost scos din functiune.

SECTIUNEA a 15-a

Circulatia trenurilor dupa sistemul blocului de linie semiautomat

Art. 215. - (1) Pe sectiile de circulatie inzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat, circulatia trenurilor se face la interval de statie. Expedierea trenurilor se face dupa ce s-a obtinut, prin aparatul de bloc, consimtamantul de expediere al statiei spre care se expediaza trenul.

Inainte de expedierea trenurilor, IDM trebuie sa stabileasca intelegerea telefonica cu IDM din statia vecina pentru obtinerea consimtamantului de expediere a fiecarui tren si cu operatorul de circulatie, pentru stabilirea ordinii de expediere a trenurilor.

La primirea si expedierea trenurilor din statiile situate pe sectii de circulatie inzestrate cu bloc de linie semiautomat, IDM si acarii trebuie sa execute aceleasi operatii ca si cele prevazute in cadrul sistemului intelegerii telefonice, cu exceptia cererii si acordarii caii libere.

Dupa sosirea trenului, IDM pune pe oprire semnalul de intrare, daca acesta nu revine automat pe oprire si da prin bloc reavizul de sosire punctului de sectionare vecin, numai dupa ce s-a convins ca trenul a garat.

In statiile inzestrate cu instalatii CED deservite numai de IDM, acesta se convinge personal ca trenul a garat, conform modului de lucru stabilit in PTE .

Art. 216. - (1) La intreruperea functionarii blocului de linie semiautomat, precum si in cazul in care se expediaza un tren de la o linie neinzestrata cu semnal de iesire, circulatia trenului se face pe baza intelegerii telefonice - cale libera, iar mecanicul este avizat prin ordin de circulatie ca trenul circula pe baza intelegerii telefonice - cale libera.

Pentru expedierea unui tren pana la un punct din linie curenta sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei, cu inapoiere in statia de expediere, IDM procedeaza astfel:

a) cere aprobare de la operatorul de circulatie;

b) cere prin bloc consimtamantul de expediere de la statia vecina;

c) executa comanda in bloc si pune pe liber semnalul de iesire;

d) inmaneaza mecanicului ordin de circulatie in care mentioneaza conditiile de circulatie sau manevra, precum si de inapoiere in statie.

SECTIUNEA a 16-a

Circulatia trenurilor la interval de post de miscare

Art. 217. - (1) Circulatia trenurilor, in cazul in care intre doua statii exista un post de miscare, se face utilizand formulele de la art. 196 alin. (1) si (2) dupa cum urmeaza:

a) statia, care are de expediat un tren, cere cale libera statiei vecine cu formula nr.1, la care statia vecina - daca nimic nu se opune - raspunde cu formula nr.2, iar postul de miscare - daca nimic nu se opune- cu formula nr.11.

b) statia, care expediaza trenul, transmite avizul de plecare simultan statiei vecine si postului de miscare.

c) IDM de la postul de miscare, pe baza caii libere data de statia vecina, manipuleaza semnalul de trecere pe liber. Dupa trecerea trenului, IDM manipuleaza semnalul pe oprire si transmite avizul de trecere a trenului simultan ambelor statii.

Statia, care a expediat trenul, daca mai are de expediat un tren intr-o alta directie de mers, la interval de post, dupa primirea avizului de trecere a primului tren pe la postul de miscare, cere cale libera statiei vecine, cu formula nr.1, la care statia vecina - daca nimic nu se opune - raspunde cu formula nr. 2, iar postul de miscare - daca nimic nu se opune - cu formula nr. 11.

IDM de la postul de miscare nu va pune semnalul de trecere pe liber pentru al doilea tren, decat dupa primirea reavizului de sosire pentru primul tren de la statia vecina.

Avizele de plecare si reavizele de sosire trebuie sa inceapa cu denumirea punctului de sectionare care face comunicarea.

Prevederi de amanunt, privind circulatia trenurilor la interval de post de miscare, se stabilesc in planurile tehnice de exploatare ale statiilor adiacente postului de miscare.

SECTIUNEA a 17-a

Conducerea centralizata a circulatiei trenurilor

Art. 218. - (1) Pe anumite sectii de circulatie stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, circulatia trenurilor se poate face utilizand sistemul denumit conducerea centralizata a circulatiei trenurilor'.

Activitatea de miscare in punctele de sectionare, posturile ajutatoare de miscare si posturile de macazuri din linie curenta de pe aceste sectii se efectueaza de catre un agent, denumit in continuare agentul punctului de sectionare.

Circulatia trenurilor si manevra pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se executa pe baza ordinelor operatorului de circulatie, transmise direct agentilor punctelor de sectionare.

Agentul punctului de sectionare poate fi IDM, revizor de ace sau acar.

Agentul punctului de sectionare trebuie sa fie IDM in cazul punctelor de sectionare cu mai mult de doua directii de mers si in cazul punctelor de sectionare care delimiteaza sectia de circulatie cu conducere centralizata, cu exceptia statiilor infundate .

Administratorul infrastructurii feroviare publice poate stabili si alte cazuri decat cele de la alin. (5), in care agentul punctului de sectionare trebuie sa fie IDM.

Art. 219. - (1) In timpul executarii serviciului pe sectii cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor personalul este obligat sa respecte dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile cuprinse in reglementarile specifice in vigoare, care trebuie intelese si aplicate in totalitatea lor.

Din punct de vedere al executarii atributiilor de serviciu, agentii punctelor de sectionare sunt in subordinea operatorului de circulatie.

Personalul de locomotiva si de tren care lucreaza pe aceste sectii de circulatie, este obligat sa execute dispozitiile operatorului de circulatie transmise prin agentul punctului de sectionare.

Art. 220. (1) Cheile de la incuietorile macazurilor se pastreaza de catre agentul punctului de sectionare, in timpul pauzelor de circulatie pe tabloul de chei, iar in timpul primirii si expedierii trenurilor, cheile se pot pastra asupra agentului.

In cazul in care agentul punctului de sectionare are in subordine acar, cheile de la incuietorile macazurilor se pastreaza de catre agent.

Scoaterea cheilor de pe tabloul de chei, pentru efectuarea reviziilor, verificarii, ingrijirii, controlului starii tehnice sau repararii macazurilor/aparatelor de cale, se face numai cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie.

Art. 221. - (1) Agentii punctelor de sectionare si cei care deservesc posturile de macazuri din line curenta si din haltele comerciale consemneaza in registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor dupa sistemul conducerii centralizate prezentarea la serviciu si rezultatul verificarii starii de functionare a liniilor, aparatelor de cale si instalatiilor de siguranta circulatiei pe care le deservesc. Aceste consemnari sunt transmise prin telefonograma operatorului de circulatie. Operatorul de circulatie noteaza pe grafic numarul, ora transmiterii telefonogramei, numele si prenumele agentilor care au transmis telefonograma, iar in RRLISC consemneaza rezultatul verificarii si avizeaza defectele constatate personalului de intretinere a liniilor, respectiv instalatiilor.

In cazul aparitiei unor deranjamente la instalatiile de siguranta circulatiei, in timpul serviciului, agentul punctului de sectionare le inregistreaza in RRLISC si le comunica operatorului de circulatie in scris, cu numar si ora. Operatorul de circulatie le inregistreaza in RRLISC si avizeaza personalul de intretinere.

In cazul in care punctul de sectionare este deservit de catre IDM, deranjamentele la instalatiile de siguranta circulatiei aparute in timpul serviciului, se inscriu de acesta in RRLISC, avizand personalul de intretinere si operatorul de circulatie.

Art. 222. - (1) Manipularea macazurilor si a semnalelor, in vederea primirii/expedierii trenurilor, se face de cei care le deservesc, numai in baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie.

Manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei in punctele de sectionare, precum si in linie curenta, se face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai in baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie. In cazul manipularii macazurilor la manevra de catre partida de tren, dispozitia scrisa a operatorului de circulatie este transmisa sefului de tren prin agentul punctului de sectionare.

Dupa terminarea operatiilor care au impus manipularea macazurilor si dupa plecarea trenului care a manevrat, agentul punctului de sectionare revizuieste macazurile, le readuce in pozitie normala, daca este cazul, le incuie si depune cheile pe tablou, dupa care raporteaza aceasta operatorului de circulatie.

In cazul manipularii macazurilor de catre partida de tren, dupa terminarea manevrei, conducatorul manevrei este obligat sa aduca macazurile in pozitie normala si sa raporteze aceasta catre agentul punctului de sectionare, care procedeaza conform celor prevazute la alin. (3).

Art. 223. - (1) Ocuparea liniei curente de catre un tren, care pleaca dintr-un punct de sectionare, se face din dispozitia scrisa cu numar si ora a operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie, inmanat sub semnatura de catre agentul punctului de sectionare si numai in baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, acolo unde exista, precum si a semnalului pornirea trenului, dat de catre agentul punctului de sectionare.

Ocuparea liniei curente de catre un tren care circula fara oprire printr-un punct de sectionare, se face din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, transmisa in scris cu numar si ora, prin ordin de circulatie inmanat mecanicului sub semnatura, in ultimul punct de sectionare in care trenul a avut oprire. Trecerea trenului prin punctul de sectionare se face numai in baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, acolo unde exista sau a semnalului de trecere fara oprire a trenului, dat de catre agentul punctului de sectionare, acolo unde nu exista semnal de iesire.

Dispozitia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente de catre un tren, transmisa prin ordin de circulatie, contine si eventualele conditii de circulatie, inscrise de catre agentul punctului de sectionare.

In cazul in care agentul punctului de sectionare este IDM, iar trenul de marfa se expediaza de catre revizorul de ace sau de catre acar, ordinul de circulatie care contine dispozitia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente se inmaneaza, sub semnatura, mecanicului, din ordinul IDM; revizorul de ace sau acarul completeaza direct ordinul de circulatie cu datele transmise de catre IDM, colationeaza continutul impreuna cu acesta, dupa care il semneaza. IDM transmite telefonic, revizorului de ace sau acarului, dispozitia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente, numai dupa executarea comenzii de iesire. In statiile in care semnalul de iesire se manipuleaza pe liber numai in urma comenzii date prin instalatia SCB de catre IDM, dispozitia pentru ocuparea liniei curente se poate transmite revizorului de ace sau acarului si inainte de executarea comenzii.

Mecanicul pune trenul in miscare, dupa ce a luat la cunostinta continutul ordinului de circulatie si numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, daca exista, precum si a semnalului pornirea trenului dat de catre agentul punctului de sectionare.

Art. 224. - (1) Cand necesitatile impun oprirea trenului intr-un punct de sectionare, prin care trenul urma sa treaca - dupa mers - fara oprire, acesta va fi oprit in baza indicatiei semnalelor de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice. Cand punctul de sectionare este inzestrat cu indicator permanent pentru acoperirea punctelor de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trenurile vor fi oprite de personalul care deserveste punctul de sectionare cu semnale de oprire, date cu instrumente portative.

Suprimarea opririi unui tren de marfa intr-un punct de sectionare, in care dupa mers trenul are prevazuta oprire, se face numai pe baza dispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie inmanat sub semnatura in ultimul punct de sectionare in care trenul are oprire.

Art. 225. - (1) In punctele de sectionare, de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trenul se primeste numai pe linia stabilita prin tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor, respectiv - in cazul trenurilor suplimentare - pe linia stabilita de catre operatorul de circulatie.

Schimbarea liniei de garare a unui tren se poate face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie.

Art. 226. - (1) Intrarea trenului in punctele de sectionare inzestrate cu semnale de intrare se face conform prevederilor din reglementarile specifice.

Intrarea trenului in punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, se face fara sa fie necesara prezenta agentului punctului de sectionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare.

Art. 227. - (1) In punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, in cazul incrucisarilor de trenuri, ordinea de intrare a acestora se stabileste de catre operatorul de circulatie, prin dispozitia de expediere/primire a trenului, care se aduce la cunostinta mecanicului, cu numar si ora, prin ordin de circulatie. Trenul care urmeaza sa intre primul, se gareaza in punctul de sectionare, fara sa fie necesara prezenta agentului punctului de sectionare la primul aparat de cale din parcursul de intrare. Trenul care urmeaza sa intre al doilea, se gareaza in punctul de sectionare numai in prezenta agentului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si in baza semnalului inainte', dat de catre acesta, indiferent de pozitia locomotivei.

Agentul punctului de sectionare da semnalul inainte' pentru cel de-al doilea tren, numai dupa ce mecanicul primului tren a semnalizat ca a garat, prin trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei sau a automotorului.

Mecanicul trenului care a fost instiintat ca va intra al doilea in punctul de sectionare, daca nu primeste semnalul inainte' dat de catre agentul punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare, trebuie sa opreasca trenul inaintea primului aparat de cale de la intrare.

Art. 228. - In cazul defectarii incuietorilor macazurilor dintr-un punct de sectionare in dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului in punctul de sectionare respectiv se face numai in prezenta agentului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si in baza semnalului inainte', dat de catre acesta, indiferent de pozitia locomotivei.

Art. 229. - In cazul in care intervine necesitatea schimbarii liniei de garare, din directa in abatuta si mecanicul nu a fost avizat, se vor lua masuri de oprire a trenului inaintea primului aparat de cale cu semnale de oprire date cu instrumente portative, de catre agentul punctului de sectionare. Dupa oprire, intrarea trenului in punctul de sectionare se face pe baza semnalului 'inainte', dat de langa locomotiva de catre agentul punctului de sectionare, cu viteza de cel mult 20 km/h pana la gararea trenului in punctul de sectionare.

Art. 230. - (1) Trenurile care se incruciseaza, precum si trenul care trece inaintea altui tren oprit, trebuie sa opreasca in punctul de sectionare.

In punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se interzice intrarea simultana a trenurilor, precum si intrarea unui tren simultan cu iesirea altui tren.

Art. 231. - (1) Gararea, iesirea si trecerea trenurilor in/prin punctul de sectionare situat pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se verifica de catre agentul punctului de sectionare.

Dupa gararea trenului de marfa in punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare este obligat sa confirme depasirea marcii de siguranta prin semnale de oprire date cu instrumente portative, iar mecanicul raspunde cu trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei.

Art. 232. - (1) Executarea manevrei in punctele de sectionare, de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor si pe liniile ramificate din linia curenta, se face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care se transmite de catre agentul punctului de sectionare sefului de tren sau conducatorului manevrei, prin ordin de circulatie. Solicitarea privind efectuarea manevrei se face in scris, de operatorul de transport feroviar sau de operatorul economic autorizat pentru efectuarea operatiilor de manevra, catre operatorul de circulatie.

Depasirea la manevra a indicatorului permanent de acoperire a unui punct de sectionare, care indica si limita de manevra a statiei, se face numai pe baza dispozitiei scrise data de catre operatorul de circulatie. In acest caz, operatorul de circulatie nu mai da nici o dispozitie pentru primirea/expedierea trenurilor in si din punctul de sectionare respectiv sau din punctele de sectionare vecine.

Manevra care se executa in punctele de sectionare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trebuie retrasa si oprita cu 10 minute inainte de ora stabilita pentru sosirea trenului. Cand timpul de mers intre doua puncte de sectionare este mai mic de 10 minute, manevra se retrage si se opreste inainte de expedierea trenului din punctul de sectionare vecin. Ora de retragere si de oprire a manevrei se stabileste de catre operatorul de circulatie prin dispozitia de executare a manevrei.

Art. 233. - (1) Dupa terminarea manevrei in punctele de sectionare si pe liniile ramificate din linie curenta, conducatorul manevrei este obligat sa comunice operatorului de circulatie urmatoarele:

a)    operatiile de manevra executate;

b) datele referitoare la tren rezultate din aratarea trenului (lungime, numar osii, masa neta si bruta, masa franata automat si de mana);

c) alte date solicitate de catre operatorul de circulatie.

Dupa compunerea trenului sau atunci cand intervin modificari in compunere, conducatorul manevrei este raspunzator in ceea ce priveste modul de compunere a trenului, intocmirea corecta a aratarii vagoanelor din tren, stabilirea exacta a masei brute a trenului, a masei franate real, a masei necesare de franat si a lungimii trenului.

Masa bruta a trenului, masa franata real, masa necesar de franat si lungimea trenului, stabilite de conducatorul manevrei, se aduc de catre acesta la cunostinta mecanicului prin inscriere in foaia de parcurs.

Verificarea lungimii si tonajului maxim, precum si a asigurarii masei necesare de franat, se face de catre operatorul de circulatie care raspunde de incadrarea acestora in valorile impuse prin livretul cu mersul trenului sau prin mersul intocmit pentru trenurile suplimentare. Operatorul de circulatie nu va dispune expedierea trenului daca acesta nu indeplineste conditiile impuse pentru lungime, tonaj si procentul de masa franata atat pentru circulatie cat si pentru mentinerea pe loc cu frana de mana.

Formularul nota de repartizare a franelor de mana se completeaza de catre agentul punctului de sectionare - daca acesta este IDM, respectiv conducatorul manevrei in celelalte cazuri.

Art. 234. - (1) In cazuri exceptionale, stationarea trenului peste marcile de siguranta este admisa numai in baza dispozitiei scrise, data de operatorul de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice.

Operatorul de circulatie, de la caz la caz, da dispozitie scrisa punctelor de sectionare pentru ca:

a) partea din urma a trenului sa ramana dincolo de marca de siguranta;

b) trenul sa fie tras inainte si sa stationeze peste marca de siguranta de la iesire;

c) trenul sa fie fractionat si garat pe doua sau mai multe linii.

Dispozitia operatorului de circulatie se aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie intocmit de catre agentul punctului de sectionare.

Art. 235. - (1) Circulatia trenurilor pe sectia de circulatie cu sistemul conducerea centralizata a circulatiei trenurilor se avizeaza de catre operatorul de circulatie la punctele de sectionare, la posturile de macazuri din linie curenta si la posturile ajutatoare de miscare, prin dispozitie scrisa, conform reglementarilor specifice.

Agentul punctului de sectionare, dupa primirea avizarii circulatiei trenurilor, o transmite imediat prin dispozitie scrisa tuturor posturilor de bariera situate pana la punctul de sectionare vecin - in sensul de mers al trenului - precum si posturilor de macazuri aflate in subordinea sa.

Art. 236. - (1) In cazul in care toate mijloacele de comunicatie sunt intrerupte trenurile raman in punctele de sectionare in care au sosit, in momentul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.

Exceptii se admit numai la indrumarea locomotivei de ajutor si/sau mijloacelor de interventie. Acestea vor circula intre punctele de sectionare cu viteza maxima de 30 km/ora.

Art. 237. - (1) Inainte de expedierea trenului din statia cap de sectie, precum si din celelalte puncte de sectionare in care trenul efectueaza manevra, agentul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie ca trenul este pregatit pentru expediere.

Dispozitia de expediere si de primire a trenului trebuie data de catre operatorul de circulatie simultan la punctele de sectionare care expediaza si primesc trenul, la posturile de macazuri din linie curenta situate intre aceste puncte de sectionare, precum si la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire.

Pe sectiile cu conducerea centralizata a circulatiei este interzisa circulatia trenurilor stabilite la art. 108, alin. (2) lit. a), lit. b) si lit. c), daca acestea nu sunt deservite de cel putin 2 agenti.

Art. 238. - (1) In cazul in care agentul punctului de sectionare care urmeaza sa primeasca trenul sau prin care trenul urmeaza sa treaca fara oprire, nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de sectionare care expediaza trenul inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, in care comunica mecanicului ca trenul opreste la semnalul de intrare sau in cazul punctelor de sectionare prevazute cu indicator permanent de acoperire, la varful primului aparat de cale atacat pe la varf.

Dupa oprirea trenului la semnalul de intrare sau la varful primului aparat de cale atacat pe la varf, in cazul punctelor de sectionare prevazute cu indicator permanent de acoperire, acesta va fi primit in punctul de sectionare numai insotit de agentul punctului de sectionare respectiv, cu ordin de circulatie.

Daca agentul punctului de sectionare nu se prezinta pentru insotirea trenului cu ordin de circulatie, mecanicul ia legatura cu al doilea agent al trenului, pentru ca acesta sa se deplaseze la biroul de miscare si sa stabileasca impreuna cu operatorul de circulatie conditiile de intrare a trenului in punctul de sectionare respectiv, in cazul in care agentul punctului de sectionare lipseste.

Art. 239. - In cazul in care agentul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de sectionare din care se expediaza trenul, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, in care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri, inaintea primului aparat de cale si isi continua mersul numai dupa revizuirea macazurilor de catre al doilea agent al trenului.

Art. 240. - (1) Dispozitia de expediere si de primire a trenului se da de catre operatorul de circulatie cu formula :

Dinnumarulora ..

Trenul - numarul -.este liber sa plece din punctul de sectionare..pana la punctul de sectionare.

Se gareaza pe linia..- directa/abatuta - si va intra - primul / al doilea.

Incruciseaza cu trenul - numarul - ..

Trece inaintea trenului - numarul

De la km.. la km .. circula cu viteza de.. km/h.

Pe linia operatorului economic. - denumirea operatorului economic racordat din linie curenta - de la km ..executati timp deminute urmatoarea manevra...

Operator de circulatie

Semnatura.

Aceasta dispozitie va fi colationata de catre agentul punctului de sectionare desemnat de catre operatorul de circulatie.

Dupa primirea dispozitiei de expediere/primire a trenului, agentul punctului de sectionare expeditor este obligat sa anunte telefonic, prin dispozitie scrisa, posturile de bariera din linie curenta, pana la punctul de sectionare vecin in sensul de mers al trenului, despre plecarea sau trecerea trenului si sa intocmeasca ordin de circulatie, daca este cazul.

Expedierea trenurilor din punctele de sectionare inzestrate cu semnale de intrare/iesire se face numai dupa inmanarea ordinului de circulatie care contine dispozitia operatorului de circulatie, conform dispozitiilor din reglementarile specifice.

Expedierea trenurilor din punctele de sectionare neinzestrate cu semnale de intrare/iesire se face cu semnalul 'pornirea trenului' dat de catre agentul punctului de sectionare numai dupa executarea parcursului de iesire, revizuirea macazurilor atacate de tren pe la varf si inmanarea catre mecanic a ordinului de circulatie care contine dispozitia operatorului de circulatie.

Dupa expedierea trenului din punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie, ora de plecare.

Dupa primirea dispozitiei de expediere/primire a trenului de la operatorul de circulatie, agentul punctului de sectionare care primeste trenul, impreuna cu personalul prevazut in PTE este obligat sa execute urmatoarele operatii:

a) sa retraga si sa opreasca manevra;

b) sa verifice starea de liber a liniei de primire si a parcursului de intrare;

c) sa revizuiasca macazurile atacate de tren pe la varf;

d) sa execute parcursul comandat.

Dupa sosirea sau trecerea trenului in/prin punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie ora de sosire a trenului, respectiv ora de trecere a acestuia.

Art. 241. - (1) Circulatia vehiculelor feroviare motoare care se pot scoate de pe linie cu bratele se face numai pe baza dispozitiei de expediere/primire data de catre operatorul de circulatie, in conditiile stabilite prin prezentul regulament, indiferent daca pleaca dintr-un punct de sectionare sau din linie curenta.

Circulatia vehiculelor feroviare fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele - vagoneti, carucioare defectoscop, carucioare de masurat calea inclusiv monoraiurile sau rolele incarcate cu sine - se face pe baza de:

a) dispozitie de expediere/primire data de catre operatorul de circulatie, punctelor de sectionare ca si in cazul circulatiei trenurilor;

b) incuviintare scrisa a operatorului de circulatie transmisa conducatorului vehiculului prin ordin de circulatie, de catre agentul punctului de sectionare.

Circulatia, deplasarea si folosirea la lucrari a utilajelor usoare de cale care se pot scoate de pe linie cu bratele (masini de strans buloane, defectoscopuri de verificat sine, masini de tirfonat, monoraiuri fara incarcatura) se fac fara nici o incuviintare.

In cazul in care vehiculul feroviar fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele, pleaca din linie curenta, cererea conducatorului vehiculului pentru punerea lui in circulatie se face de la cel mai apropiat post telefonic, catre agentul din unul din punctele de sectionare adiacente, care o transmite operatorului de circulatie.

In cazul in care cererea este aprobata, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa punctului de sectionare, iar agentul punctului de sectionare, o inscrie in registrul de dispozitii pentru conducerea centralizata a circulatiei trenurilor, dupa care o transmite conducatorului vehiculului.

In dispozitia de punere in circulatie a vehiculelor feroviare fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, trebuie sa se prevada neaparat distanta pe care circula si ora cand trebuie eliberata linia curenta.

Ora de eliberare a liniei curente trebuie sa fie astfel calculata, incat linia sa fie libera cu 10 minute inainte de trecerea primului tren prevazut sa treaca prin locul de retragere al vehiculului.

La ora fixata de operatorul de circulatie, conducatorul vehiculului trebuie sa elibereze linia curenta de orice obstacol.

Art. 242. - (1) In cazul efectuarii de lucrari la linii sau la instalatii, la solicitarea scrisa consemnata in RRLISC dintr-un punct de sectionare sau in registrul de comenzi al unui post de catre responsabilul SC al lucrarii, prevazut in telegrama de acordare a inchiderii, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa pentru inchiderea sau deschiderea liniei curente si/sau a liniilor specificate in solicitarea scrisa, catre punctul de sectionare din care s-a solicitat inchiderea, in baza telegramei de acordare a inchiderii.

In cazul lucrarilor efectuate la aparatele de cale prevazute cu instalatii SCB, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa pentru inchiderea sau deschiderea portiunilor de linii afectate, numai daca cererea de inchidere sau deschidere a acestor portiuni de linii este insusita sub semnatura atat de catre personalul de intretinere a caii, cat si de catre personalul de intretinere a instalatiilor.

In toate cazurile, responsabilul SC al lucrarii stabilit in telegrama de aprobare a inchiderii, raspunde de acoperirea cu semnale mobile a portiunilor de linii supuse lucrarilor.

Terminarea lucrarilor se inscrie in RRLISC, iar agentul punctului de sectionare verifica integritatea si buna functionare a aparatelor de cale supuse lucrarilor si raporteaza despre aceasta operatorului de circulatie.

Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, inlocuire, reparare si verificare a instalatiilor SCB, precum si a altor lucrari la linii, fara incuviintarea scrisa a operatorului de circulatie.

Art. 243 - La indrumarea mijloacelor de interventie pe line curenta inchisa, in ordinul de circulatie se face precizarea ca la inapoire in punctul de sectionare prevazut cu indicator permanent de acoperire, acestea trebuie sa opreasca la varful primului macaz, iar primirea in punctul de sectionare se face numai pe baza semnalului inainte transmis de catre agentul punctului de sectionare respectiv.

Art. 244. - (1) Controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB in punctele de sectionare si la posturile din linie curenta, se face in comisie conform prevederilor din reglementarile specifice.

La controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, in punctele de sectionare unde nu exista sef de statie, in comisie va lua parte seful statiei din statia la care sunt afiliate aceste puncte de sectionare.

Art. 245. - (1) Circulatia trenurilor intre punctele de sectionare, la posturile ajutatoare de miscare si la posturile de macazuri din linie curenta, precum si compunerea trenurilor, se inregistreaza de catre operatorul de circulatie pe graficul de circulatie, conform datelor comunicate de catre agentul punctului de sectionare.

Datele privind circulatia trenurilor prin punctele de sectionare precum si dispozitiile operatorului de circulatie se inregistreaza de catre agentul punctului de sectionare, in registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor dupa sistemul conducere centralizata.

Dispozitiile transmise de catre operatorul de circulatie posturilor ajutatoare de miscare si posturilor de macazuri din linie curenta deservite de catre agenti, se inscriu in registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor dupa sistemul conducere centralizata si se colationeaza de agentul punctului de sectionare desemnat de catre operatorul de circulatie.

SECTIUNEA a 18-a

Circulatia trenurilor pe sectii de circulatie cu instalatie dispecer

Art. 246. - (1) Sistemul de circulatie dispecer denumit in continuare sistem dispecer este sistemul in care conducerea circulatiei trenurilor si dispunerea executarii manevrei pe o sectie de circulatie cu instalatie dispecer - denumita in continuare sectie dispecer - se face de la un post central, de la care sunt actionate prin telecomanda macazurile si semnalele din statii si din linie curenta.

Instructiunile de manipulare specifice fiecarei instalatii dispecer se aproba de administratorul infrastructurii feroviare.

Reglementarile specifice pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se stabilesc de catre administratorul infrastructurii feroviare, pentru fiecare sistem dispecer si se avizeaza de catre Autoritatea Feroviara Romana AFER.

SECTIUNEA a 19-a

Primiri si expedieri simultane de trenuri

Art. 247. - (1) Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este permisa in statiile in care parcursurile de primire si continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot indeplini aceasta functie.

Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa in urmatoarele cazuri:

a)    in statiile de pe linii simple, in cazul in care parcursurile de primire ale trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie - fig. 1 si 2;


Fig. 1


Fig. 2

b) in statiile de pe linii simple, chiar daca parcursurile de primire ale trenurilor si continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie, daca unul din trenuri nu are oprire in statie si urmeaza sa intretaie la iesirea din statie parcursul de intrare a celuilalt tren - fig. 3;


Fig. 3

c) in statiile de pe liniile duble, daca parcursul sau continuarea parcursului de primire al unuia din trenuri intretaie parcursul de primire al celuilalt tren - fig. 4.


Fig. 4

d) in statiile situate pe sectii de circulatie cu profil accidentat, in cazul in care nu au linii de scapare corespunzatoare, iar administratorul infrastructurii feroviare nu a obtinut aprobarea in acest sens, conform prevederilor Regulamentului de exploatare tehnica feroviara.

Primirea simultana a doua trenuri din directii alaturate este interzisa, in cazul in care unul din trenuri nu are oprire in statie, iar continuarea parcursului de primire a trenului care opreste, intretaie parcursul de iesire a trenului care nu opreste - fig. 5.


Fig. 5.

Primirea simultana a trenurilor din directii opuse in statiile de pe linii simple, in cazul in care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie, este admisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) macazurile care intra in parcursurile de primire a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;

b) liniile pe care se primesc simultan trenurile sunt prevazute cu semnale de iesire individuale;

c) semnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acopera grupa de primire, da informatii despre indicatia semnalului de iesire, respectiv de parcurs;

d) panta medie ponderata spre statie, pe distanta de franare, inaintea semnalului de intrare, nu depaseste 6 ;

e) panta medie ponderata pe parcursul de primire a trenului nu depaseste 2 ;

f) liniile pe care se primesc simultan trenurile au asigurate un drum de alunecare de cel putin 50 metri pentru liniile abatute si de cel putin 100 metri pentru linia directa;

g) ambele trenuri sunt franate automat, au instalatiile de control punctual al vitezei in functiune si au oprire in statie;

h) toate semnalele de circulatie care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de scapare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale in functiune.

Prevederile de la alin. (4) se aplica si in cazul statiilor de pe linie dubla, daca parcursul de primire al unuia din trenuri este intretaiat de continuarea parcursului de primire al celuilalt tren.

Art. 248. - (1) Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers este permisa numai in statiile in care parcursul de expediere a trenului este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea acestui parcurs prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie.

Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers, este interzisa in urmatoarele cazuri:

a) in statiile de pe linie simpla, in cazul in care parcursul de expediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie - fig. 6;


Fig. 6.

b) in statiile de pe linie dubla, in cazul in care trenul care se expediaza intretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste - fig. 7;


Fig.7

c) in statiile stabilite de administratorul infrastructurii feroviare situate pe sectii de circulatie cu profil nefavorabil care nu au linii de scapare corespunzatoare.

Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in/din acelasi sens de mers, in statiile de pe liniile simple, in cazul in care parcursul de expediere a trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie, este admisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) macazurile care intra in parcursurile de primire si de expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;

b) linia pe care se primeste trenul este prevazuta cu semnal individual de iesire;

c) semnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de iesire;

d) panta medie ponderata spre statie pe distanta de franare, inaintea semnalului de intrare, in sensul primirii trenului nu depaseste 6 ;

e) panta medie ponderata pe parcursul de primire a trenului nu depaseste 2 ;

f) linia de primire a trenului are asigurat un drum de alunecare de cel putin 50 metri pentru liniile abatute si de cel putin 100 metri pentru linia directa;

g) in toate cazurile, trenul care se primeste simultan cu expedierea altui tren, in acelasi sens de mers, trebuie sa fie franat automat, sa aiba instalatiile de control punctual al vitezei in functiune si sa aiba oprire in statie;

h) toate semnalele de circulatie, care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale in functiune.

Prevederile de la alin. (3) se aplica si in cazul statiilor de pe cale dubla, daca trenul care se expediaza intretaie continuarea parcursului de primire al celuilalt tren.

Art. 249. - In anumite statii fixate de administratorul infrastructurii feroviare publice in care datorita conditiilor specifice tehnice si/sau de exploatare nu se poate realiza compatibilitatea percursurilor pentru primirea simultana a trenurilor din directii opuse, precum si cele pentru expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers, acestea se vor executa conform reglementarilor stabilite in PTE.

SECTIUNEA a 20-a

Conducerea circulatiei trenurilor de catre operatorul de circulatie

Art. 250. (1) Operatorul de circulatie trebuie sa fie pregatit profesional si autorizat in functie, sa cunoasca reglementarile specifice in vigoare, necesare pentru executarea serviciului, sa le aplice intocmai si sa fie verificat periodic profesional.

Operatorul de circulatie, atunci cand este trecut pe o sectie de circulatie pe care n-a mai condus circulatia trenurilor, precum si ori de cate ori se modifica dispozitivul liniilor si instalatiile din statiile de pe sectia pe care conduce circulatia, trebuie sa faca recunoasterea sectiei si un stagiu de acomodare.

Art. 251. (1) Predarea si primirea serviciului intre operatorii de circulatie se face in scris, in registrul de dispozitii RC.

Operatorul de circulatie predator face mentiune in acest registru despre existenta graficului de circulatie actualizat in timp real cu toate datele referitoare la trenurile aflate in circulatie, despre dispozitiile si ordinele primite, in curs de executare sau care urmeaza a fi executate, precum si despre orice alte evidente si comunicari privind continuarea serviciului in depline conditii de siguranta.

Operatorul de circulatie primitor, dupa consultarea evidentelor, ia la cunostinta cele inscrise in predarea serviciului.

Predarea serviciului se semneaza atat de predator cat si de primitor, notandu-se ora.

Predatorul ramane raspunzator de omisiunile facute, de informatiile gresite, neclare sau incomplete, pe care le-a inscris in predarea serviciului si de urmarile ce decurg din acestea. Din momentul semnarii predarii serviciului, conducerea circulatiei trenurilor pe sectia de circulatie respectiva trece asupra operatorului de circulatie care a luat serviciul in primire, acesta ramanand raspunzator de executarea in continuare a serviciului, pana la predarea lui.

Operatorul de circulatie care intra in serviciu este obligat sa faca verificarea si corectarea orei cu statiile de pe sectia pe care conduce circulatia trenurilor. Totodata, operatorul de circulatie face apelul IDM dispozitori, notand pe marginea graficului numele acestora, precum si al IDM localisti si exteriori, dupa caz.

Art. 252. (1) Operatorul de circulatie dispune de instalatie TC special destinata convorbirilor acestuia cu IDM din punctele de sectionare de pe sectia pe care conduce circulatia si cu operatorii de circulatie de pe sectiile vecine. Aceasta instalatie se utilizeaza numai in legatura cu circulatia trenurilor si efectuarea manevrelor.

Se admite folosirea instalatiei TC a operatorului de circulatie de catre alt personal apartinand administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare sau operatorului de transport feroviar, pentru convorbiri in legatura cu restabilirea circulatiei ca urmare a producerii de accidente, evenimente feroviare sau calamitati, caz in care la instalatia TC a operatorului de circulatie se conecteaza temporar din linie curenta, telefoane portative.

Art. 253. (1) Operatorul de circulatie conduce operativ circulatia trenurilor pe sectia de circulatie si este raspunzator de desfasurarea traficului feroviar conform graficului de circulatie a trenurilor pe aceasta sectie.

Operatorul de circulatie este obligat:

a) sa coordoneze activitatea statiilor, dand din timp dispozitiile necesare IDM privitoare la circulatia trenurilor, cu respectarea masurilor si conditiilor de siguranta a circulatiei;

b) sa mentina o circulatie regulata a trenurilor dupa grafic si sa inlature toate abaterile de la circulatia normala;

c) sa inregistreze pe grafic datele cu privire la efectuarea circulatiei trenurilor.

Art. 254. (1) Operatorul de circulatie transmite toate ordinele sale sub forma de dispozitii. Dispozitiile operatorului de circulatie si telefonogramele primite de la personalul din subordine sau de la operatorii de circulatie care conduc circulatia pe sectiile vecine se inregistreaza in registrul de dispozitii de circulatie.

IDM inregistreaza dispozitiile primite de la operatorul de circulatie in registrul de dispozitii de circulatie. In acest registru, aflat la biroul/postul de miscare, IDM trece si comunicarile facute prin telefonograma catre operatorul de circulatie.

Inregistrarea dispozitiilor si telefonogramelor in registrele de dispozitii de circulatie, se face cu cerneala sau pasta de culoare albastra sau neagra, citet si clar, fara prescurtari, corecturi sau stersaturi. Inregistrarea facuta gresit se anuleaza printr-o linie, iar telefonograma sau dispozitia se scrie din nou in mod corect.

Dispozitiile de circulatie pot fi adresate si transmise de catre operatorii de circulatie unui singur post, la mai multe posturi sau deodata la toate posturile din subordine.

Dispozitiile de circulatie se colationeaza de IDM stabilit de operatorul de circulatie si numai dupa aceasta se confirma de catre toti IDM carora le-au fost adresate cu numarul cu care au fost inregistrate.

Dispozitiile date de operatorul de circulatie statiilor, se primesc si se inregistreaza de IDM dispozitor; in statiile cu mai multi IDM, dispozitiile operatorului de circulatie se inregistreaza de IDM stabilit prin PTE, care le va prezenta IDM dispozitor, pentru luare la cunostinta sub semnatura.

Dispozitiile operatorului de circulatie, transmise mecanicului prin intermediul unui agent dintr-un punct de sectionare, se aduc la cunostinta mecanicului prin formularul 'Ordin de circulatie'.

Dispozitiile operatorului de circulatie in legatura cu circulatia trenurilor trebuie sa fie executate neconditionat de catre intregul personal de pe sectia de circulatie respectiva.

Cand din motive intemeiate dispozitia data de operatorul de circulatie nu poate fi executata, cel caruia ii este adresata in loc de confirmare este obligat sa raspunda imediat operatorului de circulatie printr-o telefonograma, aratand cauzele care se opun la executarea ei.

Operatorul de circulatie poate da dispozitii pentru:

a)    stabilirea incrucisarilor si trecerilor inainte neitinerarice, in vederea asigurarii regularitatii circulatiei;

b)    prescurtari sau prelungiri de timp de oprire in statiile de pe sectia ce o conduce, in scopul asigurarii regularitatii circulatiei;

c)    circulatia timpurie a trenurilor, conform reglementarilor in vigoare;

d)    suprimarea opririi trenurilor de marfa in punctele de sectionare in care mersul acestora prevede oprire, atunci cand oprirea nu mai este necesara;

e)    stabilirea circulatiei trenurilor pe linia falsa, pentru redresarea circulatiei, precum si in cazul cand unul din firele caii duble este inchis;

f)     stabilirea circulatiei trenurilor in ambele sensuri pe unul din firele caii duble si restabilirea circulatiei pe ambele fire;

g)    inchiderea si redeschiderea liniei curente intre statii, precum si a liniilor de circulatie din incinta statiei;

h)    aprobarea ocuparii liniilor de primire-expediere;

i)      trecerea de la un sistem de circulatie la altul;

j)      expedierea unui tren cu oprire in linie curenta, pentru lucrari;

k)   expedierea in mod exceptional a trenurilor mai lungi decat lungimea utila a liniei de primire din statii, cu stabilirea conditiilor de circulatie prin statiile respective, iar aprobarea pentru circulatia acestor trenuri se da de catre:

operatorul de circulatie coordonator al turei de serviciu, pe regulatorul de circulatie propriu;

dispecerul regional al administratorului infrastructurii feroviare publice, pentru trenurile care circula pe regionala proprie;

dispecerul central al administratorului infrastructurii feroviare publice, pentru trenurile care circula pe mai multe regionale;

l)      participarea efectiva a IDM de serviciu la executarea manevrei, in cazurile exceptionale prevazute in prezentul regulament

m)  circulatia trenurilor cu transporturi negabaritice, aratand si conditiile de circulatie din telegrama de aprobare;

n)    indrumarea mijloacelor de interventie si/sau a locomotivelor de ajutor;

o)    oprirea unui tren intr-o statie in care dupa mers nu are oprire;

p)    continuarea mersului unui tren cu viteza redusa corespunzatoare procentului de franare realizat, in cazul defectarii partiale a franei automate;

q)    verificarea transporturilor negabaritice in statiile tehnice din parcurs;

r)     efectuarea reviziei tehnice la trenurile de marfa, intr-o statie din parcurs;

s)    oprirea unui tren de calatori intr-o statie din parcurs, in care acesta nu are prevazuta oprire sau prelungirea stationarii trenului in una din statiile in care are prevazuta oprire, la solicitarea operatorului de transport feroviar, in vederea inlaturarii unor defecte sau deficiente la vehiculele din tren, care nu afecteaza siguranta circulatiei;

t)     incetarea, respectiv reluarea activitatii punctelor de sectionare cu serviciul de miscare suspendat temporar, sau a celor cu activitate de miscare suspendata;

u)    introducerea si ridicarea restrictiilor de viteza;

v)    circulatia trenurilor cu transporturi cu marfuri periculoase din categoria explozibilelor, clor lichid, gaze lichefiate si gazolina;

w)   circulatia trenurilor cu dubla tractiune si/sau locomotiva impingatoare;

x)    stabileste mersul trenurilor locale si convoaie de manevra care au inscrise in livretele de mers numai orele de plecare din statia de indrumare si sosire in statia finala.

Operatorul de circulatie poate da si alte dispozitii in legatura cu avizarea si redresarea circulatiei, cu lucrarile ce se executa in linie curenta sau in statii, precum si pentru asigurarea conditiilor de siguranta a circulatiei trenurilor.

Dispozitiile date de operatorul de circulatie, legate de siguranta, avizarea si redresarea circulatiei, trebuie date din timp, astfel ca IDM sa le poata executa, cu respectarea intocmai a reglementarilor si prevederilor in vigoare.

Operatorul de circulatie poate modifica sau anula o dispozitie data numai daca circulatia trenurilor impune aceasta. In cazul in care conditiile de circulatie s-au schimbat si se impune modificarea sau anularea dispozitiei date, operatorul de circulatie procedeaza astfel:

a) cand nu s-a inceput executarea dispozitiei date, operatorul de circulatie mai intai anuleaza dispozitia, dupa care da o noua dispozitie corespunzatoare noii situatii;

b) cand s-a efectuat numai o parte din dispozitie de unele statii, operatorul de circulatie anuleaza partea din dispozitie care a ramas neefectuata, dupa care da o noua dispozitie; anularea sau modificarea dispozitiei initiale se va da din timp, astfel ca noua dispozitie sa se poata executa fara a se periclita siguranta si regularitatea circulatiei.

In exercitarea atributiilor, operatorul de circulatie trebuie sa tina seama de prevederile tuturor reglementarilor specifice in vigoare.

Culorile si simbolurile folosite pentru trasarea trenurilor pe graficul de circulatie sunt stabilite in Anexa 8.

Art. 255. (1) Cand se defecteaza instalatia TC si operatorul de circulatie nu mai poate comunica cu nici unul din posturile subordonate, circulatia trenurilor si executarea manevrelor se face fara participarea operatorului de circulatie.

Defectarea instalatiei TC a operatorului de circulatie se inscrie de catre acesta in registrul de dispozitii sau in RRLISC in cazul conducerii centralizate a circulatiei trenurilor, notand data si ora defectarii, dupa care avizeaza personalul de intretinere. Personalul de intretinere noteaza in acelasi registru data si ora restabilirii functionarii instalatiei TC.

In cazul defectarii instalatiei TC, iar operatorul de circulatie nu mai poate chema nici unul din posturile subordonate, dar poate fi chemat de catre acestea si convorbirea poate avea loc, activitatea operatorului de circulatie va continua, avand insa caracter informativ, pe toata durata defectarii.

In cazul defectarii instalatiei TC numai la unul sau numai la o parte din posturile subordonate, se considera ca scoase de sub conducerea operatorului de circulatie numai aceste posturi. In asemenea cazuri, datele cu privire la circulatia si lucrul statiilor cu instalatia TC a operatorului de circulatie defecta se vor lua prin intermediul posturilor vecine care au instalatia TC in functiune sau prin alte mijloace de comunicatie aflate in dotarea IDM si operatorului de circulatie.

Operatorul de circulatie si IDM de pe sectia respectiva vor trece in registrele de dispozitii, sub ultima dispozitie inregistrata, defectarea legaturilor telefonice cu operatorul de circulatie. In graficul de circulatie, operatorul de circulatie noteaza ora incetarii si reluarii activitatii sale, din cauza defectarii instalatiei TC, printr-o linie verticala de culoare rosie, trasata pe linia care marcheaza timpul in grafic.

Restabilirea legaturilor telefonice si reluarea activitatii de conducere a circulatiei se comunica de operatorul de circulatie tuturor punctelor de sectionare de pe sectia sa, prin dispozitie scrisa.

Dupa restabilirea instalatiei TC operatorul de circulatie stabileste impreuna cu IDM, situatia circulatiei trenurilor pe sectie, dupa care va putea trece la conducerea circulatiei de pe sectia respectiva.

Sectiunea a 21-a

Organizarea si monitorizarea circulatiei trenurilor prin sistemul informatic integrat IRIS pentru dirijarea traficului feroviar

Art. 256. Instructiunile de lucru privind utilizarea aplicatiilor sistemului informatic IRIS in legatura cu circulatia trenurilor sunt prevazute in Anexa 10.

Art. 257. - Sistemul informatic IRIS este destinat pentru:

a)         planificarea circulatiei trenurilor prin utilizarea aplicatiei informatice denumita ATLAS;

b)         raportarea circulatiei trenurilor prin utilizarea aplicatiei informatice denumita CRONOS;

c)         monitorizarea circulatiei trenurilor prin utilizarea aplicatiei informatice denumita FOCUS.

Art. 258. - (1) Personalul care utilizeaza sistemul informatic IRIS in legatura cu circulatia trenurilor dispune in acest scop de statia de lucru IRIS constituita din echipamente informatice unitate centrala, monitor, tastatura, mouse, modem si dupa caz imprimanta.

Personalul prevazut la alin. (1) trebuie sa verifice starea de functionare a statiei de lucru IRIS inainte de luarea in primire a serviciului.

Rezultatul verificarii starii de functionare a statiei de lucru IRIS se inscrie in RRLISC de catre IDM respectiv in registrul de dispozitii de circulatie de catre operatorul de circulatie.

Disfunctionalitatile sistemului informatic IRIS si ale statiei de lucru IRIS se consemneaza prin inscriere in RRLISC de catre IDM respectiv in registrul de dispozitii de circulatie de catre operatorul de circulatie. IDM respectiv operatorul de circulatie avizeaza imediat personalul care intretine sistemul informatic si consemneaza numele celui care a primit avizarea, numarul, data si ora confirmarii primirii avizarii.

IDM avizeaza operatorul de circulatie prin inscriere in registrul de dispozitii de circulatie cu numar si ora asupra disfunctionalitatilor sistemului informatic IRIS si ale statiei de lucru IRIS mentionand si avizarea personalului care intretine sistemul informatic.

Art. 259. - Procedurile detaliate de introducere, transmitere a datelor privind circulatia trenurilor si de interogare asupra datelor introduse sunt reglementate prin Manualele de utilizare ale celor trei aplicatii informatice. Personalul care utilizeaza statiile de lucru IRIS trebuie instruit special in acest scop. Manualele de utilizare pot fi consultate permanent de la fiecare statie de lucru IRIS, in functie de aplicatia utilizata si de nivelul de acces la IRIS.

Art. 260. - IDM trebuie sa efectueze prin intermediul statiei de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura cu circulatia trenurilor

a)       raportarea datelor referitoare la circulatia tuturor trenurilor suplimentare, de lucru, retrase in statie, trenuri conform programului de circulatie imediat dupa inscrierea acestora in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare;

b)       explicarea cauzelor intarzierii trenurilor;

c)        primirea dispozitiilor de circulatie si confirmarea operativa a primirii acestora;

d)       transmiterea avizarilor catre operatorul de circulatie inchideri de linii, defectari ale instalatiilor, restrictii de viteza nou introduse sau ridicate, trenuri ramase defecte si alte avizari legate de circulatia trenurilor si siguranta circulatiei.

Art. 261. - Seful statiei verifica zilnic activitatea personalului din subordinea sa cu atributii in utilizarea statiilor de lucru IRIS in ceea ce priveste:

a)         introducerea datelor de circulatie in aplicatia CRONOS;

b)         primirea si raportarea executarii dispozitiilor de circulatie;

c)          transmiterea avizarilor catre operatorul de circulatie.

Art. 262. - Operatorul de circulatie trebuie sa efectueze prin intermediul statiei de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura cu circulatia trenurilor:

a)   urmarirea in timp real a circulatiei trenurilor in vederea luarii deciziilor operative pentru regularizarea circulatiei;

b)         efectuarea tuturor modificarilor operative asupra circulatiei trenurilor pe sectia de circulatie pe care o conduce la momentul aprobarii lor (trenuri anulate, suplimentare, cu trasa modificata, pe ruta ocolitoare, repuse in circulatie, etc.);

c)         emiterea si urmarirea primirii/executarii dispozitiilor de circulatie;

d)         analizarea explicatiilor transmise de catre IDM referitoare la intarzierea trenurilor si incadrarea intarzierii trenurilor pe cauze si responsabili;

e)         primirea dispozitiilor de circulatie si confirmarea operativa a primirii acestora;

f)          transmiterea catre IDM a dispozitiilor privind inchideri de linii, scoateri de sub tensiune, restrictii de viteza nou introduse sau ridicate, trenuri ramase defecte si a altor dispozitii in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;

g)         urmarirea operativa a circulatiei trenurilor care urmeaza sa intre pe sectia de circulatie pe care o conduce.

Capitolul II

DISPOZITII SPECIALE PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULATIEI TRENURILOR

SECTIUNEA 1

Circulatia trenurilor pe linia din stanga a caii duble.

Circulatia trenurilor pe linie falsa

Art. 263. - (1) Trenurile se expediaza si circula pe cale dubla, in mod normal, pe linia din dreapta a sensului de mers.

Trenurile pot sa circule si pe linia din stanga sau pe linia falsa a caii duble.

Prin linia din stanga se intelege linia din stanga sensului normal de mers pe cale dubla, inzestrata cu BLA banalizat.

Prin linia falsa se intelege linia din stanga sensului normal de mers pe cale dubla, inzestrata cu BLA specializat sau fara BLA.

Expedierea trenurilor pe linia din stanga sensului de mers, se admite in cazul in care statia este inzestrata cu semnal luminos de iesire prevazut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stanga a caii duble, pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dungii oblice iluminate in alb a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stanga a caii duble, considerand fiecare linie curenta ca o linie simpla. In acest caz, ordinea de expediere a trenurilor se stabileste in scris de catre operatorul de circulatie, impreuna cu IDM din statiile care expediaza, respectiv primesc trenurile.

In cazul in care statia nu este inzestrata cu semnal luminos de iesire prevazut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stanga caii duble, se considera ca trenul se expediaza si circula pe linie falsa.

Art. 264. - (1) Circulatia trenurilor pe linie falsa se efectueaza numai cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie care stabileste distanta si conditiile de circulatie pentru fiecare tren, dupa sistemul intelegerii telefonice - cale libera - caz in care IDM dispozitor din statia care expediaza trenul pe linie falsa, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie in care mentioneaza ca trenul circula pe linie falsa, distanta si alte conditii de circulatie, daca exista.

Expedierea trenului, pe linie falsa, din statiile inzestrate cu semnale luminoase de iesire se face pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare.

Expedierea trenului, pe linie falsa, din statiile inzestrate cu semafoare de iesire se face pe baza ordinului de circulatie in care se mentioneaza ca trenul circula pe linia falsa si iese din statie cu semaforul de iesire pe oprire.

In cazul in care intre doua statii situate pe o sectie de circulatie cu cale dubla neinzestrata cu BLA exista un post de miscare in linie curenta, circulatia trenurilor pe linie falsa se face la interval de statie, pe baza de cale libera, la care participa si postul de miscare. Statia care indruma trenul pe linie falsa aduce la cunostinta mecanicului, prin ordin de circulatie, ca nu va lua in considerare indicatiile semnalului de trecere/ramificatie al postului de miscare pentru sensul normal de mers.

Trenul care circula pe linie falsa poate trece fara oprire printr-o statie in baza:

a) semnalului trecerea fara oprire a trenului, dat de catre IDM in cazul trecerii pe linii neinzestrate cu semnal de iesire;

b) indicatiei semnalului luminos de chemare in cazul trecerii pe linii inzestrate cu semnale luminoase de iesire.

In statiile inzestrate cu semafor de iesire, se va proceda ca in cazul defectarii acestuia.

SECTIUNEA a 2-a

Suspendarea temporara a activitatii de miscare pe unele sectii de circulatie

Art. 265. - (1) Pe sectiile de circulatie cu activitate redusa, administratorul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporara a activitatii de miscare, pe o perioada mai mica de 24 de ore, in care nu este prevazut sa circule trenuri.

Pe aceste sectii de circulatie, operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit programului aprobat, precizand pentru fiecare punct de sectionare ora de incepere a suspendarii, respectiv de reluare a activitatii de miscare, numai dupa ce a stabilit impreuna cu IDM dispozitori din punctele de sectionare, ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie, cand este cazul, precum si starea de liber a liniilor curente.

IDM dispozitori dau dispozitie scrisa la posturile din incinta statiei si la posturile afiliate din linie curenta, pentru suspendarea temporara, respectiv reluarea activitatii de miscare, precizand ora de la care se suspenda activitatea de miscare, personalul care ramane la postul respectiv, daca este cazul si ora reluarii activitatii, iar pentru posturile care deservesc bariere ce au pozitia normala inchisa, dispune deschiderea acestora pe perioada suspendarii activitatii de miscare.

Pe timpul cat activitatea de miscare este suspendata temporar, macazurile trebuie manevrate in pozitie normala si incuiate, iar cheile incuietorilor de la macazurile inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc se aduc la biroul de miscare. In statiile inzestrate cu instalatii CEM sau cu incuietori cu chei si bloc, macazurile trebuie blocate in pozitie normala. In cazurile in care la posturile din incinta statiei nu ramane personal, se incuie usile iar cheile acestora se aduc la biroul de miscare.

Pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare, la biroul de miscare din fiecare punct de sectionare ramane la post cel putin IDM dispozitor, iar la posturile de bariera raman la post pazitorii de bariera sau alti agenti care le deservesc.

Pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare, agentii care raman la post asigura semnalizarea corespunzatoare a barierelor; barierele care au pozitia normal inchisa se deschid si se mentin in aceasta pozitie pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare.

Personalul ramas la post pe perioada suspendarii activitatii de miscare are obligatia de a supraveghea constructiile si instalatiile din zona postului si de a raspunde la apelurile telefonice.

Reluarea activitatii de miscare se face potrivit programului aprobat, in baza dispozitiei operatorului de circulatie transmisa catre IDM dispozitori din statiile in care activitatea de miscare a fost suspendata. IDM dispozitor, dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie, organizeaza reluarea activitatii verificand starea personalului si inmaneaza cheile de la cabine si de la incuietorile macazurilor - in cazul statiilor cu incuietori fara bloc.

IDM dispozitor transmite dispozitie scrisa posturilor din incinta statiei si posturilor din linie curenta afiliate, pentru reluarea activitatii de miscare si pentru inchiderea barierelor care au pozitia normala inchisa. Personalul de la posturile din incinta statiei precum si de la cele din linie curenta afiliate, raporteaza catre IDM prin telefonograma, pe proprie raspundere, daca este in stare normala, daca instalatiile SCB si TC sunt functionabile si daca barierele care au pozitie normal inchisa, au fost inchise.

Dupa primirea raportarii de la posturile din incinta statiei si de la cele din linie curenta, IDM dispozitor confirma operatorului de circulatie executarea dispozitiei de reluare a activitatii si numai dupa aceasta operatorul de circulatie dispune asupra circulatiei trenurilor, conform reglementarilor specifice in vigoare.

In mod exceptional - in caz de forta majora si in cazul producerii de accidente si/sau evenimente feroviare, in functie de necesitate - operatorul de circulatie poate dispune reluarea activitatii de miscare inainte de ora stabilita.

Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare, in fiecare punct de sectionare, ramane la post IDM dispozitor sau un agent autorizat pentru executarea operatiilor privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.

Structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare elaboreaza pentru fiecare sectie de circulatie reglementari specifice privind suspendarea si reluarea activitatii de miscare, modul de procedare in cazul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare; aceste reglementari specifice constituie anexa la PTE.

Structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare sau, dupa caz, gestionarul infrastructurii feroviare comunica operatorilor economici si operatorilor de transport feroviar si de manevra feroviara interesati, atat sectiile de circulatie, precum si intervalele orare intre care se suspenda activitatea de miscare.

SECTIUNEA a 3-a

Circulatia trenurilor prin punctele de sectionare cu serviciul de miscare suspendat temporar

Art. 266. - (1) In punctele de sectionare cu activitate redusa, administratorul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporara a serviciului de miscare pentru anumite perioade de timp de una sau mai multe zile.

Este interzisa suspendarea temporara a serviciului de miscare in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE de pe sectii de circulatie cu linie simpla inzestrata cu BLA sau linie simpla inzestrata cu bloc de linie semiautomat.

In statiile (punctele de sectionare) in care se suspenda temporar serviciul de miscare, operatorul de circulatie dispune suspendarea, respectiv reluarea serviciului potrivit programului aprobat, numai dupa ce a stabilit impreuna cu IDM dispozitori ca liniile curente sunt libere.

IDM dispozitori din statiile vecine cu statia (punctul de sectionare) in care s-a suspendat temporar serviciul de miscare, respectiv din ultimele statii cu oprire a trenurilor, aduc la cunostinta mecanicului, prin ordin de circulatie, suspendarea temporara a serviciului de miscare in statia/punctul de sectionare respectiva/respectiv.

In cazul in care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost incunostintat despre suspendarea temporara a serviciului de miscare in statia (punctul de sectionare) respectiva, operatorul de circulatie trebuie sa dispuna oprirea trenului in una din statiile din parcurs pentru avizarea mecanicului.

Caile libere se cer si se acorda direct intre cele doua statii vecine cu punctul de sectionare (statia) cu serviciul de miscare suspendat temporar; in acest scop se realizeaza legaturi telefonice directe atat pentru caile libere, cat si pentru anuntarea trenurilor la posturile de bariera din linie curenta.

Intr-un punct de sectionare (statie), pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare, la biroul de miscare ramane un agent - acar, revizor de ace sau IDM. In aceasta perioada macazurile vor fi incuiate pe linia directa, iar cheile incuietorilor de la macazurile inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc se pastreaza intr-un loc sigur, stabilit in PTE.

In statiile inzestrate cu instalatii CEM sau cu incuietori cu chei cu bloc, inainte de a se trece la suspendarea temporara a serviciului de miscare, macazurile se blocheaza pe linia directa, iar manivela blocului central se sigileaza.

In cazurile prevazute la alin. (7) si (8) semnalele se scot din functie de catre acar, din ordinul scris al IDM, conform reglementarilor specifice in vigoare.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, situate pe sectii de circulatie cu linii duble inzestrate cu BLA, pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare, instalatiile se trec in regim de functionare automata a semnalelor, iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens specializat.

Art. 267. - (1) Inainte de expedierea trenului din statia vecina, agentul din statia cu serviciul de miscare suspendat temporar primeste comanda la telefon de la IDM dispozitor din statia care expediaza trenul si o inscrie in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Dupa primirea, inregistrarea si confirmarea comenzii, agentul revizuieste macazurile atacate de tren pe la varf, se posteaza la primul macaz atacat de tren pe la varf, iar la apropierea trenului transmite semnalul inainte.

In cazul in care, cu ocazia revizuirii macazurilor, agentul constata un defect sau o alta cauza care pericliteza siguranta circulatiei, ia masuri de oprire a trenului.

Art. 268. - Inainte de intrarea in statia cu serviciul de miscare suspendat temporar, mecanicul conduce trenul cu deosebita atentie, iar in cazul in care nu primeste semnalul inainte din partea agentului statiei, opreste trenul.

Art. 269. - (1) Pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare in statiile cu treceri la nivel cu bariere mecanice, se procedeaza astfel:

a) dupa primirea, inregistrarea si confirmarea comenzii, agentul revizuieste macazurile care intra in parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la varf, inchide bariera, dupa care se posteaza la locul fixat si marcat pentru supravegherea trecerii la nivel si a trenurilor in circulatie, prin defilare;

b) in cazul in care in statie sunt doua bariere, modul de deservire a posturilor de bariera de catre agent si pazitorul de bariera precum si locul de postare a acestora in vederea supravegherii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare, se stabilesc prin prescriptiile de lucru pe perioada de suspendare temporara a serviciului de miscare, anexa la PTE.

In cazul in care agentul dintr-un punct de sectionare (statie), in care serviciul de miscare este suspendat temporar, nu se prezinta la telefon, trenul se expediaza pe baza ordinului de circulatie inmanat mecanicului, in care se mentioneaza oprirea obligatorie a trenului inaintea primului macaz, revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea agent al trenului si inchiderea barierei, daca exista. In acest caz, dupa oprirea trenului, mecanicul cere revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea agent al trenului, care inchide mai intai bariera daca exista, revizuieste macazurile atacate de tren pe la varf, iar daca nu exista nici un pericol, da semnalul inainte. Mecanicul opreste trenul si cere revizuirea macazurilor si in cazul in care primeste semnalul inainte din partea agentului statiei (punctului de sectionare).

In prima statie mecanicul opreste trenul, chiar daca nu are oprire, si aduce la cunostinta IDM constatarile facute. La trenurile care circula prin impingere aceste constatari se aduc la cunostinta IDM de catre agentul din capul trenului.

Prevederi de amanunt in functie de conditiile specifice locale se stabilesc prin prescriptiile de lucru pe perioada de suspendare temporara a serviciului de miscare, anexa la PTE.

Art. 270. - Administratorul infrastructurii feroviare publice comunica operatorilor economici, operatorilor de transport feroviar si de manevra feroviara interesati, statiile (punctele de sectionare) si perioada pentru care se suspenda temporar serviciul de miscare.

SECTIUNEA a 4-a

Oprirea neprevazuta a unui tren in linie curenta

Art. 271. - (1) In caz de oprire neprevazuta a unui tren in linie curenta, mecanicul trenului este obligat:

a) sa franeze trenul cu frana automata si la nevoie sa dea semnalul de strangere a franelor de mana;

b) sa ia legatura cu seful de tren, in cazul in care acesta exista si sa stabileasca impreuna masurile si conditiile pentru circulatia in continuare a trenului;

c) sa ceara, daca este cazul, locomotiva de ajutor.

Constatarea si inlaturarea neregulilor aparute la tren se fac de catre mecanicul ajutor. In cazul in care pentru constatarea si inlaturarea neregulilor aparute la tren este necesara deplasarea mecanicului, in cabina de conducere a locomotivei ramane mecanicul ajutor.

Art. 272. - (1) In cazul in care locomotiva trenului este deservita numai de mecanic, constatarea si inlaturarea neregulilor aparute la tren se fac de catre seful de tren.

Seful de tren, in functie de situatia existenta, este obligat:

a)      sa ia legatura cu mecanicul si sa stabileasca impreuna cauzele opririi si conditiile de circulatie in continuare;

b)      sa ia masuri de inlaturare a obstacolelor daca acest lucru este posibil;

c)      sa ia masuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol in circulatia trenurilor pe liniile vecine, daca este cazul;

d)      sa comunice statiilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau in scris prin curier, neasigurarea gabaritului de libera trecere pe linia pe care circula trenul sau pe linia alaturata, daca este cazul.

In cazul in care oprirea trenului se datoreaza unor defectiuni ce nu pot fi remediate de catre seful de tren, mecanicul se deplaseaza pentru remedierea defectiunilor, iar in cabina de conducere a locomotivei ramane seful de tren.

Cand trenul este oprit pe o portiune de linie cu declivitate mai mare de 15 , mecanicul nu are voie sa paraseasca locomotiva si solicita locomotiva de ajutor.

Art. 273. - Dupa oprirea trenului in linie curenta, toti agentii insarcinati cu strangerea franelor de mana sunt obligati sa stranga imediat frana de mana a vagonului pe care il ocupa si la semnalul mecanicului sa stranga si restul franelor de mana ale vagoanelor care le-au fost repartizate in acest scop.

Art. 274. - In cazul ruperii trenului si ramanerii in linie curenta a partii rupte, agentul de la urma trenului - cand exista - are urmatoarele obligatii:

a) sa stranga toate franele de mana existente in grupul de vagoane ramas in linie curenta;

b) sa supravegheze grupul de vagoane ramas in linie curenta;

c) sa se deplaseze spre trenul care se apropie si sa dea semnale de oprire, pana la oprirea trenului, cand aude ca se apropie un tren.

Art. 275. - (1) In cazul in care trenul a fost oprit in linie curenta si nu isi mai poate continua mersul, seful de tren in cazul in care exista, ia la cunostinta conditiile de circulatie inscrise in ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie, fara o intelegere prealabila cu IDM, sa dea trenul inapoi, pana la semnalul de intrare al statiei, fara sa-l depaseasca cu vehiculul din capul trenului in sensul de impingere.

Se interzice darea inapoi a trenului, din linie curenta, fara o intelegere prealabila cu IDM din statia care l-a expediat, in urmatoarele cazuri:

a) pe timp cu ceata, viscol si alte imprejurari nefavorabile, cand vizibilitatea semnalelor este redusa;

b) in cazul in care trenul a fost expediat din statie pe timpul cat mijloacele de comunicatie sunt intrerupte;

c) pe sectii de circulatie cu BLA;

e)      in cazul in care s-a cerut locomotiva de ajutor, pana la sosirea acesteia.

Se interzice darea inapoi a trenului din linie curenta in cazul in care ultimul vagon din tren nu are semnal de alarma, chiar daca s-a luat legatura cu IDM.

In cazul trenurilor fara sef de tren, intelegerea privind darea inapoi a trenului, se face intre mecanic si IDM din statia care a expediat trenul, prin radiotelefon, mecanicul notand in foaia de parcurs numele statiei, numarul dispozitiei din registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, ora, numele si prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare inapoi a trenului pana la semnalul de intrare in statie.

Dupa oprirea trenului dat inapoi din linie curenta, la semnalul de intrare, mecanicul va lua legatura prin radiotelefon cu IDM in vederea intelegerii privind intrarea in statie confirmand faptul ca a oprit fara a depasi semnalul de intrare. Atat mecanicul trenului cat si IDM vor nota si inscrie datele necesare si comunicarile, similar modului prezentat la alin. (4).

Dupa stabilirea conditiilor de intrare in statie prin darea inapoi a trenului si asigurarea parcursului, IDM va pune semnalul de intrare pe liber. Daca semnalul de intrare nu se poate pune pe liber (nu functioneaza nici indicatia de chemare), sau trenul trebuie sa fie primit la o linie ocupata, IDM sau alt agent al statiei din ordinul IDM, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie in care se mentioneaza conditiile de primire in statie.

In timpul impingerii trenului inapoi, agentii care deservesc trenul sunt obligati sa se amplaseze astfel incat:

a)    sa observe linia si semnalele;

b) sa dea semnale corespunzatoare si sa ia masuri de oprire a trenului, inclusiv prin tragerea semnalului de alarma, in cazul in care observa obstacole sau la intalnirea unui semnal care ordona oprirea.

In cazul in care locomotiva este deservita numai de mecanic, la darea inapoi a trenului, acesta este obligat sa dea semnale de atentie repetate, iar cel de-al doilea agent al trenului se posteaza la urma trenului indeplinind obligatiile prevazute la alin. (6).

Art. 276. - (1) In cazul in care dupa oprirea neprevazuta in linie curenta trenul nu isi poate continua mersul in intregime, se poate remorca in parti, cu locomotiva trenului sau cu o locomotiva de ajutor.

Prima parte a trenului va pleca spre statia vecina numai dupa ce seful de tren sau mecanicul, in lipsa sefului de tren, a verificat daca are asigurat procentul de masa franata si s-a asigurat mentinerea pe loc a partii din tren ramase in linie curenta.

In cazul in care mecanicul nu poate lua legatura prin radiotelefon cu IDM din una din statiile vecine, acesta poate pleca si cu locomotiva izolata pana la primul post telefonic, respectiv pana la statia vecina, numai dupa ce s-a asigurat mentinerea garniturii de vagoane pe loc. In cazul in care trenul este deservit de catre sef de tren, acesta dispune asupra plecarii locomotivei, prin ordin de circulatie inmanat mecanicului.

Mecanicul nu intra in statie cu prima parte a trenului, respectiv cu locomotiva izolata, chiar daca semnalul de intrare da indicatia de liber; dupa ce a oprit locomotiva in fata semnalului de intrare, mecanicul comunica IDM ca linia curenta a ramas ocupata. Comunicarea se face prin radiotelefon sau telefonic de la primul post de macazuri ori de bariera sau prin cel de-al doilea agent al trenului, daca nu s-a putut lua legatura prin alte mijloace. Asupra modului de intrare in statie dispune IDM.

Mecanicul trenului oprit in linie curenta, dupa plecarea cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, trebuie sa opreasca la primul post de miscare in linie curenta, daca acesta exista, sau la primul post de macazuri in linie curenta pentru a nota in registrul postului ca linia curenta a ramas ocupata cu tot trenul sau cu o parte din tren. IDM sau agentul postului din linie curenta, in baza inregistrarii facute de mecanic, comunica prin telefon statiilor vecine ramanerea trenului sau a unei parti din tren, in linie curenta.

Art. 277. - (1) IDM dispozitor, dupa sosirea locomotivei izolate sau a primei parti a trenului din linie curenta, are urmatoarele obligatii:

a) sa comunice ramanerea trenului sau a unei parti din tren in linie curenta, in scris, catre IDM din statia vecina, precum si operatorului de circulatie care va dispune inchiderea liniei curente;

b) sa stabileasca, impreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, conditiile pentru aducerea trenului sau a partii ramase din tren, din linie curenta;

c) sa stabileasca impreuna cu operatorul de circulatie, modul de eliberare a liniei curente.

IDM dispozitor, dupa sosirea ultimei parti a trenului din linie curenta, transmite statiei vecine reavizul de sosire, raporteaza operatorului de circulatie sosirea trenului si eliberarea liniei curente, dupa care operatorul de circulatie dispune redeschiderea liniei curente.

Art. 278. - (1) In cazul in care trenul oprit in linie curenta nu isi poate continua mersul si nici nu se poate intoarce in statia de plecare, mecanicul trebuie sa ceara de la statiile vecine, locomotiva de ajutor.

Mecanicul mentioneaza in foaia de parcurs solicitarea locomotivei de ajutor si o comunica impreuna cu numarul trenului, numarul foii de parcurs, numele mecanicului si pozitia kilometrica, catre IDM cu care a luat legatura. Solicitarea se face prin radiotelefon, telefonic de la un post din linie curenta sau printr-o nota scrisa, trimisa celei mai apropiate statii printr-un agent al trenului. IDM confirma primirea solicitarii comunicand numarul din registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, ora, numele si prenumele sau, date pe care mecanicul le inscrie in foaia de parcurs.

Se interzice plecarea trenului din linie curenta sau darea inapoi a trenului dupa ce s-a solicitat locomotiva de ajutor, pana la sosirea acesteia sau pana cand nu se primeste incuviintarea de la IDM dispozitor care a primit solicitarea locomotivei de ajutor.

In cazul in care locomotiva de ajutor nu mai este necesara, mecanicul va renunta la solicitarea acesteia in acelasi mod in care a solicitat-o si nu va pune trenul in miscare decat dupa incuviintarea scrisa a IDM dispozitor, inregistrata cu numar si ora in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, care va fi comunicata mecanicului in scris, prin telefon sau radiotelefon. In cazul in care locomotiva de ajutor a fost indrumata pe linia curenta inchisa, IDM nu va incuviinta renuntarea la locomotiva de ajutor si punerea trenului in miscare.

Dupa primirea solicitarii locomotivei de ajutor, IDM dispozitor este obligat sa comunice aceasta operatorului de circulatie. Operatorul de circulatie stabileste modul de trimitere a locomotivei de ajutor solicitate precum si modul de eliberare a liniei curente.

IDM expediaza locomotiva de ajutor in linie curenta, inmanand mecanicului ordin de circulatie in care se mentioneaza conditii de circulatie, ca si in cazul circulatiei mijloacelor de interventie pe linie curenta inchisa, valabile atat la ducere cat si la inapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie sa fie dotata cu radiotelefon in buna stare de functionare.

Dupa eliberarea liniei curente, IDM dispozitor avizeaza despre aceasta operatorul de circulatie, care va dispune redeschiderea linie curente .

Art. 279. - (1) In cazul remorcarii trenului cu locomotiva deservita numai de catre mecanic, la solicitarea acestuia, seful de tren trebuie sa se prezinte la locomotiva pentru a lua masurile care se impun ca urmare a opririi neprevazute a trenului in linie curenta; in cazul in care nu s-a putut comunica prin radiotelefon cauza opririi trenului si mecanicul nu da semnale de atentie, seful de tren se prezinta din proprie initiativa la locomotiva.

In cazul in care seful de tren constata pierderea capacitatii de conducere a locomotivei de catre mecanic, dupa luarea masurilor prevazute la art. 111 alin. (1), va lua legatura cu IDM din statia cea mai apropiata, folosind toate mijloacele posibile - radiotelefon sau agenti ai trenului - solicitand din proprie initiativa locomotiva de ajutor, respectiv mecanic de schimb, dupa caz.

Art. 280. - (1) In cazul in care trenul este oprit neprevazut in linie curenta si nu isi poate continua mersul ca urmare producerii unui eveniment sau accident feroviar, mecanicul trebuie sa comunice acest fapt IDM din una din statiile vecine. Comunicarea se inscrie atat de catre mecanic cat si de IDM in modul prevazut la art.271 alin.(2).

Dupa primirea comunicarii, IDM dispozitor informeaza operatorul de circulatie despre producerea evenimentului sau accidentului feroviar. In acest caz operatorul de circulatie inchide linia curenta.

Avizarea evenimentului sau accidentului feroviar si solicitarea mijloacelor de interventie pentru inlaturarea urmarilor acestuia se fac conform reglementarilor in vigoare.

Dupa inlaturarea urmarilor evenimentului sau accidentului feroviar si eliberarea liniei curente, deschiderea liniei curente se face conform prevederilor din prezentul regulament.

SECTIUNEA a 5-a

Circulatia mijloacelor de interventie si a UAM

pe linia curenta inchisa

Art. 281. - (1) Pe perioada in care linia curenta este inchisa datorita intreruperii acesteia pe o portiune, se admite circulatia mijloacelor de interventie si a UAM de o parte si de alta a portiunii de intrerupere.

Indrumarea UAM pe linie curenta inchisa se face la cerea personalului de intretinere a liniilor sau, dupa caz, a celui de intretinerea instalatiilor.

Cand este necesar sa se indrume mai multe mijloace de interventie si/sau UAM in aceeasi parte a portiunii de intrerupere, acestea se vor putea urmari si la vedere, circuland cu viteza corespunzatoare distantei de vizibilitate, maxim de 20 km/h, astfel incat mijlocul de interventie (UAM) sa opreasca sigur inaintea oricarui eventual obstacol sau sa nu ajunga mijlocul de interventie (UAM) urmarit. Pe timp cu vizibilitate redusa, mijloacele de interventie vor avea semnalele de cap si fine de tren, iluminate.

Art. 282. - (1) Iesirea in linie curenta inchisa a mijloacelor de interventie si UAM se face ca trenuri de serviciu in baza conditiilor stabilite in ordinul de circulatie.

Pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA, in ordinul de circulatie se mentioneaza:

a) in cazul in care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre urma trenului ramas in linie curenta:

circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, pana la primul semnal luminos care ordona oprirea, de unde veti circula cu viteza maxima de 20 km/h pana la km .. - locul unde trebuie sa se acorde ajutorul;

b) in cazul in care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre capul trenului:

,,circulati cu viteza maxima de 20 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua in considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu exceptia celor care fac functia de semnal de avarie, pana la km - locul unde trebuie sa se acorde ajutorul.

Pe sectii de circulatie neinzestrate cu BLA, atat ziua cat si noaptea, in ordinul de circulatie se mentioneaza:

,,circulati cu viteza maxima de 40 km/h cu respectarea restrictiilor de viteza, pana la km (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit) si cu viteza maxima de 20 km/h de la kmpana la km . - locul unde trebuie sa acorde ajutorul.

In toate cazurile in care mijlocul de interventie si/sau UAM se indruma spre urma trenului, pozitia kilometrica pana la care acestea circula cu cel mult 20 km/h, se calculeaza si se inscrie in ordinul de circulatie inmanat mecanicului, tinandu-se cont de lungimea trenului pentru care se solicita mijloc de interventie.

Art. 283. - (1) In cazul in care din doua statii vecine se expediaza in sens contrar - pe distanta de circulatie dintre ele - mijloace de interventie si/sau UAM, portiunea de linie dintre punctele pana la care pot avansa mijloacele de interventie si/sau UAM , se considera ca portiune de intrerupere si se semnalizeaza ca portiune de linie inchisa.

Expedierea mijloacelor de interventie si/sau UAM se face numai dupa primirea avizului scris sau telefonogramei transmise de catre conducatorul lucrarilor, prin care se comunica statiei care a cerut inchiderea liniei, ca portiunea in cauza a fost semnalizata.

In ordinul de circulatie se face mentiunea ca din statia vecina a mai fost expediat in sens contrar un mijloc de interventie si/sau UAM, indicandu-se punctul de oprire al acestuia si viteza maxima de 20 km/h.

Mijlocul de interventie si/sau UAM poate depasi discurile rosii din linie curenta, care acopera portiunea de intrerupere a caii, numai dupa oprirea in fata acestora si numai insotite de catre agentii stabiliti de conducatorul lucrarilor.

Art. 284. - (1) Circulatia mijloacelor de interventie si/sau UAM pe o linie curenta inchisa, precum si retragerea lor din linie curenta la una din statiile care delimiteaza linia curenta inchisa se face in conditiile stabilite in ordinul de circulatie inmanat mecanicului; intrarea mijloacelor de interventie si/sau UAM in statie se face conform reglementarilor privind primirea trenurilor.

Datele privind circulatia mijloacelor de interventie si/sau UAM pe o linie curenta inchisa, se evidentiaza de catre IDM in registrul unificat de cai libere comenzi si miscare si se transmit catre IDM din statia vecina si operatorului de circulatie.

Ordinul de circulatie va cuprinde, dupa caz, observatii referitoare la:

a) conditiile de circulatie pe linie curenta inchisa;

b) expedierea cu semnalul de iesire pe oprire;

c) delimitarea kilometrica a lucrarilor pentru fiecare mijloc de interventie si/sau UAM;

d) mijlocul de interventie pe care il urmareste si/sau de care este urmarit;

e) statia unde se retrage;

f) conditiile de inapoiere si de intrare in statie;

g) alte conditii de circulatie.

Intrarea mijloacelor de interventie si/sau UAM in statie, in cazul in care se urmaresc la vedere, se poate face pe aceeasi linie, in baza indicatiei permisive a semnalului de intrare pentru primul mijloc de interventie sau UAM, iar pentru restul mijloacelor de interventie si/sau UAM din grup, pe acelasi parcurs, cu semnalul de intrare pe oprire numai daca acest mod de primire a fost stabilit prin ordinul de circulatie. In aceasta situatie IDM dispozitor mentine incuiate, respectiv blocate, toate macazurile din parcursul comandat, pana la gararea ultimului mijloc de interventie sau UAM.

In cazul in care la inapoierea din linie curenta, mijloacele de interventie si/sau UAM nu se retrag intr-un singur grup, fiecare mijloc de interventie si/sau UAM va fi primit in statie pe o linie libera, cu semnalul de intrare in pozitia pe liber, cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul regulament.

In cazul in care la inapoierea din linie curenta mijloacele de interventie (UAM) se primesc la linii ocupate, primirea acestora se face cu semnalul de intrare in pozitia pe oprire, in conditiile prevazute in prezentul regulament si in celelalte reglementari specifice in vigoare.

Conducatorul lucrarii inscrie in RRLISC retragerea ultimului mijloc de interventie, eliberarea liniei curente, terminarea lucrarilor, asigurarea gabaritului de libera trecere, precum si eventuale conditii de circulatie. IDM dispozitor comunica operatorului de circulatie eliberarea liniei curente si eventualele conditii inscrise in RRLISC.

In cazul in care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar, respectiv la portiunea de intrerupere a liniei curente se infiinteaza un post de miscare, circulatia mijloacelor de interventie se face in baza intelegerii telefonice - cale libera - intre IDM din statia vecina expeditoare si IDM de la postul de miscare infiintat.

In cazul in care este necesara transbordarea calatorilor in zona portiunii de intrerupere, trenurile de calatori pot circula pe linie curenta inchisa in aceleasi conditii ca si mijloacele de interventie si/sau UAM, iar datele privind circulatia acestora vor fi inscrise in registrul unificat de cai libere comenzi si miscare de catre IDM si raportate operatorului de circulatie; locomotivele de ajutor circula in aceleasi conditii.

SECTIUNEA a 6-a

Circulatia automotoarelor de serviciu si a UAM

Art. 285. - (1) Automotoarele de serviciu si UAM pot fi puse in circulatie in urmatoarele cazuri:

a)    pentru prezentarea urgenta la fata locului, in caz de evenimente sau accidente feroviare;

b) pentru restabilirea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE, in caz de deranjamente;

c) pentru transporturi urgente de materiale;

d) pentru revizia constructiilor si instalatiilor de cale ferata;

e) pentru rezolvarea sau examinarea pe teren a unor probleme importante si urgente;

f) pentru executarea controlului de catre personalul de conducere;

g) pentru intretinerea si reparatia caii.

Automotoarele de serviciu si UAM circula ca trenuri de serviciu in rang VII si nu vor provoca sub nici un motiv intarzierea trenurilor prevazute in graficul de circulatie.

In caz de evenimente sau accidente feroviare care necesita punerea in circulatie a acestor vehicule feroviare, rangul in care circula acestea se stabileste la indrumare, prin dispozitia de punere in circulatie.

Art. 286. - (1) UAM pot circula pe linia curenta, izolate sau cuplate.

La UAM se poate atasa numai un singur vagon de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frana de mana in buna stare de functionare. In acest caz, UAM trebuie insotit de personal de intretinere a liniilor avand functia de cel putin sef de echipa, sau de personal de intretinere a instalatiilor avand functia de cel putin electromecanic.

In cazuri exceptionale se poate atasa un singur UAM cu sau fara vagon, la urma trenurilor care circula in rangul VII. Viteza trenului in acest caz, nu trebuie sa depaseasca viteza de circulatie inscrisa pe UAM si se aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie.

Circulatia UAM cu sau fara vagoane, pe linii inzestrate cu BLA se face conform prevederilor art. 208, alin. (3) din prezentul regulament.

Art. 287. - (1) Circulatia masinilor grele de cale - pentru burat, ciuruit, profilat, compactat, ripat si alte asemenea - intre doua statii, se face dupa regulile stabilite pentru circulatia trenurilor.

Indrumarea in linie curenta a masinilor grele de cale, in vederea efectuarii lucrarilor, se face cu inchiderea liniei curente.

Utilajele multifunctionale pentru intretinerea si repararea caii si a liniei de contact, care se pot deplasa atat pe calea rutiera cat si pe calea ferata, sunt indrumate pentru executarea unor lucrari, numai pe linii inchise, avand acces pe acestea, de regula, prin zona trecerilor la nivel.

SECTIUNEA a 7-a

Circulatia vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele

Art. 288. - Circulatia vehiculelor cu motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, in toate cazurile, se face pe baza de cale libera. Oprirea lor este obligatorie in fiecare statie.

Art. 289. (1) Circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele - vagoneti, carucioare de masurat calea cand nu sunt conduse sau nu sunt insotite de catre seful de district sau seful sectiei de intretinere a caii, monoraiurile sau rolele incarcate cu sine - se face dupa caz, pe baza de:

a) incuviintare scrisa data conducatorului vehiculului, de catre IDM dispozitor, prin ordin de circulatie, respectiv incuviintarea data prin dispozitie scrisa, in cazul in care cererea s-a facut telefonic;

b) cale libera;

c) program de mers stabilit decadic, in cazul in care la plecarea din linie curenta nu exista legatura telefonica.

Circulatia si folosirea la lucrari a utilajelor usoare de cale care se pot scoate de pe linie cu bratele - masini de strans buloane, defectoscopuri de verificat sine, masini de tirfonat, monoraiuri si altele - se fac fara incuviintarea IDM dispozitor, cu exceptia monoraiurilor incarcate cu sine. De asemenea, pot circula fara incuviintarea IDM dispozitor, carucioarele de masurat calea, numai atunci cand sunt conduse sau insotite de catre seful de district sau seful sectiei de intretinere a caii, pe raza lor de activitate.

Art. 290. - (1) In cazul circulatiei pe baza de incuviintare, aceasta se da in scris conducatorului vehiculului, personal de catre IDM dispozitor sau de catre acar, in urma dispozitiei scrise a IDM dispozitor, prin ordin de circulatie completat cu urmatoarele date:

a) distanta pe care circula vehiculul;

b) orele intre care este admisa circulatia vehiculului;

c) trenurile care circula intre aceste ore;

d) numarul autorizatiei tip pentru conducerea vehiculului si eliberarea liniei curente;

e) alte date care trebuie aduse la cunostinta conducatorului vehiculului.

IDM dispozitor da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate, indicand directia de mers a vehiculului ce se expediaza. Aceeasi dispozitie se da si in cazul in care vehiculul soseste din linie curenta sau cand circula pe liniile din statie.

In cazul in care vehiculul pleaca din linie curenta de la un post cu telefon, conducatorul vehiculului solicita prin telefonograma incuviintarea IDM dispozitor pentru punerea vehiculului pe linie si circulatia acestuia. IDM da incuviintare prin dispozitie scrisa care va cuprinde aceleasi date care urmeaza sa fie trecute si in ordinul de circulatie. Solicitarea de incuviintare se noteaza de catre conducatorul vehiculului in registrul postului, iar IDM dispozitor o noteaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Art. 291. - (1) Pe distantele de circulatie pe care circula trenuri cu viteze mai mari de 100 km/h, circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele se face numai pe baza de cale libera.

Conducatorul vehiculului fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele solicita ca circulatia acestuia sa se faca pe baza de cale libera si in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care circula pe poduri lungi;

b) prin tuneluri;

c) pe linii cu profil accidentat si in curbe fara vizibilitate;

d) daca, in caz de pericol, nu sunt asigurate conditii de scoatere imediata a acestora in afara caii.

In toate cazurile, pentru circulatia pe baza de cale libera a vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, IDM dispozitor cere aprobarea operatorului de circulatie, iar in ordinul de circulatie, pe langa datele prevazute la art. 290, alin. (1), mentioneaza ca aceste vehicule circula pe baza de cale libera.

Art. 292. - (1) In cazul in care plecarea unui vehicul fara motor se face din linie curenta, de la un punct in care nu exista legatura telefonica cu IDM dispozitor, conducatorul vehiculului circula pe baza programului de mers stabilit decadic, dar numai in intervalul de timp trecut in acest program.

Programul de mers decadic pentru circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele se stabileste de catre seful districtului de intretinere a caii impreuna cu seful statiei, se aduce in scris la cunostinta operatorului de circulatie si se afiseaza la biroul de miscare.

In cazul vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele si care circula pe baza programului de mers stabilit decadic sau pe baza incuviintarii scrise a IDM, IDM dispozitori sunt obligati sa instiinteze in scris, prin ordin de circulatie, pe mecanicii trenurilor a caror circulatie nu este cunoscuta de catre conducatorul vehiculului sau este cunoscuta, insa trenul circula timpuriu sau intarziat; in ordinul de circulatie se fac mentiuni privind circulatia acestor vehicule pe tot intervalul de timp prevazut in programul de mers stabilit decadic, iar formula de cale libera se completeaza cu aceste mentiuni.

In caz de lucrari neprevazute, care impun circulatia vehiculelor care se pot scoate de pe linie cu bratele, stabilirea plecarii si inapoierii acestora se face de catre conducatorul vehiculului impreuna cu IDM dispozitor.

Numarul de oameni ce insotesc vehiculele care circula fara cale libera trebuie sa fie suficient pentru inlaturarea rapida de pe linie a acestor vehicule si a incarcaturii lor, imediat ce se constata apropierea trenului.

IDM dispozitor expediaza aceste vehicule numai in cazul in care conducatorul vehiculului poseda:

a) autorizatie tip de conducere si eliberare a liniei curente, valabila in perioada respectiva, eliberata de sectia de intretinere a caii;

b) extras din mersul trenurilor precum si din mersul trenurilor suplimentare atunci cand exista;

c) ceas in buna stare de functionare;

d) instrumente de semnalizare portative.

Art. 293. - Indrumarea vehiculelor cu si fara motor, cand circula pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA se face pe baza de cale libera. In ordinul de circulatie intocmit de catre IDM dispozitor si inmanat conducatorului vehiculului, se mentioneaza:

a) distanta pe care circula;

b) ora de sosire in statia vecina, respectiv ora de eliberare a liniei curente;

c) numarul autorizatiei tip pentru conducerea vehiculului si eliberarea liniei curente;

d) alte date care trebuie aduse la cunostinta conducatorului vehiculului.

Art. 294. - (1) In toate cazurile, circulatia vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele se face fara anuntarea lor la posturile de bariera si fara manipularea semnalelor de intrare, iesire sau trecere si a barierelor de la trecerile la nivel.

Inaintea trecerilor la nivel, precum si intre semnalul de intrare si primul aparat de cale, aceste vehicule circula cu atentie sporita si cu viteza de cel mult 20 km/h, fiind gata sa opreasca la aparitia unui obstacol, respectiv la perceperea unui semnal de oprire.

Art. 295. - In cazul vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, care circula pe baza de cale libera, in baza aprobarii operatorului de circulatie, linia curenta se considera libera numai dupa sosirea vehiculului in statie sau la un post de miscare in linie curenta, dupa transmiterea reavizului de sosire sau dupa caz a avizului de trecere de catre IDM .

Art. 296. - (1) In incinta statiei, punerea pe linie si circulatia vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele se face numai cu incuviintarea IDM dispozitor, data in scris conducatorului vehiculului, prin ordin de circulatie, personal sau de catre un agent in urma dispozitiei scrise a IDM dispozitor data posturilor de macazuri.

In cazul in care exista legatura prin radiotelefon intre conducatorul vehiculului si IDM dispozitor, comunicarile privind punerea pe linie, circulatia si eliberarea liniei curente pentru vehiculele cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, se pot transmite prin radiotelefon cu inscrierea acestora de catre conducatorul vehiculului in condica portativa a statiei, iar de catre IDM dispozitor, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

SECTIUNEA a 8-a

Circulatia trenurilor in cazul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie

Art. 297. - (1) In cazul in care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este intrerupta, circulatia trenurilor se face:

a) pe cale simpla sau pe cale dubla fara BLA in cazul in care unul din firele de circulatie este inchis, pe baza intelegerii scrise intre statii;

b) pe cale dubla fara BLA, numai pe firul normal de circulatie si la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei pana la statia vecina, plus 10 minute;

c) pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA atat pe cale simpla cat si pe cale dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza semnalelor BLA;

d) pe sectiile de circulatie echipate cu bloc de linie semiautomat circulatia trenurilor se face pe baza intelegerii scrise intre statii;

Posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si posturile de macazuri din linie curenta, care pana la intreruperea comunicatiei au fost in functie, nu vor mai participa la circulatia trenurilor, aceasta efectuandu-se numai intre statii.

Pe toata durata intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, atat pe cale simpla cat si pe cale dubla, circulatia trenurilor trebuie sa se faca cu viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire in fiecare statie.

Art. 298. - (1) Intelegerile scrise pentru expedierea trenurilor in cazul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se stabilesc de catre statia cu sens cu prioritate. Sensul cu prioritate este:

a) pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul in care circula trenurile numerotate fara sot;

b) pe sectii de circulatie cu cale dubla - sensul normal de circulatie;

c) pe sectii de circulatie cu cale dubla, in cazul in care unul din firele de circulatie este inchis, iar pe celalalt fir se face circulatia in ambele sensuri - sensul care este normal pentru firul ramas in circulatie.

Pe distantele de circulatie unde circula in acelasi sens atat trenuri numerotate fara sot, cat si trenuri numerotate cu sot, sensul cu prioritate se stabileste de administratorul infrastructurii feroviare, in PTE al fiecarei statii.

In vederea stabilirii intelegerilor scrise, statia cu sens cu prioritate poate expedia primul tren numai in sensul cu prioritate, fara consimtamantul statiei vecine.

Se interzice statiei cu sens fara prioritate sa expedieze un tren pana cand nu s-a stabilit intelegerea scrisa intre cele doua statii vecine.

Art. 299. - (1) Pe tot timpul cat dureaza intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM dispozitor care expediaza trenul inmaneaza ordin de circulatie in care va mentiona:

a) circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie intrerupte;

b) viteza de circulatie a trenului nu va depasi 30 km/h;

c) oprirea trenului in statia prin care, dupa livret sau dupa mersul intocmit cu ocazia punerii in circulatie a trenului suplimentar, trenul era prevazut sa circule fara oprire;

d) trenul circula neanuntat la posturile de bariera, daca este cazul.

Pe timpul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se interzice:

a) executarea manevrei in linie curenta cu depasirea semnalului de intrare;

b) expedierea unui tren cu oprire pentru lucrari in linie curenta, cu exceptia mijloacelor de interventie sau locomotivei de ajutor cand trebuie indrumate in linie curenta intre doua statii vecine;

c) expedierea unui tren pe si de pe o linie ramificata din linia curenta;

d) expedierea unui convoi de manevra de pe linia unui operator economic, cu manevra in linie curenta si cu inapoiere pe linia operatorului economic.

Pe timpul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, expedierea mijloacelor de interventie sau a locomotivelor de ajutor in linie curenta, atat in sensul cu prioritate cat si in sens opus, se face numai la cererea scrisa a mecanicului trenului ramas in linie curenta sau a sefului de tren cand mecanicul si-a pierdut capacitatea de conducere.

In situatia in care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este intrerupta, locomotivele impingatoare circula numai legate la tren si frana, pe intreaga distanta.

Seful statiei trebuie sa supravegheze executarea serviciului de miscare pe durata intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.

Art. 300. - (1) In timpul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, se poate efectua inchiderea liniei curente in cazul in care necesitatile impun aceasta. In acest caz, IDM din statia care a primit comunicarea scrisa sau verbala de la un mecanic sau de la personalul de intretinere a caii asupra situatiei liniei care impune inchiderea, trimite catre IDM din statia vecina comunicarea scrisa de inchidere a liniei curente, printr-un agent.

IDM din statia care a primit comunicarea scrisa confirma in scris primirea ei si considera linia curenta inchisa pana la avizarea redeschiderii liniei primita in scris de la personalul de intretinere a caii sau de la IDM din statia vecina.

Art. 301. - (1) In cazul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie pe linie simpla, pana la stabilirea intelegerilor scrise intre doua statii vecine, numai statia cu sens cu prioritate poate sa expedieze primul tren in sensul cu prioritate, fara consimtamantul statiei vecine, stabilind cu aceasta ocazie si intelegerea scrisa.

Pe sectiile de circulatie cu cale simpla inzestrate cu BLA, respectiv pe cale dubla cu BLA banalizat sau BLA specializat, dar cu dependenta de excludere intre statii a iesirii pe linia din stanga a caii duble cand dependenta nu functioneaza, expedierea primului tren chiar in sensul cu prioritate se face numai dupa ce s-a convenit in prealabil, in scris, intre statiile vecine cu formula C sau D prevazute la art. 312, dupa caz. Intelegerea scrisa se trimite numai de catre statia cu sens cu prioritate, statiei vecine, care asteapta primirea avizului scris si se conformeaza intocmai acestui aviz.

Statia cu sens fara prioritate poate expedia trenul pentru care a fost obtinuta calea libera inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.

IDM din statia cu sens cu prioritate care a obtinut cale libera pentru expedierea unui tren si a constatat inainte de expedierea trenului intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, este obligat ca odata cu expedierea trenului in baza caii libere obtinute, sa stabileasca si intelegerile scrise cu IDM din statia vecina.

Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat statiei vecine cale libera pentru expedierea unui tren, linia curenta se considera ocupata pana la sosirea acestui tren sau pana la primirea de la statia vecina a comunicarii scrise ca a retinut trenul si a anulat calea libera.

Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a scos in linie curenta, un tren/convoi de manevra, linia curenta se considera ocupata pana la inapoierea trenului/convoiului de manevra, in statie.

Art. 302. - In cazul in care intre doua statii vecine se afla un post de miscare, un post ajutator de miscare sau un post de macazuri in linie curenta, IDM din statia cu sens cu prioritate la expedierea primului tren in sensul cu prioritate, respectiv IDM din statia cu sens fara prioritate, care expediaza primul tren in baza intelegerii scrise dupa formula C de la art. 312 din lipsa de tren in sensul cu prioritate, este obligat sa specifice in ordinul de circulatie oprirea trenului la post, pentru a comunica catre IDM, respectiv agentului care deserveste postul, ca s-a intrerupt functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie, precum si pentru a verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina spre care circula trenul este libera.

Art. 303. - Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie a fost expediat din statia cu sens cu prioritate un tren avand ca destinatie o statie situata pe o linie ce se ramifica din linia curenta si nu s-a primit reavizul de trecere de la postul de miscare ce deserveste ramificatia, atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine intre care se afla postul de miscare se considera ocupata pe timpul necesar trenului sa parcurga distanta pana la postul de miscare, stabilit in livretul cu mersul trenurilor, plus inca 10 minute - fig. 8.

Statia A Post de miscare Statia B


sens cu prioritate


Statia C

Fig. 8

Art. 304. - Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat cale libera statiei vecine situata pe o linie ce se ramifica din linia curenta, pentru expedierea unui tren la statia cu sens cu prioritate, atunci linia curenta, dintre cele doua statii vecine situate pe linia directa intre care se afla postul de miscare, se considera ocupata pana la sosirea trenului in statia cu sens cu prioritate sau pana la primirea comunicarii scrise de la IDM din statia situata pe linia ce se ramifica din linia curenta, ca trenul este retinut acolo si nu se mai expediaza - fig. 9.

Statia A Post de miscare Statia B


sens cu prioritate


Statia C

Fig. 9

Art. 305. - Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie din statia cu sens cu prioritate a fost expediat un tren/convoi de manevra avand ca destinatie o linie a unui operator economic ramificata din linie curenta, deservita de un post ajutator de miscare sau un post de macazuri din linie curenta si nu s-a primit raportarea gararii pe linia operatorului economic, atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pe timpul de mers necesar trenului/convoiului de manevra sa parcurga distanta pana la postul ajutator de miscare sau postul de macazuri din linie curenta, plus inca 10 minute - fig. 10.

Statia A

 

Post

 

Statia B

 Fig. 10

Art. 306. - Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat dispozitie scrisa postului ajutator de miscare sau postului de macazuri din linie curenta care deserveste o linie a unui operator economic, in vederea iesirii trenului/convoiului de manevra pentru manevra in linie curenta, linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pana la primirea de la postul respectiv a comunicarii scrise privind gararea trenului/convoiului de manevra pe linia operatorului economic.

Art. 307. - Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat comanda postului ajutator de miscare sau postului de macazuri din linie curenta, care deserveste o linie a unui operator economic, pentru expedierea unui tren/convoi de manevra la statia cu sens cu prioritate, linia curenta se considera ocupata pana la sosirea trenului/convoiului de manevra sau pana la primirea de la postul respectiv a comunicarii scrise privind retinerea trenului/convoiului de manevra pe linia operatorului economic - fig. 11.

Statia A    Post Statia B


sens cu prioritate


Linie operator economic

Fig. 11.

Art. 308. - (1) Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat statiei vecine cale libera pentru expedierea unui tren/convoi de manevra avand ca destinatie o linie a unui operator economic ramificata din linie curenta, deservita de un post ajutator de miscare sau un post de macazuri din linie curenta si nu a primit reavizul de sosire, atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pe timpul de mers necesar trenului/convoiului de manevra sa parcurga distanta pana la post, plus inca 10 min. - fig. 12.

Statia A    Post Statia B


sens cu prioritate

Linie operator economic


Fig. 12.

IDM, din statia cu sens cu prioritate, este obligat ca la expedierea primului tren in aceasta directie sa specifice in ordinul de circulatie inmanat mecanicului, oprirea trenului la postul ajutator de miscare sau la postul de macazuri din linie curenta, pentru a verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina este libera.

Art. 309. - (1) Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat statiei vecine cale libera pentru expedierea unui tren/convoi de manevra, cu oprire in linie curenta si inapoierea in statia de expediere si nu s-a primit reavizul de sosire, atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pana la primirea comunicarii scrise de la IDM din statia cu sens fara prioritate, ca trenul/convoiul de manevra s-a inapoiat in statie.

Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie s-a dat cale libera statiei cu sens fara prioritate pentru expedierea unui tren/convoi de manevra de pe linia unui operator economic la statia cu sens fara prioritate si nu s-a primit reavizul de sosire, IDM din statia cu sens cu prioritate este obligat ca, la expedierea primului tren/convoi de manevra in aceasta directie, sa specifice in ordinul de circulatie, oprirea trenului la post, pentru a verifica daca trenul/convoiul de manevra a fost expediat de pe linia operatorului economic.

In cazul in care trenul/convoiul de manevra a fost expediat spre statia cu sens fara prioritate, atunci trenul expediat de statia cu sens cu prioritate asteapta la post, timpul de mers necesar trenului/convoiului de manevra sa soseasca in statia vecina, plus inca 10 minute.

Daca trenul/convoiul de manevra a fost retinut pe linia operatorului economic, trenul expediat de statia cu sens cu prioritate isi continua mersul la statia vecina, iar trenul/convoiul de manevra de pe linia operatorului economic asteapta restabilirea functionarii mijloacelor de comunicatie sau va fi expediat la cererea postului, pe baza intelegerii scrise intre cele doua statii vecine - fig. 13.

Statia A    Post Statia B


sens cu prioritate


Linie operator economic

Fig. 13.

Art. 310. - Daca inainte de intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, s-a dat cale libera statiei vecine pentru scoaterea convoiului de manevra de pe linia unui operator economic, in linie curenta pentru manevra si inapoierea lui pe linia operatorului economic, atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pana la primirea, de la postul ajutator de miscare sau postul de macazuri din linie curenta, a comunicarii scrise privind inapoierea si gararea trenului/convoiului de manevra pe linia operatorului economic.

Art. 311. - (1) Daca statia cu sens cu prioritate a expediat un tren spre statia cu sens fara prioritate, pe baza de cale libera, dupa care s-a produs intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si nu poate obtine reavizul de sosire pentru trenul expediat, expediaza primul tren pe baza sensului cu prioritate, la un interval de timp egal cu timpul de mers al trenului pana la statia vecina, plus inca 10 minute.

Daca statia cu sens cu prioritate mai are de expediat inca un tren, a carui circulatie s-a comunicat statiei vecine prin formula B de la art. 312, acest tren se expediaza la un interval de timp egal cu timpul de mers al trenului antemergator calculat pentru parcurgerea distantei pana la statia vecina, cu viteza de 30 km/h, plus inca 10 minute.

Art. 312. - Intelegerile scrise pentru expedierea trenurilor in cazul in care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este intrerupta, se stabilesc in modul urmator:

a) IDM din statia cu sens cu prioritate, la expedierea primului tren pe baza sensului cu prioritate, trimite statiei vecine prin mecanic un aviz scris cu specificarea modului de circulatie ulterioara a trenurilor, cu una din formulele:

Formula A:

La ora ... si minute, am expediat spre statia trenul - numarul -

Dupa sosirea lui astept un tren de la dvs.

Semnatura

Formula B:

La ora si minute, am expediat spre statia . trenul - numarul - dupa care la ora ..si minute, voi expedia si trenul - numarul - ..

Semnatura .

b) daca in perioada intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie statia cu sens cu prioritate nu are trenuri de expediat, iar IDM din aceasta statie are cunostinta ca statia cu sens fara prioritate are un tren de expediat, trimite la aceasta statie, prin curier, un aviz scris, cu urmatoarea formula:

Formula C:

Astept un tren de la dvs. .

Semnatura

c) IDM din statia cu sens fara prioritate, in cazul in care are de expediat un tren, va obtine cat mai urgent, avizul scris pentru expedierea trenului, trimitand in acest scop, prin curier, la statia cu sens cu prioritate o cerere cu urmatoarea formula:

Formula D:

Comunicati daca pot expedia spre dvs. trenul - numarul -

Semnatura

Art. 313. - (1) Pentru transmiterea avizelor/cererilor scrise, in cazul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, statia cu sens cu prioritate poate intrebuinta vehicule cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, precum si locomotive izolate sau drezine motor, iar statia cu sens fara prioritate poate intrebuinta numai vehicule fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele.

Pe linie simpla echipata cu BLA, atat statia cu sens cu prioritate cat si statia cu sens fara prioritate poate folosi pentru transmiterea avizelor scrise numai vehiculele fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele iar in lipsa acestor mijloace se folosesc curierii.

Art. 314. - Dupa sosirea in statie a primului tren de la statia cu sens cu prioritate, cu avizul scris cu formula A de la art. 312, sau dupa primirea avizului scris cu formula C de la art. 305, intelegerea scrisa se considera stabilita si din acest moment se anuleaza consideratiile sensului cu prioritate, circulatia trenurilor facandu-se numai in ordinea stabilita prin avizele scrise, trimise cu fiecare tren.

Art. 315. - (1) Pana la restabilirea functionarii mijloacelor de comunicatie, pentru a nu se intrerupe intelegerile scrise dintre cele doua statii, IDM sunt obligati sa trimita prin mecanicul fiecarui tren, intr-un sens sau altul, avizele scrise pentru expedierea ulterioara a trenurilor.

In cazul in care mecanicul este avizat prin ordin de circulatie cu privire la circulatia trenului cu toate mijloacele de comunicatie intrerupte, acesta nu pleaca cu trenul daca nu primeste si avizul scris pentru expedierea trenului imediat urmator, pe care il va inmana catre IDM din statia vecina.

Art. 316. - (1) Avizele dupa formulele A, B, respectiv C de la art. 312 si cererile dupa formula D de la art. 312 se inscriu de catre IDM in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare. Aceste avize/cereri se intocmesc pe ordin de circulatie, in doua exemplare, din care unicatul se trimite statiei vecine, iar duplicatul ramane la carnet.

IDM care primeste avizul/cererea, consemneaza si confirma primirea avizului/cererii prin semnatura pe ordinul de circulatie aflat la mecanic.

Art. 317. - La intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, pe sectiile de circulatie cu cale dubla, trenurile se expediaza pe firul normal de circulatie in fiecare sens, la intervale de timp egale cu timpul de mers al trenului antemergator calculat pentru parcurgerea distantei pana la statia vecina, cu viteza de 30 km/h, plus inca 10 minute.

Art. 318. - (1) In cazul in care intre doua statii vecine situate pe sectii de circulatie cu cale dubla se afla un post de miscare, un post ajutator de miscare sau un post de macazuri, in linie curenta, IDM din statiile vecine sunt obligati ca la expedierea primului tren sa specifice in ordinul de circulatie inmanat mecanicului oprirea trenului la aceste posturi pentru a comunica IDM, respectiv agentului care deserveste postul, ca s-a intrerupt functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie, precum si pentru a verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina spre care circula trenul este libera.

In cazul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, circulatia pe linie falsa se face numai dupa ce s-au stabilit intelegerile scrise intre statiile vecine si in conditiile stabilite de catre IDM din aceste statii.

Conditiile de circulatie se trec in ordinul de circulatie.

Art. 319. - (1) IDM din statia cu sens cu prioritate, dupa restabilirea functionarii cel putin a unui mijloc de comunicatie, transmite statiei vecine urmatoarea telefonograma:

Din statia.numarul.ora.

Restabilesc sistemul de comunicatii cu statia ..

Ultimul tren sosit de la dvs. a fost trenul - numarul - ..

Ultimul tren expediat spre dvs. a fost trenul - numarul - .

Semnatura

IDM din statia cu sens fara prioritate, dupa ce se convinge ca datele din telefonograma transmisa de catre IDM din statia cu sens cu prioritate sunt reale, stabileste ca linia curenta este libera si raspunde cu formula:

Din statia numarul ora ..

Ultimul tren sosit de la dvs. a fost trenul - numarul - .

Ultimul tren expediat spre dvs. a fost trenul - numarul - ..

Linia curenta pana la statia .. este libera.

Semnatura

Dupa acest schimb de telefonograme, IDM din ambele statii trec la circulatia trenurilor dupa sistemul de circulatie folosit inainte de intreruperea functionarii mijloacelor de comunicatie si transmit aceasta operatorului de circulatie.

SECTIUNEA a 9-a

Inchideri de linie si/sau scoateri de sub tensiune a liniei de contact pentru lucrari

Art. 320. - Inchiderile liniei curente sau a liniilor din statie si/sau scoaterile de sub tensiune a liniei de contact pot fi:

a) planificate;

b) accidentale.

Art. 321. (1) In cazul inchiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, in ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza astfel:

a) responsabilul SC al lucrarii de intretinere a caii, respectiv responsabilul SC al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, solicita - prin inscriere in RRLISC - catre IDM din una din statiile vecine intre care se inchide linia curenta, efectuarea inchiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact;

b) IDM inscrie in RRLISC mentiunea luat la cunostinta, semneaza mentionand citet numele, noteaza ora, dupa care inscrie in registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de inchidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact;

c) operatorul de circulatie impreuna cu IDM din statiile intre care urmeaza sa se inchida linia curenta si/sau sa se scoata de sub tensiune linia de contact, verifica starea de liber a liniei curente asa cum este prevazut la art.186 alin. (2) si daca sunt indeplinite conditiile din telegrama de aprobare a inchiderii de linie si/sau scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, dupa confirmarea data de dispecerul energetic feroviar privind scoaterea de sub tensiunea liniei de contact, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa catre IDM si dispecerul energetic feroviar, precizand ora inceperii inchiderii liniei curenta si/sau scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, durata, responsabilul/responsabilii cu siguranta circulatiei si numarul telegramei de aprobare. Dupa colationare, dispozitia scrisa a operatorului de circulatie privind inchiderea liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact este confirmata cu numar de primire si ora de catre fiecare IDM;

d) IDM din cele doua statii intre care s-a aprobat efectuarea inchiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de macazuri din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru inchiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si supravegherea discurilor rosii mobile, cu mentionarea intervalului de inchidere si/sau scoatere de sub tensiune. Iesirile in linie curenta inchisa din statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si supravegheate de catre agenti autorizati ai executantului lucrarii dotati cu mijloace TC, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta inchisa, prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie;

e) IDM din statia in care s-a cerut efectuarea inchiderii liniei curente si/sau scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, inscrie in RRLISC, pe rand liber, faptul ca operatorul de circulatie a aprobat cererea pentru inchiderea si/sau scoaterea de sub tensiune solicitata, mentionand numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva de la care poate incepe lucrarea, semneaza si noteaza ora, iar responsabilul SC al lucrarii de intretinere a caii/ responsabilul SC al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact inscrie mentiunea Luat la cunostinta, nominalizeaza agentii autorizati pentru amplasarea-ridicarea si supravegherea discurilor rosii mobile, daca este cazul, dupa care noteaza ora luarii la cunostinta si semneaza;

f) in cazul in care legaturile telefonice cu operatorul de circulatie sunt intrerupte, inchiderea liniei se aproba de catre IDM din statia cu sens de prioritate, prin dispozitia scrisa data statiei vecine, numai dupa primirea comunicarii de la responsabilul/responsabilii SC al/ai lucrarii; dispozitia scrisa se transmite urgent de IDM din statia cu sens de prioritate catre responsabilul/responsabilii SC al/ai lucrarii prin radiotelefon sau prin curier;

g) pentru circulatia trenului de lucru si a utilajelor pe linie curenta inchisa, ridicarea si amplasarea discurilor rosii se face din dispozitia scrisa a IDM transmisa posturilor din subordine - daca acestea exista - sau agentilor autorizati pentru amplasarea -ridicarea si supravegherea discurilor rosii mobile nominalizati in RRLISC de catre responsabilul SC al lucrarii, conform prevederilor de la lit. e); dispozitia IDM privind amplasarea sau ridicarea discurilor rosii pe teren se inregistreaza in condica postului de catre personalul din subordine, sau in condica portativa a statiei de catre agentii autorizati.

Pe liniile electrificate, inceperea lucrarilor la cale se face dupa confirmarea in scris data de personalul de electrificare, ca linia de contact este scoasa de sub tensiune si este legata la pamant, in cazul lucrarilor de cale prevazute cu scoaterea de sub tensiune.

In telegrama de aprobare a inchiderii de linie si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact se poate stabili, daca este necesar, supravegherea activitatii de circulatie a trenurilor si de manevra a vehiculelor feroviare, de catre seful statiei sau/si de catre alt personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei.

Art. 322. - (1) In cazul in care IDM a primit o comunicare privind necesitatea inchiderii accidentale a liniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de contact, acesta este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de intretinere a caii in functie de cel putin sef de echipa, respectiv personalul IFTE electromecanic sau dispecerul energetic feroviar.

In acest caz, inchiderea liniei curente se inscrie in RRLISC al uneia din statiile care delimiteaza linia curenta de catre personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei apartinand subunitatii de intretinere a caii.

Scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de contact se inscrie in RRLISC dupa caz, astfel:

a) de personalul de intretinere a instalatiilor IFTE cu responsabilitati in siguranta circulatiei in functie de cel putin electromecanic;

b) de catre IDM, in statiile inzestrate cu instalatii IFTE care se manipuleaza de catre acesta, din dispozitia scrisa a dispecerului energetic feroviar.

IDM inscrie in RRLISC mentiunea luat la cunostinta, semneaza mentionand citet numele, noteaza ora, dupa care inscrie in registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie inchiderea liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact.

Iesirile in linie curenta inchisa din statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE se restrictioneaza si se semnalizeaza conform reglementarilor specifice in vigoare, in cazul in care nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta inchisa, prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie

Art. 323. In toate cazurile, deschiderea liniei curente se face in urmatoarele conditii:

a) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea executantului autorizat, responsabilul SC al subunitatii de intretinere a caii sau imputernicitul sau in functie de cel putin picher, face personal revizia liniei cu privire la asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dupa care avizeaza terminarea lucrarilor si retragerea utilajelor sau trenului de lucru prin telefonograma sau prin inscriere in RRLISC al uneia din statiile vecine, precizand data si ora de la care circulatia trenurilor se poate relua, asigurarea gabaritului in zona lucrarii, viteza de circulatie maxima admisa, precum si alte eventuale conditii de siguranta a circulatiei;

b) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile SCB, IFTE, sau TC care nu afecteaza integritatea liniei si/sau a lucrarilor de arta, deschiderea liniei curente se face pe baza avizului asupra terminarii lucrarilor, retragerea utilajelor sau trenului de lucru si asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dat prin telefonograma si prin inscriere in RRLISC al uneia din statiile vecine de catre sefii subunitatilor de intretinere a instalatiilor SCB, IFTE sau TC sau de catre imputernicitii acestora in functie de cel putin electromecanic;

c) IDM care primeste comunicarile prevazute la lit. a) si/sau lit. b) transmite operatorului de circulatie avizul de terminare a lucrarilor si retragerea utilajelor sau trenului de lucru, inscris in RRLISC solicitand dispozitie pentru deschiderea liniei in conditiile stabilite in aviz;

d) dupa deschiderea liniei, operatorul de circulatie si IDM procedeaza la schimbul de telefonograme ca in cazul inchiderii planificate a liniei curente;

e) imediat dupa deschiderea liniei curente, IDM dispozitor transmite posturilor din subordine daca exista dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE in care nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta inchisa, prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie, IDM transmite dispozitia pentru ridicarea discurilor rosii, agentilor autorizati ai executantului lucrarii;

f) in cazul in care legaturile telefonice cu operatorul de circulatie sunt intrerupte, IDM din statia cu sens de prioritate, indeplineste si atributiile operatorului de circulatie referitoare la deschiderea liniei.

Art. 324. - (1) In cazul inchiderii planificate a liniilor din statie, responsabilul SC al lucrarii de intretinere a caii inscrie in RRLISC aflat la biroul de miscare, lucrarile care se executa si linia care se inchide, precizand numarul si data telegramei de aprobare, intervalul de timp in care se executa lucrarea, precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata inchiderii.

IDM, pe baza inscrierii facute in RRLISC de responsabilul SC al lucrarii, procedeaza astfel:

a) inscrie in RRLISC mentiunea luat la cunostinta, semneaza si noteaza ora;

b) verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama de aprobare;

c) inscrie in registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de inchidere a liniilor, in cazul inchiderii liniilor de primire/expediere;

d) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea inchiderii liniilor de primire-expediere, IDM inscrie in RRLISC, pe rand liber, ca operatorul de circulatie a aprobat cererea de inchidere a liniilor de primire-expediere, mentionand numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva de la care se poate incepe lucrarea, semneaza si noteaza ora, dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru inchiderea liniei (daca aceste posturi exista); cel care a solicitat efectuarea inchiderii inscrie in RRLISC mentiunea Luat la cunostinta, semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta.

In mod similar se va proceda si la inchiderile solicitate de catre sefii subunitatilor de intretinere a instalatiilor SCB, IFTE, TC pentru lucrari care nu afecteaza integritatea liniei si a lucrarilor de arta.

Executarea lucrarilor cu carucioare-turn la linia de contact se face numai cu inchiderea liniei.

Art. 325. - In toate cazurile de inchidere a liniei curente sau a liniei/liniilor din statie, dupa primirea dispozitiei de aprobare a inchiderii si inscrierea acesteia in RRLISC, IDM ia urmatoarele masuri:

a) verifica, prin raportarea de catre agenti, daca s-a executat acoperirea liniei inchise conform reglementarilor specifice in vigoare;

b) evidentiaza linia inchisa folosind capacele vopsite in rosu si tablitele prevazute cu inscriptia linia inchisa care se aplica pe butoane, manete sau tabloul de chei, in functie de tipul instalatiei, in locul cel mai potrivit pentru a atrage atentia, respectiv ia masurile prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiilor respective;

c) efectueaza circulatia si manevra cu respectarea noilor conditii stabilite.

Art. 326. - (1) Inchiderea accidentala a uneia sau a mai multor linii din statie se aduce verbal la cunostinta IDM, apoi se inscrie in RRLISC de catre personalul de intretinere.

Pe baza comunicarii verbale, IDM opreste circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru inchiderea liniei/liniilor; pentru liniile de primire-expediere IDM avizeaza operatorul de circulatie in scris si pe seful statiei.

Art. 327. - (1) In toate cazurile, deschiderea liniilor din statie pentru circulatia trenurilor se face in baza avizului de terminare a lucrarilor inscris in RRLISC de catre imputernicitul subunitatii de intretinere in functie de cel putin picher pentru liniile de primire-expediere, respectiv sef echipa pentru celelalte linii; in avizul de terminare a lucrarilor se stabilesc si eventualele conditii de circulatie si manevra.

Dupa ce s-a inscris avizul de terminare a lucrarilor, IDM ia la cunostinta sub semnatura, continutul inscrierii, dupa care da posturilor de macazuri (in cazul in care acestea exista) dispozitie scrisa pentru deschiderea liniei/liniilor; in cazul liniilor de primire-expediere, IDM avizeaza in scris operatorul de circulatie despre terminarea lucrarilor mentionand si conditiile de circulatie stabilite.

La lucrarile care se executa la aparatele de cale prevazute cu incuietori cu chei sau centralizate, din statie si/sau din linie curenta, pentru care inchiderea liniei a fost ceruta atat de catre personalul de intretinere a caii, cat si de personalul de intretinere a instalatiilor, deschiderea liniei/liniilor pentru circulatia trenurilor se face - numai in comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin inscriere in RRLISC, de catre personalul de intretinere a caii in functie de cel putin sef district si de catre personalul de intretinere a instalatiilor in functie de cel putin electromecanic.

Comunicarile prin mijloace TC privind deschiderea liniilor se inscriu de catre organele competente in condica portativa si se transmit catre IDM, care le inscrie in RRLISC.

SECTIUNEA a 10-a

Restrictii de viteza

Art. 328. - (1) Introducerea sau modificarea restrictiilor de viteza se face prin telefonograma transmisa din condica portativa si/sau prin inscriere in RRLISC aflat la una din statiile care delimiteaza portiunea de linie slabita, de catre:

a) personalul de intretinere a caii in functie de cel putin sef district, pentru linia curenta si liniile de primire-expediere sau sef de echipa pentru restul liniilor din statie;

b) personalul IFTE in functie de sef district, pentru restrictiile introduse din cauza starii liniei de contact.

Toate restrictiile de viteza prevazute, din linie curenta si de pe liniile de primire-expediere, se aduc la cunostinta mecanicului prin BAR, iar cele neprevazute, precum si cele modificate fata de BAR, prin ordin de circulatie de catre IDM din statia de compunere a trenului sau de catre IDM din ultima statie cu oprire a trenului.

BAR se intocmeste decadal si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren in decada respectiva.

Art. 329. - Restrictiile de viteza necuprinse in BAR, precum si cele cu modificari fata de BAR se trec de catre IDM si operatorul de circulatie, imediat dupa introducerea sau modificarea lor, pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza aflata in biroul de miscare, in biroul operatorului de circulatie, precum si la posturile deservite de IDM exteriori care sunt stabilite in PTE.

Art. 330. - (1) In cazul in care IDM primeste avizarea de introducere sau de modificare a unei restrictii de viteza, acesta o aduce imediat la cunostinta operatorului de circulatie prin telefonograma.

Operatorul de circulatie care este avizat de introducerea sau modificarea unei restrictii de viteza, avizeaza imediat prin dispozitie scrisa toate statiile de pe sectia de circulatie respectiva si pe operatorii de circulatie de pe sectiile de circulatie vecine in vederea avizarii trenurilor care circula fara oprire pe aceste sectii de circulatie.

Avizarea mecanicilor cu privire la restrictiile de viteza in statiile care au posturi deservite de IDM exteriori, se face prin ordin de circulatie inmanat de catre acestia, din ordinul IDM dispozitor.

Operatorul de circulatie este obligat sa stabileasca trenurile plecate din statia cap de sectie de circulatie sau din ultima statie cu oprire, care nu au fost avizate cu privire la introducerea sau modificarea restrictiei, si sa dispuna oprirea lor, pentru avizarea mecanicului.

Art. 331. - (1) In cazul in care legaturile prin instalatiile TC cu operatorul de circulatie sunt defecte, iar IDM din una din statiile de pe sectia de circulatie primeste avizare de introducere sau de modificare a unei restrictii de viteza, comunica imediat continutul ei prin telefonograma statiilor care delimiteaza portiunea de linie restrictionata.

IDM din statiile care delimiteaza portiunea de linie restrictionata sunt obligati sa aduca aceste restrictii de viteza la cunostinta mecanicilor de la toate trenurile de pe sectia respectiva de circulatie, prin ordin de circulatie. In acest sens, pana la restabilirea legaturilor prin instalatiile TC cu operatorul de circulatie, trenurile care circula fara oprire prin statiile ce delimiteaza portiunea de linie restrictionata, vor fi oprite in aceste statii in vederea avizarii restrictiei de viteza introdusa sau modificata in conditiile prevazute la alin. (1), prin ordin de circulatie.

Art. 332. - (1) Pe sectiile de circulatie in care statiile sunt dotate cu semnale de intrare care dau indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire, avizarea restrictiilor de viteza necuprinse in BAR sau modificate fata de BAR, la trenurile de marfa, se face de catre IDM din statia cap de sectie sau din statia de formare a trenului, pentru intreaga distanta, pana la urmatoarea statie cap de sectie in care trenul are prevazuta oprire sau pana la statia de descompunere in cazul in care aceasta este situata inaintea ultimei statii cap de sectie.

Statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa, se stabilesc de catre administratorul infrastructurii feroviare publice, odata cu schimbarea mersului de tren.

IDM din statia care expediaza trenul si operatorul de circulatie sunt obligati sa se intereseze din timp pentru cunoasterea tuturor restrictiilor de viteza care trebuie avizate mecanicului pana la prima statie unde trenul are prevazuta oprire sau pana la statia cap de sectie stabilita pentru avizarea restrictiilor de viteza, dupa caz.

Art. 333. - (1) Ridicarea restrictiilor de viteza se face in scris, prin telefonograma si/sau inscriere in RRLISC de catre personalul de intretinere a caii in functie de cel putin sef district, pentru restrictiile de viteza din linie curenta si de pe liniile de primire/expediere din statii si cel putin sef de echipa, in cazul celorlalte linii din statie, cu precizarea datei si orei de ridicare a restrictiei de viteza.

In cazul restrictiilor de viteza introduse de personalul IFTE, ridicarea acestora se poate face de catre personalul care le-a introdus sau de catre un organ ierarhic superior al acestuia, conform reglementarilor specifice in vigoare.

Art. 334. - (1) Dupa primirea avizarii de ridicare a unei restrictii de viteza, IDM o aduce la cunostinta operatorului de circulatie prin telefonograma.

Operatorul de circulatie avizeaza imediat ridicarea restrictiei de viteza prin dispozitie scrisa adresata tuturor statiilor de pe sectia de circulatie respectiva si operatorilor de circulatie de pe sectiile vecine, stabilind trenurile in circulatie care trebuie avizate cu privire la ridicarea restrictiei si statiile care vor face avizarea in aceleasi conditii ca in cazul introducerii acestora.

In cazul in care legaturile prin instalatiile TC cu operatorul de circulatie sunt defecte, avizarea statiilor cu privire la ridicarea restrictiilor de viteza se face prin telefonograma de catre IDM care a primit avizarea de ridicare a restrictiei de viteza, in aceleasi conditii ca in cazul introducerii acestora.

Restrictiile de viteza ridicate de pe teren se sterg imediat de pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza.

Art. 335. - (1) Daca IDM este avizat de catre personalul feroviar sau alt personal despre deteriorari la linii, instalatii sau despre alte pericole care afecteaza siguranta circulatiei, ia masuri de oprire a circulatiei pe linia respectiva si avizeaza imediat prin telefonograma operatorul de circulatie, IDM din statia vecina, precum si personalul de intretinere a caii, in functie de cel putin sef de echipa, respectiv personalul de intretinere a instalatiilor, in functie de cel putin electromecanic.

Dupa primirea avizarii, primul tren se expediaza numai insotit de personalul de intretinere a caii, in functie de cel putin sef de echipa.

In ordinul de circulatie inmanat mecanicului trenului se va mentiona:

a) oprirea obligatorie a trenului in apropierea zonei cu deteriorari la linie;

b) respectarea conditiilor de circulatie a trenului in zona slabita sau defecta, consemnate in scris de catre personalul de intretinere a caii care insoteste trenul, in foaia de parcurs la rubrica mentiuni asupra trenului.

Trenurile urmatoare vor circula in zona slabita sau defecta, in conditiile stabilite de catre personalul de intretinere a caii care a insotit primul tren si mentionate in RRLISC.

Art. 336. - (1) Punctele expuse inundatiilor se stabilesc anual de catre subunitatile de intretinere a caii, se reactualizeaza in cazul in care este necesar si se aduc la cunostinta statiilor si regulatoarelor de circulatie.

In cazul in care, in timpul unei ploi torentiale, personalul de intretinere a caii nu a dat nici un aviz in legatura cu circulatia trenurilor peste punctele expuse inundatiilor, IDM din proprie initiativa, dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 5 km/h; despre aceasta IDM avizeaza si operatorul de circulatie.

In cazul in care apa depaseste suprafata de rulare a sinei, mecanicul ia masuri de oprire a trenului pana la sosirea personalului de intretinere a caii care va stabili conditiile de circulatie. In astfel de cazuri personalul de intretinere a caii, in functie de cel putin sef echipa, are obligatia sa stabileasca si sa comunice statiilor, in cel mai scurt timp, conditiile de circulatie a trenurilor.

Avizul asupra circulatiei trenurilor se da numai dupa ce linia a fost revizuita de catre seful de echipa sau seful districtului de intretinere a liniilor, care la nevoie ia masuri pentru semnalizarea si repararea liniei si daca este cazul, avizeaza pe seful subunitatii de intretinere a caii pentru stabilirea modalitatilor de reparare a liniei.

In cazul in care circulatia trenurilor trebuie sa se faca cu restrictie de viteza, personalul de intretinere a liniilor, in functie de cel putin sef district, pentru linia curenta si liniile de primire-expediere sau in functie de sef de echipa pentru celelalte linii, face avizarea introducerii pe teren a restrictiei de viteza necesare prin telefonograma din condica portativa si/sau prin inscriere in RRLISC.

Art. 337. - (1) IDM si operatorii de circulatie sunt obligati sa mentioneze in predarea serviciului toate restrictiile de viteza inscrise pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza.

Dupa luarea serviciului in primire, operatorul de circulatie face verificarea tuturor restrictiilor de viteza inscrise pe tabla de restrictii, atat cu IDM dispozitori si/sau localisti, dupa caz, din statiile de pe sectia de circulatie pe care o conduc, cat si cu operatorii de circulatie de pe sectiile de circulatie vecine, consemnand aceasta in registrul de dispozitii cu numar si ora.

La intrarea in serviciu, IDM dispozitor face verificarea tuturor restrictiilor de viteza impreuna cu IDM exteriori si remediaza eventualele neconcordante, notand rezultatul verificarii in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Restrictiile de viteza care nu sunt cuprinse in BAR, precum si orice nepotrivire intre prevederile din BAR si situatia de pe teren - treapta de viteza superioara sau inferioara celei indicate pe teren, pozitie kilometrica diferita a portiunii de linie cu restrictie si alte asemenea - se aduc la cunostinta personalului de locomotiva prin ordin de circulatie.

In cazul in care BAR nu a aparut in timp util, operatorul de circulatie impreuna cu IDM de pe sectia de circulatie respectiva inventariaza toate restrictiile de viteza de pe sectia respectiva, folosind in acest scop tabla de evidenta a restrictiilor de viteza din biroul de miscare, din biroul operatorului de circulatie si ultimul BAR expirat. Toate restrictiile de viteza existente se evidentiaza pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza si se procedeaza ca in cazul in care acestea nu sunt cuprinse in BAR.

Art. 338. - (1) Toate locomotivele, automotoarele si celelalte vehicule cu motor trebuie dotate cu BAR de catre operatorii de transport feroviar, sau operatorii economici care le detin si/sau exploateaza, fiind interzisa indrumarea acestora in statie, fara BAR.

In cazul in care, in parcurs, locomotiva nu are BAR corespunzator sectiei pe care urmeaza sa circule, la solicitarea mecanicului, IDM avizeaza prin ordin de circulatie, toate restrictiile de viteza existente pe sectia de circulatie respectiva sau face mentiunea ca nu sunt restrictii de viteza prevazute in BAR. In acest caz operatorul de circulatie este avizat in scris despre restrictiile de viteza care au fost avizate mecanicului.

Este interzisa introducerea de restrictii de viteza necuprinse in BAR in decada respectiva cu exceptia celor neprevazute si a celor pentru protectia echipelor de lucru.

Restrictiile de viteza de pe liniile statiei, altele decat liniile de primire-expediere, precum si cele de pe LFI pe care manevra este executata cu mijloace si personal apartinand operatorilor de manevra feroviara, operatorilor de transport feroviar sau operatorilor economici, nu se mentioneaza in BAR.

Aceste restrictii se aduc la cunostinta personalului de locomotiva prin ordin de circulatie, in care se precizeaza locul (zona) unde se afla portiunea de linie slabita si viteza de circulatie maxima admisa.

In cazul locomotivelor de manevra din statiile tehnice si/sau de triaj, ordinul de circulatie pentru avizarea restrictiilor de viteza se poate emite cu valabilitate pentru intreaga tura de serviciu a IDM.

Introducerea, evidentierea, verificarea si ridicarea restrictiilor de viteza de pe liniile statiei, altele decat liniile de primire-expediere, precum si de pe LFI se fac ca in cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire-expediere, fara a fi transmise operatorului de circulatie.

PARTEA A IV-A

DISPOZITII FINALE

Eliberarea liniei curente sau a liniei directe dintr-o statie CFR

Art. 339. - In scopul efectuarii transporturilor feroviare in conditii de siguranta si regularitate a circulatiei, administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar si operatorii de manevra feroviara au obligatia de a elibera cu prioritate linia curenta sau linia directa dintr-o statie CFR, atunci cand prin defectarea accidentala a mijlocului de tractiune ce asigura remorcarea unui tren in circulatie sau a unui convoi de manevra, s-a produs blocarea traficului feroviar.

Art. 340. - Modul de lucru pentru inlaturarea blocarii traficului feroviar intr-o statie CFR sau in linie curenta va respecta urmatoarele principii:

a) daca un tren in circulatie nu isi mai poate continua mersul datorita defectarii mijlocului de tractiune care asigura remorcarea trenului, mecanicul trebuie sa solicite IDM din statia cea mai apropiata, locomotiva de ajutor, conform prevederilor din prezentul regulament;

b) IDM care primeste solicitarea pentru acordarea locomotivei de ajutor trebuie sa avizeze imediat in scris pe operatorul de circulatie;

c) operatorul de circulatie va aviza personalul responsabil cu organizarea si conducerea activitatii de transport feroviar al operatorului de transport feroviar care remorca trenul, pentru stabilirea locomotivei de ajutor, in vederea:

- eliberarii liniei curente - in cazul liniilor simple sau a liniilor duble cand celalalt fir de circulatie este inchis;

eliberarii liniei directe din statie - in cazul in care celelalte linii de primire-expediere din statie sunt ocupate;

d) personalul responsabil cu organizarea si conducerea activitatii de transport feroviar al operatorului de transport feroviar care remorca trenul este obligat sa confirme daca dispune sau nu de locomotiva de ajutor; in cazul in care operatorul de transport feroviar nu poate asigura locomotiva de ajutor, operatorul de circulatie va dispune ca locomotiva unui alt tren aflat in circulatie sa fie acordata ca locomotiva de ajutor;

e) operatorul de circulatie nu va dispune acordarea ca locomotiva de ajutor, locomotiva trenurilor care asigura efectuarea transporturilor militare si a marfurilor periculoase din clasele 1 si 7, conform Regulamentului privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID).

Art. 341. - Locomotiva de ajutor acordata va remorca trenul astfel:

a) in cazul trenurilor de marfa - numai pana la prima statie CFR cu posibilitati de garare;

b) in cazul trenurilor de calatori - pana la statia in care operatorul de transport feroviar care a remorcat initial trenul, poate asigura inlocuirea locomotivei defecte.

Art. 342. (1) In cazul in care pentru aplicarea prevederilor de la art. 341 este necesara remorcarea trenului pana la alte statii de cale ferata decat cele care delimiteaza linia curenta inchisa, locomotiva de ajutor acordata trebuie sa asigure conditiile de circulatie prevazute in livretul cu mersul trenurilor pentru trenul care a solicitat ajutor si conditiile de remorcare si franare prevazute in reglementarile specifice in vigoare.

In cazul cand locomotiva de ajutor acordata nu poate asigura conditiile de circulatie, de remorcare si de franare conform livretului cu mersul trenurilor si/sau reglementarilor specifice in vigoare, operatorul de circulatie va dispune asupra circulatiei trenului cu respectarea noilor conditii de circulatie, remorcare si franare ce pot fi asigurate trenului pentru circulatia in conditii de siguranta. Noile conditii de circulatie se transmit catre IDM din prima statie prin dispozitie scrisa, in vederea opririi trenului si aducerii acestora la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie.

Art. 343. (1) In toate cazurile in care prin defectarea accidentala a mijlocului de tractiune ce asigura remorcarea unui tren in circulatie s-a produs blocarea traficului feroviar, cu afectarea majora a circulatiei trenurilor de calatori sau a trenurilor ce asigura efectuarea transporturilor militare si marfurilor periculoase din clasele 1 si 7, conform Regulamentului privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID) operatorul de circulatie trebuie sa avizeze imediat, dupa caz, structura regionala si/sau centrala de conducere/coordonare a circulatiei trenurilor, apartinand administratorului infrastructurii feroviare publice.

Structurile organizatorice si functionale ale administratorului si gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor de transport feroviar si operatorilor de manevra feroviara interesati, dupa caz, vor colabora pentru deblocarea traficului feroviar si pentru asigurarea conditiilor necesare de siguranta circulatiei.

Anexa 1

la Regulamentul nr. 005

CAZURILE IN CARE SE INMANEAZA MECANICULUI ORDIN DE CIRCULATIE

Ordinul de circulatie completat conform prevederilor prezentului regulament, se inmaneaza mecanicului in urmatoarele cazuri:

in cazul locomotivei nelegata la tren si frana, care impinge trenul pana la un punct din linie curenta cu inapoiere in statia de unde a fost atasata;

la iesirea convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei;

la iesirea in linie curenta a convoiului de manevra, sau numai a locomotivei care manevreaza:

a) pe liniile deservite de un post de macazuri in linie curenta, post de miscare in linie curenta sau pe liniile haltei comerciale;

b) pe o linie de cale ferata a unui operator economic racordata in linie curenta;

c) dincolo de semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe baza de instalatie dispecer fara tehnica de calcul;

la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea, care dau indicatii dubioase sau sunt stinse, respectiv la depasirea semafoarelor mecanice care ordona oprirea, sunt defecte sau nu se pot manipula, in cazurile prevazute de Regulamentul de semnalizare CFR;

la stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranta - trenul nu se poate gara la tragerea lui inainte si trebuie sa stationeze peste marca de siguranta;

la defectarea inductoarelor din cale, atat in incinta statiei cat si in linie curenta;

la expedierea unui tren, in cazul in care agentul unui post de bariera sau post de macazuri din linie curenta sau al unei statii cu serviciul intrerupt temporar nu se prezinta la telefon;

in cazul defectarii barierei;

cand se ataseaza locomotiva impingatoare legata ori nelegata la tren sau intercalata, mecanicului locomotivei din capul trenului;

in cazul cand se schimba locomotiva trenului sau numarul de tren;

cand un tren urmeaza sa se opreasca in linie curenta unde mersul nu prevede oprire;

cand se expediaza trenul cu material rulant sau cu incarcatura care depaseste gabaritul;

cand trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite;

cand se expediaza un tren pe linie dubla sau paralela, iar pe linia alaturata - paralela - se fac incarcari/descarcari in si din vagoane sau se efectueaza lucrari;

cand se defecteaza partial frana automata a trenului, cu aratarea modului de circulatie a trenului;

cand temperatura scade sub -15C in cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 10 sau in cazul trenurilor care stationeaza in statii mai mult de o ora, fiind necesara executarea probei complete - Regulamentul pentru remorcarea si franarea trenurilor - nr. 006;

cand in compunerea trenului sunt vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile;

cand se manevreaza cu vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile;

cand se manevreaza un grup de vagoane aflate in curs de incarcare/descarcare cu incarcatura asezata numai pe o parte;

cand trenul circula cu agent la urma;

la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia rosu, precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia albastru atunci cand aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, cand aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din functie sau in cazul in care se face manevra si nu se consuma integral parcursul;

la indrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri intocmite cu ocazia indrumarii lor sau in conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut in grafic;

la indrumarea timpurie a trenurilor de marfa;

cand pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora;

in cazul suprimarii opririi trenului intr-o statie in care dupa mers trenul are prevazuta oprire, cu exceptia cazului circulatiei trenurilor de marfa prin statiile inzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire;

expedierea trenurilor in toate cazurile cand locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire;

pentru continuarea mersului cand trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare in statii neinzestrate cu semnal de iesire;

in cazul schimbarii sistemului de circulatie;

in cazurile de repunere in functiune a blocului de linie automat;

la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele;

la expedierea trenului pe linie falsa;

cand functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este intrerupta si transmiterea avizelor/cererilor se face dupa formulele A, B, C si respectiv D de la art. 305 din Regulament;

la indrumarea trenului pe linie curenta inchisa;

la avizarea restrictiilor de viteza;

in cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt in pericol de a fi inundate;

la modificarea conditiilor inscrise in BAR;

cand necesitatile impun oprirea trenului intr-o statie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire;

in cazul restrictiei de viteza in trepte, cand paleta galbena este la o distanta mai mica de 1000 m fata de paleta galbena cu dungi in diagonala;

cand portiunile de linie slabite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR;

la circulatia trenurilor pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor;

cand nu trebuie luate in considerare indicatiile semnalului de trecere ale postului de miscare, pentru sensul normal de mers;

in cazul circulatiei trenurilor pe sectii de circulatie cu puncte de sectionare avand serviciul de miscare suspendat temporar;

la inapoierea trenului din linie curenta in conditiile stabilite de seful de tren;

la darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pana la primul post telefonic sau prima statie, data de seful de tren cand trenul nu-si poate continua mersul;

in cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor in linie curenta inchisa, respectiv cand din doua statii se expediaza mijloace de interventie in sens contrar, pe linie curenta inchisa;

la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr-un punct de sectionare fara semnal de iesire, cu semnal de iesire de grup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, in urma dispozitiei operatorului de circulatie;

in cazurile de limitare de viteza prevazute de reglementarile specifice privind remorcarea si franarea trenurilor respectiv in cazul remorcarii trenului cu locomotive cu abur seria 50100 in curbe, pentru care sunt prevazute viteze restrictionate;

cand trenul are in compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV;

cand IDM a fost avizat despre deteriorari la linie;

la expedierea trenului de catre acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;

pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, cand agentul unui punct de sectionare sau post de macazuri in linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau cand necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare;

cand in compunerea trenului se afla vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit limitare de viteza;

cand in compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frana nemoderabila la slabire, vagoane cu frana cu disc si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza Notei de frana intocmita de revizorul tehnic de vagoane.

la indrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite conditii de circulatie de catre revizorul tehnic de vagoane;

la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci cand pe aceasta linie exista restrictii de viteza;

la darea inapoi a trenului cu depasirea marcii de siguranta de la urma trenului;

la incrucisarea trenurilor in punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente de acoperire de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei, pentru a se stabili ordinea de intrare a trenurilor in punctul de sectionare;

la fractionarea si gararea trenurilor ramase peste marcile de siguranta ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.

la primirea unui tren pe linie ocupata sau cu marca de siguranta ocupata in capatul opus;

la primirea unui tren in statie cand incuietorile aparatelor de cale, respectiv instalatiile CEM sau cu incuietori cu chei cu bloc, sunt defecte;

in cazul trenurilor cu vagoane care sunt aranjate dupa vagonul de semnal.

Se vor aviza prin ordin de circulatie inmanat mecanicului si alte cazuri necuprinse in prezenta anexa, atunci cand siguranta circulatiei impune masuri care trebuie aduse la cunostinta personalului de locomotiva.

Anexa 2

la Regulamentul nr. 005

MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI

'FOAIA DE PARCURS A LOCOMOTIVEI '

DE CATRE PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE MISCARE

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1 - (1) Documentul Foaia de parcurs a locomotivei, denumit in continuare foaie de parcurs, reprezinta documentul primar prin care:

a)           se transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat;

b)           se evidentiaza situatiile speciale privind siguranta circulatiei aparute in circulatia trenurilor si la manevra vehiculelor feroviare;

c)           se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, in perioada cat acesta efectueaza serviciu in remorcarea trenurilor si/sau la manevra;

d)           se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de energie, combustibili si lubrifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii.

Continutul si formatul foii de parcurs este unic pentru toti operatorii de transport feroviar.

Fiecare operator de transport feroviar este obligat sa-si procure foile de parcurs si sa asigure gestiunea acestora in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice in vigoare.

Inregistrarile in foaia de parcurs se efectueaza numai in conformitate cu prezentele dispozitii si reglementarile specifice in vigoare.

Art. 2 - (1) Personalul din activitatea de miscare cu sarcini in manipularea si completarea foii de parcurs este urmatorul:

a)           agentul de la postul de control al unitatii de tractiune;

b)           impiegatul de miscare din statie;

c)           seful de tren, respectiv seful de manevra de sectie;

d)           agentul autorizat in cazurile cuprinse in reglementarile specifice in vigoare;

e)           alt personal care insoteste trenul, conform reglementarilor specifice in vigoare.

Personalul nominalizat la alin. (1) este obligat:

a)           sa utilizeze foaia de parcurs numai in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;

b)           sa efectueze in foaia de parcurs numai inregistrarile care ii revin prin reglementarile specifice in vigoare, ramanand raspunzator de exactitatea datelor inscrise;

c)           sa pastreze in buna stare foaia de parcurs.

Art. 3 - (1) Completarea rubricilor care sunt casetate si numerotate se va face dupa urmatoarele reguli:

a)           datele vor fi aliniate la dreapta campului respectiv, eventualele spatii ramanand in stanga;

b)           elementele datei (zi, luna, ora, minut) se vor inscrie din doua cifre, punandu-se 0 (zero) in fata elementului de date constituit dintr-o cifra. Exemplu: data 23 - mai ora 8 si 10 min. se va scrie:

zi

luna

ora

min.

c)           datele care sunt codificate, vor completa integral casetele din campul corespunzator. Exemple: cod locomotiva, cod unitate de domiciliu locomotiva, cod gestiune;

d)           fiecare cifra va fi scrisa clar intr-o singura caseta numerotata, pentru a nu da posibilitatea interpretarii gresite;

e)           inscrierea datelor in foile de parcurs se va face numai cu cerneala sau pasta albastra, cu deosebita atentie, fara stersaturi sau modificari de caractere.

Eventualele date inscrise eronat se vor anula prin barare cu o linie orizontala si se vor inscrie datele corecte, eventual folosind randul urmator.

Capitolul II

Indatoririle agentului de la postul de control privind completarea si manipularea foii de parcurs

Art. 4 - (1) La iesirea locomotivei din unitatea de tractiune, respectiv in momentul sosirii acesteia la postul de control, mecanicul preda personal sau prin mecanicul ajutor foaia de parcurs agentului de la acest post care inregistreaza in rubrica iesit locomotiva la post control, ziua si luna in rubricile respective, iar ora si minutul in coloanele 57-60.

Dupa inscrierea datelor de la alin. (1) agentul aplica stampila postului si semneaza la rubrica ss agent post control. In acelasi timp efectueaza inregistrarile necesare in registrul de intrari-iesiri locomotive dupa care preda mecanicului foaia de parcurs.

Intrarea locomotivei in unitatea de tractiune, respectiv sosirea locomotivei la postul de control, se consemneaza de catre agentul de la postul de control prin inscrierea in rubrica intrat locomotiva la post control, a zilei si lunii in rubricile 'ziua - luna' si a orei si minutului in coloanele 61-64.

Dupa inscrierea datelor de la alin. (3) agentul aplica stampila postului si semneaza la rubrica ss agent post control. In acelasi timp efectueaza inregistrarile necesare in registrul de intrari-iesiri locomotive dupa care preda mecanicului foaia de parcurs.

Aplicarea stampilei de catre agent se face cu deosebita atentie astfel incat sa nu fie afectate rubricile vecine celei rezervate pentru stampila si semnatura agentului de la postul de control.

Mecanicul este obligat sa verifice daca datele inscrise de agent in foaia de parcurs corespund realitatii si sunt inscrise in rubrica corespunzatoare.

Capitolul III

Indatoririle impiegatului de miscare privind completarea si manipularea foii de parcurs

. 1. La prezentarea la serviciu in statie a personalului de locomotiva.

Art. 5 - (1) Prezentarea la serviciu in statie a personalului de locomotiva se face in conformitate cu prevederile din PTE si cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

Impiegatul de miscare verifica starea generala a personalului de locomotiva, dupa care mecanicul si mecanicul ajutor confirma sub semnatura in rubrica Sunt odihnit si in stare normala din cap. I al foii de parcurs, ca sunt odihniti si in stare normala. IDM inscrie in dreptul numelui mecanicului si mecanicului ajutor din rubrica verificarea starii generale mentiunea apt sau inapt corespunzatoare realitatii, ora si minutul, dupa care va semna si va aplica stampila la rubrica ss sef tura (IDM).

Precizarile privind siguranta circulatiei vor fi inregistrate in rubrica precizari privind siguranta circulatiei'.

In situatia cand unul sau ambii membri ai echipei de locomotiva au fost gasiti inapti pentru serviciu, dupa inscrierea mentiunii inapt in rubrica special destinata, IDM va anula foaia de parcurs prin bararea in diagonala cu o linie de culoare rosie si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport fetroviar caruia ii apartine personalul. Foaia de parcurs anulata va fi inmanata reprezentantilor operatorului de transport fetroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se intocmeste conform reglementarilor specifice in vigoare.

In partea de sus a foii de parcurs, la cap. I, IDM completeaza urmatoarele rubrici:

a)           prezentarea echipei la serviciu - coloanele 43-50 - cu ziua, luna, ora si minutul de prezentare pentru serviciu;

b)           iesit locomotiva la post control cu mentiunea tranzit.

Art. 6 - In situatia in care personalul de locomotiva este indrumat regie, IDM completeaza rubrica regia personalului de locomotiva din cap. I al foii de parcurs, cu numarul trenului, numarul dispozitiei operatorului de circulatie, statia de plecare, data si ora plecarii, dupa care aplica stampila statiei si semneaza in rubrica ss sef tura (IDM).

Art. 7 - Daca personalul de locomotiva urmeaza sa efectueze o perioada de odihna in dormitorul statiei, IDM va mentiona la rubrica odihna personalului ora intrarii personalului de locomotiva la odihna si ora la care personalul de locomotiva se prezinta pentru comanda urmatoare. Pentru comanda urmatoare personalul de locomotiva va prezenta la IDM foaia de parcurs pentru noua comanda in vederea completarii datelor, conform prezentelor instructiuni.

Art. 8 - (1) In statiile unde se ataseaza locomotive pentru multipla tractiune sau locomotive care urmeaza sa circule inactive in compunerea trenului, fara a participa la remorcarea acestuia, IDM inscrie in foaia de parcurs a fiecarei locomotive in rubrica 'personal de tractiune si celelalte locomotive in actiune', urmatoarele date referitoare la fiecare din celelalte locomotive:

a)           numarul trenului;

b)           numele mecanicului/mecanicilor celorlalte locomotive;

c)           unitatea/unitatile de tractiune de domiciliu al mecanicului/mecanicilor, cu precizarea denumirii operatorului de transport fetroviar;

d)           codul locomotivei/locomotivelor;

e)           in functie de pozitia locomotivei in tren se inscrie una din urmatoarele mentiuni:

titulara pentru locomotiva din capul trenului;

multipla, intercalata respectiv impingatoare pentru fiecare din celelalte locomotive active la tren

inactiva daca locomotiva nu participa la remorcarea trenului.

f)            statia unde este atasata locomotiva/locomotivele respective;

g)           statia unde urmeaza sa fie detasata/detasate locomotiva/locomotivele respective.

O locomotiva se considera inactiva atunci cand aceasta nu participa la remorcarea trenului, forta sa de tractiune nefiind necesara sau nefiind disponibila pentru remorcarea trenului.

Cand in fata locomotivei care a fost titulara, se ataseaza o alta locomotiva, locomotiva care s-a atasat in capul trenului devine titulara, iar cea de-a doua devine multipla daca participa la remorcarea trenului, respectiv inactiva daca nu mai participa la remorcarea trenului.

Dupa completarea si verificarea datelor inregistrate, IDM semneaza si aplica stampila statiei in rubrica predat si in rubrica Mentiuni asupra trenurilor din cap. I, daca s-au inscris observatii referitoare la compunerea sau circulatia trenului respectiv, dupa care preda mecanicului foaia de parcurs.

Mecanicul are obligatia de a verifica daca cele inscrise de catre IDM in foaia de parcurs, sunt conforme cu realitatea.

. 2. In statiile de indrumare, din parcurs si de destinatie a trenurilor in care se modifica compunerea trenurilor sau se efectueaza operatiuni de manevrare a vehiculelor feroviare

Art. 9 IDM din statiile de indrumare, din parcurs si de destinatie a trenurilor vor inregistra in cap. II si cap. III ale foii de parcurs, date referitoare la compunerea trenurilor sau activitatea locomotivelor in statii.

Art. 10 - (1) La expedierea trenurilor din statiile de compunere si/sau cand se modifica compunerea trenului prin atasari-detasari de vagoane, se completeaza datele din cap. II si III.

In situatiile prevazute la alin. (1), in cap. II al foii de parcurs, IDM completeaza rubricile:

a)           numar tren - coloanele 15-19 cu numarul trenului;

b)           cod statie - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei de compunere-expediere sau de prelucrare in parcurs a trenului;

c)           plecare - coloanele 25-28 - cu ora si minutul cand se expediaza trenul;

d)           masa neta - cu masa neta a trenului exprimata in tone in rubrica calatori - coloanele 38-40 pentru trenurile de calatori si in rubrica marfa - coloanele 41-44 pentru trenurile de marfa;

e)           tone brute - coloanele 45-48 cu tonajul brut al trenului exprimat in tone;

f)            osii cu numarul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, in rubricile:

serv.- cu numarul de osii de serviciu - coloanele 49-50,

cls. cu numarul de osii ale vagoanelor de calatori - coloanele 51-52,

goale- cu numarul de osii ale vagoanelor de marfa goale - coloanele 53-55,

inc. - cu numarul de osii marfa incarcate - coloanele 56-58;

g)           'masa franata' cu masa franata a trenului exprimata in tone;

h)           'lungime tren' cu lungimea trenului exprimata in metri.

Masele franate corespunzatoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului stabilite in livretul de mers, se inscriu in rubrica dupa livret in subrubrica automat, respectiv in subrubrica de mana.

Masele franate corespunzatoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului rezultate din aratarea trenului, se inscriu in rubrica de fapt in subrubrica automat, respectiv in subrubrica de mana.

Pentru inscrierea in foaia de parcurs a datelor mentionate la alin. (2) se va folosi cate un singur rand pentru fiecare tren.

In situatiile prevazute la alin. (1), in cap. III al foii de parcurs, IDM completeaza rubricile:

a)           nr. de tren, cu numarul trenului respectiv;

b)           denumire statie sau punct de sectionare cu denumirea statiei in care au avut loc operatiunile respective;

c)           plecare, cu ora si minutul cand se expediaza trenul;

d)           mentiuni la indrumare-sosire, cu mentiuni care se refera la operatiunile efectuate cu trenul sau locomotiva in statie,

Inscrierea in foaia de parcurs a operatiunilor mentionate la alin. (6), se face distinct pe un singur rand, cu semnatura IDM si stampila statiei.

Pe fiecare din foile de parcurs ale locomotivelor pentru multipla tractiune, se inregistreaza cate un rand de date in cele doua capitole, in modul aratat mai sus.

Art. 11 - (1) In statiile in care un tren remorcat cu locomotiva diesel urmeaza sa stationeze mai mult decat este prevazut in livretele de mers, IDM transmite mecanicului durata aproximativa cu care se va prelungi stationarea, pentru ca mecanicul sa opreasca motorul locomotivei.

Mecanicul nu va opri motorul daca exista pericol de inghet sau daca din motive tehnice intemeiate nu l-ar mai putea porni.

Art. 12 - (1) La atasarea de locomotive inactive la tren, in cap. II al foii de parcurs IDM completeaza urmatoarele rubrici:

a)           numar tren - coloanele 15-19 - cu numarul trenului la care se ataseaza locomotiva;

b)           cod statie - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei unde se ataseaza locomotiva;

c)           plecare - coloanele 25-28 - cu ora si minutul plecarii trenului din statia respectiva; daca aceasta rubrica nu poate fi completata de catre IDM, datele respective se inscriu de catre mecanic.

Pe foaia de parcurs a locomotivei devenita inactiva, in cap. II se completeaza un rand nou, dupa ce s-au inscris datele din rubrica destinatie din randul precedent.

In cazul atasarii de locomotive inactive la tren, in cap. III al foii de parcurs IDM completeaza urmatoarele rubrici:

a)           numar tren, cu numarul trenului respectiv;

b)           denumire statie sau punct de sectionare in care au avut loc operatiunile;

c)           plecare, cu ora reala si minutul cand s-a expediat trenul;

d)           mentiuni la indrumare-sosire, cu mentiuni care se refera la operatiunile efectuate cu trenul sau locomotiva in statie, cu semnatura IDM si stampila statiei.

Art. 13 - (1) La sosirea trenului in statiile de descompunere, la detasarea locomotivelor de multipla tractiune sau care au circulat inactive la tren, precum si la schimbarea personalului de locomotiva, IDM completeaza in cap. II din foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor urmatoarele rubrici:

a)        cod statie - coloanele 29-33 - de sub rubrica destinatie, cu codul SIRUES al statiei respective;

b)           sosire - coloanele 34-37 - de sub rubrica destinatie, cu ora si minutul sosirii reale a trenului in statie.

In cap. III al foii de parcurs, IDM completeaza rubricile:

a)           denumire statie sau punct de sectionare, cu numele statiei respective;

b)           sosire cu ora si minutul sosirii reale a trenului in statie.

Art. 14 - (1) Durata efectuarii manevrei vehiculelor feroviare cu o locomotiva intr-o statie tehnica sau intr-o statie din parcursul trenului, exprimata in minute, se inscrie de catre IDM astfel:

a)           in cap. II al foii de parcurs a locomotivei:

numar tren- coloanele 15-19- cu numarul 99999, care semnifica faptul ca locomotiva a efectuat prestatii numai la manevra, respectiv 99998 pentru manevra intermediara efectuata cu locomotiva unui tren;

cod statie - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei unde s-a facut manevra speciala;

b)           in cap. III al foii de parcurs a locomotivei:

denumire statie, cu numele statiei respective, al haltei de miscare sau al postului de miscare din linie curenta;

man, cu durata operatiunilor de manevra in cifre;

mentiuni la indrumare sosire, cu durata operatiunilor de manevra in ore si minute.

Datele inscrise conform alin. (1) lit. a) si b) se confirma prin semnatura IDM si stampila statiei, aplicate in rubrica mentiuni la indrumare/sosire.

Art. 15 - (1) Efectuarea altor activitati decat remorcarea trenurilor si manevra vehiculelor feroviare cu locomotiva/locomotivele trenului sau cu locomotive special destinate, cum ar fi: alimentare cu tensiune de 1500 V necesara functionarii diverselor instalatii exterioare locomotivei, alimentarea cu abur si/sau cu aer comprimat a garniturilor de vagoane sau a instalatiilor fixe, inclusiv preincalzirea garniturilor de calatori - activitati denumite in continuare lucru pe loc - se consemneaza in foaia de parcurs de catre IDM, astfel:

a)           in cap. II, rubricile:

nr. tren - coloanele 15-19 - cu numarul 90001, numar de tren simbolic pentru lucrul pe loc;

cod statie - coloanele 20-21 - de sub rubrica expediere, cu codul SIRUES al statiei unde s-a efectuat lucrul pe loc;

b)           in cap. III, rubricile:

denumire statie sau punct de sectionare, cu numele statiei respective;

man cu minute lucru pe loc efectuate in statia respectiva.

Art. 16 - (1) In cazul alimentarii unei locomotive in parcurs intr-o statie in care este amenajat un punct de alimentare, fara ca locomotiva sa intre intr-o unitate de tractiune, IDM inscrie in cap. II, in rubricile urmatoare:

nr. tren - coloanele 15-19 - cu numarul 90002, numar de tren simbolic pentru alimentare in parcurs, fara remizarea locomotivei;

cod statie - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei;

plecare - coloanele 25-28 - cu ora si minutul plecarii la alimentare;

sosire - coloanele 34-37 - cu ora si minutul sosirii de la punctul de alimentare.

In mod similar celor prevazute la alin. (1) se vor inscrie in foaia de parcurs situatiile cand locomotiva efectueaza verificari tehnice, revizii la echipamentul de pe acoperisul locomotivei electrice - RAc -, intr-o statie dotata corespunzator, fara a intra intr-o unitate de tractiune.

Art. 17 - In vederea pastrarii in bune conditii a foii de parcurs, precum si pentru interpretarea corecta a datelor inscrise, IDM are urmatoarele obligatii:

a)           sa manipuleze cu atentie foaia de parcurs pentru a fi pastrata in stare curata;

b)           sa inscrie datele numai cu cerneala sau pasta albastra/neagra;

c)           sa inscrie datele referitoare la compunerea trenurilor care se inregistreaza in cap. II, succesiv, pe randurile numerotate de la 1 la 15, in ordine crescatoare, fara a se lasa randuri libere intre doua randuri completate;

d)           orice inregistrare sau observatie efectuata trebuie sa fie insotita de stampila si semnatura IDM in rubrica Mentiuni la indrumare/sosire din cap. III;

e)           in cap. II, datele care se refera la compunerea trenurilor nu se modifica in caz de inscriere gresita si nici nu se fac stersaturi, ci se anuleaza randul respectiv printr-o linie trasa de la un capat la celalalt, se corecteaza numarul curent - coloanele 13-14 - cu creion rosu sau pasta rosie, astfel ca numarul curent sa fie crescator, dupa care datele se inregistreaza in randul imediat urmator; IDM semneaza si aplica stampila in partea dreapta a randului anulat, sub rubrica masa franata.

Capitolul IV

Indatoririle sefului de tren privind completarea si manipularea foii de parcurs

Art. 18 - (1) Seful de tren manipuleaza foaia de parcurs in urmatoarele situatii:

a)        cand apar modificari in compunerea si franarea trenului, in urma manevrei efectuate in punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, pe liniile grupelor de manevra ramificate din linie curenta apartinand administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara, precum si LFI;

b)           cand efectueaza proba completa sau partiala a franelor;

c)           cand se inscriu date privind incalzirea trenurilor;

d)           la inregistrarea datelor privind numarul locurilor din tren;

e)           la mentionarea altor date si observatii.

Datele referitoare la compunerea trenului se inregistreaza in cap. II, in urmatoarele rubrici:

a)           numar tren - coloanele 15-19 cu numarul trenului;

b)           cod statie - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al statiei de compunere-expediere sau de prelucrare in parcurs a trenului;

c)           plecare - coloanele 25-28 - cu ora si minutul cand se expediaza trenul;

d)           masa neta cu masa neta a trenului exprimata in tone in rubrica calatori - coloanele 38-40 pentru trenurile de calatori si in rubrica marfa - coloanele 41-44 pentru trenurile de marfa;

e)           tone brute - coloanele 45-48 cu tonajul brut al trenului exprimat in tone;

f)            osii cu numarul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, in rubricile: serv.- numarul de osii de serviciu - coloanele 49-50, cls. - numarul de osii ale vagoanelor de calatori -coloanele 51-52, goale- cu numarul de osii ale vagoanelor de marfa goale - coloanele 53-55 respectiv inc. - cu numarul de osii marfa incarcate - coloanele 56-58;

g)           masa franata cu masa franata a trenului exprimata in tone;

h)           lungime tren cu lungimea trenului in metri.

Masele franate corespunzatoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului stabilite in livretul de mers, se inscriu in rubrica dupa livret in subrubrica automat, respectiv in subrubrica de mana.

Masele franate corespunzatoare franarii automate, respectiv franarii manuale a trenului rezultate din aratarea trenului, se inscriu in rubrica de fapt in subrubrica automat, respectiv in subrubrica de mana.

Pentru fiecare din operatiunile de la alin. (2), se completeaza in foaia de parcurs a locomotivei respective cate un rand distinct.

Pentru trenurile de calatori seful de tren inscrie in rubrica oprit st. th. reg.I - coloanele 71-73 - din cap. II, numarul de locuri clasa I, iar in rubrica opriri st. th. reg.II - coloanele 74-77 - numarul de locuri clasa a II-a. Aceste date se inregistreaza pe randul pe care sunt inscrise datele privitoare la compunerea trenului respectiv de calatori.

Anexa 3

la Regulamentul nr. 005

INSTRUMENTELE PORTATIVE DE SEMNALIZARE CARE TREBUIE UTILIZATE

IN TIMPUL EXECUTARII SERVICIULUI DE CATRE PERSONALUL

CU RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI

Operatorii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar trebuie sa asigure aprovizionarea si dotarea personalului cu urmatoarele instrumente portative de semnalizare si rechizite:

- stegulet de culoare galbena: pentru personalul de tren, personalul cu atributii in revizia si intretinerea caii, pentru personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare din statii si posturi de miscare in linie curenta, cat si pentru personalul cu atributii de manevrare a vehiculelor feroviare si de verificare a starii de liber a liniilor de primire- trecere;

- lanterna cu lumina verde si alba: pentru IDM, respectiv agentul care da semnalul pornirea trenului;

- lanterna cu lumina alba: pentru personalul de tren, personalul de locomotiva, personalul cu atributii in revizia si intretinerea caii, personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, din statii si posturi de miscare sau de macazuri din linie curenta, cat si personalul cu atributii de manevrare a vehiculelor feroviare;

- lanterna cu lumina alba si ciocan, pentru personalul care executa proba franelor;

- discul manual de culoare verde pentru IDM sau agentul care da semnalul pornirea trenului;

- fluierul de mana pentru personalul de tren, personalul cu atributii in revizia si intretinerea caii, cat si personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, din statii si posturi de miscare si de macazuri din linie curenta, cu atributii in manevra vehiculelor feroviare respectiv pentru personalul din punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei.

Personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei este obligat sa aiba asupra sa, in timpul serviciului, instrumentele portative de semnalizare si rechizitele din dotare.

Anexa 4

la Regulamentul nr. 005

DEFINITIA UNOR NOTIUNI DE EXPLOATARE FOLOSITE IN

REGULAMENTUL PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR SI MANEVRA VEHICULELOR FEROVIARE - NR. 005

A

ACUL MACAZULUI - Element mobil de forma speciala component al aparatului de cale care, prin manevrare si fixare intr-una din pozitiile extreme, permite trecerea vehiculelor de pe o linie pe alta.

AGENT - Salariat calificat si autorizat pentru indeplinirea unei functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care desfasoara activitati in legatura cu circulatia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum si de manipulare a instalatiilor sau echipamentelor de siguranta circulatiei. Agentul poate fi autorizat sa execute si o parte din operatiile tehnologice specifice altei functii, avand in acest sens atributiile si responsabilitatile corespunzatoare.

APARAT DE CALE - Ansamblul compus din sina, traverse si elemente mecanice, care asigura trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie de cale ferata pe alta. Aparatul de cale cuprinde macazul propriu zis, dispozitivul de manevrare - barele de tractiune si/sau conexiune - dispozitivul de zavorare, sinele de legatura, inima de incrucisare, aripile si contrasinele.

ARATAREA VAGOANELOR TRENULUI - formular tipizat folosit pentru evidentierea vagoanelor din trenurile de calatori si marfa care se completeaza conform datelor cerute. Aratarea se intocmeste in numarul necesar de exemplare, prin calchiere, atat pentru trenuri cat si pentru grupuri de vagoane care se ataseaza sau se detaseaza in parcurs. In aratare se marcheaza obligatoriu date privind vehiculele feroviare si incarcatura acestora care impun anumite conditii de circulatie. Aratarea se semneaza de cel care o intocmeste, de cel care o verifica, precum si de predatorul, respectiv primitorul vagoanelor inscrise in cazul in care formularul este folosit pentru predarea respectiv primirea vagoanelor.

5.AVIZ DE PLECARE - Comunicare transmisa de IDM din statia care a expediat un tren catre IDM din statia care urmeaza sa primeasca trenul, continand ora efectiva de plecare care se inscrie de catre fiecare IDM in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, notandu-se sub forma de fractie: la numarator ora efectiva de plecare trecere, iar la numitor ora reala de transmitere si primire.

B

1.BAR - Buletin de avizare a restrictiilor de viteza, valabil pe o perioada stabilita (de obicei decada).

2.BARA DE CONEXIUNE - Element metalic de asamblare a acelor unui aparat de cale, avand rolul de a pastra constanta distanta intre ele.

3.BARA DE TRACTIUNE - Element metalic de asamblare a barei de conexiune cu dispozitivul de manevrare.

4.BARIERA - Dispozitiv cu cumpene amplasate de o parte si de alta a liniilor, la o trecere la nivel amenajata pentru circulatia rutiera, care se manipuleaza mecanic, manual sau electric prin care se avertizeaza si se ordona oprirea vehiculelor rutiere.

5.BAT - Instalatie de semnalizare automata amplasata la trecerile la nivel prevazuta cu semibariere si semnalizare optica si acustica pentru avertizarea participantilor la trafic in vederea opririi acestora.

6.BLA - Bloc de linie automat - instalatie ce permite ocuparea liniei curente de catre mai multe trenuri care circula in acelasi sens de mers pe distanta dintre doua statii vecine, prin sectionarea acesteia in portiuni de linie denumite sectoare de bloc de linie automat, acoperite de semnale luminoase. BLA care nu permite expedierea succesiva a mai multor trenuri la sector de bloc, neavand semnale intermediare - de trecere - se numeste BLA simplificat.

7.BLA BANALIZAT - BLA care functioneaza pe ambele sensuri ale unui fir de circulatie.

8. BLA SPECIALIZAT - BLA cu care este prevazut numai sensul normal de circulatie al unei linii duble. Sensul normal de circulatie pe cale dubla la calea ferata romana este pe linia din dreapta a caii duble.

9.BROCURI - Acumulari de material pe suprafata de rulare a rotii care fac ca roata vehiculului feroviar sa nu mai ruleze lin, sa salte vehiculul care prin cadere poate conduce la ruperi de sine sau agatarea si blocarea sabotului vagonului, conducand la deraierea vehiculului. Acestea se depisteaza prin zgomotul specific produs numai in timpul rularii.

C

CALE LIBERA - INTELEGERE TELEFONICA - Sistem de organizare a circulatiei trenurilor care permite ocuparea liniei curente numai de catre un tren sau un convoi de manevra, pe baza unei intelegeri telefonice care se stabileste in scris intre IDM dispozitor din punctul de sectionare din care se expediaza trenul/convoiul de manevra si IDM dispozitor din punctul de sectionare in care se primeste trenul/convoiul de manevra.

CAM - Comanda automata a macazurilor in triaje - ansamblu de echipamente cu care se comanda si se controleaza manevrarea macazurilor la triere, cu respectarea conditiilor de siguranta specifice.

CE - Instalatii de centralizare electronica - ansamblu de echipamente electrice, electronice si de tehnica de calcul cu care IDM, prin intermediul unei interfete si a altor componente specifice, comanda si controleaza in conditii de siguranta realizarea parcursurilor si punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulatie sau de manevra.

CED - Instalatii de centralizare electrodinamica - ansamblul de echipamente electrice si electronice cu care IDM, prin intermediul unui pupitru sinoptic, comanda si controleaza in conditii de siguranta realizarea parcursurilor si punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulatie sau de manevra.

CEM - Instalatii de centralizare electromecanica - ansamblul de echipamente electromecanice cu care IDM controleaza manevrarea si zavorarea macazurilor in conditii de siguranta, in vederea punerii pe liber a semnalelor mecanice sau luminoase.

COCOASA DE TRIERE Infrastructura a caii cu un profil longitudinal special, realizat intre grupa de primire (A) si grupa de triere (B) ale unei statii tehnice sau de triaj. Profilul se compune, in sensul de triere, dintr-o rampa de impingere pe care se dezleaga vagoanele, un palier in varful cocoasei si o panta de accelerare spre grupa de triere pe care vagoanele ruleaza in baza fortei de gravitatie cu o viteza ce se poate modera manual sau mecanic in parcursul lor spre liniile grupei de triere, unde se opresc la locul destinat, cu frane de mana sau saboti de mana.

COLOANA DE MANEVRA - Instalatie exterioara care permite manipularea locala de catre un agent, a macazurilor si semnalelor, in scopul executarii unor miscari de manevra.

COMANDA - Ordin care se transmite scris, verbal sau prin instalatie TC de catre IDM in vederea executarii parcursului de intrare, iesire sau trecere a unui tren prin statie sau pe la un post din linie curenta.

CONDUCERE CENTRALIZATA - Sistem de circulatie a trenurilor utilizat pe unele sectii de circulatie cu trafic redus in care circulatia trenurilor si activitatea de manevra sunt conduse direct de catre operatorul de circulatie.

CONDICA PORTATIVA - Condica aflata in dotarea statiei in care se inscriu - la locul desfasurarii unor lucrari privind siguranta circulatiei - orele de incepere/terminare a lucrarilor de intretinere si reparatie a liniilor, aparatelor de cale si instalatiilor de siguranta circulatiei, respectiv ora de repunere in functiune a acestora, precum si consimtamantul scris transmis cu numar si ora de catre personalul de intretinere linii si/sau instalatii, in vederea executarii parcursurilor de circulatie si manevra.

CONSIMTAMANT SCRIS - Incuviintarea sau acceptul scris dat cu numar de ordine si ora, dintr-un registru de comenzi sau din condica portativa, prin care se admite efectuarea unor operatii prevazute in reglementarile specifice sau in PTE si care poate fi transmis telefonic, cu numar si ora.

12.CONSIMTAMANT VERBAL - Incuviintarea sau acceptul dat de catre un agent prin care se admite efectuarea unor operatii care nu necesita avizul scris al acestuia.

13.CONTINUAREA PARCURSULUI DE PRIMIRE - Portiunea de linie cuprinsa intre semnalul de iesire sau de parcurs, respectiv marca de siguranta de la iesire a liniei pe care urmeaza a fi primit trenul daca aceasta nu are semnal de iesire si primul semnal de circulatie de sens contrar,

14.CONTRAACUL MACAZULUI Sine exterioare, una in continuarea firului exterior direct iar cealalta in continuarea firului exterior abatut de care se lipesc varfurile acelor.

15.CONTRASINA - Sina sau profil special de ghidare, montat in lungul caii pe anumite portiuni - curbe, treceri la nivel, in dreptul inimii de incrucisare etc.- avand rolul de ghidare a rotii si de a impiedica deraierea, de a reduce uzura sinelor in curba sau de a pastra dimensiunea jgheabului necesar rularii la trecerea la nivel.

16.CONVOI DE MANEVRA - Un grup de vehicule feroviare legate intre ele, care se manevreaza prin tragere sau impingere, intre grupele de linii ale aceleiasi statii cu sau fara depasirea incintei statiei, precum si intre statie si o linie a unui operator economic, conform prevederilor stabilite in PTE.

17.CUPLA - Aparat de tractiune si legare prin intermediul caruia se leaga doua vehicule feroviare intre ele.

D

DEBLEU - Sapatura deschisa, de forma regulata executata sub nivelul terenului natural, pentru realizarea platformei unei cai ferate.

DECLIVITATE - Raportul dintre diferenta de nivel dintre doua puncte consecutive stabilite ale unui traseu si distanta orizontala dintre aceste puncte, exprimat in mm/m sau .

3.DISPECER CIRCULATIE - Salariat care coordoneaza activitatea de circulatie pe reteaua feroviara sau pe o parte a acesteia, avand competente de a lua decizii operative corespunzatoare.

4.DISPECER ENERGETIC FEROVIAR - Salariat care coordoneaza activitatea de exploatare a liniei de contact pentru tractiunea electrica.

DISPLAY - Afisaj pe monitor color intr-o grafica stabilita, utilizat la instalatiile CE, sisteme informatice sau pentru informarea publicului in legatura cu mersul trenurilor de calatori.

6.DISPOZITIV DE MANEVRARE - Dispozitiv care permite manevrarea acelor unui macaz.

7.DISPOZITIE SCRISA - Ordin in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare care se transmite prin mijloace de telecomunicatie si care se inregistreaza si se confirma cu numar, ora si semnatura.

8.DISPOZITIE VERBALA - Ordin care se transmite direct sau prin mijloacele de telecomunicatie si care nu se inregistreaza.

9.DISTANTA DE CIRCULATIE - Portiunea de linie cuprinsa intre doua puncte de sectionare pe care nu trebuie sa se gaseasca in acelasi timp decat un singur tren.

10.DUBLA JONCTIUNE - Dispozitiv format din patru aparate de cale, doua linii de incrucisare dubla si linii de legatura, montat pentru a permite circulatia vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.

E

ECLISE - Piese de asamblare a sinelor de cale ferata care se aplica sub coroana sinei si care servesc la imbinarea a doua sine consecutive, pentru asigurarea continuitatii de rulare pe acestea. Eclisele se folosesc si pentru blocarea prin eclisare a acelor macazului a carui pozitie nu trebuie schimbata din considerente de siguranta circulatiei.

EuroCity - EC, EuroNight - EN - Trenuri internationale de calatori, avand rangul doi, care circula pe retelele a cel putin doua administratii europene de cale ferata.

F

FIXATOR DE VARF - Dispozitiv avand rolul de a asigura lipirea acului unui macaz de contraacul sau si zavorarea in pozitia comandata.

FRANA DE CALE - Dispozitiv de reducere a vitezei vagoanelor care se triaza pe cocoasa, actionat telecomandat sau automat, astfel incat vagoanele sa se opreasca pe liniile de acumulare, fara ca viteza de ciocnire cu vehiculele triate anterior, sa afecteze vehiculele feroviare sau marfa transportata.

G

GABARIT DE LIBERA TRECERE - Contur geometric limita, transversal in plan vertical si perpendicular pe axa longitudinala a caii, in interiorul caruia, afara de materialul rulant, nu se admite sa patrunda nici o parte a constructiilor - poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele - sau a instalatiilor fixe - semnale, coloane si altele asemenea - si nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau in statii.

GRAFIC DE CIRCULATIE - Reprezentarea grafica a mersurilor de tren in timp si spatiu, pe o durata de 24 de ore, dupa un plan de mers dinainte stabilit.

GRUPA DE EXPEDIERE - D - Grupa de linii in statiile tehnice sau de triaj afectata pregatirii si expedierii trenurilor.

GRUPA DE PRIMIRE - A Grupa de linii in statiile tehnice sau de triaj afectata pentru primirea trenurilor de marfa si pregatirea acestora in vederea descompunerii.

GRUPA DE RETRIERE - C - Grupa de linii in statiile de triaj afectata pentru retrierea vagoanelor acumulate in grupa B in vederea aranjarii vagoanelor in trenurile de marfa, in ordinea stabilita de reglementarile specifice.

GRUPA TEHNICA - Grupa de linii in statiile tehnice sau de triaj afectata pentru compunerea, salubrizarea si pregatirea tehnica a trenurilor.

GRUPA DE TRIERE - B - Grupa de linii in statiile tehnice sau de triaj afectata acumularii vagoanelor de marfa triate, in vederea formarii trenurilor.

H

HALTA DE CALATORI - Halta deschisa pentru traficul de calatori, cu vanzator de bilete, notata cu hc, sau fara vanzator de bilete, notata cu h, care nu este punct de sectionare.

I

1.INTERCITY - IC, INTERCITY EXPRES - ICE - Trenuri de calatori care circula in rangul II pe reteaua CFR, facand legatura intre marile orase.

2.IMPIEGAT DE MISCARE - IDM Salariat absolvent al unui curs de calificare, autorizat sa organizeze si sa execute activitati in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare intr-o statie de cale ferata.

3.IDM DISPOZITOR - IDM care are dreptul sa manipuleze instalatiile de siguranta circulatiei, sa ceara si sa obtina cale libera, sa dispuna executarea tuturor operatiilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei si utilizarea mijloacelor pe care le are la dispozitie, precum si alte operatii de exploatare.

4.IDM EXTERIOR - IDM care din ordinul IDM dispozitor executa sarcini privind activitatea de pregatire a expedierii trenurilor, expedierea acestora la timp, precum si alte operatii in functie de volumul de lucru si specificul statiei.

5.IDM LOCALIST - IDM care, in statiile de cale ferata cu activitate complexa, preia o parte din sarcinile IDM dispozitor in special cele legate de comunicarile cu statiile vecine si cu operatorul de circulatie, aflandu-se in subordinea directa a IDM dispozitor.

6.INCINTA STATIEI - Spatiul cuprins intre semnalele de intrare ale unei statii sau halte de miscare, pe care se afla liniile, instalatiile si constructiile necesare desfasurarii activitatilor in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare.

7.INIMA DE INCRUCISARE - Ansamblu de piese metalice din componenta aparatului de cale, ce permite trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.

8.INSTALATIE DE ASIGURARE CU INCUIETORI CU CHEI, CU SI FARA INTERBLOCARE - Ansamblul de echipamente mecanice si electrice cu care IDM, impreuna cu revizorii de ace si/sau acarii, asigura incuierea macazurilor si punerea semnalelor mecanice pe liber numai daca acestea sunt pozitionate corespunzator parcursului comandat pentru trecerea trenului.

9.INCUVIINTARE - Accept dat de catre IDM, in scris sau verbal, pentru intretinerea, verificarea si revizia unor instalatii in cazurile prevazute in prezentul regulament, precum si pentru circulatia unor vehicule feroviare fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele.

J

JOANTA - Ansamblu constructiv care asigura legatura intre capetele a doua sine adiacente, pentru realizarea continuitatii mecanice a firului de sina si a suprafetelor de rulare ale ciupercii sinei.

JOANTA IZOLANTA - Joanta care realizeaza intreruperea circuitului electric intre capetele a doua cupoane de sine consecutive.

JOANTA DE RACORDARE - Joanta care realizeaza legatura intre doua sine de cale ferata de tip diferit.

JOANTA IZOLANTA FARA GABARIT - Joanta izolanta aflata in cale intr-un loc in care vagoanele aflate in stationare intra in gabaritul de libera trecere al liniei vecine.

JONCTIUNE - Punctul unde se realizeaza conexiunea unor elemente ale liniilor de cale ferata intre ele.

L

LIMITA DE MANEVRA A STATIEI punctul pana la care se pot executa miscari de manevra fara a depasi limita incintei statiei. Limita de manevra este marcata pe teren prin semnalul de intrare al statiei pe cale simpla, respectiv indicatorul fix de acoperire al punctului de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata sau prin semnalul de intrare al liniei normale pe sectii cu cale dubla cand linia dubla nu este prevazuta cu semnal de intrare.

LINIE ABATUTA - Linie de circulatie care se ramifica prin aparatele de cale din linia directa.

LINIE CURENTA Portiunea de linie cuprinsa intre doua semnale de intrare din sensuri opuse a doua statii vecine

LINIE DE CIRCULATIE, MANEVRA, INCARCARE/DESCARCARE, TRAGERE, GARARE, DEPOZIT - Linii construite si afectate prin PTE unui anumit scop, afectare ce nu se poate schimba decat in anumite conditii prevazute de reglementarile specifice.

LINIE DE EVITARE - Linie infundata construita la capetele statiilor sau in punctele de jonctiune cu liniile operatorilor economici, cu scopul de a asigura indeplinirea conditiilor pentru efectuarea parcursurilor simultane de circulatie si manevra precum si pentru a evita fugirea vagoanelor care stationeaza pe liniile statiei sau pe liniile operatorilor economici spre linia curenta sau accesul nepermis pe liniile statiei de pe liniile operatorilor economici.

LINIE DIRECTA - Linie situata in incinta statiei aflata in prelungirea liniei curente, fara abatere la intrare sau iesire.

LINIE DE PEAGE - Linie care uneste doua statii ale unei administratii de cale ferata, trecand pe teritoriul unei administratii de cale ferata vecine.

LINIE DE SCAPARE - Linie infundata construita in scopul de a opri un tren scapat sau vagoane fugite pe sectii de circulatie cu pante mari, pentru a proteja distanta de circulatie urmatoare.

LFI - linie ferata industriala linii pe care se desfasoara operatiuni de transport feroviar, precum si servicii conexe sau adiacente acestora si care nu sunt administrate de Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. - S.A.

LINII INCALECATE - Linii de ecartament diferit in care cel putin un fir de sina al unei linii este amplasat intre firele de sina ale celeilalte linii asezate pe acelasi terasament.

LOC PLAN - Zona plana pe suprafata de rulare a rotilor vehiculelor de cale ferata, care face ca roata vagonului sa nu ruleze normal, producand zgomot puternic si saltarea violenta a boghiului si/sau a vagonului.

LUMINOSCHEMA - tablou sinoptic pe care sunt amplasate elemente optice astfel incat sa se redea configuratia geografica si functionala a liniilor, macazurilor si semnalelor dintr-o statie de cale ferata, precum si informatii necesare efectuarii activitatii de circulatie a trenurilor si de manevra.

LUNGIMEA UTILA A LINIEI - Lungimea unei linii, masurata intre marcile de siguranta, sau intre marca de siguranta si semnalul de iesire, daca acesta se afla inaintea marcii de siguranta.

M

1.MACAZ - Subansamblu al unui aparat de cale compus din ace, contraace, sine de legatura, traverse si material marunt de cale.

2.MACAZ DE ACOPERIRE - Macazul care separa parcursurile de manevra sau circulatie incompatibile.

3.MACAZ CONJUGAT - Macaz care nu se poate manipula decat daca macazul sau sabotul cu care este in dependenta se afla in pozitia stabilita prin programul de zavorare.

4.MANEVRA UNGHIULARA - Miscarea de manevra ce se executa in statii inzestrate cu instalatii CED sau CE, de pe o linie pe alta, cu schimbarea sensului de mers, pe baza indicatiilor semnalelor luminoase de manevra si parcursului executat.

5.MARCA DE SIGURANTA - Element de semnalizare amplasat intre doua linii alaturate, care stabileste limita zonei de stationare a vehiculelor feroviare pe o linie, fara ca acestea sa afecteze gabaritul de libera trecere pe linia vecina.

O

OPERATOR DE CIRCULATIE - Salariat apartinand administratorului infrastructurii feroviare publice care conduce activitatea de circulatie a trenurilor pe una sau mai multe sectii de circulatie, avand in subordine IDM din statiile situate pe sectiile respective, sau agentii punctelor de sectionare in cazul sectiilor cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.

OPERATOR DE MANEVRA FEROVIARA Persoana juridica romana, cu capital de stat si/sau privat, a carei activitate principala in domeniul transportului feroviar consta numai in efectuarea de operatiuni de manevra pe caile ferate din Romania si care detine autorizatie pentru manevra feroviara.

OPERATOR DE TRANSPORT FEROVIAR Operator economic, cu capital de stat sau privat, care a obtinut o licenta in conformitate cu legislatia in vigoare, a carui activitate principala consta in efectuarea de prestatii de transport de marfa feroviar si/sau de calatori pe calea ferata, tractiunea fiind asigurata obligatoriu de acest operator economic; acest termen include, de asemenea, si operatorii economici care asigura numai tractiunea.

OPERATIUNI DE TRANSPORT FEROVIAR Transportul feroviar circulatia trenurilor si manevra feroviara precum si serviciile adiacente (activitati care se desfasoara in legatura nemijlocita cu/sau in timpul transportului feroviar) si conexe acestuia (activitatile care au ca obiect asigurarea desfasurarii in siguranta a transportului feroviar).

P

PANTA - Portiunea de linie de cale ferata inclinata fata de orizontala pe care vehiculele feroviare o parcurg, in sensul coborarii acesteia.