Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

POUČENÍ K VYPLNĚNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ

správa

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document


Warning: mysql(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Warning: mysql(): A link to the server could not be established in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 117
:

POUČENÍ K VYPLNĚNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ

Všeobecně
Přiznání k dani darovací (dále je v tomto poučení jen „daň“) podávají fyzické osoby a právnické osoby, které nabyly majetek (nemovitosti, movitý majetek, jiný majetkový prospěch) na základě právního úkonu.

Jestliže je více dárců a jeden obdarovaný a nejde-li o darování do ciziny, je poplatníkem pouze obdarovaný a ten podává jedno daňové přiznání. Za každého dárce samostatně vyplní II. oddíl daňového přiznání (příloha č. 1).

Pokud je více obdarovaných a nejde-li o darování do ciziny, je každý z obdarovaných samostatným poplatníkem a každý z obdarovaných podá samostatné daňové přiznání, a to i v případě nabytí majetku do bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo do podílového spoluvlastnictví.

Pokud je majetek darován do ciziny, poplatníkem daně darovací je dárce, a ten podává daňové přiznání.

Daňové přiznání se podává do 30 dnů ode dne doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí, uzavření smlouvy o darování movitého majetku, provedení registrace převodu cenného papíru ve Středisku cenných papírů (datum změny), poskytnutí daru do ciziny, přijetí daru z ciziny, dovezení do tuzemska movitého majetku darovaného v cizině nebo pořízeného z prostředků darovaných v cizině nebo nabytí jiného majetkového prospěchu.

Při darování nemovitostí je součástí daňového přiznání ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitostí. Znalecký posudek se nevyžaduje v případě nabytí vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, pokud správce daně nestanoví jinak.

Pokud si poplatník, jeho zákonný nebo ustanovený zástupce zvolí zástupce podle § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a plná moc nebude udělena ústně do protokolu u příslušného správce daně, přiloží k daňovému přiznání písemně udělenou plnou moc.

Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o svém zmocněnci v tuzemsku pro doručování písemností.

Na základě daňového přiznání a podle výsledku vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří daň platebním výměrem.

Daň je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.

Dodatečné a opravné daňové přiznání

Zjistí-li poplatník, že jeho daňová povinnost má být vyšší, než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání.

Při podání dodatečného daňového přiznání poplatník ve II. oddílu vyplní údaje o dodatečně přiznávaném majetku a ve III. oddílu
údaje o majetku z posledního daňového přiznání.

Před uplynutím lhůty pro podání přiznání může poplatník podat opravné přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak použije tohoto opravného přiznání a k přiznání předchozímu se nepřihlíží.

Daňové nedoplatky a penále

Poplatník (daňový dlužník) je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti.

Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Daňový dlužník je povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nedoplatku daně.

Nebylo-li daňové přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %.

Tiskopis je členěn celkem do čtyř oddílů (I - IV).

Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné řádky se neproškrtávají.

II. oddíl je koncipován jako samostatná příloha č. 1, která bude vyplněna a předložena v počtu odpovídajícím počtu všech dárců. Příloha bude obsahovat údaje o nabytém majetku, prokázaných dluzích, a jiných povinnostech vážících se k nabytému majetku od každého z dárců.

Záhlaví tiskopisu

Vyplňte sídlo místně příslušného finančního úřadu (správce daně). Místně příslušným správcem daně je finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitosti, a to i v případech, nabývají-li se současně též věci movité, nebo má bydliště, či sídlo nabyvatel věcí movitých nebo dárce movitých věcí, jde-li o dar do ciziny.

Dále uveďte počet vyplněných příloh č. 1 včetně počtu stran (II. oddíl) a počet příloh č. 2 rovněž včetně počtu stran. Ve IV. oddílu uveďte názvy dalších příloh a počet jejich stran, např. znalecký posudek, udělená plná moc apod.

01 Poplatník - zaškrtněte, zda daňové přiznání podáváte jako fyzická osoba nebo právnická osoba.

02 Daňové identifikační číslo - uveďte DIČ, bylo-li vám již pro účely jiné daně přiděleno.

03 Rodné číslo - rodné číslo uvádějte bez jakýchkoliv mezer, pomlček, nebo lomítek, tj. uveďte 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou.

04 IČO - uveďte přidělené identifikační číslo.

05 Typ daňového přiznání - zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte (viz body 8) a 9) všeobecné části tohoto poučení).

I. ODDÍL

1. Údaje o poplatníkovi

A. FYZICKÁ OSOBA

06 Příjmení - vyplňte nyní používané příjmení.

07 Rodné příjmení - vyplňte příjmení, uvedené na Vašem rodném listě.

08 Jméno - vyplňte jméno ve stejném tvaru, jak je uvedeno na Vašem rodném listě.

09 Titul - vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul.

10 až 16 Bydliště - vyplňte v uvedeném členění.

V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým).

Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné. Číslo telefonu a číslo faxu vyplňte včetně volacího kódu.

17 Čísla bankovních účtů (číslo komitenta/úvěrový kód banky) - uveďte čísla účtů, na nichž máte uloženy finanční prostředky.

18 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele- vyplňte zaměstnání a název zaměstnavatele, jeho adresu (obec, ulice, číslo popisné, PSČ).

19 až 21 - Adresa pro doručování písemností - údaje vyplňte, pokud se zdržujete na jiné adrese, než na které máte bydliště.

22 až 32 - Zákonný zástupce - u fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

B. PRÁVNICKÁ OSOBA

33 Název právnické osoby - vyplňte název právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku uveďte název, pod kterým byly zřízeny a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.

34 Právní forma - vyplňte zkrácený tvar, např. s.r.o., a.s., s.p., družstvo, nadace, včetně dovětku „v likvidaci“.

35 až 38 Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby - vyplňte příjmení, jméno, titul a funkci oprávněné osoby.

39 až 45 Sídlo právnické osoby - uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku. Číslo telefonu a faxu vyplňte včetně volacího kódu.

46 Čísla bankovních účtů (číslo komitenta/úvěrový kód banky) - uveďte čísla účtů, na nichž jsou uloženy finanční prostředky.

2. Údaje o darovací smlouvě

47 Datum doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí při darování nemovitostí nebo datum uzavření smlouvy o darování movitého majetku, poskytnutí daru do ciziny, přijetí daru z ciziny, dovezení do tuzemska věci darované v cizině nebo pořízené z prostředků darovaných v cizině nebo nabytí jiného majetkového prospěchu - uveďte den, kdy poplatník nebo jeho zástupce převzal rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo datum uzavření smlouvy o darování movitého majetku, registrace převodu cenného papíru ve Středisku cenných papírů, poskytnutí daru do ciziny, přijetí daru z ciziny či dovezení daru do tuzemska nebo nabytí jiného majetkového prospěchu. Tento den je rozhodný pro počátek běhu lhůty k podání daňového přiznání.

48 Právní účinky vkladu věcného práva k nemovitostem do katastru nemovitostí vznikly dnem - právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, a to ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. Vyplňte den, který je uveden na doložce o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

II. ODDÍL

1. Údaje o dárci

Údaje o nabyvateli, jde-li o darování do ciziny

Údaje o dárci vyplňte ve všech případech, nejde-li o darování do ciziny. Při darování do ciziny vyplňte údaje o nabyvateli.

A.       FYZICKÁ OSOBA

49 až 59 - způsob vyplnění těchto řádků je obdobný jako u řádků 06 - 18. Na řádku 59 uveďte současně vykonávané povolání, včetně povolání dále pracujícího či podnikajícího důchodce. Pokud je dárce nepracující důchodce, uveďte tuto skutečnost a jeho posledně vykonávané povolání.

60 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr k dárci (obdarovanému) - uveďte vztah k dárci, popřípadě k obdarovanému při darování do ciziny, podle § 11 zákona, kde pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (např. syn, vnuk, pravnuk, otec, děd, praděd atd.) a manželé.

Do II. skupiny patří

a)       příbuzní v řadě pobočné (tj. pocházející od společného předka), a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,

b)       manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.

Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

B. PRÁVNICKÁ OSOBA

61 až 75 - způsob vyplnění těchto řádků je obdobný jako u řádků 33 až 46.

2. Údaje o nabytém majetku

Na příslušných řádcích uveďte cenu bezúplatně nabytého majetku následujícím způsobem:

U movitého majetku a jiného majetkového prospěchu uveďte cenu obvyklou v místě a v době nabytí majetku nebo poskytnutí daru do ciziny. Obvyklou cenou je cena, která by byla dosažena při prodeji majetku podle jeho stavu a jakosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu (např. poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních či jiných katastrof), osobních poměrů dárce a obdarovaného, ani vliv zvláštní obliby.

U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách přepočet na Kč proveďte směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou ke dni nabytí majetku (dále jen „směnný kurz“).

U nemovitostí (věci nemovité, byty a nebytové prostory) uveďte cenu zjištěnou podle příslušné vyhlášky Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů (dále jen „vyhláška“), platnou v den nabytí nemovitosti.

Specifikaci nabývaného majetku rozveďte v příloze č. 2 k daňovému přiznání. Pokud příloha k tiskopisu vydaném Ministerstvem financí nebude postačovat, uveďte údaje na volných listech, které budou označeny příslušným pořadovým číslem.

A. MOVITÝ MAJETEK, JINÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU DÁRCE

76 až 78 Movité věciV příloze uveďte například:

- dopravní prostředky, a to druh, počet a rok výroby, cenu jednotlivých dopravních prostředků,

- umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná výtvarná díla, cenné papíry, které jsou předmětem sběratelského zájmu, starožitné předměty z drahých kovů, včetně loveckých a historických zbraní - seznam předmětů, a to druh, počet kusů, rok pořízení, autora uměleckých děl a cenu jednotlivých věcí.

- jiné movité věci - seznam předmětů, např. zařízení bytů a rekreačních objektů, zvířata, movité stavby, hudební nástroje, fotografické a filmovací přístroje, počítací stroje a cenu těchto předmětů.

80 Majetek osvobozený podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona - z ř. 79 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona, tj. movité věci osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku dárce. Tento majetek je osvobozen, pokud jeho cena nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč, u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého nabyvatele.

81 Movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., o nápravě některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů - z ř. 79 uveďte cenu obvyklou movitých věcí, které byly vydány dárci jako oprávněné osobě podle uvedených zákonů, jde-li o první darování těchto věcí.

Do 31. 12. 1994 se u prvních převodů movitých věcí, vydaných podle cit. předpisů, mezi oprávněnými osobami navzájem a mezi oprávněnými osobami a osobami třetími, vyměří daň darovací ve výši odpovídající sazbám poplatků podle zákona ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, je-li to pro poplatníka výhodnější.

82 až 88 Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky

V příloze uveďte tyto údaje:

Peněžní prostředky v cizí měně - výši hotovosti v cizí měně a kurz platný pro nákup valut v den nabytí hotovostí, podle kterého byl proveden přepočet na Kč.

Vklady na účtech u bank v české měně a v cizí měně - čísla účtů a výši vkladů na jednotlivých účtech, s připočtením úroků ke dni nabytí vkladů. Bankou se rozumí též Česká spořitelna, a. s. Úroky se do ceny zahrnují snížené o daň z příjmů vybíranou srážkou u zdroje příjmů. U vkladů v cizí měně uveďte příslušný směnný kurz.

Cenné papíry tuzemské a zahraniční

- druh cenného papíru, např. akcie, podílové listy, dluhopisy, včetně vkladních listů a vkladových certifikátů, kupony, směnky ,šeky, cestovní šeky, a kurz cenných papírů v den nabytí.

Oceňování cenných papírů obchodovaných

Cenné papíry

a)       tuzemské a zahraniční obchodované ke dni ocenění na tuzemském trhu nebo současně na tuzemském i zahraničním trhu se oceňují kurzem zaznamenaným na tuzemské burze v den ocenění (v den nabytí majetku). Pokud nebylo v den ocenění cenným papírem na tuzemské burze obchodováno, ocení se nejnižším kurzem zaznamenaným na této burze v předcházejících třiceti dnech přede dnem ocenění. Nebude-li cenný papír obchodován na tuzemské burze v těchto posledních třiceti dnech, ocení se nejnižším kurzem zaznamenaným ve stejném období u ostatních organizátorů na tuzemském trhu (např. RM-S),

b)       zahraniční obchodované ke dni ocenění pouze na zahraničním trhu se ocení nejnižším kurzem zaznamenaným na zahraničním veřejném trhu v zemi emitenta ke dni ocenění, a není-li k dispozici, nejnižším kurzem zaznamenaným na zahraničním trhu v období uvedeném v písmenu a). Kurz cenného papíru v zahraniční měně se přepočte směnným kurzem,

c)       tuzemské obchodované ke dni ocenění pouze na zahraničním trhu se ocení jako neobchodované (viz dále).

Nebude-li kurz cenného papíru uvedeného v písmenu a) a b) zaznamenán v období třiceti dnů přede dnem ocenění nikde, cenný papír

se ocení jako neobchodovaný (viz. dále).

Oceňování cenných papírů neobchodovaných

Cenné papíry neobchodované na veřejném trhu se oceňují takto:

a)       akcie a podílové listy uzavřených podílových fondů obvyklou cenou ke dni ocenění zohledňující výši majetku a předpokládané výnosy,

b)       dluhopisy a pokladniční poukázky jmenovitou hodnotou se zahrnutím úroků ke dni ocenění, popř. s přihlédnutím k jiným očekávaným výnosům pokud je lze ocenit, a u dluhopisů vydávaných pod jmenovitou hodnotou po odpisu alikvotní části rozdílu mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou do doby splatnosti,

c)       směnky jmenovitou hodnotou, na kterou jsou vystaveny,

d)       podílové listy otevřených podílových fondů částkou, za kterou emitent list odkoupí nazpět ke dni ocenění,

e)       depozitní certifikáty částkou, která by byla vyplacena při jejich předložení peněžnímu ústavu ke dni ocenění,

f)         zatímní listy částkou splacenou za upsané akcie.

Úroky se do cen cenných papírů zahrnují snížené o daň z příjmů vybíranou srážkou u zdroje příjmů.

Jiné pohledávky - druh pohledávky a hodnotu pohledávky. Do tohoto majetku náleží např. majetkové podíly z transformace družstev, pohledávky z prodeje vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv.

90 Majetek osvobozený podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona - z ř. 89 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona, tj. vklady na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžní prostředky v české nebo cizí měně a cenné papíry v tuzemsku. Tento majetek je osvobozen, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, u osob  II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka.

91 a 93 Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch

V příloze uveďte jednotlivá práva a z nich vyplývající neuhrazené majetkové nároky, např. věcná břemena, dále jiný majetkový prospěch, např. vzdání se práva, prominutí dluhu, převzetí dluhu.

Práva odpovídající věcným řemenům (např. právo užívání části nemovitostí, práva spočívající v braní užitků) se oceňují částkou ročního užitku vznikajícího nabyvateli, která vyplývá z obvyklé ceny např. ročního nájemného za užívání nemovitosti nebo její části. Roční užitek se násobí počtem let užívacího práva. Půjde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za jeho cenu pětinásobek ceny ročního plnění.

95 Nemovitosti - uveďte cenu zjištěnou podle příslušné vyhlášky, platnou v den nabytí majetku.

Podle § 21 zákona součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitostí, jde-li o bezúplatný převod vlastnictví k nemovitostem. Znalecký posudek se nevyžaduje v případě přechodu vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, pokud správce daně nestanoví jinak.

Pokud správce daně nestanoví povinnost předložit znalecký posudek, uveďte v příloze č. 2 tyto údaje:

Obec a katastrální území, kde se pozemky nacházejí, parcelní číslo, druh pozemku (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, stavební pozemky), výměru pozemku v m2 a cenu za m2 podle příslušné vyhlášky.

96 Majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona - z ř. 95 uveďte zjištěnou cenu nemovitostí, které jsou kulturními památkami a k nabytí vlastnického práva dochází mezi osobami zařazenými do I. skupiny (příbuzní v řadě přímé a manželé).

Prohlášení nemovitosti za kulturní památku doložte potvrzením Ústředního seznamu kulturních památek, který vede Státní ústav památkové péče v Praze 1.

97 Majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona - z ř. 95 uveďte cenu nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou splněny podmínky pro osvobození.

Od daně dědické je osvobozen první převod vlastnictví nemovitého majetku vydaného nebo poskytnutého jako náhrada podle cit. zákona mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku. Vydání nemovitostí nebo poskytnutí náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doložte uzavřenou dohodou o vydání věci schválenou pozemkovým úřadem, či rozhodnutím o poskytnutí náhrady.

98 Majetek vydaný podle zákona č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - z ř. 95 uveďte cenu zjištěnou u nemovitostí, které byly vydány dárci jako oprávněné osobě podle uvedených zákonů, jde-li o první darování těchto nemovitostí. Z nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů uveďte cenu nemovitostí, které nepožívají osvobození podle § 23 odst. 2 zákona, tj. nebudou uvedeny na řádku 97. Vydání nemovitostí nebo poskytnutí náhrady podle restitučních zákonů doložte uzavřenou dohodou o vydání věcí či rozhodnutím o poskytnutí náhrady.

Do 31. 12. 1994 se u prvních převodů nemovitých věcí, vydaných podle cit. předpisů, mezi oprávněnými osobami navzájem a mezi oprávněnými osobami a osobami třetími, vyměří daň darovací odpovídající sazbám poplatků podle zákona ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, je-li to pro poplatníka výhodnější.

B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU DÁRCE A PODÍLY NA OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH

a) Podnik

Je-li předmětem bezúplatného nabytí podnik, ocení se součtem cen jednotlivých druhů majetku. U movitého majetku uveďte cenu obvyklou k datu nabytí majetku, u nemovitostí ke stejnému datu uveďte cenu nemovitostí zjištěnou podle příslušné vyhlášky.

99 Movité věci - uveďte cenu dopravních prostředků, inventáře, drobného investičního majetku, uměleckých děl a sbírek, zásob, ostatních movitých věcí.

100 Movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - z ř. 99 uveďte cenu majetku vydaného podle cit. zákonů (viz poučení k ř. 81).

101 Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky - uveďte cenu cenných papírů, vkladů na účtech u bank, částky za dosud neuhrazené faktury či jiné platební dokumenty, neuhrazené nároky podniků vůči zaměstnancům a jiným fyzickým či právnickým osobám a hotovost v pokladně podniku.

102 Majetek osvobozený podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona - z ř. 101 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona (viz poučení k ř. 90).

103 Majetková práva a jiné majetkové hodnoty - uveďte cenu patentů, licencí, koncesí, vydavatelských a autorských práv, software, podíly na jiných společnostech apod.

104 Nemovitosti - uveďte cenu zjištěnou podle příslušné vyhlášky. Podle § 21 zákona je znalecký posudek o ceně nemovitostí součástí daňového přiznání.

105 Majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona - uveďte cenu nemovitostí, které jsou kulturními památkami a převádí se na osoby zařazené do I. skupiny (viz poučení k ř. 96).

106 Majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona - uveďte cenu nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb. (viz poučení k ř. 97).

109 Převzaté závazky - uveďte dluhy vůči dodavatelům výrobků, zboží, prací a služeb, dlužné daně, bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a různým institucím apod.

Je-li předmětem nabytí více podniků, na samostatné příloze za každý podnik jednotlivě uveďte adresy podniků a hodnotu majetku v členění podle řádků 99 až 110.

b) Podíl společníka v obchodních společnostech a družstvech (obchodní podíl - převod práv a povinností)

Je-li bezúplatně převeden obchodní podíl (členská práva a povinnosti v obchodní společnosti nebo členská práva a povinnosti v družstvu) přiložte k daňovému přiznání

a) výpis z obchodního rejstříku osvědčující zápis obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku,

b) ověřenou kopii smlouvy o převodu obchodního podílu nebo dohody o převodu členských práv a povinností.

- uveďte hodnotu převáděného podílu (práv a povinností) v obchodních společnostech a v družstvech.

C. MOVITÝ MAJETEK NABYTÝ DAROVÁNÍM OD TÉŽE OSOBY V PRŮBĚHU DVOU PO SOBĚ JDOUCÍCH KALENDÁŘNÍCH ROKŮ

112 až 115 - uveďte cenu movitého majetku, který byl darován v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků před darováním majetku, na který je podáváno daňové přiznání. Podle § 7 odst. 3 zákona se cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roku sčítá.

3. Údaje o prokázaných dluzích, jiných povinnostech, clu a dani placené při dovozu

126 až 130 - uveďte cenu prokázaných dluhů a jiných povinností, které se váží k předmětu daně. K daňovému přiznání přiložte ověřené důkazní prostředky prokazující uváděné skutečnosti. Clo a daň placené při dovozu prokažte úředně ověřeným platebním výměrem.

III. ODDÍL

Údaje o původně přiznaném majetku (dodatečné daňové přiznání)

Tento oddíl vyplníte pouze v případech, kdy je podáváno dodatečné daňové přiznání.

131 až 142 - na těchto řádcích uveďte údaje o majetku, dluzích, jiných povinnostech, clu a dani, placené při dovozu, přiznané v původním řádném daňovém přiznání, popřípadě v posledním (předchozím) dodatečném daňovém přiznání.

IV. ODDÍL

Přílohy

Všechny údaje, které nebylo možno uvést v daňovém přiznání, rozveďte na přílohách. V tomto oddíle uveďte pod pořadovým číslem název (obsah) přílohy a počet stran.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3526
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site