Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

DATORIA PUBLICA

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
DATORIA PUBLICA

1. Datoria publica – definitie

Imprumutul public – intern si/sau extern – genereaza datorie publica. Pentru exprimarea proportiei cantitative a imprumutului public se foloseste expresia “datorie publica” care reprezinta indicele sintetic de apreciere a situatiei financiare a statelor din acest punct de vedere.

Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor juridice banesti care revin statului (guvern, institutii publice, financiare, unitati administrativ-teritoriale) la un moment dat, in virtutea imprumuturilor facute pana in acel moment de la orice alt subiect de drept.

Alaturat expresiei “datorie publica” este utilizat si conceptul “serviciul datoriei publice” care are intelesul de comensurare al costului banesc al datoriei publice, distinct pentru creditele interne si respective cele externe.

Administrarea datoriei publice este data prin lege in competenta Ministerului Finantelor Publice, care are autoritatea de a stabili balanta zilnica al contului general al trezoreriei statului, viitoarele niveluri ale cerintei de lichiditate, scadenta datoriei publice, costurile cu dobanda corespunzatoare si refinantarea sau diminuarea datoriei publice.

Formele si instrumentele datoriei publice

Formele datoriei publice sunt:

a)      Dupa cum creditul public este intern sau extern si datoria publica este:

datoria publica interna constituie o parte integranta a datoriei publice totale si evidentiaza imprumuturile de stat de pe piata financiara interna, de la persoane fizice si/sau juridice, in moneda nationala sau in valute straine, precum si imprumuturile angajate de terti, cu garantia statului, nerambursate la un moment dat.

datoria publica externa constituie, de asemenea, o parte integranta a datoriei publice totale si se defineste prin creditele externe contractate si angajate de catre stat, in nume propriu, sau de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si prin creditele externe contractate si angajate de catre alti subiecti autonomi, cu garantia expresa a statului.

b)            In functie de termenul pentru care este contractat imprumutul public, deci in functie de gradul de exigibilitate a datoriei publice putem vorbi despre:

datoria publica flotanta reprezinta datoria publica pe termen scurt si este generate de imprumuturile contractate, pe perioade de pana la un an, in scopul acoperirii golurilor de casa generate de neconcordanta, in timp, a veniturilor cu cheltuielile bugetare.

datoria publica consolidata cuprinde totalitatea datoriilor rezultate din imprumuturile de stat contractate pe termen mediu si lung, precum si a celor rezultate din prelungirea termenelor de rambursare a imprumuturilor pe termen scurt, pe perioade de timp mediu si lung.

c)            In functie de calitatea creditorilor, datoria publica poate fi:

datorie publica bruta, fiind data de valoarea totala a imprumuturilor, indiferent unde sunt plasate acestea;

datorie publica neta, in care nu intra valoarea imprumuturilor plasate la institutiile statului.

Obligatiile statului rezultate din imprumuturile contractate si garantate de stat pe o perioada de un an sunt limitate de plafonul de indatorare publica stabilit anual prin lege. Plafonul de indatorare publica, respective totalitatea imprumuturilor contractate si garantate de stat pe o perioada de un an, cuprinde plafonul de indatorare publica interna si plafonul de indatorare publica externa. Pentru anul 2004 a fost aprobat un plafon de indatorare publica interna in suma de 33.406,8 miliarde lei, respectiv externa in suma 3.500,0 milioane EURO.

Valoarea totala a datoriei publice contractata de Ministerul Finantelor Publice si de catre autoritatile administratiei publice locale este inscrisa in “Registrul datoriei publice a statului” si “Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi” , respectiv “Registrul de evidenta a datoriei publice locale”.

Instrumentele datoriei publice sunt:

a)      titlurile de stat emise pe piata interna sau externa;

b)      imprumuturile de stat de la banci, de la alte institutii de credit, persoane juridice romane sau straine, in conditii rezultate in urma negocierilor;

c)      imprumuturile de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale;

d)      imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, in conditiile legii;

e)      garantiile de stat.

3. Datoria publica interna

La nivel national, atat angajarea imprumuturilor publice de pe piata financiara interna, cat si garantiile acordate de stat unor terti pentru a contracta imprumuturi se realizeaza de catre Guvern, in limita sumei aprobate de Parlament, prin intermediul Ministerului Finantelor sau al altor institutii financiare specializate, care dobandesc calitatea de agent al statului.

Datoria publica interna constituie o obligatie irevocabila si neconditionata a statului de a rambursa imprumuturile contractate in lei, de a plati dobanzile, castigurile si alte costuri aferente.

Pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice interne se acorda o autorizare bugetara permanenta, respectiv o aprobare nelimitata de rambursare a imprumuturilor si de plata a dobanzilor si castigurilor aferente, care nu necesita aprobari suplimentare prin legea anuala a bugetului de stat.

Datoria publica interna este generata de:

  • imprumuturile pe termen scurt, contractate de stat, la Banca Nationala a Romaniei, pentru echilibrarea bugetului de stat si care se ramburseaza in cursul anului;
  • emisiunea de bonuri de tezaur in scopul echilibrarii bugetului de stat, rambursabile din resurse bugetare pana la finele anului;
  • plasarea de inscrisuri, prin subscriptie publica, pe termen mediu si lung, in scopul procurarii resurselor banesti necesare pentru acoperirea deficitului bugetar anual;
  • garantiile ce se acorda de stat pentru credite bancare interne primite de anumite unitati economice si administrativ-teritoriale in scopul satisfacerii unor nevoi de dezvoltare economica;
  • folosirea pe termen scurt a disponibilitatilor din conturile Trezoreriei publice.

Constituirea resurselor financiare necesare rambursarii ratelor scadente si platii dobanzilor aferente reprezinta sarcina unitatilor economice beneficiare a creditelor garantate de stat.

Gestionarea datoriei publice interne se asigura de catre Ministerul Finantelor si consta in:

o        contractarea imprumuturilor de stat;

o        organizarea si tinerea evidentei, prin conturi specifice, a datoriei publice interne;

o        rambursarea datoriei publice;o        calculul si plata dobanzilor, comisioanelor si spezelor datorate;

o        efectuarea altor operatiuni specifice.

De aceea, pentru realizarea acestui deziderat se utilizeaza o serie de indicatori de apreciere, dintre care mentionam:

  • gradul de indatorare a statului (se determina ca raport procentual intre cuantumul datoriei publice si produsul intern brut);
  • datoria publica interna angajata (ca totalitate a obligatiilor asumate de stat fata de creditorii interni si nerambursate in momentul realizarii analizei);
  • datoria publica angajata pe locuitor (ca raport intre marimea absoluta a acesteia si numarul locuitorilor unei tari);
  • serviciul datoriei publice interne, in marime absoluta;
  • ponderea serviciului datoriei publice interne in produsul intern brut sau in totalul cheltuielilor bugetare;
  • marimea ratelor scadente pentru datoria publica interna si ponderea acestora in produsul intern brut;
  • marimea dobanzilor si comisioanelor datorate pentru datoria publica interna si ponderea acestora in produsul intern brut.

Structura datoriei publice interne

Datoria publica interna insuma, la 31 decembrie 2004, 145.716 mld lei (date operative) si era structurata astfel:

a) pe destinatii

imprumuturi de stat de pe piata interna, pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetar, in valoare de 125.039,6 mld. lei – 85,8% din totalul datoriei publice interne;

imprumuturi de stat pe baza de legi speciale pentru restructurare bancara, recapitalizare, acordare de despagubiri si alte masuri, in valoare de 20.676,4 mld. lei - 14,2% din totalul datoriei publice interne.

b)     pe tipuri de instrumente

certificate de trezorerie denominate in lei in valoare de 58.822,6 mld. lei – 47,0 % din totalul datoriei publice interne ;

certificate de trezorerie denominate in valuta in valoare de 1.685,2 mld. lei – 1,3% din totalul datoriei publice interne ;

obligatiuni de stat denominate in lei in valoare de 14.210,4 mld. lei – 11,4 % din totalul datoriei publice interne;

obligatiuni de stat denominate in valuta in valoare de 11.121,8 mld. lei – 9,0% din totalul datoriei publice interne;

alte titluri de stat in valoare de 39.199,3 mld.lei – 31,3% din totalul datoriei publice interne.  

 c)     pe tipuri de scadente:

titluri de stat pe termen scurt (T<= 1an) in valoare de 98.808,1 mld.lei – 79,1% din totalul datoriei publice interne ;

titluri de stat pe termen mediu (1<T<5) in valoare de 1526.159,5 mld.lei – 20,8% din totalul datoriei publice interne ;

titluri de stat pe termen lung (T>=5) in valoare de 72,0 mld.lei – 0,1 % din totalul datoriei publice interne .

d)     pe tipuri de detinatori:

sectorul bancar in valoare de 44.788,1 mld.lei – 35,8% din totalul datoriei publice interne) ;

sectorul nonbancar in valoare de 41.951,2 mld.lei – 33,6% din totalul datoriei publice interne) ;

alti detinatori (conturi guvernamentale) in valoare de 38.300,3 mld.lei – 30,6% din totalul datoriei publice interne) .

f)       pe tipuri de moneda de emisiune

titluri de stat exprimate in lei in suma de 111.434,8 mld. lei – 89,1% din totalul datoriei publice interne ;

titluri de stat exprimate in dolari SUA in suma de 13.604,8 mld. lei – 10,9% din totalul datoriei publice interne) ;

4. Datoria publica externa

Imprumuturile externe reprezinta o forma a exportului de capital si au inregistrat o dezvoltare foarte mare in secolul al XX-lea datorita existentei, pe piata tarilor dezvoltate, a unui surplus relativ de capital, care isi cauta plasament peste granita in conditii mai avantajoase decat in interior.

Datoria publica externa reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de a rambursa imprumuturile contractate de pe piata externa, de a plati dobanzile si alte costuri aferente.In datoria publica externa nu sunt incluse:

tranzactiile cu FMI, cu exceptia imprumuturilor acordate din fondurile financiare pentru echilibrarea balantei de plati externe;

datoria rambursabila in moneda nationala;

investitiile de capital strain;

datoria pe termen scurt.

Datoria publica externa efectiva la 31 decembrie 2004 a fost in suma de 13.964,8 milioane USD, in crestere cu 1.817,4 milioane USD fata de sfarsitul anul 2003, atat datorita contractarii de credite noi cat si aprecierii Euro fata de dolarul SUA.

Structura datoriei publice externe

Datoria publica externa este structurata astfel:

a)      in functie de tipul datoriei:

datoria publica externa contractata direct de stat - 62,1%

datoria publica externa garantata de stat - 37,9%.

b)      in functie de creditor:

datoria contractata cu creditorii oficiali – 48,2%

datoria contractata cu creditorii privati (bancile comerciale, emisiunile de obligatiuni si alte surse) – 51,8%

c)      in functie de tipul debitorului:

datoria guvernamentala – 73,9%

datoria agentilor economici – 22,9%

datoria BNR – 3,2%

d) in functie de durata initiala a creditului:

peste 10 ani – 49,6%

intre 5-10 ani – 35,5%

intre 1-5 ani – 14,9%

Serviciul datoriei publice externe pentru anul 2004 a fost in valoare de 280 milioane USD din care pentru creditele externe contractate direct de stat 1.022,5 milioane USD (44,8%) si pentru creditele externe garantate de stat 1.257,5 milioane USD (55,2%). Din total serviciu, 1.638,3 milioane USD reprezinta rambursari de rate de capital si 641,7 milioane USD plati de dobanzi si comisioane. In luna noiemcbrie a anului 2005 s-a inregistrat varful datorie publice externe deoarece s-a rascumparat emisiunea de obligatiuni lansata in anul 2000 in valoare de 300 milioane EURO si redeschisa in ianuarie 2001 pentru valoarea de 150 milioane EURO.

