Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Dizolvarea societatilor comerciale pe actiuni

Marketing+ Font mai mare | - Font mai micDizolvarea societatilor comerciale pe actiuni

1. Notiunea de dizolvare

Procesul de incetare a existentei societatii cuprinde mai multe operatiuni care trebuie indeplinite in conditiile legii.Dizolvarea societatii priveste acele operatiuni care declanseaza acest proces si asigura premisele lichidarii patrimoniului social. Aceste operatiuni se refera la hotararea de dizolvare a societatii si de aducerea ei la cunostinta celor interesati.

Potrivit legii, hotararea privind dizolvarea societatii este luata, dupa caz, de adunarea asociatilor sau de instanta judecatoreasca. Exceptional, dizolvarea societatii se produce in temeiul legii.

2. Cauzele generale de dizolvare a societatilor pe actiuni

Cauzele de dizolvare a societatii pe actiuni sunt cele comune prevazute de lege pentru orice societate comerciala. Cauzele de dizolvare a societatilor comerciale sunt prevazute de art. 222-224 si art. 232 din Legea nr. 31/1990.

a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii.

Societatea comerciala se dizolva la expirarea termenului stabilit pentru durata societatii.

Potrivit legii, in contractul de societate trebuie sa se prevada "durata societatii". Astfel incat, actul constitutiv stabileste durata existentei societatii, inseamna ca la expirarea termenului contractual, societatea se dizolva. Acest efect este deci expresia vointei asociatilor privind soarta societatii.

In acest caz dizolvarea societatii opereaza in temeiul legii, fara a fi necesara vreo formalitate. Efectul dizolvarii societatii, ca urmare a expirarii termenului stabilit pentru durata societatii, poate fi inlaturat prin prelungirea duratei societatii, in conditiile art. 199 din Legea nr. 31/1990.

Ca o masura preventiva, art. 222 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 dispune ca asociatii trebuie consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Daca administratorii societatii organizeaza consultarea, la cererea oricarui asociat, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.

Neefectuarea consultarii nu impiedica dizolvarea societatii la expirarea duratei prevazute in actul constitutiv.

b) Imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia. Societatea comerciala se dizolva in cazul unei imposibilitati de realizare a obiectului societatii, ca si in cazul cand obiectul societatii s-a realizat.

O societate comerciala are un obiect de activitate, care trebuie precizat in actul constitutiv. Acest obiect se realizeaza in cursul duratei societatii.

Daca se constata o imposibilitate a realizarii obiectului de activitate propus evident, societatea isi pierde ratiunea de a exista si deci, se dizolva. Acest efect se produce, atat in cazul cand imposibilitatea s-a ivit in cursul duratei societatii (de exemplu, a fost retrasa concesiunea), cat si in cazul cand obiectul nu s-a realizat deloc (de exemplu, nu s-a obtinut concesiunea).

Daca obiectul societatii s-a realizat si deci scopul asociatilor a fost atins, societatea se dizolva (de exemplu, obiectul societatii a fost construirea unei sosele, care s-a realizat).

Imposibilitatea realizarii obiectului societatii si realizarea obiectului sunt chestiuni de fapt, care trebuie dovedite pentru a justifica dizolvarea societatii.

In cazul imposibilitatii realizarii obiectului societatii, cat si in cazul realizarii acestuia, asociatii pot sa modifice obiectul societatii, in conditiile art. 199 din Legea 31/1990, intocmind, in acest sens, un act aditional de modificare a statutului.

c) Declararea nulitatii societatii. Societatea comerciala se dizolva in cazul declararii nulitatii ei.

Nerespectarea cerintelor legale privind constituirea societatii, prevazute de art. 56 din Legea nr. 31/1990, atrage nulitatea societatii. Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Aceasta incetare a existentei societatii echivaleaza cu dizolvarea societatii.

d) Hotararea adunarii asociatilor. Societatea comerciala se dizolva in baza hotararii adunarii asociatilor.

Intrucat constituirea societatii comerciale se bazeaza pe vointa asociatilor, manifestata prin actul constitutiv, asociatii pot decide si dizolvarea societatii. Vointa asociatilor privind dizolvarea societatii se manifesta in cadrul adunarii asociatilor care exprima vointa sociala.

Adunarea asociatilor poate hotara dizolvarea societatii in toate cazurile impuse de interesele asociatilor. Intr-adevar, intrucat legea nu limiteaza cazurile in care societatea poate fi dizolvata prin hotararea adunarii asociatilor, inseamna ca asociatii sunt liberi sa aprecieze motivele de dizolvare a societatii.

Un caz de dizolvare a societatii de catre adunarea asociatilor, care este reglementat de lege, priveste dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata societatii.

e) Hotararea tribunalului. Societatea comerciala se dizolva prin hotararea tribunalului, in conditiile legii (art. 222 lit. e) din Legea nr. 31/1990).

Dizolvarea societatii prin hotararea tribunalului are loc atunci cand dizolvarea nu se poate realiza prin hotararea adunarii generale.

Potrivit legii, tribunalul poate hotara dizolvarea societatii pentru "motive temeinice". Un asemenea motiv il constituie neantelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii.

f) Falimentul societatii. Societatea comerciala se dizolva in cazul cand societatea a fost supusa procedurii falimentului.

Societatea comerciala care a incetat platile pentru datoriile sale comerciale poate fi supusa procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului.

Daca societatea face obiectul procedurii falimentului, patrimoniul societatii este lichidat, in vederea satisfacerii creantelor creditorilor si, in consecinta, societatea se dizolva.

g) Alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv al societatii.

Societatea comerciala se dizolva si in alte cazuri reglementate de lege sau stabilite prin actul constitutiv.

Art. 232 din Legea nr. 31/1990 prevede ca societatea comerciala se dizolva in urmatoarele cazuri :

societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;

societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

Inactivitatea temporala nu duce la dizolvarea societatii. Ea trebuie, insa, anuntata organului fiscal si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

Pe langa aceste cauze comune, Legea nr. 31/1990 consacra si anumite cauze de dizolvare specifice societatii pe actiuni.

a) Reducerea capitalului social. Art. 223 din Legea nr. 31/1990 reglementeaza doua cazuri de dizolvare a societatii pe actiuni pentru reducerea capitalului social.

Societatea pe actiuni se dizolva "in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social". Potrivit art. 153 din Legea nr. 31/1990, daca constata pierderea unei jumatati din capitalul social, administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotara reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

Daca nici la a doua convocare a adunarii generale extraordinare nu s-a intrunit cvorumul cerut de lege pentru aceasta adunare, administratorii se vor adresa instantei in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii pentru a cere numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social.

Constatand, pe baza expertizei, pierderea unei jumatati din capitalul social, instanta va da o incheiere, prin care autorizeaza administratorii sa convoace adunarea generala, care va putea sa hotarasca limitarea capitalului la suma ramasa sau dizolvarea societatii, cu orice numar de actionari prezenti.

Societatea pe actiuni se dizolva " in cazul reducerii capitalului social sub minimul legal". Deci, reducerea capitalului social sub plafonul minim de 25.000.000 ROL are ca efect dizolvarea societatii.

Pierderea unei jumatati din capitalul social si reducerea capitalului sub minimul legal nu duc la dizolvarea societatii, daca, in termen de 9 luni de la constatarea pierderii sau a reducerii capitalului social, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent este corespunzator.

b) Reducerea numarului actionarilor sub limita prevazuta de lege

Potrivit art. 223 din Legea nr. 31/1990, societatea pe actiuni se dizolva in cazul reducerii numarului actionarilor sub minimul legal, adica sub cinci actionari. Societatea nu se va dizolva, daca, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului actionarilor sub minimul legal, acest numar este completat.

3. Caile dizolvarii societatii comerciale pe actiuni

Dizolvarea societatii se realizeaza pe trei cai : de drept, prin vointa asociatilor si pe cale judecatoreasca.

Dizolvarea de drept a societatii. In cazul dizolvarii de drept a societatii, dizolvarea se produce de plin drept, daca ipoteza legii este satisfacuta . In consecinta, pentru dizolvarea societatii nu este necesara indeplinirea nici unei formalitati.

Legea consacra un singur caz de dizolvare de drept a societatii : expirarea termenului stabilit pentru durata societatii.

Din moment ce asociatii au stabilit, prin actul constitutiv, durata societatii, iar termenul fixat a expirat, societatea se dizolva, de plin drept, la data expirarii termenului.

Intrucat dizolvarea se produce de drept, nu este necesara nici o manifestare de vointa a asociatilor si nici o formalitate de publicitate.

Vointa asociatilor a fost exprimata prin actul constitutiv si, daca nu s-a hotarat prelungirea duratei societatii, ea isi produce efectul.

O publicitate prin mentiune in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial este inutila, de vreme ce prin publicitatea actului constitutiv, facuta cu ocazia constituirii societatii, tertii au luat la cunostinta de durata societatii.

In caz de litigiu, orice persoana interesata poate cere tribunalului constatarea dizolvarii societatii. Instanta nu pronunta dizolvarea, ci constata ca, fiind indeplinite cerintele legii, dizolvarea a operat in puterea legii.

Dizolvarea societatii prin vointa asociatilor. Societatea comerciala se poate dizolva prin vointa asociatilor, manifestata in cadrul adunarii generale.

Pentru dizolvarea societatii prin vointa asociatilor trebuie respectate conditiile stabilite de lege pentru modificarea actului constitutiv.

Hotararea privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate prevazute de lege pentru adunarea generala extraordinara. Actul care constata hotararea, privind dizolvarea, adunarii generale, in forma autentica se depune la oficiul registrului comertului pentru a se mentiona in registru, dupa care se transmite, din oficii, Monitorului Oficial, spre publicare.

In cazul dizolvarii societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Pentru a proteja pe asociati, legea permite revenirea asupra hotararii privind dizolvarea societatii.

Hotararea privind revenirea asupra dizolvarii societatii trebuie luata in conditiile de cvorum si de majoritate cerute de lege pentru adunarea extraordinara. Revenirea este permisa atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie de activ intre asociati.

Noua hotarare se va mentiona in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial, spre publicare.

Impotriva acestei hotarari orice persoana interesata poate face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990.

Dizolvarea societatii pe cale judecatoreasca. Societatea comerciala poate fi dizolvata prin hotararea tribunalului.

In cazul falimentului, dizolvarea societatii se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.

Potrivit legii, oricare asociat poate cere, tribunalului, pentru motive temeinice, dizolvarea societatii. Legea stabileste drept motive temeinice neantelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii. Se intelege ca, daca datorita neantelegerilor dintre asociati, se creaza un blocaj care face imposibila desfasurarea activitatii, singura solutie este dizolvarea si lichidarea societatii.

Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial. Aceste formalitati trebuie indeplinite in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila.

Pentru dizolvarea societatii in cazurile prevazute de art. 232 din Legea nr. 31/1990 trebuie respectate si unele reguli speciale.

In aceste cazuri, dizolvarea societatii se poate cere de camera de comert si industrie teritoriala sau orice persoana interesata.

Hotararea tribunalului privind dizolvarea societatii se publica in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire.

Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel, in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial.

Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului, societatea va fi radiata din registrul comertului, din oficiu, afara de cazul cand prin hotararea tribunalului s-a dispus altfel.

4. Efectele dizolvarii societatii comerciale pe actiuni

Indiferent de modul in care se realizeaza, dizolvarea societatii produce anumite efecte. Aceste efecte privesc deschiderea procedurii lichidarii si interdictia unor operatiuni comerciale noi.

Dizolvarea nu are nici o consecinta asupra personalitatii juridice a societatii. Prin dizolvare, societatea nu se desfiinteaza, ci ea isi continua existenta juridica, insa, numai pentru operatiunile de lichidare.

Deschiderea procedurii de lichidare. Potrivit art. 228 din Legea nr. 31/1990, dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

Ca urmare a deschiderii procedurii lichidarii, administratorii au obligatia de a convoca adunarea generala a asociatilor pentru desemnarea lichidatorilor.

In anumite cazuri dizolvarea are loc fara lichidare. Art. 228 din lege mentioneaza cazul fuziunii si al divizarii societatilor comerciale. Deci, in aceste cazuri, dizolvarea societatii nu are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

Interdictia unor operatiuni comerciale noi. Potrivit art. 228 alin (2) din Legea nr. 31/1990, din momentul dizolvarii, " administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni".

Aceasta interdictie impusa administratorilor, de a angaja operatiuni comerciale noi, se explica prin starea in care se afla societatea. Prin dizolvare, s-a consumat prima faza a procedurii care are drept rezultat final incetarea existentei societatii. Din moment ce a fost dizolvata, societatea nu poate decat sa continue realizarea operatiunilor comerciale aflate in curs, fara sa mai poata incepe alte operatiuni noi. Activitatea societatii nu mai este normala, asadar, sa urmareasca realizarea de beneficii, ci va urmari sa realizeze o activitate orientata spre lichidare.

Incalcarea interdictiei legale are drept consecinta raspunderea personala si solidara a administratorilor pentru operatiunile intreprinse.

Legea stabileste ca interdictia unor operatiuni comerciale noi se aplica, dupa caz, din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data cand dizolvarea a fost hotarata de adunarea asociatilor sau declarata prin hotarare judecatoreasca. ( art. 228 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1897
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved