Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Regulament cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PLANIFICAREA IN MANAGEMENTUL PUBLIC
FUNCTIONARUL PUBLIC ROMAN - ROLUL FUNCTIONARILOR PUBLICI
CONTRACTUL DE FRANCIZA
Profesia de relationist
Relatiile publice. Principii si strategii
CERERE AJUTOR DE MINIMIS IN AGRICULTURA
REGULI DE PROCEDURA
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI
DREPTURILE OMULUI - generalitati
CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT


Regulamentul din 9.12.2004

Regulament cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3, din 3.01.2005

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Personalul Politiei Comunitare se compune din functionari publici si personal contractual.

(2) Functionarul public din Politia Comunitara este inarmat, poarta uniforma in timpul serviciului si exercita atributiile specifice stabilite prin lege.

Art. 2. - (1) Functionarul public din Politia Comunitara este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.

Art. 3. - Functionarul public din Politia Comunitara isi desfasoara activitatea profesionala in interesul comunitatii locale, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, pazei si protectiei obiectivelor de interes public, local si privat de pe raza de competenta, actioneaza in sprijinul institutiilor statului si executa orice alte activitati date in competenta, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

Art. 4. - (1) Functionarul public din Politia Comunitara este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si sa indeplineasca dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.

(2) Functionarul public din Politia Comunitara raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi executa atributiile de serviciu.

Art. 5. - Functionarii publici de conducere din cadrul Politiei Comunitare raspund pentru legalitatea dispozitiilor date personalului din subordine si sunt obligati sa verifice daca acestea au fost intelese corect si sa controleze modul de indeplinire a acestora.

Art. 6. - Calitatea de functionar public din Politia Comunitara se dobandeste si se pierde in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Structura organizatorica si categorii de functionari publici

Art. 7. - (1) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, Politia Comunitara se organizeaza, dupa caz, ca serviciu public ori ca structura fara personalitate juridica - directie, serviciu, birou sau compartiment - in cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, in conditiile legii.

(2) In functie de necesitati, consiliile locale, municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot aproba organizarea structurilor de Politie Comunitara pe domenii de activitate, astfel:

a) ordine publica, paza bunuri si valori;

b) instruire.

Art. 8. - (1) Functiile din Politia Comunitara se clasifica dupa cum urmeaza:

a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;

c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diploma.

(2) Functionarii publici din Politia Comunitara, numiti in functiile publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a, pot ocupa numai functii publice de executie.

Art. 9. - (1) Dupa nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare pot fi functionari publici de conducere sau functionari publici de executie.

(2) Functionarii publici de conducere din cadrul Politiei Comunitare sunt numiti in una dintre urmatoarele functii publice:

a) director executiv;

b) director executiv adjunct;

c) sef serviciu;

d) sef birou.

Art. 10. - (1) Functionarii publici de executie din cadrul Politiei Comunitare sunt numiti in functia publica specifica de agent comunitar.

(2) Functia publica de executie de agent comunitar este structurata pe grade profesionale, astfel:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

Art. 11. - (1) Functionarii publici din Politia Comunitara pot fi numiti debutanti sau definitivi, in conditiile legii.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti din Politia Comunitara se evalueaza in conformitate cu procedura de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti.

CAPITOLUL III
Selectionarea, pregatirea si numirea politistilor comunitari

Art. 12. - Statutul de functionar public in cadrul Politiei Comunitare se dobandeste in conditiile legii.

Art. 13. - (1) La infiintarea Politiei Comunitare, personalul acesteia va fi angajat din randul gardienilor publici care vor fi testati din punct de vedere psihologic si medical de catre institutii specializate, iar profesional, de catre o comisie de specialisti stabilita prin hotarare a consiliului local, municipal, orasenesc sau al sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, la propunerea primarului.

(2) La testari pot participa toti gardienii publici care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament.

(3) In vederea participarii la testari, solicitantii intocmesc o cerere adresata primarului sau persoanei desemnate de acesta, dupa caz.

(4) Testarea profesionala se realizeaza in scris, pe baza tematicii stabilite si aduse la cunostinta publica prin afisare sau publicare in mass-media locale, in conditiile legii.

(5) Pentru persoanele declarate admise, primarul emite dispozitii de numire in functia publica, respectiv de incadrare a personalului contractual, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de contestare a rezultatelor testarii si de solutionare a acestora.

Art. 14. - Pentru functiile neocupate in conditiile art. 13 se organizeaza concurs conform prevederilor legale.

Art. 15. - Persoana care se inscrie la concurs si urmeaza sa fie numita pe o functie publica in cadrul Politiei Comunitare, indiferent de rasa, nationalitate, sex, religie, avere sau origine sociala, trebuie sa indeplineasca conditiile generale legale prevazute pentru functionarii publici si conditiile specifice de ocupare a functiei publice pentru care se organizeaza concurs.

Art. 16. - (1) Functiile publice vacante din cadrul Politiei Comunitare se ocupa prin promovare, transfer, redistribuire sau concurs, in conditiile legii.

(2) Conditiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Concursul va cuprinde trei etape, astfel:

a) selectarea dosarelor de inscriere;

b) lucrare scrisa/teste-grila, pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor functiei sau postului;

c) interviu.

(2) Conditiile generale, conditiile specifice, precum si bibliografia concursului se stabilesc in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice.

Art. 18. - Ocuparea postului de catre personalul contractual se face prin sustinerea unei probe practice si a interviului, in raport cu cerintele stabilite prin fisa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Art. 19. - (1) Dosarele candidatilor se intocmesc, in conditiile legii, diferentiat pentru functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz.

(2) Documentele privind organizarea si desfasurarea concursului, lucrarile candidatilor la probele sustinute si procesul-verbal cuprinzand punctajul obtinut se indosariaza separat, pentru fiecare concurs.

Art. 20. - (1) Dosarele intocmite conform prevederilor art. 19, in cazul candidatilor admisi, se completeaza cu copia procesului-verbal cuprinzand punctajul obtinut.

(2) Dosarele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza de semnatura.

Art. 21. - (1) Candidatii declarati admisi au obligatia sa se prezinte in vederea numirii in functia publica in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut de lege pentru solutionarea contestatiilor.

(2) Dosarele candidatilor admisi se prezinta primarului de catre comisia de concurs, insotite de propunerea de numire. Primarul emite dispozitia de numire in functia publica in termen de 15 zile lucratoare de la data la care candidatii au fost declarati admisi.

(3) Neprezentarea candidatilor in vederea numirii atrage decaderea din dreptul de a fi numiti in functiile publice pentru care au candidat. In acest caz, este notificat urmatorul candidat din lista cuprinzand punctajele finale ale concursului, cu conditia ca acesta sa fi obtinut punctajul final minim necesar promovarii concursului.

Art. 22. - (1) Dupa prezentarea in vederea numirii, functionarii publici din Politia Comunitara urmeaza un curs de formare, cu durata de 3 luni, organizat in centrele proprii ale Politiei Comunitare sau in institutiile de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor, conform planificarii.

(2) La terminarea cursurilor, functionarii publici din Politia Comunitara obtin certificate de absolvire.

(3) Contravaloarea cursurilor de formare se suporta din bugetul primariei la care a fost numit in functia publica.

Art. 23. - (1) La numirea in functia publica, functionarii publici din Politia Comunitara depun juramantul de credinta in fata sefului Politiei Comunitare, in prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.

(2) Juramantul are urmatorul continut: 'Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin potrivit functiei, sa respect normele de conduita profesionala si civica si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.' Formula de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(3) Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (2) atrage revocarea actului administrativ de numire in functie.

(4) Juramantul de credinta este semnat de catre functionarul public din Politia Comunitara, de seful Politiei Comunitare, superiorul ierarhic, precum si de catre colegul asistent.

(5) Juramantul de credinta este contrasemnat de primar, se pastreaza la dosarul personal al functionarului public din Politia Comunitara, iar o copie se inmaneaza acestuia.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica si functionarilor publici din Politia Comunitara proveniti din randul gardienilor publici.

Art. 24. - (1) Functionarii publici din Politia Comunitara nou-incadrati sunt obligati sa incheie angajamente de serviciu pentru o perioada de 3 ani.

(2) Angajamentul se incheie in forma scrisa si cuprinde clauze pentru ambele parti, referitoare la drepturi si obligatii, conditiile de pregatire si perioada pentru care functionarul public se obliga sa desfasoare activitati in cadrul Politiei Comunitare.

(3) Dupa semnare, angajamentul va fi inclus in dosarul personal al fiecarui functionar public din Politia Comunitara.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si pentru functionarii publici din Politia Comunitara proveniti din randul gardienilor publici.

Art. 25. - Daca functionarului public din Politia Comunitara numit in functia publica ii inceteaza raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, inaintea expirarii perioadei prevazute in angajamentul de serviciu, acesta este obligat sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregatirea sa, proportional cu perioada ramasa neefectuata pana la expirarea termenului prevazut la art. 24 alin. (1).

Art. 26. - (1) Functionarii publici din Politia Comunitara au dreptul la uniforma de serviciu si echipament de protectie specific locului si conditiilor de desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit din fondurile primariei.

(2) Articolele din care se compune uniforma si durata maxima de uzura sunt prevazute in anexa nr. 1.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a insemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Politiei Comunitare este prevazuta in anexa nr. 2.

(4) Uniforma si insemnele distinctive se poarta numai in timpul executarii serviciului.

CAPITOLUL IV
Atributiile personalului Politiei Comunitare

Art. 27. - In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii, Politiei Comunitare, personalul de conducere, de coordonare, de paza si de ordine raspunde de organizarea si functionarea pazei unitatilor stabilite prin hotarare a consiliului local sau preluate pe baza de contract de prestari de servicii, participa la asigurarea climatului de ordine si liniste publica, a sigurantei persoanelor, integritatii corporale, vietii sau bunurilor cetatenilor ori ale domeniului public, urmareste respectarea regulilor de comert stradal si a curateniei localitatilor, conform competentelor stabilite prin legi, hotarari ale consiliilor locale sau prin dispozitii ale primarilor.

Art. 28. - (1) Directorul executiv isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, este sef al intregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Comunitare;

b) intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;

c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;

d) raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine;

e) coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor in paza si urmareste indeplinirea intocmai a clauzelor prevazute in contractele de prestari de servicii incheiate;

f) aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract de prestari de servicii;

g) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;

h) analizeaza trimestrial activitatea Politiei Comunitare si indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local;

i) asigura informarea operativa a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activitatii Politiei Comunitare;

j) colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat;

k) asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;

l) studiaza si propune consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptarea de masuri, in cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de paza si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, infiintarea si deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea patrunderilor prin efractie si altele asemenea;m) propune spre aprobare consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti tarifele la care se vor executa prestarile de servicii pentru beneficiari;

n) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin directorul executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine.

Art. 29. - (1) Directorul executiv adjunct se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza activitatea de aprovizionare, repartizare, intretinere si pastrare, in conditii de siguranta, a armamentului si munitiei din dotare;

b) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;

c) intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine;

d) mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

e) analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Comunitara la apararea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de imbunatatire a acesteia;

f) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din Politia Comunitara;

g) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;

h) organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) In lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercita prerogativele acestuia.

Art. 30. - Conducatorul compartimentului ordine publica, paza bunuri si valori se subordoneaza directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:

a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului Politiei Comunitare privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apararea ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor;

b) participa, la solicitare, la incheierea contractelor de prestari de servicii cu beneficiarii din zona de competenta, intocmeste planurile de paza, asigura cunoasterea prevederilor acestora si punerea lor in practica, mentine legatura permanenta cu beneficiarii, urmarind modul de desfasurare a activitatilor specifice, si ia masuri de remediere a neregulilor constatate;

c) urmareste ca in planurile de paza sa se prevada toate punctele vulnerabile patrunderii in obiectiv, amenajarile tehnice necesare, sistemele de alarmare impotriva efractiei, obligativitatea cu privire la mentinerea lor in stare de functionare si raspunderea concreta in cazul nerealizarii lor;

d) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici din Politia Comunitara din subordine a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, asigurarea ordinii si linistii publice, regulile de convietuire sociala, integritatea corporala a persoanelor, curatenia si comertul stradal si a normelor de protectie a muncii;

e) constata contraventiile date in competenta, aplica sanctiunile potrivit legii si tine evidenta acestora;

f) conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;

g) stabileste reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si intretinerea si asigurarea deplinei lor securitati cand nu se afla asupra personalului;

h) informeaza de indata conducerea Politiei Comunitare despre toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de paza si aparare a ordinii publice si tine evidenta acestora;

i) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;

j) intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si sanctiuni corespunzatoare.

Art. 31. - (1) Conducatorul compartimentului instruire este subordonat directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii:

a) intocmeste planul de pregatire profesionala a personalului, coordoneaza activitatea de elaborare a temelor, urmareste modul de desfasurare a pregatirii si tine evidenta rezultatelor obtinute;

b) asigura cunoasterea armamentului din dotare, conditiile de pastrare si intretinere a acestuia si instruieste personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

c) sesizeaza de indata sefii ierarhici si structurile Inspectoratului General al Politiei Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;

d) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului Politiei Comunitare ori adjunctului acestuia.

(2) La structurile Politiei Comunitare care nu au constituit compartiment instruire, atributiile prevazute la alin. (1) sunt indeplinite de directorul executiv sau de directorul executiv adjunct al Politiei Comunitare.

Art. 32. - Functionarii publici de executie din Politia Comunitara au urmatoarele atributii specifice:

a) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;

b) la intrarea in serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si sa ia, in caz de nevoie, masurile care se impun;

c) sa cunoasca prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de paza;

d) sa supravegheze ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

e) sa nu paraseasca postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului;

f) sa verifice obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sa sesizeze organele competente;

g) in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante ia masuri de conducere si de predare a faptuitorului structurilor Inspectoratului General al Politiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;

h) sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiunile potrivit legii;

i) sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.

Art. 33. - Pe timpul patrularii pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si comunelor, personalul Politiei Comunitare poate folosi autovehicule cu insemnul distinctiv 'POLITIA COMUNITARA'.

Art. 34. - Pe timpul executarii serviciului, functionarului public din Politia Comunitara ii este interzis:

a) sa incredinteze arma altei persoane;

b) sa intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu;

c) sa incredinteze fara aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;

d) sa paraseasca postul inainte de ora stabilita prin consemn sau inainte de a fi schimbat, atunci cand serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi.

Art. 35. - Atributiile personalului incadrat pe functii tehnico-economice si in alte specialitati administrative se stabilesc de directorul executiv.

CAPITOLUL V
Valorificarea patrimoniului, solutionarea drepturilor
si obligatiilor nascute din contracte

Art. 36. - (1) Patrimoniul Corpului Gardienilor Publici constituit pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, administrat de fiecare corp la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, inclusiv centrele de pregatire, se preiau in conditiile legii de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Inventarierea patrimoniului se realizeaza de comisii constituite la nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, din reprezentanti ai consiliului si ai gardienilor publici.

(3) Patrimoniul inventariat potrivit prevederilor alin. (2) se repartizeaza autoritatilor administratiei publice locale, pentru infiintarea Politiei Comunitare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 371/2004.

Art. 37. - (1) Comisiile constituite conform art. 36 alin. (2) se pronunta si asupra drepturilor si obligatiilor nascute din contractele incheiate de Corpul Gardienilor Publici pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 371/2004.

(2) Drepturile si obligatiile mentionate la alin. (1) se preiau de catre structurile Politiei Comunitare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 371/2004, in limita efectivului existent.

(3) In situatia in care efectivele Politiei Comunitare sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu paza de gardienii publici vor fi asigurate cu alte sisteme de paza, conform legii.

Art. 38. - Asigurarea tehnico-materiala a structurilor Politiei Comunitare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se va desfasura conform reglementarilor proprii, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

Art. 39. - Politia Comunitara este autorizata sa achizitioneze, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 40. - Prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte acte normative in vigoare referitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator functionarilor publici din Politia Comunitara, in masura in care prin legea de organizare si functionare a acesteia nu se dispune altfel.

Art. 41. - (1) Personalul Politiei Comunitare isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului si nu poate primi insarcinari din partea altor persoane.

(2) Primarul poate delega prerogativele ce ii revin unei persoane desemnate prin dispozitie.

Art. 42. - Personalul Politiei Comunitare poate infiinta si se poate asocia in organizatii sindicale sau in alte organizatii, in conditiile legii.

Art. 43. - Personalul Politiei Comunitare beneficiaza de salarizarea functionarilor publici sau a personalului contractual, in functie de categoria din care face parte, potrivit legii.

Art. 44. - Pana la definitivarea preluarii de catre Politia Comunitara a patrimoniului, a drepturilor si obligatiilor nascute din contractele incheiate de Corpul Gardienilor Publici, in termenul prevazut de lege, vor fi mentinute normele actuale referitoare la salarizare, raporturile financiar-contabile cu institutiile administratiei centrale si locale si cu personalul de conducere si executie existent.

Art. 45. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

ARTICOLELE
din care se compune uniforma si durata maxima de uzura

Nr.
crt.

Denumirea articolului

Durata maxima
de uzura - ani -

1.

Sapca pentru costum de vara

2

2.

Sapca pentru costum de iarna

3

3.

Basca

2

4.

Sepcuta cu cozoroc

2

5.Palarie (femei)

2

6.

Caciula

3

7.

Cravata

1

8.

Fular PNA

3

9.

Camasa

1/2

10.

Camasa _ bluza

1

11.

Costum de vara

2

12.

Costum de iarna

3

13.

Scurta de vant

2

14.

Pulover

2

15.

Costum de interventii de vara

2

16.

Costum de interventii de iarna

2

17.

Pelerina de ploaie

3

18.

Scurta imblanita

3

19.

Manusi din piele

3

20.

Pantofi de vara de culoare neagra

1

21.

Pantofi de iarna de culoare neagra

2

22.

Ghete piele de culoare neagra

2

23.

Centura piele

6

24.

Curea piele

6

25.

Port-carnet piele

6

26.

Port-baston piele6

27.

Emblema pentru sapca, basc, caciula, palarie si sepcuta

1

28.

Insemne distinctive

1

29.

Port-catuse din piele

3

NOTA:

1. Insemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de echipament (haina, camasa-bluza, scurta de vant, scurta imblanita, pulover, pelerina de ploaie).

2. La solicitari personale se pot confectiona, contra cost, haine din piele tip geaca, de culoare neagra.

3. Dupa expirarea duratei de uzura sau dupa incetarea raporturilor de munca, articolele de uniforma nu pot fi instrainate; articolele se pot transforma in echipament cu croiala civila, eliminandu-se in mod obligatoriu accesoriile, insemnele si vipustile.

ANEXA Nr. 2
la regulament

DESCRIEREA
uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a insemnelor
distinctive de ierarhizare ale personalului Politiei Comunitare

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Comunitare este confectionata in varianta vara-iarna si se compune din:

1. Haina se confectioneaza din tergal pentru varianta de vara, iar pentru varianta de iarna, din stofa, ambele fiind de culoare neagra.

Croiala este dreapta, putin cambrata in talie (pentru a acoperi in intregime bazinul), si se incheie la un rand de nasturi.

Spatele hainei se confectioneaza din doua bucati, avand cusatura pe mijloc, fara slit.

Are in partea inferioara, lateral, la nivelul mijlocului dintre cei doi nasturi, doua buzunare ascunse, prevazute cu clapa. In partea superioara, stanga sus, are prevazuta o bentita, cusuta in partea exterioara, iar sub guler este prinsa cu un nasture, pe care se pun tresele pentru ierarhizare.

Haina se poarta cu camasa de culoare bleu si cravata de culoare neagra.

2. Pantalonul, in varianta vara-iarna, se confectioneaza din aceleasi materiale ca si haina, fiind de culoare gri-inchis, cu vipusca de culoare neagra inclusa in cusatura. Are croiala dreapta, fara manseta, lungimea poate ajunge pana la partea superioara a tocului incaltamintei, iar largimea ei este intre 210-250 mm, in raport cu talia. Pantalonul este prevazut cu doua buzunare laterale si un buzunar la spate, inchis cu clapa si nasture. Pantalonul se confectioneaza cu betelie obisnuita si este prevazut cu patru gaici lungi de 70 mm si late de 20 mm, prinse in partea superioara prin cusatura beteliei, iar in partea inferioara prinse cu nasture de format mic, astfel incat pantalonul sa permita portul centurii a carei latime este de 50 mm.

3. Fusta se confectioneaza, in locul pantalonului, numai la costumul de vara al femeilor. Croiala este dreapta, largimea stabilindu-se in raport cu talia, iar lungimea este de 50 mm sub rotula genunchiului.

4. Camasa-bluza se confectioneaza din poplin sau tercot de culoare bleu, inchisa la gat si incheiata cu 5 nasturi; maneca este scurta, in partea superioara avand doua buzunare cu burduf si clape care se incheie cu cate un nasture de format mic. Pe clapa buzunarului din partea stanga se aplica o bentita lata de 30 mm, cusuta in partea exterioara si prinsa cu un nasture spre interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

Camasa-bluza se poarta deschisa la gat (sau cu cravata), cu partea inferioara introdusa in pantaloni sau in fusta. Poate fi purtata si sub haina, cu cravata.

5. Camasa se confectioneaza din panza, poplin sau tercot de culoare bleu. Se poarta cu cravata sub veston sau scurta de vant.

6. Scurta de vant se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare neagra. Se poarta deschisa la gat, putand fi purtata si inchisa datorita croiului cu revere rasfrante; se incheie cu fermoar pe interior si la 4 nasturi pe exterior.

In partea de jos si la maneci este prevazuta cu elastic.

Scurta de vant este prevazuta cu doua buzunare oblice ascunse, care se incheie cu fermoar. Pe interior, in partea dreapta, este prevazuta cu un buzunar care se incheie cu un nasture.

Pe cusatura de deasupra buzunarului oblic, din partea stanga, se aplica o bentita din acelasi material, lata de 30 mm, cusuta in exterior si prinsa cu nasture in interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

Spatele este confectionat din trei parti, una in partea de sus si doua in partea de jos, prevazute cu pense. Lungimea trebuie sa depaseasca talia cu 100-120 mm.

7. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan si este deschisa la gat, cu posibilitatea de a fi purtata si inchisa. Se incheie in fata la un rand cu 4 nasturi ascunsi, iar ajustarea in talie se face cu ajutorul unui cordon cu doua catarame din metal sau inlocuitori.

Maneca are croiala raglan. Pelerina este prevazuta cu doua buzunare asezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime si de 40 mm latime) sub guler, si se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confectionata din acelasi material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagra si se confectioneaza dintr-un material impermeabil.

In partea stanga sus are o bentita cusuta in exterior (lunga de 100 mm si lata de 30 mm) si prinsa cu un nasture sub rever, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

8. Scurta imblanita se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare neagra, usor matlasata, cu mesada detasabila, de culoare asortata cu fata scurtei. Modelul este tip sport, se incheie cu fermoar in interior si cu butoni in exterior, are guler pe gat, prevazut cu snur ascuns.

In talie si in partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevazuta tot cu snur ascuns. Lateral (stanga-dreapta), in partea de jos, sunt dispuse doua buzunare aplicate, drepte, cu clape care se incheie cu nasturi. In partea de sus (stanga-dreapta) va fi prevazuta cu buzunare drepte cu clape care se inchid cu nasturi. Pe clapa buzunarului de sus, din partea stanga, este prevazuta o bentita (100 mm lungime si 30 mm latime) cusuta in partea dinspre umar si prinsa cu un nasture in partea interioara, pe care se aplica tresele de ierarhizare. Largimea scurtei imblanite se stabileste in raport cu talia, acoperind in intregime bazinul.

9. Sapca se confectioneaza din acelasi material cu costumul de vara sau de iarna, dupa caz.

Calota sepcii este de forma ovala, cu distanta de 20 mm intre diametrul latimii si diametrul lungimii, este intinsa cu ajutorul unei sarme din otel, pentru a-si mentine forma.

Banda are diametrul ce rezulta din marimea sepcii si se confectioneaza din carton tare. Pe partea exterioara a benzii se aplica o tesatura din lana (lata de 40 mm) de culoare neagra, cu romburi de culoare bleu.

Sapca este captusita cu tesatura de culoare asortata calotei.

Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovalizata, si se fixeaza la sapca, inclinat.

Sapca este prevazuta deasupra cozorocului cu un snur dublu de culoare neagra. Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu cate un buton de culoare galbena. Sapca are aplicata, in fata - la centru - pe banda, emblema.

Cozorocul de la sapca sefului Politiei Comunitare si a adjunctului (adjunctilor) acestuia este prevazut cu trei randuri de frunze de stejar, pentru sefii de servicii cu doua randuri de frunze de stejar, pentru sefii de birouri si compartimente cu un rand de frunze de stejar, iar pentru functionarii publici de executie acesta este simplu. Frunzele de stejar se confectioneaza din metal de culoare galbena.

10. Sepcuta cu cozoroc se confectioneaza din tercot de culoare gri-petrol. Calota se confectioneaza in clini si are inscriptionat pe mijlocul ei 'POLITIA COMUNITARA'.

La spate este prevazuta cu un sistem reglabil de strangere. In fata, sub inscriptia 'POLITIA COMUNITARA', este aplicata emblema pentru coifura.

11. Bascul se confectioneaza din stofa de postav, este de culoare neagra, iar in lateral, pe partea stanga, se aplica emblema.

12. Caciula este de culoare neagra, confectionata din postav, prevazuta cu doua clape din blana naturala de ovine. Clapa din fata este rotunjita, iar cea din spate formeaza doua urechi laterale, prevazute cu doi nasturi si o bentita pentru incheierea acestora deasupra capului sau sub barbie. La mijlocul clapei din fata se aplica emblema.

Caciula este captusita cu tesatura din celofibra in amestec cu fibre poliamidice sau poliesterice, asortata la culoarea calotei.

Pentru seful Politiei Comunitare si adjunctul (adjunctii) acestuia, blana de la caciula este din astrahan (caracul).

13. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, au talpa si tocuri din cauciuc si se incheie cu sireturi sau cu fermoar.

14. Pantofii sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, fara ornamentatie, si se incheie cu sireturi.

Pentru sezonul de vara se pot confectiona pantofi perforati, iar pentru femei acestia pot avea decupaj.

15. Centura este de culoare neagra, fara diagonala, are latimea de 50 mm si se incheie cu o catarama din metal de culoare galbena.

16. Emblema se aplica pe sapca si pe caciula de catre personalul Politiei Comunitare cu drept de uniforma. Se confectioneaza din metal de culoare galbena, in forma de rozeta circulara, cu diametrul de 40 mm, incadrata cu un rand de frunze de stejar.

Pentru seful Politiei Comunitare, adjunctul (adjunctii) si sefii de servicii emblema este incadrata cu trei randuri de frunze de stejar, este bombata, avand in centrul sau un triunghi echilateral cu colturile rotunjite si latura de 35 mm, emailat in culorile drapelului de stat al Romaniei, si are imprimata in relief, in partea superioara, inscriptia de culoare alba 'ROMANIA', iar in partea inferioara, initialele 'P.C.'

17. Cravata se confectioneaza din tesatura poliesterica tip matase, este de culoare neagra, cu un medalion cu inscriptia 'P.C.' pe fond de culoare albastra si cu tricolorul in diagonala.

18. Fularul se confectioneaza din fibre P.N.A. tip lana, de culoare neagra.

19. Puloverul se confectioneaza din fire tip lana de culoare gri-petrol cu anchior, cu sau fara maneci.

Puloverul este prevazut pe umeri cu platca si epoleti de culoare bleu. Pe spatele manecii sunt prevazute cotiere din acelasi material. Pe pieptul stang este prevazuta o banda velcro pentru fixarea insemnului de grad. La 3 cm de umeri se aplica ecusonul 'POLITIA COMUNITARA'.

20. Ecusonul pentru maneca se confectioneaza din fibre poliesterice pe fond de culoare bleu, avand in partea superioara inscriptia 'POLITIA COMUNITARA', la mijloc culorile drapelului de stat al Romaniei, asezate in pozitie verticala, iar in partea inferioara se inscrie denumirea orasului. Se poarta pe bratul stang de catre intregul personal cu drept de uniforma si se aplica la 5 cm de cusatura umarului.

21. Numarul matricol se confectioneaza din metal in forma de octogon, pe fond de culoare galbena, in care se inscrie o rozeta circulara reprezentand culorile drapelului de stat al Romaniei si inscriptia 'POLITIA COMUNITARA', iar la mijloc, un cerc de culoare bleu, unde sunt trecute numarul matricol al personalului cu drept de uniforma si abrevierea denumirii orasului. Se poarta pe partea dreapta, deasupra buzunarului.

22. Portcarnetul se confectioneaza din piele sau din inlocuitori, de culoare neagra, si se compune din doua fete prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateaza sub forma de capac si se incheie in fata printr-un buton sau tic-tuc. Se poarta fixat pe centura prin doua gaici.

23. Palaria pentru femei se confectioneaza din fetru de culoare neagra; deasupra borului se monteaza o banda la fel ca la sapca.

B. Legitimatia de serviciu

Legitimatia de serviciu se confectioneaza din imitatie de piele (ecologica), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticala, cuprinzand urmatoarele mentiuni: in partea superioara, tricolorul, iar sub acesta, inscriptia 'ROMANIA'; sub acestea se inscriu in partea stanga consiliul local care a eliberat-o, mentiunea 'POLITIA COMUNITARA', numarul legitimatiei, iar in partea dreapta va fi aplicata fotografia detinatorului; dupa aceasta se inscriu numele si prenumele functionarului public din Politia Comunitara, codul numeric personal, numarul matricol, data emiterii legitimatiei, semnatura sefului Politiei Comunitare din care face parte detinatorul si stampila structurii.

In partea inferioara a legitimatiei se introduce emblema Politiei Comunitare, dupa care se aloca 6 spatii suprapuse pentru aplicarea vizelor anuale care se semneaza de seful Politiei Comunitare.

C. Insemnele distinctive de ierarhizare

In raport cu functiile indeplinite, insemnele distinctive de ierarhizare au urmatoarele forme si marimi:

a) seful Politiei Comunitare - trei stele tip octogon metalice, de culoare galbena, asezate pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm intre ele;

b) adjunctul sefului - doua stele tip octogon metalice, de culoare galbena, asezate pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm intre ele;

c) seful de serviciu - o stea tip octogon metalica, de culoare galbena, asezata pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentitei;

d) seful de birou sau compartiment - trei trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, avand intre ele o distanta de 5 mm;

e) functionarul public superior - doua trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, avand intre ele o distanta de 5 mm;

f) functionarul public principal - o tresa din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezata pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentitei;

g) functionarul public - o tresa din poliester de culoare albastra, cu lungimea de 15 mm, avand inscriptia 'P.C.'


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1128
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site