Indicatorii de indatorare publica externa

Principalii indicatori de indatorare publica externa a Romaniei calculati la 31 decembrie 2004 sunt urmatorii:

Indicatori

Efectiv

Standard

Raportul dintre datoria publica externa efectiva si PIB :

Raportul dintre serviciul datoriei publice externe si PIB  

Raportul dintre datoria publice externa efectiva si exporturile de bunuri si servicii  

Raportul dintre serviciul datoriei publice externe si exporturile de bunuri si serviciiRaportul dintre dobanzile platite si exporturile de   bunuri si servicii

Raportul dintre datoria publica externa efectiva si veniturile bugetului general consolidat

Raportul dintre serviciul datoriei publice externe si veniturile bugetului general consolidat

Raportul dintre dobanzile platite si veniturile bugetului general consolidat

Raportul dintre datoria externa guvernamentala si PIB

PIB pt. anul 2004

341.400,0 mld. lei

Exporturi de bunuri si servicii pt. 2004

29.907,8 mil. USD

Veniturile bugetului general consolidat

706.997,6 mld. lei

Cursul mediu de schimb lei/USD 2004

Cursul de schimb la 31.12004 lei/USD

Potrivit indicatorilor de mai sus, Romania se incadreaza in grupa tarilor cu o datorie externa sustenabila.

Evolutia raportului dintre datoria publica externa si PIB demonstreaza faptul ca gradul de indatorare a fost si este cu mult sub limita recomandata de 50 %. Sustenabilitatea datoriei publice externe este demonstrata cel mai bine de indicatorul “rata serviciului datoriei”, care exprima raportul dintre serviciul datoriei publice externe si exportul de bunuri si servicii.

Cap.3. CONCLUZII

De sase ani de zile, datoria publica a Romaniei este intr-o continua scadere ca pondere in Produsul Intern Brut, apropiindu-se de 20%, in conditiile in care plafonul valabil in tarile UE este de 60% din PIB. Stocul datoriei publice interne nu trece de 3,9 miliarde de euro, cheltuielile cu dobanzile fiind estimate la circa 320 milioane de euro pentru anul in curs. In acelasi timp, datoria externa publica si public garantata insuma la sfarsitul lunii august a anului 2006 11,3 miliarde de euro, in timp ce datoria externa negarantata public se ridica la 10 miliarde de euro. Chiar daca in proiectiile Ministerului Finantelor datoria publica interna urmeaza sa creasca pana la un stoc de 7,6 miliarde de euro in 2009, ponderea in PIB a cheltuielilor cu dobanzile ar urma sa scada usor, de la 0,4% in prezent la 0,32% in 2009.

Comparativ cu nivelul datoriei publice din unele state membre ale Uniunii Europene care pare nesustenabil, pe fondul majorarii costurilor de creditare, putem spune ca Romania sta destul de bine la acest capitol. La sfarsitul anului 2005, datoria publica se plasa la peste 60% din Produsul Intern Brut (PIB) in jumatate din statele membre si peste 70% din PIB in Irlanda, Luxemburg si Olanda. Europa trebuie sa aiba in vedere posibilitatea unei corectii semnificative a preturilor activelor financiare, ceea ce necesita mecanisme eficiente de supraveghere.

In intervalul 2005-2008, serviciul datoriei externe al Romaniei se va mentine la niveluri intre 2,5-2,7 miliarde USD. Din punctul de vedere al strategiei de indatorare se recomanda prudenta in contractarea datoriei publice externe pe termene sub 5 ani in vederea evitarii acumularii scadentelor in aceasta perioada.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 832
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site