Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

CONTINUTUL - CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
CONTINUTUL - CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Studiul de Fezabilitate (SF) este documentatia ce sta la baza hotararii privind finantarea unei investitii. Utilizat ca un instrument de decizie acesta este un document cheie ce se anexeaza Cererii de Finantare si trebuie sa dovedeasca faptul ca investitia propusa este in concordanta cu cerintele beneficiarului si conditiile de eligibilitate stabilite de catre finantator (in cazul de fata UE prin programul PHARE).

Natura proiectelor de investitii poate varia depinzand de marime, tehnologie si sectorul economic iar unele proiecte necesita atentie speciala in problemele specifice sectorului din care provin. In functie de obiectivele generale dar mai ales de cele specifice proiectele sunt diferite si este dificil de descris un format ce poate fi aplicat uniform in toate cazurile.

In ciuda diferentelor de abordare sunt cateva capitole ce trebuie sa se regaseasca in cadrul fiecarui SF. Pentru proiectele mari de infrastructura regionala finantate in cadrul Programului multi-anual Phare de Coeziune Economica si Sociala 2004-2006, continutul cadru al SF este in concordanta cu legislatia romana in vigoare (Ordinul 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei) asa cum se poate constata in cadrul Anexei D la Cererea de Finantare iar la aceasta se anexeaza informatii suplimentare dupa formatul prezentat in Anexa E la Cererea de Finantare (Raport asupra Studiului de Fezabilitate).

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul respectiv. Deoarece SF potrivit legislatiei nationale este binecunoscut si utilizat de autoritatile locale, accentul se va pune pe Raportul la SF (acesta este detaliat in capitolul urmator).

Studiul de Fezabilitate contine doua parti: partea scrisa si partea desenata (planse, schite etc.).

Partile scrise ale SF

Partile scrise descriu proiectul si modul de realizare a lui. Primul capitol al SF se refera la datele generale de identificare a proiectului.

Datele generale

Capitolul cu date generale cuprinde mai multe sectiuni.

Denumirea investitiei

Se precizeaza denumirea PROIECTULUI de investitii  asa cum este inclusa in planul de investitii aprobat la nivelul consiliului local si/sau judetean si care trebuie sa fie in concordanta cu unul din obiectivele specifice ale Programului.

Elaboratorul SF

Denumirea firmei care a intocmit studiul de fezabilitate.

Ordonatorul principal de credite

Ministerul Integrarii Europene

Autoritatea contractanta a SF (beneficiarul proiectului)

Numele Consiliului Local al localitatii, Consiliului Judetean sau Solicitantului ca reprezentant al Asociatiei de consilii locale sau judetene ce aplica pentru finantare.

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Adresa exacta a Consiliului local sau al Solicitantului ca reprezentant al Asociatiei de Consilii Locale sau Consilii Judetene ce aplica pentru finantare.

Tema de proiectare, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de pre-fezabilitate.

Autorul SF precizeaza tema si descrie obiectivele generale avute in vedere la fundamentarea investitiei si care trebuie sa fie in concordanta cu cerintele beneficiarului. Se explica necesitatile si oportunitatile avute in vedere la propunerea proiectului iar proiectul trebuie sa fie in concordanta cu unul sau mai multe obiective specifice precizate in Ghidului Solicitantului si care trebuie sa se regaseasca si in Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii din care provine solicitantul.

Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati

In acest capitol se prezinta o scurta descriere functionala a proiectului si de asemenea variantele tehnologice avute in vedere pentru realizarea diferitelor obiective din cadrul proiectului. Se prezinta punctele tari si punctele slabe ale fiecarei variante tehnologice.

Date tehnice ale lucrarii

In aceasta sectiune trebuie incluse toate datele tehnice ale lucrarii.

Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitiv si/sau temporar) de lucrare.

In cadrul acestui capitol se face referire la suprafata de teren ce va fi afectata total sau partial de realizarea proiectului dar si de exploatarea sa in viitor. Se precizeaza care este situatia juridica a terenului in prezent si daca exista litigii asupra acestuia. Solicitantul va face dovada proprietatii asupra terenului pe care se propune a fi amplasata investitia la care se adauga si alte documente (certificatul de urbanism, acte de proprietate, hotarari guvernamentale de punere in proprietate pentru CL sau CJ, PUG sau PATJ).

Titlul de proprietate trebuie sa evidentieze clar vecinii. Proprietarul nu trebuie sa aiba probleme in litigiu cu vecinii sau cu alti proprietari asupra terenului in cauza. Se va face analiza vecinatatilor si impactul acestora asupra investitiei propuse dupa realizarea investitiei. Pentru proprietati preluate de catre solicitant se vor prezenta documente legale de intrare in posesie.

Trebuie avut in vedere ca, in cazul aprobarii proiectului, in faza de PAC se va solicita acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

In cazul aprobarii proiectului se va in considerare cerinta ca, in conformitate cu conditiile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului, proiectul sa ramana in proprietate publica cel putin cinci ani de la finalizare. Orice privatizare anterioara acestei date trebuie aprobata de catre Delegatia Uniunii Europene.

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de varf; natura terenului de fundare si presiunea conventionala, nivelul maxim al apelor freatice)In functie de obiectivul specific al proiectului se vor preciza caracteristicile geofizice ale terenului pe care va fi amplasata investitia ce se propune a fi realizata.

Caracteristicile principale ale constructiilor

Pentru cladiri: deschideri, traveea, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit.

Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

Structura constructiva

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)

Instalatii aferente constructiilor

Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc. si se vor prezenta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor.

Utilitatile

Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate pentru bransamente.

Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

Studiul de fezabilitatea trebuie sa furnizeze o prezentare detaliata a resurselor umane implicate in derularea si implementarea proiectului, atat in timpul propriu-zis de desfasurare al proiectului cat si dupa incheierea proiectului propus pentru finantare (urmarindu-se, in acest caz, durabilitatea in timp a investitiei efectuate)

Urmatorii indicatori de analiza trebuie prezentati:

. Numar total de personal, din care:

locuri de munca temporare pe durata implementarii proiectului;

personal operational, dupa implementarea proiectului.

Numar de locuri de munca nou create, din care:

locuri de munca temporare pe durata implementarii proiectului;

personal operational.

Numar total de personal instruit, din care:

locuri de munca temporare pe durata implementarii proiectului;

personal operational.

Devizul general estimativ al investitiei

Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventie la constructii si instalatii, in fazele de proiectare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

In cadrul Studiului de Fezabilitate se va prezenta valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform HG 1179/2002 publicata in M.Of. nr. 804 din data: 11/05/2002.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Legislatia nationala prevede ca urmatorii indicatori tehnico - economici sa fie prezentati. Acestia sunt:

Valoarea totala (in preturi - luna, anul), din care constructii-montaj;Esalonarea (INV/C + M) in Anul I si in Anul II dar nu mai mult de 20 de luni calendaristice pentru lucrarile de executie, in conformitate cu conditiile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului.

Durata de realizare (luni);

Capacitati (in unitati fizice).

Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:

conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza fluxului de numerar, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);

masini si utilaje necesare in procesul tehnologic (lista cuprinzand principalele utilaje, echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora);

productia si desfacerea (lista cuprinzand produsele, capacitatea teoretica anuala, pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare al produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);

materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de procurare a acestora;

manopera (cu detalierea pe structura de personal);

cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing etc.).

Finantarea investitiei

In acest capitol este expus modul de finantare a investitiei, cu evidentierea principalelor surse.

Valoarea totala a investitiei, din care:

din surse proprii,

credite bancare;

de la fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local;

de la fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete;

credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.

fonduri ale UE.

Avize si acorduri

Trebuie avut in vedere ca la PAC vor trebui anexate avizele specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, ce vor fi obtinute in prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Locuintei si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare (avizele si acordurile necesare sunt detaliate in Capitolul 10 al Manualului).In general avizele si acordurile[1] emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, sunt:

 • certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
 • avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.);
 • avizele pentru consumul de combustibil;
 • acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;
 • alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

In cazul in care se propune un proiect ce vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere intr-o zona atunci se va solicita si un Studiu de Circulatie care va avea structura prezentata in Anexa la SF si care va fundamenta inclusiv solutia tehnica propusa in cadrul SF.

Partile desenate

Partile desenate trebuie sa cuprinda o serie de planuri si schite. Acestea sunt urmatoarele:

Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000) constand din plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:25000, 1:10.000 sau 1:5.000, dupa caz.

Plan general (1:5.000 - 1:500) privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:5000, 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, dupa caz, prin care se precizeaza:

 • parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
 • cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
 • denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
 • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
 • accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute.

3. Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatade, vederi, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.Subiectul avizelor si acordurilor va fi analizat in Capitolul 10 al Manualului.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1271
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site