Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

FiskeFysiskaGeografiHistoriaInstallationerKulturLedningLitteratur
MarknadsföringOlikaReceptSociologiSportTeknikUtbildning

Spara pengar - Hur du gör för att kunna öva mycket utan att förlora en massa pengar

ledning+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Akcia:  Prestavba a prístavba viacúčelového objektu

Číslo zákazky: 01/06

Miesto stavby:  Parcela číslo 700/3 a 700/4 k.ú. Žiar nad HronomInvestor: Firma HANZEL & PARTNER GROUP spol. s r.o.

Stupeň: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:  Prestavba a prístavba viacúčelového objektu

Miesto stavby:  Parcelné číslo 700/3 a 700/4 k.ú. Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Kraj: Banskobystrický

Charakter: Prestavba a prístavba

Investor: Firma HANZEL & PARTNER GROUP spol. s r.o.

Sídlo investora: ul. M. Chrásteka č.19, 965 01 Žiar nad Hronom

Zastavaná plocha prístavby:  592 m²

Obostavaný priestor prístavby:  3013 m³

Úžitková plocha prestavovanej časti objektu: 330 m²

Úžitková plocha pristavovanej časti objektu: 518 m²

2. Identifikačné údaje projektanta stavby

Projektant: Ing. Emil Kukla

Sídlo projektanta:  ul. Dukelských hrdinov 43/5, 965 01 Žiar nad Hronom

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Prestavovaný objekt a parcela pozemku prináležiaca k danému objektu sú súčasťou intravilánu mesta Žiar nad Hronom v časti sídliskovej zástavby Etapa. Je to sedem-

podlažný nadzemný obytný dom, ktorý svojím typologickým dispozičným riešením

zaraďujeme k nájomným ubytovniam. Majiteľom celého objektu je investor, ktorého

zámerom je dispozične prestavať časť prízemných nebytových priestorov v ktorom má

firemné sídlo a zároveň výrobnú prevádzku na výrobu komponentov a súčiastok do

spotrebnej elektroniky. Týmto investičným zámerom investora je skvalitnenie a zvýše-

nie štandardu účelného využitia existujúcej prevádzky objektu a zreálnením snahy o  starostlivosť a zlepšenie pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Rozšírenie tohto prvotného investičného zámeru prestavby o následnú prístavbu nájomných,

obchodnopredajných priestorov bude znamenať okrem rozširovania podnikatelských aktivít a ekonomického prínosu pre investora aj dosiahnutie skvalitnenia a rozsahu do-  stupnosti poskytovaných služieb občianskej vybavenosti v rámci sídliska Etapa v me- ste Žiar nad Hronom.

V rámci prestavovanej časti objektu sa vytvoria priestory pre administratívno pre- vádzkový chod firmy investora spolu so sociálnohygienickým zázemím, dielenské priestory pre výrobnú prevádzku investora, sociálnohygienické zázemia pre jeho vý-

robných zamestnancov, miestnosť pre upratovačku a dva samostatné, nájomné obcho-dnopredajné priestory s nevyhnutným sociálnohygienickým zázemím. 

V pristavovanej časti objektu sa vytvoria kancelárske priestory investora a osem nájomných obchodnopredajných miest, pričom každá obchodná jednotka bude mať vybudované samostatné sociálnohygienické zázemie. Dotvorenie vzájomného spolu- pôsobenia prestavovanej a pristavovanej časti objektu je umocnené prepojovacím atriom presvetleným v stropnej časti preskleným strešným svetlíkom. Prevažná časť

sociálnohygienických priestorov je vzhľadom na dispozično prevádzkové možnosti a občasnosť ich využívania riešená formou vnútorných dispozičných priestorov, bez možnosti priameho, prirodzeného presvetlenia a vetrania. Presvetlenie a vetranie je zabezpečené umelým osvetlením a zabudovanou ventilátorovou ventiláciou. 

Celé dispozičné riešenie vychádzajúce z prevádzkových, kapacitných podmienok a potrieb investora bolo navrhnuté tak, aby zohľadňovalo pripomienky investora a zároveň boli rešpektované všetky technické normy a vyhlášky vzťahujúce sa k riešenému typu objektu a priestorov.

4. Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom

Prvým východiskom pre spracovanie tohto stupňa projektovej dokumentácie boli osobné stretnutia a rokovania medzi projektantom a investorom stavby. Na prvom stretnutí bol investorom predložený zámer, predstava čo vlastne požaduje a očakáva od prestavby existujúcej a pristavovanej časti objektu. Na základe tohto stretnutia bola uskutočnená obhliadka miesta stavby s následným zameraním skutkového stavu prízemných priestorov prestavovanej časti objektu. Projektantovi bola zo strany investora poskytnutá kópia z mapy katastra nehnuteľností, spracovaný polohopisný a výškopisný plán terénu okolia objektu ako aj časť dostupnej, pôvodnej projektovej dokumentácie existujúceho objektu. Na základe takto získaných poznatkov boli pro- jektantom navrhnuté varianty riešenia, ktoré boli spracované v tuškovom koncepte a následne odsúhlasené investorom stavby. Zo strany projektanta boli všetky požiadavky investora na základe ním poskytnutého rozsahu informácií a podkladov v plnej miere akceptované a následne použité pri spracovaní prvého stupňa projektovej

dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.

5. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty:

SO-01 Prestavovaný stavebný objekt

SO-02 Pristavovaný viacúčelový stavebný objekt

SO-03 Preložená vodovodná prípojka

SO-04 Kanalizačná prípojka

SO-05 Kanalizačná prípojka

SO-06 Preložená časť plynovej rozvodnej siete

SO-07 Preložená časť elektrickej rozvodnej siete

Iné stavebné objekty ani prevádzkové súbory stavba neobsahuje.

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Predmetná stavba nemá žiadne vecné a časové väzby na okolie ani súvisiace investície.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude investor – firma

HANZEL & PARTNER GROUP spol. s r.o. Žiar nad Hronom.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Podľa požiadavky investora stavba bude začatá po vydaní stavebného povolenia. Predpokladaný termín zahájenia je 05/2006 a termín ukončenia 12/2006. Presný termín zahájenia ako aj dažka realizácie prestavby bude v skutočnosti závisieť od výberu budúceho dodávateľa realizácie stavebných prác, ktorého si zabezpečuje investor sám, ako aj ich budúcich zmluvných dohôd a podmienok súvisiacich s nárokmi na finančné krytie celej výstavby zo strany investora.

9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky

Vzhľadom na charakter zariadenia objektu, funkciu a účel ktorému má slúžiť sa skúšobná prevádzka nevyžaduje a objekt bude uvedený do prevádzky naraz po ukončení všetkých stavebných prác.

10. Predpokladané celkové náklady stavby

Náklady stavby neboli vyčíslené, lebo konkretizácia spracovania tejto problematiky nebola predmetom požiadavky zo strany investora. V prípade potreby a dodatočného

záujmu zo strany investora projektant zabezpečí dopracovanie rozpočtovej kalkulácie týchto predpokladaných nákladov. Konečný a reálny náklad stavby bude vypracovaný

investorom a zhotoviteľom stavby na základe konzultácií a ich vzájomnej dohody.

11. Realizačná dokumentácia

Po vzájomnej konzultácii a dohode medzi investorom a projektantom stavby tento stupeň projektovej dokumentácie nebude realizovaný. Prípadné nejasnosti ako aj po-

drobná materiálová a konštrukčná rozpracovanosť výkresovej dokumentácie do po-

doby realizačného projektu budú vysvetlené a dopracované na požiadanie investora

alebo dodávateľa stavby v rámci samostatnej objednávky realizačného projektu.

12. Kontrola uzlových bodov výstavby

Charakter a rozsah prestavby a prístavby viacúčelového objektu nevyžaduje nutnosť špecifikácie uzlových bodov, charakterizujúcich postupnosť realizácie stavebných prác ktoré by museli byť odsúhlasené projektantom stavby.

Táto sprievodná správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej časti projektovej dokumentácie.

V Žiari nad Hronom, 24.3.2006 Vypracoval:Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1653
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved