Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

LEGE nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLEGE nr. 219 din 25 noiembrie 1998

privind regimul concesiunilor

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  nr. 459 din 30 noiembrie 1998Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea si organizarea regimului de concesionare pentru:

a) bunurile proprietate publica ori privata a statului, judetului, orasului sau comunei;

b) activitatile si serviciile publice de interes national sau local.

(2) Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

ART. 2

(1) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate.

(2) Pot face obiectul unei concesiuni bunurile, activitatile sau serviciile publice din urmatoarele domenii:

a) transporturile publice;

b) autostrazile, podurile si tunelurile rutiere cu taxa de trecere;

c) infrastructurile rutiere, feroviare, portuare si aeroportuare civile;

d) constructia de hidrocentrale noi si exploatarea acestora, inclusiv a celor aflate in conservare;

e) serviciile postale;

f) spectrul de frecvente si retelele de transport si de distributie pentru telecomunicatii;

g) activitatile economice legate de cursurile de ape naturale si artificiale, lucrarile de gospodarire a apelor aferente acestora, statiile si instalatiile de masuratori hidrologice, meteorologice si de calitate a apelor si amenajarile piscicole;

h) terenurile proprietate publica, plajele, cheiurile si zonele libere;

i) retelele de transport si de distributie a energiei electrice si termice;

j) retelele de transport prin conducte si de distributie a petrolului si gazelor combustibile;

k) retelele de transport si de distributie publica a apei potabile;

l) exploatarea zacamintelor minerale si a substantelor solide si fluide;

m) exploatarea surselor termale;

n) resursele naturale ale zonei economice maritime si ale platoului continental;

o) bazele sportive, locurile de recreere, institutiile profesioniste de spectacole;

p) unitatile medico-sanitare, sectiile sau laboratoarele din structura acestora, precum si serviciile medicale auxiliare;

r) activitatile economice legate de punerea in valoare a monumentelor si siturilor istorice;

s) colectarea, depozitarea si valorificarea deseurilor;

t) orice alte bunuri, activitati sau servicii publice care nu sunt interzise prin legi organice speciale.

(3) Nu pot face obiectul concesiunii bunurile, activitatile sau serviciile publice in privinta carora nu exista autoritati de reglementare, ale caror avize sunt obligatorii in ceea ce priveste preturile sau tarifele practicate de concesionari.

ART. 3

Guvernul, consiliile judetene sau locale pot aproba prin hotarare concesionarea altor bunuri, activitati sau servicii apartinand proprietatii private a statului, care nu sunt prevazute la art. 2.

ART. 4

(1) Redeventa obtinuta prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz.

(2) Modul de calcul si modul de plata a redeventei se stabilesc de catre ministerele de resort ori de catre autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.

ART. 5

(1) Au calitatea de concedent, in numele statului, judetului, orasului sau comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului ori pentru activitatile si serviciile publice de interes national;

b) consiliile judetene, consiliile locale sau institutiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publica ori privata a judetului, orasului sau comunei ori pentru activitatile si serviciile publice de interes local.

(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, romana ori straina.

CAP. 2

Initierea concesionarii

ART. 6

Initiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat.

ART. 7

Initierea concesionarii are la baza un studiu de oportunitate, efectuat, in prealabil, de catre concedent, care va cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:

a) descrierea bunului, a activitatii sau a serviciului public care urmeaza sa fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica acordarea concesiunii;

c) investitiile necesare pentru modernizare sau extindere;

d) nivelul minim al redeventei;

e) modalitatea de acordare a concesiunii avuta in vedere; daca se recurge la procedura licitatiei publice deschise cu preselectie sau la procedura de negociere directa, trebuie motivata aceasta optiune;

f) durata estimata a concesiunii;

g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, dupa caz.

ART. 8

Concesionarea unor bunuri proprietate publica ori privata a statului, a unor activitati sau a unor servicii publice se aproba pe baza caietului de sarcini al concesiunii, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, orasenesc sau comunal, dupa caz.

ART. 9

(1) La primirea propunerii de concesionare, formulata de un investitor interesat, concedentul este obligat sa procedeze la intocmirea studiului de oportunitate intr-un termen de 30 de zile, in cazul in care partile nu convin asupra unui alt termen, in scopul luarii unei decizii privind concesionarea.

(2) In cazul in care concedentul si concesionarul convin ca studiul de oportunitate sa fie redactat de o firma de consultanta independenta, costul acestuia va fi suportat de catre concesionar.

CAP. 3

Procedurile de concesionare

ART. 10

Concesionarea unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public se realizeaza prin licitatie publica sau prin negociere directa, conform prevederilor prezentei legi.

Sectiunea 1

Procedura concesionarii prin licitatie publica

ART. 11

(1) Licitatia publica poate fi deschisa sau deschisa cu preselectie.

(2) Licitatia publica deschisa este licitatia prin care orice persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, romana sau straina, poate prezenta o oferta.

(3) Licitatia publica deschisa cu preselectie este licitatia prin care persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat, romane sau straine, pe care concedentul le selectioneaza pe baza unor criterii elaborate in prealabil, au dreptul sa prezinte oferte.

ART. 12

(1) In cazul procedurii licitatiei publice, concedentul are obligatia sa elaboreze caietul de sarcini al concesiunii si instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare.

(2) Caietul de sarcini va cuprinde, in mod obligatoriu, conditiile de exploatare a concesiunii, investitiile care urmeaza sa fie realizate de catre concesionar, clauzele financiare si de asigurari, regimul bunurilor utilizate de concesionar si obligatiile care ii revin privind protectia mediului.

(3) Continutul-cadru al documentatiei mentionate la alin. (1) va face obiectul unor norme metodologice care vor fi aprobate de Guvern.

A. Procedura concesionarii prin licitatie publica deschisa

ART. 13

In cazul procedurii licitatiei publice deschise, concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala anuntul licitatiei publice deschise, care va contine in mod obligatoriu:

a) denumirea si sediul concedentului;

b) obiectul si durata concesiunii;

c) locul unde poate fi studiata documentatia mentionata la art. 12 alin. (1);

d) actele doveditoare privind calitatile si capacitatile cerute ofertantilor;

e) data si locul de primire a ofertelor;

f) durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor;

g) data, ora si locul de deschidere a ofertelor.

ART. 14

Termenul de primire a ofertelor nu poate fi mai mic de 20 de zile calendaristice si nu poate depasi 60 de zile calendaristice, incepand cu data publicarii anuntului licitatiei publice deschise.

ART. 15

(1) Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru special, tinut de concedent la sediul sau.

(2) Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:

a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului, precum si garantia de participare la licitatia publica deschisa.

(3) Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. Acest plic va contine oferta propriu-zisa.

(4) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

ART. 16

(1) Comisia de evaluare va fi alcatuita dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care concedentul este unul dintre ministerele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), din reprezentanti ai ministerelor respective si ai Ministerului Finantelor, numiti in acest scop;

b) in cazul in care concedentul este un organ de specialitate prevazut la art. 5 alin. (1) lit. a), din reprezentanti ai acestuia si ai Ministerului Finantelor, numiti in acest scop;

c) in cazul in care concedentul este unul dintre consiliile judetene sau consiliile locale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b), din reprezentanti ai consiliului judetean sau ai consiliului local si ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, numiti in acest scop;

d) in cazul in care concedentul este una dintre institutiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b), din reprezentanti ai institutiilor publice respective, ai consiliului judetean sau ai consiliului local si ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, numiti in acest scop.

(2) In cazul in care bunul, activitatea sau serviciul supus concesionarii declanseaza procedurile de mediu, potrivit legislatiei in vigoare, comisia de evaluare va include in componenta sa si un reprezentant al autoritatii competente pentru protectia mediului.

(3) Componenta comisiei de evaluare se stabileste prin decizia concedentului. Totodata, concedentul desemneaza presedintele comisiei de evaluare care, la randul sau, desemneaza secretarul comisiei, insarcinat cu redactarea procesului-verbal.

(4) La sedintele comisiei de evaluare presedintele acesteia poate invita personalitati recunoscute pentru experienta si competenta lor in materia ce face obiectul licitatiei publice deschise. Aceste personalitati beneficiaza de un vot consultativ.

ART. 17

(1) Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

(2) Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute la art. 15 sau de instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare si intocmeste un proces-verbal, in care se va mentiona rezultatul deschiderii plicurilor respective.

(3) Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea procesului-verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.

ART. 18

(1) Comisia de evaluare analizeaza ofertele din plicurile interioare si poate, atunci cand considera necesar, sa ceara ofertantilor precizari cu privire la continutul ofertei lor.

(2) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selectie enuntate in instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare. Aceste criterii au in vedere eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul prestatiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale, garantiile profesionale si financiare propuse de catre fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de investitii.

ART. 19

(1) Pe baza evaluarii ofertelor comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii.

(2) In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situatie intr-un proces-verbal, iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie.

(3) Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un proces-verbal care va sta la baza deciziei de recurgere la procedura de negociere directa.

(4) Conditiile concesionarii prin negociere directa nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse de licitatia publica deschisa.

ART. 20

(1) Raportul intocmit de catre comisia de evaluare si ofertele prezentate sunt transmise de indata concedentului.

(2) Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul procedeaza, in termen de 5 zile calendaristice, la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa si la anuntarea celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor. La solicitarea in scris a ofertantilor respinsi, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a ofertelor lor, concedentul va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

ART. 21

(1) Ofertantii pot face contestatii privind modul in care au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura concesionarii prin licitatie publica deschisa.

(2) Termenul de comunicare, de depunere a contestatiilor, autoritatile competente sa le solutioneze si procedura de lucru a acestora se stabilesc prin norme metodologice de organizare si desfasurare a procedurii de concesionare.

B. Procedura concesionarii prin licitatie publica deschisa cu preselectie

ART. 22

(1) In cazul procedurii licitatiei publice deschise cu preselectie, concedentul are obligatia sa elaboreze un anunt de primire de candidaturi, in care va mentiona:

a) obiectul concesiunii;

b) obiectivele pe care si le propune concedentul;

c) actele doveditoare privind calitatile si capacitatile solicitate candidatilor;

d) termenul de primire a candidaturilor;

e) criteriile de selectie a candidatilor.

(2) Anuntul de primire de candidaturi este publicat in aceleasi conditii ca si cele prevazute la art. 13, iar termenul de primire a candidaturilor este acelasi cu cel prevazut la art. 14.

ART. 23

(1) Candidaturile sunt inaintate, in plicuri sigilate, comisiei de evaluare, instituita conform art. 16.

(2) Comisia de evaluare analizeaza documentele prezentate si intocmeste lista candidatilor admisi la prezentarea unei oferte, tinand seama de criteriile de selectie precizate in anuntul de primire de candidaturi.

ART. 24

Concedentul informeaza, in termen de 5 zile calendaristice, candidatii respinsi despre neacceptarea candidaturii lor. La solicitarea in scris a candidatilor respinsi, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a candidaturilor, concedentul le va transmite o copie de pe procesul-verbal.

ART. 25

(1) Concedentul informeaza candidatii ale caror candidaturi au fost selectate despre perioada si locul unde acestia pot studia dosarul de prezentare a concesionarii.

(2) Incepand cu data stabilita potrivit criteriilor prevazute la alin. (1), candidatii dispun de un termen, care nu poate fi mai mic de 20 de zile calendaristice si nu poate depasi 60 de zile calendaristice, pentru a-si prezenta ofertele.

(3) Dupa depunerea ofertelor, procedura licitatiei publice deschise cu preselectie se desfasoara conform prevederilor art. 15 si ale art.

Sectiunea a 2-a

Procedura concesionarii prin negociere directa

ART. 26

(1) Procedura de negociere directa este aplicabila in cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator.

(2) In urma procedurii de negociere directa, concedentul atribuie concesiunea persoanei fizice sau persoanei juridice de drept privat, romane ori straine, pe care o alege.

ART. 27

(1) Concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala intentia de a recurge la procedura de negociere directa.

(2) Anuntul, publicat conform prevederilor alin. (1), trebuie sa precizeze:

a) denumirea si sediul concedentului;

b) obiectul concesiunii;

c) modalitatea prin care concedentul organizeaza desfasurarea negocierilor.

CAP. 4

Dispozitii privind contractul de concesiune

ART. 28

(1) Contractul de concesiune se incheie in termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, daca prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel.

(2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) poate atrage plata de daune interese de catre partea in culpa.

(3) Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de concesiune atrage dupa sine pierderea garantiei depuse pentru participare si, daca este cazul, plata de daune interese.

(4) Contractul de concesiune va cuprinde clauzele prevazute in caietul de sarcini si clauzele convenite de partile contractante, in completarea celor din caietul de sarcini si fara a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in caietul de sarcini.

(5) La incheierea contractului de concesiune partile vor conveni asupra cazurilor de incetare a contractului. In contract partile vor putea inscrie clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterala sau la rascumparare.

(6) In toate cazurile contractul de concesiune va mentiona interdictia pentru concesionar de a subconcesiona, in tot sau in parte, unei alte persoane obiectul concesiunii.

(7) Contractul de concesiune va cuprinde si clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar.

ART. 29

(1) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat, inclusiv investitiile realizate.

(2) In contractul de concesiune trebuie precizate, in mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii, respectiv:

a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;

b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform dispozitiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii;

c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b).

(3) In contractul de concesiune se va mentiona repartitia acestor bunuri la incetarea, din orice cauza, a concesiunii.

ART. 30

(1) Contractul de concesiune va fi incheiat in conformitate cu legea romana, indiferent de nationalitatea sau de cetatenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depasi 49 de ani, incepand de la data semnarii lui. Durata concesiunii se stabileste in functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre concesionar.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contract clauza compromisorie.

(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin simplul acord de vointa al partilor.

ART. 31

(1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

(2) In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca in mod prompt o despagubire adecvata si efectiva. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Acest dezacord nu poate, in nici un caz, sa permita concesionarului sa se sustraga obligatiilor sale contractuale.

ART. 32

Relatiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalitati intre avantajele care ii sunt acordate concesionarului si sarcinile care ii sunt impuse. In consecinta, concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:

a) unei actiuni sau unei masuri dispuse de o autoritate publica;

b) unui caz de forta majora sau unui caz fortuit.

ART. 33

(1) Concesionarul isi executa obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevazute in contractul de concesiune si in acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de institutiile legal abilitate in acest scop.

(2) Concedentul are dreptul sa verifice, in perioada derularii contractului de concesiune, modul in care se respecta conditiile si clauzele acestuia de catre concesionar.

ART. 34

(1) Concesionarul are obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentand o cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de activitate. Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalitatile si sumele datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.

(2) Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit, asupra carora se va institui gajul, cu acordul concedentului. Se va constitui o garantie similara, in functie de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru indeplinirea obligatiilor privind protectia mediului, care pot aparea pe parcursul derularii concesiunii.

ART. 35

Incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea unilaterala de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.

CAP. 5

Dispozitii privind exercitarea dreptului de control

ART. 36

Ministerele de resort si Ministerul Finantelor au atributii de control asupra concesiunilor de interes national, iar directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti au drept de control asupra concesiunilor de interes local, urmarind, in special, respectarea prevederilor referitoare la:

a) hotararea de concesionare;

b) publicitate;

c) continutul documentatiei mentionate la art. 12 alin. (1);

d) componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor;

e) termenele prevazute de prezenta lege;

f) informarea factorilor interesati despre acordarea sau incetarea concesiunii;

g) indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concedent si concesionar.

CAP. 6

Sanctiuni

ART. 37

Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in contractul de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

ART. 38

(1) Constituie contraventii la dispozitiile prezentei legi, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor privind publicitatea, prevazute la art. 13, art. 22 alin. (2) si art. 27 alin. (1);

b) nerespectarea termenelor prevazute la art. 9, art. 14, art. 20 alin. (2), art. 24, art. 25 alin. (2), art. 34 alin. (1) si art. 39;

c) substituirea de catre membrii comisiei de evaluare, precum si de catre angajatii concedentului a documentelor incluse in ofertele initiale cu alte documente;

d) divulgarea oricarei informatii nedestinate publicarii, de catre angajatii concedentului, precum si de orice persoana implicata in procesul de instituire a unei concesiuni.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;

b) cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

c) cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi majorat, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.

(4) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor mentionate la alin. (1) pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

(5) Constatarea contraventiilor cuprinse in dispozitiile prezentei legi si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane anume imputernicite de catre ministerele de resort.

(6) Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica si contraventiilor prevazute in prezenta lege.

CAP. 7

Dispozitii finale

ART. 39

Contractele de concesiune a terenurilor de orice natura vor fi inregistrate de catre concesionar in registrele de publicitate imobiliara, in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii lor.

ART. 40

(1) Bunurile proprietate publica ori privata a statului, judetului, orasului sau comunei, precum si activitatile si serviciile publice de interes national sau local se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societatilor comerciale sau companiilor nationale ori societatilor nationale, infiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut in administrare aceste bunuri, activitati ori servicii. Contractul de concesiune se incheie cu autoritatea concedenta competenta pe o durata care se stabileste prin hotarare a Guvernului sau a consiliului judetean ori local de infiintare a societatii comerciale respective.

(2) Contractele de concesiune incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.

(3) In cazul privatizarii companiilor nationale ori a societatilor nationale sau societatilor comerciale, infiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut incheiat contract de concesiune in conditiile alin. (1), concedentul poate cere renegocierea acestuia.

ART. 41

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Consiliul pentru Reforma elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului norme metodologice-cadru in aplicarea prezentei legi.

ART. 42

(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

(2) Pe aceeasi data se abroga:

a) art. 25-29 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) art. 1-17, art. 25 si anexele nr. 1-5 din Hotararea Guvernului nr. 1.228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 12 decembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 28 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI CHILIMAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU

---------Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1852
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved