Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


RAPORT DE INSPECTIA SOCIALA

Asistenta sociala+ Font mai mare | - Font mai micRAPORT

INSPECTIA SOCIALA

organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de SanseI. SCURT ISTORIC

In cadrul Strategiei Uniunii Europene definita la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune sociala, Romania s-a angajat sa reformeze sistemul national de asistenta sociala prin abordarea globala a politicilor de dezvoltare sociala.

Acest demers raspunde directivelor Programului de Guvernare pentru perioada 2004 - 2008 privind accelerarea procesului de reforme structurale in concordanta cu nevoile actuale ale cetateanului roman si ale societatii romanesti in ansamblul ei.

In acest context, in Planul de masuri prioritare de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana pentru anul 2005 a fost prevazut si Programul PHARE 2003, derulat in cadrul Conventiei de infratire institutionala RO 03/IB/SO/06 privind ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale,,

Partenerii proiectului au fost Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Inspectia Generala a Afacerilor Sociale - Ministerul Afacerilor Sociale din Franta.

Proiectul a fost structurat pe 3 componente:

o       componenta institutionala

o       componenta formare

o       componenta comunicare

Crearea Inspectiei Sociale in Romania se inscrie in procesul de reforma a sistemului national de asistenta sociala sustinut si in Memorandumul Guvernamental aprobat de Primul Ministru in anul 2005, care prevede o noua pozitionare a institutiilor din domeniul asistentei sociale si a politicilor familiale prin:

infiintarea Colegiului pentru coordonarea politicilor de asistenta sociala la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

dezvoltarea cadrului institutional prin infiintarea a trei noi institutii:

Inspectia Sociala;

Observatorul Social;

Agentia Nationala de Plati a Prestatiilor Sociale.

II. CADRUL LEGISLATIV

de infiintare, organizare si functionare a Inspectiei Sociale

1. Legea nr. 47/28.03.2006 privind sistemul national de asistenta sociala

Reforma in domeniul asistentei sociale si al politicilor familiale a fost initiata prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, care prevede realizarea unei noi constructii institutionale, in scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenta sociala, a modalitatilor de finantare, a tipurilor de servicii si prestatii sociale, a beneficiarilor, precum si o abordare globala a problematicii sociale a individului, familiei, grupurilor si a comunitatilor locale, centrata pe nevoilor concrete ale acestora.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 47/2006, la data de 01.01.2007, se infiinteaza Inspectia Sociala ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, care are drept scop controlul implementarii legislatiei in domeniu, precum si inspectarea activitatii institutiilor publice si a organismelor private responsabile cu furnizarea prestatiilor si serviciilor sociale.

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/21.12.2006 privind Inspectia Sociala, actul normativ de infiintare a Inspectiei Sociale, reglementeaza:

functiile generale si specifice ale Inspectiei Sociale

atributiile Inspectiei Sociale;

organizarea si functionarea Inspectiei Sociale;

structura personalului.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 a instituit functia de inspector social in cadrul categoriei functiilor publice specifice.

Totodata, conform actului normativ mentionat mai sus, Inspectia Sociala reprezinta:

un instrument de sprijin al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in vederea asigurarii unei mai bune complementaritati a politicilor sociale;

un instrument de conformitate cu reglementari juridice si financiare, util in egala masura atat structurii controlate cat si statului;

un instrument esential de evaluare a politicilor si strategiilor nationale in domeniul asistentei sociale.

Subordonarea directa fata de minister asigura:

independenta si neutralitatea Inspectiei Sociale;

aplicarea unitara si respectarea reglementarilor din domeniul sau de competenta;

un plus de valoare in functionarea institutiilor sociale in vederea ameliorarii costurilor si a cresterii calitatii serviciilor oferite;

echitatea si egalitatea in drepturi a tuturor cetatenilor Romaniei;

intarirea autoritatii si a legitimitatii ei in fata diferitilor actori publici sau privati care actioneaza in domeniul social;

elimina orice conflict de interese intre activitatea de reglementare si cea de inspectie;

legitimitate in interventiile sale, indiferent de statutul juridic al entitatilor inspectate care pot fi: autoritati ale administratiei publice centrale si locale, persoane fizice si juridice, publice si private, cu atributii si responsabilitati in domeniul asistentei sociale, precum si furnizori de servicii sociale, publici si privati.

. Legea nr. 211/02.07.2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Sociala

Legea nr. 211/2007 aproba OUG nr. 130/2006 si aduce modificari si completari in ceea ce priveste domeniul de competenta - eliminarea politicilor de incluziune sociala - si organizarea teritoriala, respectiv infiintarea, in subordinea Inspectiei Sociale, a 8 inspectorate sociale regionale, cu personalitate juridica, pe structura celor 8 regiuni de dezvoltare a Romaniei. Totodata, in cadrul fiecarui inspectorat social regional, la nivelul fiecarui judet arondat acestuia, se organizeaza compartimente judetene de inspectie sociala, structuri fara personalitate juridica.

Intrarea in vigoare a Legii nr. 211/ 02 iulie 2007 reprezinta practic momentul inceperii organizarii Inspectiei Sociale si al demararii activitatilor de construire a cadrului institutional.

La data de 20.04.2007 prin Decizia Primului Ministru a fost numit in functie Inspectorul general de stat, in urma concursului organizat pentru ocuparea acestui post, iar prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 423 si respectiv 424/15.05.2007 au fost numiti temporar, pana la ocuparea posturilor prin concurs, cei doi inspectori generali adjuncti. Posturile de inspectori generali adjuncti au fost ocupate prin concurs incepand cu data de 15 august 2008.

4. Hotararea Guvernului nr. 1059/05.09.2007 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale

Numirea conducerii Inspectiei Sociale a facut posibila elaborarea proiectului Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, proiectarea structurii organizatorice si a structurii de personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2007, precum si a bugetului propriu de venituri si cheltuieli necesar desfasurarii activitatii.

Proiectul regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale a fost inaintat spre analiza in vederea aprobarii prin HG cu adresa de inaintare inregistrata la MMFES sub nr. 401/13.06.2007

H.G. 1059/2007 reglementeaza:

organizarea si functionarea Inspectiei Sociale

atributiile Inspectiei Sociale;

structura personalului;

atributiile principale ale inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali adjuncti;

atributiile principale ale inspectorilor sociali sefi regionali si ale inspectorilor sociali;

procedurile privind activitatea de inspectie (tipurile de control, constituirea echipelor de inspectie, principalele documente utilizate in activitatea de inspectie, etapele desfasurarii unei misiuni de inspectie);

parcul normat de mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Inspectia Sociala.

Completarea cadrului juridic, a regulamentelor si a procedurilor interne de organizare si functionare a Inspectiei Sociale

1. Proiecte de acte normative elaborate si inaintate spre analiza si aprobare/avizare Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

In conformitate cu prevederile OUG nr. 130/2006 privind Inspectia Sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2007 si ale Hotararii Guvernului nr. 1059/2007 au fost elaborate si inaintate Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, spre analiza si demarare a procedurilor legale de aprobare, urmatoarele proiecte de acte normative:

Regulamentul propriu de organizare si functionare al aparatului central al Inspectiei Sociale, inaintat cu adresa nr. 1903/04.12.2007, catre MMFES, care reglementeaza:

o       organizarea la nivel central a Inspectiei Sociale

o       conducerea pe niveluri ierarhice si atributiile acesteia;

o       tipuri de relatii care stau la baza organizarii, functionarii si conducerii Inspectiei Sociale,

o       functionarea aparatului central;

o       conducerea structurilor functionale din aparatul central;

o       atributiile directiilor si compartimentelor de specialitate din aparatul central al Inspectiei Sociale.

Regulamentul propriu de organizare si functionare al inspectoratelor sociale regionale din subordinea Inspectiei Sociale, care reglementeaza:

o       organizarea inspectoratelor sociale regionale;

o       structura si personalul inspectoratelor sociale regionale;

o       relatiile functionale din cadrul inspectoratelor sociale regionale;

o       atributiile inspectoratelor sociale regionale;

o       atributiile conducatorilor serviciilor din cadrul inspectoratelor sociale regionale

o       atributiile serviciilor si compartimentelor de specialitate din cadrul inspectoratelor sociale regionale;

o       patrimoniul si dotarea inspectoratelor sociale regionale

Strategia Nationala privind Inspectia Sociala pentru perioada 2008-2011 inaintata cu adresa nr. 1936/05.12.2007, catre MMFES: stabileste obiectivele generale si specifice ale Inspectiei Sociale pe termen scurt, precum si un cadru institutional coerent si unitar de control, evaluare si consiliere capabil sa contribuie la complementaritatea politicilor sectoriale in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor aflate in dificultate.

Proiectul Statutului special al inspectorului social prin care se definesc

o       functiile publice specifice din cadrul Inspectiei Sociale;

o       drepturile, indatoririle si incompatibilitatile specifice inspectorului social si sporurile specifice aplicate la salariul de baza al acestuia;

Prin Statutul special al inspectorului social se urmareste crearea unui corp de inspectori sociali stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial care sa actioneze in interesul persoanelor vulnerabile, in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestora la prestatii, servicii sociale si alte drepturi sociale.

In ianuarie 2008 a fost elaborat si aprobat de Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse - Planul de control, evaluare si consiliere al Inspectiei Sociale pentru anul 2008, care cuprinde tematica cu specific national , regional si judetean a actiunilor de control, evaluare si consiliere ce urmeaza a fi organizate pe parcursul anului 2008, perioadele de desfasurare si entitatile ce urmeaza a fi supuse inspectiei.

2. Documente elaborate si aprobate prin decizie a Inspectorului general de stat necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a activitatii Inspectiei Sociale, respectiv:

Regulamentul de ordine interioara al Inspectiei Sociale

Regulamentul privind circuitul documentelor in cadrul aparatului central al Inspectiei Sociale;

Ghidul metodologic si fisele standard utilizate in activitate de inspectie - pe tipuri de servicii si prestatii sociale;

Principalele modelele standard utilizate in misiunile de inspectie, respectiv: ordin de misiune, notificare, raport de inspectie, nota de constatare, proces - verbal de constatare a contraventiilor - documente publicate in Monitorul Oficial;

Codul etic al inspectorului social - cuprinde principiile si valorile etice promovate de Inspectia Sociala, drepturile si indatoririle etice ale inspectorului social;

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de etica si cariera - organism cu caracter consultativ constituit la nivelul Inspectiei Sociale, avand ca scop asigurarea desfasurarii cu profesionalism a misiunilor de inspectie, precum si solutionarea operativa, eficienta si echidistanta a abaterilor inspectorilor sociali de la principiile si valorile etice promovate de Inspectia Sociala;

Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului de formare profesionala a personalului Inspectiei Sociale - organism cu caracter consultativ constituit la nivelul Inspectiei Sociale, avand ca scop asigurarea, alaturi de compartimentul de specialitate, a unui cadru unitar si coerent de formare profesionala initiala si continua a intregului personal al Inspectiei Sociale si in mod special a inspectorilor sociali;

Planul de formare profesionala specifica a personalului Inspectiei Sociale pentru anul 2008 - cuprinde tematica programelor de formare initiala si continua a personalului Inspectiei Sociale in general si a inspectorilor sociali in special.

Regulamentul de organizare si functionare al Corpului de control al calitatii inspectiei;

Planul de control al Corpului de control al calitatii inspectiei;

Procedura de solutionare a petitiilor

Proceduri si fise de inspectie.

III.Organizarea si functionarea Inspectiei Sociale

Inspectia Sociala este organizata si functioneaza potrivit prevederilor O.U.G nr. 130/2006 aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 211/2007, precum si in baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin HG nr. 1059/2007 si are sediul in Bucuresti, str. Vasile Lascar nr. 87, sector 2.

Inspectia Sociala indeplineste functii cu caracter general - de autoritate de stat, de comunicare, de formare, de reprezentare si de administrare - precum si functii cu caracter specific - control, evaluare, consiliere.

Conducerea Inspectiei Sociale este asigurata de un Inspector general de stat, functie publica corespunzatoare inaltilor functionari publici, asimilata functiei de secretar general din ministere.

In exercitarea atributiilor de conducere, Inspectorul general de stat este ajutat de 2 inspectori generali adjuncti, functii publice de conducere, asimilate functiilor de directori generali din ministere.

Structura organizatorica a Inspectiei Sociale la nivel central cuprinde

    1 inspector general de stat;

    2 inspectori generali adjuncti;

    compartiment de audit public intern.

    4 directii, respectiv:

Directia economica, financiara si administrativa:

Directia juridica, contencios si relatii internationale

Directia analiza, sinteza si programe;

Directia metodologie si planificare

In cadrul directiilor sunt organizate, prin decizia Inspectorului general de stat, compartimente de specialitate

Conducerea, organizarea si functionarea Inspectiei Sociale pe niveluri ierarhice se prezinta astfel

    In subordinea directa a Inspectorului general de stat:

Directia Economica, Financiara si Administrativa care cuprinde:

Compartimentul financiar - contabilitate;

Compartimentul resurse umane, salarizare;

Compartimentul administrativ, investitii si achizitii publice;

Compartimentul formare profesionala continua.

Directia Juridica, Contencios si Relatii Internationale care cuprinde :

Compartimentul juridic - contencios;

Compartimentul relatii internationale si afaceri europene;

Compartimentul comunicare, relatii publice, registrul electronic unic si sisteme informatice.

Dispeceratul central

Compartimentul audit public intern

    In subordinea inspectorului general adjunct care coordoneaza, prin delegare de atributii, activitatea privind metodologia, planificarea si organizarea misiunilor de inspectie se afla:

Directia Metodologie si Planificare care cuprinde:

Compartimentul metodologie si instrumente standardizate;

Compartimentul planificare si organizare misiuni de inspectie.

    In subordinea inspectorului general adjunct care coordoneaza, prin delegare de atributii, activitatea de elaborare a strategiilor, programelor, precum si activitatea de analiza si control al calitatii inspectiei se afla:

Directia Analiza, Sinteze si Programe care cuprinde:

Compartimentul analiza - sinteze;

Compartimentul controlul calitatii inspectiei;

Compartimentul proiecte, programe, strategii.

Structura organizatorica a Inspectiei Sociale la nivel teritorial

Inspectia Sociala are in subordine 8 inspectorate sociale regionale, cu personalitate juridica, avand urmatoarea structura de organizare:

    inspector social sef - functie publica de conducere asimilata directorilor executivi din structurile deconcentrate ale ministerelor

    Serviciul financiar, contabilitate, administrativ - coordonat de un sef serviciu, functie publica de conducere;

    Serviciul control, sinteze, monitorizare - coordonat de un sef serviciu, functie publica specifica de conducere

    Inspectii sociale judetene coordonate de inspectori sociali coordonatori, functie publica specifica de executie

In cadrul fiecarui serviciu sunt organizate compartimente de specialitate, dupa cum urmeaza:

Serviciul financiar, contabilitate, administrativ

Compartimentul financiar - contabilitate, resurse umane si salarizare

Compartimentul administrativ, investitii si achizitii publice

Serviciul control, sinteze, monitorizare

Compartimentul analize, sinteze si programe

Compartimentul planificare, organizare inspectii si monitorizare

Compartimentul juridic, relatii publice si informatizare

Organizarea inspectoratelor sociale regionale a fost demarata in luna decembrie 2007 cu identificarea spatiilor pentru sedii si asigurarea unui minim de dotare, precum si demararea procedurilor legale pentru dobandirea personalitatii juridice, inregistrarea fiscala, dechiderea conturilor, etc. Totodata, au fost demarate procedurile de obtinerea avizelor si organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspectori sociali sefi regionali. Inpectorii sociali sefi au fost numiti in functie, prin decizie a Inspectorului general de stat cu data de 03 ianuarie 2008, moment in care personalul cu atributii de control preluat prin transfer conform legii a fost transferat pe cele 8 regiuni.

La sfarsitul lunii aprilie 2008, din cele 42 compartimente judetene de inspectie sociala 37 au solutionat problema sediului, iar 5 sunt in curs de solutionare.

Pentru buna organizare si functionare a Inspectiei Sociale au fost infiintate:

Comisia paritara

Comisia de disciplina

Consiliul de etica si cariera al inspectorului social

Colegiul de formare profesionala a personalului Inspectiei Sociale

IV. Directia Economica Financiara si Administrativa

Cheltuielile de organizare si functionare atat la nivel central si teritorial sunt asigurate din fonduri alocate de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

In anul 2007 bugetul alocat Inspectiei Sociale a fost de 9.168.510 lei din care au fost deschise credite bugetare in valoare de 3.123.500 lei, platile efectuate la 31 decembrie 2007 fiind in suma de 2.956.888 lei (conform contului de executie la 31 decembrie 2007 anexat)

Denumire     

Indicatori

Prevederi

Anuale

Credite

Deschise

Plati     

casa

Utilizare

Cheltuieli      total

Cheltuieli      curente

Cheltuieli      de personal

Cheltuieli      materiale

Cheltuieli      de capital

255.000

255.000

Pentru anul 2008, bugetul aprobat aparatului central si celor 8 regiuni este de 10.337.920 lei, pana la sfarsitul lunii mai au fost deschise credite in valoare de 7.572.180 lei, din care pentru aparatul propriu 5.380.180 lei, suma necesara platii cheltuielilor de personal, bunurilor si serviciilor, achizitionarii de mijloace fixe aferente bunei desfasurari a activitatii.

In trimestrul I al anului 2008 executia bugetului institutiei noastre, structurata pe capitole de cheltuieli, se prezinta astfel:

Denumire     

Indicatori

Prevederi

Anuale

Credite

Deschise

Plati     

casa

Utilizare

Cheltuieli      total

Cheltuieli      curente

Cheltuieli      de personal

Cheltuieli      materiale

Cheltuieli      de capital

Din luna decembrie 2007 cele 8 inspectorate sociale regionale au dobandit personalitate juridica iar cu luna ianuarie 2008 au fost deschise credite bugetare la cheltuieli de personal si bunuri si servicii.

Achizitionarea de mijloace fixe s-a facut conform Prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si contractelor de concesiune de servicii (conform anexei 1si 2)

Conform prevederilor Regulamentului de functionare a Inspectiei Sociale aprobat prin HG nr.1059/2007 a fost stabilita organigrama institutiei.

In acest sens a fost organizata Directia economica, financiara si administrativa la nivel central si serviciul financiar, contabilitate, administrativ la nivel regional.

In vederea desfasurarii activitatii acestor structuri a fost organizata contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, respectarii prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice, ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Activitatea de control financiar preventiv propriu se desfasoara conform prevederilor OG nr.119/1999 si OMF nr.522/2003 privind Normele Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

In 2007 si in trimestrul I 2008 nu s-au inregistrat la nivelul institutiei cazuri de refuz de viza de control financiar preventiv.

Structura personalului Inspectiei Sociale

Structura de personal a Inspectiei Sociale cuprinde:

inspectori sociali - persoane care ocupa functii publice specifice de conducere si de executie;

functionari publici cu atributii si responsabilitati cu caracter general prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

personal incadrat in baza contractului individual de munca.

In conformitate cu prevederile art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 aprobata prin Legea nr. 211/2007, Inspectia Sociala trebuia sa functioneze in primul an de la infiintare cu un numar de 350 posturi, din care 62 - aparat central si 288 - inspectorate sociale regionale.

Prin Ordinul Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 862/2007 privind reorganizarea institutiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea MMFES, s-a dispus transferarea unui numar de 60 posturi din cadrul Inspectiei Sociale la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, incepand cu data de 01.11.2007.

Astfel ca, la momentul de fata, Inspectia Sociala dispune de un numar de 290 posturi, repartizate dupa cum urmeaza:

aparatul central - 62 posturi

aparat regional - 228 posturi

La data de 01.07.2007, Inspectia Sociala a preluat prin transfer, conform art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 aprobata prin Legea nr. 211/2007, personalul cu atributii de control din cadrul ANPDC - 8 persoane si ANPH - 42 persoane, in limita numarului de 50 de posturi.

Dupa aprobarea statelor de functii prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, nr. 904/19 octombrie 2007, activitatea in domeniul resursei umane a constat in:

solicitarea avizelor de la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse si Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, de conducere si de executie atat pentru aparatul central cat si pentru structurile regionale si judetene ;

demararea procedurilor legale de organizare a concursurilor.

Au fost organizate concursuri pentru ocuparea:

functiilor publice de conducere de directori ai directiilor din cadrul aparatului central, respectiv pentru: Directia economica - financiara si administrativa, Directia analiza, sinteze, programe si Directia metodologie, planificare;

functiilor publice de conducere de inspector social sef pentru cele 8 inspectorate sociale regionale;

functiilor publice de conducere pentru serviciile din cadrul inspectoratelor sociale regionale;

functiilor publice de executie in aparatul central si regional, precum si a posturilor incadrate cu personal contractual.

In luna ianuarie 2008 au fost numiti inspectorii regionali sefi pentru 6 regiuni prin concurs, iar pentru 2 regiuni prin promovare temporara.

La inceputul anului 2008 au fost transferati in interes de serviciu 66 functionari publici de la Inspectia Sociala - aparat central la inspectoratele sociale regionale.

La nivelulul aparatului central al Inspectiei Sociale situatia privind numarul si structura posturilor ocupate se prezinta astfel:

Personal contractual: 4

Inspectori sociali: 47

Functionari publici studii medii: 6

Evolutia personalului incadrat in cadrul Inspectiei Sociale in perioada ianuarie - mai 2008 este urmatoarea:

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Numar persoane

Situatia posturilor de inspectori sociali ocupate/vacante la nivel regional la 31 mai 2008

Regiunea

Numar total posturi inspectori sociali

Numar posturi inspectori sociali ocupate

Numar posturi inspectori sociali vacante

Obs.

Aparat central

Sud - Est

Nord - Vest

Nord - Est

Vest

Bucuresti Ilfov

Sud - Muntenia

Centru

Sud - Vest Oltenia

TOTAL

Posturile vacante din aparatul regional urmeaza a fi ocupate prin recrutare pe functii publice urmand procedura legala.

Incadrarea cu personal de specialitate pe functii publice s-a realizat prin recrutare sau transfer, cu respectarea normelor legale in domeniu, atat la aparatul central cat si la inspectoratele sociale regionale. Personalul contractual a fost incadrat prin concurs cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 375/1999 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale.

Activitatea Inspectiei Sociale este organizata pe directii si compartimente, atributiile generale si specifice ale angajatilor sunt mentionate in fisele de post.

Personalul contractual este incadrat cu contract individual de munca la care este anexata fisa postului.

Structura personalului angajat pe functii de inspector social la aparatul central al Inspectiei Sociale, pe profesii se prezinta astfel:

asistent social - 6 persoane;

economist - 8 persoane;

inginer - 1 persoana;

jurist - 6 persoane;

psiholog - 3 persoane;

psiho - sociolog - 2 persoane;

psiho-pedagog - 1 persoana;

sociolog - 4 persoane;

filozof - 2 persoane;

politolog - 1 persoana;

profesor - 1 persoana

Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul Inspectiei Sociale este specializat, are o bogata experienta in domeniul protectie sociale, inspectie si control.

Varsta medie a pesonalului incadrat in aparatul central al Inspectiei Sociale este 42 ani.

Fiecare persoana incadrata pe o functie in cadrul aparatului central al Inspectiei Sociale este inregistrata in registrul electronic al salariatilor.

Formarea personalului Inspectiei Sociale

In perioada 14 mai - 13 iulie 2007, personalul Inspectiei Sociale a participat la Sesiunea de formare initiala organizata in cadrul Conventiei de infratire institutionala PHARE RO.03.IB/SO - 06 privind ,,Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale''. Sesiunea a fost structurata, conform planului aprobat de Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, pe 5 (cinci) module de formare initiala pe problematica specifica Inspectiei Sociale, respectiv:

modulul 1 - Context si cadru general de competente ale Inspectiei Sociale (16 - 20 aprilie);

modulul 2 - Inspectia Sociala si calitatea serviciului catre beneficiarii sistemului de asistenta sociala (14 - 18 mai );

modulul 3 - Activitatea de inspectie (4 -8 iunie);

modulul 4 - Activitatea de inspectie (25 - 29 iunie);

modulul 5 - Activitatea de inspectie (9 - 13 iulie).

Totodata, in cadrul programului mentionat mai sus a fost organizata si Sesiunea de formare formatori la care a participat un numar de 32 inspectori sociali, selectati in urma interviului organizat de reprezentantii partenerilor francezi in proiect si cu aprobarea Inspectorului general de stat al Inspectiei Sociale.

Sesiunea de formare formatori a cuprins 4 (patru) module organizate dupa cum urmeaza:

modulul 1: Functia de agent de formare - inginerie pedagogica (17 - 21 septembrie);

modulul 2: Functia de tutore - sprijinire profesionala (01 - 05 octombrie);

modulul 3: Functia de creator - ingineria formarii (15 - 19 octombrie);

modulul 4: Formare continua (29 octombrie - 02 noiembrie).

La sfarsitul sesiunii de formare formatori, participantilor le-au fost inmanate atestate de formatori in domeniul specific de activitate al Inspectiei Sociale.

Pe parcursul derularii sesiunilor de formare initiala, inspectorii sociali au contribuit, alaturi de expertii francezi, la finalizarea Ghidului de bune practici, document tiparit in peste 500 exemplare si distribuit participantilor la sesiunea de formare initiala. Totodata, a fost formulata si tematica orientativa a misiunilor de inspectie care a stat la baza elaborarii Planului de control, evaluare si consiliere al Inspectiei Sociale pe anul 2008 .

In cadrul componentei de formare a proiectului au fost prevazute si organizate 2 stagii de formare in Franta pentru un numar de 20 inspectori sociali.

Astfel, in perioada 18 - 22 iunie 2007 a fost organizat primul stagiu de formare pentru 10 inspectori sociali la Paris si Rennes, iar in perioada 02 - 08 august 2007 un alt grup de 10 inspectori sociali au participat la cel de-al doilea stagiul de formare, organizat la Bordeaux si Angers.

Planul de formare profesionala specifica a personalului Inspectiei Sociale pentru anul 2008 cuprinde 2 componente:

formarea initiala - asigura dobandirea competentelor profesionale minime, necesare activitatii specifice Inspectiei Sociale, adresandu-se personalului nou angajat;

formarea continua - se desfasoara pe toata perioada activitatii profesionale si asigura atat dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor si competentelor profesionale cat si dobandirea de noi competente in domeniul de activitate sau domenii conexe acestuia.

Pana in prezent, la nivelul Inspectiei Sociale au fost organizate 4 ( patru) intalniri de lucru cu inspectorii sociali sefi regionali si sefii serviciilor din cadrul inspectoratelor sociale regionale, respectiv:

12 februarie 2008 - intalnire cu inspectorii sociali sefi

Agenda de lucru:

Implementarea planului de inspectie pe anul 2008

Cuprinsul rapoartelor lunare si trimestriale de activitate

Prezentarea concluziilor rezultate din analiza rapoartelor regionale pe luna luna ianuarie 2008

Imbunatatirea comunicarii

Formarea personalului

Definitivarea termenelor de lansare a planurilor de control, evaluare, consiliere regionale

Probleme administrative si de organizare a structurilor teritoriale

27 - 29 februarie - intalnire cu inspectorii sociali sefi regionali si sefii serviciilor control, sinteza, monitorizare

Agenda de lucru:

Implementarea ordinelor cadru de misiune

Proceduri privind elaborarea planurilor trimestriale de control, evaluare si consiliere

Etapele de realizare a misiunilor de inspectie

Proceduri privind misiunile de inspectie

10 - 12 aprilie - intalnire cu inspectorii sociali sefi regionali si sefii serviciilor din cadrul inspectoratelor sociale regionale

Agenda de lucru

Proceduri de inspectie ( tematica, inopinata, operativa si monitorizare)

Raport cadru de inspectie

12 - 14 mai - intalnire cu inspectorii sociali sefi regionali si sefii serviciilor din cadrul inspectoratelor sociale regionale

Agenda de lucru:

Structura rapoartelor de sinteza

Proceduri de inpectie

Metodologie de solutionare a sesizarilor

Circuitul documentelor specifice de inspectie ( ordin de misiune, decizie, raport)

V. ACTIVITATEA INSPECTIEI SOCIALE

Incepand cu luna aprilie 2007, activitatea Inspectiei Sociale a fost canalizata spre indeplinirea urmatoarelor obiective:

La nivel central

intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Inspectiei Sociale si transmiterea acestuia spre aprobare;

elaborarea proiectelor de acte normative pentru completarea cadrului juridic de organizare si functionare a Inspectiei Sociale;

demararea procedurile legale de dobandire a personalitatii juridice;

inregistrarea institutiei la autoritatea publica fiscala si obtinerea codului fiscal;

deschiderea contului la Trezoreria Statului;

identificarea si inchirierea spatiului pentru organizarea sediului central al Inspectiei Sociale;

organizarea Directiei economica - financiara si administrativa si a Compartimentului resurse umane si salarizare din cadrul aparatului central, pentru a se asigura desfasurarea activitatilor de preluare a personalului cu atributii de control de la ANPDC, ANPH DMPS si asigurarea operatiunilor financiar - contabile;

stabilirea compartimentelor de specialitate din cadrul fiecarei directii a aparatului central, precum si ale serviciilor din structura regionala si aprobarea acestora prin decizie a inspectorului general de stat;

transmiterea adreselor catre toate autoritatile publice judetene (consilii judetene si prefecturi), precum si primariilor din municipiile resedinta de judet, prin care s-a solicitat sprijin pentru identificarea si asigurarea spatiilor necesare organizarii si desfasurarii activitatii inspectoratelor sociale regionale si a inspectiilor sociale judetene;

identificarea furnizorilor de servicii sociale acreditati si neacreditati si intocmirea bazei de date;

demararea procedurilor legale de preluare, prin transfer, a personalului cu atributii de control din cadrul ANPH, ANPDC si structurile deconcentrate ale MMFES;

participarea la comitetele de pilotaj organizate cu expertii francezi in cadrul proiectului ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale'';

intocmirea caietelor de sarcini si demararea procedurilor legale de organizare a licitatiilor pentru achizitionarea de bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii, respectiv:

mobilier de birou pentru sediul central si structurile teritoriale;

echipamente IT pentru dotarea sediului central si structurile teritoriale;

autoturisme;

furnituri de birou si consumabile etc.

incheierea contractelor cu furnizorii serviciilor de telefonie mobila si fixa, internet, salubritate, apa - canal, energie electrica, posta si telecomunicatii etc.;

aprobarea regulamentelor interne, a procedurilor si instrumentelor specifice activitatii de inspectie sociala;

promovarea Inspectiei Sociale la nivel central, regional, judetean, intocmirea de materiale promotionale. Inspectorul general de stat a participat la dezbateri si emisiuni TV cu tematica sociala, ocazie cu care a facut cunoscut scopul si rolul Inspectiei Sociale ca autoritate centrala nou infiintata.

La nivel regional

dobandirea personalitatii juridice;

inregistrarea la Directiile Judetene a Finantelor Publice si obtinerea codului fiscal;

deschiderea conturilor la trezoreriile judetene;

incheierea contractelor de inchiriere a spatiilor pentru toate sediile inspectoratelor sociale regionale;

incheierea contractelor de inchiriere a spatiilor pentru sediile inspectiilor sociale judetene,

stabilirea necesarului privind dotarile si amenajarile interioare ale spatiilor pentru a putea deveni functionale;

defalcarea bugetului si alimentarea conturilor inspectoratelor sociale regionale;

amenajarea spatiilor si asigurarea unui minim de dotare a acestora.

VI. ACTIVITATEA SPECIFICA DE INSPECTIE ( CONTROL, EVALUARE SI CONSILIERE)

DIRECTIA DE METODOLOGIE SI PLANIFICARE

Directia Metodologie si Planificare este subordonata direct Inspectorului General Adjunct coordonator, fiind condusa de un Director, functionar public de conducere cu statut special de inspector social. Directia Metodologie si Planificare este structurata pe urmatoarele compartimente in care isi desfasoara activitatea 4 inspectori sociali de executie:

 • Compartimentul Metodologie si Instrumente standardizate
 • Compartimentul Planificare si Organizare Misiuni de Inspectie.

In perioada ianuarie - mai 2008 in cadrul Directiei metodologie, planificare s-au desfasurat activitati pe urmatoarele principale responsabilitati ce-i revin prin Regulamentul de organizare si functionare propriu :

A.    elaborarea si lansarea Planului anual de control, evaluare si consiliere;

B.     planificarea misiunilor de inspectie in conformitate cu temele continute de acesta;

C.     elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in activitatea de inspectie sociala;

D.    diseminarea metodologiei la nivelul inspectoratelor regionale

A.    Elaborarea si lansarea Planului anual de control, evaluare si consiliere;

Planul anual de control, evaluare si consiliere a fost finalizat si aprobat in cursul lunii ianuarie 2008. Este principalul instrument de lucru al Inspectiei Sociale si este structurat pe trei sectiuni care acopera componentele de baza ale sistemului de asistenta sociala, respectiv serviciile sociale, prestatiile si masuri incluse in strategii nationale in domeniul asistentei sociale.

Planul anual cuprinde 22 de teme de control ce privesc urmatoarele domenii: protectia copilului, protectia persoanei cu handicap, persoana varstnica si familiile defavorizate aflate in risc de marginalizare.

Continutul Planului de control, evaluare si consiliere aferent anului 2008 a fost realizat

cu consultarea autoritatilor publice centrale, cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, care la sfarsitul anului 2007 au formulat propuneri de teme de interes major pe domeniile specifice. Temele se refera la servicii, prestatii si politici specifice, din domeniile de activitate ce vizeaza protectia copilului, protectia persoanelor cu handicap, a varstnicilor si a persoanelor, familiilor sau a grupurilor defavorizate sau aflate in dificultate.

Lansarea publica a Planului de inspectie sociala pentru anul 2008 a fost organizata si s-a desfasurat la sediul Inspectiei Sociale, situat in str. Vasile Lascar nr. 87, sector 2, in data de 29.01.2008.

Cu aceasta ocazie planul anual a fost publicat pe sit-ul Inspectiei sociale si diseminat int-un numar de 100 de exemplare la reprezentantii mass-media, organizatiilor neguvernamentale, institutiilor publice locale si centrale precum si celor private care activeaza in domeniul asistentei sociale.

In cursul lunii februarie cu ocazia intalnirii cu inspectorii sefi regionali s-au stabilit procedurile privind elaboratea, continutul, transmiterea, circuitul , avizarea si aprobarea planurilor anuale regionale precum si a celor trimestriale.

In cadrul directiei s-au verificat si s-au avizat cele 16 planuri anuale si trimestriale regionale in vederea aprobarii de catre Inspectorul general de stat.

Pregatirea si participarea la lansarea Planurilor de actiune la nivel regional:

Inspectoratul Social Regional Nord - Vest, Maramures- in data de 21.02.2008

Inspectoratul Social Regional Sud - Est, Galati - in data de 06.03.2008

Inspectoratul Social Regional Bucuresti - Ilfov, Bucuresti - in data de 11.03.2008

Inspectoratul Social Regional Sud - Muntenia, Pitesti - in data de 12.03.2008

Inspectoratul Social Regional Sud - Vest Oltenia, Ramnicu Valcea - in data de 13.03.2008

Inspectoratul Social Regional Nord - Est, Bacau - in data de 18.03.2008

Inspectoratul Social Regional Vest, Timisoara - in data de 20.03.2008

Inspectoratul Social Regional Centru, Targu Mures - in data de 27.03.2008

B.     Planificarea misiunilor de inspectie in conformitate cu temele continute de acesta;

In fiecare trimestru, pe baza planificarilor misiunilor de inspectie primite de la inspectoratele regionale s-au realizat:

Statistici privind numarul de inspectii planificate / teme la nivel regional si national

Proceduri pentru realizarea misiunilor de inspectie tematica

Liste cu furnizori de servicii / teme

Verificari privind mobilitatea inspectorilor sociali in teritoriu

Anexele tematice la ordinele cadru de inspectie , aprobate de IGS.

Structura planificarii trimestriale cuprinde urmatoarele elemente:

tema de inspectie;

furnizorul de servicii sociale;

denumirea serviciului inspectat;

perioada de realizare a misiunii de inspectie;

data depunerii raportului de inspectie.

Pentru efectuarea misiunilor de inspectie prevazute in planul anual au fost emise ordine de misiune pentru urmatoarele teme, respectiv:

Trimestrul I

Tema nr.2 Indeplinirea standardelor minime obligatorii in cadrul serviciilor destinate copiilor, in vederea acordarii licentei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Tema nr. 3: Organizarea si functionarea serviciilor sociale pentru copii, acordate de furnizori privati

Tema nr. 7: Asigurarea accesului persoanei cu handicap la mediul fizic si comunicational

Tema nr.9: Organizarea si functionarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap acordate de furnizori privati

Tema nr. 18: Organizarea si functionarea unitatilor medico-sociale

Trimestrul II

Tema nr. 1: Restructurarea centrelor de plasament publice cu capacitate mai mare de 60 de locuri destinate ingrijirii copiilor

Tema nr. 2 Indeplinirea standardelor minime obligatorii in cadrul serviciilor destinate copiilor, in vederea acordarii licentei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Tema nr. 4: Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie

Tema nr. 5: Monitorizarea planurilor de masuri de sustinere/ protectie a copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, elaborat la nivel local

Tema nr. 7: Asigurarea accesului persoanei cu handicap la mediul fizic si comunicational

Tema nr. 8: Standarde minime obligatorii in cadrul serviciilor de tip rezidential acordate persoanelor cu handicap (centre de ingrijire si asistenta , centre de recuperare si reabilitare, centre de pregatire pentru o viata independenta, centre respiro/centre de criza, centre de servicii comunitare si formare, locuinte protejate)

Tema nr. 13:Stabilirea si acordarea indemnizatiei de crestere a copilului sub 2 ani si a ajutorului social

Tema nr. 16:Organizarea si functionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si capacitatea acesteia de a indeplini atributiile stabilite de lege

Trimestrul III

C. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in activitatea de inspectie sociala;

Pentru a realiza activitatea de inspectie in mod unitar precum si pentru a culege date referitoare la entitatile inspectate, Directia Metodologie si Planificare a elaborat pentru temele prevazute in planul anual urmatoarele instrumente de lucru:

 • 22 fise de inspectie tematica : are rolul de a ghida inspectorul social in tematica planului anual cuprinde date referitoare la legislatia pe baza careia se controleaza entitatile, documentele care trebuie solicitate pentru culegerea informatiilor necesare pentru evaluare sau controlul entitatii
 • 4 raporte de inspectie cadru sta la baza intocmirii unitare a rapoartelor de inspectie care constituie baza de realizare a rapoartelor de sinteza regionale pentru ca ulterior sa se realizeze Raportul de sinteza national. Structura raportului de inspectie cuprinde elemente care sa raspunda obiectivelor mentionate in Planul anual.
 • 23 grile de verificare a calitatii serviiilor sociale
 • 14 grile de verificare a respectarii legislatiei si procedurilor de acordare a prestatiilor sociale pentru
 • Proceduri de lucru si formulare tipizate Au fost adoptate proceduri si formulare - tipizate prin decizia Inspectorului Social General pentru:

inregistrarea si verificarea sesizarilor telefonice ;

cooptarea in cadrul echipei de inspectie a specialistilor externi inspectiei sociale;

cooptarea in cadrul echipei de inspecție a unui/unor reprezentanți ai altor instituții;

monitorizarea respectarii recomandarilor stabilite in raportele de inspectie - controlul operativ;

intocmirea, verificarea si aprobarea planificarii trimestriale a misiunilor de inspectie pentru realizarea planului de control, evaluare si consiliere;

etapa preliminara a elaborarii raportului de inspecție;

solutionarea petitiilor;

nota de inregistrare a sesizarii telefonice;

structura cadru -raport de monitorizare -;

nota preliminara redactarii raportului de inspectie.

nota de autosesizare a inspectorului social;

In perioada ianuarie - aprilie 2008, Directia Metodologie si Planificare a avut ca atributie directionarea corespondentei adresata Inspectiei Sociale catre Inspectoratele Sociale Regionale in vederea solutionarii acestora. Astfel, pentru verificarea aspectelor semnalate in petitii DMP a intocmit un numar de 9 ordine de misiune inopinate, dupa cum urmeaza:

3 ordine de misiune pentru Inspectoratul Social Regional Sud - Vest Oltenia

1 ordin de misiune pentru Inspectoratul Social Regional Vest

2 ordine de misiune pentru Inspectoratul Social Regional Nord-Est

1 ordin de misiune pentru Inspectoratul Social Regional Sud - Muntenia

1 ordin de misiune pentru Inspectoratul Social Regional Bucuresti - Ilfov

D. Diseminarea metodologiei la nivelul inspectoratelor regionale

Pentru aplicarea in mod unitar a metodologiei de lucru si a planificarilor anuale si trimestriale s-au organizat la sediul central si la sediul Inspectoratelor Sociale Regionale intalniri de lucru dupa cum urmeaza:

 • 09.01.2008;
 • 12 02.2008
 • 22.02.2008 (Baia Mare);
 • 27.02.2008;
 • 12-14.05.2008.

Pentru elaborarea rapoartelor de sinteza nationala privind temele cu termene de finalitate in trimestrul I si II, Directia de Metodologie si Planificare a initiat si organizat intalniri de lucru cu reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si ai Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cu Directia de Analiza, Sinteze si Programe, in perioada 10-18.04.2008 in scopul identificarii asteptarilor in ceea ce priveste continutul rapoartelor nationale

Directia Analiza, Sinteze si Programe este subordonata direct Inspectorului General Adjunct coordonator, fiind condusa de un Director, functionar public de conducere cu statut special de inspector social. Directia Analiza, Sinteze si Programe este structurata pe urmatoarele compartimente:

 • Compartimentul analiza -sinteze

Compartimentul proiecte, programe si strategii;

Compertimentul controlul calitatii inspectiei

In anul 2007, activitatea de inspectie sociala a constat in organizarea si desfasurarea misiunilor de inspectie in conformitate cu Planul de control, evaluare, consiliere pentru semestrul II 2007si tematica stabilita pe baza solicitarile autoritatilor publice centrale cu atributii in domeniul asistentei sociale (MMFES, ANPH, ANPDC) sau ca urmare a autosesizarii..

In perioada august - decembrie 2007, au fost inspectate un numar de 37 servicii sociale acordate de furnizori publici si privati, fiind organizate un numar de 30 misiuni de inspectie. Pentru fiecare misiune de inspectie au fost organizate echipe de inspectie formate din cel putin 2 inspectori.

In perioada ianuarie - aprilie 2008 la nivelul celor 8 regiuni au fost planificate 538 inspectii si au fost realizate 542 inspectii, din care:

520 inspectii tematice;

15 inspectii inopinate - realizate ca urmare a sesizarilor primite la Inspectia Sociala sau inspectorate sociale regionale;

7 inspectii de monitorizare a stadiului indeplinirii recomandarilor formulate cu ocazia inspectiilor efectuate.

Inspectiile au fost efectuate in baza ordinelor cadru de misiune emise de Inspectorul general de stat si a deciziilor emise de inspectorii sociali sefi regionali.

Misiunile de inspectie au fost organizate si desfasurate cu respectarea etapelor de desfasurare a unei misiuni de inspectie prevazute in HG nr. 1059/2007, de echipe formate din minim 2 inspectori sociali.

Cu ocazia misiunilor de inspectie au fost elaborate si transmise entitatilor inspectate rapoarte preliminare de inspectie pentru formularea de observatii cu privire la constatarile inscrise. Observatiile entitatilor inspectate au fost analizate de fiecare echipa in parte si luate in considerare sau nu, dupa caz, la elaborarea rapoartelor finale de inspectie.

Misiunile de inspectie au fost organizate in conformitate cu planurile trimestriale de control, evaluare, consiliere regionale elaborate pentru implementarea Planului de control, evaluare, consiliere al Inspectiei Sociale pentru anul 2008, aprobat de Ministrul, muncii, familiei si egalitatii de sanse si au vizat urmatoarele teme:

Tema nr. 1 - Restructurarea centrelor de plasament publice cu capacitate mai mare de 60 de locuri destinate ingrijirii copiilor

Tema nr. 2 - Indeplinirea standardelor minime obligatorii de catre serviciile destinate copiilor, in vederea acordarii licentei, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Tema nr. 3 - Organizarea si functionarea serviciilor sociale pentru copii, acordate de furnizorii privati.

Tema nr. 4 - Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului

Tema nr - Monitorizarea planurilor de masuri de sustinere/ protectie a copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate,elaborat la nivel local

Tema nr. 7 - Asigurarea accesului persoanei cu handicap la mediul fizic si comunicational.

Tema nr. 8 - Standarde minime obligatorii in cadrul serviciilor de tip rezidential acordate persoanelor adulte cu handicap

Tema nr. 9 - Organizarea si functionarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap acordate de furnizorii privati.

Tema nr. 13 - Stabilirea si acordarea ajutorului de urgenta

Tema nr. 18 - Organizarea si functionarea unitatilor medico-sociale.

Tema nr.19 - Respectarea de catre autoritatile locale a prevederilor legale referitoare la dezvoltarea si administrarea serviciilor sociale pentru copii, familii, persoane cu handicap, persoane varstnice.

Rapoartele de inspectie, avizate de inspectorul social sef regional, au fost inaintate spre aprobare Inspectorului general de stat, transmise atat entitatilor inspectate cat si autoritatilor si institutiilor interesate. Pe baza rapoartelor de inpectie se elaboreaza rapoarte de sinteza pentru fiecare tema inclusa in plan, in functie de termenul de finalizare a inspectiilor - activitate aflata in curs de desfasurare. Rapoartele de sinteza urmeaza a fi transmise Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, precum si autoritatilor centrale care au comandat tematica de inspectie.

Rapoartele de inspectie intocmite in urma misiunilor de inspectie de catre Inspectoratele sociale regionale au stat la baza intocmirii rapoartelor de activitate lunare si a raportului de activitate trimestrul I/2008.

La nivelul Inspectiei Sociale nu au fost inregistrate sesizari din partea entitatilor inspectate cu privire la: conduita inspectorilor sociali pe perioada efectuarii inspectiilor, nerespectarea prevederilor legale privind activitatea de inspectie sau depasirea competentelor de inspectie. Observatiile formulate de entitatile inspectate au fost de natura sa completeze anumite informatii si nu de contestare a constatarilor cuprinse in rapoartele de inspectie.

S-a finalizat Strategia de formare si se afla in lucru Strategia de comunicare.

Au fost intocmite si inaintate catre MMFES proiectele:

"Implementarea strategiei de formare"

"Comunicarea intra si interinstitutionala"

VII. REUNIUNI DE LUCRU - 2007

1. Reuniunea de lucru cu tema: ,,Armonizarea legislatiei din domeniul asistentei sociale cu obiectivele activitatii Inspectiei Sociale

In vederea aplicarii unitare si respectarii reglementarilor in domeniul activitatii de inspectie, in perioada 07-11 octombrie 2007, la Sinaia, Inspectia Sociala a organizat o intalnire de lucru cu intreg personalul avand drept scop: "Armonizarea legislatiei din domeniul asistentei sociale cu obiectivele activitatii Inspectiei Sociale".

Intalnirea de lucru s-a desfasurat sub coordonarea Inspectorului general de stat al Inspectiei Sociale, cu sprijinul inspectorilor generali adjuncti si a cuprins prezentari in plen si activitati pe ateliere de lucru.

Tematica reuniunii pe cele 3 ateliere:

Bune practici in controlul gestionarii prestatiilor sociale.

Bune practici in controlul gestionarii serviciilor sociale.

Acreditare, licentiere, avizare servicii sociale, Registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale si formarea personalului din Inspectia Sociala.

n     Reuniunea de lucru s-a concretizat prin:

realizarea unei metodologii unice de inspectie privind acordarea de prestatii sociale, servicii sociale, acreditarea si licentierea serviciilor (instrumente si proceduri de lucru unitare), precum si a fiselor standard de inspectie pe tipuri de prestatii si servicii sociale;

realizarea unui inventar al actelor normative cu incidenta in domeniul social, precum si al actelor normative care necesita modificari (privind acordarea de prestatii si servicii sociale)

actualizarea nomenclatorului de servicii sociale (eliminari, completari, modificari) si stabilirea formatului cadru al registrului unic electronic al serviciilor sociale;

stabilirea modalitatilor de preluare a bazei de date cu furnizorii de servicii sociale acreditati de la MMFES si gestionare a Registrului electronic unic al serviciilor sociale

2. Reuniunea prilejuita de inchiderea Programului de infratire institutionala, RO.03.IB/SO - 06 ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale'' 13 noiembrie 2007, Bucuresti

Partenerii proiectului: Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse;

Inspectia Sociala a Afacerilor Sociale din Franta;

Beneficiar: Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse - Inspectia Sociala;

Durata proiectului: initial 18 luni apoi s-a prelungit la 24 luni;

Perioada de desfasurare: 23 noiembrie 2005 - noiembrie 2007.

La reuniune au participat reprezentantii Inspectiei Generale a Afacerilor Sociale din Franta, ambasadei Frantei la Bucuresti, Comisiei Europene, MMFES, ANPDC, ANPH, directorii DMPS, directorii DGASPC, conducerea Inspectiei Sociale, inspectorii sociali.

Participarea Inspectiei Sociale la Reuniunea de lucru organizata de MMFES cu directorii DMPS

In data de 19 octombrie 2007, conducerea Inspectiei Sociale a participat la intalnirea de lucru cu directorii DMPS, organizata de MMFES. Scopul intalnirii a fost stabilirea modalitatilor de colaborare intre Inspectia Sociala si DMPS, evitarea suprapunerilor, formularea de propuneri pentru modificarea unor acte normative menite sa contribuie la imbunatatirea cadrului legislativ si institutional, la cresterea eficientei si eficacitatii activitatii.

Dezbateri cu tematica sociala:

In luna mai, inspectorul general de stat a participat la dezbaterea organizata de Senatul Romaniei cu tema ,, Respectarea drepturilor omului in centrele rezidentiale destinate persoanelor cu afectiuni neuropsihice.

Participare la emisiuni TV :

Pe parcursul anului 2007, inspectorul general de stat a participat la emisiuni Tv cu tematica sociala la posturile de televiziune: Realitatea si B1 Tv. In prima parte a anului 2008 au fost organizate 2(doua) conferinte de presa la nivel central si la nivelul fiecarei regiuni cu ocazia lansarii planului de inspectie.

Reuniunea de lansare a Planului de control, evaluare, consiliere al Inspectiei Sociale pe anul 2008 si a Strategiei Inspectiei Sociale pentru 2008 - 2011.

Actiunea a fost organizata in data de 29 ianuarie 2008.

Strategia si Planul de inspectie pe anul 2008 vizeaza obiective care tin de imbunatatirea calitatii serviciilor sociale din Romania, gestionarea eficienta a bugetului alocat sistemului de asistenta sociala, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.

In perioada februarie - martie 2008 au fost organizate, la nivelul fiecarui inspectorat social regional sesiuni de lansare a propriilor planuri de control, evaluare si consiliere.

Comitete de pilotaj:

Inspectorul general de stat, in calitate de coordonator al Proiectului,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale'' a participat alaturi de partenerii francezi la toate comitetele de pilotaj care au vizat crearea cadrului legislativ si administrativ de infiintare, organizare si functionare a Inspectiei Sociale.

VIII. DIFICULTATILE INTAMPINATE IN ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII:

. Aprobarea cu intarziere a Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale la data de 05. 09.2007 prin Hotararea de Guvern nr. 1059, si publicarea acestuia in Monitorul Oficial, in data de 26.09.2007, precum si neaprobarea Statutului special al inspectorului social nu pot fi imputabile Inspectiei Sociale.

Intrarea in vigoare a Legii nr. 211/02 iulie 2007 de aprobare a OUG nr. 130/2006 reprezinta momentul inceperii organizarii Inspectiei Sociale si al demararii activitatilor de construire a cadrului institutional. Este de subliniat faptul ca, aceasta lege modifica intregul sistem de organizare a Inspectiei Sociale, asa cum el a fost aprobat prin OUG nr. 130/2006 ( trecerea de la inspectorate sociale judetene fara personalitate juridica la inspectorate sociale regionale cu personalitate juridica). Prin urmare, elaborarea proiectului regulamentului de organizare si funtionare al Inspectiei Sociale a fost posibila dupa aparitia legii de aprobarea OUG nr. 130/2006.

La data de 20.04.2007 prin Decizia Primului Ministru a fost numit in functie inspectorul general de stat, in urma concursului organizat pentru ocuparea acestui post, iar prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 423 si respectiv 424/15.05.2007 au fost numiti temporar, pana la ocuparea posturilor prin concurs, cei doi inspectori generali adjuncti. Inspectorii generali adjuncti au fost numiti pe post la data de 10.08.2007, prin Ordinele ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 707 si 708.

Numirea Inspectorului general de stat a facut posibila elaborarea proiectului Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, proiectarea structurii organizatorice si a structurii de personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2007, precum si a bugetului propriu de venituri si cheltuieli necesar desfasurarii activitatii.

Proiectul regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale a fost inaintat spre analiza in vederea aprobarii prin HG cu adresa de inaintare inregistrata la MMFES sub nr. 401/13.06.2007.

De mentionat ca, in perioada 20 aprilie - 15 mai 2007 personalul Inspectiei Sociale a fost format doar din Inspectorul general de stat.

In perioada 15 mai - 01 iulie 2007 ( momentul preluarii prin transfer, in limita numarului de 50 de posturi aprobate, a personalului cu atributii de control de la ANPH - 42 posturi si ANPDC - 8 posturi ) personalul Inspectiei Sociale a fost compus din 3 persoane ( inspectorul general de stat si 2 inspectori generali adjuncti numiti temporar).

Personalul ANPH a fost preluat prin transfer conform posturilor ocupate la acea data de inspector judetean si a ramas dispersat pe fiecare judet si sector al municipiului Bucuresti, iar personalul ANPDC a fost transferat in aparatul central al Inspectiei Sociale.

Dupa preluarea personalului, au fost constituite grupuri de lucru pentru elaborarea proiectului Statutului special al inpectorului social si a regulamentelor interne. Proiectul de statut a fost transmis MMFES in data de 21 august 2007 cu adresa de inaintare nr. 676. In cursul lunii septembrie, in cadrul primei sesiuni de formare formatori de la Sinaia, au avut loc discutii cu echipa de experti francezi privind proiectul statutului inaintat MMFES. Observatiile si completarile formulate de expertii francezi au fost incluse in proiectul de statut si retransmis cu adresa de inaintare nr. 2074/12.12.2007 la MMFES. A fost intocmita si inaintata cu adresa de inaintare nr. 1098/08.05.2008 la MMFES nota de fundamentare la proiectul statutului special al inspectorului social. Pana la acest moment nu avem informatii cu privire la stadiul procedurii de avizare a proiectului de catre departamentele de resort din cadrul MMFES.

Dupa aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a fost elaborat si inaintat spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse (la data de 21.08.2007) statul de functii pentru aparatul central al Inspectiei Sociale, care a fost aprobat in data de 19.10.2007.

Aprobarea statului de functii prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, nr. 904/19 octombrie 2007 a facut ca procesul de recrutare si angajare a personalului sa fie demarat abia spre sfarsitul lunii noiembrie.

Numarul redus al personalului din aparatul central a condus la supraincarcarea

acestuia, iar pentru indeplinirea obiectivelor propuse s-a impus deplasarea personalului angajat de la nivelul judetelor la sediul central si cooptarea acestuia in grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative (Statutul special al inspectorului social, Strategia Inspectiei Sociale 2008 - 2011, Regulamentul propriu de organizare si functionare al aparatului central, precum si al aparatului regional) si regulamentelor interne de organizare si functionare a institutiei ( ROI, circuitul documentelor, plan de formare profesionala, ghidul metodologic, regulamentul consiliului de etica si al colegiului de formare profesionala, codul etic al inspectorului social, strategia de comunicare).

Autoritatile locale nu au dispus de resurse pentru a pune in aplicare prevederile

legale referitoare la alocarea, cu prioritate a spatiilor pentru organizarea sediilor inspectoratelor sociale regionale si compartimentelor judetene de inspectie sociala, ceea ce a determinat aplicarea procedurilor pentru inchirierea acestora de pe piata imobiliara libera.

Nealocarea unui mijloc de transport necesar desfasurarii activitatilor de organizare si functionare a institutiei a condus la efectuarea cu dificultate a misiunilor de control planificate.

Aprobarea listei pentru investitiile de capital la data de 21 noiembrie 2007 a

condus la decalarea organizarii si demararii procedurilor de licitatii pentru achizitii publice.

6. Reducerea numarului de personal de la 350 la 290, precum si reducerea

procentului la stimulentul lunar a determinat scaderea motivatiei personalului in acceptarea sarcinilor suplimentare.

7. Participarea obligatorie a intregului personal la cele doua programe de formare profesionala (formare initiala si formare formatori) organizate in cadrul Programului PHARE RO.03.IB/SO - 06 privind ,,Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale''.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1747
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved